Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics"

Transkriptio

1 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant

2 TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti

3 3 OSA 1. TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI 1. Johdanto Määritelmät, analyysien väliset suhteet 2. Tilinpäätöksen oikaisut Keskeisimmät oikaisut tuloslaskelmaan ja taseeseen 3. Tuloskunto ja pääomarakenne Tuotto- ja kulurakenteen jakaumat ja niiden muutokset Vakavaraisuus ja maksuvalmius 4. Rahavirrat ja niiden riittävyys Rahavirta- ja kassavirtalaskelmat

4 4 OSA 2. LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI 1. Luottokelpoisuuden arviointia Määrittely Osatekijät Ennustettavuus 2. Erikoistilanteet Kriisiyrityksen tunnistaminen Konkurssin ennustaminen

5 5 Kannattavuus Kasvu Yrityksen talous Rahavirta Tase

6 6 1.1 TILINPÄÄTÖSANALYYSIN MÄÄRITELMÄT Tilinpäätösanalyysissä verrataan eri yritysten taloudellista tilaa samalla ajanhetkellä ja yksittäisten yritysten tai yritysjoukon taloudellisen tilan kehittymistä eri ajanjaksoina (Kallunki & Kytönen 2002) Antaa mahdollisimman oikea kuva yrityksen kannattavuudesta, taloudellisesta asemasta sekä samalla saada yrityksen eri tilikaudet ja eri yritykset keskenään vertailukelpoisiksi sekä kannattavuuden että rahoituksen osalta (YTN 1990)

7 7 1.2 ANALYYSIEN VÄLISET SUHTEET Yritystutkimus Numeeriset analyysit Tilinpäätösanalyysi Kokonaistalouden analyysi Laadulliset analyysit Tunnuslukujen tulkinta Toimintaympäristön analyysi Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat jne.

8 8 1.3 TILINPÄÄTÖSANALYYSIN RAKENNE Tulos ja tase Oikaisut Liitetiedot Toimintakertomus Analyysit Tulkinta Johtopäätökset Kokonaistalous Toimiala, vertailut

9 9 2.1 TILINPÄÄTÖKSEN OIKAISUT Keskeisimmät oikaisut tuloslaskelmaan Myynnin tuloutus: epävarmat saamiset Poikkeavat tuloutukset: muut tuotot / satunnaiset tuotot Omistajan palkkakorjaus Saatujen / annettujen avustusten oikaisu Poistoeron muutos ja vapaaehtoisten varausten muutos jätetään pois Arvonalennusten ajoitus (liikearvon poistot)

10 TILINPÄÄTÖKSEN OIKAISUT Keskeisimmät oikaisut taseeseen Aineettomat hyödykkeet: liikearvo Pysyvien vastaavien arvostus Leasing-vastuut lisätään taseeseen Vaihto-omaisuuden arvostus Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset lasketaan mukaan oikaistuun opoon Konsernin sisäiset erät ja epävarmat saamiset

11 TULOSKUNTO Tuotto- ja kulurakenteen jakauma ja niiden muutokset A. Suhteellinen rakenne B. Muutokset rakenteessa C. Erot toimialaan ja vertailuyrityksiin

12 12 A. Suhteellinen rakenne Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % Ainekulut % 46,5 48,1 48,4 Henkilökulut % 17,1 16,6 17,3 Muut kulut % 16,4 14,5 14,6 Käyttökate % 20,0 20,8 19,7 Osinko- ja rahoitustuotot % 0,5 0,6 0,2 Rahoituskulut % 0,6 0,0 0,9 Verot % 4,0 4,4 3,4 Rahoitustulos % 15,9 16,9 15,6 Poistot % 6,4 5,6 5,0 Nettotulos % 9,5 11,4 10,6 Satunn tuotot/kulut % -2,4 Kokonaistulos % 9,5 11,4 8,1

13 13 B. Muutokset rakenteessa Pääomarakenne Omat varat Korolliset velat Muut velat Tuloksen jako Yritys Rahoittaja Verottaja Liikevaihto Liikevaihdon muutos-% 9,4 3,1 Jalostusarvon muutos-% 8,0 1,9

14 14 C. Erot toimialaan ja vertailuyrityksiin Voittoprosentit (YTN) Käyttökate-% Teollisuus % Kauppa 2-10 % Palvelu 5-15 % Liiketulos-% > 10 % hyvä 5-10 % tyydyttävä < 5 % heikko

15 PÄÄOMARAKENNE A. Pääoman tuotto Operatiivinen tulos ja pääoman kiertonopeus B. Vakavaraisuus Oma pääoma, välirahoitus, vieras pääoma C. Maksuvalmius Staattinen ja dynaaminen tarkastelu

16 16 A. PÄÄOMAN TUOTTO Tulos/Liikevaihto x Liikevaihto/Pääoma = Tulos/Pääoma PÄÄOMAN TUOTTO Sijoitettu pääoma (vuoden lopussa) Sijoitetun pääoman tuotto-% (v loppu) 12,6 16,3 16,5 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto-% (keskim) 15,7 16,1 Sij pääom tuotto-% (verot eivät mukana) 11,3 12,4 Oman pääoman tuotto-% (keskim) 11,6 11,6 Kokonaispääoman tuotto-% (keskim) 13,9 14,0

17 17 B. VAKAVARAISUUS Omavaraisuus korkea Tehottomuus? (kyky kasvaa) yritys kykenee laskusuhdanteessakin työllistämään? (kyky kestää tappioita) VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste, % 84,8 86,1 86,0 Velat - Saadut ennakot Suhteellinen velkaantuneisuus, % / lv 19,7 15,7 14,7 Korollinen vieras pääoma

18 18 C. MAKSUVALMIUS Staattinen maksuvalmius QR > 1, hyvä; 0,5-0,9, tyydyttävä; < 0,5 heikko CR > 2, hyvä; 1,0-1,9, tyydyttävä; < 1, heikko Dynaaminen tarkastelu Kassavirran riittävyys velvoitteiden hoitamiseen MAKSUVALMIUS Quick ratio 2,61 2,97 2,74 Current ratio 3,51 4,20 3,93 Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusomaisuus yhteensä

19 19 4. RAHAVIRRAT JA NIIDEN RIITTÄVYYS A. Rahoituslaskelma Liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta B. Kassavirtalaskelma Toimintajäämä, rahoitusjäämä ja investointijäämä C. Rahavirran riittävyys Lainojen hoitokate, rahoituksen pysyvyys, elinkaaren vaihe, kasvumahdollisuudet

20 20 A. RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminannan rahavirta Kyky tuottaa rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen tuoton maksamiseen oman pääoman sijoittajille uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta Investointien rahavirta Rahavarojen käyttö, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä Rahoituksen rahavirta Oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana

21 21 B. KASSAVIRTALASKELMA Taloudellinen etuoikeusjärjestys Kuinka välttämätöntä ko. maksu on yrityksen selviytymisen kannalta Kassajäämistä johtopäätökset rahoitukseen ja sen riittävyyteen Eri tilikausia vertaamalla voi tehdä johtopäätöksiä kannattavuudesta

22 22 C.1 RAHAVIRRAN RIITTÄVYYS Riittävyyden minimi = liiketoiminnan rahavirta (LRV) > 0 Lainojen hoitokate Ø LRV+rahoituskulut/pitkäaikaisten lainojen lyhennys+rahoituskulut Yleinen kovenanttiehto > 2, hyvä; 1,0-1,9 keskinkertainen; < 1, huono

23 23 C.2 RAHAVIRRAN RIITTÄVYYS Yrityksen elinkaari Alkuvaiheen rahoitus Liikeidean vanheneminen Kasvu ja kasvumahdollisuudet Käyttöpääoman rahoittaminen (vaihtuvat vastaavat) Investointien rahoittaminen (pysyvät vastaavat) Jalostusarvo Käyttökate + henkilöstökulut - muihin tuottoihin liittyvät omaisuuden myyntivoitot = jalostusarvo

24 24 OSA 2. LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI 1. Luottokelpoisuuden osatekijät 2. Kriisiyrityksen tunnistaminen ja konkurssin ennustaminen

25 25 1. LUOTTOKELPOISUUDEN OSATEKIJÄT

26 26

27 27 A.1 LUOTTOKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY Yrityksen kyky selviytyä (velka)velvoitteistaan määrätyllä ajanjaksolla kun ne tulevat maksettavaksi Teorian puute => empiiriset sovellukset

28 28 A.2 LUOTTOKELPOISUUDEN OSATEKIJÄT Taloudelliset mittarit Velkaisuus, likviditeetti, yrityskoko jne. Hallinnon mittarit (corporate governance) Omistusrakenne, hallituksen kokoonpano Makrotalouden mittarit BKT:n kasvu, suhdanne, luottamus?

29 29 A.3 TALOUDELLISET MITTARIT Tilinpäätöksen (oikaistut) luvut Kassavirtaiset tunnusluvut Toimialaan verratut tunnusluvut Tunnuslukujen trendit ja muutokset Maksuhistoria

30 30 A.4 LUOTTOKELPOISUUDEN ENNUSTAMINEN Yrityksen koko, toimiala Kasvu, yrityksen ikä Yrityksen johto, kokemus Omistusrakenne Tilintarkastus Toimintakertomuksen sisältö Jne.

31 31 2. KRIISIYRITYKSEN TUNNISTAMINEN JA KONKURSSIN ENNUSTAMINEN

32 32 A.1 KRIISIYRITYKSEN TUNNISTAMINEN Yksittäinen tunnusluku voi olla harhaanjohtava Kumulatiivinen käyttökate ja toimintajäämä pitäisi olla yhdensuuntaiset ja pitkällä aikavälillä yhtä suuret

33 33 A.2 KRIISIYRITYKSEN TUNNISTAMINEN Kasvu? Läpikulkukauppa (onko todellista?) Jalostusarvo mittaa todellista kasvua Kannattavuus? Kertaluonteiset erät (muut tuotot / kulut) Kumulatiivinen käyttökate ja toimintajäämä

34 34 A.3 KRIISIYRITYKSEN TUNNISTAMINEN Maksuvalmius? Rahoitusrakenne (etusijaisuus) Kiertonopeuksia verrataan normaaleihin maksuaikoihin Vakavaraisuus? Gearing pitäisi olla alle 100 % (ei sovi pieniin yrityksiin Omavaraisuus yli 10 %

35 35 A.4 KONKURSSIN ENNUSTAMINEN Tulorahoituksen loppuminen Ø Alhainen kannattavuus Puuttuvan rahoituksen korvaaminen lainoilla Ø Velkaantuminen Maksuvelvoitteiden laiminlyönti Ø Likviditeettikriisi

36 36 KASVU? x1 x2 x3 x4 x5 Liikevaihto, 12 kk 18,967 34,573 37,842 49,027 50,048 Liikevaihdon muutos-% Jalostusarvon muutos-% Jalostusarvo, 12 kk 6,318 6,853 7,380 8,147 8,798 Jalostusarvo/Henkilöstökulut Tulkintaohje: Jalostusarvon muutos mittaa yrityksessä tehdyn työn arvon kasvua eli todellista kasvua. KANNATTAVUUS? Liiketoiminnan muut tuotot Käyttökate 1,125 1,172 1, ,581 Toimintajäämä (kassapohjainen käyttökate) Kumulatiivinen käyttökate 1,172 2,401 3,022 4,602 Kumulatiivinen toimintajäämä Liikevoitto Liikevoitto-% Nettotulos-% Tulkintaohje: Keksityt tai epävarmat suoriteperusteiset saatavat parantavat Käyttökatetta, mutta eivät Toimintajäämää. MAKSUVALMIUS? Pääomalainat + Vaihtovelkakirjalainat Ostovelat 674 1, ,689 3,191 Ostovelkojen kiertoaika Quick ratio Current ratio Tulkintaohje: Laskujen maksamatta jättäminen on viimeinen tapa rahoittaa toimintaa. VAKAVARAISUUS? Vier pääoman takaisinmaksuaika, v Keskimääräiset rahoituskulut, % Gearing (=nettovelat/oma pääoma), % Omavaraisuusaste, % SAAMISET? Tulkintaohje: Jatkuva huono trendi ja hälytysarvojen ylitys vaarallista. Myyntisaamiset 2,231 2,787 4,065 4,989 8,467 Myyntisaamisten kiertoaika Myyntisaamiset / Liikevaihto, % Saamiset yhteensä 3,781 4,972 7,191 9,475 13,686 Saamiset yhteensä / Liikevaihto, % Tulkintaohje: Kiertoajan pidetessä saatavat tulevat epävarmemmiksi. Keksityt suoriteperusteiset saatavat parantavat tulosta.

37 37 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Petri Vehmanen Anna-Mari

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot