LIITE C LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE C LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN"

Transkriptio

1 LIITE C LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: LV asennustyöt 25 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ 1. LV asennustyöt opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan seuraavanlaista osaamista Työprosessin hallinta Työtehtävän hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opiskelija osaa tehdä työpiirustusten ja työselityksen mukaista LV asennustyötä. Hän käyttää asiakirjoissa mainittuja materiaaleja, kalusteita sekä osia ja pystyy tekemään tarvittavat osaluettelot. Hän käyttää asennus ja kiinnitystöihin soveltuvia työmenetelmiä. Opiskelija valitsee ja käyttää oikein tarvittavia työkaluja, sekä suorittaa asennukset ja kiinnitykset hyväksyttyjen LVI RYL (rakennusten yleiset latuvaatimukset) tapojen mukaisesti. Opiskelija viimeistelee työnsä siten, että se on laadullinen ja esteettisesti miellyttävä. Hän työskentelee työturvallisesti noudattaen työturvallisuusmääräyksiä sekä aina käyttää tarvittavia suojavälineitä. Opiskelija arvioi työtään ja työsuoritustaan. Hän selvittää mahdollisia eteen tulevia ongelmatilanteita, kuten putkien lämpölaajenemiset. Opiskelija työskentelee ja kommunikoi joustavasti muiden työmaalla olevien kanssa. Työn perustana olevan tiedon hallinta näkyy: opiskelijan osa ja materiaalituntemuksena sekä opiskelijan tekemän tarvittavan osaluettelon oikeellisuudessa. Piirustusten luku ja tulkitsemistaito näkyy jatkuvasti työprosessin edetessä. Asennuskorkeuksien ja paikkojen tietäminen ( LVI RYL ) vaatii myös teoreettisen tiedon hallintaa. Vuorovaikutus ja viestintätaidoillaan opiskelija kommunikoi muiden rakennuksilla työskentelevien kanssa. Asennustyömailla vuorovaikutustaito on edellytys joustavaan työskentelyyn. Yhteistyötaitojen avulla opiskelija pystyy työskentelemään asennustyömaalla oman työryhmän jäsenenä sekä yhteistyössä muiden ammattialojen osaajien kanssa. Opiskelija asentaa laitteet/putkistot siten että ne ovat esteettisesti oikein ja soveltuvat näöltään ympäristöön. MISSÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN 2. LV asennustöiden näyttöympäristöinä toimivat työssäoppimispaikat, joiden kanssa oppilaitoksella on voimassa olevat sopimukset. Näyttöympäristöinä toimivat myös oppilaitoksen omat ja tarvittaessa oppilaitoksen työsalit.

2 Näyttöpaikkoja ovat uudisrakennus, saneerausrakennus, teollisuus sekä paikat joissa suoritetaan opetussuunnitelman mukaisesti LV asennustyötä. Tarvittaessa näyttöpaikkana myös oppilaitos (näytön täydennys). MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA) 3. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan tekemällä LV asennustöitä. Näyttö toteutetaan kolmannen opintovuoden aikana opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien mukaisesti. Työssäoppimisjaksolla näyttö ajoittuu ajankohtaan jota ennen opiskelija on harjaantunut tekemään vastaavanlaisia tehtäviä. Näyttö toteutetaan tekemällä asennuskokonaisuus (uudisrakennus) tai pidemmän (viikko) ajan näyttönä (saneeraustyömaa). Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti yhtenä näyttönä. Tämän opintokokonaisuuden yhteydessä ( joillain työmailla) on mahdollista näyttää myös ammatillinen valinnainen opintokokonaisuus erikoisputkistot ja/tai osa pakollisesta hitsaustekniikka opintokokonaisuudesta. Näyttö toteutuu seuraavan kuvauksen mukaisesti: Työssäoppimisjaksolla Työssäoppiminen Työssäoppimisen alussa opettaja selvittää työpaikkaohjaajalle sekä opiskelijalle näytön periaatteet sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työssään opiskelija oppii työmaalla tarvittavat käytänteet ja työturvallisuuden. Hän tekee LV asennustyötä ja samalla oppi ja vahvistaa jo oppimaansa. Opiskelijan valmiuksien ja työsuoritteiden mukaan suunnitellaan ammattiosaamisen näyttö. Opiskelija suorittaa ennalta suunnitellun ja kerrotun työkokonaisuuden tai eri osakokonaisuuksia joista yhdistämällä saadaan ammattiosaamisen näyttö. Näytön eri arviointikohteet arvioidaan näytön aikana työpaikkaohjaajan ja opiskelijan toimesta, arviointiin osallistuu myös opettaja jos hän on ollut näyttöä seuraamassa. Näytön jälkeen suoritetaan arviointikeskustelu johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja. Arviointikeskustelun vetäjänä toimii opettaja. Arviointikeskustelu käydään mahdollisuuksien mukaan heti näytön suorituksen jälkeen. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelijan itsearviointi on oleellinen osa arviointia. Arviointikeskustelun tuloksena määräytyy opiskelijalle annettava ammattiosaamisen näytön arvosana. Arvosana annetaan tämän keskustelun yhteydessä. Jos yksin näytöllä mitataan koko opintokokonaisuuden osaamista on näytön seuraajana ja arvioijana oltava myös opettaja.

3 PERUSTUTKINTO/KOULUTUSOHJELMA: TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, LVI ASENTAJA suuntautuen putkiasennukseen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPINTOKOKONAISUUS: LV ASENNUSTYÖT NÄYTTÖJEN SIJOITTUMINEN Jaksot 2 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai oppilaitos/ työssäoppi oppilaitos oppilaitos oppilaitos/ menetelmä minen Jaksot 3 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai oppilaitos/ työssäoppi oppilaitos/ oppilaitos/ työssäoppiminen menetelmä minen ammattiosaamisen (näyttö näytön ajankohta mahdollisuus) Näyttö Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti viimeisellä työssäoppimisjaksolla. On myös mahdollista antaa näyttö aiemminkin, jos opiskelijan valmiudet sekä opinnoissa eteneminen mahdollistaa näytön antamisen. Jos näyttö jää hyvin suppeaksi voidaan se täydentää myöhemmin.

4 Ammattiosaamisen näytön toteuttamisen malleja. Ammattiosaamisen näytön toteuttamiseen on useita hyviä malleja, kuten esimerkiksi: opiskelija tekee (vesi tai lämpöasennus) työkokonaisuuden. Kokonaisuus voi olla esim. kylpyhuoneen putkitus ja kalustus tai useamman lämpöpatterin asennus ja kytkennät runkojohtoihin. opiskelija tekee työmaalla esim. viikon ajan erilaisia lv asennustehtäviä jotka hän kirjaa muistiin, tämän jälkeen arvioidaan täyttääkö tehdyt työt LV asennustöistä annetut vaatimukset. Jos asennustyö näyttöjä ei voida antaa ja arvioida työssäoppimisjaksolla, annetaan näytöt oppilaitoksen omilla työmailla tai työsalissa. NÄYTÖN ARVIOINTI Arviointi suoritetaan arviointikriteerien perusteella arviointilomakkeeseen. Arvioinnin suorittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja (jos hän on ollut näyttöä seuraamassa) sekä opettaja. Lopullinen näyttöarvosana syntyy arviointikeskustelussa johon asianomaiset osallistuvat. Arviointikeskustelussa käytetään oheisena olevaa arviointilomaketta. ARVIOINTIASTEIKKO Arvioinnissa käytetään viisi(5)portaista arviointiasteikkoa. Arviointikriteerit on kirjoitettu kolmiportaisesti T1, H3, K5. Arvioita T2 ja H4 myös käytetään. Esim. H4; jos opiskelija osaa hyvin kriteerien H3 osaamiset sekä osan K5 osaamisista voidaan numeroksi antaa H4. Arviointiasteikko mukautetuin tavoittein Arvioinnissa käytetään viisi(5)portaista arviointiasteikkoa. Mukautetuin arvioin suoritettu näyttö voidaan arvioida myös pelkästään sanallisesti. ARVIOINNIN KOHTEET TYÖPROSESSIN HALLINTA Työtehtävän suunnittelutaidot Suunnitelmien mukaiset asennukset ARVIOINTIKRITEERIT Opiskelijan toiminta perustuu tiukasti annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin Hän asentaa yleisimpiä lämmitys, vesijohto ja viemäriverkostoja, sekä asentaa ja kytkee esim. lavuaarit, WC laitteet, lämpöpatterit ja pumput.. Opiskelija suunnittelee asennuksiaan siten, että ne täyttävät viranomaismääräykset ja soveltuu käyttötarkoituksen mukaiseksi asennukseksi. Hän laatii piirustusten perusteella osan tarvikeluetteloista. Hän asentaa suunnitelmien mukaisesti pientalon tai vastaavan LV järjestelmän. Hän tekee rivi ja kerrostalojen LV asennuksia, sekä ohjattuna muiden kiinteistöjen LV asennuksia. Opiskelija suunnittelee ja soveltaa osaamistaan siten, että asennuksista tulee viranomaismääräysten mukainen ja esteettisesti miellyttävä. Hän laatii piirustusten ja työselityksen perusteella tarvikeluettelot. Hän asentaa suunnitelmien mukaisesti asuinkiinteistöön toimivan LV järjestelmän, sekä tarvittaessa testaa sen toimivuuden. Hän tekee suunnitelmien mukaisesti teollisuus tai liikekiinteistöjen LV asennuksia.

5 Työtehtävän eteneminen Hän selviytyy tehtävistään kohtuullisen ajan puitteissa, joskin oikeiden työjärjestysten hahmottamisessa on hiukan vaikeuksia. Hän selviytyy tehtävistään kohtuullisen ajan puitteissa ja ennakoi tulevat työvaiheet, jotka etenevät jouhevasti oikeassa järjestyksessä. TYÖTEHTÄVÄN HALLINTA Työmenetelmien hallinta Työvälineiden valinta ja käyttö Materiaalien valinta ja käyttö TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Piirustukset ja viranomaismääräykset Materiaalien laajentumiset TYÖTURVALLISUU DEN HALLINTA YDINOSAAMINEN Oppimistaidot (oman työsuorituksen arviointi) Opiskelija käyttää perustyövälineitä, kuten putkipihdit, taivuttimet, käsikierteityslaitteet, juotosvälineet tms. Hän tuntee tavanomaiset materiaalit kuten kupari, teräs ja muovi. Opiskelija käyttää tavanomaisia asennus, taivutus ja liitosmenetelmiä. Hän käyttää perustyövälineiden lisäksi joitakin tarvittavia välineitä kuten kierteityskoneet, haaroituskoneet ja koneleikkurit. Hän käyttää piirustuksissa ilmoitettuja materiaaleja. Opiskelija käyttää oikeita asennus, taivutusja liitosmenetelmiä, sekä tarvittaessa vaihtaa niitä. Hän valitsee ja käyttää perustyövälineiden lisäksi kaikkia työssään tarvitsemiaan välineitä. Hän valitsee ja käyttää piirustuksissa sekä työselityksissä mainittuja materiaaleja Hän lukee ymmärrettävästi LV piirustuksia ja tietää joitakin viranomaismääräyksiä sekä ohjeita. Hän lukee ja tulkitsee työpiirustuksia ja tietää LVasennuksiin liittyvät viranomaismääräykset sekä ohjeet, jotka tässä työssä esiintyvät. Hän tietää lämpölaajenemiset ja paineet. Opiskelija toimii rakennustyömaalla työturvallisesti ja käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. Opiskelija toimii rakennustyömaalla työturvallisesti sekä tuntee työturvallisuusmääräykset ja ohjeet. Hän käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja konekohtaisia suojalaitteita. Hän lukee ja tulkitsee työpiirustuksia sekä työselitystä. Hän tietää ja kohdistaa työhönsä LV asennuksiin liittyvät viranomaismääräykset ja ohjeet, joita tässä työssä esiintyy. Hän lämpölaajenemiset ja paineet. Hän ottaa ne myös huomioon läpimenoissa, kannatuksissa, pituuden laajentumisissa ja liitoksissa. Opiskelija huomioi ja noudattaa kaikkia rakennusa ja asennuksia koskevia työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Hän käyttää aina tarvittavia henkilökohtaisia ja konekohtaisia suojavälineitä. Hän ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista. Arvioi itseään ja työnsä onnistumista Opiskelija arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. Uudelleen tehtynä hän eliminoi edellä tekemänsä virheet. Opiskelija arvioi ja kehittää työskentelytapojaan sekä oman työnsä ja työsuorituksensa laatua. Hän arvioi myös työsuorituksen aikana työtään sekä muuttaa työsuoritustaan tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Ongelmanratkaisutaidot Hän pyrkii selvittämään eteen tulevat LV tekniikan Hän soveltaa itsenäisesti tietämystään

6 ongelmatilanteet. tavanomaisissa LV asennuksien ongelmatilanteissa. Vuorovaikutus ja viestintätaidot Opiskelija kertoo, mitä työvaihetta on tekemässä. Hän esittää oppimansa tiedon ryhmälleen. Hän kommunikoi kaikkien kanssa luontevasti. Yhteistyötaidot ja työaikojen noudattaminen Hän toimii työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita sekä noudattaa työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hän noudattaa työaikoja. Hän on vastuuntuntoinen ja pystyy toimimaan työryhmän jäsenenä. Hän on vastuuntuntoinen, oma aloitteinen ja päämäärään pyrkivä. Hän pystyy työskentelemään yhteistyössä muiden kanssa. YHTEISET PAINOTUKSET Palvelu ja kuluttajaosaaminen (asiakaslähtöinen toiminta) Opiskelija keskustelee työstään myös asiakkaiden kanssa. Opiskelija keskustelee ja raportoi luontevasti työstään myös asiakkailleen

7 MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Työprosessin hallinta Työtehtävän hallinta Mukautettu tyydyttävä (T1 ja T2 ) Suoriutuu perustehtävistä jatkuvan ohjauksen alaisena. Tekee yksilöllisesti valittuja, paljon harjoiteltuja työtehtäviä ja käyttää jatkuvasti ohjattuna niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja Mukautettu hyvä (H3 ja H4 ) Suoriutuu perustehtävistä ohjattuna Tekee ohjattuna yksilöllisesti valittuja työtehtäviä ja käyttää niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja Mukautettu kiitettävä (K5 ) Suoriutuu perustehtävistä Käyttää työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia työtapoja, työvälineitä ja materiaaleja Tyydyttävä (T1 ja T2) Opiskelijan toiminta perustuu tiukasti annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin Hän asentaa yleisimpiä lämmitys, vesijohto ja viemäriverkostoja, sekä asentaa ja kytkee esim. lavuaarit, WClaitteet, lämpöpatterit ja pumput. Opiskelija käyttää perustyövälineitä, kuten putkipihdit, taivuttimet, käsikierteityslaitteet, juotosvälineet tms. Hän tuntee tavanomaiset materiaalit kuten kupari, teräs ja muovi. Työn perustana olevan tiedon hallinta Havainnoi työnsä kulkua ja reagoi poikkeamiin. Pyytää tarvittaessa apua omalla kommunikointitavallaan Etsii ohjattuna työtehtäväänsä liittyvää tietoa ja osaa esittää sen omalla kommunikointitavallaan Hän lukee ymmärrettävästi LVpiirustuksia ja tietää joitakin viranomaismääräyksiä sekä ohjeita. Työturvallisuud en hallinta YDINOSAAMI NEN Yhteiset painotukset Noudattaa yksilöllisesti avustettuna työaikoja, työnsä edellyttämiä turvallisuus ohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita. Toimii jatkuvasti ohjattuna tutussa ympäristössä ja tutuissa vuorovaikutus tilanteissa ja osaa tehdä paljon harjoiteltua tehtävää Sopeutuu ohjaukseen, kuuntelee ja noudattaa annettuja ohjeita. Noudattaa avustettuna sovittuja työaikoja, työnsä edellyttämiä työturvallisuusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita ja kertoo poikkeamista. Toimii ohjattuna tutussa ympäristössä ja tutuissa vuorovaikutus tilanteissa ja tekee harjoiteltua tehtävää Sopeutuu ohjaukseen, toimii annetun palautteen mukaisesti ja kysyy lisäohjeita. Noudattaa työaikoja, työturvallisuusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita ja osaa kertoa poikkeamista. Toimia tutussa ympäristössä ja ryhmätilanteessa; käyttää omaksumiaan tietoja ja taitoja paljon harjoitelluissa, usein toistuvissa tilanteissa Arvioi ohjattuna itseään ja annetun tehtävän onnistumista. Opiskelija toimii rakennustyömaalla työturvallisesti ja käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. Opiskelija kertoo, mitä työvaihetta on tekemässä. Hän toimii työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita sekä noudattaa työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hän noudattaa työaikoja. Arvioi itseään ja työnsä onnistumista.

8 KÄSITTELY Ammatillisen neuvottelukunnan jaoksen käsittely.. 20 jaoksen puheenjohtaja Näyttötoimikunnan hyväksyminen.. 20