Terveysaseman ulkoistamisen haasteet ja riskien hallinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysaseman ulkoistamisen haasteet ja riskien hallinta"

Transkriptio

1 Terveydenhuolto tieteessä Annareetta Vaara TtM, sairaanhoitaja AMK, kehityspäällikkö Mediverkko Hoivapalvelut oy Hennamari Mikkola KTT, dosentti, terveysturvan tutkimuksen päällikkö Kansaneläkelaitos, tutkimusosasto Terveysaseman ulkoistamisen haasteet ja riskien hallinta Lähtökohdat Kuntien terveysasemien ulkoistaminen on yleistynyt viime vuosina. Ulkoistamiseen liittyy monia haasteita, jotka koskevat palvelujen laatua, henkilöstörakennetta ja yhteistoimintaa kunnan muun palvelutuotannon kanssa. Artikkelissa arvioidaan näitä riskejä ja niiden hallintaa. Menetelmät Tutkimuksen aineisto koottiin haastattelemalla 15 sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä toimivaa virkamiestä 12 kunnassa. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen sisältö analysoitiin prosessina, johon kuului aineiston pelkistäminen ja ryhmittely. Tulokset Terveysasemien ulkoistamisen syinä olivat lääkäripulan lisäksi pyrkimys kustannussäästöihin, ideologiset ja strategiset päämäärät sekä terveydenhuollon organisaation paikalliset muutokset. Ulkoistamisprosessin riskit liittyivät kilpailutukseen, palvelujen käynnistämiseen ja niiden tuottamiseen sekä sopimuksen päättymiseen. Kutakin vaihetta varten löydettiin riskienhallintakeinoja. Päätelmät Ulkoistaminen on paitsi tapa turvata palvelujen saatavuus myös kunnan keino verrata omaa toimintaansa yrityksen toimintaan. Terveysaseman ulkoistaminen onnistui, jos kilpailutusvaihe oli tehty huolellisesti. Riskien hallintaa voidaan parantaa arvioimalla ulkoistamisprosessin vaiheet etukäteen systemaattisesti. Sopimusjuridiikan osaamisessa koettiin olevan puutteita. Terveydenhuollon ulkoistamisen kohteita ovat perinteisesti olleet tukipalvelut, kuten siivous ja ateriapalvelut (1). Kansainväliset tutkimukset on tehty pääosin sairaalapalvelujen ulkoistamisista. Sairaalan tuottamia palveluja on ulkoistettu erityisosaajien puutteen vuoksi. Kuten yritystoiminnassa, myös sairaaloissa on ulkoistamisilla tavoiteltu kustannussäästöjä ja toiminnan tehokkuuden lisäämistä. Tutkimuksissa on kuitenkin tullut esiin piilokustannuksia, joita ei ollut osattu huomioida. Ulkoistamisen riskejä ovat myös riippuvuus palvelun toimittajasta ja mahdolliset sopimusrikkeet (2,3,4,5). Terveysasemia on ulkoistettu Suomessa vuodesta 2004 lähtien. Toukokuussa 2012 ulkoistettuja terveysasemia oli 38. Terveysaseman kokonaisulkoistuksessa kunnan aiemmin itse tuottamat perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut annetaan kokonaisuudessaan ulkopuolisen toimijan tuotettavaksi (6,7). Aiempien tutkimusten perusteella terveysasemia on ulkoistettu lääkäripulan vuoksi. Kunnat palkkasivat aluksi vuokralääkäreitä ja pitkäaikainen lääkäripula johti lopulta kokonaisulkoistuksiin (8,9,10). Ulkoistamiskehitys on tuore ilmiö, minkä vuoksi aiempia kotimaisia tutkimuksia on vähän (vrt. 9,10). Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää terveys aseman avovastaanottopalveluiden ulkoistamiseen johtaneita tekijöitä ja niiden syitä sekä arvioida uudistukseen liittyneitä hyötyjä ja riskejä. Kerätyn aineiston ja tutkimusprosessin avulla haluttiin myös tarkastella ulkoistamisen riskejä systemaattisesti. Aineisto ja menetelmät Tutkimus tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastatellut 15 sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä toimivaa virkamiestä valittiin harkinnanvaraisella otannalla yhteensä 12 kunnasta eri puolilta Suomea. Kaikki heistä olivat olleet mukana valmistelemassa ja toteuttamassa terveysaseman ulkoistamista. Haastateltaville luvattiin, että tulosten julkaisu- 2143

2 terveydenhuolto kuvio 1. Terveysaseman ulkoistamiseen johtaneet tekijät yläluokittain. Ideologinen ja strateginen päämäärä Kirjallisuutta 1 Parvinen P, Lillrank P, Ilvonen K. Johtaminen terveydenhuollossa. Käytännöt, vastuut, valvonta. Helsinki: Talentum Moschuris S J, Kondylis M N. Outsourcing in public hospitals: a Greek perspective. Journal of Health Organization and Management 2006;201:4,11. 3 Shaffer F A Outsourcing in the Italian National Health Service: findings from a national survey. Assessing uncertainty in outsourcing clinical services at tertiary health centers. Nursing Administration: Then, Now and Tomorrow 2000;25: Young S. Outsourcing: two case studies from the Victorian public hospital sector. Australian Health Review 2007;31: Mollahaliloglu S, Kavuncubasi S, Gursoz H ym. Outsourcing Profile in the Turkish Health Care System. Journal of Health Care Finance 2009;34: Komulainen M. Ulkoistaminen kunnissa. Acta Electronica Universitatis Tamperensis Suomen Kuntaliitto Lukkarinen S. Julkiset hankinnat sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Talentum Mikkola H. Toimiiko kilpailu lääkäripalveluissa? Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS. Pole- Kuntatieto Oy Lääkäripula ja palvelujen saatavuuden turvaaminen Terveysaseman ulkoistaminen Yritysten tarjonnan ja markkinoinnin kasvu Kustannussäästöt Organisaatiouudistukset vaiheessa henkilöitä tai paikkakuntia ei pystytä tunnistamaan. Haastatteluaineisto käsiteltiin laadullisen tutkimuksen perusmenetelmillä. Analyysi oli kolmi vaiheinen prosessi, johon kuului aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Aineisto yhdistettiin alaluokiksi, yläluokiksi ja lopulta kokoavan käsitteen muodostamiseksi ilmiöstä (11,12). Tulokset Ulkoistamisen syyt Terveysaseman ulkoistamiseen johtaneet tekijät jaoteltiin neljään yläluokkaan: lääkäripula ja palveluiden saatavuuden turvaaminen, kustannussäästöjen tavoitteleminen, terveydenhuollon paikalliset muutokset sekä ideologiset ja strategiset päämäärät (kuvio 1). Merkittävin syy terveysaseman ulkoistamiseen oli lääkäripula ja palvelujen saatavuuden turvaaminen. Osassa kunnista lääkäripula sai alkunsa hallinnollisista muutoksista. Valtaosa haastatelluista kertoi, että ulkoistamisella tavoiteltiin kustannussäästöjä tai vähintään kustannusneutraalia palvelutuotantoa aiempaan verrattuna. Joissakin tapauksissa ulkoistaminen oli valittu strategiseksi päämääräksi, jonka avulla päästiin vertaamaan omaa toimintaa suhteessa yksityisen palveluntuottajaan. Puolet haastatelluista katsoi kunnan saavuttaneen säästöjä ja puolet koki ulkoistamisen lisänneen kuluja. Ulkoistamisesta hyötyivät ne kunnat, jotka olivat valmistelleet kilpailutusprosessin ja ulkoistamisen tavoitteet huolella. Onnistuneen ulkoistamisen seurauksena kunnan lääkäripula helpottui, kustannussäästöt toteutuivat ja vertailu oman toiminnan ja yksityisen yrityksen välillä kehitti myös kunnan omaa palvelutuotantoa. Ulkoistamiskehitystä saattoivat kiihdyttää myös hoitotakuulainsäädännön vaatimukset nopeuttaa hoitoon pääsyä. Lisäksi kehitystä ruokkivat lääkärinpalveluja myyvien yritysten kasvu ja tarjonnan monipuolistuminen sekä niiden harjoittama aktiivinen markkinointi kunnille. Ulkoistamisen riskitekijät Ulkoistamisen riskitekijät ryhmiteltiin neljään yläluokkaan: kilpailutus, palvelun käynnistäminen, palvelun tuottaminen ja sopimuksen päättyminen. Kilpailutusvaiheen riskinä oli, että yksityinen palveluntuottaja saattoi tehdä tarjouksen liian alhaisella hinnalla eikä pystynyt tuottamaan tarjouspyynnön mukaista palvelua. Toisaalta hinta saattoi nousta korkeaksi ja ulkoistaminen tuoda lisäkustannuksia, jos varteenotettavia tarjoajia olikin kilpailutuksen loppuvaiheessa vain yksi. Kilpailutusvaiheen riskinä kunnissa pidettiin sopimusjuridiikan puutteellista tuntemusta. Myös tulkinnalliset ristiriidat ulkoistamista koskevissa sopimuksessa aiheuttivat tyytymättömyyttä kunnan virkamiehissä. Palvelun käynnistämiseen ja tuottamiseen liittyi useita riskejä. Yrityksen henkilöstön vaihtuvuus saattoi olla suurta tai heidän osaamis- ja koulutustasossaan ilmetä puutteita. Yksityisellä palveluntuottajalla oli joskus vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa ulkoistetulle terveysasemalle. Myös vastuiden ja rajapintojen määrittely suhteessa kunnan muihin toimintoihin saattoi jäädä epäselväksi. Erityisenä riskinä haastateltavat mainitsivat yrityksen konkurssin, jolloin kunnan voisi olla vaikea löytää korvaavaa henkilökuntaa. 2144

3 tieteessä 9 Vohlonen I, Komulainen M, Vehviläinen A, Vienonen M. Ulkoistetun avosairaanhoidon toimivuus ja tulokset Kouvolassa. Suom Lääkäril 2010;65: Elonheimo O, Myllymäki K, Linna M. Eroja Kouvolan omien ja ulkoistettujen terveysasemien palvelutuotannossa. Suom Lääkäril 2011;66: Tuomi J, Saloranta A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: Gummerus Polit F D, Beck C T. Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 8. painos. Wolters Kluver Health/Lippincott Williams & Wilkins Häger Glenngård A. Patient choice in primary health care: Swedish experiences. Terveystaloustieteenpäivät. Helsinki sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmaisseet sidonnaisuutensa seuraavasti: Ei sidonnaisuuksia. Riskienhallinnan kehittäminen Tutkimusprosessin tuloksena esiin nousseet keinot riskien tarkastelun systematisoimiseksi ja niiden hallinnan kehittämiseksi on koottu taulukkoon 1. Kilpailutusvaiheen riskien arviointia voidaan parantaa, kun ensin selvitetään kunnan oman toiminnan rakenne ja kustannukset huolellisesti. Haastateltavat katsoivat, että liian suuren väestöpohjan palvelutuotannon kilpailuttaminen ja ulkoistaminen voi johtaa palveluntuottajan monopoliasemaan ja jatkossa ulkoistamisesta voi olla hankala päästä eroon. Riskejä välttääkseen monet kunnat päätyivät ulkoistamaan vain yhden terveysaseman, vaikka tarvetta olisi saattanut olla useammallekin. Kilpailutuksen valmistelussa on tärkeä määritellä ulkoistamisen päämäärät. Tämän tutkimuksen mukaan tavoitteena olivat palvelujen turvaaminen, kustannussäästöt sekä ideologiset ja strategiset päämäärät. Ulkoistamisprosessissa sovittujen tavoitteiden perusteella kunnan oma ulkoistamistiimi laati hankintastrategian. Haastateltavat kokivat sopimusjuridiikan osaamisessa olevan puutteita. Sopimuksesta saattoi jäädä pois määritelmiä sellaisten tilanteiden varalta, joita ei osattu ennakoida. Epävarmuutta esiintyi myös menettelytavoista, mikäli palvelu ei vastannut sovittua. Sopimukseen ei osattu myöskään kirjata kunnan ja yksityisen palveluntuottajan vastuita riittävän tarkasti. Kilpailutus- ja sopimusvaiheen riskien minimoimiseksi kannattaa kysyä neuvoa ulkopuolisilta asiantuntijoilta esimerkiksi Kuntaliitosta. Myös muiden kuntien ulkoistamisprosesseihin on hyödyllistä perehtyä ja kuulla kokemuksia niistä. Sopimusehdot on syytä valmistella huolella sekä oman toiminnan asiantuntijoiden että lakimiesten kanssa. Sopimuksen seuranta Haastatteluissa tuli esiin useita ulkoistetun terveysaseman toiminnan seurantaan liittyviä ongelmia. Henkilökunnan vaihtuvuutta saatet- TAULUKKO 1. Terveysaseman ulkoistamisen haasteet ja riskien hallinta. Hyvin valmisteltu kilpailutus Palvelun siirtäminen kunnalta yksityisellle palveluntuottajalle Kunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Sopimuksen jatkaminen tai päättäminen Selvitetään oman toiminnan rakenne ja kustannukset sekä ulkoistamisen tavoitteet. Otetaan oppia muiden kuntien ulkoistamisprosesseista ja analysoidaan aiemmat omat kokemukset. Vuorovaikutus yksityisten palveluntuottajien kanssa ennen tarjouspyynnön lopullista valmistumista. Kilpailutettavien palvelujen laajuuden ja kokonaisuuden merkityksen arviointi kunnan muun palvelutuotannon osalta. Edistetään kilpailun toimivuutta vältetään monopolitilanteet. Sopimusvaiheessa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi Kuntaliiton palveluita. Sopimusehtojen huolellinen valmistelu sekä oman toiminnan asiantuntijoiden että lakiasiantuntijoiden kanssa. Riittävä tiedotus yrityksen palvelukseen siirtyvälle henkilökunnalle ja kunnan koko henkilöstölle kilpailu tuksen eri vaiheissa. Jatkuva yhteydenpito ja informaation kulun varmistaminen kunnan oman henkilöstön ja ulkoistetun henkilökunnan välillä. Ulkoistetun toiminnan siirtämiseen kunnalta yksityiselle palveluntuottajalle on määritelty kohtuullinen siirtymäaika. Suunnitellaan ja varmistetaan hoitoketjujen toimivuus ulkoistetun palvelun ja kunnan muiden sosiaali- ja terveys palveluiden välillä. Ulkoistetun palvelun toiminnan säännöllinen seuraaminen sopimuksen ja lainsäädännön toteutuminen. Seurataan vaikutuksia kunnan muuhun palvelutuotantoon erityisesti erikoissairaanhoitoon. Yhteistyön pohjautuminen kumppanuuteen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Kilpailutusprosessissa on jo etukäteen harkittu, mitä tapahtuu sopimuksen jatkolle tai sopimuksen purkautuessa. Ongelmatilanteissa avoin vuoropuhelu palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajan vaihtamisen harkinta kesken sopimuskauden. Avoin ja nopea tiedottaminen henkilöstölle kaikissa muutostilanteissa. Sopimus voi sisältää laadullisia ja taloudellisia kannusteita sekä sanktioita. 2145

4 terveydenhuolto Tästä asiasta tiedettiin Ulkoistetun terveysaseman palvelujen laatu ja henkilöstörakenne voivat poiketa kunnan omasta toiminnasta. Ulkoistettu palvelutuotanto saatetaan nähdä pirstaleisena, mikä voi aiheuttaa ongelmia yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Tämä tutkimus opetti Terveysaseman ulkoistamisprosessin liittyy monenlaisia haasteita. Kriittisimpiä vaiheita ovat kilpailutus ja sopimuksen mahdollinen purkautuminen kesken kauden. Riskien systemaattinen kartoittaminen etukäteen auttaa välttämään sudenkuopat ja saavuttamaan ulkoistamisen avulla tavoitellut päämäärät. English summary > in english Challenges in the outsourcing of health care services and related risk management tiin pitää suurena tai heidän koulutus- ja osaamistasoonsa ei oltu tyytyväisiä. Toimintaa seurattiin usein määrällisillä mittareilla eikä sanktioita esimerkiksi puutteille palvelujen laadussa ollut asetettu. Yksityiselle palveluntuottajalle olisi hyvä määrittää kohtuullinen siirtymäaika, jonka aikana ulkoistetun terveysaseman toiminta käynnistyy. Tällä varmistetaan, että yrityksellä on riittävästi aikaa valmistautua palveluiden tuottamiseen. Sopimukseen kannattaa sisällyttää kannusteita ja sanktioita palveluiden laadun turvaamiseksi. Epäkohdaksi haastateltavat kokivat sen, että kunnat ovat epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa yksityiseen palveluntuottajaan, joka voi aloittaa ulkoistetun toiminnan niin sanotusti puhtaalta pöydältä: terveyskeskusavustajat korvataan sairaanhoitajilla ja sairaanhoitajien vastaanottoa lisätään. Ulkoistetun terveysaseman toiminta voi jäädä irralliseksi, vaikka kunta joutuu kantamaan kokonaisvastuun palveluista ja niiden valvonnasta. Yhteistyön sujuminen ja palvelujen integroiminen kunnan omaan toimintaan katsottiin myös haastavaksi. Ulkoistetun terveysaseman sopimuksen toteutumisen säännöllinen seuraaminen mahdollistaa nopean reagoinnin palveluissa ilmenneisiin epäkohtiin: esimerkiksi henkilökunnan ammattitaito ei vastaa sopimusta tai kustannukset nousevat mm. erikoissairaanhoidon lähetteiden määrän kasvun vuoksi. Onnistunut yhteistyö kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välillä mahdollistaa sujuvan palvelutuotannon ja katkeamattomat hoitoketjut ulkoistetun terveysaseman sekä kunnan muun sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Lähes kaikki haastateltavat nimesivät suurimmaksi riskiksi yrityksen konkurssin ja sopimuksen purkautumisen kesken sopimuskauden. Tällöin korvaavaa henkilökuntaa voi olla vaikea löytää. Sopimus voidaan purkaa, mikäli yksityinen palveluntuottaja ei pysty tuottamaan sopimuksen mukaista palvelua. Silloin kunta voi kilpailuttaa terveysaseman vastaanottopalvelut uudelleen tai ottaa ulkoistetun toiminnan takaisin omaksi toiminnakseen. Sopimuksen päättäminen kannattaa toteuttaa harkitusti. Pohdinta Kansainvälisten tutkimusten mukaan ulkoistamisen haasteet ja riskit ovat samansuuntaisia toimialasta riippumatta. Vastaavia kokemuksia terveysasemien ulkoistuksista on vain Ruotsista, mutta niistä ei löytynyt julkaistuja tutkimuksia. Toisaalta yksityisten tuottajien toiminta on Ruotsissa laajentunut lisääntyneen valinnan vapauden seurauksena ja tutkimukset osoittavat perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantuneen (13). Ruotsissa terveyspalvelujen järjestämisvastuu kuuluu maakunnille. Suomen järjestelmä on monessa suhteessa muihin maihin verrattuna poikkeuksellinen ja nykyinen hallitus on linjannut, että peruspalvelujen rahoitus ja järjestäminen ovat jatkossakin kuntien vastuulla. Nykykehityksen perusteella voi ennakoida, että terveydenhuollon ulkoistamiset saattavat jatkua ja laajentua varsinkin vanhustenhoidossa. Rääkkylän kunta ulkoisti koko sosiaali- ja terveydenhuollon. Tutkimuksemme mukaan lääkäripula oli merkittävin syy terveysaseman ulkoistamiseen, mikä on todettu aiemminkin (mm. 9,10). Myös pyrkimys kustannussäästöihin sekä ulkoistaminen strategisena ja poliittisena tavoitteena nousivat esiin tutkimuksessamme. Ne kunnat, jotka olivat valmistautuneet huolellisesti kilpailutukseen, saavuttivat säästöjä. Erään tutkimuksen mukaan vuokralääkäritoiminta oli pääsääntöisesti aiheuttanut lisäkuluja kunnille (8), mutta tällöin mukana olivat myös pienimuotoisempi vuokralääkäritoiminta ja osaulkoistukset. Meidän tutkimuksessamme kohteena olivat ainoastaan ulkoistetut terveysasemat. Osa haastelluista kertoi, että kunnalla olisi mahdollisuus lopettaa ulkoistaminen, mutta kunnassa halutaan edelleen verrata omaa toimintaa yrityksen toimintaan. Lisäksi ulkoistamisen jatkamista perusteltiin sillä, että toimivat suhteet yrityksiin takaavat henkilöstön nopean saatavuuden yllättävissä tilanteissa. Tutkimuksessamme havaittiin terveysaseman ulkoistamiseen liittyvän paljon haasteita, joihin voidaan vastata kartoittamalla etukäteen systemaattisesti koko prosessiin liittyvät riskit ja kehittämällä niiden hallintaa. Huolellinen valmistautuminen kilpailutukseen on keskeisin vaihe ja varmin tae onnistuneelle lopputulokselle. Jatkotutkimuksissa analyysiä voisi syventää haastattelemalla myös kunnan poliittisia päätöksentekijöitä ja selvittämällä, mikä on heidän roolinsa ulkoistamisprosessissa. n 2146

5 tieteessä english summary Annareetta Vaara M.Sc. (Health Care), Registered Nurse Hennamari Mikkola Challenges in the outsourcing of health care services and related risk management The article assesses the challenges of health centre outsourcing and the associated risk management. During the research process, 15 decision makers from the health care sector were interviewed. The interviews were executed as partly structured theme interviews. The analysis of the material comprised three stages: simplifying the research material, organizing it into groups, and creating theoretical concepts. The reasons behind outsourcing of health care can be divided into four categories: shortage of doctors and health care services, local changes in health care structure, cost savings, and the municipalities various ideological and strategic outsourcing goals and objectives. The research results may be utilized for developing outsourcing risk management practices. Through outsourcing, municipalities have been able, for example, to develop their own processes for increasing efficiency and improving customer service. Health care outsourcing was successful if the competitive bidding stage was conducted with care. Outsourcing risk management can be developed by systematically evaluating the various steps involved in the outsourcing process in advance. 2147

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto, Tieteiden talo 10.5.2010 Terveyspalvelujen markkinat Yksityinen tuottaja ja kuluttajat Yksityinen tuottaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki

Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki 24.1.2017 KIITOS KUTSUSTA! - Työterveyslääkäri - Työlääketieteen dosentti Itä-Suomen

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine Hankintafoorumi 10.4.2013 Hankintajohtaja Marjo Laine 24.4.2013 Palvelualoite tai palveluhaaste (utmanarrätten) Yrityksille ja järjestöille annettu mahdollisuus tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 219 13.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTAMINEN. Kunnanhallitus 13.11.2015 219

Kunnanhallitus 219 13.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTAMINEN. Kunnanhallitus 13.11.2015 219 Kunnanhallitus 219 13.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTAMINEN Kunnanhallitus 13.11.2015 219 Kunnan taloudentasapainottamiseen liittyen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.8.2015 62

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveydenhuollon suunta kyselytutkimus 2010 Sähköisen kyselyn toteuttivat Nordic Healthcare Group

Lisätiedot

HANKINTATOIMINNAN PERIAATTEISTA

HANKINTATOIMINNAN PERIAATTEISTA (0) M:\ HANKINTATOIMI\HANKINNAT\Hankintalain periaatteista ja prosesseista 204 _Va.doc HANKINTATOIMINNAN PERIAATTEISTA Hankintajohtaja Kari Paunonen, kevät 204 Hankintalaki on puitelaki, jossa on säädetty

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Hankkijasta ihanneostajaksi. VISO-workshopin kooste

Hankkijasta ihanneostajaksi. VISO-workshopin kooste Hankkijasta ihanneostajaksi VISO-workshopin 17.4.2013 kooste Sisältö Tiivistelmä 3 Julkisten hankintojen nykytila 4 Haasteita 5-8 Hyviä käytäntöjä 9-11 Julkisten hankintojen tavoitetila 12 Avoin vuorovaikutus

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 Tutkimusraportti Kontrolli kestää ulkoistuksen Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin

Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset

Lisätiedot

OSTOT SEIS. ja työt kotiin! 14 I. Ari Ilola ja Joni Pihlava vievät sänkyä perusturvan alaiselle sosiaalivarastolle,

OSTOT SEIS. ja työt kotiin! 14 I. Ari Ilola ja Joni Pihlava vievät sänkyä perusturvan alaiselle sosiaalivarastolle, OSTOT SEIS ja työt kotiin! Ari Ilola ja Joni Pihlava vievät sänkyä perusturvan alaiselle sosiaalivarastolle, tarvitseville. Varaston hyötynä on ekologisuus, mielekäs vaihteleva työ pajalaisille sekä säästöä

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTAVAT RUOTSISSA reunaehtoja ja mahdollisuuksia yksityisille toimijoille. 13.2.

SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTAVAT RUOTSISSA reunaehtoja ja mahdollisuuksia yksityisille toimijoille. 13.2. SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTAVAT RUOTSISSA reunaehtoja ja mahdollisuuksia yksityisille toimijoille 13.2.2013 Anne Eriksson Ruotsalaisesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa

Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa Yrittäjäyhteistyö julkisissa hankinnoissa Lisää elinvoimaa hankinnoilla maakuntaan MAAKUNNAN JULKISTEN HANKINTOJEN SEMINAARI 10.4.2015 Katri Löytty Hankintapäällikkö Jyväskylän kaupunki Julkisten hankintojen

Lisätiedot

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ?

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? Jussi Huttunen SGF VUOSIKOKOUSSYMPOSIO 6.4.2017 1 NYKYJÄRJESTELMÄN VAHVUUDET, HEIKKOUDET JA HAASTEET Vahvuudet - koko väestön kattava järjestelmä - osaava ja sitoutunut henkilökunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA 1.3.2017 Lähde: Timo Aro PORVOON LÄHTÖKOHTIA Yksi vetovoimaisimmista ja kilpailukykyisimmistä seuduista Suomessa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Terveys- ja hyvinvointierot suuria ja kasvussa. Rahoituspohja ja henkilöstöresurssit heikkenevät väestörakenteen muutoksen seurauksena. Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa

Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 18.11.2009 Agenda Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA RAJOITUSLAIN VALMISTELUUN STM114:00/2017

NÄKÖKULMIA RAJOITUSLAIN VALMISTELUUN STM114:00/2017 NÄKÖKULMIA RAJOITUSLAIN VALMISTELUUN STM114:00/2017 HE-luonnos laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja paras-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi 22.11.2017

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Ulkoistaminen 2014. 10.4.2014 Messukeskus, Helsinki

Ulkoistaminen 2014. 10.4.2014 Messukeskus, Helsinki Terveyden- ja Sosiaalihuollon Ulkoistaminen 2014 10.4.2014 Messukeskus, Helsinki Yksityissektorin rooli tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmässä? NÄISTÄ PUHUTAAN: PANEELI Näin vältät ulkoistamisen karikot

Lisätiedot

Yritykset kunnan palvelutuotannossa

Yritykset kunnan palvelutuotannossa Yritykset kunnan palvelutuotannossa Päijät-Hämeen liitto, seminaarisarja 13.3.2013 Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä)

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Lataa Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Lataa

Lataa Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Lataa Lataa Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Lataa ISBN: 9789523027312 Sivumäärä: 137 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.69 Mb Valinnanvapaus ja hoidon integraatio ovat keskeisiä kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sote-uudistus ja yksityinen sektori Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja, Attendo Oy

Sote-uudistus ja yksityinen sektori Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja, Attendo Oy Sote-uudistus ja yksityinen sektori Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja, Attendo Oy Suomalaiset päättäjät uskovat markkinatalouteen Teollisuudessa ja palveluissa yleisesti Siellä missä

Lisätiedot

Kasvun ja kehityksen edellytykset hyvinvointialalla

Kasvun ja kehityksen edellytykset hyvinvointialalla Kasvun ja kehityksen edellytykset hyvinvointialalla Hyvinvointialan Ennakointikamari 27.11.2013 Järvenpään seurakuntaopisto Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija Sosiaalipalvelut kansantaloudessa

Lisätiedot

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta.

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta. X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa mitä voimme oppia Virosta Madis Tiik Madis Tiik, MD, Phd 14.12.2012 Tarton Yliopisto, Lääkäri 1996 Tarton Yliopisto,

Lisätiedot

5/6/2016. Sote-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteet. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa

5/6/2016. Sote-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteet. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa Saamelaisten sote-palvelujen tulevaisuusseminaari 20.1.2016 Pekka Järvinen, STM 6.5.2016 1 Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta

Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari 15.3.2016 Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Uudenmaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarvio Tiivistelmä

Uudenmaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarvio Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarvio Tiivistelmä 21.8.2017 Tausta Projektin tavoitteena oli kartoittaa Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit valituilla

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA 30.1.2015 Anne Eriksson sosiaalineuvos Tukholman suurlähetystö Vammaispalvelujen valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.-30.1.2015 Taustatietoa Ruotsista - asukkaita

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto

Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi case KYSin tieteellinen kirjasto Tuulevi Ovaska BMF:N syysseminaari Näkymättömästä näkyväksi markkinointi ja tiedottaminen lääke ja terveystieteellisissä kirjastoissa

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kuntarakenteen uudistus

Kuntarakenteen uudistus Kuntarakenteen uudistus Antti Moisio (VATT) GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) Kuntauudistus Esityksen sisältö Metropolialueen hallintomallit Kommentteja taloustutkimuksen näkökulmasta Antti

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta Asiakkaan valinnanvapaus on tulevaisuutta Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset ja sairaalat, työterveyshuolto, hammashuolto, kuntoutus,

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Sote-uudistus ja vammaispalvelut. Anu Muuri, sosiaalihuollon johtava asiantuntija, VTT

Sote-uudistus ja vammaispalvelut. Anu Muuri, sosiaalihuollon johtava asiantuntija, VTT Sote-uudistus ja vammaispalvelut Anu Muuri, sosiaalihuollon johtava asiantuntija, VTT 26.4.2016 Anu Muuri 1 26.4.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2 Kestävyysvajetta vähennetään Sote-uudistuksen säästötavoite

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tähän sisältyy vastuu

Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tähän sisältyy vastuu Perusturvalautakunta 88 29.09.2016 Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen Ptltk 88 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä säädetään

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Metropolialueen hallintomallit - taloustutkimuksen näkökulmia

Metropolialueen hallintomallit - taloustutkimuksen näkökulmia Metropolialueen hallintomallit - taloustutkimuksen näkökulmia Antti Moisio (VATT) GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) Kuntauudistus Esityksen sisältö Metropolialueen hallintomallit Kommentteja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 19.03.2014 Sivu 1 / 1 2145/00.01.02/2013 28 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinnasta Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Elina Jaakovlew-Markus, puh. 050 304

Lisätiedot

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Marja Sivula, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea- amma/korkeakoulu Teemu Ylikoski, yliope@aja, Laurea- amma/korkeakoulu, Lohja Länsi- Uudenmaan HyvinvoinJfoorumi

Lisätiedot

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Suomen Kuntaliitto Yhteenveto lain asettamien palvelujen tuottamisesta ja toimeenpanosta

Lisätiedot

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction 23.11.2017 @14:00 15:30 Bio- and circular economy matchmaking event: From Waste to Valuables Ohjelma / Agenda 14.05 14.20 Puurakentaminen

Lisätiedot

THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve. Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off

THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve. Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off 21.3.2017 22.3.2017 1 THL:n uudet sote-laissa suoraan määritellyt tehtävät 30 Palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden

Lisätiedot