Tiesuunnitelmaselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiesuunnitelmaselostus"

Transkriptio

1 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013

2

3 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 3 (16) SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen ja rakentamiseen Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Hankkeelle asetetut tavoitteet 8 2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 8 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Sillat Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Tekniset ratkaisut ja mitoitus Tieympäristö TUTKITUT VAIHTOEHDOT Vaihtoehto Vaihtoehto YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous 12

4 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 4 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 7. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT JA VESIVÄYLÄT, LASKUOJAT JA -JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET13 9. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Hyväksymisehdotus Jatkotoimenpiteet SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 16

5 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 5 (16) 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen ja rakentamiseen Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen. Pyhtään kunta on esittänyt Purolantien kevyen liikenteen väylän rakentamista maaseuturahaston kehittämishankkeeksi. 1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä Suunnittelualue sijaitsee Pyhtään kunnassa Tuuskin maantiellä 3501 ja Lehtimäki Purola maantiellä (Purolantie). Suunnittelualue alkaa Mainiementien liittymästä ja päättyy Villbergskärrintien liittymään. Tieosoite on 3501/1/ ja 14535/1/ Kuva 1: Yleiskartta suunnittelualueesta Kuva 2: Osoitekartta suunnittelualueesta

6 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 6 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS Maantien 3501 keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnitteluosuudella on noin 860 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on 4 %. Maantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on Kirkkotien ja Alakyläntien välillä noin 1010 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 5 %. Alakyläntien ja Mainiementien välillä liikennemäärä on noin 660 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä 4 %. Suunnittelualueella on vuosina sattunut kolme poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista kaksi oli yksittäisonnettomuuksia ja yksi kääntymisonnettomuus. Kaikki onnettomuudet johtivat omaisuusvahinkoihin. Maantiet 3501 ja päällyste on pehmeä asfalttibetoni. Ajoradan leveys suunnittelualueella on noin 6,0 metriä ja pientareiden leveys molemmilla puolilla on 0,5 metriä. Tien on nopeusrajoitus km/h. Suunnitteluosuus on valaistu. Suunnittelualueella on kaksi vesistösiltaa ja kaksi suurta rumpua. Maanteillä ei ole kevyen liikenteen väylää. Liittymät suunnittelualueella ovat avoimia liittymiä. Kevyen liikenteen laskentoja ei ole suoritettu tämän suunnitelman pohjaksi. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö Kaakkois-Suomen tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvitys on valmistunut vuonna Tarveselvityksessä on ollut mukana kevyen liikenteen väylä maanteille 3501 ja Purolan kohdalle. Pyhtään kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty toimenpiteenä kevyen liikenteen väylä maanteille 3501 ja välille Lähdeniityntie Mainiementie sekä suojatiejärjestelyjä koulun kohdalle. 1.4 Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson seutukaavan. Kymenlaakson maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Osalla suunnittelualuetta on voimassa Rannikon ja saariston osayleiskaava. Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. Maanteiden varressa on asutusta. Purolantien ja Kirkkotien liittymän läheisyydessä on koulu ja päiväkoti. Alueella on myös kyläkauppa ja baari. Kauppa ei ole tällä hetkellä toiminnassa.

7 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 7 (16) Kuva 3: Ote Rannikon ja saariston osayleiskaavasta 1.5 Ympäristö Suunnittelukohteen alkuosassa suunnittelualue rajautuu lähelle meren rantaa. Alakylän alue on osayleiskaavassa merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueen merkintä koskee maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita rakennuksineen. Suunnitteluosuus ei ole pohjavesialueella eikä alueella ole tiedossa suojeltavia luontokohteita. Suunnittelukohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000-alueita eikä luonnonsuojelualueita. Suunnittelukohteesta on tehty luontoselvitys touko- kesäkuun vaihteessa Selvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 :n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain 10 :n mukaisten metsien moni-muotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen tai vesilain 2 luvun 11 :n tarkoittamien pienvesikohteiden kriteerit. Selvitysalueella ei tavattu myöskään muita arvokkaita elinympäristöjä tai luontotyyppejä.

8 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 8 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS Luontoselvityksessä ei todettu merkittävien eliölajien esiintymiä. Selvitysalueella ei arvioitu olevan luonnonsuojelulain 46 :n tarkoittamien uhanalaisten lajien, 47 :n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien, EY:n luonto-direktiivin liitteen IV(a) lajien tai muiden merkittävien eliölajien kannalta tärkeitä elinympäristöjä, joissa niiden esiintyminen olisi todennäköistä. Alueella ei arvioitu olevan sellaisia luontokohteita, elinympäristöjä tai lajistoa, jotka edellyttäisivät tarkempia selvityksiä. 1.6 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ja sen myötä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen maanteillä 3501 ja välillä Mainiementie Villbergskärrintie. Parantamistoimenpiteet pyritään toteuttamaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa olemassa olevalle asutukselle, maankäytölle sekä ympäristölle. 2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa Työtä on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Pyhtään kunnan ja konsultin edustajat. Tiesuunnitelman aloittamisesta on kuulutettu Pyhtään kunnan ilmoitustaululla ja kuulutus on julkaistu Pyhtään lehdessä. Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Pyhtään ruotsinkielisessä koulussa (Pyttis svenska skola). Tilaisuudesta ilmoitettiin Pyhtään lehdessä. Yleisötilaisuudessa konsultin ja ELY-keskuksen edustajat olivat paikalla vastaamassa kysymyksiin lehtikuulutuksessa mainittuna ajankohtana. Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävinä myös Pyhtään kunnan nettisivuilla. Suunnitelmaluonnoksista saatiin useita kommentteja, jotka koskivat pääasiassa kevyen liikenteen väylän sijaintia Alakylän kohdalla. Osayleiskaavassa määritellyn arvokkaan kulttuurimaiseman osalta kuultiin Kymenlaakson museon asiantuntijaa. 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Kevyen liikenteen väylä rakennetaan välille Mainiementie Villbergskärrintie maanteiden 3501 ja länsipuolelle. Mainiementien ja Hiirenkirkontien välillä väylä rakennetaan pääasiassa korotettuna, reunakivellisenä raittina. Hiirenkirkontieltä Villbergskärrintielle väylä on pääasiassa välikaistalla erotettu. Hellänpolun kohdalla, paaluvälillä kevyen liikenteen väylällä sallitaan ajoneuvoliikenne tonteille. Maantietä14535 siirretään Päkki Pubin kohdalla, paaluvälillä ja kaupan kohdalla, paaluvälillä enimmillään noin kolme metriä.

9 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 9 (16) Purolantien (mt 3501 ja mt 14535) ja Kirkkotien (mt 14535) liittymä parannetaan tulppaliittymäksi. Kevyen liikenteen väylä ylittää Kirkkotien liittymän suojatiellä tulppasaarekkeen kautta. Alakyläntien liittymän pohjoispuolelle rakennetaan korotettu suojatie. Tässä tiesuunnitelmassa ei tieverkolle esitetä hallinnollisia muutoksia. Suunnitelmassa ei ole esitetty läjitysalueita tai varamaanottopaikkoja. 3.2 Sillat Suunnittelualueella on kaksi vesistösiltaa, Liiton silta ja Helsingintien silta sekä kaksi huomattavaa rumpua. Siltojen ja rumpujen aukot on suunniteltu siten, että virtaamat eivät muutu nykyisestä. S1 Liiton silta Siltapaikalla nykyinen maantie ylittää Svartbäcken joen. Nykyinen huonokuntoinen silta on rakennettu Sillan kansilaatta on tehty vuoden 1927 tyyppipiirustuksen mukaan. Nykyisen sillan vapaa-leveys on noin 3,5 m. Uoman pohja siltapaikalla on noin tasolla -0,35. Tehtyjen pohjatutkimusten mukaan maaperä siltapaikalla on keskitiivistä moreenia ja soraa. Nykyinen Liiton silta puretaan ja siltapaikalle rakennetaan uusi silta. Valittu siltavaihtoehto on teräksinen putkisilta. Uuden sillan vapaa-aukko on 4,35 m ja putken sisäkorkeus on 2,72 m. Sillan hyödyllinen leveys on 11,0 m. Uusi silta perustetaan maanvaraisesti murskearinan päälle. Putken pohja on noin tasolla -0,60. Silta rakennetaan kahdessa vaiheessa. Uuden sillan ensimmäinen osa rakennetaan välittömästi nykyisen sillan länsipuolelle. Rakentamisen aikana liikenne on nykyisellä sillalla. Toisessa vaiheessa liikenne siirretään rakennetun ensimmäisen osan päälle. Nykyinen silta puretaan kokonaan pois ja uuden sillan toinen osa rakennetaan valmiiksi. Työnaikaisen liikennöinnin vaatima tila on huomioitu uuden putken pituudessa. S2 Helsingintien raittisilta Nykyisellä tiellä olevan Helsingin sillan (teräsbetoninen laattasilta) kohdalle rakennetaan uutta väylää varten uusi teräksinen putkisilta. Kevyen liikenteen väylä uuden sillan kohdalla on kaarteessa. Raitin tasaus sillan kohdalla on tasolla +3,83. Nykyisen ajoneuvoliikenteen sillan vapaa-aukko on 3,45m. Sillan alittaa Svartbäcken joki. Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella maaperä siltapaikalla on pääasiassa moreenia. Maakerroksen yläosassa on noin 1..1,5 m paksu silttikerros. Uusi silta on teräksinen putkisilta, jonka vapaa-aukko on 4,35 metriä ja sisäkorkeus 2,72 m. Sillan hyödyllinen leveys on 4,0 m. Silta perustetaan maanvaraisesti murskearinan varaan. Putken pohja on noin tasolla +0, Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Kevyen liikenteen väylän suunnittelualueella yksityisten teiden liittymät säilyvät pääosin nykyisellään. Päkki Pubin pihan liittymä jäsennellään ja Päkki Pubin vastapäiseltä tontilta poistuu toinen liittymä.

10 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 10 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 3.4 Tekniset ratkaisut ja mitoitus Kevyen liikenteen väylän J1 poikkileikkaus on suunnittelualueen alkuosassa Mainiementien ja Laivarannantien välillä 2,5/2,0. Loppuosassa poikkileikkaus on pääasiassa 3,5/3. Ahtaissa paikoissa, Päkki Pubin ja kyläkaupan kohdilla kevyen liikenteen väylää kavennetaan. Näissä kohdissa poikkileikkaus on 2,25/1,75. Maantien ja kevyen liikenteen väylän päällyste on pehmeä asfalttibetoni (PAB). Maantien leveys säilyy nykyisellään. Poikkileikkaus on 7/6. Suunnittelualue on nykyisellään valaistu. Kuivatuksen periaatteet Pintavesien kuivatus hoidetaan avo-ojin ja liitytään nykyisiin kuivatuksiin. Reunakivellisen väylän kohdalla rakennetaan tarvittaessa sadevesiviemäröinti. Suunnittelualueen alussa, noin paalun 100 kohdalla, on kivirakenteinen rumpu, jonka aukkokoko on noin 1150x840 mm. Rumpua jatketaan sisähalkaisijaltaan 1200 mm betoniputkella. Jatko-osan pituus on noin 6,3 m. Kivimuurin ja betoniputken liitoskohta tiivistetään betonivalulla ja kumibitumilla. Suunnittelualueen loppupäässä, noin paalun 2230 kohdalla, on kivirakenteinen rumpu, jonka aukkokoko on noin 1800x1700mm. Rummun kansirakenteena on teräsbetoninen laatta. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen takia nykyinen rumpu on suunniteltu jatkettavaksi teräsputkella, jonka sisähalkaisija on 2250mm. Jatko-osan pituus on noin 8100mm. Kivimuurin ja teräsputken liitoskohta tiivistetään betonivalulla. Jatko-osa asennetaan ylävirran puolelle nykyiseen kivirumpuun nähden. Uusi putki asennetaan siten, että sen pohja on noin 300 mm nykyistä rummun pohjaa alempana. 3.5 Tieympäristö Tärkein periaate on sovittaa rakennettava kevyen liikenteen väylä mahdollisimman hienovaraisesti olevaan ympäristöön ja maisemaan. Jonkin verran joudutaan tekemään leikkauksia ja pengerryksiä kevyen liikenteen väylän kohdille. Olemassa oleva kasvillisuus säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Koulun kohdalla kuusiaita poistetaan. Tonttien kohdilla siirretään nykyisiä aitoja. Tieluiskat nurmetetaan. 4. TUTKITUT VAIHTOEHDOT Suunnitteluprosessin alussa tutkittiin kahta vaihtoehtoa kevyen liikenteen väylän sijoittamiselle. 4.1 Vaihtoehto 1 Kevyen liikenteen väylä Purolantien osuudella Mainiementie Päkki Pub on esitetty korotettuna kevyen liikenteen väylänä Purolantien itäpuolelle, puolenvaihto Päkki Pubin kohdalla. Ylityskohdassa on korotettu suojatie.

11 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 11 (16) Osuus Päkki Pub Orapolku on esitetty korotettuna kevyen liikenteen väylänä Purolantien länsipuolelle. Purolan kesäkaupan kohdalle on esitetty Purolantien linjauksen siirto siten, että korotettu kevyen liikenteen väylä mahtuu nykyisen ajoradan reunaan. Osuus Orapolku-Villbergskärrintie on esitetty erillisenä kevyen liikenteen väylänä Purolantien länsipuolelle. Kirkkotien (mt 14535) ylitykseen on esitetty saareke. + Alakylän kohdalla kevyen liikenteen väylä samalla puolella kuin asutuksen pääpaino - Päkki Pubin kiinteistö rajoittaa näkemää ylityskohdassa - Suunnitteluosuuden alkupäässä tiukka mutka ja rakennukset aivan maantien läheisyydessä. - Alakylän kohdalla rakennukset ovat lähellä tietä ja maanpinta nousee pihojen suuntaan. Ratkaisu muuttaa maisemaa huomattavasti. 4.2 Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 kevyen liikenteen väylä on esitetty kokonaisuudessaan Purolantien länsipuolelle. + kevyen liikenteen väylä koko matkan samalla puolella tietä + Maisemallisesti sopeutuu paremmin Alakylän kohdalla. - Ahtaus Päkki Pubin kiinteistön kohdalla - Alakylän kohdalla kevyen liikenteen väylä eri puolella kuin asutuksen pääpaino. - Kaksi rakennusta joudutaan purkamaan. 5. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA Hanke ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). 6. TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 6.1 Vaikutukset liikenteeseen Maantien kapealla pientareella liikuttaessa tunnetaan turvattomuutta, joka rajoittaa ihmisten liikkumista. Kevyen liikenteen väylän J1 rakentaminen parantaa maantien ja maantien 3501 liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä Tarva MT 5.1- ohjelmalla laskettuna on parantamistoimenpiteiden vaikutuksesta 0,005 onnettomuutta vuodessa.

12 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 12 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 6.2 Vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön Rannikon ja saariston osayleiskaavassa Alakylä on merkitty pääosin kyläkeskuksen alueeksi. Yläkylä ei kuulu kaavoitettuun alueeseen. Liikennejärjestelyt tukevat nykyistä maankäyttöä. Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenne säilyvät nykyisen mukaisina. Suunnitelma parantaa tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta ja edistää liikenteen sujuvuutta. Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset maisemaan ja ympäristöön ovat lähinnä tienvarren kasvillisuuden ja suurien irtokivien poisto. Tien muodostama aukko levenee hieman. Tonttien kohdilla nykyisiä pensas- ja puuaitoja joudutaan siirtämään. Koulun pihalla on suunniteltu lisää leikkialuetta. Kuusiaidan poistaminen lisää paikan valoisuutta ja näkyvyyttä, mikä lisää turvallisuuden tunnetta. Hankkeella ei ole muuttavaa vaikutusta ilmanlaatuun, vesistön käyttöön eikä pinta- ja pohjavesiin. Suunnittelualueen alussa kevyen liikenteen väylä rakennetaan lähelle meren rantaa. Rantaviivaa ei muuteta. Mereen laskevan ojan kohdalla maantien alittavaa rumpua jatketaan. Hanke ei lisää liikenteen aiheuttamaa melua tai tärinää. 6.3 Kiinteistövaikutukset Suunnitelma aiheuttaa haittaa kiinteistöille, koska tiealuetta joudutaan lunastamaan. Suunnitelmakartoilla 3T-1..3 on esitetty maanteiden ja 3501 tiealueen raja. Paalujen 460 ja 570 kohdilta Alakylässä puretaan kaksi rakennusta, ulkorakennus ja maakellari. Rakennusten purku ei vaikuta haitallisesti alueen suojeluarvoon. Paalulla 2190 puretaan hirsirakenteisen ulkorakennuksen kylkeen rakennettu lautarakenteinen osa. 6.4 Yhteiskuntatalous Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on (alv 0 %). Lunastuskustannusten osuus on Kustannukset perustuvat maanrakennuskustannusindeksiin (2005=100). Kokonaisindeksi on 136,5. Hankkeen kustannuksista vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Pyhtään kunta. 7. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT JA VESIVÄYLÄT, LASKUOJAT JA - JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Hankkeeseen ei sisälly rakennettavia tai perattavia laskuojia. Helsingintien raittisillan kohdalla uomaa siirretään, jotta silta saadaan kohtisuoraksi tiehen nähden. Nykyisiä sähkö- ja valaisinpylväitä joudutaan siirtämään.

13 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 13 (16) 8. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Suunnitelma ei sisällä lupia eikä sopimuksia. 9. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 9.1 Hyväksymisehdotus Suunnitelmassa esitetyt maantiet esitetään hyväksyttäväksi pääpiirustusten mukaisesti (osa B). Maantie Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus M14535 plv ,065 7,0 / 6,0 PAB 3T-2 M14535 plv ,085 7,0 / 6,0 PAB 3T-2 M14535 plv ,030 Tulppaliittymä PAB 3T-2 Maantiehen kuuluvana kevyen liikenteen väylä Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus J1 plv ,328 2,5 / 2,0 PAB 3T-1 J1 plv ,505 3,5 / 3,0 PAB 3T-1 2 J1 plv ,035 4,5 / 4,0 PAB 3T-2 J1 plv ,045 3,5 / 3,0 PAB 3T-2 J1 plv ,035 2,25 / 1,75 PAB 3T- 2 J1 plv ,230 3,5 / 3,0 PAB 3T-2 J1 plv ,050 2,25 / 1,75 PAB 3T-2 J1 plv ,050 3,5 / 3,0 PAB 3T-2 J1 plv ,060 2,5 / 2,0 PAB 3T-2 J1 plv ,270 3,5 / 3,0 PAB 3T-2 Maantien kevyen liikenteen väylällä J1 sallitaan ajoneuvoliikenne tontille paaluvälillä Maantie 3501 Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus M3501 plv ,060 Liittymä ja linja-autopys. PAB 3T-2 Maantiehen 3501 kuuluvana kevyen liikenteen väylä Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus J1 plv ,793 3,5 / 3,0 PAB 3T-2 3 Muut maantiet Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus M1 plv ,040 Tulppaliittymä PAB 3T-2

14 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 14 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS Maanteiden suoja-alue on 20 metriä tien keskiviivasta. Nykyiset rakennukset voivat sijaita maantien suoja-alueella lukuun ottamatta suunnitelmassa purettavaksi esitettyjä rakennuksia. Teiden korkeusasemat on ilmoitettu graafisella tarkkuudella pituusleikkauksissa. Sillat Sillan tunnus ja nimi Sijainti Hyödyllinen leveys (m) Huom. S1 Liiton silta M14535 pl ,0 Nykyisen uusiminen S2 Helsingintien M3501 pl ,0 Uusi silta raittisilta Yksityisten teiden liittymät järjestelyineen: Tien tunnus Paalu Suunta Pituus Leveys Huom (m) (m) Y1A 10 vas. Nyk. Y2 25 oik. Nyk. Mainiementie Y3 150 vas. 10 5,0 Sr Y4A 160 oik. Nyk. Y5A 190 oik. Nyk. Y6A 220 oik. Nyk. Y7A 230 oik. Nyk. Y8A 280 vas. 10 4,0 Sr Y9A 305 oik. Nyk. Y10A 335 oik. Nyk. Y vas. 10 4,0 Sr Laivarannantie Y12A 360 oik. Nyk. Y13A 362 vas. 10 3,0 Sr Y15A 425 oik. Nyk. Y16A 465 oik. Nyk. Y17A 480 vas. 10 3,0 Sr Y18A 510 oik. Nyk. Y19A 510 vas. 12 4,0 Sr Y20A 530 oik. Nyk. Y21A 535 vas. 12 3,0 Sr Y22A 595 oik. Nyk. Y oik. Nyk. Alakyläntie Y24E 665 vas. 12 3,0 Sr Y25E 685 vas. 12 3,0 Sr Y oik. Nyk. Päkkipellontie Y27A 745 oik. Nyk. Y28E 770 vas. 15 5,0 Sr Y vas. 15 5,0 Sr Ritvalanpolku Y30A 900 oik. Nyk. Y vas. 10 5,0 Sr Päkinrannantie Y vas. 10 4,0 Sr Hellänpolku Ajo J1 kautta

15 Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä 1.2T Purolan kohdalla, Pyhtää TIESUUNNITELMASELOSTUS 15 (16) Y33A 950 oik. Nyk. Y34E 970 vas. 10 5,0 Sr Päkki Pub Y35A 975 oik. Nyk. Y vas. 12 4,0 Sr Hiirenkirkontie Y37A 1035 vas. 12 3,0 Sr Y vas. 10 5,0 Sr Y39A 1100 oik. Nyk. Y40A 1115 vas. 10 5,0 Sr Y41A 1145 oik. Nyk. Y42A 1160 vas 10 4,0 Sr Y43E 1190 vas. 10 6,0 Sr Kyläkauppa Y45A 1245 oik. Nyk. Y46A 1290 vas. 10 4,0 Sr Y47A 1295 oik. Nyk. Y48A 1320 oik. Nyk. Y vas. 15 4,0 Sr Orapolku Y50M 1400 oik. Nyk. Y52M 1825 oik. Nyk. Y53A 1910 oik. Nyk. Y vas. 15 5,0 Sr Krämersintie Y55A 2040 oik. Nyk. Y56A 2120 vas. 15 4,0 Sr Y57A 2180 oik. Nyk. Y58A 2210 vas. 10 4,0 Sr Y oik. Nyk. Labbaksentie Y60A 2280 vas. 15 4,0 Sr Y61A 2350 oik. Nyk. Y62A 2415 vas. Nyk. Y oik. Nyk. Villbergskärrintie Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus: A = asuinkiinteistö E = elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö L = lomakiinteistö M = maa- ja metsätalouden harjoittaminen S = liittymä sallitaan rakennettavaksi Katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja korvaavat yhteydet Sijainti pl Suunta Korvaava yhteys 930 oikea Y33A 1225 vasen Y43E Maatalousliittymät on esitetty suunnitelmakartoilla ohjeellisesti. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Lupa voidaan myöntää vain, milloin muuttuneet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa siihen aihetta. Sama koskee myös vain maa- ja metsätalousajoihin tarkoitetun maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

16 1.2T Maanteiden 3501 ja kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää 16 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 9.2 Jatkotoimenpiteet Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen aloitetaan rakennussuunnitelman laadinta. Rakentaminen on määrä toteuttaa vuonna Lopullisesti rakennettava osuus päätetään kustannusarvion ja toteutuvan rahoituksen mukaisesti. Ensisijainen toteuttamisväli on Alakyläntien ja Krämersintien väli. 10. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelman on laatinut TL-Suunnittelu Oy Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen toimeksiannosta Lisätietoja suunnitelmasta antaa: Jouko Pohjo Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL KOUVOLA vaihde puh Kouvolassa Jouko Pohjo Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Arja Pentinniemi TL-Suunnittelu Oy

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 362 ja 3622

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus välille Aartapolku Alakyläntie, Kotka Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus 2(10) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2012 Tiesuunnitelmaselostus 2(12) TIESUUNNITELMASELOSTUS

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto 1.3-T 1 (8) Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma käsittää maantielle 816 noin 8,4 kilometrin pituisen uuden silta- ja pengeryhteyden

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1. VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 14.3.2014 2 (24) Valtatie 4 Jyväskylä Oulu rakentaminen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Hyväksymisesitys 1 (7) 25.8.2017 Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 31.5.2017

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma

E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma Ehdotus tiesuunnitelman 1.3T 1 (14) E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma Yleissuunnitelma Päätösehdotus Maantiet Kantatie 40 250-8210 7,960 Kokonaisleveys 2x 9,25 Ajoradat

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Tiesuunnitelmaselostus Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

1 1 T I PAS OJ Y1M M Yksityistiealueen raja 4.1. M1 suunnitelma alkaa pl Liittymän rakennettava pituus 14,5 m

1 1 T I PAS OJ Y1M M Yksityistiealueen raja 4.1. M1 suunnitelma alkaa pl Liittymän rakennettava pituus 14,5 m 211.70 210.70 207.85 Sok 4 Sok 2 208.90 207.85 +212.60 500 600 700 800 400 +212.50 Y1M M2 M19171 Kaide plv 780-1020 oik 100 200 00 207.60 211.50 210.45 Sok 207.60 207.60 Sok 1 208.70 Tien oikaisu plv 291-520

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon ALKUSANAT Eriksnäsintien (mt 11687) aluevarausselvitys on Sipoon kunnan hanke, jonka tavoitteena on löytää

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 20.6.2018 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu)

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Työnumero 1510029670 Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Ramboll Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 A FI-90220 Oulu Puh. 020 755 611

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus A4 Valtatie 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Tiesuunnitelmaselostus Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2009 2(11) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi 1.2T Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi selostus TIESUUNNITELMASELOSTUS 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 15.2.2017 2 (10) Valtatie 4 parantaminen välillä Kello Räinänperä, Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO KANSIO 1/2 OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman yleisesite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HVÄKSMISEHDOTUS 28.11.2017 1 VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus 26.02.2019 2(4) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 NYKYTILANNE... 3 2.1 Liikennejärjestely nykytilanteessa 3 3 YLEISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI Pilvi Lesch 29.8.2018 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Sokeritehtaantie on Kantvikin asuinalueen pääkatu. Sokeritehtaantiellä kulkee nykyisin

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4.

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4. N SISÄLLYSLUETTELO 1(8) Kansio 1 Osa A Kansilehti 1.0T Sisällysluettelo (osat A, B ja C) 12.4.2018 Tiesuunnitelman yleisesite 1.1T Hankekortti 12.4.2018 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 12.4.2018 1.3T Ehdotus

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy

Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma 7.12.2018 Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy Sisältö Johdanto Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelma Kustannusarvio Suunnitelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta

1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 19.2.2019 1 (11) 1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta Kuva 1.1. Hankkeen vaikutusten yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan ulottuvan enintään kilometrin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA 148-41-27-37 148-41-7-148-41-68- 148-876-1-148-41-71- 148-41-65-148-41-73- 148-41-66-148-893-13-1-69- 148-41-74-148-41-75- 48-41-77- Könkääntie 53 54 55 Tierek. 969/1/544 2 m 2 m 148-895-2-9 56 Laskuoja

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen Luontoselvitykset 2009 Marko Vauhkonen 28.10.2009 1 JOHDANTO Valtatien 7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Taustaa: Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita 6.5.2019 Kysymys lapsiystävälliselle Kittilälle. Esitys Sodankyläntien

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

VAPAUDENTIEN JATKE YLEISSUUNNITELMA

VAPAUDENTIEN JATKE YLEISSUUNNITELMA VAPAUDENTIEN JATKE YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS TILAISUUDEN AIKATAULU 17:00 17:30 17:40 17:50 18:00 18:15 19:15 19:30 Kahvit tarjolla Tilaisuuden avaus ja työn lähtökohdat, Kari Homi, kaupunkiympäristölautakunnan

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot