AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Koulutusohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti sähköalan perusteet. Suuntaavissa opinnoissa erikoistutaan paperiteollisuuden automaatioon tai teollisuus- ja voimalaitosautomaatioon. Tutkinnon voi myös suorittaa tuotantopainotteisena, jolloin harjoittelun ja projektiopintojen määrä on yhteensä kaksinkertainen (60 op) ja teoriaopintojen määrä vastaavasti lyhyempi. Koulutusohjelman osaamistavoitteet on täsmennetty suuntaavien opintojen mukaisesti. Automaatiotekniikan insinöörit sijoittuvat työelämään erilaisiin suunnittelu-, projekti- ja johtotehtäviin. He työskentelevät tuotekehityksen, tuotannon, tutkimuksen tai koulutuksen parissa. 1

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Sähkötekninen ja muu perusosaaminen osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun tuntee alan sovellutuksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet, erityisesti sähkömagneettisten ilmiöiden osalta tuntee elektroniikan komponentit ja peruskytkennät hallitsee sähkötekniset perusmittaukset omaa tietotekniikan perustaidot Suunnitteluosaaminen tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja -työkalut osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa tuntee laatujärjestelmien merkityksen ymmärtää tuotteen elinkaariajattelun Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen tuntee oman alansa keskeiset sähkö- ja laiteturvallisuuteen liittyvät lait ja määräykset ja osaa soveltaa niitä käytännössä omaa myönteisen asenteen turvallisten työtapojen ja menetelmien noudattamiseen ja kehittämiseen Yritys- ja tuotantotalouden osaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut hallitsee taitoja osallistua projekti-toimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet Peruspiirien hallinta osaa suunnitella mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit hallitsee konventionaalisen takaisinkytketyn säätöpiirin teorian osaa tehdä prosessikokeita, laatia prosessidynamiikalle perusmalleja ja käyttää PID-säätöpiirin viritysmenetelmiä osaa toteuttaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ohjelma- ja laitetasolla Prosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen tuntee tyypilliset tuotantoprosessit ja -koneet tuntee keskeiset prosesseissa käytettävät anturit, lähettimet ja toimilaitteet tuntee ohjaus- ja säätöjärjestelmien rakenteen sekä kunnossapitonäkökohdat osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavalla logiikalla ja prosessinohjausjärjestelmällä. hallitsee automaatiojärjestelmän HW- ja SW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti 2

3 Paperiteollisuuden automaatio Paperiteollisuuden automaatioon suuntaavissa opinnoissa opiskellaan paperiteknologiaa, paperikonetekniikkaa ja paperiteollisuuden prosessien automaatioratkaisuja sekä laadunhallintaa. Paperiteollisuuden automaatioon erikoistuneet insinöörit sijoittuvat paperiteollisuuden automaatio-, ylläpito- ja käyttötehtäviin sekä alalle automaatiolaitteita toimittaviin yrityksiin. Voimalaitosautomaation suuntautumisen kompetenssit Automaation ICT -perusteiden hallinta tuntee automaatiossa tarvittavan elektroniikan ja omaa valmiudet osallistua automaatiojärjestelmien tuotekehitystyöhön myös ICT -taitojen osalta Peruspiirien hallinta osaa suunnitella mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit hallitsee konventionaalisen takaisinkytketyn säätöpiirin teorian osaa tehdä prosessikokeita, laatia prosessidynamiikalle perusmalleja ja käyttää PID-säätöpiirin viritysmenetelmiä osaa toteuttaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ohjelma- ja laitetasolla Prosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen tuntee tyypilliset tuotantoprosessit ja koneet tuntee keskeiset prosesseissa käytettävät anturit, lähettimet ja toimilaitteet tuntee ohjaus- ja säätöjärjestelmien rakenteen sekä kunnossapitonäkökohdat osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavalla logiikalla ja prosessinohjausjärjestelmällä. hallitsee automaatiojärjestelmän HW- ja SW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti osaa käyttää oman alansa suunnitteluohjelmistoja Voimalaitosprosessien, laitteiden ja järjestelmien tuntee keskeiset energia-alan tuotantoprosessit ja koneet osaaminen tuntee näiden prosessien ohjaus- ja säätöjärjes-telmien erityispiirteet sekä kunnossapitonäkökohdat 3

4 Teollisuus- ja voimalaitosautomaatio Teollisuus- ja voimalaitosautomaatioon suuntaavissa opinnoissa perehdytään laajasti prosessi- ja voimalaitosautomaatioon, automaation teoriaan ja mittaus- ja säätötekniikan laitteisiin, järjestelmiin ja sovelluksiin. Teollisuus- ja voimalaitosautomaatio-opinnot antavat valmistuville insinööreille hyvät valmiudet työskennellä teollisuuden automaatiosuunnittelun, automaation käytön ja ylläpidon, alan tuotekehityksen sekä teollisuuden tuotannon johto-, tutkimus- ja koulutustehtävissä. Paperitekniikan suuntautumisen kompetenssit Peruspiirien hallinta osaa suunnitella mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit hallitsee konventionaalisen takaisinkytketyn säätöpiirin teorian osaa tehdä prosessikokeita, laatia prosessidynamiikalle perusmalleja ja käyttää PID-säätöpiirin viritysmenetelmiä osaa toteuttaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ohjelma- ja laitetasolla Prosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen tuntee tyypilliset tuotantoprosessit ja koneet tuntee keskeiset prosesseissa käytettävät anturit, lähettimet ja toimilaitteet tuntee ohjaus- ja säätöjärjestelmien rakenteen sekä kunnossapitonäkökohdat osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavalla logiikalla ja prosessinohjaus-järjestelmällä. hallitsee automaatiojärjestelmän HW- ja SW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti osaa käyttää oman alansa suunnitteluohjelmistoja Paperi- ja selluloosaprosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen tuntee paperin ja selluloosan tuotantoprosessit ja tuotantolaitteet. tuntee näiden prosessien ohjaus- ja säätöjärjes-telmien erityispiirteet sekä kunnossapitonäkökohdat. 4

5 Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Yhteiset perusopinnot (60 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (60 op) Suuntaavat opinnot (60 op) Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Perusopinnoissa ja ammatillisissa opinnoissa ei ole valinnaisuutta. Niiden kummankin sisältämät 60 op kuuluvat siis kaikille opiskelijoille suuntautumisesta riippumatta. Suuntaavissa opinnoissa on kaksi opintokokonaisuutta (yhteensä 30 op) ohjaus- ja säätötekniikka automaatiotekniikka jotka kuuluvat molempiin koulutusohjelman suuntautumisiin. Sen lisäksi valitaan suuntautumisen mukaan määräytyvänä opintokokonaisuutena joko voimalaitosautomaatio tai paperitekniikka. Vähintään 15 op eli yksi opintomoduuli on tarkoitus suorittaa sellaisina projektitöinä, jotka tukevat omaa suuntautumisvalintaa 5

6 Opintojen sijoittuminen opiskeluvuosille 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECJ0001 Ammattikorkeakouluopinnot ja opintojen suunnittelu x x x x x x x x ECJ0001 Ammattikorkeakouluopinnot ja opintojen suunnittelu x x x x ECCV110 Viestinnän perusteet x x ECCV120 Työelämän viestintä x x EACR120 Svenska för ingenjörer x x ECCE120 Communication and Engineering English x x ECCE140 Engineer s Professional English x x ECM8000 Matematiikan perusjakso (v.v.) x x ECM8100 Analyysi 1 (Alkeisfunktiot ja differentiaalilaskenta) x x ECM8200 Analyysi 2 (Integraalilaskenta) x x EAM8400 Dynaamiset systeemit x x ECM8300 Tilastolliset menetelmät x x EKMAA500 Tekninen geometria x x EAFA100 Mekaniikka x x EAFA200 Sähköoppi x x EAFA800 Fysiikan laboratoriotyöt x x x x EAFA500 Aalto- ja kvanttifysiikka (v.v) x x EAIA050 Internet, verkko-opiskelu x x EAIA011 Sovellusohjelmat 1 x x EAIA012 Sovellusohjelmat 2 x x ECB0000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot Tietotekniikka 6

7 EAIA010 Ohjelmoinnin perusteet x x EAIB020 Olio-ohjelmointi x x EAIB030 Windows-ohjelmointi x x EAWB010 Tiedonsiirtotekniikka x x Prosessitekniikka EAFA700 Kemia x x EAFA300 Termodynamiikka x x EAPB010 Prosessitekniikka x x EAOB010 Prosessimittaustekniikka x x Sähkötekniikka EASB001 Sähköturvallisuus x x EADB010 Tekninen piirustus CAD -perusteet x x EAOB020 Sähkömittaustekniikka x x EASB030 Sähköpiirit x x EACE030 English for Automation Engineers x x Elektroniikka ja digitaalitekniikka EAEB011 Elektroniikan komponentit x x EAEB020 Analogiaelektroniikka 1 x x EAEB030 Digitaalitekniikka ja mikrotietokoneet x x Valinnaiset ammatilliset opinnot ICT -tekniikka EAEB025 Analogiaelektroniikka 2 x x EAAC060 PC-ohjausjärjestelmät x x EAWB021 Tietokoneverkot x x EAEC071 Robotiikka x x EAEC091 Projektityöt x x x x x x Ohjaus- ja säätötekniikka EAOC030 PLC -järjestelmät x x EAOC020 Säätötekniikka x x EAOC025 Kehittyneet säätömenetelmät x x EACC081 Säätötekniikan laboratoriotyöt 1-2 x x x x 7

8 Automaatiotekniikka EAAC055 Automaatio-CAD x x EASB040 Sähkövoimatekniikka x x EAAC055 Automaatiojärjestelmät x x EAAC040 Instrumentointi x x EAAC045 Kenttäväylät ja -laitteet x x EAOC091 Projektityö, työelämäopinnot x x x x Voimalaitosautomaatio EKPB010 Energia- ja voimalaitostekniikka x x EAOC035 Logiikkaohjelmointi x x EAAB022 Koneautomaatio x x EAPC010 Paperiteknologia x x EAAC091 Projektityö, työelämäopinnot x x x x x x Paperitekniikka EAPC010 Paperiteknologia x x EAPC030 Paperikoneen automaatio x x EAFD021 Ympäristötekniikka x x EKPB010 Energia- ja voimalaitostekniikka x x EAPC091 Projektityö, työelämäopinnot x x x x x x Työpaikka ja projektiopinnot EAIC100 ICT -projektityö x x x x EAOC200 Robotiikan projektityö x x x x EAAC300 Automaatiotekniikan projektityö x x x x EAAC400 Voimalaitosautomaation projektityö x x x x EAPC300 Paperitekniikan projektityö x x x x Vapaavalintaiset opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 8

9 AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin, 1,5 op, Orientation to the Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi Osallistuminen tunneille Opetusmateriaali ja kirjallisuus pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kykenee pitämään valmistellun esityksen ja toimimaan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Technical Education Studies Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin tehtäviin. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. OPS , tunneilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perusteet, matematiikan peruskurssi Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h ECCS110 Viestinnän perusteet, 2 op, Communication, 2ects Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksien vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suorituksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. 9

10 kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallis- Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa tua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Käsiteltäviä aiheita vi blir ingenjörer mina studier ECCS120 Työelämän viestintä, 3 op, Communication Skills for Engineers, 3ects Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. rapport om min arbetspraktik gäster på arbetsplatsen på studiebesök i Sverige Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. grammatik Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- uttal suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvistaminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilanteet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuuntelu). Vuorovaikutustaidot kehittyvät pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %) ja kotitehtävien tekeminen sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästään ECCR110 Uppdateringskurs i svenska, lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopis- Käsiteltäviä aiheita 3 op teitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti ryhmätyöskentely neuvottelut työhaastattelut raportointi muistiot työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla

11 jaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistumi- Englanninkielen keskeisten rakenteiden kertaus, nen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %), sanavaraston kertaus ja laajentaminen sekä EACR120 Svenska för ingenjörer, 3 op kotitehtävien ja etätehtävien suorittaminen sekä suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa. Hän osaa kertoa alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yrityksen ja sen tuotteita ja palveluja. Hän tuntee liikekirjeenvaihdossa käy- itsenäistä opiskelua. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien / etätehtävien suorittaminen sovitulla tavalla. Opiskelijalle annetaan erikseen arviointi hänen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Osaaminen arvioidaan Käsiteltäviä aiheita perusrakenteet ääntäminen tekstin lukemistekniikka koulutukseen liittyvät tilanteet sosiaaliset vuorovaikutustilanteet opiskelussa ja työelämässä kulttuurien välinen viestintä. tettyä terminologiaa ja ruotsalaisen ja suomalai- numeraalisesti (0-5), mutta todistukseen liite- sen yrityskulttuurin välisiä eroja. Opiskelijalle tään myös sanallinen arviointi, jolloin arvosanat Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkele- 1-3 vastaavat merkintää tyydyttävät tiedot ja don osa-alueita. Vuorovaikutustaidot kehittyvät ja ja toimia alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. arvosanat 4-5 hyvät tiedot. pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Opintojaksoon Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen kaksikielisessä maassa, jossa Ruotsi on tärkeä yhteistyökumppanimme. Käsiteltäviä aiheita olika arbetsuppgifter inom branschen att söka jobb Halonen Kaukola Virrankare: Bonus. WSOY Monistemateriaalia kurssin aikana. Muusta materiaalista ilmoitetaan kurssin alkaessa. ECCE110 Updating Your English, 3op sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), kotitehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästä lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. företagspresentation (3ects) på mässan affärskommunikation teknisk terminologi inom branschen Opintojakson aikana kehitetään kielitaidon kaikkia osa-alueita (puhuminen, kuuntelu, kirjoitta- Opiskelijan kielitaito on ammattikorkeakoulussa vaaditulla lähtötasolla, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus 11 minen ja lukeminen). Kommunikaatiotaidot har- Ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

12 tojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osa- insinöörityön abstraktin laadinta ECCE120 Communication and Engineering English, 2op (2ects) alueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityk- opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset sen/organisaation edustajana eri työelämän ja Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilan- vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), teista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työteh- jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. tävissä. ECCE140 Engineer s Professional English, 2op (2ects) Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. Käsiteltäviä aiheita työelämän tilanteet small talk isäntänä toimiminen ja opastaminen yritysvierailut messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaikkahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. ECM8000 Matematiikan peruskurssi, (3op), Basic Maths Skills, (3 cr) Opintojaksolla kerrataan algebran ja geometrian perusasioita, funktiokäsite ja polynomifunktiota. Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäinen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opin- Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. 12

13 Opintojakson suoritus kirjataan vapaavalintaisiin usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta lausekkeenkäsittely opintoihin. ja virhearviointi, gradientti ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vastaavat epäyhtälöt juuriyhtälöt lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot Tasokokeen tai opintojakson hyväksytty suoritus on edellytyksenä muille matematiikan opintojaksoille osallistumiselle. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi, (5 op), Elementary functions and Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. differential calcrlus, (5 cr) Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Opintojen alkuvaiheessa järjestetään kaikille pakollinen erillinen tasokoe, jonka avulla testataan opiskelijan suoriutumista opintojakson ta- yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeu- ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt, (4 op), Integral calcrlus and differential equations, (4 cr) voitteista. Tämän tasokokeen perusteella opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Välikokeisiin osallistuneella on oikeus suorittaa opintojakso tai korottaa arvosanaansa myös opintojakson toteutuksen jälkeen pidettävissä tenteissä. Hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yhden, ja hylätyn arvosanan korotusta kaksi kertaa (yleisten tenttisääntöjen mukaisesti). den kuvaajana. alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcrsfunktiot alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt raja-arvo ja jatkuvuus derivaatta sovelluksineen Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraalilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. 13

14 Differentiaaliyhtälöiden sovelluksia ja tavallisim- Käänteismuunnos ja sen määritys osamurto- määrätty integraali ja integraalifunktio määrätyn integraalin sovelluksia kaksiulotteinen integrointi differentiaaliyhtälöt o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY o toisen kertaluvun vakiokertoimiset yhtälöt Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. mat numeeriset ratkaisumenetelmät. Lineaarisen systeemin esitys siirtofunktioesitys Laplace muunnosta käyttäen. Jaksolla painotetaan asioita, jotka liittyvät ilmiöiden systeemiteoreettiseen käsittelyyn ammattiaineissa. Systeemien perusvasteet ja taajuusominaisuudet. Differentiaaliyhtälön (DY) käsite ja nimitykset DY:n ratkaisuominaisuudet Separoituvan DY;n ja kertalukua 1 olevan lineaarisen DY:n ratkaiseminen. Lineaarisen DY:n ratkaisuominaisuudet DY:n numeerinen ratkaiseminen (Euler, Runge-Kutta) Vakiokertoimiset differentiaaliyhtälöt kehitelmän ja L-muunnoksen ominaisuuksien avulla Differentiaaliyhtälön ratkaisu L-muunnoksen avulla Viiveen huomiointi Askelfunktio, impulssifunktio, pengerfunktio ja niiden muunnokset Differentiaaliyhtälöä vastaava lineaarinen systeemi. Lineaarisen systeemin siirtofunktio sekä systeemin impulssi- askel- ja pengervasteet Systeemin taajuusvaste ja siihen liittyvät käsitteet (amplitudi- ja vaihevasteet) Taajuusvasteen graafinen esitys (db asteikko, Bode diagrammi) Siirtofunktioalgebra Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. Usean muuttujan funktiot ja niiden differentiaalilaskenta Pinta ja sen tangenttitaso Virheen ja muutoksen arviointi differentiaalin Kytkeytyvät opintojaksot Analyysi 1 ja Analyysi 2. Pohjustaa matematiikan taitoja säätötekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen opiskelua varten. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. EAMB400 Dynaamiset systeemit, 3 op, Dynamical Systems, 3 cr Differentiaaliyhtälöiden ja usean muuttujan funktioiden käyttö matemaattisessa mallintamisessa. avulla Ääriarvotehtävät Gradienttimenetelmä Pienimmän neliösumman menetelmä Laplace muunnoksen perusidea ja määritelmä. Muunnosesimerkkejä L-muunnoksen ominaisuudet Alkuarvo- ja loppuarvolauseet Muunnosten määritys taulukoiden ja ominaisuuksien avulla Suoritustapa Välikokeita järjestetään 2. Niissä menestyminen (40% maksimipisteistä) riittää kurssin läpäisyyn. Laskuharjoitus- ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat sekä kurssin läpäisyyn että arvosanaan. Vaikutus on yhteensä noin 50% alimmasta arvosanasta ja voidaan hyödyntää vain välikoesuoritusten yhteydessä. Koesuoritusta on mahdollista täydentää erikseen annettavilla kotitehtävillä, joiden läpikäynti tapahtuu suullisesti. 14

15 Tilastollinen riippuvuus, regressio ja korre- Arvosana ja arvosanarajat pisteinä ovat normaa- laatio a varten koe-, laskuharjoitus- ja tuntiak- listi 1/18, 2/24, 3/30, 4/36 ja 5/42, kun maksi- Aikasarjat tiivisuuspisteet lasketaan yhteen. Noin 40% mipisteet ovat 48. a varten laskuharjoi- Todennäköisyyden käsite, ominaisuudet ja kokeiden maksimipistemäärästä on alimman tus- ja tuntiaktiivisuuspisteet lasketaan yhteen laskeminen hyväksytyn arvosanan rajana. koepisteiden kanssa. Todennäköisyysjakaumia (Tasa-, Binomi-, Kuormittavuus 80 tuntia Kuormittavuus 107 tuntia Poisson-, Normaali-, Eksponentti- ja Student Luennot 38 Luennot 42 -jakaumat) ATK luokka 6 Laskuharjoitukset 14 Estimointi Laskuharjoitukset 8 Välikokeet 4 Tilastollinen päättely ja hypoteesin testaus Välikokeet 4 Oma opiskelu 47 Tietokoneavusteinen työskentely. Oma opiskelu 24 Kirjallisuus Kytkeytyvät opintojaksot Kirjallisuus Teknillinen matematiikka 4, Tammertekniikka Opintojakso edellyttää tietoja kursseista Mate- K. Hirvonen: Statistics. Luentomoniste. Löytyy Teknisten ammattien matematiikka 3E. WSOY. matiikan perusjakso, Analyysi 1 ja lineaarialge- myös verkosta. K. Hirvonen: Luento- ja laskuharjoitusmonisteet bra ja Analyysi 2 tai Analyysi 2C. Holopainen: Tilastomatematiikan perusteet, integraalimuunnoksista. Kurssin antamat tiedot tukevat laboratoriotöihin Otava. liittyvien työselostusten laatimista sekä kaikkea Holopainen Pulkkinen: Tilastolliset menetelmät, WYMA032 Tilastolliset menetelmät, 3op, mittaustietojen ja yleensä datan käsittelyyn W+G. Probability and Statistical Methods, 3 cr liittyvää työskentelyä opiskeluaikana ja työelä- Karjalainen: Tilastomatematiikka, Pii kirjat. Todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen tutkimuksen peruskäsitteet ja menetelmät. Tilastojen laatiminen ja päätelmien teko. Tilastollinen tes- mässä. Suoritustapa Välikokeita järjestetään 2. Niissä menestyminen (40% maksimipisteistä) riittää kurssin läpäisyyn. Devore Peck: Statistics; The Exploration and Analysis of Data. Wadsworth. Ott Mendendahl: Understanding Statistics, PWS-KENT. taus. Tilastomenetelmien käyttö tuotannon seurannassa ja laadunvalvonnassa. Tilastollinen tutkimus Aineiston keruu otantamenetelmät Tilastojen esittäminen Mitta-asteikot ja tunnusluvut Laskuharjoitus- ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat sekä kurssin läpäisyyn että arvosanaan. Vaikutus on yhteensä noin 50% alimmasta arvosanasta ja voidaan hyödyntää vain välikoesuoritusten yhteydessä. Koesuoritusta on mahdollista täydentää erikseen annettavilla kotitehtävillä, joiden läpikäynti tapahtuu suullisesti. EKMA500 Tekninen geometria, 3 op, Technical geometry, 3 cr Tavoite Opintojaksolla opiskelija kehittää kykyään laskea, hahmottaa ja havainnollistaa muotoja sekä leikkauksia tasossa ja kolmessa ulottuvuudessa. Nykyaikaisessa teknisessä suunnittelussa tarvit- 15 tavien geometriaan liittyvien asioiden tuntemus.

16 Laskuharjoitukset 14 Harjoitusten tavoitteena on syventää asioiden Vektorialgebra, analyyttinen geometria, tietoko- Välikokeet 4 oppimista. neavusteisessa piirtämisessä tarvittavat geometriset elementit. Vektorilaskennan kertaus. Tasotrigonometriaa. Suora ja käyrä ja niiden esitysmuodot tasossa ja avaruudessa. Kartioleikkaukset. Tasot ja pinnat ja niiden esitysmuodot avaruudessa. Avaruusgeometriaa, pallo, sylinteri, kartio, ellipsoidi, paraboloidi, pyörähdyskappaleet. Levityskuva. Oma opiskelu 24 Kirjallisuus Lehtonen, H. Teknillinen geometria ja trigonometria. Tammertekniikka. Launonen Peltomäki Uusitalo: Teknillisten ammattien matematiikka 3B (2B on suppeampi), WSOY. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden ja laskuharjoitusten avulla asteikolla 0-5. Opetusmateriaali ja kirjallisuus Oppikirja: Mäkelä-Mäkelä-Siltanen, Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 1, s Moniste: J. Honkanen, MEKANIIKKA Kytkeytyvät opintojaksot Matematiikan perusjakso tai vastaavat tiedot. Suoritustapa Välikokeita järjestetään 2. Niissä menestyminen (40% maksimipisteistä) riittää kurssin läpäisyyn. Laskuharjoitus- ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat sekä kurssin läpäisyyn että arvosanaan. Vaikutus EAFA100 Mekaniikka, 5 op, Mechanics, 5 cr Tavoiteet Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot mekaniikasta ja sen ilmiömaailmasta sekä valmentaa fysiikan tehtävien johdonmukaiseen ratkaisemiseen. Taulukot: MAOL-taulukot (Otava) ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka) J. Honkanen, Mekaniikan kaavamoniste EYFA200 Sähköoppi, 5 cr, Electricity, 5cr Tavoiteet Tavoitteena on antaa perustiedot tasa- ja vaihto- on yhteensä noin 50% alimmasta arvosanasta ja virroista sekä sähkö- ja magneettikentistä sekä voidaan hyödyntää vain välikoesuoritusten yh- Kinematiikka niiden käytännön sovelluksista. teydessä. Koesuoritusta on mahdollista täydentää erikseen annettavilla kotitehtävillä, joiden läpikäynti tapahtuu suullisesti. Arvosana ja arvosanarajat pisteinä ovat normaalisti 1/18, 2/24, 3/30, 4/36 ja 5/42, kun maksimipisteet ovat 48. a varten laskuharjoitus- ja tuntiaktiivisuuspisteet lasketaan yhteen koepisteiden kanssa. Kuormittavuus 80 tuntia Luennot 38 Dynamiikka Työ, teho, energia Liikemäärä ja impulssi Ympyräliike Gravitaatio Pyörimisliike Tasapaino Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä itsenäinen opiskelu. Luentomoniste on tiivistetty esitys opintojakson asioista, joka on takoitettu helpottamaan luentojen seuraamista. Sähkökenttä Tasavirta Magneettikenttä Induktio Vaihtovirta Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä itsenäinen opiskelu. Luentomoniste on tiivistetty esitys opintojakson asioista, joka on takoitettu helpottamaan luentojen seuraamista. 16

17 Harjoitusten tavoitteena on syventää asioiden Akustiikka oppimista. Fysiikan laboratoriotyöt suoritetaan kahdessa Optiikka Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden ja laskuharjoitusten avulla asteikolla 0-5. osassa. Ensimmäisen osan töissä (a) harjoitellaan tulosten käsittelyä ja virheen arviointia ja toisessa osassa (b) keskitytään tulosten raportointiin.työt suoritetaan 2 hengen ryhmissä. Sädeoptiikka Fotometria Sähkömagneettinen säteily Atomifysiikka Opetusmateriaali ja kirjallisuus Oppikirja: Mäkelä-Mäkelä-Siltanen, Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 2, s Moniste: J. Honkanen, SÄHKÖOPPI Taulukot: MAOL-taulukot (Otava) ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka) J. Honkanen, Sähköopin kaavamoniste Ensimmäisen osan töistä (mekaniikka ja sähköoppi) laaditaan yksi tutkimusraportti ja muista täytetään kaavake, johon liitetään exceltaulukot ja mahdolliset graafiset esitykset. Kaikista toisen osan töistä tehdään tutkimusraportit, jotka arvioidaan asteikolla 1-5. Ydinfysiikka Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä itsenäinen opiskelu. Luentomoniste on tiivistetty esitys opintojakson asioista, joka on takoitettu helpottamaan luentojen seuraamista. Harjoitusten tavoitteena on syventää asioiden EAFA800 Fysiikan laboratoriotyöt, 3op, Opetusmateriaali ja kirjallisuus oppimista. Physics laboratory exercises, 3 cr Työohjeet: FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT Tavoiteet Tavoitteena on täydentää fysiikan teoriaopetusta havainnollistamalla kokeellisesti eri ilmiöitä sekä perehdyttämällä erilaisten mittausmenetelmien ja -laitteiden käyttöön. Tavoitteena on Moniste: J. Honkanen, VIRHEEN ARVIOINTI Oppikirjat: Mäkelä, Mäkelä, Siltanen, Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 1-2 Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen, Tammertekniikka, FYSIIKAN laboratoriotyöt Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden ja laskuharjoitusten avulla asteikolla 0-5. Opetusmateriaali ja kirjallisuus Oppikirja: Mäkelä-Mäkelä-Siltanen, Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 2, s , , 190- lisäksi harjaannuttaa tulosten kokoamiseen, käsittelyyn ja esittämiseen sekä arvioimaan tulosten luotettavuutta. EAFA500 Aalto- ja kvanttifysiikka, 4op, Wave and quantum physics, 4 cr 290 Moniste: J. Honkanen, AKUSTIIKKA JA OPTIIK- KA, SÄTEILYFYSIIKKA Laboratoriotöissä tehdään 10 työtä, jotka liittyvät mekaniikkaan ja sähköoppiin, termodynamiikkan, akustiikkaan- ja optiikkaan sekä atomi- ja Tavoiteet Antaa perustiedot värähdys- ja aaltoliikkeestä, akustiikasta ja optiikasta, atomi- ja ydinfysiikasta sekä niiden käytännön sovelluksista. Taulukot: MAOL-taulukot (Otava) ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka) J. Honkanen, Akustiikan ja optiikan sekä säteilyfysiikan kaavamoniste ydinfysiikkaan. Värähdysliike 17 Aaltoliike

18 EAIA050 Internet, verkko-opiskelu tukevat Internetin käyttöä tiedonhakuun ja Kurssilla käytetään tukena Moodle- (3op, 56 h ) Internet, distant learning kommunikointiin sekä opiskeluaikana että työ- oppimisympäristöä, jonne oppilaat ja opettaja Jakson tavoitteena on omaksua Savonia amk:ssa käytetyt tietotekniset ratkaisut kommunikointiin, elämässä. Suoritustapa Kontaktitunneilla käydään läpi kurssin aihepiiriä kokoavat kurssiin liittyvää materiaalia sekä linkkejä ja jossa käydään aiheeseen liittyviä keskusteluja. tiedonhakuun, verkko-opiskeluun ja sosiaalisen ja niihin käytettyjä ohjelmia. Eri osa-alueilta EAIA011 Sovellusohjelmat 1, 4 op, median hyväksikäyttöön. Kurssin yhteydessä tehdään harjoituksia, jotka arvioidaan. Kommu- Office Applications 1, 4 cr otetaan käyttöön oppilaiden henkilökohtaiset tunnukset koulun verkkoon ja sähköpostiin, tutustutaan koulun tietokoneluokkien ja verkon käyttöön ja omaksutaan Moodle-nimisen oppimisympäristön peruskäyttö. Lisäksi tutustutaan virtuaaliammattikorkeakoulun tarjoamiin mahdollisuuksiin. nikointitaitoja harjoitellaan eri koulutusohjelmien opiskelijoiden välillä poikkitieteellisesti ja kansainvälisesti myös englannin kielellä. Kurssi voidaan suorittaa myös verkkokurssina osallistumatta kontaktitunneille; kaikki materiaalit ja harjoitukset tulevat Moodle-oppimisympäristöön ja harjoitukset pääosin myös palautetaan sitä kautta. Opintojakson tavoitteena on oppia toimistotyössä tarvittavien sovellusohjelmien käyttöä sekä luoda valmiuksia työelämässä tarvittavien sovellusten oppimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy työelämässä tekemään tietojärjestelmien käytönopastuksen yhteydessä itselleen sellaiset muistiinpanot, että hän pystyy toistamaan toi- Savonian verkko, tulostuspalvelut, oppilaan menpiteet myöhemmin. omat verkkoresurssit Moodle -oppimisympäristön käyttö, verkkoopinnot sähköpostin käyttö, osoitekirja, liitetiedostot, Kurssin läpäisy edellyttää aktiivista osallistumista kurssille perustettuun toimintaympäristöön Moodlessa. Arvosana määräytyy palautettavien harjoitusten sekä oppilaan oman itsearvioinnin Tekstinkäsittely. Esitysgrafiikka. Kuvankäsittelyn perusteet. Taulukkolaskennan peruskäyttö. postituslistat internetin mahdollisuudet, riskitekijät ja lieveilmiöt tietoturva, virukset ja niiden torjunta sosiaalisen median mahdollisuudet ja työkalut perusteella. Kuormittavuus 80 h luennot ja ohjatut harjoitukset atklaboratorioissa 56 oma opiskelu ja harjoitustyöt 24 Kytkeytyvät opintojaksot Opintojakso ei edellytä mitään aiempaa tietoteknistä osaamista. Opintojakso on perustana monille muille opintojaksoille tuottaessaan toimistoohjelmien käytön peruskäyttötaitoa. digitaalikuvien hallinta ja muokkaus tekijänoikeudet internetissä Kytkeytyvät opintojaksot Opintojakso edellyttää tietokoneen ja Windowsin peruskäytön tuntemusta. Kurssin antamat tiedot Kirjallisuus Suositeltavaa oheisluettavaa ovat esim. Teknolitin/Docendon kustantamat, internettiin liittyvät Visual- ja Quick-sarjan oppaat (useita erilaisia myös omassa kirjastossamme, ovh ). Suoritustapa Kontaktitunneilla käydään läpi kurssin aihepiiriä ja niihin käytettyjä ohjelmia. Eri osa-alueilta tehdään harjoituksia, jotka arvioidaan. Kurssi voidaan suorittaa myös verkkokurssina osallis- 18

19 tumatta kontaktitunneille; kaikki materiaalit ja Luennot ja harjoitukset atk-luokassa 54 h harjoitukset tulevat Moodle-oppimisympäristöön, Datan lajittelu ja suodatus taulukkolaskentaoh- Tentti 2 h minkä kautta harjoitukset myös palautetaan. jelmassa. Pivot-taulukot. Tiedonhaku ulkoisista Oma opiskelu 24 h Arvosana määräytyy tehtävien harjoitusten (50 %)sekä kurssin lopussa pidettävän kokeen (50 %) perusteella. Kokeen läpäisyraja on 40 % tietokannoista. Tietokantaohjelmiston käytön perusteet; tietojen muokkaus, kyselyt, raportointi. Lomakkeiden käyttö tiedon muokkauksessa. Relaatiomalli. Kirjallisuus Kirjallisuudeksi sopivat kaikki sisällön mukaiset oppikirjat. Kirjallisuus uusiutuu vuosittain, joten sen maksimipistemäärästä. Mikäli koearvosana ei Kytkeytyvät opintojaksot osalta on syytä etsiä viimeisimpiä alan teoksia. vastaa opettajan mielikuvaa opiskelijan todellista Opintojakson edellytyksenä on Sovellusohjelmat Internetistä löytyy myös paljon oppaita ja tutori- osaamistasosta, voidaan läsnäolon perusteella 1 kuunneltuna tai vastaavat tiedot. Opintojakso oita. arvosanaa korottaa yhdellä numerolla. on perustana muille opintojaksoille luodessaan Luettelo soveltuvasta kirjallisuudesta ja linkkilista Kuormittavuus 107 h valmiuksia tietokantamuotoisen tietojenkäsitte- jaetaan opintojakson alussa. Luennot ja harjoitukset atk-luokassa 68 h lyn ymmärtämiseen. Tentti 2 h Oma opiskelu 37 h Kirjallisuus Suoritustapa Kontaktitunneilla käydään läpi kurssin aihepiiriä taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmien avulla. ECB0001 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan, 5 op, Introduction to Business Processes, 5 cr Kirjallisuudeksi käy kaikki sisällön mukaiset oppi- Eri osa-alueilta tehdään harjoituksia, jotka arvi- kirjat. Kirjallisuus uusiutuu vuosittain, joten sen oidaan. Kurssi voidaan suorittaa myös verkko- Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää osalta on syytä etsiä viimeisimpiä alan teoksia. kurssina osallistumatta kontaktitunneille; kaikki yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudel- Internetistä löytyy myös paljon oppaita ja tutori- materiaalit ja harjoitukset tulevat Moodle- lisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikut- oita. Lisäksi on syytä lukea alan lehtiä. Luettelo oppimisympäristöön, minkä kautta harjoitukset tavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumi- soveltuvasta kirjallisuudesta ja linkkilista jaetaan myös palautetaan. seen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työ- opintojakson alussa. EAIA012 Sovellusohjelmat 2, 4 op, Office Applications 2, 4 cr Opintojakson tavoitteena on tutustua taulukkolaskentaohjelman käyttöön tiedonhallinnassa sekä oppia vastaavat toiminnot tietokantaohjel- Arvosana määräytyy tehtävien harjoitusten (50 %)sekä kurssin lopussa pidettävän kokeen (50 %) perusteella. Kokeen läpäisyraja on 40 % maksimipistemäärästä. Mikäli koearvosana ei vastaa opettajan mielikuvaa opiskelijan todellista osaamistasosta, voidaan läsnäolon perusteella arvosanaa korottaa yhdellä numerolla. elämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tulkitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustiedolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. 19 man avulla. Kuormittavuus 80 h

20 oidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen ongelmatilanteiden käsittely Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. työhyvinvointi hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä rahaprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali ECT0001 Johtajuus ja työhyvinvointi, 3op, Management Skills, 3 cr Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä sekä kirjallisuutta. Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Ostoprosessi business to business kaupassa kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- Materiaalit ja kirjallisuus Opiskelumuodot ja suoritustapa Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmäharjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvi- ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä ajankäytön johtamisesta. organisaatiorakenteet ja prosessit muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, koko yritys johtajuus ja johtaminen termien määrittely esimiehen tehtäväkenttä ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon taskukirja Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit 20

21 EAIA010 Ohjelmoinnin perusteet 4 op, Harjoitustöiden arviointiin vaikuttavat mm oh- Luokka tietotyyppinä Basics of Programming 4 cr jelmien toimivuus, käyttöliittymän selkeys, Luokan rakenne; tietokentät, metodit Tavoite oppia eri ohjelmointikielille yhteiset rakenteisen ohjelmoinnin peruskäsitteet sekä ohjelmankehityksen työskentelytapaa. Työvälineenä käytetään C#-kieltä. Tietotyypit, muuttujat, vakiot Tiedon syöttö- ja tulostuskäskyt Virhetilanteet Poikkeusten käsittely. Koodin debuggaus Ehto- ja toistorakenteet Taulukot Viittaukset, viittaustyyppiset muuttujat Funktiot, parametrien välitys funktiolle, arvon palautus funktiosta Suoritusvaatimukset Välikokeiden tai loppukokeen suoritus sekä kurssiin kuuluvien harjoitustöiden palauttaminen. Kurssin kokonaispistemäärä 100 p, josta puolet saatavissa kokeista, puolet harjoitustöistä. Harjoitustöiden tekeminen on edellytys kurssin suoritukselle. Välikokeista tulee saada yhteensä vähintään 40% kokeiden maksimipistemäärästä (20p). ohjelmakoodien selkeys ja kommentointi sekä töistä tehty seloste. Arvosanarajat 40 p 1 50 p 2 60 p 3 77 p 4 88 p 5 Laajuus 4 op (56 h) Luennnot, harjoitukset ja harjoitustyöt (atkluokassa) 52 h.(4 h/vko). Välikokeet 2 * 2 h Omaa opiskelua n 25 h Opetusmoniste löytyy osoitteesta Lisämateriaalina voi käyttää Ahti Haukilehdon kirjaa Visual C#.NET. EAIB020 Olio-ohjelmointi, 4 op, Object Oriented Programming, 4 cr Tavoite Oppia oliopohjaisen ohjelmoinnin peruskäsitteet sekä tietojen käsittelytapaa ja ohjelman suorituksen etenemistapaa olioita käytettäessä. Työvälineenä käytetään C# -kieltä. Kapselointi Luokan erityisiä metodeja; muodostin hajotin Luokkien yhteistoimintaa Periytyminen Koosteluokat Erikoistapauksia Luokan monimuotoisuus Rajapintaluokka, abstrakti luokka Suoritustapa Välikokeiden tai loppukokeen suoritus sekä kurssiin kuuluvien harjoitustöiden palauttaminen. Kurssin kokonaispistemäärä 100 p, josta puolet saatavissa kokeista, puolet harjoitustöistä. Harjoitustöiden tekeminen on edellytys kurssin suoritukselle. Välikokeista tulee saada yhteensä vähintään 40% kokeiden maksimipistemäärästä (20p). Viikoittain määräaikana palautettavilla harjoituksilla on mahdollisuus koota koepisteisiin 5 lisäpistettä. Harjoitustöiden arviointiin vaikuttavat mm ohjelmien toimivuus, käyttöliittymän selkeys, ohjelmakoodien selkeys ja kommentointi sekä töistä tehty seloste. Viikoittain määräaikana palautettavilla harjoituksilla on mahdollisuus koota koepisteisiin 5 lisäpistettä. Kertausta; metodit, parametrit, arvon palauttaminen Arvosanarajat 40 p 1 50 p 2 60 p 3 21

22 77 p 4 Grafiikan ohjelmointi Oma opiskelu n. 25 h 88 p 5 Periytetyt lomakkeet Materiaalina Edeltävät opintojaksot Suoritusvaatimukset saatava moniste. Lisä- ohjelmoinnin perusteet C#- tai C++ - Välikokeiden tai loppukokeen suoritus sekä kurs- materiaaliksi sopii esim Watson-Espinosa &: ohjelmointikielellä. siin kuuluvien harjoitustöiden palauttaminen. Beginning Visual C# Laajuus 4 op Luennnot, viikoittaiset harjoitukset ja harjoitustöiden tekeminen 52 h (4 h/vko) Kokeet 2 * 2 h Omaa opiskelua n 25 h Oppimateriaali Opetusmoniste sekä opiskelutehtävät. Lisämateriaalina voi käyttää Ahti Haukilehdon kirjaa Visual C#.NET (IT Press) EAIB010 Windows-ohjelmointi, 4 op, Basics of graphical programming in Kurssin kokonaispistemäärä 100 p, josta puolet saatavissa kokeista, puolet harjoitustöistä. Harjoitustöiden tekeminen on edellytys kurssin suoritukselle. Välikokeista tulee saada yhteensä vähintään 40% kokeiden maksimipistemäärästä (20p). Viikoittain määräaikana palautettavilla harjoituksilla on mahdollisuus koota koepisteisiin 5 lisäpistettä. Harjoitustöiden arviointiin vaikuttavat mm ohjelmien toimivuus, käyttöliittymän selkeys, ohjelmakoodien selkeys ja kommentointi sekä töistä tehty seloste. EAWB010 Tiedonsiirtotekniikka, Data Transfer Technology Yleiset tiedonsiirron yhteyskäytännöt. Tiedonsiirron standardit. Analogisen, digitaalisen ja optisen tiedonsiirron peruskäsitteet. Tiedonsiirron eri laiteratkaisut esim. modeemit ja niiden käyttö. Eri liikennöintistandardit; sarja- ja rinnakkaisliikenne sekä niihin liittyvät protokollat. Huom! Kuvaus päivitetään uuteen muotoon myöhemmin) Windows environment 4 cr Arvosanarajat EAFA700 Kemia (4 op, 56 h), Chemie Tavoite oppia Windows-ohjelmoinnin periatteet ja peruskomponentit sekä tapahtumaperustaisen ohjelmoinnin keskeiset käsitteet. 40 p T1 50 p T2 60 p H3 77 p H4 88 p K5 Saada kokonaiskuva aineen rakenneosista, kemiallisista ilmiöistä sekä tuntea ammatin kannalta olennaiset kemian alan perustiedot. Projektin luonti Lomakkeet Peruskomponentit Tapahtumat Menut MDI/SDI Edeltävät opintojaksot ohjelmoinnin perusteet ja olio-ohjelmointi. Laajuus 4 op (56h) Luennnot ja harjoitukset(atk luokassa) 54 h (4h / vk). Loppukoe 2 h Aineen rakenne, kemiallinen sitoutuminen, aineen olomuodot, seokset, kemiallinen reaktio, hapot ja emäkset, hapettuminen ja pelkistyminen, sähkökemia, vaaralliset aineet, orgaanisen kemian perusteeet, muovit. Suoritustapa 22

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 1 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Puutekniikan koulutusohjelmasta valmistunut insinööri on puutuotteiden ja rakenteiden asiantuntija ja tuotteistaja, joka pystyy kehittämään puuteollisuuden prosesseja sekä

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot Mathematics and Physics Koulutusohjelmajohtaja: DI Timo Harju, puh. (05) 220 8344 Ainetutorit:

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio S-38.145 Liikenneteorian perusteet (2 ov) Kevät 2003 Aleksi Penttinen & Eeva Nyberg Tietoverkkolaboratorio Teknillinen korkeakoulu http://www.netlab.hut.fi/opetus/s38145/

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kohti tentitöntä matematiikkaa

Kohti tentitöntä matematiikkaa Kohti tentitöntä matematiikkaa Riikka Nurmiainen Esitys Matematiikan, fysiikan ja kemian AMK-opettajien päivillä 2152015 Arviointikokeiluja talotekniikan matematiikan opintojaksoilla Miksi? Koska laskemalla

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2015 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

SAS-ohjelmiston perusteet 2010

SAS-ohjelmiston perusteet 2010 SAS-ohjelmiston perusteet 2010 Luentorunko/päiväkirja Ari Virtanen 11.1.10 päivitetään luentojen edetessä Ilmoitusasioita Opintojakso suoritustapana on aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015. Osaamistavoitteet. Keskeinen sisältö. Suoritustavat. Materiaali. Palautteen kerääminen ja käsittely

ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015. Osaamistavoitteet. Keskeinen sisältö. Suoritustavat. Materiaali. Palautteen kerääminen ja käsittely ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015 Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuu opiskelun käytännön asioihin, orientoituu ja sitoutuu opiskeluun. Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietotekniikka on jo tullut pysyväksi osaksi nykyistä yhteiskuntaa ja sen käytön monipuolistuminen ja laajeneminen yhä uusille

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Kone jatuotantotekniikankoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Kevään 2014 Opetussuunnitelma 2013-14 päivitetty 4.11.2013

Kevään 2014 Opetussuunnitelma 2013-14 päivitetty 4.11.2013 1 Kevään 2014 Opetussuunnitelma 2013-14 päivitetty 4.11.2013 JOURNALISTILINJAN Viestintäkevät 2014 Valmentaudu vaikuttamaan Monipuoliset viestintätaidot ovat taitoja, joita tarvitaan kaikissa töissä ja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena on laadukas, ekologinen, taloudellinen ja oikeaan aikaan valmistunut rakennushanke. Rakennustekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot