Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma"

Transkriptio

1 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma

2 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma

3 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä. 5 Sisältö I MT 6922, JALASJÄRVI, TIESUUNNITELMA 7 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Nykytila ja ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Pinta- ja pohjaolosuhteet Hankkeelle asetetut tavoitteet 10 2 SUUNNITTELUPROSESSI 10 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Mitoitus ja tekniset ratkaisut Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Massatalous ja läjitysalueet 13 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 13 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Meluvaikutukset Vaikutukset ilmanlaatuun Tärinävaikutukset Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous Rakentamisen aikaiset vaikutukset 15 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 15

4 6 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 15 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 15 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT LIITTEET 17

5 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 7 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT I MT 6922, JALASJÄRVI, TIESUUNNITELMA 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Rajalan siltakadun (mt 6922), Koskitien ja Oikotien liittymäalue sijaitsee vt 3 välittömässä läheisyydessä ja Rajalan siltakatu toimii lisäksi Jalasjärven keskustan sisääntuloväylänä valtatieltä 3 Rajalan eritasoliittymästä keskustaan. Liittymän eteläpuolisissa neljänneksissä toimivat ABC-liikennemyymälä Oikotien länsipuolella ja Halpahalli- ja Autorengasmyymälät liittymän itäpuolella. Koilliskulmauksessa on Kalustetalo ja luoteiseen neljännekseen on rakenteilla K-Market. Nelihaaraliittymässä on jo nykyisellään liikenteellisiä ongelmia. Tiesuunnitelman tarkoituksena on liittymän toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen tulevassa tilanteessa. Tien hallinnollista luokitusta ei muuteta. Koskitie ja Oikotie säilyvät Jalasjärven kunnan kaavatieyhteyksinä. Suunnittelukohde Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti tienumerokartalla. 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun Tiesuunnitelman laatimisen kanssa samanaikaisesti alueella parannetaan Koskitie liittymästä pohjoiseen Jalasjärven kunnan toimesta. Samoin K- Market liittymäjärjestelyineen on rakenteilla ja valmistuu keväällä 2011 ennen kiertoliittymän rakentamista.

6 8 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.2 Nykytila ja ongelmat Rajalan siltakadun (Mt 6922) ajoradan leveys on 8.0 m. Oikotien leveys on 7.0 m ja Koskitien leveys 6.0 m. Kaikilla teillä on Ab päällyste. Mt 6922 nopeusrajoitus on 60 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on tierekisterin mukaan 6800 ajon./vrk. Liittymästä tehdyn liikenneselvityksen mukaan ABC-myymälän ja Halpa-hallin iltapäivän huipputunnin käyntimäärä on arvioitu olevan 200 käyntiä/h (Talentek Oy 2010). Liittymässä on jo nykytilanteessa ongelmia huipputuntien aikana Oikotien suunnasta vasemmalle käännyttäessä. Koskitien suunnan liikenne on nykytilanteessa vähäisempää, mutta K-Marketin valmistumisen myötä heikentää edelleen nelihaaraliittymän toimivuutta. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Talentek Oy on tehnyt keväällä 2010 Mt 6922 Rajalan siltakadun ja Koskitien/Oikotien liittymän liikenneselvitys, Jalasjärvi. Selvityksessä on suositeltu liittymän parantamista kiertoliittymänä. 1.4 Maankäyttö ja kaavoitus Suunnittelualue ja liittymäjärjestelyt sijoittuvat asemakaavassa osoitetulle yleisen tien liikennealueelle sekä kaavatiealueelle, joten kaavamuutosiin ei ole tarvetta. Nykyiset tontit ulottuvat kuitenkin osittain kaavoitetuille tiealueille, jotka tulee lunastaa tiealueiksi. Alue on kaavoitettu kauppa- ja liikerakennusten alueeksi (K, KL). Koskitien varteen on kaavoitettu tontti (KM), jonka rakentamisaikataulu ei vielä ole tiedossa. Asemakaava on esitetty liitteessä 1.7T. Suunnittelukohde Kuva 3. Ote asemakaavasta.

7 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 9 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Jalasjärven kirkonseudun osayleiskaava Suunnittelukohde Kuva 4. Ote Jalasjärven osayleiskaavasta 1.5 Ympäristö Kiertoliittymäalueen lähiympäristö on kokonaan rakennettua aluetta. Viimeiseen neljännekseen on rakenteilla liikerakennus (K-SuperMarket), joka on toiminnassa kiertoliittymää toteutettaessa. Tieympäristössä kasvaa puustoa, jota suojataan ja säilytetäään rakennustöiden yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Tontille rakenteilla K-SuperMarket Huonekaluliike Suunnittelukohde ABC Halpa-Halli Kuva 5. Ilmakuva suunnittelualueelta. Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.

8 10 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, SUUNNITTELUPROSESSI 1.6 Pinta- ja pohjaolosuhteet Mt 6922 sijoittuu maastoon liittymän kohdalla lähes itä-länsisuuntaisesti. Alkuperäinen maanpinta viettää etelästä pohjoiseen ja tien pohjoireunalla pergerkorkeus on tonttien kohdalla 1 3 metriä. Suunnittelukohteen länsipuolella noin 200 m etäisyydellä on Jalasjoen jokiuoma. Liittymän kohdalla on paksuhko savinen / silttinen kuivakuorikerros. Pohjatutkimuksia tiesuunnitelman laadinnan aikana ei ole tehty. 1.7 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen tavoitteena on nykyisen liittymän välityskyvyn parantaminen tulevassa liikennetilanteessa. Lisäksi voidaan merkittävästi parantaa kevyen liikenteen järjestelyjä nykytilanteeseen verrattuna. Toiminnalliselta luokaltaan tie on yhdystie ja osana kokonaisuutta se mahdollistaa nykyisen väylän liikenneturvallisuuden parantamisen. Tien suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan liikennevirasto ohjearvoja. Mitoitusnopeus on 40 km/h. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon alueen nykyinen ympäristö sekä ihmisiin kohdistuvia haittojen pienentäminen. 2 SUUNNITTELUPROSESSI Tiesuunnitelman laatimista on ohjannut hankeryhmä, jossa on ollut edustus Jalasjärven kunnasta, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksesta ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Hankeryhmä on kokoontunut työn aikana yhteensä kaksi kertaa. Suunnittelun aloittamisesta on ollut kuulutus JP-kunnallissanomissa Suunnitelman esittelytilaisuudesta on ollut kuulutus JPkunnallissanomissa Kuulutukset on liitteessä 1.5T. Suunnittelualueella on TeliaSoneran, Fortumin, Anvian, Elisan ilma-, maakaapeli ja suojaputkijohtolinjoja, Jalasjärven lämmön kaukolämpöjohtoja ja Jalasjärven kunnan vesi- ja viemärijohtolinjoja. Hankkeesta johtuvat johtojen suojaustarpeet on selvitetty ja alustavasti suunniteltu tämän työn yhteydessä. Johdot ja laiteet on esitetty piirustuksessa 7T.

9 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 11 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Rajalan siltakatua (mt 6922) parannetaan järjestelyjen yhteydessä runsaan 100 metrin pituudelta, runsaan 50 metrin etäisyydelle liittymän länsi- ja itäpuolelle. Koskitie parannetaan Kalustemyymälän ja K-marketin liittymään saakka ja Oikotie ABC-liikemyymälän liittymän tasalle. Uudet kevytväyläyhteydet suojatiejärjestelyineen rakennetaan päätien yli liittymän länsipuolelle ja parannetaan liittymän itäpuolella 3,5/3,0 metrin levyisinä. Liittymän kiertosaarekkeen halkaisija on 22 metriä. Päätien tasausta nostetaan vain kiertoliittymän sivukaltevuustarpeiden mukaisesti ja tasaukset sovitetaan siten, että liittymän länsi- ja itäpuolella sijaitseviin nykyisiin linja-autopysäkkijärjestelyihin ei tehdä muutoksia. Koskitiellä rakenne sovitetaan parannettuun rakenteeseen em. liittymien kohdalla ja Oikotiellä nykyisiin reunakivilinjoihin kiertoliittymän reunakivilinjausten mukaisesti. Teiden hallinnolliset järjestelyt on esitetty piirustuksessa 2T. 3.2 Mitoitus ja tekniset ratkaisut Mitoitusnopeus ja tien leveys Suunnittelualueella mt 6922 mitoitusnopeus on 40 km/h. Tien peruspoikkileikkaus on 8.00/7.00 m, jota levennetään kiertotilan mukaisesti. Kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus on 3.50/3.00 m. Tiejärjestelyjen ja kevytväylien päällyste on Ab. Kiertotilaan tehdään kolme sidottua päällystekerrosta. Kiertotilan leveys on 8,00 metriä. Tien poikkileikkaukset on esitetty piirustuksessa 4T. Yksityisteidenliittymät ja järjestelyt Tonttiliittymät säilyvät muutoin entisinä, mutta Halpa-hallille johtava kevytväylä siirretään järjestelyjen vuoksi uuteen paikkaan. Koskitielle rakennetaan uusi K-Marketin liittymä hieman nykyisestä pohjoisemmaksi. Valaistavat tiet Nykyistä valaistusta liittymän kohdalla parannetaan rakentamalla viisi uutta 250 W suurpainenatriumlamppua ja neljä 150 W suurpainenatriumlamppua kiertotilan valaisemiseksi. Lisäksi kiertosaarekkeen keskelle tehdään suojaputkivaraus ja kaapelointi betonirengasjalustaan myöhempiä Jalasjärven kunnan tarpeita varten. Rakennettavasta päätien valaistuksesta ja ylläpidosta vastaa ELY-keskus, muusta Jalasjärven kunta.

10 12 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, TIESUUNNITELMAN ESITTELY Kuivatuksen periaatteet Tien kuivatus hoidetaan sadevesiviemärien, puolirumpujen, rumpujen ja avoojien avulla sovittaen ratkaisut nykyisiin kuivatusjärjestelyihin. Nykyisiä sivuoja- ja rumpuratkaisuja muutetaan sadevesiviemäröinniksi liittymän eteläpuolella. Kevytväylien syväkuivatus hoidetaan salaojin. Kuivatusratkaisuissa on pyritty välttämään liikenteellisten haittojen välttämiseksi, nykyisten teiden alituksia. Kuivatuksen periaatteet on esitetty suunnitelmakartalla 3T. Johdot ja laitteet Suunnittelualueella on TeliaSoneran, Fortumin, Anvian, Elisan ilma-, maakaapeli ja suojaputkijohtolinjoja, ja kaapeleita, joita on työn yhteydessä varauduttava suojaamaan tai siirtämään. Suojaustarvetta on länsipuolisen kevytliikennejärjestelyn ja kaakkoiskulmauksen kuivatusjärjestelyjen yhteydessä. Lisäksi Fortum rakentaa liittymän itäpuolelle uuden 20 kv alituksen ja Anvia uuden kuitukaapeliyhteyden nykyisiin suojaputkivarauksiin liittyen. Liittymäalueen länsireunalla tien alittavia Jalasjärven lämmön kaukolämpöjohtoja ja Jalasjärven kunnan vesi- ja viemärijohtolinjoja johtoja on varauduttava suojaamaan rakennustöiden yhteydessä. Johtojen ja laitteiden likimääräiset sijainnit on esitetty suunnitelmakartalla 7T. Perustamis- ja pohjanvahvistustoimenpiteet Kiertotilan edellyttämiä levennyksiä ja kevytliikennejärjestelyjä rakennttaessa ei erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä tarvita. Levennyskohdilta poistetaan pohjamaa rakennekerrosten edellyttämässä laajuudessa. Uudet levitysten edellyttämät kerrosrakenteet tehdään työn yhteydessä esiin kaivettaviin nykyisiin rakennekerroksiin sovittaen. 3.3 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Kiertoliittymän levennysten ja uusien kevytväylien kohdalla joudutaan nykyistä puustoa osittain kaatamaan tien reunoilta. Puiden kaato tehdään vain tarvittavalta leveydeltä ja tarpeetonta puun kaatoa pyritään välttämään. 3.4 Haittojen torjumis- ja lieventämiskeinot Tiesuunnitelmaan ei sisälly erityisiä haittojen torjumis- tai lieventämiskeinoja. 3.5 Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit Tieyhteys ei ole erikoiskuljetusten reitti. Mahdollisiin ylisuuriin kuljetuksiin kuitenkin varaudutaan mm. rakentamalla kiertosaarekkeeseen uloimmaksi 2 metrin levyinen kenttäkiveyskaista.

11 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 13 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 3.6 Massatalous ja läjitysalueet Suunnitelmassa ei ole esitetty läjitysalueita. Läjitysmäärät ovat pieniä ja niistä sovitaan erikseen rakennusurakan yhteydessä. Kelvolliset massat hyödynnetään ensisijaisesti rakenteissa mm. luiskatäytöissä. 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä ei tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisuja. 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Kiertoliittymän rakentaminen parantaa merkittävästi liittymän toimivuutta ja välityskykyä tulevassa tilanteessa. Lisäksi se parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta koululaisten käyttämänä kulkureittinä. Parantamisella on pääosin myönteisiä vaikutuksia tienkäyttäjille ja erityisesti kevyelle liikenteelle, kun suojatiet ja kevyenliikenteen järjestelyt ovat jatkossa liittymän länsi- ja itäpuolella. Työnaikaiset liikenteen järjestelyt ovat haasteelliset, että ne nykyistä vilkkaamman liikenteen aikana ovat toimivat ja häiriöt jäisivät vähäisiksi. 5.1 Vaikutukset liikenteeseen Hanke parantaa ajoneuvo- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä niiden toimivuutta. 5.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Käytettävät nopeudet liittymässä laskevat ja kevyenliikenteen turvallisuus paranee. 5.3 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Hankkeen yhteydessä ei tarvitse tehdä asemakaavan muutoksia. Vähäisiä muutoksia tulee tiealueeseen rajoittuville kiinteistöille, kun lunastus tehdään asemakaavassa varatun tie- ja katualueen mukaisesti. 5.4 Meluvaikutukset Hankkeella ei ole, työnaikaista melua lukuun ottamatta, melua lisäävää vaikutusta nykytilanteeseen. Käytettävien nopeuksien laskiessa liikenteen aiheuttama melu voi jonkin verran laskea.

12 14 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.5 Vaikutukset ilmanlaatuun Hanke ei lisää liikenteen päästöjä, joten sillä ei ole vaikutuksia ilmanlaatuun. 5.6 Tärinävaikutukset Hankkeella ei ole tärinää lisääviä vaikutuksia työnaikaisia haittoja lukuun ottamatta. 5.7 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Hankkeella ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Liittymän päällystetty alue laajenee, mutta pintavedet ohjataan nykyisten purkusuuntien mukaisesti 5.8 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön. 5.9 Vaikutukset luonnonvaroihin Tien rakentamisella ei ole suurta vaikutusta luonnonvaropihin. Rakentamiseen tarvittava materiaali tuodaan jo käytössä olevilta maa-aineksen ottoalueilta ja tarvittavat materiaalimäärät ovat vähäisiä Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Liittymäalue parannetaan nykyiselle paikalleen, joten merkittäviä vaikutuksia maisemaan ei synny. Liittymä selkeyttää ja jäsentää saapumista taajamaympäristöön ja lähiympäristössään istutuksineen parantaa maisemakuvaa Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Liittymän parantaminen helpottaa kulkuyhteyksiä ja siirtymistä etelä- ja pohjoispuolisille alueille kaikilla liikennemuodoilla, joten sillä on parantavaa vaikutusta elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Hanke parantaa huomattavasti saavutettavuutta ja kulkua Koskitien ja Oikotien liikekiinteistöihin ja takaisin Rajalan siltakadulle Yhteiskuntatalous Hankkeen rakentamiskustannukset ovat noin Lunastus- ja toimituskustannuksiksi arvioidaan

13 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 15 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 5.14 Rakentamisen aikaiset vaikutukset Merkittävimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat liikenteelle aiheutuvat haitat sekä olemassa olevalle maankäytölle ja asumiselle aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinähaitat. Rakentamisen aikana joudutaan suojaamaan ja putkia ja johtoja, mikä saattaa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä jakeluverkoissa. Rakennustyötä tehdään liikenteen seassa ja väliaikaiset liikennejärjestelyt haittaavat liikennettä. Työnaikaiseen liikenneturvallisuuteen, erityisesti kevyen liikenteen osalta, on kiinnitettävä huomiota. 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Suunnittelualueella on TeliaSoneran, Fortumin, Anvian, Elisan ilma-, maakaapeli ja suojaputkijohtolinjoja, Jalasjärven lämmön kaukolämpöjohtoja ja Jalasjärven kunnan vesi- ja viemärijohtolinjoja, joita voidaan joutua siirtämään tai suojaamaan. Lopullinen siirtotarve selviää vasta työn yhteydessä, kun rakenteet ja niiden korkeusasema suunniteltuihin rakenteisiin nähden on näkyvissä. 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttaminen ei vaadi lupia. Tiesuunnitelmasta on neuvoteltu ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen kanssa Kokouksess ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ei ollut huomauttamista suunnitelmaratkaisuun tiedossa olevien asioiden perusteella. Kokousmuistio on esitetty tiesuunnitelmaselostuksen liitteessä 1. 8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus esittää hyväksyttäväksi tiesuunnitelman Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi seuraavasti: Maantiet Tie- ja paaluväli Pituus (km) Poikkileikkaus ja päällyste Mt 6299 (Rajalan siltakatu) M1 plv , /7.0 Ab M2 plv , /7.0 Ab Huom

14 16 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Tien korkeusasema on esitetty piirustuksessa 5T. Tien rakentamista varten hyväksytään ja otetaan haltuun suunnitelmakartalla graafisella tarkkuudella asemakaavassa liikenne- ja kaavatiealueeksi merkitty alue. Suoja-alue määräytyy asemakaavan mukaisesti tiealueeksi merkitty alue. Maantiehen liittyvänä kevyen liikenteen väylänä J1 plv (lounas) 0, /3.00 Ab J2 plv (luode) 0, /3.00 Ab J4 plv (koillinen) 0, /3.00 Ab J6 plv (kaakko) 0, /3.00 Ab Teiden hallinnolliset muutokset Hallinnollisia muutoksia ei ole esitetty. 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelmaa koskevat ratkaisut on käsitelty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet: Janne Ponsimaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Harri Mäkiranta Jalasjärven kunta Leena Alaniska Jalasjärven kunta Suunnitelman on laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Maastomallin mittauksen on tehnyt Geotesti Oy. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n vastuuhenkilöt: - Projektipäällikkö, tie- ja rakennustekniikka, ins. Jukka Levä Lisätietoja suunnitelmasta antaa Janne Ponsimaa Etelä-Pohjanmaan ELYkeskulta, Korsholmanpuistikko 44 (PL 93) Vaasa. Puh Tampereella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus A-Insinöörit Suunnittelu Oy Janne Ponsimaa Projektipäällikkö ins. Jukka Levä Projektipäällikkö. ins.

15 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, 17 LIITTEET 10 LIITTEET LIITE1: Muistio suunnittelukokouksesta Etelä-Pohjanmaan ELY Keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kanssa

16 Liite Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi LIITE1: MUISTIO SUUNNITTELUKOKOUKSESTA ETELÄ- POHJANMAAN ELY KESKUKSEN YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT VASTUUALUEEN KANSSA

17 Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi LIITE1: MUISTIO SUUNNITTELUKOKOUKSESTA ETELÄ- POHJANMAAN ELY KESKUKSEN YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT VASTUUALUEEN KANSSA Liite

18

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon ALKUSANAT Eriksnäsintien (mt 11687) aluevarausselvitys on Sipoon kunnan hanke, jonka tavoitteena on löytää

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vesangantien (Mt ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Vesangantien (Mt ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 1 Yhteenveto Naantalin kaupunki on laatimassa asemakaavaa Porhonkallion-Virpin alueelle, jonne

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Kirkonkylä Kirkonranta

Kirkonkylä Kirkonranta Kirkonkylä Kirkonranta AK, Liminka Asemakaavaan liittyvä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma Ins.tsto Solutra Oy Limingan kunta SISÄLLYSLUETTELO 1.Suunnittelukohde... 4 2.Liikennetuotos... 5 3.Jokivarrentien

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS

1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T-1 1.2T TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 3 1.1 Hankealueen sijainti 3 1.2 Hankkeen liittyminen muuhun alueen suunnitteluun 3 1.3 Tien nykytilanne

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Valtatie 8 välillä Parhalahti Hurnasperä (Hanhikiven kohta) Pyhäjoki ja Raahe Tiesuunnitelmaselostus

Valtatie 8 välillä Parhalahti Hurnasperä (Hanhikiven kohta) Pyhäjoki ja Raahe Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Valtatie 8 välillä Parhalahti Hurnasperä (Hanhikiven kohta) Tiesuunnitelmaselostus 31.12.2012 2/13 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN SUUNNITTELUUN,

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot