Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta"

Transkriptio

1 Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu

2 Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden vaatimus KPL 1:1.1-2 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Ei koske maatalouden tai metsätalouden harjoittajaa, ellei tämä ole KPL:ssa tarkoitettu yhteisö (siviilioikeudellinen yhteisö-käsite) 2

3 Kirjanpitovelvollisuus Yhteisöt ovat aina kirjanpitovelvollisia toimintamuotonsa mukaan eikä niiden harjoittama toiminta vaikuta siihen mm. seuraavat osakeyhtiö; osuuskunta; avoin yhtiö; kommandiittiyhtiö; Ei koske vain verotuksessa käsiteltävää verotusyhtymää, joka ei ole kirjapitovelvollinen, koska se ei harjoita elinkeinotoimintaa Elinkeinoyhtymä, joka ei ole henkilöyhtiö, on toimintansa perusteella kirjanpitovelvollinen 3

4 Kirjanpitovelvollisuus Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa sitä, että kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jollei kirjanpitolaissa toisin säädetä. Tulot ja menot kirjataan joko suoriteperusteisesti tai maksuperusteisesti Pääsääntö on suoriteperusteisuus Tilikausi 12 kk, voi poiketa kalenterivuodesta Tuloslaskelma ja tase laadittava 4

5 Kirjanpitovelvollisuus Suoriteperuste pääsääntö KPL 2:3 : Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen Maksuperuste Meno ja tulo kirjataan maksuun perustuen ostovelat ja myyntisaamiset on kuitenkin voitava jatkuvasti selvittää 5

6 Kirjanpitovelvollisuus KPL 3:4 :n mukaan maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia ja maatilatalouden harjoittamista koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista. on tulkittu, että maatilataloutta harjoittava yhteisö voi halutessaan pitää maksuperusteista kirjanpitoa eikä sitä tarvitse oikaista tilinpäätöstä tehtäessäkään suoriteperusteiseksi Ammatinharjoittajan osalta myös poikkeussäännöksiä 6

7 Kirjanpitovelvollisuus, ammatinharjoittaja KPL 7:1 Ammatinharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mutta hänen tulee kirjanpidossaan noudattaa soveltuvin osin tämän lain muita säännöksiä, jollei tässä luvussa toisin säädetä. Maksuperusteisuus Tilikausi kalenterivuosi, paitsi jos pitää kahdenkertaista kirjanpitoa, jolloin voi poiketa Ei velvollisuutta tehdä tasetta, vain tuloslaskelma ja selvitys ammattia varten hankitusta vaihto-omaisuudesta ja pysyvistä vastaavista samoin kuin ammatista johtuneista saamisista ja veloista sekä varauksista. 7

8 Kirjanpito Tilit ja kirjausperusteet Tilit asian mukaan Tililuettelo jokaiselta tilikaudelta Kirjaus asia- (peruskirjanpito) ja aikajärjestyksessä (pääkirjanpito) Käteisen rahan käyttö päiväkohtaisesti, muut kirjaukset kuukausikohtaisesti tai muulla jaksotuksella 4 kk kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä 8

9 Kirjanpito Tosite Tosite on päivättävä ja numeroitava Tuotannontekijän sisältö, vastaanotto ja aika käytävä ilmi tositteesta Suoritteen sisältö, vastaanotto ja aika käytävä ilmi tositteesta Ulkopuolisen antama tosite perusteena Mahdollista laatia em. puuttuessa tosite itse ja varmentaa se (päiväys, allekirjoitus) Kirjausten perustuttava tositteisiin 9

10 Kirjanpito Kirjanpitoaineiston säilytys Kirjanpitokirjat ja tililuettelo 10 vuotta tilikauden päättymisestä Tositteet 6 vuotta Ammatinharjoittajan kirjanpitokirjat ja tositteet 6 vuotta 10

11 Ilmoittamisvelvollisuus Muistiinpanovelvollisuus Laki verotusmenettelystä /1558, 12 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (Dnro 2051/38/2008, , säädöksen numero 1120/2008) Verotuksen toimittamista varten Säädetty erikseen veroilmoituksessa ilmoitettavat tiedot (I-III luku) ja erikseen vain muistiinpanoihin merkittävät tiedot ja selvitykset (IV luku) 11

12 Muistiinpanovelvollisuus 35 Muistiinpanovelvollisuus koskee maataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa, sijoitustoimintaa tai muuta sellaista muuna kuin elinkeinotoimintana pidettävää tulonhankkimistoimintaa harjoittavaa verovelvollista, joka ei ole kirjanpitovelvollinen. Verovelvollisen velvollisuudesta säilyttää muistiinpanot ja niihin liittyvät tositteet säädetään verotusmenettelystä annetun lain 12 :ssä. 5 vuotta verotuksen päättymisvuoden jälkeen eli 6 vuotta verovuoden (=tilikausi=kalenterivuosi) jälkeen 12

13 Muistiinpanovelvollisuus Selvitys tuloista ja menoista Arvonlisäveron määrä ja perusteet Tulonhankkimistoiminnan tuet Veroilmoituksen tietojen perustuttava muistiinpanoihin Kirjanpitovelvollisella luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä voi olla elinkeinotoiminnan kirjanpidon ohella muistiinpanovelvollisuus muusta tulonhankkimistoiminnastaan 13

14 Muistiinpanovelvollisuus Muistiinpanot ja tositteet muodostavat kokonaisuuden Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin Erikseen säännös maataloudesta, metsätaloudesta ja muusta tulonhankinnasta Maatalouden muistiinpanokaava 14

15 Muistiinpanovelvollisuus Kirjaaminen, tositteet Ei kahdenkertaista tilikirjausta, ei kirjanpitoa Kirjaaminen aikajärjestyksessä Maksuperusteisuus Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu. Tositteet päivättävä ja numeroitava 15

16 Muistiinpanovelvollisuus Maatalouden muistiinpanokaava Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta on laadittava kaikilta maatiloilta yhteensä seuraavan muistiinpanokaavan mukaisesti: TULOT Verollinen myynti 22 % 1. Eläinten myyntitulot 2. Verovuoden tuotoksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 17 % 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot Verollinen myynti 8 % 6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot Arvonlisäveroton myynti 7. Valtiolta saadut tuet 8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset 9. Tasausvarauksen suora tuloutus 10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot 16

17 Muistiinpanovelvollisuus Maatalouden muistiinpanokaava MENOT 11. Palkkamenot 12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 22 % 13. Verovuoden poistona vähennettävät kotieläinten jaksotetut hankintamenot 14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 17 % / 8 % 15. Muut maatalouden menot 16. Poistot 17. Verovuodelta tehty tasausvaraus EROTUS (Voitto / Tappio) Tulot ja menot merkitään ilman arvonlisäveron osuutta. Muistuttaa ammatinharjoittajan kirjanpitoa 17

18 Arvonlisäverotus Verovelvollisuus Arvonlisäverolaki /1501 Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään: 1) liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä alkutuotanto on liiketoiminnan muodossa harjoitettua toimintaa Veroa ei suoriteta muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olevan tavaran ja palvelun myynnistä. Vähentää saa vain verollista liiketoimintaa varten hankitun tavaran tai palvelun arvonlisäveron Verovelvolliset merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 18

19 Arvonlisäverotus Verovelvollisuus Verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä (pääsääntö) Sellaisen yhtymän harjoittamasta toiminnasta, jonka kaksi tai useampi on muodostanut liikkeen harjoittamista varten ja joka on tarkoitettu toimimaan osakkaiden yhteiseen lukuun, verovelvollinen on yhtymä. AVL 13. Puolisot voivat muodostaa arvonlisäverotuksellisen yhtymän, mutta käytännössä rekisteröintiä on rajoitettu 19

20 Arvonlisäverotus Verovelvollisuus, puolisot Puolisot voivat muodostaa arvonlisäverotuksellisen yhtymän, jos jommallakummalla puolisoista on omaa arvonlisäveron alaista toimintaa ja lisäksi puolisoilla on yhteistä toimintaa Muutoin Verohallinnon rekistereistä johtuvista syistä puolisoita ei merkitä yhtymänä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaan sinne merkitään vain toinen puolisoista ja toiselle merkitään verovastuu Laskuun voidaan merkitä rekisteriin merkityn puolison nimen lisäksi toisen puolison nimi 20

21 Arvonlisäverotus Veron vähennysperuste Vähennettävän veron perustuttava laskuun tai muuhun tositteeseen Ellei saa laskua, voi tehdä itse, poikkeuksellista Vähentää saa vain verollista käyttöä vastaavan osan selvitettävä ja arvioitava (näyttö) verollisen käytön osuus selvitys liitettävä kirjanpitoon tai muistiinpanoihin vastaavasti esinettä myytäessä siitä maksetaan arvonlisävero samassa suhteessa kuin vähennys on tehty. Yksityiskäytön osuus ei ole vähennyskelpoinen. Myyjä, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ei saa mainita veron määrää tai verokantaa laskussaan. 21

22 Arvonlisäverotus Ajallinen kohdistus Myynnistä suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on AVL 15 ja 16 :n mukaan syntynyt. Pääsääntö tuloutuksessa on suoriteperuste Toissijaisena perusteena tilikauden aikana on laskutusperuste tai maksuperuste Mahdollista myös suoriteperuste eli tavara tai palvelu toimitettu, mutta ei vielä laskutettu Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, saa kohdistaa myynnistä suoritettavan veron maksuperusteen mukaan Tilikauden viimeiselle kuukaudelle kohdistetaan laskuttamatta tai kertymättä olevat tulot (tavara tai palvelu toimitettu) 22

23 Arvonlisäverotus Ajallinen kohdistus Vähennettävä vero 1) ostettu tavara tai palvelu on vastaanotettu; 2) ostohinta tai sen osa on maksettu ennen 1 kohdassa mainittua ajankohtaa; 3) tavara tai palvelu on otettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön; 4) maahan tuotu tavara on tullattu. Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, saa kohdistaa vähennyksen maksuperusteen mukaan Tilikauden viimeiselle kuukaudelle kohdistetaan laskuttamatta tai maksamatta olevat menot (tavara tai palvelu saatu) 23

24 Arvonlisäverotus Ajallinen kohdistus Alkutuottaja, joka ei ole kirjanpitovelvollinen tai ammatinharjoittaja saa kohdistaa ajallisesti myynnin ja ostojen arvonlisäveron kunkin myynnin ja oston osalta valintansa mukaan joko suorite- tai maksuperusteen mukaisesti (KHO 1996 B 576) ei koske yhtiö- tai osuuskuntamuotoista toimintaa Toiminnan päättyessä myynnin ja ostojen verojen kohdistus toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle Tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen jaksotuksilla ei ole keskinäistä yhteyttä eikä riippuvuutta 24

25 Arvonlisäverotus Tilitettävä vero Verovelvollisen on maksettava kalenterikuukaudelle 13 luvun mukaan kohdistettavien suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotus (tilitettävä vero) valtiolle viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä. Ohje valvontailmoituksen tekemisestä Verohallituksen julkaisu Poikkeus alkutuottaja: AVL 162 :n 4 momentissa tarkoitetun verovelvollisen on maksettava kalenterivuodelta tilitettävä vero kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä Arvonlisäveroilmoitus jätettävä mennessä Ennakkopalautusmahdollisuus kuukausittain, paitsi ei alkutuottajalla Alkutuottaja voi hakea palautusta kalenterivuodelta tai siirtää seuraavalle tilikaudelle 25

26 Arvonlisäverotus - Verokausi Verokausi on kalenterikuukausi Alkutuotantoa harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai yhtymän sekä 79 c :ssä tarkoitetun taide-esineen tekijän, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, verokautena on kalenterivuosi (AVL ) Em. alkutuottajalla VOI HAKEMUKSESTA olla verokautena kalenterikuukausi kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus alkaa hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Tätä menettelyä sovelletaan siihen saakka, kun verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet tai toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia. 26

27 Arvonlisäverotus - Verokausi Niiden verovelvollisten, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia tai joiden verokausi on kalenterivuosi, tilikautena pidetään kalenterivuotta. Verotilin käyttöönotto tuo mukanaan mahdollisuuden 3 kuukauden verokauteen ja myös eräitä muita muutoksia ks. HE 221/

28 Arvonlisäverotus - Alkutuotanto AVL Alkutuotannolla tarkoitetaan maatalouden, metsätalouden, puutarhatalouden, metsästyksen, kalastuksen, kalankasvatuksen, ravustuksen, ravunkasvatuksen, turkistarhauksen ja poronhoidon harjoittamista sekä jäkälän ja käpyjen poimintaa tai muuta tällaisen luonnontuotteen talteenottamista. Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. 28

29 Arvonlisäverotus - Alkutuotanto Jos alkutuotannon rinnalla ryhdytään harjoittamaan muuta arvonlisäverollista liiketoimintaa, kalenterivuoden ilmoittamismenettely muuttuu kuukausimenettelyksi. Periaatteessa vähäinenkin muu toiminta aiheuttaa muutoksen esim. maatalouden sivutulojen muuttuminen elinkeinotuloksi tai TVL:n mukaan verotettavaksi ns. muuksi ansiotuloksi yksittäistapauksittain voidaan kohtuusyistä harkinta sivutulojen tulolähdettä kokonaisuutta silmällä pitäen maa-ainesten myynti (TVL:n mukaan verotettuna) ei aiheuttanut vuosimenettelyn muuttumista kuukausimenettelyyn (KVL 231/1995) Päinvastaisessa tilanteessa, jos muu liiketoiminta lopetetaan ja jatketaan vain alkutuotannon harjoittamista, kuukausimenettely muuttuu yleensä kalenterivuosimenettelyksi. Muuttunutta verotusmenettelyä sovelletaan sen kuukauden alusta lähtien, milloin muutos on tapahtunut. 29

30 Arvonlisäverotus Alkutuotannon erityisiä verollisia ja verottomia tuotteita ja toimintoja Verollista on oikeuksien, kuten maidon viitemäärän tai tukioikeuden luovutus (palvelun myynti) myös pellon kanssa tapahtuva luovutus verollista oikeuden myynti koko maatilan tai sen murto-osan myynnin yhteydessä on verotonta (AVL 19a ) VH:n Ohje Drno 1281/40/2005,

31 Arvonlisäverotus Alkutuotannon erityisiä verollisia ja verottomia tuotteita ja toimintoja Tavaran tai palvelun ns. oma käyttö on verollista omaan tai perheensä yksityiseen kulutukseen tapahtuva vähäinen oma käyttö ei ole verollista VH:n Ohje Dnro 1846/40/2007, (kiinteistö) VH:n julkaisu (maa- ja metsätalouden tuotteet) vähäisen oman käytön määränä pidetään 850 euroa (ilman arvonlisäveroa) vuodessa. vähäisen oman käytön säännös koskee vain luonnollisia henkilöitä, puolisoita, jakamatonta kuolinpesää ja verotusyhtymää. toiminnan lopettamishetkellä haltuun jääneestä vähennykseen oikeuttavaan käyttöön hankitusta liikeomaisuudesta (tuotevarastosta, rakennuksista, koneista) maksetaan vero oman käytön säännösten mukaisesti. 31

32 Arvonlisäverotus Alkutuotannon erityisiä verollisia ja verottomia tuotteita ja toimintoja Verottomia ovat tuet tai avustukset, jotka eivät suoraan liity tavaran tai palvelun hintaan ns. yleistuet, EU:n tuotantotuet, rakennepoliittiset yleistuet, muut yleistuet luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti niitä erityisesti käsittelemättä ei saa myydä erityisestä myyntipaikasta ostajalla ei ole alv:n vähennysoikeutta kunnan maatalouslomituspalvelun maksut kiinteistön myynti ja vuokraus tai käyttöoikeuden luovutus vuokrauksesta voi hakeutua verovelvolliseksi, kun vuokralainen on alv-velvollinen pitkäaikainen vuokraus ei-alv-velvolliselle ei ole verollista eikä siitä voi hakeutuakaan, koska se ei ole vähennykseen oikeuttavaa toimintaa, samoin vakituisten asuintilojen vuokraus metsästys- ja kalastusoikeuden vuokraus on verollista (KHO 1997/65) 32

33 Arvonlisäverotus Alkutuotannon erityisiä verollisia ja verottomia tuotteita ja toimintoja Verottomia ovat vähäinen toiminta, liikevaihto alle 8500 euroa vähäisestä toiminnasta voi hakeutua verovelvolliseksi jos liikevaihto ylittyy kesken vuoden, niin kuukausimenettelyyn kuuluva joutuu tekemään kuukausi-ilmoitukset tilikauden alusta lukien ja maksamaan viivästysseuraamukset mahdollista ns. alarajan huojennus, joka otetaan huomioon veron tilityksessä tuloverotuksessa verotettavaa tuloa, joka otettava huomioon kirjanpidossa, muistiinpanoissa tai veroilmoituksessa (VH:n Ohje Dnro 116/345/2005, ) 33

34 Arvonlisäverotus Kirjanpidolle asetetut edellytykset AVL 22 luvussa on säädetty ohjeet siitä, miten kirjanpito on järjestettävä ja millaiset tositteet ja laskut arvonlisäverovelvollisella tulee olla AVL : Kirjanpidosta on käytävä ilmi veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavien liiketapahtumien kirjausten on perustuttava kirjanpitolaissa tarkoitettuihin tositteisiin ottaen lisäksi huomioon, mitä tässä laissa tositteista säädetään. AVA 1.2 : Eri verokantojen alaisten myyntien ja ostojen on oltava vaikeuksitta erotettavissa toisistaan asiajärjestyksessä pidettävässä kirjanpidossa. 34

35 Arvonlisäverotus Kirjanpidolle asetetut edellytykset Arvonlisäverolain säännöksissä käytetään käsitettä lasku. Tällä tarkoitetaan varsinaisten laskujen lisäksi myös muita laskuina toimivia tositteita. Laskuna toimivan tositteen tulee täyttää lain tietosisältövaatimukset. 35

36 Arvonlisäverotus Kirjanpidolle asetetut edellytykset Arvonlisäveroasetuksen 1 :n mukaan kirjanpitovelvollisen verovelvollisen on kirjattava veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat aikajärjestyksessä sen ajankohdan mukaan, jolloin niiden perusteella suoritettava tai vähennettävä vero on otettava huomioon kalenterikuukaudelta tilitettävää veroa laskettaessa. Arvonlisäveroasetuksen 2 :n mukaan kirjanpitovelvollisen verovelvollisen on kirjattava veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat kuukausikohtaisesti kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivään mennessä 36

37 Arvonlisäverotus Muistiinpanoille asetetut edellytykset AVL 22 luku, Verovelvollisen, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, on pidettävä sellaisia muistiinpanoja, joista saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Merkintöjen tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin ottaen huomioon, mitä tässä laissa tositteista säädetään. Tarkemmat muistiinpanoja koskevat säännökset annetaan vero(hallituksen)hallinnon päätöksellä. 37

38 Arvonlisäverotus Muistiinpanoille asetetut edellytykset Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1120/2008) ALV:n määrä ja peruste käytävä tositteista ilmi Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen, joka antaa arvonlisäveroilmoituksen kuukausittain, on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat kuukausikohtaisesti kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä. 38

39 Arvonlisäverotus Muistiinpanoille asetetut edellytykset Maatalouden muistiinpanokaavassa on eriteltävä arvonlisäverolliset myynnit ja ostot arvonlisäverokannoittain eriteltynä Verokannat 8 %, 17 % ja 22 % 39

40 Arvonlisäverotus Laskulle asetetut edellytykset Arvonlisäverolain mukaisesta laskusta ja sen sisällöstä on annettu tarkentava Verohallinnon ohjekirje (vero.fi) Ohjeet ovat samat sekä kirjanpitovelvolliselle että muistiinpanovelvolliselle (alkutuottajat) Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa, Verohallinnon ohje Dnro 1731/40/2003, sekä tätä täydentävä ohjekirje Eräitä kysymyksiä arvonlisäverotuksen laskutussäännöksistä, Dnro 357/40/2004, Yli 250 euron suuruisia laskuja koskevat yleiset laskumerkintävaatimukset. 40

41 Laskumalli 41

42 Laskumalli 42

43 Laskumalli 43

44 Lisätietoja valtakunnallinen neuvontapuhelin vero.fi Kiviranta, Maatilaverotus (WSOY) finlex.fi, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö 44

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin Vesa Ilmola Kirjoittaja on Suomen Taloushallintoliittoon kuuluvan tilitoimiston Tili- ja hallintopalvelu Ilmola

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU Tiliotteet muodostavat tositteiden kanssa kirjanpidon perustan. Aineiston käsittelyn helpottamista varten tositteet niputetaan mappiin kuukausittain aikajärjestykseen.

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot