TALOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 30 OV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 30 OV"

Transkriptio

1 TALOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 30 OV LÄMMITYSTEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Osaa tehdä yksinkertaisia taloteknisiä asennuksia piirustuksia ja asennusohjeita noudattaen. 14 Ottaa työskentelyssään huomioon työturvallisuuden ja suojavälineiden käytön. 13 Ymmärtää vastuunsa työstään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 14 Ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen ja osaa toimia työssään asiakaslähtöisesti. 9,5 Tunnistaa yrityksensä asiakaskohderyhmät. 6 Ymmärtää palvelutilanteessa vaikuttavat tekijät. 9 Ymmärtää miten ilmaisutaidot ja viestintä yrityksessä ja yksilötyöskentelyssä vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. 8,5 Osaa toimia reklamaatiotilanteessa. 8 Tietää työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, osaa pitää yllä omaa työkykyään ja tietää päihteiden vaikutuksen työkykyyn ja niiden tuomat riskit. 13 Hallitsee metallialan perustyöt, kuten sahauksen, porauksen, kierteytyksen, piiroittamisen, hionnan ja lämpökäsittelyn 6,5 Osaa käyttää turvallisesti metallialan tyypillisimpiä käsityökoneita. 8,5 Tuntee hitsaustekniikan peruskäsitteet, sanaston ja menetelmien periaatteet sekä pystyy tekemään tavanomaisia hitsaus- ja juotostöitä. 2,5 Osaa käyttää taloudellisesti raaka- ja lisäaineita. 8 Noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä ja on suorittanut tulityökortin. 14 Hallitsee tietotekniikan perusteet, joihin kuuluvat mm. tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta. 12,5 Tuntee LVI- ja kiinteistönhoitoalan ohjelmasovelluksia ja pystyy käyttämään niitä ohjekirjan avulla. 2,5 Selviää ammatissa eteen tulevista laskutehtävistä (esim. pinta-alat, tilavuudet, alennusprosentit ja aikaan liittyvät tehtävät). 13 Hallitsee fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä niin laajasti kuin LVI-työt edellyttävät. 4,5 Hallitsee mm. aineen olomuotomuutokset ja eri aineiden käyttäytyminen kun ne joutuvat tekemisiin toistensa kanssa. 3,5 Tuntee taloteknisen ammattipiirustuksen perusteet, johon kuuluvat konepiirustus, LVIpiirustus, sähköpiirustus, instrumentoinnin piirrosmerkit ja rakennuspiirustus. 3,05 Ymmärtää viivojen käytön, projisointimenetelmät, leikkausmenetelmät, mitoitusmenetelmät ja mittakaavat. 10 Tuntee LVI-piirrosmerkit ja osaa tehdä yksinkertaisia piirustuksia. 9,5 Sivu 1

2 Pystyy lukemaan tavanomaisia LVI-töiden taso-, leikkaus- ja kaaviopiirustuksia sekä työselityksiä siten, että pystyy suorittamaan helpohkoja LVI-asennuksia piirustusten ja työselityksen mukaisesti. 11,5 Pystyy laatimaan yksinkertaisia tarvikeluetteloita piirustuksien ja työselitysten perusteella. 9,5 Pystyy myös laatimaan yksinkertaisia asennuspiirustuksia. 5,5 Osaa käyttää lämmitysasennuksissa käytettäviä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. 9 Osaa tehdä pienehköjä putkiasennuksia kierre- ja puserrusliitoksilla piirustusten ja ohjeiden mukaisesti ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat. 10,5 Osaa suorittaa lämpöpattereiden kytkennän. 14 Tietää LV-asentajan (putkiasentajan) työtehtävät. 10,5 Ymmärtää tapaturmavaaran lämmityslaitteiden ja -putkien asennustöissä sekä noudattaa oikeita ja turvallisia työtapoja. 12,5 Tietää pientalon tavanomaiset lämmitysjärjestelmät (vesikiertoisen, sähkö- ja ilmalämmitysjärjestelmän). 7,5 Tietää yleisimmät lämmityksen tuotantotavat, kuten kaukolämpö, öljylämmitys ja kotimaiset polttoaineet sekä aurinkolämpö ja lämpöpumppu. 8 Tuntee vesikeskuslämmityksen toimintaperiaatteet ja siinä käytettävät putket (teräs-, kuparija muoviputki), putkistovarusteet, kalusteet, laitteet, putkikytkennät ja asennustavat. 7,5 Ymmärtää lämmitysjärjestelmän merkityksen osana rakennuksen sisäilmastoa ja rakennuksen energiankulutusta sekä tietää eri lämmöntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutukset. 4 Osaa lukea pientalon lämmitystekniikan piirustuksia, kytkentäkaavioita ja tasokuvia. 10,5 KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRITEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Tuntee veden hankinnan ja veden jakelun kuluttajalle ja takaisin luontoon. 5,5 Tietää vedenkäsittelyyn kuuluvat osaprosessit ja käsitteet (vesilähteet, veden epäpuhtaudet, kunnalliset vesilaitokset, veden puhdistus ja jakelu, veden mittaus, jätevesi ja sen käsittely). 1 Tietää veden hankintaan liittyviä ja puhdistuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 3 Tuntee tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmät ja niiden toimintaperiaatteet 8,5 Tuntee LV-asennuksissa käytettävät putket (teräs-, kupari-, muovi- ja valurautaputki), putkistovarusteet, kalusteet ja laitteet. 9,5 Tuntee kiinteistön vesi- ja viemäriasennuksissa (KVV-asennuksissa) tarvittavat työkalut ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. 6,5 Osaa tehdä vesi- ja viemärijohtoasennuksissa käytettävien yleisimpien putkimateriaalien liitos-, taivutus- ja haaroitustyöt. 5,5 Osaa asentaa tavallisimpia vesi- ja viemärikalusteita. 2 Ymmärtää vesi- ja viemärilaitteiston merkityksen ympäristöhygienian, rakennuksen kokonaisuuden ja asumisviihtyvyyden kannalta. 7 Sivu 2

3 Tuntee pientalon vesijohdot ja viemärit, putkikytkennät ja asennustavat niin, että osaa lukea pientalon vesi- ja viemäritekniikan piirustuksia, kytkentäkaavioita ja tasokuvia. 4,5 Tuntee kiinteistön vesijohtoja, viemäreitä ja kalusteita koskevien määräysten perusteet. 7,5 Omaa käsityksen LV-asentajan (putkiasentajan) työtehtävistä. 10,5 Ymmärtää tapaturmavaaran vesi- ja viemärilaitteiden asennustöissä sekä noudattaa oikeita ja turvallisia työtapoja. 10,5 ILMASTOINTITEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Tuntee IV-asennustöissä käytettävät laitteet ja materiaalit. 14 Osaa käyttää asennustöissä yleisesti tarvittavia työkaluja, laitteita ja työmenetelmiä. 13 Tietää yleisimmissä ilmanvaihtojärjestelmissä käytettävät kanavistot, kanavistovarusteet ja kojeet. 13,5 Osaa tehdä pienehköjä ilmanvaihtokanaviston liitos- ja haaroitustöitä piirustusten ja työselitysten mukaisesti eikä unohda työturvallisuutta. 13 Tietää IV-asentajan työtehtävät. 12,5 Ymmärtää tapaturmavaaran IV-asennustöissä ja noudattaa oikeita ja turvallisia työtapoja. 13 Tuntee yleisimpien ilmastointijärjestelmien toimintaperiaatteet. 12 Tietää ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuusmääräykset ja muut viranomaismääräykset ja ohjeet ja osaa ottaa ne huomioon työssään. 7,5 Ymmärtää ilmanvaihtolaitteiston merkityksen ympäristöhygieniaan, rakennuksen kokonaisuuteen ja asumisviihtyvyyteen. 11 Tuntee pientalon ilmanvaihtojärjestelmän ja sen asennustavat ja osaa lukea pientalon ilmanvaihdon piirustuksia, kytkentäkaavioita ja tasokuvia. 12,5 Tuntee kiinteistön ilmanvaihtoa ja ilmastointia koskevien määräysten perusteet. 8,5 KIINTEISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT. Omaa käsityksen kiinteistönhoidosta toimialana, kiinteistön hallinnosta ja kiinteistön kokonaiskäytöstä teknisen toimivuuden, viihtyvyyden ja taloudellisuuden kannalta sekä kiinteistönhoitajan työtehtävistä. 2 Tietää tärkeimmät kiinteistönhoidon ja jätehuollon määräykset ja ohjeet, kuten alueensa jätehuoltomääräykset ja jätelain periaatteet. 1 Ymmärtää ulkoalueiden hoitotyön merkityksen kiinteistön käytölle ja viihtyvyydelle. 6 Tietää erilaisia lukitusjärjestelmiä ja osaa käyttää niitä sekä pystyy vastaamaan yleisavaimista. 3,5 Osaa perusasiat siivousmenetelmistä ja -aineista ja osaa pitää oman toimialueensa niin puhtaana kuin vaaditaan. 6 Tietää kiinteistönhoidon tavoitteita ja tuotteita. 3 Tuntee asunto-osakeyhtiön organisaation ja toiminnan sekä perusteet järjestyksenpidosta ja - valvonnasta. 2 Osaa hälyttää tarvittaessa poliisin, vartiointiliikkeen tai ambulanssin. 10 Sivu 3

4 ERISTYSTEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Omaa perustiedot lämpöopista ja lämmönsiirtymisestä, ja mieltää LVI-laitteiden, kanavistojen ja putkistojen eristämisen tarpeen myös energiansäästön kannalta. 5,5 Osaa määritellä LVI-piirustuksista eristettävät osat ja asentaa helpohkoja eristyksiä. 5 Tuntee yleisimpien eristeiden ja päällysteiden käyttötarkoitukset. 5 Ymmärtää eristystyön merkityksen laitteistojen toimivuuden, työympäristön viihtyisyyden ja työturvallisuuden sekä taloudellisuuden kannalta. 6 Tietää eristyskohteiden ja -tapojen väliset peruserot (talotekninen-, teollisuus-, lämpö-, kylmä-, palo- ja äänieristys). 3,5 Omaa perustiedot rakennusteknisistä palo-osastoinneista ja paloteknisestä luokituksesta. 3,5 Hallitsee käsitteinä lämpölaajenemisen, lämmönsiirtymisen, aineen tiheyden vaikutuksen lämmönjohtavuuteen, lämmönjohtumisen seinämässä, säteilyn ja kastepisteen. 2 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Tietää sähkötekniikan peruslait ja pystyy suorittamaan yksinkertaisia sähköteknisiä tarkasteluja, laskuja ja mittauksia. 0 Tuntee rakennuksen yleisimmät sähköjärjestelmät ja sähkölaitteet, erityisesti LVItekniikkaan liittyvät laitteet ja niiden toimintaperiaatteet. 0 Pystyy tekemään yksinkertaisia sähköteknisiä mittauksia ja jatkojohdon kytkennän. 1 Tuntee sähkölaitteiden turvallisuusmääräykset LVI-alan työntekijän kannalta ja osaa ottaa ne huomioon työssään. 0 Osaa lukea pientalon sähköpiirustuksia, kytkentäkaavioita ja tasokuvia. 0 Ymmärtää LVI-teknisten laitteiden sähkökytkennän periaatteet piirustuksista ja työselostuksista. 0 Tietää rakennustyömaalla ja kiinteistössä työskentelevän sähköasentajan työtehtävät. 0 Ymmärtää tapaturmavaaran sähkölaitteiden käsittelyssä ja asennustöissä ja osaa noudattaa sähkölaitteiden yhteydessä oikeita ja turvallisia työtapoja. 0 TYÖMAATEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Tietää miten rakennushanke etenee ja sen miten LVI-työt liittyvät kokonaisuuteen. 3 Osaa toimia työmaalla turvallisesti ja ajoittaa oman työnsä oikein. 4 On perehtynyt rakennusalan työsuojeluohjeisiin ja pystyy ottamaan ne huomioon työssään. 5,5 Osaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia sekä kypärää ja suojajalkineita. 11 On suorittanut tulityökortin. 11 Tietää, miten urakkarajaliite vaikuttaa asentajan työhön ja mitä asioita työmaakokouksissa käsitellään. 4,5 On tietoinen eri urakoitsijoiden velvoitteista ja oikeuksista siinä määrin, kuin ne koskettavat asentajan työtehtäviä. 4 Sivu 4

5 Tietää, mitä asennusten koordinointi työmaalla on, ja osaa toimia yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa. 4,5 Ymmärtää laadun merkityksen. 10 Tietää yleisimmät työmaalla käytettävät työkoneet sekä niiden käyttötavat. 6,5 Tietää työmaajärjestyksen ja ymmärtää työaikataulut sekä työselitykset. 4 Tunnistaa työmaan tapaturma-alttiit kohteet ja osaa toimia oikein eteen tulevissa vaaratilanteissa (kaatuminen, putoaminen, sortuminen ja räjähdysvaara). 9 Osaa antaa ensiapua pisto- ja ruhjehaavoihin sekä palovammoihin. 12 RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSTAIDOT. Tietää rakentamisen työtavat ja yleisimmät rakennushankkeen toteutuksen organisaatiomallit. 0 Tuntee yleisimmät rakennusmiehen käsi- ja konetyökalut, rakennusmateriaalit ja niiden käyttökohteet. 4,5 Osaa käyttää perustyökaluja siten, että osaa valmistaa esim. puisen työkalupakin. 5 Pystyy lukemaan eri tyyppisiä rakennuspiirustuksia ja osaa soveltaa tietoja taloteknisissä asennuksissa. 2,5 Osaa laatia yksinkertaisia varauspiirustuksia sekä tulkita niitä. 0 Osaa tehdä kiinnityksiä erilaisiin rakenteisiin ja materiaaleihin. 2,5 Osaa tukea ja kiinnittää rakenteisiin kiinnitettävät LVI-laitteet, kuten patterit, pesualtaat ja hanakulmat. 3,5 Omaa perustiedot rakentamiseen liittyvistä materiaaleista, rakenteista ja töistä. 4,5 Omaa perustiedot mm. rakennuksen runko ja rakenteet, julkisivut, kiinnitysmenetelmät, maalauksen ja laatoituksen pintakorjaukset, hiekkapuhallus ja kattojen läpiviennit. 1,5 Tietää asbesti-, home- ja kosteusvauriot sekä rakentamisen ja saneerauksen aikaiset suojausmenetelmät. 0,5 Sivu 5

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1444 3 (nid.) ISBN 952 13 1445 1 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 20/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet TEKNISEN ERISTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 20/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3746 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3747 5 (pdf) 1 Dno 20/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1 Forssan ammatti instituutti Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) hyväksytty kyha 26.9.2006

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA...

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA Kuntayhtymäjohtaja 11.04.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TALOTEKNIIKKA-ALA... 2 2.1 Talotekniikan ammattialan kuvaus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto, 180 osp Putkiasennuksen osaamisala Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TC13S1E-1000 Perusopinnot 39 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 XX00AB28 Rakennusmestarin suomi 3

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 26/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:33 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:33 ISBN 978-952-13-5208-9 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN PUHDISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2651 4 (nid.) ISBN 952 13 2652 2 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN PUHDISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2651 4 (nid.) ISBN 952 13 2652 2 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN PUHDISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 48/011/2005 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2651 4 (nid.) ISBN 952 13 2652 2 (pdf) 1 DNO 48/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka ja liikenne

TEKNIIKKA JA LIIKENNE Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka ja liikenne TEKNIIKKA JA LIIKENNE Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka ja liikenne I Tekniikka ja liikenne I Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LÄMMITYSLAITEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 28/011/2007 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2007 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2007 ISBN 978 952

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2780 4 (nid.) ISBN 952 13 2781 2 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2780 4 (nid.) ISBN 952 13 2781 2 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 8/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2780 4 (nid.) ISBN 952 13 2781 2 (pdf) 1 Dno 8/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot