MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA)"

Transkriptio

1 LIITE A LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: Talotekniikan perustaidot 30 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ 1.Talotekniikan perustaidot opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan seuraavanlaista osaamista Työprosessin hallinta Työtehtävän hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Perustaidoissa keskitytään perustavien kädentaitojen ja työturvallisuuden opettelemiseen sekä tämän kautta osaamiseen. Arvioinneissa keskitytään turvallisen työskentelyn, perusmateriaalien ja työvälineiden käytön sekä perustyömenetelmien hallintaan. Arvioidaan myös pienten perustöiden tekninen toteuttaminen, sekä opetellun teoreettisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Työn perustana olevan tiedon hallinta näkyy: opiskelijan osa ja materiaalituntemuksena sekä tehtyjen osaluetteloiden oikeellisuuksissa. Piirustusten luku ja tulkitsemistaito näkyy jatkuvasti eri työprosessien edetessä. Työturvallisuudessa nähdään miten opiskelija on omaksunut laitteistojen turvallisuus ohjeet sekä niiden turvallisen käytön. Ydinosaamisia ja yhteisiä painotuksia ei arvioida tässä opintokokonaisuudessa. MISSÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN 2. Talotekniikan perustaitojen näyttöympäristöinä toimivat oppilaitoksen eri työsalit tai vastaavat paikat, joissa näytöt voidaan antaa. MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA) 3. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan tekemällä pieniä osakokonaisuuksia sekä erillisellä pidemmänajan työturvallisuus osiolla. Työnäytöt (3) toteutetaan LV työ, IV työ ja metalli/hitsaus näyttöinä. Työturvallisuuden näyttö ajoittuu koko ensimmäisen luokan ajalle. Turvallinen työskentely/koneiden käyttö näytetään aina kun ko. asiat on opiskeltu ja harjaannuttu asioissa. Työnäytöt toteutetaan kevät lukukaudella kun opiskelija on harjaantunut tekemään vastaavanlaisia tehtäviä.

2 Näyttö toteutuu seuraavan kuvauksen mukaisesti: Tähän opintokokonaisuuteen ei sisälly työssäoppimista. Opintokokonaisuus palvelee muiden opintokokonaisuuden pohjaosaamista, joista annetaan näytöt työssäoppimisjaksolla. Koulutuksen alussa opiskelijoille kerrotaan näyttöjen käytänteet ja niiden arviointi. Työturvallisuusnäyttö Talotekniikkaan on laadittu luettelo koneista ja laitteista jotka opiskelijan pitää osata turvallisesti ja oikein käyttää sekä erillisistä asiakokonaisuuksista jotka pitää osata. Näytön suoritus on ehtona työssäoppimisjaksoille. Muut osanäytöt ( 3 kpl ) Hyvissä ajoin ennen näyttöjä opettaja kertaa ja selvittää opiskelijalle näyttöjen periaatteet sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Ennen näyttöjä opiskelija on oppinut tarvittavat käytänteet ja työturvallisuuden. Opiskelijan valmiuksien ja työsuoritteiden mukaan suoritetaan ammattiosaamisen osanäytöt. Opiskelija suorittaa ennalta suunnitellut ja kerrotut työkokonaisuudet josta saadaan yhdistämällä perustaitojen ammattiosaamisen näyttö. Osanäytön eri arviointikohteet arvioidaan näytön aikana opettajan ja opiskelijan toimesta, arviointiin osallistuu myös työelämän edustaja jos hän on ollut näyttöä seuraamassa. Osanäytön jälkeen suoritetaan arviointikeskustelu johon osallistuvat opiskelija, työelämän edustaja jos hän on ollut näyttöä seuraamassa sekä opettaja. Arviointikeskustelun vetäjänä toimii opettaja. Arviointikeskustelu käydään heti näytön suorituksen jälkeen. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelijan itsearviointi on oleellinen osa arviointia. Osanäytön arviointikeskustelun tuloksena määräytyy opiskelijalle annettavat arviointikohteiden arvosanat. Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan arviointikeskustelussa joka suoritetaan kun kaikki osanäytöt on suoritettu. Tähän keskusteluun osallistuvat kaikki jotka ovat olleet arvioimassa osanäyttöjä. Talotekniikan perustaitojen ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan tämän keskustelun yhteydessä.

3 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, LVI ASENTAJA suuntautuen ilmastointiasennukseen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS_ JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPINTOKOKONAISUUS: TALOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 30 OV NÄYTTÖJEN SIJOITTUMINEN Jaksot 1. vuosi jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka oppilaitos oppilaitos oppilaitos oppilaitos oppilaitos Ammattiosaamisen Työturvallisuuden näyttö näytön ajankohdat Metalli ja hitsaus Putki ja ilmanvaihto Näytöt toteutetaan kurssien loppuvaiheissa. On myös mahdollista antaa näyttö aiemminkin, jos opiskelijan valmiudet sekä opinnoissa eteneminen mahdollistaa näytön antamisen. Ammattiosaamisen näytön toteuttamisen malleja. Putkiasennuksen näyttö: opiskelija asentaa lämmityspatterin kytkentäjohtoineen sekä lavuaarin kytkentäjohtoineen. tai opiskelija tekee pöydällä koottavan putkikokonaisuuden jossa eri putkimateriaalit kytketään toisiinsa. Ilmanvaihtoasennuksen näyttö opiskelija tekee pienen ilmanvaihtokanaviston jossa suunnanmuutoksia, supistuksia, venttiilejä. tai pöydällä koottava kokonaisuus jossa erilaisia ilmanvaihto osia. Metallityö Opiskelija tekee metallityön esim. kuusenjalka tms. Työssä on erilaisia metallitekniikkaan liittyviä toimenpiteitä kuten: mitoittamista, piiroittamista, leikkaamista, viilaamista, poraamista, kierteitystä tms. vaiheita. Hitsaustyö Hitsausnäyttö voidaan kytkeä yhteen metallityön kanssa. Työssä tulee olla eri menetelmillä hitsattuja saumoja kuten pienarailo ja I railo.

4 Työturvallisuus Työturvallisuus on erillinen näyttö. Näyttöön kerätään toimintoja koulutuksen eri vaiheilta. Eri näytöissä arvioidaan niissä käytettävien laitteiden turvallisuuden osaaminen. Työturvallisuuskortti Talotekniikan perustaitojen läpäiseminen tasolla T1 edellyttää myös työturvallisuuskortissa mainittujen koneiden, laitteiden turvallista käyttöä sekä mainittujen erillisasioiden hallintaa. Opiskelija kerää mahdollisimman paljon suoritteita normaaleissa harjoitteissa, näytöissä sekä teoreettisessa koulutuksessa. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat hyväksyttävästi kortin ensimmäisen lukuvuoden aikana. Työvälineiden, laitteiden ja koneiden turvallinen käyttö edellyttää myös niiden oikeaoppista käyttöä. Näistä keskeisistä kone, laite ja taitovaatimuksista on laadittu seuraava työturvallisuuskortti, jonka osatehtävien suorittaminen on pakollista kaikille Talotekniikka alan opiskelijoille. NÄYTÖN ARVIOINTI Arviointi suoritetaan arviointikriteerien perusteella arviointilomakkeeseen. Arvioinnin suorittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja (jos hän on ollut näyttöä seuraamassa) sekä opettaja. Lopullinen näyttöarvosana syntyy arviointikeskustelussa johon asianomaiset osallistuvat. Arviointikeskustelussa käytetään oheisena olevaa arviointilomaketta. ARVIOINTIASTEIKKO Arvioinnissa käytetään viisi(5)portaista arviointiasteikkoa. Arviointikriteerit on kirjoitettu kolmiportaisesti T1, H3, K5. Arvioita T2 ja H4 myös käytetään. Esim. H4; jos opiskelija osaa hyvin kriteerien H3 osaamiset sekä osan K5 osaamisista voidaan numeroksi antaa H4. Arviointiasteikko mukautetuin tavoittein Arvioinnissa käytetään viisi(5)portaista arviointiasteikkoa. Mukautetuin arvioin suoritettu näyttö voidaan arvioida myös pelkästään sanallisesti.

5 ARVIOINNIN KOHTEET TYÖPROSESSIN Perustyöt ARVIOINTIKRITEERIT TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Työvaiheiden eteneminen on hidasta ja epävarmaa mutta turvallista. Työskentely vaatii ohjausta Työn lopputulos korjausten jälkeen on hyväksyttävissä. Työvaiheiden eteneminen on sujuvaa mutta hän uusii joitakin työvaiheita väärien toimenpiteiden takia. Työn lopputulos pääosin noudattaa piirustuksia ja ohjeita, joten se voidaan hyväksyä. Työvaiheet seuraavat toisiaan oikeassa järjestyksessä ja työn eteneminen on sujuvaa. Työn lopputulos on piirustusten ja ohjeiden mukainen. TYÖTEHTÄVÄN Työmenetelmät Työvälineet Opiskelija tuntee turvallisen suoritustavan, ja suoriutuu tehtävästään vaikka on epävarma otteissaan. Hän käyttää perustyövälineitä, muuten työvälineiden valinta ja käyttö on epävarmaa, mutta kuitenkin turvallista. Opiskelija osaa tutun suoritustavan, jolla hän selviää sujuvan itsenäisesti tehtävästään. Hän käyttää omatoimisesti tarvittavia työvälineitä. Opiskelija hallitsee suoritustaan itsenäisesti. Hän tuntee eri menetelmiä, joilla työ voidaan suorittaa loppuun. Hän osaa tarvittavien työvälineiden valinnan sekä käytön ja pystyy hyödyntämään niitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla. Materiaalit Materiaalimenekki Hän käyttää turvallisesti tavallisimpia materiaaleja, jotta selviytyy perustehtävistä, materiaalihukka ei ole ratkaisevan suuri. Hän käyttää oikein työpiirustuksissa ja selostuksissa määrättyjä materiaaleja, materiaalihukka on pienehköä. Hän valitsee itsenäisesti ja käyttää työpiirustuksissa ja selostuksissa ilmoitettuja materiaaleja. Hän ottaa työssään huomioon materiaalien ja tarvikkeiden antamat vaatimukset, materiaalihukkaa ei synny. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON Tarvittaessa hän opastettuna etsii lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä Hän laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta pääosista osa ja tarveaineluettelot Hän käyttää tietojaan ja pystyy tarvittaessa etsimään lähes omatoimisesti lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä. Hän laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta lähes paikkansapitävän osa ja tarveaineluettelot Hän käyttää tietojaan tehokkaasti ja pystyy tarvittaessa etsimään omatoimisesti lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä. Hän laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta paikkansapitävän osa ja tarveaineluettelot TYÖTURVALLISUUDE N Työtavat ja suojaimet Muiden ja ympäristön huomioiminen Hän käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Hän toimii turvallisesti ja pyrkii huomioimaan myös työskennellessään muut työntekijät. Hän noudattaa turvallisia työtapoja sekä käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Hän huomioi myös työskennellessään muut työntekijät. Hän noudattaa oikeita ja turvallisia työtapoja sekä käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Hän huomioi työskennellessään myös muut työntekijät ja ympäristön esim. työvälineiden/koneiden käsittelyt ja niiden työturvallisuuteen liittyvien puutteiden eliminoimisen, työpaikan siisteyden jne.

6 TYÖPROSESSIN Perustyöt Mukautettu tyydyttävä (T1 ja T2 ) Suoriutuu perustehtävistä jatkuvan ohjauksen alaisena. Mukautettu hyvä (H3 ja H4 ) Mukautettu kiitettävä (K5 ) Tyydyttävä (T1 ja T2) Suoriutuu perustehtävistä ohjattuna. Suoriutuu perustehtävistä Suoriutuu perustehtävistä mutta työvaiheiden eteneminen on hidasta ja epävarmaa mutta turvallista. Työskentely vaatii ohjausta Työn lopputulos korjausten jälkeen on hyväksyttävissä. TYÖTEHTÄVÄN Työmenetelmät Työvälineet Materiaalit Tekee yksilöllisesti valittuja, paljon harjoiteltuja työtehtäviä ja käyttää jatkuvasti ohjattuna niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja Tekee ohjattuna yksilöllisesti valittuja työtehtäviä ja käyttää niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja Käyttää työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia työtapoja, työvälineitä ja materiaaleja Suoriutuu perustehtävistä Opiskelija tuntee turvallisen suoritustavan, ja suoriutuu tehtävästään vaikka on epävarma otteissaan. Hän käyttää perustyövälineitä, muuten työvälineiden valinta ja käyttö on epävarmaa, mutta kuitenkin turvallista. Hän käyttää turvallisesti tavallisimpia materiaaleja, jotta selviytyy perustehtävistä, materiaalihukka ei ole ratkaisevan suuri. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON TYÖTURVALLISUU DEN Havainnoi työnsä kulkua ja reagoi poikkeamiin. Noudattaa yksilöllisesti avustettuna työaikoja, työnsä edellyttämiä turvallisuus ohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita. Pyytää tarvittaessa apua omalla kommunikointitavallaan Noudattaa avustettuna sovittuja työaikoja, työnsä edellyttämiä työturvallisuusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita ja kertoo poikkeamista. Etsii ohjattuna työtehtäväänsä liittyvää tietoa ja osaa esittää sen omalla kommunikointitavallaan Noudattaa työaikoja, työturvallisuusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita ja osaa kertoa poikkeamista. Tarvittaessa hän opastettuna etsii lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä. Hän laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta pääosista osa ja tarveaineluettelot Hän käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Hän toimii turvallisesti ja pyrkii huomioimaan myös työskennellessään Noudattaa työaikoja KÄSITTELY Ammatillisen neuvottelukunnan jaoksen käsittely Näyttötoimikunnan hyväksyminen

Jaksot 2 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai

Jaksot 2 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai LIITE E LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: Pientalon LVI suunnittelu 4 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO VANTAAN KAUPUNKI RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Kaikille valinnainen tutkinnon osa Laatoitus, 10 ov varia Vantaan ammattiopisto Laatoitus KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Rakennusala

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008. niin, että tutkintojenn yhteisen osan. telyn sekä K. näyttöaineis- LIITE

PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008. niin, että tutkintojenn yhteisen osan. telyn sekä K. näyttöaineis- LIITE PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008 SIRKUSALAN PERUSTUTKINNON KANSALLISENN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON HYVÄKSYMINENN Tämä kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on tarkistettu niin, että se on 14.3.2005

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Kaikille valinnainen tutkinnon osa Ulkoverhous- ja kattotyöt, 10 ov varia Vantaan ammattiopisto Ulkoverhous- ja kattotyöt KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot