Konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja kunnalliset osakeyhtiöt, uusi kuntalaki. Millaista osaamista tarvitaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja kunnalliset osakeyhtiöt, uusi kuntalaki. Millaista osaamista tarvitaan?"

Transkriptio

1 Konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja kunnalliset osakeyhtiöt, uusi kuntalaki. Millaista osaamista tarvitaan? Kuntamarkkinat Helsinki Kirsi Mononen, johtava lakimies

2 Omistajan intressit Valtuusto päättää kunnan toiminnasta ja taloudesta, strategiasta, omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteita, maksujen perusteista, takauksen ja vakuuden antamisesta konserniyhteisöille. Hallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta Omistajaohjaus on myötävaikuttamista Konsernijohto vastaa konsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja valvonnan järjestämisestä Konsernin kokonaisetu Hallituksen kokoonpano etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

3 Omistaja seuraa Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys» valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.» annettava tietoja kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.» arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Konsernin kokonaisedun toteutumista Hallituksen luottamusta Kirsi Mononen, varatuomari

4 Mitkä ovat seuranmenetelmät Konserniohjeissa annetaan tarpeelliset määräykset konsernivalvonnan ja raportoinnin järjestämisestä Markkinoilla toimivat yhtiöt:» Kannattavuus ja rahoitusrakenne vähintään yhtä hyvää tasoa kuin saman toimialan kilpailijoilla» Tilinpäätöksen tunnusluvut Liiketulosprosentti Oman pääoman tuottoprosentti Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Omavaraisuusaste Yleisindeksi, toimialaindeksi» Yhteiskuntavastuu Etiikka Tasa-arvo Ympäristö / -johtaminen Muut yhtiöt:» Toiminnalliset / yhteiskunnalliset tavoitteet» Tuottavuus» Asiakastyytyväisyys Kirsi Mononen, varatuomari

5 Hallitus vastaa Omistajaintressin toteuttaminen» Yhtiön menestys» Varallisuuden kasvattaminen Kasvu kustannustehokkuus Pääoman käytön tehokkuus Ylivelkaantuneisuus / liiallinen vakavaraisuus Yhtiöjärjestyksen mukaiset ja muut omistajien asettamat tavoitteet Yrityksen toiminnan suunnittelu Sisäinen valvonta Riskienhallinta Kirsi Mononen, varatuomari

6 Hallituksen kokoonpano Kunnan tytäryhtiöiden hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus Asema konsernijohdossa Yhtiön tehtävät kuntakonsernissa Yhtiön tila» Vakaa, muutos, kasvu Konsernin suunnitelmat» Pitää, luopuu, kehittää Omistajan luottamus Riippumattomuus yhtiöstä / johdosta Kirsi Mononen, varatuomari

7 Kiitos! Lämmintä syksyä!

8 Toimintakykyiset kuntakonsernit Kehittämisohjelma ja kuntalain uudistus Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

9 Toimintakykyiset kuntakonsernit ohjelman perustehtävä Perustehtävä: Kehittämisohjelman ydin on mallintaa kuntien konsernijohtamisen käytännöt, tuottaa syötteitä kuntalain valmisteluun konserniohjauksen ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta, vaikuttaa Kuntaliiton Hyvän johtamisen ja hallinnan suosituksen sisältöihin sekä räätälöidä verkoston organisaatioille tulevaisuuden vaatimukset täyttävät toimintatavat.

10 Kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmä: Normit + johtaminen Kuntalain ja osakeyhtiölain säännökset Omistaja- ja konserniohjaus Hallitus- ja toimielintyöskentelyn menettelyt Palveluiden järjestämisja tuotantomenettelyihin sekä tietojärjestelmiin liittyvä riskienhallinta ja valvonta Kuntakonsernin toimintaperiaatteet, johtamis- ja päätöksentekokulttuuri Hallitus ja konsernijohto kuntakonsernin laadukas johtaminen Valtuusto strateginen johtaminen, toiminnan ja talouden yhteensovittaminen Lauta- ja johtokunnat, johtavat viranhaltijat palvelutuotannon johtaminen Konserni- ja osakkuusyhteisöjen hallitukset liiketoiminnan johtaminen

11 Kuntaliiton TOKO-kehittämisohjelma sekä uudistuva kuntalaki Toimintakykyiset Kuntakonsernit kehittämisohjelmaan ovat osallistuneet konsernijohdon ja -hallinnon edustajat mm. seuraavista organisaatioista Lähes 20 kaupunkia mm. Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Joensuu, Pori, Hämeenlinna, Seinäjoki, Kokkola, Rauma, Imatra, Riihimäki, Tuusula, Kerava jne. Useita sairaanhoitopiirien kuntayhtymiä Yli 40 em. organisaatioiden omistamaa yhtiötä Kehittämisohjelmassa on kartoitettu erillisellä kyselyllä omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen sekä kuntien tytäryhtiöiden cg:n toimintatapoja. Valtakunnallisissa ja kuntakonsernikohtaisissa seminaareissa on tunnistettu kuntalain muutostarpeita sekä vertaisarvioitu ja työstetty johtamisen ja hallinnan menettelyitä. Valmistelutyöhön ovat osallistuneet em. osallistujaorganisaatioiden asiantuntijoiden lisäksi Kuntaliiton, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun ja FCG Konsultointi Oy:n asiantuntijat

12 Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus

13 Suosituksen tavoite Hyvän johtamisen ja hallinnan tavoitteena on Lisätä tietoisuutta kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden johtamisen ja hallinnan rakenteista sekä niihin liittyvästä sääntelystä (poliittinen vastuu, virkavastuu ja OYL:n mukainen hallituksen jäsenen vastuu) Terävöittää kunnan toiminnan strategista ja toiminnallista tavoiteasetantaa ja tulosvastuuta Kehittää kunnan toiminnan johtamista toimielintyöskentelyn (hallituksen jaostot), objektiivisen omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen keinoin Edistää sisäisen valvonnan, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja tuloksellisuuden arvioinnin toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä Suositus antaa esimerkkejä siitä, miten juridista kuntakonsernia ja kunnan toimintaa johdetaan hallitusti, kokonaisuutena ja kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.

14 Suosituksen keskeinen sisältö Johtamisen ja hallinnan käsite, osa-alueet ja periaatteet Kunnan toiminnan tuloksellisuus ja sen arviointi Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta kattaen mm. Valtuuston keskeiset tehtävät, ohjaus- ja arviointimenettelyt ja asiakirjat Kuntastrategia, omistajapolitiikka, omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje Tarkastuslautakunta, tilintarkastus Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintatavat Kunnan toiminnan yhteensovittaminen, sisäinen valvonta, riskienhallinta Tarkastusjaosto, sisäinen tarkastus Konsernijohto ja sen toiminnan organisointi Konsernijaosto Omistajaohjauksen erilaiset menettelyt Lauta- ja johtokuntien keskeiset tehtävät ja toimintatavat

15 Esimerkkejä sisällöstä Valtuuston tehtävät ja vastuut Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje Omistajaohjauksen menettelyiden perustana on yhteisöjen analysointi ja luokittelu mm. niiden strategisuuden, toimintaympäristön ja markkinatilanteen, sääntelyn, pääomavaltaisuuden, rahoituksen sekä omistuspohjan perusteella. Valtuusto päättää omistajapoliittisiin linjauksiin ja yhtiöiden perustehtäviin sekä luokitteluun perustuvista tavoitteita. Yhtiöille asetetaan strategisia ja liiketoiminnallisia tavoitteita sekä tavoitteita mm. vaikuttavuudelle, kustannustehokkuudelle ja toiminnan kannattavuudelle.

16 Esimerkkejä sisällöstä Valtuuston tehtävät ja vastuut Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje Nimityspolitiikka kuvataan osana konserniohjetta, jolloin kuntakonsernin eri yhteisöihin hallitusten jäsenten nimittäminen toteutetaan omistajavetoisesti. Nimityspolitiikassa määritellään periaatteet, läpinäkyvät toimintatavat sekä nimitysprosessista vastaavan jaoston tehtävät ja vastuut. Prosessikuvauksessa määritellään toimintatapa, jonka mukaisesti a) arvioidaan yhteisökohtaisesti hallituksen jäseniltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus, b) kartoitetaan jäsenehdokkaita, c) analysoidaan jäsenehdokkaiden asiantuntemus ja kokemus sekä d) valmistellaan ehdotukset yhtiökokoukselle.

17 Lisätiedot: FCG Konsultointi Oy Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA p

18 Kuntayhtiön hallitusosaaja Kuntaliiton ja FCG n yhteistyönä toteuttama opintokokonaisuus Tavoitteena toimiva kuntayhtiö Osaava ja asiantunteva hallitustyöskentely on osakeyhtiölle voimavara Opintokokonaisuuteen osallistumalla osaaminen karttuu ja verkostot kasvavat Koulutusten sisältö on kohdennettu kuntien omistamille yhtiöille, kunnan ja yhtiön rajapinta on vahvasti mukana Uusi hallitusjäsen saa koulutuksesta kantavan tietopohjan toiminnalleen yhtiön hallituksessa Kokenut hallitusjäsen saa päivityksen perusasioista, tietoa ajankohtaisista uudistuksista sekä uusia näkökulmia ja verkostosuhteita Konserniohjauksessa, luottamustehtävissä tai virkamiesjohdossa toimiva ymmärtää osakeyhtiöiden näkökulman kuntapalvelujen järjestämisessä

19 Kho opintokokonaisuus 3 x 2 päivää I) Osakeyhtiöt osana kuntakonsernia II) Hallitustyöskentely kunnallisissa osakeyhtiöissä III) Rahoitus, verotus sekä julkisuus ja media kunnallisessa osakeyhtiössä Kho diplo-mi Voit suorittaa koulutukset myös muussa järjestyksessä. Saat Kho-diplomin, kun suoritat koulutukset kolmen vuoden aikana. Diplomi luovutetaan kolmannessa koulutuksessasi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: > Koulutus. Koulutuksissa käsiteltäviä teemoja I) Kokonaiskuva kunnallisten osakeyhtiöiden toiminnasta Osakeyhtiön lainsäädäntö Yhtiön toiminta kuntakonsernissa Erinomainen koulutus sekä yhtiöiden hallituksissa että konserniohjauksen parissa toimiville II) Hallituksen tehokas toiminta Toiminta markkinoilla Riskienhallinta Hallituksen jäsenten rooli, vastuut, toiminta ryhmänä III) Rahoitus ja verotus sekä julkisuus ja media kuntayhtiössä Käytännönläheisiä puheenvuoroja rahoitukseen, verotukseen sekä yhtiöstä tiedottamiseen liittyen Opintokokonaisuuden hintaan sisältyy opintomateriaalina käytettävä Kuntayhtiöt, Kunnan omistaman osakeyhtiön hallinto. Saat kirjan ensimmäisen koulutuksesi yhteydessä. Opintojen aikana tutustut kollegoihisi muissa kuntayhtiöissä

20 Yhteystiedot Opintokokonaisuuden sisältö Toimiala Jari Koivisto , Käytännön järjestelyt/tarjouspyynnöt ryhmille Koulutussihteeri Jenna Luotonen , Koulutusten ohjelmat ja ilmoittautuminen > Koulutus Tervetuloa kouluttautumaan!

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2008 Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Sisältö Kunnallinen liikelaitos Yhtiöittämisvelvoite Oulu-konserni Omistajaohjaus Oulun kaupungissa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Vanha konserniohje PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE 1 2 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN KONSERNIOHJE Yhteinen ehdotus Päijät-Hämeen kuntien konserniohjeeksi perustuu siihen, että kunnissa on erikseen kunta-konsernia koskeva Hyvä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot