1. Sopimusosapuolet Toimeksisaaja: Ruoveden kunta Toimeksiantaja: Kelan Tampereen vakuutuspiiri. 2. Muut toimijat yhteispalvelupisteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Sopimusosapuolet. 1.1. Toimeksisaaja: Ruoveden kunta. 1.2. Toimeksiantaja: Kelan Tampereen vakuutuspiiri. 2. Muut toimijat yhteispalvelupisteessä"

Transkriptio

1 1 Yhteispalvelusopimus Kelan palvelua annetaan yhteispalveluna neljänä päivänä viikossa sekä toimivaltaisen viranomaisen (Kelan) palveluneuvojan poissa ollessa. 1. Sopimusosapuolet 1.1. Toimeksisaaja: Ruoveden kunta 1.2. Toimeksiantaja: Kelan Tampereen vakuutuspiiri 2. Muut toimijat yhteispalvelupisteessä 3. Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät 3.1. Avustavat asiakaspalvelutehtävät, joita toimeksisaaja hoitaa toimeksiantajan puolesta on kuvattu liitteessä yksi. 4. Yhteispalvelua hoitava henkilöstö Yhteispalvelutehtäviä toimeksisaajan palveluksessa hoitaa kaksi henkilöä. Sopimuksentekohetkellä nämä henkilöt on nimetty liitteeseen kaksi. (nimi + sähköpostiosoite). Mainituille henkilöille on avattu oikeudet Kelan verkkokouluun. 5. Yhteispalvelua hoitavan henkilöstön perehdytys ja koulutus 5.1. Toimeksiantaja järjestää toimeksisaajan henkilöstölle (ml. varahenkilöt) tarpeellisen koulutuksen tämän sopimuksen kohdassa 3 mainittujen tehtävien hoitamiseen. Perehdytyksen ja koulutuksen sisällöstä on sovittu tarkemmin sopimuksen liitteessä kolme Molemmat sopimusosapuolet vastaavat osaamisen ylläpidosta. Henkilöstön vaihtuessa tai tarvittaessa koulutusta muuten, toimeksisaajan edustaja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä toimeksiantajan edustajaan perehdytyksen ja koulutuksen järjestämiseksi. Toimeksiantajan palveluissa tapahtuvat muutokset informoidaan toimeksisaajille hyvissä ajoin ja tarpeellinen koulutus järjestetään tarvittaessa. 6. Palvelun laatuvaatimukset 6.1. Yhteispalvelutehtäviä hoitava toimija sitoutuu noudattamaan yleisiä laatuvaatimuksia. Laatuvaatimukset on määritelty tämän sopimuksen liitteessä neljä. Toimeksisaajan on ilmoitettava aina välittömästi laatupoikkeamista toimeksiantajalle Asiakkaan yhteispalveluun jättämä dokumentti leimataan/merkitään aina saapumispäivällä sekä vastaanottavan yksikön tiedoilla. Dokumentti välitetään viivytyksettä toimivaltaisen viranomaisen nimeämään yksikköön sovituin menettelyin.

2 2 7. Yhteispalvelun sijainti, tilat, varustus ja aukioloajat 7.1. Toimipaikka, jossa yhteispalvelua tarjotaan, sijaitsee osoitteessa: Ruoveden yhteispalvelu Ruovedentie Ruovesi 7.2. Yhteispalvelutunnus on käytössä seuraavasti: Yhteispalvelutunnus on käytössä palvelupisteen ulko-ovessa (kunta hankkii) Yhteispalvelua Kela-asioissa tarjotaan seuraavasti (viikonpäivät, kellonajat, lomakausi jne.) Palveluajat: Yhteispalvelupiste: Maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo 9-12 ja Kelan palveluneuvojan palvelut: Keskiviikko klo 9-12 ja ja tarvittaessa ajanvarauksella torstaisin. Palvelua Kela-asioissa tarjotaan yhteispalveluna myös Kelan palveluneuvojan poissa ollessa. Yhteispalvelun työntekijän poissa ollessa yhteispalvelu on suljettu. Tällöin tarjotaan vain Kelan palveluneuvojan palveluja Kelan em. palveluaikojen mukaisesti. Poikkeavista aukioloajoista ja niistä tiedottamisesta, ks. liite 5 (viestintäsuunnitelma). 8. Ohjaus ja valvonta 8.1. Toimeksisaajan valvontavelvollisuus Toimeksisaaja valvoo oman henkilökuntansa yhteispalvelutehtävien suorittamista normaalein työnjohdon seurantakeinoin. Esille tulevista ongelmista tai kehittämisehdotuksista tulee toimeksiantajaa informoida välittömästi. Toimeksisaaja sitoutuu määrittelemään yhteispalvelutehtävää hoitavan henkilöstön roolit palvelutehtävään soveltuviksi. Toimeksisaaja määrittelee tehtävän hoitoon tavoitteita, joita se valvoo henkilöstön kanssa käytävien tulos-, kehitys-, tms. -keskustelujen avulla säännöllisesti Toimeksiantajan ohjaus ja valvonta Toimeksiantaja ohjaa ja valvoo toimeksisaajaa yhteispalvelutehtävien suorittamisessa. Palvelua voidaan seurata mm. havainnoimalla palvelutilanteita. (Toimeksiantajalla on oikeus tehdä havainnointia tai haamuasiointeja/ muuta tutkimusta palvelun toimivuudesta). Sopimuksen osapuolet nimeävät käytännön yhteistyöhön sopimukseen liittyvien asioiden ja käytännön yhteistyöasioiden vastuuhenkilöt (Liite 2.).

3 3 9. Henkilötietojen käsittely Toimeksisaajan yhteispalvelua hoitavalla henkilöstöllä on samansisältöinen vaitiolovelvollisuus kuin toimeksiantajan henkilöstöllä. 10. Asiakaspalvelutilanteiden kirjaaminen Toimeksisaaja on velvollinen kirjaamaan asiakaspalvelutilanteet yhteiseen tietojärjestelmään. Sopimuksentekohetkellä järjestelmä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä apudiaari. Järjestelmään kirjataan kaikki asiakaspalvelutilanteet, joissa toimeksisaajan edustaja on neuvonut tai opastanut asiakasta Kelan palveluissa. 11. Kustannusten jakaminen Toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajaa Kelan Tampereen vakuutuspiiriä 350 euroa /kk. Kustannusten jakoa voidaan tarkistaa sen jälkeen, kun sopimuksen tarkoittamasta toiminnasta on saatu käyttöön perustuvaa tietoa. Toimeksisaaja toimittaa toimeksiantajalle eritellyn raportin työajan käytöstä laskutuksen yhteydessä (ote apudiaarista tms.). Toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajaa puolivuosittain. Laskutusosoite (paperilasku) on Kela, PL 40303, Laskutus. Laskuun merkitään viite Ruoveden yhteispalvelu. 12. Tiedottaminen Sopimusosapuolten yhdessä tekemä viestintäsuunnitelma on liitteenä (liite 5). 13. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa saakka. Sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta lukien neuvotellaan erikseen. Jos yhteispalveluna tarjottavien palveluiden kysyntä muuttuu merkittävästi tai muut olosuhteet palvelujen järjestämisestä muuttuvat merkittävästi, osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen puolen vuoden irtisanomisajalla. Sopimus voidaan irtisanoa, jos sopimusosapuolet laiminlyövät sopimusvelvollisuuksiaan tai jos sopimusosapuolet muutoin päätyvät sopimuksen päättämiseen. Sopimusehtojen laiminlyönnistä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun tai toistuvasta tahallisesta sopimusehtojen laiminlyönnistä sopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa.

4 4 14. Muut sopimusehdot Tätä sopimusta tulkitaan siten, että ensisijaisesti noudatetaan tämän sopimuksen sisältämiä määräyksiä ja sen jälkeen sopimuksen liitteitä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle. Allekirjoitukset Tampere Ruovesi Toimeksiantaja Toimeksisaaja Leena Harju Vakuutuspiirin johtaja Kelan Tampereen vakuutuspiiri Janne Vainikainen Talousjohtaja Ruoveden kunta

5 5 Liite 1 Kelan vakiopalveluvalikoima Kelan vakiopalveluvalikoima lukien: Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta (mm. hakemuksen täyttö, etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla) Kelan hakemuksen, liitteen tai muun asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän kuntoutushakemukset Esitteen/lomakkeen/palautuskuoren yms. Kelan materiaalin antaminen Kelan verkkopalveluiden käyttöön opastaminen Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen Kelan etäpalvelutilanteen valmistelut ja palvelutilanteessa tukeminen tarvittaessa Kelan palveluiden etätulkkaustilanteiden valmistelut, yhteydenotot jne. Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen Muu asiakkaan palvelutilanne Kela-asioissa

6 6 Liite 2 Yhteispalvelua hoitava henkilöstö ja muut vastuuhenkilöt Tiedot sopimuskohtaan 4 Yhteispalvelua hoitava henkilöstö Päivitetään sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sovituin määräajoin. Nimi: Palveluneuvoja Sirpa Ylä-Nikula Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: puh Palveluneuvoja Teija Lukula Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: puh Tiedot sopimuskohtaan 8 Toimeksiantajan ohjaus ja valvonta Toimeksiantaja(t) ohjaavat ja valvovat toimeksisaajaa yhteispalvelutehtävien suorittamisessa. Palvelua voidaan seurata mm. havainnoimalla palvelutilanteita. Sopimuksen osapuolet nimeävät ohjauksen ja valvonnan käytännön yhteistyötä varten seuraavat henkilöt: Sopimukseen liittyvissä asioissa: Leena Harju vakuutuspiirin johtaja, Kela Tampereen vakuutuspiiri Janne Vainikainen talousjohtaja Ruoveden kunta Käytännön yhteistyöhön liittyvissä asioissa: Asko Riihioja apulaisjohtaja, Kela Tampereen vakuutuspiiri Janne Vainikainen talousjohtaja Ruoveden kunta

7 7 Liite 3 Perehdytys ja koulutus Toimeksiantaja järjestää toimeksisaajan henkilöstölle (ml. varahenkilöt) tarpeellisen koulutuksen sopimuksen kohdassa 3 ja liitteessä 1 mainittujen tehtävien (vakiopalvelut) hoitamiseen. Koulutuksessa huomioidaan myös palvelulle asetetut laatuvaatimukset (liite 4). Henkilöstön osaamisen ylläpidosta vastaavat molemmat sopimusosapuolet. Uutta yhteispalvelua käynnistettäessä sovitaan toimeksiantajan ja toimeksisaajan välillä henkilöstön perehdytyksen ja koulutuksen toteuttamistavasta ja aikataulusta. Henkilöstön vaihtuessa tai muuten koulutusta tarvittaessa toimeksisaajan edustaja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä toimeksiantajan edustajaan perehdytyksen ja koulutuksen järjestämiseksi. Toimeksiantajan palveluissa tapahtuvat muutokset informoidaan toimeksisaajille hyvissä ajoin ja tarpeellinen koulutus järjestetään tarvittaessa. Toimeksisaaja sitoutuu antamaan henkilöstölleen aikaa toimeksiantajan tehtäviin perehtymiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen. Kela käyttää perehdytyksen ja koulutuksen apuna Kelan internet- ja ekstranetsivustoja sekä Kelan verkkokoulua. Sopimusosapuolet Yhteispalvelupisteen nimi ja yhteystiedot: Ruoveden yhteispalvelu Ruovedentie Ruovesi Kelan vakuutuspiirin nimi: Kela, Tampereen vakuutuspiiri Sopimus on tehty Kelan yhteyshenkilöt perehdytyksessä ja koulutuksessa (= vakuutuspiirin asiakaspalveluvastaava): nimi, puhelin ja sähköpostiosoite. (Vastaa perehdytyksen ja koulutuksen kokonaissuunnitelmasta) Asko Riihioja, puh , Vakuutuspiirin kouluttaja/työnopastaja:

8 8 Szilvia Karaffa, puh , Katja Leppälahti, puh , Yhteispalvelupisteessä työskentelevät henkilöt (sähköposti): (Listan mukaiset henkilöt saavat käyttäjätunnuksen Yhteispalvelun ekstranet -sivustolle ja Kelan verkkokouluun.) Yhteispalvelupiste ilmoittaa henkilöiden vaihtumisesta osoitteella Tietoa sovitusta perehdytyksestä ja koulutuksesta löytyy Yhteispalvelun ekstranetsivuilta osoitteesta Yhteistyökumppanit/ Yhteispalvelu ja sivuilta. Liite 4 Palvelun laatuvaatimukset

9 9 Yhteispalvelutehtävien sisältöä koskevat yleiset laatuvaatimukset kirjataan tähän. Valtakunnallisen yhteispalvelun tehostamishankkeen aikana laaditut yhteiset yleiset laatuvaatimukset ovat Yhteispalvelussa tarjotaan avustavia asiakaspalvelutehtäviä, jotka liittyvät pääsääntöisesti valtion viranomaisten, kuntien viranomaisten ja Kansaneläkelaitoksen hallintopalveluihin. Jokaisella toimijalla on eri palveluihinsa liittyen erityisiä yksityiskohtaisia laatuvaatimuksia, mutta niitä koskevat myös yhteiset yleiset laatuvaatimukset, jotka ovat seuraavat: 1) Avustavaan asiakaspalveluun( = mm. lomakkeen täytön opastaminen, asiointipalvelujen neuvonta ja muihin palvelukanaviin ohjaaminen) kuuluvat palvelut annetaan ja yhteispalveluun toimitetut asiakirjat ja maksut toimitetaan viivytyksettä eteenpäin. Asiakkaalle ilmoitetaan, milloin asiakirjat toimitetaan edelleen toimeksiantajalle ja milloin aika ajoin tarjolla olevat palvelut ovat saatavilla. 2) Yhteispalvelussa välitettävä tieto on oikeellista ja asiaan sekä yhteispalvelutehtävään nähden riittävää. Asian vireillepanon neuvonnassa toimeksisaaja jakaa toimeksiantajan antaman informaation muuttamattomana ja kokonaisuudessaan. Maksuja vastaanotettaessa maksuja peritään oikean määräisinä. 3) Asiakkaan tietoja kirjattaessa ja välitettäessä toimeksiantajalle tietojen oikeellisuus varmistetaan ja tiedot välitetään muuttamattomina toimeksiantajalle. Tarvittaessa asiakkaan suostumus tietojen käsittelyyn dokumentoidaan. 4) Sähköisen palvelun käytössä avustettaessa yhteydet toimivat moitteettomasti ja tietoturvallisesti. 5) Asiakaspalvelu on ystävällistä ja asiakkaan tarpeet huomioivaa. 6) Asiakaspalvelu tarjotaan suomen, ruotsin ja saamen kielellä yhtenäisten laatuvaatimusten mukaisena. Lähde: 2EC22571F B7?Opendocument Liite 5 Viestintäsuunnitelma

10 10 Vastuuhenkilö: Toimeksisaajan vastuuhenkilö: Janne Vainikainen, talousjohtaja, Ruoveden kunta Toimeksiantajan vastuuhenkilö: Asko Riihioja, apulaisjohtaja, Kelan Tampereen vakuutuspiiri Asiakkaiden tiedottamisessa käytetään paikallista lehdistöä julkaisemalla ilmoituksia ja antamalla tiedotteita. Sekä toimeksisaaja että toimeksiantaja tiedottavat yhteispalvelusta myös omilla intranetsivuillaan. Poikkeavista aukioloajoista tai muista äkillisistä ja vähäisistä muutoksista tiedottaa toimeksisaaja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Toimeksisaaja lähettää tiedotteet tiedoksi myös toimeksiantajalle. Palvelussa tapahtuvista mahdollisista laajemmista muutoksista tehdään tarvittaessa erillinen viestintäsuunnitelma. Lisätietoja: EC22571D F?opendocument

4-, 0 c\j. 0 Lfl H L\ H HNS \

4-, 0 c\j. 0 Lfl H L\ H HNS \ 0 Lfl rj -p \J -q 10 1 \ 0 c\j 10 0 0) 4-, 1 H L\ H HNS \ \1 \ L. «? \J 1 - (0 r IJ j 4-1 4, 4; - h 0 4 t> O -4 -. < - 2 O :*Z 0 4 - - - - 44-1-. O.. OOO -. c Yhteispalvelu KeIaW Yhteispalvelusopirnus

Lisätiedot

Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto Tulliportinkatu 35, PL 1094 70101 Kuopio

Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto Tulliportinkatu 35, PL 1094 70101 Kuopio 1 Luonnos YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet 1.1 Toimeksisaaja 1.2 Toimeksiantaja Nilsiän kaupunki Nilsiäntie 78 73300 Nilsiä 2. Yhteispalvelutehtävät Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi.

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi. Sopimusluonnos Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja /Suun terveydenhuolto jäljempänä Asiakas Osoite Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Asiakkaan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot