1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS"

Transkriptio

1 1.2T-1 1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankealueen sijainti Hankkeen liittyminen muuhun alueen suunnitteluun Tien nykytilanne ja ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö n rajaus ja tavoitteet 6 2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 7 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt ja hallinnolliset muutokset Tekniset ratkaisut ja mitoitus Liikenteenohjaus Valaistus Sillat ja tukimuurit Kuivatuksen periaatteet Johdot ja laitteet Pohjavahvistukset Tieympäristö Erikoiskuljetukset Massatilanne ja läjitysalueet 11 4 YVA:N JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOIMINEN TIESUUNNITELMASSA 11 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Meluvaikutukset Vaikutukset ilmanlaatuun Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset vesistön käyttöön ja pohjavesiin Vaikutukset maa-ainesvaroihin Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin Tärinävaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous Rakentamisen aikaiset vaikutukset 13 6 RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 13 7 HANKKEEN TOTEUTUMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 14

2 1.2T-2 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Hyväksymisehdotus Jatkotoimenpiteet 14 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 15

3 1.2T-3 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.1 Hankealueen sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Kaakkois-Suomessa Lappeenrannan pohjoispuolella lähellä Joutsenon keskustaajamaa. Suunnittelualueen rajaus käsittää yhdysteiksi luokiteltujen maanteiden 3932 (Joutseno - Valtakunnan raja) ja 3933 (Joutseno - Honkalahti) sekä niihin liittyvän valtatien 6 Saimaantien eritasoliittymän muodostaman liitosalueen. 352 metriä pitkä hankekohde sijaitsee Joutsenon taajamassa asemakaavan mukaisella, vt 6 Saimaantien eritasoliittymän ramppien välisellä liikennealueella noin 20 km Lappeenrannan keskustasta koilliseen. Kohde sijoittuu 1-luokan pohjavesialueelle. Suunnittelualueen tieosoitteet ovat 3933, tieosa 1 ja 3932, tieosa 1. Suunnittelukohteen läheisyydessä on kaksi koulua, huoltoasema, asutusta, metsäteollisuutta ja Saimaantien keskusta-alueen toimintoja. 1.2 Hankkeen liittyminen muuhun alueen suunnitteluun Lappeenrannan kaupunki käynnisti vuonna 2010 Joutsenon keskustan kehittämisohjelman, jonka tarkoituksena oli laatia suunnitelma, kustannusarvio ja aikataulu Joutsenon keskustan yleisten ja julkisten alueiden kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös parantaa Joutsenon keskustan saavutettavuutta, liikenne- ja asiointiympäristöä, esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä yleisten alueiden visuaalista ja toiminnallista laatua. Keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi nousivat liikenneympäristön osalta Saimaantien uudistaminen ja risteyksien toiminnallisuuden sekä tieosan liikenneturvallisuuden parantaminen. Tämä tiesuunnitelma tukee osaltaan Joutsenon keskustan kehittämispyrkimyksiä sekä tarkentaa Vt 6 Saimaantien eritasoliittymän osalta jo aiemmin laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä. 1.3 Tien nykytilanne ja ongelmat Maantiet 3932 ja 3933 (Saimaantie) toimivat sisääntuloteinä Joutsenon taajamaan pohjois-eteläsuunnassa, ja niiden kautta liikenne valtatieltä 6 välittyy alemmalle tieverkolle. Maanteiden 3932 ja 3933 (Saimaantie) ajoradan leveydet ovat 12,0 metriä. Väylien molemmin puolin on korotetut kevyen liikenteen väylät. Saimaantie on nelikaistainen kiertoliittymien välisellä tieosuudella. Kaistat on erotettu toisistaan keskisaarekkeella. Maanteillä on voimassa aluerajoitus 40 km/h. Maanteiden päällyste on asfalttibetonia (AB). Maantien 3932 liikennemäärä suunnitteluosuudella oli vuonna 2009 tehtyjen laskentojen mukaan noin 4200 ajon/vrk, josta raskasta liikennettä oli 5 %. Maantien 3933 liikennemäärä vastaavasti oli noin 2400 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli lähes 13 %. Maantiet alittavat kaksi risteyssiltaa: Vt 6 Joutsenon risteyssillan ja Lpr - Imatra rataosuuden rautatiesillan. Maantiet on valaistu ja alueella on kunnallisteknisiä vesi- ja viemärijärjestelmiä. Vuosina molemmilla tieosuuksilla sattui 15 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta, joista yksi johti kuolemaan. Suuret ajonopeudet sekä runsas koululaisten ja vanhusten osuus muodostavat jatkuvan liikenneturvalli-

4 1.2T-4 suusriskin. Alueella on myös yksi asemakaavan vastainen, väliaikainen tonttiliittymä, joka poistuu lainvoimaisen tiesuunnitelman myötä. Joutsenon keskustaajamaan saavuttaessa Saimaantien eritasoliittymän kautta tien luonteen muuttumista taajamamaisemmaksi ei ole osoitettu rakenteellisin keinoin. Kevyt liikenne risteää tasossa eritasoliittymän ramppeja ja Saimaantiehen liittyviä katuja. Saimaantien palvelutason ja turvallisuuden parantaminen on perusteltua tien ollessa osana laajempaa katujen, valtateiden ja rautateiden muodostamaa liikenneverkkoa, joka muodostaa perustan alueen kehittymiselle. 1.4 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Kohdan 1.2 Joutsenon keskustan kehittämisohjelman lisäksi: Kiertoliittymätarkastelut Saimaantien ja Saimaantien etl:n liittymissä, Joutseno, Esisuunnitelmassa tarkasteltiin kahta kiertoliittymää eritasoliittymän ramppien päissä liikenteellisen toimivuuden ja liikennealueen riittävyyden kannalta. Vt 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Ahvenlampi - Mansikkala, Joutseno ja Imatra, rakennussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu liittymään saumattomasti vuonna 2000 esitettyyn tiesuunnitelmaratkaisuun (alemman tieverkon osuutta ei sisällytetty Vt 6 toteutusurakkaan). Maantien 3933 (Saimaantien) parantaminen välillä Ratakatu - Asemansuora, Joutseno, rakennussuunnitelma, Kevyen liikenteen ja koululaisten turvallisuuden parantaminen alentamalla päätien nopeustasoa rakentamalla leveämpi keskisaareke ( toteutettu liikenneturvallisuuskohteena 2005 ). Maantien 3932 (Saimaantie) parantaminen välillä valtatie 6 Koulukeskus, Joutseno, tiesuunnitelma, Suunnitelmassa on esitetty Vt 6 Saimaantien eritasoliittymän eteläisen rampin päähän kiertoliittymä ja muita Saimaantien eteläpuolisen taajama-alueen järjestelyjä. 1.5 Maankäyttö ja kaavoitus Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (vahvistettu ) Joutsenon alue on osoitettu kaupunki-/ taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeksi ja laatukäytävään kuuluvaksi aluekeskukseksi. Maanteiden 3932 ja 3933 varteen on esitetty polkupyörä- ja retkeilyreittejä. Suunnittelualue on kaavoitettu pääasiassa taajamatoimintojen alueeksi. Saimaantien länsipuolelle on osoitettu matkakeskus sekä sen eteläpuolelle tuotantotoiminnan ja palveluiden alue. Joutsenon osayleiskaava 2030 on hyväksytty Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa ja on tullut voimaan Kaava on oikeusvaikutteinen. Kaavassa Saimaantie ja Saimaantien eritasoliittymä on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Valtatien 6 eteläpuoli on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Rautatien pohjoispuolelle ja valtatien 6 eteläpuolelle on osoitettu meluntorjuntatarvealueet, joihin on jo valtatien 6 parantamisen yhteydessä rakennettu meluvalleja. Valtatien eteläpuolelle on osoitettu laaja pientalovaltainen asuntoalue (AP) suojaviheralueineen (EV). Huoltoaseman ja rautatieaseman alueelle on merkitty palvelujen ja hallinnon alue (P).

5 1.2T-5 Ajantasaisen asemakaavan mukaan suunnitteluosuus sijoittuu kokonaan asemakaavan mukaiselle liikennealueelle (LT ja LYT). Asemansuora on muuttunut maantiestä kaduksi valtatien 6 tiesuunnitelman yhteydessä tehdyn kaavamuutoksen myötä LH -alueen pituudelta. Nykyinen yksityistieliittymä maantien 3932 paalulla 378 oik. on kaavan vastainen ja tulee poistumaan ajoneuvoliikenteen osalta hankkeen rakentamisen yhteydessä. Voimassa olevat lainvoimaiset kaavakartat on esitetty kohdassa 1.7T. 1.6 Ympäristö Hankealueella ja sen lähiympäristössä on kaksi koulua, huoltoasema, taajamaasutusta, metsäteollisuutta ja keskusta-alueen toimintoja. Rautatieasema sijaitsee noin kilometrin päässä Saimaantiestä Asemansuoran suuntaan. Putkinotkon alueella on myös kalastuspaikka, kotieläinpuisto ja laskettelurinteet, joten alueella on myös matkailijoita niin kesäisin kuin talvisinkin. Rakennukset sijaitsevat paikoin erittäin lähellä Saimaantietä, kuten Hotelli Gasthaus. Ramppiliittymien välisellä alueella ei ole asutusta. Suunnittelukohdetta ympäröivät sekä lehtipuuvaltaiset sekametsät että avoimet kuivat niittyalueet. Maantien 3932 ylittää 110 kv ja 20 kv suurjännitelinjat. Alueella on myös runsaasti eri laiteomistajien maakaapeleita. Joutsenon osayleiskaavan 2030 liitteenä oleva pohjavesikartta osoittaa, että Saimaantie sijoittuu hiekkavaltaiselle hiekkamoreeni-/harjualueelle. Hankealue sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle. Saimaantien eteläpuolella on pohjaveden muodostumisalue. Valtatien 6 rakentamisen yhteydessä alueelle ei ole kuitenkaan katsottu tarvittavan erillisiä suojausrakenteita. Hankealueen lähellä Putkinotkontien ja Saimaantien liittymässä on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde/ympäristö, jossa sijaitsee vuonna 1921 rakennettu Joutsenon kirkko. Maanteiden 3932 ja 3933 sijoittuminen pohjavesialueelle.

6 1.2T-6 Maaperän laatu maanteiden 3932 ja 3933 alueella (Joutsenon osayleiskaava 2030). 1.7 n rajaus ja tavoitteet Hankkeen rajaus ja sille asetetut tavoitteet ovat: Aiempien suunnitelmien / tarkastelujen mukaisten parantamistoimenpiteiden tarkentaminen sekä Joutsenon keskustan kehittämissuunnitelman huomioiminen Liikenneturvallisuuden parantaminen kaikkien tienkäyttäjien osalta Tie- ja kevyt väyläverkon palvelutason sekä liittymien välityskyvyn parantaminen Teknistaloudellisesti edullisen ratkaisun löytäminen Liikenteellisten lähtökohtien turvaaminen alueen ympäristön ja maankäytön kehittämiselle Korkeatasoisen pääsisäänkäynnin luominen ylemmältä tieverkolta Joutsenon keskustaajaman katuverkolle; tieosuus on jatkossa osuus taajaman katuverkkoa

7 1.2T-7 2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS n lähtökohtana on ollut aiemmin laaditut tie- ja rakennussuunnitelmat, toimenpideselvitys kahden kiertoliittymän rakentamiseksi Saimaantielle ja Joutsenon keskustaajaman kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa koskevia ratkaisuja on käsitelty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet edustajat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, suunnittelukonsultilta ja Lappeenrannan kaupungilta. Suunnittelutyön aikana konsultti on ollut yhteydessä tarvittaviin viranomais- ja asiantuntijatahoihin. Lappeenrannan kaupunki on laittanut nähtäville Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen toimeksiannosta kuulutukset tiesuunnitelman laatimisesta ja sen aikana tehtävistä maastomittauksista sekä maaperätutkimuksista sekä yleisötilaisuudesta Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin Joutseno-talon kokoustilassa Joutseno-salissa. Samassa yhteydessä on tavattu pääosa alueen maanomistajista ja kuultu heidän näkemyksiään suunnitteluratkaisujen sisällöstä. Maanomistajilla ja asianosaisilla, joihin hanke on saattanut vaikuttaa, on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta ja olla yhteydessä hankkeesta vastaaviin henkilöihin. Kuulutukset on esitetty kohdassa 1.6T.

8 1.2T-8 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt ja hallinnolliset muutokset Suunnitellut väylät tunnuksineen on esitetty osassa B yleiskartalla 2.1T ja suunnitelma-asiakirjoissa 3T-1, 4T-1..2, 5.1T-1, 5.2T-1 ja 5.3T-1 2. ssa esitetyt järjestelyt liitetään saumattomasti rakenteilla olevan valtatien 6 parantamissuunnitelman mukaisiin ratkaisuihin. Vt 6 Saimaantien eritasoliittymän ramppien päihin Saimaantielle rakennetaan kiertoliittymät (halkaisijat 13 m, liikkumisvarat on tarkistettu Liikenneviraston Kam -mitoitusajoneuvolla), jotka liitetään nykyisiin tiejärjestelyihin. Pohjoisempaan kiertoliittymään liittyy Saimaantien lisäksi valtatien 6 yksisuuntainen poistumisramppi sekä Asemansuoran katu ja eteläisempään valtatien 6 kaksisuuntainen ramppi sekä Väinöntien katuosuus. Kiertoliittymät aiheuttavat muutoksia tasauksiin, kevyen liikenteen järjestelyihin ja kuivatustarpeisiin. Asemakaavan vastaiset liittymät katkaistaan. Saimaantie kavennetaan eritasoliittymän ramppien välisellä osuudella kaksikaistaiseksi. Kevyen liikenteen väylien ja Saimaantien väliin rakennetaan viherkaistat, joiden maantien puoleiset reunat tuetaan reunakivellä. Nykyinen keskisaareke säilytetään, mutta sen päät muotoillaan uudelleen sekä sen vanha reunatuki poistetaan ja korvataan uudella reunatuella. Keskisaarekkeen nykyisen nurmetuksen tilalle asennetaan kiveys ympäristöönsä sopivalla kiveysmateriaalilla. Keskisaarekkeen vähimmäisleveys on 1,5 metriä. Kiertoliittymien välinen maantieosuus päällystetään uudelleen. Suojateiden paikat säilytetään, mutta niitä parannetaan mm. rakentamalle niille suojatiesaarekkeet. Tievalaistus uusitaan koko suunnitteluosuudella. Kiertoliittymät aiheuttavat muutoksia kevyen liikenteen järjestelyihin, olemassa olevien katujen ja ramppien tasauksiin sekä kuivatusjärjestelyihin. Asemansuoran (K1) ja Väinöntien (K2) sekä ramppien R1 ja R2 tasauksia nostetaan enintään 0,4 m. Rampin R2 suuntaisesti rakennetaan uusi korotettu jalkakäytävä (J6) tonteille pääsyn varmistamiseksi, mikä edellyttää R2 linjauksen siirtämistä noin 3 metriä pohjoisemmaksi. Uusiin pysäkkijärjestelyihin ei tässä tiesuunnitelmassa ole otettu kantaa, nykyiset pysäkit säilyvät. Asemakaavan vastainen liittymä (pl 378 oik.) tontille nro 11:427 katkaistaan Gasthausin pohjoispuolelta rakentamisen yhteydessä ajoneuvoliikenteeltä. Lappeenrannan kaupunki ja kiinteistön omistaja sopivat keskenään väliaikaisista yhteysjärjestelyistä sekä mahdollisista omistusmuutoksista. ei sisällä hallinnollisia muutoksia tieverkkoon. 3.2 Tekniset ratkaisut ja mitoitus Teiden peruspoikkileikkaukset on esitetty piirustuksissa 4T-1 ja 4T-2. Maantiet 3932 ja 3933: Mitoitusnopeus 40 km/h Peruspoikkileikkaus 9.0 AB (reunatuellinen)

9 1.2T-9 Saimaantien eritasoliittymän rampit (Vt 6 lpr-imatra-hankkeen mukaisesti): R1 peruspoikkileikkaus 6.5/4.5 AB R2 peruspoikkileikkaus 10.0/7.0 AB Kevyen liikenteen väylät: J1 (K1J) peruspoikkileikkaus 2.5/2.0 AB (nyk. parannetaan) J2 (K2J) peruspoikkileikkaus 3.5/3.0 AB J3 peruspoikkileikkaus 3.5/3.0 AB J4 peruspoikkileikkaus 3.5/3.0 AB J5 peruspoikkileikkaus 3.0/2.5 AB J6 peruspoikkileikkaus 3.0/3.5 AB Kadut: K1 (Asemansuora) peruspoikkileikkaus 8.5/8.5 + korotetut jk+pp-tiet AB K2 (Väinöntie) peruspoikkileikkaus 5.0/4.5 AB Uudet ja parannetut tieosuudet liitetään nykyisiin tiejärjestelyihin. Kevyen liikenteen väylien sisäluiskien normaalikaltevuus on 1:3. Saimaantien ja kevyen liikenteen väylien muodostamien välikaistojen ja ramppien luiskien kaltevuudet ovat 1:4. Maanteiden 3932 ja 3933 tienpinnan sivukaltevuudet säilyvät nykyisellään. Kiertoliittymien kiertotilat rakennetaan 1,5 %:n kaltevuuteen. Pohjoisempi kiertoliittymä rakennetaan kokonaisuudessaan kaltevaksi. Uusien kevyen liikenteen väyläosuuksien sivukaltevuudet ovat 2,5 %. Reunatuen korkeus valmiista tien pinnasta on 12 cm ja suojateiden kohdalla 3 cm. Saimaantien ja nykyisten kevyen liikenteen väylien väliset viherkaistat ovat leveydeltään ~3,0 metriä. Katuliittymät järjestelyineen: Hankealueella on kaksi nykyistä katuliittymää, joita parannetaan päätien liikennealueen osalta tasausta nostamalla. M3933 Katuliittymän ja tien paalu suunta tunnus pituus (m) leveys (m) päällyste Huom! 189 oik. K1 (Asemansuora) AB nyk. liittymä M3932 Katuliittymän ja tien paalu suunta tunnus pituus (m) leveys (m) päällyste Huom! 424 oik. K2 (Väinöntie) AB nyk. liittymä Liikenteenohjaus Suunnittelualueelle asennetaan uudet liikennemerkit, opasteet ja ajoratamerkinnät tieliikenneasetusten mukaisesti. Hyväkuntoiset liikennemerkit säilytetään ja siirretään tarvittaessa uusille paikoille. Ramppi R1 varustetaan heräteraidoilla ennen kiertoliittymää. Nykyinen portaali maantiellä 3932 Gasthaus -hotellia vastapäätä poistetaan. Raskas liikenne Saimaantiellä ja näkemät liittymissä on huomioitava liikennemerkkejä asennettaessa. Viitoituksen suunnitelmakartta on esitetty piirustuksessa 12T-1, osassa C.

10 1.2T Valaistus Suunnittelualueen tievalaistus uusitaan taajamaympäristöön sopivilla valaisimilla. Kiertoliittymiin rakennetaan yhteensä 8 kpl uusia valaisimia. Kiertoliittymien välisellä tieosuudella nykyiset valaisinpylväät korvataan uusilla. Valaisimien sijainnit, tyypit ja kaapeloinnit tarkentuvat jatkosuunnittelussa tai myöhemmin laadittavassa erillisessä valaistussuunnitelmassa. Kustannusarviossa 1.5T on esitetty alustavat tievalaistuksen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset Sillat ja tukimuurit Suunnittelualueella on kaksi olemassa olevaa risteyssiltaa ja maantien 3932 itäpuolella noin 15 metrin matkalla tukimuuri, joille ei aiheudu suunnitelmassa toimenpiteitä Kuivatuksen periaatteet Tiealueen kuivatus on suunniteltu siten, että olemassa olevaa hulevesiviemärijärjestelmää hyödynnetään tiealueen kuivatuksessa soveltuvin osin. Tiealueen kuivatusjärjestelyt on esitetty pääpiirteittäin piirustuksessa 3T-1. Tiealueen, välikaistojen ja sivuojien hulevedet johdetaan uusien kaivojen kautta nykyiseen hulevesiviemärijärjestelmään. Veden virtaussuunnat on pyritty säilyttämään nykyisellään. Gasthausin rakennuksen kohdalla on varmistettava, että kiveyksen pinta viettää rakennuksesta poispäin. Tien rakenteisiin kertyvien vesien kuivatus toteutetaan salaojaputkilla ja -kaivoilla. Varsinainen kevyen liikenteen väylä on pyritty sijoittamaan mahdollisimman kauas rakennuksen ulkoseinästä lumi- ja kuivatusriskien pienentämiseksi Johdot ja laitteet Maakaapeleiden likimääräiset sijainnit on esitetty suunnitelmakartoilla. Maakaapeleiden tarkat sijainnit tulee tarkistaa näytöin ennen tienrakennustöiden aloittamista. Olemassa olevien johtojen ja laitteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 6.1T-1, osassa C Pohjavahvistukset Suunnittelualueelta kerättyjen lähtötietojen perusteella alueella ei tarvita pohjanvahvistustoimenpiteitä. Jo olemassa olevia maarakenteita pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkkaan jatkorakentamisen yhteydessä. 3.3 Tieympäristö Suunnittelualueella poistetaan vähäisessä määrin nykyistä puustoa ja raivataan kasvillisuutta rakennustoimenpiteiden vaatimalta laajuudelta kaavan mukaisen liikennealueen osalta. Tieluiskat nurmetetaan. Uusilla yhtenäisillä reunatukiosuuksilla käytetään luonnonreunakiveä ja lyhyemmillä osuuksilla betonireunakiveä.

11 1.2T-11 Saarekkeet on esitetty kivettäviksi punaisella betonikivellä esimerkiksi sidekivellä. Kiertosaarekkeeseen on esitetty alustavasti muotoiltu maastokumpare ja nurmetus, mutta Lappeenrannan kaupunki voi päättää saarekkeen yksityiskohtaisesta maisemoinnista myöhemmin. Kiertotila asfaltoidaan ja kiertotilan kavennus päällystetään luonnonkiveyksellä esimerkiksi nupukivellä. Katkaistava kaavan vastainen yksityistieliittymä kavennetaan ja varustetaan tarvittaessa pollareilla. Tontin nro 1:177 ja kevyen liikenteen väylän väliin asennetaan 1,2 metriä korkea tontti-aita noin 2 metrin etäisyydelle kevyen liikenteen väylän reunasta. Aidan tarkka ulkoasu päätetään rakennussuunnitelmassa. 3.4 Erikoiskuljetukset Suunnittelualue ei kuulu erikoiskuljetusten tieverkostoon. 3.5 Massatilanne ja läjitysalueet Maaleikkausten ylijäämämassoja voidaan käyttää kiertosaarekkeiden muotoiluissa tai luiskatäytöissä. Ylijäämämassoille ei tiesuunnitelmassa ole esitetty läjitysaluetta, mutta ne voidaan läjittää tarkoitukseen hyväksytylle maankaatopaikalle tai Lappeenrannan kaupungin ylläpitämälle maankaatopaikalle Muukon kaupunginosaan noin 8 km:n etäisyydelle suunnittelukohteesta. Päällysteen poistossa muodostuvat asfalttimassat voidaan hyödyntää murskattuna uusissa rakennekerroksissa tai ne toimitetaan tarkoitukseen hyväksytylle kaatopaikalle. Pintamaan poistossa muodostuvat massat läjitetään. 4 YVA:N JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOIMINEN TIE- SUUNNITELMASSA Itse hankkeesta ei ole tehty erillistä yleissuunnitelmaa eikä ympäristövaikutusten arviointia, suunnittelukohde sisältyy kuitenkin kokonaisuudessaan Vt 6 Lpr-Imatra -hankekohteen sisään. 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset liikenteeseen n mukainen ratkaisu parantaa Vt 6 Saimaantien eritasoliittymän liittymien välityskykyä ja vähentää risteysonnettomuuksia sekä hidastaa ajonopeuksia Saimaantiellä. Uudet saarekkeelliset suojatiet ja maantiestä välikaistalla erotettu kevyen liikenteen väylä parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Kiertoliittymillä luodaan mielikuva taajamamaisesta ja siten alhaisia ajonopeuksia suosivasta ympäristöstä.

12 1.2T Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Uudet kiertoliittymät edistävät alueen kehittymistä sekä tukevat Lappeenrannan kaupungin kaavailemia ratkaisuja Joutsenon keskustaajaman kehittämiseksi. Lisäksi tiesuunnitelma tukee aiemmin vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman perusratkaisua ja jo toteutettua vuoden 2008 valtatien 6 Ahvenlampi-Mansikkala parantamissuunnitelmaa. Parannettu tieosuus tulee jatkossa osaksi laadukasta taajamakatuverkkoa. Lappeenrannan kaupunki ratkaisee maanomistajan kanssa korvaavan kulkuyhteyden tontille nro 11:427 joko omistusmuutoksin tai väliaikaisin yhteysjärjestelyin. 5.3 Meluvaikutukset Suunnitelmaratkaisuilla ei ole merkittävää vaikutusta nykyiseen melutasoon, tien nopeusrajoitus säilyy 40 km/h. 5.4 Vaikutukset ilmanlaatuun Suunnitelmaratkaisut eivät aiheuta muutoksia nykyiseen ilmanlaatuun. 5.5 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön lla ei ole merkittäviä vaikutuksia nykyisiin luonnonoloihin, sillä valtatien 6 parantamisesta aiheutuneet muutokset ympäristöön ovat jo muovanneet alkuperäisiä luonnonoloja. ssa esitetyt ratkaisut sijoittuvat kokonaisuudessaan kaavan mukaiselle liikennealueelle. Suunnittelualueella ei ole tiedossa suojelukohteita tai muinaismuistokohteita eikä maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita. 5.6 Vaikutukset vesistön käyttöön ja pohjavesiin Hankealue sijaitsee pohjavesialueella, mutta erillistä alueellista suojaustarvetta ei ole todettu vt 6 hankkeen yhteydessä. Saimaantien kuivatusjärjestelyt pysyvät pääosin ennallaan. Pintavedet johdetaan sivuojien ja kaivojen kautta nykyiseen sadevesiviemäriin. 5.7 Vaikutukset maa-ainesvaroihin Maaleikkauksessa muodostuvat vähäiset ylijäämämassat hyödynnetään tieluiskissa, kiertosaarekkeissa tai rakennekerroksissa, jos ne osoittautuvat käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Muut kiviainesmateriaalit hankitaan ulkopuolisilta materiaalintuottajilta.

13 1.2T Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin Kiertoliittymät muuttavat tarkoituksellisesti maisemakuvaa rakennetumman ympäristön kaltaiseksi ja ne viestittävät tiellä liikkujalle taajaman alkamisesta ja siten matalammasta nopeustasosta. Yhdessä Joutsenon taajaman kehittämissuunnitelman kanssa kohde muuttuu taajamakuvallisesti merkittävästi ja laadukkaampaan suuntaan. Hankkeella ei ole vaikutuksia alueen kulttuuriarvoihin, tienvarsikiinteistöt ja niiden lähin alue jäävät ennalleen. 5.9 Tärinävaikutukset Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen aiheuttamaan tärinään, koska pohjaolosuhteet tai tien rakenteet eivät muutu nykyisestä Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiertoliittymät kevyen liikenteen järjestelyineen parantavat kohteiden ja taajamaalueen saavutettavuutta. parantaa alueen viihtyvyyttä ja taajaman visuaalista ilmettä Kiinteistövaikutukset ssa esitetyt ratkaisut mahtuvat asemakaavan mukaiselle liikennealueelle Yhteiskuntatalous Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on (alv. 0%), MAKU-ind. huhtikuu 2011: 127,7 (2005=100) Rakentamisen aikaiset vaikutukset Työn aikana liikennejärjestelyistä ja rakennustyöstä aiheutuu lyhytaikaista liikennehäiriötä tienkäyttäjille, koska kohde sijaitsee taajamassa. Tienkäyttäjille ja kiinteistöille aiheutuu myös lievää lyhytaikaista melu- ja pölyhaittaa. Varsinaisen rakennustyön kesto on arviolta enintään 4 kk. 6 RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAIT- TEIDEN SIIRROT Suunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt edellyttävät paikoin olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirtämistä. Olemassa olevat valaisinpylväät kiertoliittymien välisellä tieosuudella poistetaan ja korvataan uusilla. Olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden likimääräiset sijainnit sekä alustava kaapeleiden siirto- /suojaussuunnitelma on esitetty piirustuksessa 6.1T-1. Laiteomistajien laatimat lausunnot on esitetty asiakirjoissa 1.6T. Elisa Oyj:n laatima kaapeleiden siirtosuunnitelma on esitetty piirustuksessa 6.1T-2. Siirto- ja suojaustoimenpiteistä on suunnittelun aikana neuvoteltu johto- ja laiteomistajien kanssa.

14 1.2T-14 Hankealueella siirretään/suojataan TeliaSoneran, Kymen Puhelimen, Elisan ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n maakaapeleita. Lisäksi Lappeenrannan kaupungin omistamaan tien pintavesiä kuivattavaan hulevesiviemärijärjestelmään lisätään kaivoja ja putkia. Nykyisiä kaivoja myös nostetaan ja kaivojen kansistoja vaihdetaan. 7 HANKKEEN TOTEUTUMISEN VAATIMAT LUVAT JA SO- PIMUKSET Elisa Oyj:n, Telia Sonera Oy:n, Kymen Puhelin Oy:n ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n esitetään siirtävän kustannuksellaan omistamansa laitteet ja rakenteet tarvittavilta osin. Laitesiirrot toteutetaan laiteomistajan antamia ohjeita noudattaen. Alustavat siirtokustannukset (alv. 0%) on esitetty kustannusarviossa 1.5T-1. Rakentamisen aikana on huomioitava 20 kv ja 110 kv suurjännitelinjojen työnaikaiset turvaetäisyydet. 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 8.1 Hyväksymisehdotus Liitteen 1.3T mukaisesti. 8.1 Jatkotoimenpiteet n hyväksymisen jälkeen laaditaan välittömästi alkutalvesta 2012 yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, joka sisältää yksityiskohtaiset piirustukset ja rakennustapaohjeet. Hanke pyritään toteuttamaan lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella vt 6 Lappeenranta - Imatra rakennushankkeen sopimusvaltuusrahoituksella syksyyn 2012 mennessä. Mikäli sopimusvaltuusrahoitus jostakin syystä ei onnistu, hankkeen rahoitustarpeesta käydään erillisneuvottelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin kesken ennen mahdollisen lykkäyspäätöksen tekoa.

15 1.2T-15 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT n on laatinut KaS:n ELY-keskuksen L-vastuualueen toimeksiannosta TL-Suunnittelu Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut DI Risto Pitkänen ja suunnittelijana ins. (AMK) Inga Valjakka. Lisätietoja antavat: suunnitelmavastaava Hannu Moilanen Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Salpausselänkatu 22, Kouvola puh: s-posti: internet: DI. Risto Pitkänen TL-Suunnittelu Oy Svinhufvudinkatu 23 A Lahti puh: s-posti: Kouvolassa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus TL-Suunnittelu Oy Hannu Moilanen Risto Pitkänen

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon ALKUSANAT Eriksnäsintien (mt 11687) aluevarausselvitys on Sipoon kunnan hanke, jonka tavoitteena on löytää

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

VAALAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VAALAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VAALAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VAALAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITTYEN VAALANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN MUUTOKSIIN KAAVAMUUTOSALUE, KAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Valtatie 8 välillä Parhalahti Hurnasperä (Hanhikiven kohta) Pyhäjoki ja Raahe Tiesuunnitelmaselostus

Valtatie 8 välillä Parhalahti Hurnasperä (Hanhikiven kohta) Pyhäjoki ja Raahe Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Valtatie 8 välillä Parhalahti Hurnasperä (Hanhikiven kohta) Tiesuunnitelmaselostus 31.12.2012 2/13 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN SUUNNITTELUUN,

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Ylämaantien (mt3864) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Harjuntie - Kuuselankaari

Ylämaantien (mt3864) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Harjuntie - Kuuselankaari 1(19) 1.2 T 28.6.2013 Ylämaantien (mt3864) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Harjuntie - Kuuselankaari Tiesuunnitelma Tiesuunnitelma 28.6.2013 3 Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Tiehallinto Jyväskylä

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ESKONKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TEHTÄVÄ DNRO PROJ.NRO 195 Eskonkujan alueen asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T-1 1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 3 1.1 Hankealueen sijainti 3 1.2 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun 3 1.3 Tien nykytilanne ja ongelmat

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus A4 Valtatie 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Tiesuunnitelmaselostus Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2009 2(11) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää,

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavamuutos laaditaan Kitulanniemeen, noin 2,5

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Tiesuunnitelmaselostus Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus TIESUUNNITELMASELOSTUS 1 (17) selostus 1 Hankkeen tausta, lähtökohdat ja perustelut 2 1.1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 2 1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä 3 1.3 Aikaisemmat

Lisätiedot

Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla

Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla 1(20) 1.2 T 18.6.2015 Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmaselostus Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmaselostus 18.6.2015 3 Sisältö 1 HANKKEEN

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot