Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/ Johtoryhmä

2 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Opiskelijan arvioinnista tiedottaminen Opiskelijan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Arviointikohteet ja kriteerit valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Arviointikohteet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Arviointikriteerit Opiskelijan arviointi mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen Osaamisen tunnustaminen Arvosanojen muuntaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöt Muu osaamisen arviointi Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arviointi Arvosanasta päättäminen Opiskelijan arvioinnin dokumentointi Opiskelijan arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Opiskelijan arvioinnin oikaiseminen Todistukset Ammatilliset perustutkinnot Tutkintotodistus Päättötodistus Näyttötodistus Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä tai opinnoista Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen tai todistuksen liite Todistus suoritetusta koulutuksesta Erotodistus Todistuksia laadittaessa huomioitavaa... 22

3 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) 12 Maahanmuuttaja- ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden arviointi Opiskelijan arvioinnin arviointiaineiston säilyttäminen Liite. Mukautetut arviointikriteerit Ammattiopisto Luovissa... 24

4 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) 1 Opiskelijan arvioinnin Tässä suunnitelmassa määritetään opiskelijan arvioinnin toteuttamisen periaatteet ja toimintatavat. Opiskelijan arvioinnin on osa Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelman yhteistä osaa ja on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (L630/1998, L 601/2005, A811/1998, A603/2005, A488/2008). Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat sisältävät suunnitelmat tutkinnon osien arvioinnista sekä näyttötoimielimen hyväksymät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Tätä opiskelijan arvioinnin a noudatetaan alkaen niissä ammatillisen peruskoulutuksen perustutkinnoissa, joiden tutkinnon perusteet on uudistettu 2008 tai sen jälkeen sekä valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Ammattiopisto Luovi antaa ammatillista erityisopetusta opiskelijoille, jotka vamman, sairauden, kehityksen viivästymän tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppimisen tukitoimenpiteitä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Opiskelijan arvioinnissa noudatetaan tutkinnon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisia arviointiperusteita. Mikäli opiskelija ei jossakin tutkinnon osassa saavuta tutkinnon perusteissa ilmaistuja tyydyttävä 1-tason ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita, niitä mukautetaan opiskelijakohtaisesti. Opiskelijan osaamista tutkintotavoitteisessa koulutuksessa arvioidaan asteikolla: tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Mikäli tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita mukautetaan, arviointi tapahtuu asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Mukautetuin tavoittein suoritetut opinnot merkitään todistukseen viitteellä M) ja selitetekstillä. Kuva 1 Arviointiasteikko Yleinen arviointiasteikko Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Arviointiasteikko mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein M) Kiitettävä 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opiskelijan arvioinnissa käytetään numeerisen asteikon sijasta kuvailevaa sanallista ja lisäksi tarvittaessa kuvallista arviointia siitä, miten Opetushallituksen määräämien opintojen tavoitteiden pohjalta laaditut yksilölliset tavoitteet on saavutettu. Opiskelijan arviointi toteutuu Ammattiopisto Luovin arvojen sekä oppilaitoksen toimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

5 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) 2 Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Opiskelijan arviointi ohjaa, motivoi ja kannustaa opiskelijaa oppimistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen sekä kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Opiskelijan oppimista ja osaamista arvioidaan monipuolisesti ja arviointi on jatkuvaa. Opiskelijan arviointi tukee opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi opiskelijan arviointi tuottaa tietoa oppimisesta ja osaamisesta opiskelijalle itselleen, huoltajille, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin hakeutumista varten. Opiskelijan arviointi antaa myös palautetta oppilaitokselle opetuksen kehittämistä varten. Valmentavassa koulutuksessa arvioinnilla tuetaan minäkuvan kehittymistä ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumisen ja arkielämässä selviytymisen mahdollistamiseksi. Arviointi sisältää realistista tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle itselle, huoltajille, nivelvaiheen toimijoille, opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin hakeutumista varten. Opiskelijan oppimisen ja osaamisen itsearviointia tuetaan ohjaamalla häntä pohtimaan seuraavia asioita: mitä olen oppinut mitä minun vielä pitäisi oppia saavuttaakseni asettamani tavoitteet missä opinnoissa minä menestyn missä vahvuuteni tulee esille mitkä ovat kehittämiskohteeni mikä minulle on haasteellista miten osaan suunnitella oman opintopolkuni siten, että hyödynnän omia vahvuuksiani ja oppimistyyliäni. 3 Opiskelijan arvioinnista tiedottaminen Opiskelijan arvioinnista tiedottaminen on jatkuvaa, joten arvioinnista tiedotetaan ennen opintojen alkamista, opintojen aikana sekä opintojen päättövaiheessa. Tiedotettavat asiat on kuvattu taulukossa 1. Mikäli opiskelija opiskelee mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein, hänelle ja alaikäisen opiskelijan huoltajille kerrotaan, miten ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden mukauttaminen saattaa vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa sijoittua jatko-opintoihin ja työelämään. Myös muista erityisistä opetusjärjestelyistä sovitaan ja niiden vaikutuksista opiskelijan arviointiin tai opiskelijan tuleviin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin tiedotetaan opiskelijalle henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Keskustelussa sovitut opetusjärjestelyt kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Valmentavassa koulutuksessa arviointi perustuu opiskelijalle yksilöllisesti laadittuihin ja henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) kirjattuihin tavoitteisiin. Arviointi on luoteeltaan vuorovaikutteista, välitöntä ja jatkuvaa. TAULUKKO 1 Arvioinnista tiedottaminen

6 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) Mitä tiedotetaan ja milloin Kohderyhmät Välineet Vastuuhenkilöt Opiskelijat Huoltajat Työpaikkaohjaajat Muut sidosryhmät Ennen opintojen alkamista arvioinnin tehtävät ja tavoitteet osaamisen ja valmiuksien arvioiminen aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opintojen etenemisen edellyttämät opinnot opiskelijan itsearvioinnin merkitys oppimisen ja osaamisen arviointi arviointi työssäoppimisen / työelämään valmentautumisen aikana ammattiosaamisen näyttöjen arviointi ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja arvosana-asteikko arviointi mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein sekä mukauttamisen vaikutus jatko-opintoihin pääsyyn ja niissä menestymiseen arvosanasta päättäminen arvosanan uusiminen ja korottaminen arvioinnin oikaiseminen arvosanojen dokumentointi opintokortin ja todistusten sisältö Opintojen aikana edellisten lisäksi opinnon / tutkinnon osan tavoitteet, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit ammattiosaamisen ja muun osaamisen arvioinnin menetelmät ammattiosaamisen näyttöjen arvosanan antaminen ja sen merkitys päättötodistuksen arvosanoihin opintojen etenemisen edellyttämät opinnot opinnäytteen arviointi arvosanan uusimisen ja korottamisen mahdollisuudet arvioinnin oikaiseminen Opintojen päättövaiheessa edellisten lisäksi osaamisen arviointi; tutkinnon osan arvosanan antaminen ja/tai sanallinen arviointi päättö-, näyttö- ja tutkintotodistus todistus suoritetuista opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä todistus valmentavasta ja kuntouttavasta koulutuksesta todistuksen liitteet mm. selvitys osaamisesta ja mitä osaamista pitää näyttää saadakseen tutkintotodistuksen. Opiskelijat Työpaikkaohjaajat Opiskelijat Työantajat Näyttötoimielin Jatko-opiskelupaikat Muut sidosryhmät Opetussuunnitelma Opiskelijan opas Aloitusviikko Luokanvalvojan tunnit Ohjauskeskustelut Kotiväen illat Avoimet ovet OPPI Internet Intranet Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat Opiskelijan opas Ohjauskeskustelut OPPI Ohjauskeskustelut Luokanvalvojan tunnit OPPI Tiedotustilaisuudet Internet Intranet Johtaja ja muut johtajat Koulutuspäälliköt Luokanvalvojat Opettajat Opinto-ohjaajat Opintotoimisto Opettajat Opinto-ohjaajat Opintotoimisto Opettajat Opinto-ohjaajat Opintotoimisto Koulutuspäälliköt Johtaja ja muut johtajat

7 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) 4 Opiskelijan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja opiskelijan yksilöllisten tarpeiden perusteella henkilökohtaiset tavoitteet, joiden perusteella suoritetaan arviointi. Tavoitteet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan. Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan). Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 4.1 Arviointikohteet ja kriteerit valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetussuunnitelman perusteissa on esitetty opintojen tavoitteet, jotka ovat arvioinnin kohteet. Niiden pohjalta on laadittu opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Elinikäisen oppimisen avaintaidot on huomioitu soveltuvin osin opintojen sisällöissä, eikä niitä arvioida erillisinä kokonaisuuksina. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opiskelijan arvioinnissa käytetään numeerisen asteikon sijasta kuvailevaa sanallista ja lisäksi tarvittaessa kuvallista arviointia siitä, miten Opetushallituksen määräämien opintojen tavoitteiden pohjalta laaditut yksilölliset tavoitteet on saavutettu. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, ne arvioidaan kyseisen tutkinnon arviointikäytännön mukaisesti, jotta ne voidaan myöhemmin tunnustaa osaksi hänen opintojaan. 4.2 Arviointikohteet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa työprosessin hallinta, jossa arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä sekä työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien hallinta, jossa arvioidaan työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä työn perustana olevan tiedon hallinta, jossa arvioidaan työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja soveltamista elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus- ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky aloitekyky ja yrittäjyys kestävä kehitys estetiikka viestintä- ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka sekä aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

8 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) Neljä avaintaitoa (oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus- ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky) arvioidaan erikseen. Muut avaintaidot arvioidaan työprosessin, työmenetelmien tai työn pohjana olevan tiedon hallinnan yhteydessä. 4.3 Arviointikriteerit Arviointikriteerit tutkinnon perusteissa on esitetty tyydyttävän 1, hyvän 2 ja kiitettävän 3 tasoille (A488/2008). Niihin tutkinnon osiin, joiden ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita ei ole tutkinnon perusteissa määritelty, laaditaan ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit liitteessä 1 olevien yleisten arviointikriteerien pohjalta. 5 Opiskelijan arviointi mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein Erityisopiskelijoiden arvioinnissa noudatetaan tutkinnon perusteiden mukaisia arviointiperusteita. Mikäli opiskelija ei jossakin tutkinnon osassa saavuta tutkinnon perusteissa ilmaistuja tyydyttävä 1- tason ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita, niitä mukautetaan yksilöllisesti. Samalla kyseisen tutkinnon osan arviointikriteerit laaditaan vastaamaan yksilöllisesti mukautettuja ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita. Tavoitteena on, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Kun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on mukautettu, siitä tehdään merkintä todistukseen. Mukautetuista ammattitaitovaatimuksista tai tavoitteista tehdään M) - merkintä sekä päättötodistukseen että näyttötodistukseen. Opinnot ja ammattiosaamisen näytöt arvioidaan sanallisesti numeerisen lisäksi. Opiskelijan saa tutkintotodistuksen, vaikka tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on mukautettu. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita mukautettaessa arvosana-asteikko on kolmiportainen: tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Mukautetuin tavoittein suoritetut opinnot merkitään todistukseen viitteellä M) ja selitetekstillä. Yleiset ja mukautetut arviointikriteerit poikkeavat toisistaan tavoitteiden mukaisen ammatillisen osaamisen laaja-alaisuudessa sekä työn itsenäisyyden asteessa. Opiskelijan itsenäisyyden aste työn tekemisessä vähenee siirryttäessä yleisten ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden arviointikriteereistä mukautettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden arviointikriteereihin. Opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan siitä, että mukautettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden mukaan suoritettu koulutus saattaa vaikuttaa jatko-opintoihin pääsyyn ja niissä menestymiseen. Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja näytöistä tai opinnoista annetaan, jos tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa esitetty osaaminen jää olennaisilta osin puutteellisiksi tai opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) ei sisällä kaikkia tutkinnon perusteissa vaadittuja tutkinnon osia. Molemmissa tilanteissa opiskelijalle laaditaan todistuksen lisäksi liite, jossa on selvitys siitä, mitä hän osaa parhaiten. Liitteessä 1 olevia Ammattiopisto Luovin mukautettuja arviointikriteereitä hyödynnetään opiskelijan osaamisen arvioinnissa silloin, kun ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita mukautetaan yksilöllisesti.

9 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) Opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet opiskeluaikansa puitteissa. Vaikka oppimistavoitteita olisikin mukautettu, tutkinnon perusteiden mukainen osaamisen arviointi on mahdollista, mikäli opiskelijan edistyminen sitä edellyttää. 6 Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamista ja ammattitaitoa hankitaan oppilaitoksen lisäksi myös työelämässä, järjestötoiminnassa, harrastuksissa ja vapaa-aikana. Ammattitaitovaatimuksiltaan tai tavoitteiltaan tutkinnon perusteiden mukaiset, aikaisemmin suoritetut opinnot ja/tai muutoin hankittu osaaminen/ammattitaito tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksytään perustutkintoon sisältyviin ammatillisiin, ammattitaitoa täydentäviin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Tätä kutsutaan osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä, lyhennetään opiskeluaikaa, lisätään opiskelumotivaatiota sekä tuetaan opinnoissa jaksamista. Osaamisen tunnustamisella korvattavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa eikä yleistä aikarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Aiemmin tai opintojen aikana hankittu osaaminen tunnustetaan viimeistään ennen kyseisten opintojen alkamista. Opetus toteutetaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan opiskelijan HOJKS:aan sisältyvään henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) huomioiden osaamisen tunnustamisen vaikutukset opinnoissa. Valmentavan koulutuksen alkuvaiheessa selvitetään opiskelijan vahvuudet, aikaisempi osaaminen ja tuen tarpeet fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Alkutilanteen osaaminen ja huomioidaan laadittaessa opiskelijan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS). 6.1 Osaamisen tunnistaminen Osaamisen tunnistaminen lähtee liikkeelle opiskelijan ja ryhmästä vastaavan opettajan ohjauskeskustelusta, jossa selvitetään, mitä muualla hankittua osaamista opiskelijalla on. Muualla hankittua osaamista voivat olla: valmentava koulutus aikaisemmat ammatilliset opinnot lukio-opinnot erilliset, perustutkintoa tukevat kurssit ammatti- ja erikoisammattitutkinnot opinnot kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistoissa, korkeakouluissa ulkomailla suoritetut opinnot varusmies- ja siviilipalvelu ohjattu harrastustoiminta ja vapaaehtoistyö alalla työskentely, työkokemus yrittäjyys.

10 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) 6.2 Osaamisen tunnustaminen Opiskelija, tarvittaessa luokanvalvojan, opinto-ohjaajan tai opinto-ohjauksesta vastaavan henkilön tuella, arvioi, onko osaamisen tunnustamisen hakeminen ja käyttäminen opintoihin tarkoituksenmukaista. Opiskelija esittää osaamisensa tunnustamista opinto-ohjauksesta vastaavalle (opinto-ohjaaja, luokanvalvoja tai muu nimetty henkilö). Ohjauskeskustelussa kartoitetaan opiskelijan tilanne mm. opintotodistuksista, työtodistuksista ja muista dokumenteista. Mikäli opiskelijalla ei ole todistuksia tai muuta dokumentteja osaamisestaan, käytetään osaamisen arviointitapoina haastatteluja, havainnointia, suullisia ja kirjallisia kokeita tai raportteja, itsearviointia, työkokeita, näyttökokeita, ammattiosaamisen näyttöä tai muuta kyseisen tutkinnon osan opettajan kanssa sovittua arviointimenetelmää. Osaamisen tunnustamiseksi käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija ja asiantuntijaopettaja sekä tarvittaessa muita henkilöitä, kuten luokanvalvoja ja opinto-ohjaaja. Opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tai tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Osaamisen tunnustaminen voi koskea koko tutkinnon osaa tai osaa siitä. Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen tunnustamisesta päättää asiantuntijaopettaja tai -opettajat yhdessä. Ammattitaitoa täydentävien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien tunnustamisesta päättävät opinto-ohjaaja / opinto-ohjauksesta vastaava ja/tai opettajat opiskelijan tilanteesta riippuen. Toimintaohjeita erilaisissa opiskelijatilanteissa on yksityiskohtaisemmin kuvattu ohjeessa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Osaamisen tunnustamispäätöksen tekee koulutuksen esimies. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat merkitään tutkintotodistukseen. Jos opiskelija on tyytymätön osaamisensa tunnustamiseen, hän toimii, kuten opiskelijan arvioinnin oikaisemisesta on ohjeistettu. (Ks. luku 10). Opiskelijalla on oikeus osallistua opintoihin, jotka hän voisi saada tunnustettua. Oppilaitos ei erikseen järjestä opintoja, joista opiskelija on saanut osaamisen tunnustettua. Tutkintotodistukseen arvosanan saamiseksi on osaaminen osoitettava tutkinnon osista, joista ei ole arvosanaa, ja muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta. Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnissa hyödynnetään ammattiosaamisen näyttöjä. Osaamisen tunnustamisella korvattujen tai hyväksiluettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Korotukset koulutuksen päätyttyä tehdään yksityisopiskelijana. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa.

11 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) 6.3 Arvosanojen muuntaminen Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnustava oppilaitos muuntaa arvosanat kuvan 2 mukaisesti: kiitettävä 3 kiitettävä 5 erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 2 hyvä 4 hyvä 8 hyvä 3 tyydyttävä 7 tyydyttävä 1 tyydyttävä 2 kohtalainen 6 tyydyttävä 1 välttävä 5 Kuva 2 Arvosana-asteikko Jos oppilaitosten arvosana-asteikot eroavat toisistaan, osaamisen tunnustava oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittelee vastaavuuden opiskelijan eduksi. 7 Oppimisen ja osaamisen arviointi Opiskelijan arviointi ohjaa, motivoi ja kannustaa opiskelijaa oppimistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen sekä kehittää hänen itsearviointitaitojaan. Arviointi jakautuu oppimisen ja osaamisen arviointiin. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin. Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan tutkintotodistukseen tulevan arvosanan saamiseksi. Valmentavassa koulutuksessa opiskelijan arviointi perustuu yksilöllisiin tavoitteisiin. Tavoitteet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan. 7.1 Oppimisen arviointi Opiskelijan oppimisen arvioinnin tavoitteena on edistää opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua. Oppimisen arvioinnin avulla tuetaan ja ohjataan opiskelijan oppimista ja oppimistavoitteiden saavuttamista tuomalla esille, mitä opiskelija jo osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnin avulla myös kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa eteenpäin opinnoissa ja työelämässä sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin menetelmät ovat monipuolisia ja ne valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin oppimismenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelijoille tiedotetaan etukäteen käytettävät arviointimenetelmät, joita ovat esimerkiksi arviointi- ja palautekeskustelut, itse- ja vertaisarvioinnit, havainnointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät, työnäytteet, portfoliot sekä oppimispäiväkirjat. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ajan antamalla opiskelijalle realistista suullista, kirjallista ja/tai kuvallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa käytetä. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille

12 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) opiskelijan vahvuudet sekä kehittämisen kohteet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS). Työssäoppimisen ja työelämän valmentautumisen aikana oppimisen arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä opiskelijan, opettajan, mahdollisen ohjaajan ja työpaikkaohjaajan seuranta- ja arviointikeskusteluihin. Oppimisen arvioinnilla opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan sekä hänelle annetaan palautetta siitä, kuinka hän on oppinut ja omaksunut työssäoppimisjakson ja valmentavassa koulutuksessa työelämään valmentautumisjakson oppimistavoitteet. Oppimisen arviointi koulutuksen aikana merkitään opiskelijahallintajärjestelmään suoritettu (S) merkinnällä lukukausittain. Opiskelijahallintajärjestelmään kirjataan myös yksilöllistä sanallista ja/tai kuvallista oppimisen arviointia ja opiskelija saa siitä opintokortin lukukausittain. Opiskelijan osaamisesta annettaviin arvosanoihin oppimisen arviointi ei vaikuta. 7.2 Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnilla tarkoitetaan arvosanojen antamiseen tähtääviä toimia. Osaamisen arvioinnin menetelmät on kuvattu koulutus- ja tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa. Arviointimenetelmät voivat olla samoja kuin oppimisen arvioinnissakin. Osaamisen arviointi on kokoavaa arviointia. Valmentavassa koulutuksessa opiskelijan osaaminen kuvataan realistisesti sanalliseen ja lisäksi tarvittaessa kuvalliseen todistukseen. Osaaminen arvioidaan suhteessa opiskelijan oppimistavoitteisiin. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa osaamisen arviointi kohdistuu työprosessin, työmenetelmien, - välineiden ja -materiaalien, työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. Ammatillisten tutkinnon osien arvosanat määräytyvät ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella. Osaamista arvioidaan ensisijaisesti ammattiosaamisen näytöillä ja täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta osaamisen arviointia käytetään, mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä. Tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa on tutkinnon osittain määritelty kaikki arvosanojen saamiseksi vaadittavat opintosuoritukset eli ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi. Ammattiosaamisen näyttöjen, muun osaamisen ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnissa käytetään kolmiportaista arviointiasteikkoa: tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Arviointiasteikko on sama myös silloin, kun tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on mukautettu. Mukautetuin tavoittein suoritetut opinnot merkitään todistukseen viitteellä M) ja selitetekstillä. Osaamisen arvioinnin palaute- ja ohjauskeskusteluissa on tärkeää, että opiskelijat arvioivat aina itse omaa osaamistaan ja saavat osaamisestaan palautetta Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat osa ammatillista perustutkintokoulutusta ja opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista, myös valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia. Ammattiosaaminen voidaan näyttää tutkinnon osittain, useamman tutkinnon osan yhteisnäyttönä tai osanäyttöinä tutkinnon osan keskeisestä osaamisesta.

13 Opetussuunnitelma 4.0/ (35) Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista ei anneta erillisiä ammattiosaamisen näyttöjä. Mikäli vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat ammatillisia, voidaan niistä antaa näyttö. Myös ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat voidaan arvioida osana ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkintokohtaiset ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat vahvistaa Luovin näyttötoimielin. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat sisältävät periaatteet työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteensovittamisesta. Näyttötoimielin myös valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijien valinta- tai nimeämisperusteista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen, opiskelijan ja työelämän edustajan yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta sekä hyväksyttyjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus oppia ammattiosaamisen näytössä arvioitava osaaminen ennen osaamisen näyttämistä. Mikäli näyttöä ole suoritettu hyväksytysti, suunnitellaan tukitoimet ja uusintanäyttö. Näytön arvosanan voi myös korottaa. Ammattiosaamisen näytön arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin, työpaikkaohjaajan arviointiin sekä arviointikeskusteluun, jossa ovat mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja pääsääntäisesti myös opettaja sekä tarvittaessa ohjaaja. Näytön jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tuodaan esille opiskelijan vahvuuksia ja osaamista sekä kehittämisen kohteita. Näytön arvosanasta päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Ammattiosaamisen näytön arvosana tallennetaan tutkinnon osittain ja arviointikohteittain ja arvosana on perusteltava. Jos opiskelijan suorittama ammattiosaamisen näyttö kattaa vain osan tutkinnon osasta, kunkin osan arvioinnin perusteena oleva aineisto tallennetaan siten, että ammattiosaamisen näytön arvosana on mahdollista päättää koko tutkinnon osalle Muu osaamisen arviointi Muu osaamisen arviointi kohdistuu niihin tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, joita ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytöissä. Muun osaamisen arvioinnissa käytetään samoja menetelmiä kuin oppimisen arvioinnissa (ks. luku 7.1). Muun osaamisen arvioinnin arviointimenetelmät kuvataan tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arviointi Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ei anneta erillisiä ammattiosaamisen näyttöjä, vaan niiden arvioinnissa käytetään samoja menetelmiä kuin oppimisen arvioinnissa (ks. luku 7.1). Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arviointimenetelmät kuvataan tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osaaminen voidaan kuitenkin arvioida ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä, kunhan varmistetaan, että erillinen arvosana pystytään muodostamaan tavoitteiden pohjalta. Muun osaamisen arvioinnin ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin arviointimenetelmiä valittaessa selvitetään, millä tavoin opiskelija voi parhaiten osoittaa osaamisensa, ja miten osaamisesta saadaan luotettavaa arviointitietoa. Samassa ryhmässä opiskelevia voidaan arvioida erilaisin arviointimenetelmin. Näin varmistetaan, että kaikki opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa. Maahanmuuttajien osaamisen arviointi suoritetaan niin, ettei kielitaidon mahdollinen puutteellisuus vaikuta arvosanaa heikentävästi.

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma. Ammatillinen peruskoulutus

Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma. Ammatillinen peruskoulutus Suunnitelma 20.8.2015 1 (34) Pirjo Ruha/ Hannu Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Suunnitelma 20.8.2015 2 (34) Sisältö 1 Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma...

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML MENETTELYOHJE 2.7 1.2 11/09 1 (8) 4.2.7 Arviointi 1 Menettelyohjeen tarkoitus Forssan ammatti-instituutin opiskelijan arviointia koskevan menettelyohjeen tarkoitus on luoda eri koulutusaloille yhtenäinen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1(17) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 4 OPISKELIJAN ARVIOINTI 4.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ohje opiskelijan arviointiin

Ohje opiskelijan arviointiin Ohje opiskelijan arviointiin Omnian hallitus 14.6.2011 Ohje on voimassa 1.8.2011 alkaen OMNIAN AMMATTIOPISTO ARVIOINTIOHJE 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 OHJEEN KÄYTTÖ JA VOIMASSAOLO... 4 OPISKELIJA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammatillinen koulutus Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma Ammatillinen koulutus Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 2 SISÄLTÖ 1. ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET... 3 2.

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteuttamissuunnitelma

Opiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteuttamissuunnitelma Opiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteuttamissuunnitelma Hallitus 15.12.2010 Johtoryhmä 14.12.2010 OPISKELIJAN ARVIOINNIN JA OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 3 1. YLEISET

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA Jyväskylän koulutuskuntayhtymä TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA Vahvistettu 2.1.2010 Rehtorin päätös 1/10/2010 1 Opetussuunnitelman käyttäjille ja lukijoille Opetussuunnitelmaperusteista

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot