1 (42) OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op"

Transkriptio

1 1 (42) OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK Laajuus 240 op Ympäristöteknologian koulutusohjelman opetuksessa punaisena lankana ovat kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelu ja materiaali- ja energiatehokkuus. Koulutuksella hankitaan työtehtävien vaatimat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteinen asennoituminen yrittäjyyteen. Koulutus antaa tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. konsulttina tai julkisen sektorin (kaupungit, kunnat, kehittämisyhtiöt) tehtävissä. Opiskelun aikana viestintä - ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn. Kaikille yhteisen jakson jälkeen opiskelija voi valita pääaineekseen ympäristönsuojelutekniikan, energia-asiat tai yhdyskuntasuunnittelun. Opiskelija rakentaa tuetusti oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Yhdyskuntasuunnittelu keskittyy kaavatasoihin, rakennetun ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluohjelmistojen hallintaan. Ympäristönsuojelutekniikan painopisteitä ovat ympäristönäytteenotto, vaurioituneen ympäristön kunnostus ja sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntäminen suljetun kierron periaatteella. Energiapainottuuuusiutuvaanenergiaanjalaiteratkaisuihin,energiatehokkuuteen,päästöjenvähentämiseenja teknis-taloudelliseentarkasteluun. Insinöörikoulutukseenkuuluumatematiikan,fysiikanjakemianopintojaminimissään31opintopistettä(op). Kaikilleyhteisetammattiopinnot(60op)rakentuvatneljästämoduulistajasisältävätmuunmuassa tutustumistamaa-,vesi-jakaupunkiekosysteemeihin,jäte-,vesi-,jaenergiahuoltoonsekä ympäristölainsäädäntöön.kestäväkehitys,elinkaariajattelujamateriaalitehokkuustulevatkäsitteinätutuiksi. Yhdyskuntasuunnittelujatekniikkatulevattutuiksisekäteorian,käytännönesimerkkienettä suunnitteluohjelmienavulla.pääaineeksivalitaanyhdyskuntasuunnittelu,ympäristönsuojelutekniikkatai energia-asiatpääainettavoisuorittaaenimmillään55op,muttavoimyösvalitayhdistelmänomasta pääaineestaanjaottaatoisestapääaineestasivuainemoduulin15op Opiskelunaikanaollaanaktiivisestiyhteistyössäyritystenjajulkisyhteisöjen(esim.kunnat,kaupungit,yliopistot jatutkimuslaitokset)kanssa.ryhmä-jayksilötöinätehtävienharjoitustöidenavullasovelletaanopittujatietojaja taitojakäytännöntilanteisiin.osaopinnoistatoteutetaantyöelämälähtöisinäprojekteinajoidentulokset luovutetaantilaajalle.erityisestinäidentoimeksiantojenkauttaopiskelijasaakäsityksensiitä,millaisia työelämätaitojaedellytetäänsuunnittelujakonsulttityössä. Opintojenolennaisiaosiaovattyöharjoittelusekäopinnäytetyö.Työharjoittelujaksoillaopiskelijaperehtyy yrityksentaijulkisyhteisöntoimintaansekäkäytännöntyöskentelyyn.opinnäytetyössäopiskelijakeskittyy kiinnostavantyöelämälähtöisenaiheenselvitys-jasuunnittelutehtävään. Ympäristöteknologian koulutusohjelman tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopisteitä ovat uusiutuva energia, kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä kestävän kehityksen ympäristöteknologiat (ml bioteknologia) ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Ympäristöteknologiankoulutusohjelmassaontähänastiollutkolmesuuntautumisvaihtoehtoa: miljöösuunnittelu,ympäristötekniikkajaympäristöbiotekniikka.ylläesitellytuudetpääaineetpyrkivät vastaamaanyhäparemminympäristöalanmuutoksiinjaosaamistarpeisiin. YmpäristöteknologiankoulutustapahtuusekäStåhlberginkatu10:ssäTekniikanlaitoksellaettäClentech ParkissaNiemenkatu73:ssaLahdentiede-jayrityspuistossa(http://www.lahtisbp.fi/).

3 07YMPÄRISTÖTEKNOLOGIANKOULUTUSOHJELMA KOULUTUSOHJELMANPERUSOPINNOT 45OP Ammattikorkeakoulunyhteisetperusopinnot14op 01SUOAsiantuntijaviestintäop 01RUORuotsinkieliop 01ENG:Englanninkielijaviestintäop 01PJYTYrittäjyysopinnotop Luonnontieteellisetperusopinnot1,16op 0701KF104:Kemianjafysiikanperusteetop 0701MP103:Matematiikanperusteetop 0701MK103:Mekaniikkaop 0701GT103:Geometriajatrigonometriaop 10708T1103:Tietotekniikkaop Luonnontieteellisetperusopinnot2,15op 0701VM103:Vektoritjamatriisitop 0701SA103:Sähkö-jaaaltoliikeoppiop 0701FL103:Fysiikanlaboraatiotop 0701D1103:Differentiaali-jaintegraalilaskentaop 0701T1103Tilastomatematiikkaop AMMATTIOPINNOT130OP YT1:Ympäristöteknologia1,15op 0745AK03:Ammatillinenkasvuop 0745MV06:Maajavesiekosysteemitop 0745EO06:Epäorgaaninenjaorgaaninenkemiaop YT2:Ympäristöteknologia2,15op 0745YH03:Ympäristölainsäädäntöjahallintoop 0745JH06:Jäteenergiajavesihuoltoop 0745YS03:Yhdyskuntasuunnitteluop 0745CA03:CADsuunnitteluop YT3:Ympäristöteknologia3,15op 0745YJ03:Ympäristö-jalaatujärjestelmätop 0745EM03:Elinkaariajattelujamateriaalitehokkuusop 0745YA03:Ympäristövaikutustenarviointiop 0745KP03:Kestäväkehityskaupunkiekosysteemissäprojekti op 0745KK03:Kuvankäsittely(Photoshop)op YT4:Ympäristöteknologia4,15op 0745YV03:Yhdyskuntatekniikkajaverkostosuunnitteluop 0745YM03:Ympäristögeotekniikkajamaarakentaminenop 0745NS03:Novapointsuunnitteluohjelmisto3op 0745PH03:Paikkatiedonhallintaop 0745MK03:Maanmittaus,kartatjakiinteistönmuodostusop 3 (42) Suoritusvuosi Suoritusvuosi

4 YS1:Yhdyskuntasuunnittelulähtökohdat10op 0745MM05:Maisemamaankäytönsuunnittelussaop 0745RY05:Rakennettuympäristöjayhdyskunnatop YS2:Asuinalueenjaympäristönsuunnittelu15op 0745AY05:Asuinympäristötop 0745AK05:Asemakaavoitusop 0745LK05:Lähiympäristönkäsittelyop YS3Yhdyskuntasuunnitteluaeritasoilla20op 0745KV03:Kuvallinenviestintäop 0745YK06:Yleiskaavoitusop 0745KK05:Keskusta-alueidenkehittäminenop 0701YT103:Ympäristönsuunnitteluntalousmatematiikkaop 0745SE03:Yhdyskuntasuunnittelunenglantiop YS4Tie javäyläsuunnittelu,10op 0745LY05:Liikenneyhdyskuntasuunnittelussaop 0745KT05:Katujatiesuunnitteluop YST1:Ympäristönäytteenottoja mittaukset10op 0745YL03:Ympäristötutkimuksenlaboratoriomenetelmätop 0745VK03:Vesistönäytteenotto,kenttämittauksetjaanalyysit op 0745MK04:Maaperäjakaatopaikkanäytteenotto,mittauksetja analyysitop YST2:Vaurioituneenympäristönkunnostusjaylläpito,15op 0745YE03:Ympäristökemiajaekotoksikologiaop 0745PM06:Pilaantuneenmaankunnostus6op 0745VS06:Vesistöjenkäytönjaylläpidonsuunnitteluop YST3:Vesihuoltojasanitaatio,15op 0745JK05:Jätevedenkäsittelyjahyödyntäminenop 0745PS03:Puhdasvesijasanitaatioop 0745YT03:Ympäristönsuojelutekniikanenglantiop 0745PS04:Prosessinsuunnittelujamitoitusop YST4:Jätehuoltojamateriaalikierrot15op 0745YJ03:Yrityksentaijulkisorganisaationjätehuoltoop 0745BJ03:Biohajoavanjätteenhyödyntäminenop 0745MA03:Materiaalienkierrätysliiketoiminta3op 0745LK03:Loppusijoitettavajätejakaatopaikkojensuunnitteluja valvontaop 0745MP03:Elinkaarijamateriaalitehokkuusprojektiop E1:Energiantuotannonperusteetjailmansuojelu,15op 0701LE103:Lämpöenergiaop 0745ET03:Energiatekniikkaop 0745IP06:Ilmansuojelujapäästömittauksetop 0745KS03:Kansainvälisetsopimuksetjalainsäädäntöop E2:Bioenergia,10op 0745BB04:Biomassatjabiojätteetjaniidenhyödyntäminen energianaop 0745BE03:Biopolttoaineidenelinkaaritarkasteluop 0745TE03:Tulevaisuudenenergiatop E3:Uusiutuvaenergiajalaiteratkaisut(Energon),15op 0745UE03:Uusiutuvanenergianlaiteratkaisutop 0745UL03:Uusiutuvanenergianliiketoimintaosaaminenop 4 (42)

5 5 (42) 0745EE03:Energiaosaajanenglantiop 0745UP06:Uusiutuvanenergianprojektityöop E4:Energiatehokkuus15op 0721LK103:Lämpöoppijakuljetusilmiöt 0745EY03:Energiatehokkuusyhdyskuntarakenteessaop 0745ER03:Energiatehokkuusrakennuksissaop 0745EN03:Energianeuvontaop 0745EP03:Energiatehokkuudenparantaminenprojektiop Projektityötaidot,15op 0745LP10:Laaja-alainenprojekti,10op(esim.UrbanPlanning Project,Yrityksenympäristö-jalaatujärjestelmänauditointi, Teknologiatestausprojekti) Osallistuminenjonkunmoduulinprojektiin(muunkuinoman pääaineen) Kehitysyhteistyöopinnot10-15op 0745KV05Kansallinenjakansainvälinenkehitysyhteistyö NationalandInternationalDevelopmentCooperation(3.tai4.p.) op 0745TK05Työskentelyjakommunikointikehitysmaissa WorkingandCommunicationinDevelopmentCountries(3.tai4.p.) 5op 0745KO05Kehitysyhteistyönopintomatka/hanke DevelopmentManagementProject(3.tai4.p.)op VAPAASTIVALITTAVATOPINNOT15OP Vapaastivalittavatopinnot15op 07VVSUPE03:Suomenkielenperusteetop 01VVENGVA:Englanninkielenvalmentavakurssiop 01VVRUOVA:Ruotsinkielenvalmentavaop 0708T2103:TietotekniikkaIIop 0701T2103:TilastomatematiikkaIIop 0791YF103:Ympäristöfysiikkaop HARJOITTELU30OP Harjoittelu21op 0703HA HA413op HarjoitteluIIop 0703HA HA913op OPINNÄYTETYÖ20OP Tutkimus-kehitys-jainnovaatiotaidot,20op 0745JO05:Tutkimusmenetelmätjaseminaarityöskentely,op 0745ON015:Opinnäytetyö15op 3 15 Suoritusvuosi Suoritusvuosi Suoritusvuosi

6 KOULUTUSOHJELMANPERUSOPINNOT Ammattikorkeakoulunyhteisetopinnot 01SUOASIANTUNTIJAVIESTINTÄOP -01SUOA:Asiantuntijaviestintäop -01PINFO:Informaatiolukutaitoop Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01ENGENGLANNINKIELIJAVIESTINTÄOP Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01RUORUOTSINKIELIOP -01RUOK:Ruotsinkieli,kirjallinenosa -01RUOS:Ruotsinkieli,suullinenosa Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01PJYTYRITTÄJYYSOPINNOTOP 6 (42) ENGLANTIJARUOTSI Kaikkiuudetopiskelijattestataanenglanninjaruotsinkielessätietokoneellatehtävällätasokokeella.Tasokoeon hetilukuvuodenalussa.tasokokeestaeisaaopintopisteitävaanoikeudenosallistuavarsinaisillekielten opintojaksoille.elleiopiskelijaläpäisetasokoettahyväksytysti,hänetohjataantäydentämäänopintojaan Englanninperusteetja/taiRuotsinperusteetopintojaksoille.(Katsovapaastivalittavatopinnot.)

7 7 (42) MATEMATIIKKAJAFYSIIKKA Kaikkiuudetopiskelijatosallistuvatmatematiikantasokokeeseenensimmäisenopiskeluvuodenalussa. Tasokokeessaonkymmenentehtävää,jamaksimipistemääräon30.Opiskelijatohjataantasokokeenperusteella koulutusohjelmakohtaisiinmatematiikantasoryhmiin. Kaikillaopiskelijoillaonmahdollisuusosallistuafysiikantasokokeeseen,jokajärjestetäänpääsääntöisestiheti1. opiskeluvuodenalussapaitsiteknisenvisualisoinninjavaatetustekniikanopiskelijoille2.opiskeluvuodenalussa. Tasokoesisältäätehtävää.Tehtävätovatlukionlaajanfysiikanmekaniikanjalämpöopinkursseihinliittyviä laskutehtäviätaiteoriakysymyksiä.kokeenmaksimispistemääräon30pistettäjakokeenhyväksymisrajaon20 pistettä.fysiikantasokokeenhyväksyttysuorituskorvaafysiikanopintojaseuraavasti: - Fysiikanjakemianperusteet,fysiikanosuus Koulutusohjelmanopiskelijoillaonmahdollisuusosallistuakemiantasokokeeseen,jokajärjestetään pääsääntöisestiheti1.opiskeluvuodenalussa.tasokoesisältäätehtävää.tehtävätovatlukionkemiaan liittyviälaskutehtäviätaiteoriakysymyksiä.kokeenmaksimispistemääräon30pistettäjakokeen hyväksymisrajaon20pistettä.kemiantasokokeenhyväksyttysuorituskorvaakemianopintojaseuraavasti: Fysiikanjakemianperusteet,kemianosuus. AMMATTIOPINNOT130OP Luonnontieteellisetperusopinnot1,16op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääympäristönsuunnittelunjaopintojenkannaltakeskeisetmatematiikan,fysiikanjakemiansisällöt ymmärtääfysiikanjakemianmerkityksensuunnittelutehtävissä osaakäyttäähyväkseentilastollistaaineistoa pystyyitsenäisestisuoriutumaanammattiopintoihinliittyvistätietoteknisistäharjoituksistajaseminaaritöistä 0701KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP Kemia 2 OP Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto. Osaamistavoitteet Opiskelija - ymmärtää kemian perusteet - saa valmiuden insinöörikoulutuksen kemian opintojaksojen suorittamiselle - osaa laskea yksinkertaisia kemian laskutehtäviä Sisältö Kemialliset käsitteet (mooli, atomi, suola, molekyyli jne.), alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, atomirakenne karkeasti, ainemäärän ja pitoisuuden käsitteet, kemiallisen reaktioyhtälön kirjoittaminen sekä kemiallisen laskun ratkaisu. Suoritustapa ja arviointi Alussapidettävätasokoetailuennot,harjoitustehtävätjatentti.Arvosteluhyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Sovitaan opintojakson alussa. Fysiikka 2 OP Opintojaksoonpakollinenniilleopintonsaaloittavilleinsinööriopiskelijoille,joidenpohjakoulutuson ammattitutkinto.opintojaksosoveltuumyösmuille,jotkatarvitsevatperustietoafysiikasta. Osaamistavoitteet Opiskelija - ymmärtää fysiikan perusteet saavalmiudeninsinöörikoulutuksenfysiikanopintojaksojensuorittamiselle osaalaskeayksinkertaisiafysiikanlaskutehtäviä Sisältö Suurelaskenta,mekaniikka;kinematiikanperusteet,dynamiikka,olomuotojenmekaniikka;paine, hydrostaattinenpaine,arkhimedeenlaki,lämpöoppi;lämpötila-asteikot,lämpölaajeneminen,aineen lämpöopillisetominaisuudet,sähköoppi;sähköstatiikka,tasavirtapiirit Suoritustapa ja arviointi

8 8 (42) Alussapidettävätasokoe,oppitunnit,harjoitustehtävätjakaksivälikoetta.Arvosteluhyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Harjoitustehtävä,monistejaluennot.Oheislukemistonavoitutustuajoinsinöörikoulutuksenoppikirjaan Hautala,M.Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. 0701MP103MATEMATIIKANPERUSTEETOP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaonalgebrankäyttötaidonkehittäminenjasyventäminenniin,ettäopiskelijatvoivat jatkaamatematiikanopintojasekäosaavatsoveltaamatemaattisiamenetelmiäerityisestiluonnontieteiden, mekaniikanjasähkötekniikanopinnoissa. Sisältö potenssi-,polynomi-jarationaalilausekkeidensieventäminen ensimmäisenasteenyhtälötjayhtälöryhmät yksinkertaisiasanallisiaprobleemojajaprosenttilaskuja 2.asteen,juuri-jakorkeammanasteenyhtälöt tasonanalyyttisengeometrianalkeet logaritmi-jaeksponenttifunktio yksinkertaisetlogaritmi-jaeksponenttiyhtälöt Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2003.TeknistenammattienmatematiikkaA.9.painos.Helsinki:WSOY. 0701MK103 MEKANIIKKA 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelijahallitseesuurelaskennanperusteet,mekaniikanperusteet,lujuusopinperusteetsekätunteefysiikan opiskelunkannaltatärkeimmätsuureetjaosaasoveltaaniitäkäytäntöön. Sisältö kinematiikka dynamiikka statiikka kiinteänaineenmekaanisiaominaisuuksia Edeltävät opinnot Lukionlaajafysiikkaarvosanallataifysiikanperusteet Suoritustapajaarviointi Luentojajaharjoituksia,etäopiskelua,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. 0701GT103GEOMETRIAJATRIGONOMETRIAOP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaontaso-jaavaruusgeometriansekäjatrigonometriankäyttötaidonkehittäminenja syventäminenniin,ettäopiskelijatvoivatjatkaamatematiikanopintojasekäosaavatsoveltaamatemaattisia menetelmiäerityisestiluonnontieteiden,mekaniikanjasähkötekniikanopinnoissa. Sisältö tasogeometrianperusteet suora-javinokulmaisenkolmiontrigonometria trigonometrisetfunktiot,trigonometriankaavat,trigonometrisetyhtälöt avaruusgeometrianalkeet,kappaleidentilavuudetjapinta-alat Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2007.TeknistenammattienmatematiikkaB painos.Helsinki: WSOY.

9 9 (42) 0708T1103TIETOTEKNIIKKAI,OP Osaamistavoitteet OpintojaksotutustuttaaopiskelijanTekniikanlaitoksenATK-järjestelmäänjatarjoaaperustiedottietotekniikan käytöstä työvälineenä.tavoitteenaon,ettäopiskelijapystyyitsenäisestisuoriutumaanammattiopintoihinliittyvistä tietoteknisistä harjoituksistajaseminaaritöistä. Sisältö TekniikanlaitoksenATK-järjestelmä Haittaohjelmatjaniiltäsuojautuminen Käyttöjärjestelmä Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Esitysgrafiikkaohjelma Internetjasähköpostijärjestelmä Suoritustapajaarviointi Luennot,harjoitustyötjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Luentomateriaalijamuualaanliittyväkirjallisuus. Korvaavuus Opintojaksonvoikorvatasuorittamallahyväksytystilaitoksenjärjestämäntietotekniikannäyttökokeentai omaamalla tietotekniikana-taiab-tasonajokortin. Luonnontieteellisetperusopinnot2,15op 0701VM103VEKTORITJAMATRIISITOP Osaamistavoitteet Tavoitteenaonsaavuttaavektorialgebranja geometriansekämatriisilaskennanriittävähallinta,jottaopiskelija osaakäyttääjasoveltaaammattiopinnoissa, Sisältö vektorienkomponentitjalaskutoimitukset(skalaari-,vektori-jakolmitulot) matriisialgebranperusteet analyyttistageometriaa(suoratjatasot3d:ssa) Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2007.TeknistenammattienmatematiikkaB painos.Helsinki: WSOY. Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2006.TeknistenammattienmatematiikkaE.Lineaarialgebra.1.painos. Helsinki:WSOY. 0701SA103SÄHKÖ-JAAALTOLIIKEOPPIOP Osaamistavoitteet Opiskelija hallitseesähkö-jaaaltoliikeopinperusteet kykeneeselviytymäänammattiaineista. Sisältö Sähköstatiikka,tasavirtapiirit,värähdysliike,aaltoliikeoppi,melu,desibeliasteikko Edeltävätopinnot 0701MK103Mekaniikkaja0701KF104Fysiikanperusteitavastaavattiedot,0701SA103Sähkö-jaaaltoliikeoppi Suoritustapajaarviointi Luentojajaharjoituksia,etäopiskelua,tentti. Arviointiasteikolla5.

10 10 (42) Opiskelumateriaali Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. Peltonen,H.,Perkkiö,J.Vierinen,K.2000.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa2.5.painos.GummerusKirjapainoOy, Jyväskylä. 0701FL103FYSIIKANLABORAATIOT,OP Osaamistavoitteet Opiskelijaosaatehdäfysikaalisiamittauksiajalaatiatuloksistaanoikeaoppisenselostuksen.Erikoisestihänosaa tulostenkäsittelynvirhetarkasteluineenjagraafisenesityksenlaatimisensekähyödyntäätietotekniikkaa selostuksentekemisessä.opiskelijallemuotoutuukäsitysfysiikastakokeellisenaluonnontieteenä. Sisältö Opintojaksosisältäälaboratoriotyöskentelyäjatyöselostustentekoa. Edeltävätopinnot 0701MK103Mekaniikka Suoritustapajaarviointi Hyväksytystisuoritetutlaboratorioharjoitukset,arviointihyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2003.TeknistenammattienmatematiikkaC.7.painos.Helsinki:WSOY. 0701D1103DIFFERENTIAALI-JAINTEGRAALILASKENTA,OP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaontutustuamatemaattisenanalyysinperuskäsitteisiinjaoppiasoveltamaanniitä koulutusohjelmanmukaanesimerkiksikinematiikkaan,lujuusoppiintaisähköoppiin. Sisältö funktionraja-arvo,jatkuvuusjaderivaatta integraalifunktiojamäärättyintegraali derivaatanjaintegraalinyleisetperusominaisuudetjatavallisimpienfunktioidenderivoimis-ja integroimiskaavat ääriarvotjakäännepisteet pinta-ala,painopistejamomentti Edeltävätopinnot 0701MP103Matematiikanperusteettaivastaavattiedot,0701GT103Geometriajatrigonometria Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla T1103 TILASTOMATEMATIIKKA I, 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelijaperehtyyempiirisentilastoaineistonkuvaamiseen,käsittelyynjaanalysointiin, todennäköisyyslaskennanalkeisiinjatärkeimpiinteoreettisiinjakaumiin. Sisältö empiirisetjakaumatjatunnusluvut regressiojakorrelaatio tärkeimmätdiskreetitjajatkuvatjakaumatsekäniidentunnusluvut estimoinninjatilastollisentestauksenalkeet Edeltävät opinnot 0701MP103 Matematiikan perusteet Suoritustapa ja arviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2006.TeknistenammattienmatematiikkaE.Todennäköisyyslaskentaja tilastomatematiikka.1.painos.helsinki:wsoy. YT1:Ympäristöteknologia1,15op Moduulinosaamistavoitteet

11 11 (42) Opiskelija hallitseeperustiedotjaopiskelutaidottoimiakseenopiskelijanalahdenammattikorkeakoulussa ymmärtäämiksiontärkeääsaadahyvättiedotekologiasta,biotieteistäjakemiastaperustaksitulevaille ympäristöalanopinnoille osaamaa-javesiekosysteemeistäperusteet osaaepäorgaanisenjaorgaanisenkemianperusteet kehittääomiaopiskelutaitojaan 0745AK03AMMATILLINENKASVUOP Osaamistavoitteet Opiskelija osaatoimialahdenammattikorkeakoulussaopiskelijanajahyödyntääsentarjoamiamahdollisuuksia pystyylaatimaanhops:injaottamaanvastuutaomistaopinnoista ymmärtäämillaisiaerilaisiamahdollisuuksiaympäristöalallaontyöllistyä ymmärtäätyösuojeluntyöturvallisuudenmerkityksenympäristöalalla ymmärtäämitäkehittäminenja työyhteisötaidot tarkoittavatkäytännössä Sisältö Opiskelijaosallistuujärjestettyihininfoihin(mm.orientaatioviikko,kansainvälinentoiminta,harjoittelu), tilaisuuksiin,vierailuihinjamahdollisiinympäristötempauksiin.opiskelijalaatiihenkilökohtaisen opetussuunnitelman(hops)sekäosallistuututorhaastatteluun.opiskelijatutustuuympäristöalaanvierailujen, vierailijoidenjaomanalaantutustumistehtävänkautta.tuntejakertyyensimmäisenvuodenaikanaja merkinnänsaakeväälläjososallistumisiaonkertynytriittävästi. Suoritustapajaarviointi Pakollinenpaikallaolojaosallistuminen. Arviointihyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745MV06MAAJAVESIEKOSYSTEEMITOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämaa-javesiekosysteemientoiminnanperusteet ymmärtääekosysteemipalvelutkäsitteenteoriassajakäytännössä osaaperusasiatbiotieteistäjamikrobiekologiasta osaayhdistäämaa-javesiekosysteemeistäsaamansaperustiedotmyöhempiinopintoihin pystyykertomaanmillaisiinmaa-javesiekosysteemienongelmiinympäristöinsinöörihakeeratkaisua pystyyhahmottamaanmillaisiakunnostus-jasuojaustekniikoitasekäsuunnittelutyökalujaonolemassaeri ekosysteemeihinjamitenniihinvoitulevissaopinnoissaperehtyä Sisältö Ekosysteemipalvelu-käsiteteoriassajakäytännössä.Maaperäekosysteeminä,maaperänrakenne,vesi maaperässä,maannostumisprosessijasuomenyleisimmätmaannokset,maaperänbiologiajakemia,metsä-ja suotyypitjaindikaattorilajit.suomenvesistöjensynty,monimuotoisuusjaluokittelu,vesiensuojelunhaasteet kaupunki-jahaja-asutusalueilla.alkeis-jaaitotumallisetmikrobit.mikrobiekologiajaalkuaineidenkierrot ekosysteemissä.tärkeimmätkunnostus-jasuojaustekniikat.tiedonhaku,käsittelyjaesittäminen. Suoritustapajaarviointi Luennot,kirjallisuus,harjoituksetjatentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745EO06EPÄORGAANINENJAORGAANINENKEMIAOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkemianperusilmiöidentärkeydenympäristöprosessienkannalta ymmärtääaineenrakenteenjakemiallisissareaktioissavallitsevatlainalaisuudet ymmärtääepäorgaanistenjaorgaanistenhaitta-aineidenyhteydeneriympäristökysymyksiin osaamuodostaareaktioyhtälöitäjaratkaistasenpohjaltakemiallisiaperuslaskuja osaanimetäjapiirtääepäorgaanisiajaorgaanisiayhdisteitä pystyyyhdistämäänkemiantietämystäympäristössätapahtuviinkemiallisiinilmiöihin

12 12 (42) Sisältö Epäorgaaninenkemia Alkuaineetjaatomit,kemiallinensitoutuminen,ainemääräjastoikiometria,aineenolomuodot,seokset, kemiallinenreaktiojareaktioyhtälö,lämpökemia,palaminen,hapotjaemäkset,sähkökemiajakorroosio. Orgaaninenkemia Orgaanistenaineidenfunktionaalisetryhmät,nimeäminen,piirtäminenjatyypillisetreaktiot. Suoritustapajaarviointi Luennotjaniihinliittyvätlaskuharjoituksetsekätentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Opintojaksollakäytetäänsoveltuvinosinseuraaviakirjoja: Antila,A-M.,Karppinen,M.,Leskelä,M.,Mölsä,H.Pohjakallio,M.2008.Tekniikankemia.10.uudistettupainos. Edita,Helsinki. Napari,P.2007.Orgaaninenkemia.7.uudistettupainos.Edita,Helsinki. YT2:Ympäristöteknologia2,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija tutustuukeskeisimpäänympäristölainsäädäntöön oppiietsimäänympäristölainsäädännönmateriaalejatuleviaopintojavarten ymmärtäämitenyhteiskunnanjäte-,vesi-jaenergiahuoltotoimii ymmärtää,mitenrakennettuaympäristöäsuomessakehitetään osaatehdäautocadillä2dtehtävänjatulostaasen 0745YH03YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖJAHALLINTO,OP Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuuympäristölainsäädännönsisältöönyleispiirteisesti oppiihakemaantietoalainsäädännöstäjasensoveltamisestaeritapauksissa tunteeympäristölainsäädännönmaankäytönsuunnittelulle,yritystoiminnallejaluonnonvarojenkäytölle asettamatvaatimuksetsuomessa tutustuusuomenympäristöhallintojärjestelmään Sisältö Opintojaksolla luodaan yleiskatsaus ympäristölainsäädäntöön ja sen historiaan. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupajärjestelmä, jätelaki, kemikaalilaki ja REACH-asetus, ympäristörikokset, vesilaki ja hajajätevesiasetus, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki sekä laki rakennusten suojelusta, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja maaseudun ympäristötukijärjestelmä. Kansaivälisiä sopimuksia ja EU:n vaikutusta lainsäädäntöön käsitellään eri aihepiirien yhteydessä. Suoritustapajaarviointi Luennot,hyväksytytryhmätehtävätsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Alan keskeiset lait ja säännökset. Marttinen,K.,Saastamoinen,S.Suvanto,S.2000.Yrityksenympäristövastuut.2.painos.KauppakaariOyj, Helsinki Ekroos,A.al.2010.Ympäristöoikeudenpääpiirteet.Helsinki:WSOYpro. 0745JH06JÄTE-,ENERGIA-JAVESIHUOLTOOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämitenjäte,energia-javesihuoltosuomessatoimivatjamitenniitäsäädellään(lainsäädäntö, poliittisetlinjaukset) osaakertoamiksiontärkeäävähentääjätteenmäärääjamitensiihenvoidaanvaikuttaa osaakertoamillaisiahaasteitajamahdollisuuksiakaupunkienjahaja-asutusalueidenvesihuoltoonliittyy osaakertoamillaisiahaasteitajamahdollisuuksiaenergia-alaansuomessajaglobaalistiliittyy osaaetsiätietoaerilähteistäjätejakeista,vesihuollostajaenergia-asioista pystyyhahmottamaanmillaistaosaamistajatyötehtäviäjätteidenkäsittelyynjahyödyntämiseenliittyy pystyyhahmottamaanmillaisiatyötehtäviäenergiahuoltoonliittyy pystyyhahmottamaan,millaisiavesihuoltoonliittyviätyötehtäviäontarjolla

13 13 (42) Sisältö EU:njaSuomenjätepolitiikkaja-lainsäädäntö,jätehuollonnykytila,jätteidenvähentäminen,luokitteluja tutkiminen,lajittelu,keräys,kuljetusjakäsittely.jätehuoltoalanjulkisetjayksityisettoimijat.tutustuminen Päijät-Hämeenjätehuoltoon(PHJOy).EU:njaSuomenvesihuollonlainsäädäntöjatoimijat.Kaupunkienjahajaasutusalueidenvesihuolto.Hulevedet.Vesihuoltomaksujenmääräytyminen,vesihuoltojärjestelmän rakentamisenjaylläpidonkustannusrakenne.tutustuminenvesihuoltoyritykseen(lahtiaquajamuihin vesihuollontoimijoihin.eu:njasuomenenergialainsäädäntöjapolitiikka.uusiutuvanenergianlisäämisen vaatimukset.energiatehokkuus. TutustuminenEnergiayritykseen(LahtiEnergia). Suoritustapajaarviointi Luennot,etätehtävätjaharjoitustyötsekätentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Verkkokurssimateriaali(teoriajaharjoitustehtävät)sekäopintojaksonaikanajaettavamateriaalija ajankohtaisetartikkelit. 0745YS03YHDYSKUNTASUUNNITTELUOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääpaikallistenolosuhteiden,kutenluonnonolojen,maisemarakenteenjaolevanyhdyskuntarakenteen sekärakennuskannanmerkityksensuunnittelunlähtökohtina ymmärtääkaavajärjestelmänjamaankäyttö-jarakennuslainkeskeisensisällön pystyyhankkimaantietoarajatunalueenaikaisemmistasuunnitelmistajaselvityksistäsekätekemäänniistä yhteenvetoja ymmärtääsuunnittelualueeseenliittyvienarvokkaidenalueidenjakohteidenmerkityksensuunnittelussaja pystyyhakemaanniistätietoa Sisältö Rakennetunympäristönmuutosprosessitjanykytila.Maisemanjaympäristönanalysointi suunnitteluprosessissa.maankäytönsuunnittelunkeskeisetvaiheetsuomessa.yhdyskuntasuunnitteluntasotja organisointisekäkaavaprosessinsisältö.maankäyttö-jarakennuslainkeskeinensisältömaankäytön suunnittelunkannalta.ilmastonmuutoksenhillintäätukevatratkaisumallit,ekologinenrakentaminenja tulevaisuudennäkökulmat. Suoritustapajaarviointi Lähiopetusjaekskursio,harjoitustehtävät,tentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Hyväympäristöyhteinenetu.Opasmaankäyttö-jarakennuslainsoveltamiseen.1999.SuomenKuntaliitto. Helsinki:Kuntaliitonpainatuskeskus. Ekroos,A.Majamaa,V.2005.Maankäyttö-jarakennuslaki.Helsinki:Edita. Osallistuminenyleis-jaasemakaavoituksessa.Ympäristöhallinnonohjeita/2007.Helsinki:EditaPrima. Alalammi.,P.1993.Maisemat,asuinympäristöt.Suomenkartasto350.Forssa:ForssankirjapainoOy. 0745CA03CADSUUNNITTELU,OP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäätietokoneavusteisensuunnittelunmerkityksentyöelämässäjatulevissatyötehtävissä hallitseeteknisenpiirustuksenperusteetjastandardit osaaautocad ohjelman2d-työskentelynperusteetkeskeisissäammattiinliittyvissäsuunnittelutehtävissä osaapiirtääsuppeanalueenasemapiirroksenjataiyksinkertaisenlaitteen Sisältö Tietokoneavusteisenpiirtämisenjasuunnittelunperusteet,2Dtasopiirtäminenperusteet:viivat,tekstit,teknisen piirustuksenyleisimmätstandardit,mitoittaminenjamuutpiirustukseentulevatmerkinnät,piirustustyypitjakoot,piirustuksentulostaminen.johdatuspiirtämiseen.alaanliittyvätharjoitustehtävät. Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Arviointionkokeenmuodossajasiinätestataanopiskelijan valmiuksiaohjelmankäytössä. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat.Opetusmoniste.Lamk-Autocad2007perusteet.pdfsekämarkkinoillaolevat käyttöoppaat.harjoituspiirustustenmallit.opetusmoniste.

14 14 (42) YT3:Ympäristöteknologia3,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämitätarkoittaayritystenympäristöjalaatujärjestelmät ymmärtäämillainentyökaluonelinkaariarviointijamitensillävoidaanvaikuttaaesimerkiksituotteen materiaalitehokkuuteen ymmärtäämillainenprosessionympäristövaikutustenarviointijamihinsitäkäytetään osaatyöskennelläryhmässäprojektinomaisesti osaatehdäkuvankäsittelyäphotoshopohjelmalla 075YJ03YMPÄRISTÖ-JALAATUJÄRJESTELMÄT,OP Osaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotjataidotyhdistettyjentaierillistenlaatu-,ympäristö-,työterveysjaturvallisuusjärjestelmien rakentamisesta tunteekeskeisetstandardit,asetuksetjatyökalut,joitasovelletaanorganisaationlaatu-jaympäristöjohtamisen sekätyö-,terveys-jaturvallisuusasioidenkehittämisenyhteydessä Sisältö Laatu-jaympäristöjärjestelmät,laatu-jaympäristöjärjestelmiinliittyvätstandardit,asetuksetjatyökalut,laatu- jaympäristöjohtaminen. Suoritustapajaarviointi Luennot,ryhmä-jaharjoitustyötsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745EM03ELINKAARIAJATTELUJAMATERIAALITEHOKKUUS,OP Osaamistavoitteet Opiskelija oppiituntemaanelinkaariajattelunsekäeko-jamateriaalitehokkuudenperusteetjakäytönyrityksen toiminnan,tuotteidenjapalveluidenkehittämisenapuvälineenä. Sisältö Eko-/materiaalitehokkuudenarviointi,eko-/materiaalitehokkuudenkehittämismenetelmiä. Suoritustapajaarviointi Luennot,verkkokurssiaineisto,harjoitustyötsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Materiaalitehokkuudenoppimateriaali Muuaineistosovitaanopintojaksonalussa. 0745YA03YMPÄRISTÖVAIKUTUSTENARVIOINTI,OP Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuuympäristövaikutustenarviointiaohjaaviinsäädöksiin(yva-jasova-lait)jahallintomenettelyihin tutustuuosallistumismenettelyihinyva-prosesseissa perehtyytarkemminympäristövaikutustenarviointimenettelyyntutustumallaajankohtaisiinhankkeisiinja raportoimallaniitä Sisältö TutustuminenYVA-lainsäädäntöön,käytetyimmätarviointimenetelmäterilaistenhanketyyppienvalossa.YVAhankkeenprosessinvaiheetjahankkeenosallistenroolit.Ajankohtaistenhankkeidenseuraaminenja raportoiminen. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävätjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali

15 15 (42) Jantunen,J.Hokkanen,P.2010.VA-lainsäädännöntoimivuusarviointiympäristövaikutusten arviointimenettelyntoimivuusjakehittämistarpeet.helsinkiympäristöministeriö,luontoympäristöosasto, KP03KESTÄVÄKEHITYSKAUPUNKIEKOSYSTEEMISSÄPROJEKTIOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkestävänkehityksenperiaatteetjaglobaalithaasteet ymmärtääkaupunkienkestävänkehityksenhaasteetglobaalistijapaikallisesti osaatehdäpienenprojektisuunnitelmansekätoteuttaajaraportoidasenaikataulussa osaaarvioidatavoitteidensaavuttamistajaantaapalautetta pystyytyöskentelemäänryhmässä pystyyyhdistämäänkestävänkehityksenteoriaakäytännöntehtävässä Sisältö Ekologisesti,taloudellisestijasosiaalisestikestäväkehitys.Globaalienympäristöongelmiensyytjaseuraukset. Kaupunkienkestävänkehityksenhaasteetglobaalistijapaikallisesti.Kestävänkehityksenstrategiatjaohjelmat. Projektityöskentelynperusteet:suunnittelu,toteutus,raportointi,arviointi.Palautteenanto. Suoritustapajaarviointi Aktiivinenosallistuminenluennoille,harjoitustehtävientekosekäsitoutuminenprojektintavoitteisiinja aikatauluun. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa 0745KK03:KUVANKÄSITTELY(Photoshop)op Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäädigitaalisenkuvamateriaalinjasenkäsittelyyntarkoitettujenohjelmienkäyttömahdollisuudet ympäristöninventoinnissajasuunnittelussa osaakäyttääkeskeisiäalaanliittyviäohjelmia pystyylaatimaanitsenäisestialaanliittyviäpienimuotoisiatöitä Sisältö Digitaalisenkuvamateriaalintuottaminenjamuokkaaminenerityisestiympäristöninventoinninjasuunnittelun tarpeisiin.keskeisiäaiheitaovatdigitaalikameranjaskannerinkäyttö,kuvankäsittelyphotoshopcs3 ohjelmalla,digitaalisenaineistonhallinta,pdf-dokumenttienluominenjaillustrator ohjelmankäyttäminen teemakarttojenlaatimiseen. Suoritustapajaarviointi Oppiminentapahtuuluentojenlisäksitekemälläpienimuotoisiaharjoitustöitä,joidenpohjaltamyösarviointi suoritetaan. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat. Edeltävätopinnot 0701TP103Tietotekniikanperuskurssioptaivastaavattiedot. YT4:Ympäristöteknologia4,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotympäristönsuunnitteluunliittyvistämerkittävistäosa-alueista,kutenkartta-aineistoista, kiinteistönmuodostuksesta,infrasuunnittelustajageotekniikasta oppiikeskeistensuunnitteluohjelmistojenkäyttöä ymmärtääohjelmistojenkäyttömahdollisuudeterilaisissainventointi-jasuunnittelutehtävissä 0745YV03YHDYSKUNTATEKNIIKKAJAVERKOSTOSUUNNITTELU,OP Osaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotyhdyskuntateknistenverkostojensuunnittelustajarakentamisesta

16 16 (42) ymmärtääliikenneverkonsuunnittelussahuomioitavatperiaatteet ymmärtääverkostojensuunnittelunliittymisenmaankäytönsuunnitteluunjasaayleiskäsityksensiitä,miten erilaisetverkostotjaasennuksetonotettavahuomioonkaavoituksenyhteydessä Sisältö Yhdyskuntarakentamiseninfrastruktuuri,senedellyttämätaluevaraukset,suojatoimenpiteetjamuut yhdyskuntateknisetkysymykset.yleissuunnittelu(kaava-asiat,mitoitus),verkostojenrakentaminenjaylläpito sekäkäytettäviensuunnitteluohjelmienesittely. Suoritustapajaarviointi Luennot,harjoitustyöjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745YM03YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKAJAMAARAKENTAMINEN,OP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämaaperänperusominaisuudet tunteepohjatutkimusmenetelmät ymmärtäägeoteknisensuunnittelunjamaarakennuksenperusteetsekäniidenliittymisenviherrakentamiseen Sisältö Maaluokitukset,geoteknillisetkenttä-jalaboratoriomenetelmät,maaperänfysikaalisetjahydrauliset ominaisuudet. Perustaminen,maakaivannot,täyttötyöt,kuivausrakenteetjaroutasuojaus,tyypillisetmaarakenteetja maarakennuskalusto. Suoritustapajaarviointi Oppitunnit,lähdekirjallisuus,harjoitustyötjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Ilmoitetaanopintojaksonalkaessa. 0745NS03:NOVAPOINT-SUUNNITTELUOHJELMISTO3op Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääcad-työskentelynominaisuuksialaajemminjaperehtyyuusiinohjelmiin oppiiperusteetnovapointineriohjelmasovellustenkäytöstä laatiipienimuotoisiaharjoitustehtäviäerisovelluksilla osaalaatiasuunnitelmiinliittyviähavainnekuvia Sisältö Novapoint ohjelmistonsisältöjaerisovellustenominaisuudetjaniidenkäyttötyöelämässä.tiedonsiirtoeri ohjelmienvälillä.harjoitustehtävät. Edeltävätopinnot 0740C1103CADI,op Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Opintojaksonsuorittaminenedellyttääannettujen harjoitustehtävientekemistähyväksytysti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Ohjelmistotoimittajanmateriaalitjaylläpito. 0745PH03:PAIKKATIEDONHALLINTAop Osaamistavoitteet Opiskelija oppiiperustiedotja taidotsaatavillaolevienpaikkatieto-ohjelmienkäytöstä ymmärtääpaikkatieto-ohjelmistojenkäyttömahdollisuudetympäristönerilaisissainventointi-ja suunnittelutehtävissä osaakäyttääpaikkatieto-ohjelmaaharjoitustehtäviensuorittamisessa Sisältö TutustuminenGIS-ohjelmistojenominaisuuksiinjakäyttöön.Paikkatieto-ohjelmansoveltaminenharjoitustöissä. Edeltävätopinnot

17 17 (42) 0701TP103Tietotekniikanperuskurssiop,0740C1103CADop Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Arviointiperustuupienimuotoistenharjoitustehtävien suorittamiseen. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat.Opetusmoniste. 0745MK03:MAANMITTAUS,KARTATJAKIINTEISTÖNMUODOSTUSop Osaamistavoitteet Opiskelija saakäsityksenkarttojenkehityksestäjahistoriallistenkarttojenkäyttömahdollisuuksista ymmärtääkarttainformaationja-työskentelynmerkityksensuunnittelussa ymmärtääpaikkatietoaineistojenmuodostamisperiaatteetjatutustuusaatavillaoleviinpaikkatietoaineistoihin tutustuumaastossatehtäviinmittaus-jainventointimenetelmiin,mm.gps-laitteenkäyttöön ymmärtääteemakarttojenlaadintaperiaatteetjaosaalaatiayksinkertaisenteemakartan tunteetonttienmuodostamisenerivaiheetjatavallisimmatmaanmittaustoimitukset Sisältö Historiallisetkartta-aineistot.Erikarttatyypit,niidentulkintajakäyttö.Paikkatietoaineistotjaniidenkäyttö suunnittelussa.mittaustekniikanperusteet,tonttienmuodostamisenjaluovuttamisenperiaatteet,tavallisimmat maanmittaustoimitukset. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Lehtinen,L.2005.Karttojenkertomaa.Vanhojenkarttojenkauttamaisemanhistoriaan.Ympäristöministeriö, Genimap.Porvoo:WSBookwell. Maanmittaustoimituksetjakiinteistömuodostusaineistoa. YS1:Yhdyskuntasuunnittelunlähtökohdat,10op Moduulinosaamistavoitteet ymmärtäämaisemanjaluonnonolojenasettamatlähtökohdatjavaatimuksetsuunnittelussasekäerityyppisten luonnonalueidensietokyvynmuutoksille ymmärtäärakennetunympäristönhistoriallisetvaiheetjatunnistaaerilaisetyhdyskunta-jaympäristötyypit osaalaatiaperusinventoinnitsuunnittelualueestakoskienmaisemaa,luonnonympäristöäjarakennettua ympäristöä 0745MM05:MAISEMAMAANKÄYTÖNSUUNNITTELUSSAOP Osaamistavoitteet Opiskelija hallitseemaisemasuunnittelunkeskeisetkäsitteet ymmärtäämaisemankehitysprosessinluonnonmaisemastaihmisenmuokkaamiksikulttuurimaisemiksisekä maisemansekäluonnonmaisemanjakulttuurimaisemanominaispiirteet pystyylaatimaanmaisemaakoskevaninventoinnin,analyysinsekäyleispiirteisenkehittämissuunnitelman liittyenmaankäytönsuunnitteluun tunteemetsätyypitjaniidenominaisuudet osaatunnistaajamääritelläerityyppisiämaisema-alueitasekäavainbiotooppeja Sisältö Maisemaakoskevatkeskeisetkäsitteetjaniidensisältö.Suomalainenmaisematyyppipiirteinen. Maisemarakenteeseenperustuvaanalyysiinventointeineenjasynteeseineen.Maisemakuvanominaispiirteetja niitäkoskevaanalyysi.maisema-alueidenmäärittelemisperiaatteet.maisemansuunnittelunliittyminen maankäytönsuunnitteluun. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Iisakkila,L.1977.Perustietoamaisemaanvaikuttavistaluonnontekijöistä.Espoo:Otakustantamo.

18 18 (42) Rautamäki,M.1989.Maisemarakentamisenperustana.Ympäristöministeriö,kaavoitus-jarakennusosasto, selvitys1989.helsinki:valtionpainatuskeskus. Rikkinen, K Suomen aluemaantiede. Lahti : Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Rautamäki-Paunila,M.1983.Maisemamaakunnatmaakunnallinenviheraluejärjestelmä.Teknillinen korkeakoulu,arkkitehtiosasto.espoo:otapaino Maisemanhoito.1992.Maisema-aluetyöryhmänmietintöI.Helsinki:Ympäristöministeriö. Arvokkaatmaisema-alueet.1992.Maisema-aluetyöryhmänmietintöII.Helsinki:Ympäristöministeriö. 0745RY05:RAKENNETTUYMPÄRISTÖJAYHDYSKUNNATOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäärakennetunympäristönominaispiirteidenhuomioonottamisenympäristönsuunnittelussa ymmärtäärakennetunympäristönhistoriallisetkehitysvaiheet osaakiinnittäähuomiotarakennusten,lähiympäristönjamaisemanerilaisiinvuorovaikutussuhteisiin pystyytunnistamaanerilaisiarakennetunympäristöntyyppejä pystyytunnistamaansuomalaisenrakennuskulttuurinerityylejäjahistoriallisiavaiheitarakennuksissa tutustuueritasoisiinrakennuskulttuuri-inventointeihin osaalaatiasuppeanrakennusinventoinninkäyttäenhyväksivalmiitainventointilomakkeitajaohjeita Sisältö Tutustuminenerilaisiinkaupunki-jamaaseutuympäristöihin.Kaupunkisuunnittelunkeskeisetkehitysvaiheet. Maaseutualueidenmuuttuminen.RakennustaiteenhistorianperusteetpainottuenSuomeenjaläntiseen kulttuuripiiriin.omakohtaistenmiljööhavaintojenesittelysekäkuvallisestiettäkirjallisesti. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Nikula,R.2005.Suomenarkkitehtuurinääriviivat.Otava,Helsinki. Rakennusperintömme.Kulttuuriympäristönlukukirja.2001.KaristoOy,Hämeenlinna. Metsäranta,(toim.).2010.Linnoistalähiöihin:rakennetutkulttuuriympäristötSuomessa.Helsinki SuomalaisenKirjallisuudenSeuraMuseovirasto,2010. YmpäristöministeriönjaMuseovirastonwww-sivustotkurssinsisällönmukaansoveltuvinosin ARSSuomentaide1-6kurssinsisällönmukaansoveltuvinosin YS2:Asuinalueenjaympäristönsuunnittelu,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääasuinalueensuunnitteluunliittyvätperiaatteeteritoimintojennäkökulmasta harjoitteleeasuinalueensuunnitteluajaasemakaavanlaadintaa tutustuulähiympäristönsuunnitteluunjasiihenliittyviinaihepiireihin ymmärtäävuorovaikutteisuudenjamonialaisenammattitaidonmerkityksenasuinalueidensuunnittelussaja toteuttamisessa 0745AY05:ASUINYMPÄRISTÖTOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääasuinalueensuunnittelu-jamitoitusperiaatteetniinrakennustenkuinlähiympäristönmitoituksen suhteen ymmärtääasuinalueidentarvitsemienlähipalvelujenvaatimataluevarauksetjaniidenvaikutuksen lähiympäristöönsä osaasoveltaarakennustenjaalueidensekäväylienmitoitustaharjoitustyökohteessa pystyylaatimaansuunnittelussatarvittavatasiakirjattietokoneavusteisesti osaalaatiahavainnekuvanasuinalueesta Sisältö Asuinalueenliittyminenyhdyskunta-japalvelurakenteeseen.Asuinympäristöntoiminnalliset,tilallisetja viihtyvyystekijät.asuinrakennustenpäätyypitjaniidenmitoitus.rakennustensijoittumisenperiaatteet, korttelinmuodostus.liikenteellisetratkaisutasuinalueillajaniidenvaikutuksetympäristöön.eriikä-ja asukasryhmienhuomioiminensuunnittelussa. Suoritustapajaarviointi

19 19 (42) Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Jalkanen,R.al.1997.Asuinaluesuunnittelu.Helsinki:Rakennustieto. AsuinaluesuunnitteluakoskevatRT-kortit. 0745AK05:ASEMAKAAVOITUSOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääasemakaavaprosessinvaiheetjaasemakaavanvaikutuksetrakennetunympäristönmuodostajanaja ympäristöäsäilyttävänä tutustuukunnalliseenpäätöksentekoonkaavojenkäsittelyssä ymmärtääasemakaava-asiakirjojensisällöllisetvaatimukset osaalaatiakohdealueelleasemakaava-asiakirjat osaaarvioidakaavanvaikutuksiaympäristöön pystyylaatimaankaavoitukseentms.suunnitteluunliittyvänosallistumis-jaarviointisuunnitelman Sisältö Kaavanedellyttämätperusselvityksetjaniidensisältö,asemakaavaprosessinvaiheetjavuorovaikutus asemakaavassa.vuorovaikutteisensuunnittelunkeskeinensisältöjamenetelmät.asemakaavansisällöllisetja muodollisetvaatimukset:asemakaavamerkinnätja määräykset.asemakaavaselostuksenlaatiminenja asemakaavakartanpiirtäminennovapoint-ohjelmalla. Edeltävätopinnot 0745YS03Yhdyskuntasuunnittelu Suoritustapajaarviointi Oppitunnit,kirjallisuusjaharjoitustyö. Arviointiasteikolla Opiskelumateriaali Asemakaavamerkinnätja määräykset.2003.ympäristöministeriö,opas12. Asemakaavanselostus.2000.Ympäristöministeriö,opas3. Bäcklund,P.,Häkli,J.Schulman,H.(toim,)2002.Osallisetjaosaajat.Tampere:Tammer-Paino. Leskinen,A.,Paldanius,J.Tulkki,K.1998.Kunhaluatvaikuttaa.Osallistuelinympäristösisuunnitteluun. Helsinki:OyEditaAb. Peltonen,L.,Hirvonen,J.,Manninen,R.,Linjama,H.Savikko,R.2006.Maankäytönkonfliktitjaniiden ratkaisumahdollisuudet.suomalaisennykytilankartoitus.helsinki:editaprima. Tulkki,K.Vehmas,A.2007.Osallistuminenasema-jayleiskaavoituksessa.Ympäristöhallinnonohjeita 2007.Helsinki:EditaPrima. 0745LK05:LÄHIYMPÄRISTÖNKÄSITTELYOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääympäristönlähtökohtienselvittämisenmerkityksen suunnitteluprosessissa ymmärtäälähiympäristöämuodostavienosatekijöidenmerkityksen ympäristökokonaisuudessa ymmärtääerilaistenkasvupaikkojenasettamanlähtökohdan lähiympäristönsuunnitteluun osaatunnistaarakentamiseen,kasvillisuudenkäyttöönja pinnoitteisiinliittyvätkeskeisettekijätlähiympäristössä osaasuunnitellapienialaisenlähiympäristöönliittyvänalueenja huomioidasensuunnittelussaedellytettävättoiminnatjatilavaatimukset Sisältö Mistäosatekijöistälähiympäristömuodostuu.Erilaistenasuinalueiden arvioinninperiaatteet.mitensuunnittelutehtäväälähestytäänjamiten senkanssaedetään.suunnitelma-asiakirjojenesittämisperiaatteet.eriammattialojenosaamisenmerkitys lähiympäristönsuunnitteluntoteutuksessa. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Viherrakentajankäsikirja.

20 20 (42) AluesuunnitteluakoskevatRT-kortit. YS3:Yhdyskuntasuunnitteluaeritasoilla,20op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija kehittääkuvallisenesittämisenvalmiuksiaanjaymmärtääniidenmerkityksenyhdyskuntasuunnittelussajasitä koskevassaviestinnässä perehtyyyleiskaavaprosessiin,senlähtökohtiinjasuunnitteluasiakirjoihin perehtyyerilaistenkeskusta-alueidenkehittämistarpeisiin osaaesitellätekemiäänhavaintojajalaatimiaansuunnitelmiakohdealueidenasukkaille,yrityksilleja julkisyhteisöille ymmärtääsuunnitteluntalousvaikutuksia tutustuupaikkatietoaineistojenkäyttöönkaavoituksessa osaaammattialaanliittyvääkeskeistäenglanninsanastoajapystyyesittelemäänharjoitustöitäänenglanniksi 0745KV03:KUVALLINENVIESTINTÄOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkuvallisenviestinnänmahdollisuudetympäristöönliittyvieninventointienjasuunnitelmien esittelyssä ymmärtääkäytössäolevienohjelmienkäyttömahdollisuudetjasoveltuvuudenerilaisiinaiheeseenliittyviin tehtäviin osaalaatiaomanesittelyportfolionsavalitsemistaanharjoitustöistäjasaavalmiudetylläpitääportfoliota jatkossa osaalaatiatietokoneavusteisestierilaistatypografistaaineistoaliittyenympäristöalaan Sisältö Tutustuminentaitonperiaatteisiinjataitossakäytettäviinohjelmiin.Henkilökohtaisetharjoitustyöt,joissa aiheinaovatportfolio,asiakirjataittojaesittelyplanssinsommittelu. Suoritustapajaarviointi Luennotjaharjoitustyöt,joidenperusteellaarviointisuoritetaan. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojenalussa. 0745YK06:YLEISKAAVOITUSOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäälähtökohdattaajama-,kylä-jahaja-asutusalueidensuunnittelusta ymmärtäämaaseutualueidenmaisemallisetjakulttuurisetominaispiirteetjaniidenhuomioimisenmaankäytön suunnittelussajaympäristönkehittämisessä ymmärtäämaaseutualueidenelinkeinojenvaikutuksenmaankäytönsuunnittelussajatutustuumaaseudun kehittämisenhanketoimintaanyleispiirteisesti osaainventoidamaaseutumaisenalueenjakootasitäkoskevattarpeellisetlähtötiedot osaalaatiayleiskaava-asiakirjatmaaseutualueelle ymmärtääsuomalaisenkulttuurimaisemanmuodostumisenhistorian ymmärtääkulttuurimaisemanekologisetulottuvuudet osaatunnistaakulttuurimaisemakokonaisuuksiajaniidenarvokkaitapiirteitä ymmärtääerilaistenkulttuurimaisematyyppienhoitotarpeet Sisältö Maaseutualueidenkulttuuriympäristö,muutosprosessitjanykytilaesimerkkienvalossa.Perustiedottaajama-, kylä-jahaja-asutusalueidensuunnittelustasekämaaseudunyleiskaavoituksesta.maaseudunliikenne, infrastruktuuri,palvelutjaelinkeinotsekämaa-jametsätalouteenliittyvätliitännäiselinkeinot.suomalaisen kulttuurimaisemanhistoriajaerilaisetmaisematyypit.kulttuurimaisemaanliittyvätkäsitteet.kulttuurimaisema osanatoimivaamaa-jametsätalouttasekäniidenvuorovaikutus.kulttuurimaisemanhoitoperiaatteetja käytännöntoteutukset. Suoritustapajaarviointi

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa LUMA ja TUPA matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Marja Mäkinen, matematiikan lehtori matematiikan laitoksen johtaja 8.10.2003 TAMK, Marja Mäkinen

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian ko 240 op

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian ko 240 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian ko 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (9) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of 1 of 12 15.12.2015 17:38 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op 2 of 12 15.12.2015 17:38 Pääaine: Fysiikka Vuosi/lukukausi 1. syksy

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016 LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Biotekniikan opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys Biotekniikan 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median ja teatterin yksikkö HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS Lomake on pdf-tiedosto, jota pääset muuttamaan. Tallenna lomake itsellesi, näin voit myös muokata sitä

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot Täydentävien opintojen vaihtoehdot Tommi Haapaniemi projektipäällikkö Walmiiksi Wiidessä Wuodessa ohjattu opintopolku Kuopion yliopisto Oppimiskeskus 8.6.2004 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa Tutkintorakenneuudistuksen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS Pääprosessi Osaprosessi KOULUTUS Koulutuksen suunnittelu Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Tässä ohjeistuksessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Case Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelma

Case Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelma Case Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelma Metsätieteenpäivä 30.10.2012 Kati Kontinen ja Timo Antero Leinonen Metsätalousinsinöörin i i (amk) tutkintotki t 240 op Opintojaksoja 195

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot