1 (42) OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op"

Transkriptio

1 1 (42) OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK Laajuus 240 op Ympäristöteknologian koulutusohjelman opetuksessa punaisena lankana ovat kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelu ja materiaali- ja energiatehokkuus. Koulutuksella hankitaan työtehtävien vaatimat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteinen asennoituminen yrittäjyyteen. Koulutus antaa tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. konsulttina tai julkisen sektorin (kaupungit, kunnat, kehittämisyhtiöt) tehtävissä. Opiskelun aikana viestintä - ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn. Kaikille yhteisen jakson jälkeen opiskelija voi valita pääaineekseen ympäristönsuojelutekniikan, energia-asiat tai yhdyskuntasuunnittelun. Opiskelija rakentaa tuetusti oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Yhdyskuntasuunnittelu keskittyy kaavatasoihin, rakennetun ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluohjelmistojen hallintaan. Ympäristönsuojelutekniikan painopisteitä ovat ympäristönäytteenotto, vaurioituneen ympäristön kunnostus ja sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntäminen suljetun kierron periaatteella. Energiapainottuuuusiutuvaanenergiaanjalaiteratkaisuihin,energiatehokkuuteen,päästöjenvähentämiseenja teknis-taloudelliseentarkasteluun. Insinöörikoulutukseenkuuluumatematiikan,fysiikanjakemianopintojaminimissään31opintopistettä(op). Kaikilleyhteisetammattiopinnot(60op)rakentuvatneljästämoduulistajasisältävätmuunmuassa tutustumistamaa-,vesi-jakaupunkiekosysteemeihin,jäte-,vesi-,jaenergiahuoltoonsekä ympäristölainsäädäntöön.kestäväkehitys,elinkaariajattelujamateriaalitehokkuustulevatkäsitteinätutuiksi. Yhdyskuntasuunnittelujatekniikkatulevattutuiksisekäteorian,käytännönesimerkkienettä suunnitteluohjelmienavulla.pääaineeksivalitaanyhdyskuntasuunnittelu,ympäristönsuojelutekniikkatai energia-asiatpääainettavoisuorittaaenimmillään55op,muttavoimyösvalitayhdistelmänomasta pääaineestaanjaottaatoisestapääaineestasivuainemoduulin15op Opiskelunaikanaollaanaktiivisestiyhteistyössäyritystenjajulkisyhteisöjen(esim.kunnat,kaupungit,yliopistot jatutkimuslaitokset)kanssa.ryhmä-jayksilötöinätehtävienharjoitustöidenavullasovelletaanopittujatietojaja taitojakäytännöntilanteisiin.osaopinnoistatoteutetaantyöelämälähtöisinäprojekteinajoidentulokset luovutetaantilaajalle.erityisestinäidentoimeksiantojenkauttaopiskelijasaakäsityksensiitä,millaisia työelämätaitojaedellytetäänsuunnittelujakonsulttityössä. Opintojenolennaisiaosiaovattyöharjoittelusekäopinnäytetyö.Työharjoittelujaksoillaopiskelijaperehtyy yrityksentaijulkisyhteisöntoimintaansekäkäytännöntyöskentelyyn.opinnäytetyössäopiskelijakeskittyy kiinnostavantyöelämälähtöisenaiheenselvitys-jasuunnittelutehtävään. Ympäristöteknologian koulutusohjelman tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopisteitä ovat uusiutuva energia, kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä kestävän kehityksen ympäristöteknologiat (ml bioteknologia) ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Ympäristöteknologiankoulutusohjelmassaontähänastiollutkolmesuuntautumisvaihtoehtoa: miljöösuunnittelu,ympäristötekniikkajaympäristöbiotekniikka.ylläesitellytuudetpääaineetpyrkivät vastaamaanyhäparemminympäristöalanmuutoksiinjaosaamistarpeisiin. YmpäristöteknologiankoulutustapahtuusekäStåhlberginkatu10:ssäTekniikanlaitoksellaettäClentech ParkissaNiemenkatu73:ssaLahdentiede-jayrityspuistossa(

3 07YMPÄRISTÖTEKNOLOGIANKOULUTUSOHJELMA KOULUTUSOHJELMANPERUSOPINNOT 45OP Ammattikorkeakoulunyhteisetperusopinnot14op 01SUOAsiantuntijaviestintäop 01RUORuotsinkieliop 01ENG:Englanninkielijaviestintäop 01PJYTYrittäjyysopinnotop Luonnontieteellisetperusopinnot1,16op 0701KF104:Kemianjafysiikanperusteetop 0701MP103:Matematiikanperusteetop 0701MK103:Mekaniikkaop 0701GT103:Geometriajatrigonometriaop 10708T1103:Tietotekniikkaop Luonnontieteellisetperusopinnot2,15op 0701VM103:Vektoritjamatriisitop 0701SA103:Sähkö-jaaaltoliikeoppiop 0701FL103:Fysiikanlaboraatiotop 0701D1103:Differentiaali-jaintegraalilaskentaop 0701T1103Tilastomatematiikkaop AMMATTIOPINNOT130OP YT1:Ympäristöteknologia1,15op 0745AK03:Ammatillinenkasvuop 0745MV06:Maajavesiekosysteemitop 0745EO06:Epäorgaaninenjaorgaaninenkemiaop YT2:Ympäristöteknologia2,15op 0745YH03:Ympäristölainsäädäntöjahallintoop 0745JH06:Jäteenergiajavesihuoltoop 0745YS03:Yhdyskuntasuunnitteluop 0745CA03:CADsuunnitteluop YT3:Ympäristöteknologia3,15op 0745YJ03:Ympäristö-jalaatujärjestelmätop 0745EM03:Elinkaariajattelujamateriaalitehokkuusop 0745YA03:Ympäristövaikutustenarviointiop 0745KP03:Kestäväkehityskaupunkiekosysteemissäprojekti op 0745KK03:Kuvankäsittely(Photoshop)op YT4:Ympäristöteknologia4,15op 0745YV03:Yhdyskuntatekniikkajaverkostosuunnitteluop 0745YM03:Ympäristögeotekniikkajamaarakentaminenop 0745NS03:Novapointsuunnitteluohjelmisto3op 0745PH03:Paikkatiedonhallintaop 0745MK03:Maanmittaus,kartatjakiinteistönmuodostusop 3 (42) Suoritusvuosi Suoritusvuosi

4 YS1:Yhdyskuntasuunnittelulähtökohdat10op 0745MM05:Maisemamaankäytönsuunnittelussaop 0745RY05:Rakennettuympäristöjayhdyskunnatop YS2:Asuinalueenjaympäristönsuunnittelu15op 0745AY05:Asuinympäristötop 0745AK05:Asemakaavoitusop 0745LK05:Lähiympäristönkäsittelyop YS3Yhdyskuntasuunnitteluaeritasoilla20op 0745KV03:Kuvallinenviestintäop 0745YK06:Yleiskaavoitusop 0745KK05:Keskusta-alueidenkehittäminenop 0701YT103:Ympäristönsuunnitteluntalousmatematiikkaop 0745SE03:Yhdyskuntasuunnittelunenglantiop YS4Tie javäyläsuunnittelu,10op 0745LY05:Liikenneyhdyskuntasuunnittelussaop 0745KT05:Katujatiesuunnitteluop YST1:Ympäristönäytteenottoja mittaukset10op 0745YL03:Ympäristötutkimuksenlaboratoriomenetelmätop 0745VK03:Vesistönäytteenotto,kenttämittauksetjaanalyysit op 0745MK04:Maaperäjakaatopaikkanäytteenotto,mittauksetja analyysitop YST2:Vaurioituneenympäristönkunnostusjaylläpito,15op 0745YE03:Ympäristökemiajaekotoksikologiaop 0745PM06:Pilaantuneenmaankunnostus6op 0745VS06:Vesistöjenkäytönjaylläpidonsuunnitteluop YST3:Vesihuoltojasanitaatio,15op 0745JK05:Jätevedenkäsittelyjahyödyntäminenop 0745PS03:Puhdasvesijasanitaatioop 0745YT03:Ympäristönsuojelutekniikanenglantiop 0745PS04:Prosessinsuunnittelujamitoitusop YST4:Jätehuoltojamateriaalikierrot15op 0745YJ03:Yrityksentaijulkisorganisaationjätehuoltoop 0745BJ03:Biohajoavanjätteenhyödyntäminenop 0745MA03:Materiaalienkierrätysliiketoiminta3op 0745LK03:Loppusijoitettavajätejakaatopaikkojensuunnitteluja valvontaop 0745MP03:Elinkaarijamateriaalitehokkuusprojektiop E1:Energiantuotannonperusteetjailmansuojelu,15op 0701LE103:Lämpöenergiaop 0745ET03:Energiatekniikkaop 0745IP06:Ilmansuojelujapäästömittauksetop 0745KS03:Kansainvälisetsopimuksetjalainsäädäntöop E2:Bioenergia,10op 0745BB04:Biomassatjabiojätteetjaniidenhyödyntäminen energianaop 0745BE03:Biopolttoaineidenelinkaaritarkasteluop 0745TE03:Tulevaisuudenenergiatop E3:Uusiutuvaenergiajalaiteratkaisut(Energon),15op 0745UE03:Uusiutuvanenergianlaiteratkaisutop 0745UL03:Uusiutuvanenergianliiketoimintaosaaminenop 4 (42)

5 5 (42) 0745EE03:Energiaosaajanenglantiop 0745UP06:Uusiutuvanenergianprojektityöop E4:Energiatehokkuus15op 0721LK103:Lämpöoppijakuljetusilmiöt 0745EY03:Energiatehokkuusyhdyskuntarakenteessaop 0745ER03:Energiatehokkuusrakennuksissaop 0745EN03:Energianeuvontaop 0745EP03:Energiatehokkuudenparantaminenprojektiop Projektityötaidot,15op 0745LP10:Laaja-alainenprojekti,10op(esim.UrbanPlanning Project,Yrityksenympäristö-jalaatujärjestelmänauditointi, Teknologiatestausprojekti) Osallistuminenjonkunmoduulinprojektiin(muunkuinoman pääaineen) Kehitysyhteistyöopinnot10-15op 0745KV05Kansallinenjakansainvälinenkehitysyhteistyö NationalandInternationalDevelopmentCooperation(3.tai4.p.) op 0745TK05Työskentelyjakommunikointikehitysmaissa WorkingandCommunicationinDevelopmentCountries(3.tai4.p.) 5op 0745KO05Kehitysyhteistyönopintomatka/hanke DevelopmentManagementProject(3.tai4.p.)op VAPAASTIVALITTAVATOPINNOT15OP Vapaastivalittavatopinnot15op 07VVSUPE03:Suomenkielenperusteetop 01VVENGVA:Englanninkielenvalmentavakurssiop 01VVRUOVA:Ruotsinkielenvalmentavaop 0708T2103:TietotekniikkaIIop 0701T2103:TilastomatematiikkaIIop 0791YF103:Ympäristöfysiikkaop HARJOITTELU30OP Harjoittelu21op 0703HA HA413op HarjoitteluIIop 0703HA HA913op OPINNÄYTETYÖ20OP Tutkimus-kehitys-jainnovaatiotaidot,20op 0745JO05:Tutkimusmenetelmätjaseminaarityöskentely,op 0745ON015:Opinnäytetyö15op 3 15 Suoritusvuosi Suoritusvuosi Suoritusvuosi

6 KOULUTUSOHJELMANPERUSOPINNOT Ammattikorkeakoulunyhteisetopinnot 01SUOASIANTUNTIJAVIESTINTÄOP -01SUOA:Asiantuntijaviestintäop -01PINFO:Informaatiolukutaitoop Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01ENGENGLANNINKIELIJAVIESTINTÄOP Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01RUORUOTSINKIELIOP -01RUOK:Ruotsinkieli,kirjallinenosa -01RUOS:Ruotsinkieli,suullinenosa Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01PJYTYRITTÄJYYSOPINNOTOP 6 (42) ENGLANTIJARUOTSI Kaikkiuudetopiskelijattestataanenglanninjaruotsinkielessätietokoneellatehtävällätasokokeella.Tasokoeon hetilukuvuodenalussa.tasokokeestaeisaaopintopisteitävaanoikeudenosallistuavarsinaisillekielten opintojaksoille.elleiopiskelijaläpäisetasokoettahyväksytysti,hänetohjataantäydentämäänopintojaan Englanninperusteetja/taiRuotsinperusteetopintojaksoille.(Katsovapaastivalittavatopinnot.)

7 7 (42) MATEMATIIKKAJAFYSIIKKA Kaikkiuudetopiskelijatosallistuvatmatematiikantasokokeeseenensimmäisenopiskeluvuodenalussa. Tasokokeessaonkymmenentehtävää,jamaksimipistemääräon30.Opiskelijatohjataantasokokeenperusteella koulutusohjelmakohtaisiinmatematiikantasoryhmiin. Kaikillaopiskelijoillaonmahdollisuusosallistuafysiikantasokokeeseen,jokajärjestetäänpääsääntöisestiheti1. opiskeluvuodenalussapaitsiteknisenvisualisoinninjavaatetustekniikanopiskelijoille2.opiskeluvuodenalussa. Tasokoesisältäätehtävää.Tehtävätovatlukionlaajanfysiikanmekaniikanjalämpöopinkursseihinliittyviä laskutehtäviätaiteoriakysymyksiä.kokeenmaksimispistemääräon30pistettäjakokeenhyväksymisrajaon20 pistettä.fysiikantasokokeenhyväksyttysuorituskorvaafysiikanopintojaseuraavasti: - Fysiikanjakemianperusteet,fysiikanosuus Koulutusohjelmanopiskelijoillaonmahdollisuusosallistuakemiantasokokeeseen,jokajärjestetään pääsääntöisestiheti1.opiskeluvuodenalussa.tasokoesisältäätehtävää.tehtävätovatlukionkemiaan liittyviälaskutehtäviätaiteoriakysymyksiä.kokeenmaksimispistemääräon30pistettäjakokeen hyväksymisrajaon20pistettä.kemiantasokokeenhyväksyttysuorituskorvaakemianopintojaseuraavasti: Fysiikanjakemianperusteet,kemianosuus. AMMATTIOPINNOT130OP Luonnontieteellisetperusopinnot1,16op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääympäristönsuunnittelunjaopintojenkannaltakeskeisetmatematiikan,fysiikanjakemiansisällöt ymmärtääfysiikanjakemianmerkityksensuunnittelutehtävissä osaakäyttäähyväkseentilastollistaaineistoa pystyyitsenäisestisuoriutumaanammattiopintoihinliittyvistätietoteknisistäharjoituksistajaseminaaritöistä 0701KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP Kemia 2 OP Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto. Osaamistavoitteet Opiskelija - ymmärtää kemian perusteet - saa valmiuden insinöörikoulutuksen kemian opintojaksojen suorittamiselle - osaa laskea yksinkertaisia kemian laskutehtäviä Sisältö Kemialliset käsitteet (mooli, atomi, suola, molekyyli jne.), alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, atomirakenne karkeasti, ainemäärän ja pitoisuuden käsitteet, kemiallisen reaktioyhtälön kirjoittaminen sekä kemiallisen laskun ratkaisu. Suoritustapa ja arviointi Alussapidettävätasokoetailuennot,harjoitustehtävätjatentti.Arvosteluhyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Sovitaan opintojakson alussa. Fysiikka 2 OP Opintojaksoonpakollinenniilleopintonsaaloittavilleinsinööriopiskelijoille,joidenpohjakoulutuson ammattitutkinto.opintojaksosoveltuumyösmuille,jotkatarvitsevatperustietoafysiikasta. Osaamistavoitteet Opiskelija - ymmärtää fysiikan perusteet saavalmiudeninsinöörikoulutuksenfysiikanopintojaksojensuorittamiselle osaalaskeayksinkertaisiafysiikanlaskutehtäviä Sisältö Suurelaskenta,mekaniikka;kinematiikanperusteet,dynamiikka,olomuotojenmekaniikka;paine, hydrostaattinenpaine,arkhimedeenlaki,lämpöoppi;lämpötila-asteikot,lämpölaajeneminen,aineen lämpöopillisetominaisuudet,sähköoppi;sähköstatiikka,tasavirtapiirit Suoritustapa ja arviointi

8 8 (42) Alussapidettävätasokoe,oppitunnit,harjoitustehtävätjakaksivälikoetta.Arvosteluhyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Harjoitustehtävä,monistejaluennot.Oheislukemistonavoitutustuajoinsinöörikoulutuksenoppikirjaan Hautala,M.Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. 0701MP103MATEMATIIKANPERUSTEETOP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaonalgebrankäyttötaidonkehittäminenjasyventäminenniin,ettäopiskelijatvoivat jatkaamatematiikanopintojasekäosaavatsoveltaamatemaattisiamenetelmiäerityisestiluonnontieteiden, mekaniikanjasähkötekniikanopinnoissa. Sisältö potenssi-,polynomi-jarationaalilausekkeidensieventäminen ensimmäisenasteenyhtälötjayhtälöryhmät yksinkertaisiasanallisiaprobleemojajaprosenttilaskuja 2.asteen,juuri-jakorkeammanasteenyhtälöt tasonanalyyttisengeometrianalkeet logaritmi-jaeksponenttifunktio yksinkertaisetlogaritmi-jaeksponenttiyhtälöt Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2003.TeknistenammattienmatematiikkaA.9.painos.Helsinki:WSOY. 0701MK103 MEKANIIKKA 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelijahallitseesuurelaskennanperusteet,mekaniikanperusteet,lujuusopinperusteetsekätunteefysiikan opiskelunkannaltatärkeimmätsuureetjaosaasoveltaaniitäkäytäntöön. Sisältö kinematiikka dynamiikka statiikka kiinteänaineenmekaanisiaominaisuuksia Edeltävät opinnot Lukionlaajafysiikkaarvosanallataifysiikanperusteet Suoritustapajaarviointi Luentojajaharjoituksia,etäopiskelua,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. 0701GT103GEOMETRIAJATRIGONOMETRIAOP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaontaso-jaavaruusgeometriansekäjatrigonometriankäyttötaidonkehittäminenja syventäminenniin,ettäopiskelijatvoivatjatkaamatematiikanopintojasekäosaavatsoveltaamatemaattisia menetelmiäerityisestiluonnontieteiden,mekaniikanjasähkötekniikanopinnoissa. Sisältö tasogeometrianperusteet suora-javinokulmaisenkolmiontrigonometria trigonometrisetfunktiot,trigonometriankaavat,trigonometrisetyhtälöt avaruusgeometrianalkeet,kappaleidentilavuudetjapinta-alat Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2007.TeknistenammattienmatematiikkaB painos.Helsinki: WSOY.

9 9 (42) 0708T1103TIETOTEKNIIKKAI,OP Osaamistavoitteet OpintojaksotutustuttaaopiskelijanTekniikanlaitoksenATK-järjestelmäänjatarjoaaperustiedottietotekniikan käytöstä työvälineenä.tavoitteenaon,ettäopiskelijapystyyitsenäisestisuoriutumaanammattiopintoihinliittyvistä tietoteknisistä harjoituksistajaseminaaritöistä. Sisältö TekniikanlaitoksenATK-järjestelmä Haittaohjelmatjaniiltäsuojautuminen Käyttöjärjestelmä Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Esitysgrafiikkaohjelma Internetjasähköpostijärjestelmä Suoritustapajaarviointi Luennot,harjoitustyötjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Luentomateriaalijamuualaanliittyväkirjallisuus. Korvaavuus Opintojaksonvoikorvatasuorittamallahyväksytystilaitoksenjärjestämäntietotekniikannäyttökokeentai omaamalla tietotekniikana-taiab-tasonajokortin. Luonnontieteellisetperusopinnot2,15op 0701VM103VEKTORITJAMATRIISITOP Osaamistavoitteet Tavoitteenaonsaavuttaavektorialgebranja geometriansekämatriisilaskennanriittävähallinta,jottaopiskelija osaakäyttääjasoveltaaammattiopinnoissa, Sisältö vektorienkomponentitjalaskutoimitukset(skalaari-,vektori-jakolmitulot) matriisialgebranperusteet analyyttistageometriaa(suoratjatasot3d:ssa) Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2007.TeknistenammattienmatematiikkaB painos.Helsinki: WSOY. Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2006.TeknistenammattienmatematiikkaE.Lineaarialgebra.1.painos. Helsinki:WSOY. 0701SA103SÄHKÖ-JAAALTOLIIKEOPPIOP Osaamistavoitteet Opiskelija hallitseesähkö-jaaaltoliikeopinperusteet kykeneeselviytymäänammattiaineista. Sisältö Sähköstatiikka,tasavirtapiirit,värähdysliike,aaltoliikeoppi,melu,desibeliasteikko Edeltävätopinnot 0701MK103Mekaniikkaja0701KF104Fysiikanperusteitavastaavattiedot,0701SA103Sähkö-jaaaltoliikeoppi Suoritustapajaarviointi Luentojajaharjoituksia,etäopiskelua,tentti. Arviointiasteikolla5.

10 10 (42) Opiskelumateriaali Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. Peltonen,H.,Perkkiö,J.Vierinen,K.2000.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa2.5.painos.GummerusKirjapainoOy, Jyväskylä. 0701FL103FYSIIKANLABORAATIOT,OP Osaamistavoitteet Opiskelijaosaatehdäfysikaalisiamittauksiajalaatiatuloksistaanoikeaoppisenselostuksen.Erikoisestihänosaa tulostenkäsittelynvirhetarkasteluineenjagraafisenesityksenlaatimisensekähyödyntäätietotekniikkaa selostuksentekemisessä.opiskelijallemuotoutuukäsitysfysiikastakokeellisenaluonnontieteenä. Sisältö Opintojaksosisältäälaboratoriotyöskentelyäjatyöselostustentekoa. Edeltävätopinnot 0701MK103Mekaniikka Suoritustapajaarviointi Hyväksytystisuoritetutlaboratorioharjoitukset,arviointihyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2003.TeknistenammattienmatematiikkaC.7.painos.Helsinki:WSOY. 0701D1103DIFFERENTIAALI-JAINTEGRAALILASKENTA,OP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaontutustuamatemaattisenanalyysinperuskäsitteisiinjaoppiasoveltamaanniitä koulutusohjelmanmukaanesimerkiksikinematiikkaan,lujuusoppiintaisähköoppiin. Sisältö funktionraja-arvo,jatkuvuusjaderivaatta integraalifunktiojamäärättyintegraali derivaatanjaintegraalinyleisetperusominaisuudetjatavallisimpienfunktioidenderivoimis-ja integroimiskaavat ääriarvotjakäännepisteet pinta-ala,painopistejamomentti Edeltävätopinnot 0701MP103Matematiikanperusteettaivastaavattiedot,0701GT103Geometriajatrigonometria Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla T1103 TILASTOMATEMATIIKKA I, 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelijaperehtyyempiirisentilastoaineistonkuvaamiseen,käsittelyynjaanalysointiin, todennäköisyyslaskennanalkeisiinjatärkeimpiinteoreettisiinjakaumiin. Sisältö empiirisetjakaumatjatunnusluvut regressiojakorrelaatio tärkeimmätdiskreetitjajatkuvatjakaumatsekäniidentunnusluvut estimoinninjatilastollisentestauksenalkeet Edeltävät opinnot 0701MP103 Matematiikan perusteet Suoritustapa ja arviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2006.TeknistenammattienmatematiikkaE.Todennäköisyyslaskentaja tilastomatematiikka.1.painos.helsinki:wsoy. YT1:Ympäristöteknologia1,15op Moduulinosaamistavoitteet

11 11 (42) Opiskelija hallitseeperustiedotjaopiskelutaidottoimiakseenopiskelijanalahdenammattikorkeakoulussa ymmärtäämiksiontärkeääsaadahyvättiedotekologiasta,biotieteistäjakemiastaperustaksitulevaille ympäristöalanopinnoille osaamaa-javesiekosysteemeistäperusteet osaaepäorgaanisenjaorgaanisenkemianperusteet kehittääomiaopiskelutaitojaan 0745AK03AMMATILLINENKASVUOP Osaamistavoitteet Opiskelija osaatoimialahdenammattikorkeakoulussaopiskelijanajahyödyntääsentarjoamiamahdollisuuksia pystyylaatimaanhops:injaottamaanvastuutaomistaopinnoista ymmärtäämillaisiaerilaisiamahdollisuuksiaympäristöalallaontyöllistyä ymmärtäätyösuojeluntyöturvallisuudenmerkityksenympäristöalalla ymmärtäämitäkehittäminenja työyhteisötaidot tarkoittavatkäytännössä Sisältö Opiskelijaosallistuujärjestettyihininfoihin(mm.orientaatioviikko,kansainvälinentoiminta,harjoittelu), tilaisuuksiin,vierailuihinjamahdollisiinympäristötempauksiin.opiskelijalaatiihenkilökohtaisen opetussuunnitelman(hops)sekäosallistuututorhaastatteluun.opiskelijatutustuuympäristöalaanvierailujen, vierailijoidenjaomanalaantutustumistehtävänkautta.tuntejakertyyensimmäisenvuodenaikanaja merkinnänsaakeväälläjososallistumisiaonkertynytriittävästi. Suoritustapajaarviointi Pakollinenpaikallaolojaosallistuminen. Arviointihyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745MV06MAAJAVESIEKOSYSTEEMITOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämaa-javesiekosysteemientoiminnanperusteet ymmärtääekosysteemipalvelutkäsitteenteoriassajakäytännössä osaaperusasiatbiotieteistäjamikrobiekologiasta osaayhdistäämaa-javesiekosysteemeistäsaamansaperustiedotmyöhempiinopintoihin pystyykertomaanmillaisiinmaa-javesiekosysteemienongelmiinympäristöinsinöörihakeeratkaisua pystyyhahmottamaanmillaisiakunnostus-jasuojaustekniikoitasekäsuunnittelutyökalujaonolemassaeri ekosysteemeihinjamitenniihinvoitulevissaopinnoissaperehtyä Sisältö Ekosysteemipalvelu-käsiteteoriassajakäytännössä.Maaperäekosysteeminä,maaperänrakenne,vesi maaperässä,maannostumisprosessijasuomenyleisimmätmaannokset,maaperänbiologiajakemia,metsä-ja suotyypitjaindikaattorilajit.suomenvesistöjensynty,monimuotoisuusjaluokittelu,vesiensuojelunhaasteet kaupunki-jahaja-asutusalueilla.alkeis-jaaitotumallisetmikrobit.mikrobiekologiajaalkuaineidenkierrot ekosysteemissä.tärkeimmätkunnostus-jasuojaustekniikat.tiedonhaku,käsittelyjaesittäminen. Suoritustapajaarviointi Luennot,kirjallisuus,harjoituksetjatentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745EO06EPÄORGAANINENJAORGAANINENKEMIAOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkemianperusilmiöidentärkeydenympäristöprosessienkannalta ymmärtääaineenrakenteenjakemiallisissareaktioissavallitsevatlainalaisuudet ymmärtääepäorgaanistenjaorgaanistenhaitta-aineidenyhteydeneriympäristökysymyksiin osaamuodostaareaktioyhtälöitäjaratkaistasenpohjaltakemiallisiaperuslaskuja osaanimetäjapiirtääepäorgaanisiajaorgaanisiayhdisteitä pystyyyhdistämäänkemiantietämystäympäristössätapahtuviinkemiallisiinilmiöihin

12 12 (42) Sisältö Epäorgaaninenkemia Alkuaineetjaatomit,kemiallinensitoutuminen,ainemääräjastoikiometria,aineenolomuodot,seokset, kemiallinenreaktiojareaktioyhtälö,lämpökemia,palaminen,hapotjaemäkset,sähkökemiajakorroosio. Orgaaninenkemia Orgaanistenaineidenfunktionaalisetryhmät,nimeäminen,piirtäminenjatyypillisetreaktiot. Suoritustapajaarviointi Luennotjaniihinliittyvätlaskuharjoituksetsekätentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Opintojaksollakäytetäänsoveltuvinosinseuraaviakirjoja: Antila,A-M.,Karppinen,M.,Leskelä,M.,Mölsä,H.Pohjakallio,M.2008.Tekniikankemia.10.uudistettupainos. Edita,Helsinki. Napari,P.2007.Orgaaninenkemia.7.uudistettupainos.Edita,Helsinki. YT2:Ympäristöteknologia2,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija tutustuukeskeisimpäänympäristölainsäädäntöön oppiietsimäänympäristölainsäädännönmateriaalejatuleviaopintojavarten ymmärtäämitenyhteiskunnanjäte-,vesi-jaenergiahuoltotoimii ymmärtää,mitenrakennettuaympäristöäsuomessakehitetään osaatehdäautocadillä2dtehtävänjatulostaasen 0745YH03YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖJAHALLINTO,OP Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuuympäristölainsäädännönsisältöönyleispiirteisesti oppiihakemaantietoalainsäädännöstäjasensoveltamisestaeritapauksissa tunteeympäristölainsäädännönmaankäytönsuunnittelulle,yritystoiminnallejaluonnonvarojenkäytölle asettamatvaatimuksetsuomessa tutustuusuomenympäristöhallintojärjestelmään Sisältö Opintojaksolla luodaan yleiskatsaus ympäristölainsäädäntöön ja sen historiaan. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupajärjestelmä, jätelaki, kemikaalilaki ja REACH-asetus, ympäristörikokset, vesilaki ja hajajätevesiasetus, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki sekä laki rakennusten suojelusta, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja maaseudun ympäristötukijärjestelmä. Kansaivälisiä sopimuksia ja EU:n vaikutusta lainsäädäntöön käsitellään eri aihepiirien yhteydessä. Suoritustapajaarviointi Luennot,hyväksytytryhmätehtävätsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Alan keskeiset lait ja säännökset. Marttinen,K.,Saastamoinen,S.Suvanto,S.2000.Yrityksenympäristövastuut.2.painos.KauppakaariOyj, Helsinki Ekroos,A.al.2010.Ympäristöoikeudenpääpiirteet.Helsinki:WSOYpro. 0745JH06JÄTE-,ENERGIA-JAVESIHUOLTOOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämitenjäte,energia-javesihuoltosuomessatoimivatjamitenniitäsäädellään(lainsäädäntö, poliittisetlinjaukset) osaakertoamiksiontärkeäävähentääjätteenmäärääjamitensiihenvoidaanvaikuttaa osaakertoamillaisiahaasteitajamahdollisuuksiakaupunkienjahaja-asutusalueidenvesihuoltoonliittyy osaakertoamillaisiahaasteitajamahdollisuuksiaenergia-alaansuomessajaglobaalistiliittyy osaaetsiätietoaerilähteistäjätejakeista,vesihuollostajaenergia-asioista pystyyhahmottamaanmillaistaosaamistajatyötehtäviäjätteidenkäsittelyynjahyödyntämiseenliittyy pystyyhahmottamaanmillaisiatyötehtäviäenergiahuoltoonliittyy pystyyhahmottamaan,millaisiavesihuoltoonliittyviätyötehtäviäontarjolla

13 13 (42) Sisältö EU:njaSuomenjätepolitiikkaja-lainsäädäntö,jätehuollonnykytila,jätteidenvähentäminen,luokitteluja tutkiminen,lajittelu,keräys,kuljetusjakäsittely.jätehuoltoalanjulkisetjayksityisettoimijat.tutustuminen Päijät-Hämeenjätehuoltoon(PHJOy).EU:njaSuomenvesihuollonlainsäädäntöjatoimijat.Kaupunkienjahajaasutusalueidenvesihuolto.Hulevedet.Vesihuoltomaksujenmääräytyminen,vesihuoltojärjestelmän rakentamisenjaylläpidonkustannusrakenne.tutustuminenvesihuoltoyritykseen(lahtiaquajamuihin vesihuollontoimijoihin.eu:njasuomenenergialainsäädäntöjapolitiikka.uusiutuvanenergianlisäämisen vaatimukset.energiatehokkuus. TutustuminenEnergiayritykseen(LahtiEnergia). Suoritustapajaarviointi Luennot,etätehtävätjaharjoitustyötsekätentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Verkkokurssimateriaali(teoriajaharjoitustehtävät)sekäopintojaksonaikanajaettavamateriaalija ajankohtaisetartikkelit. 0745YS03YHDYSKUNTASUUNNITTELUOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääpaikallistenolosuhteiden,kutenluonnonolojen,maisemarakenteenjaolevanyhdyskuntarakenteen sekärakennuskannanmerkityksensuunnittelunlähtökohtina ymmärtääkaavajärjestelmänjamaankäyttö-jarakennuslainkeskeisensisällön pystyyhankkimaantietoarajatunalueenaikaisemmistasuunnitelmistajaselvityksistäsekätekemäänniistä yhteenvetoja ymmärtääsuunnittelualueeseenliittyvienarvokkaidenalueidenjakohteidenmerkityksensuunnittelussaja pystyyhakemaanniistätietoa Sisältö Rakennetunympäristönmuutosprosessitjanykytila.Maisemanjaympäristönanalysointi suunnitteluprosessissa.maankäytönsuunnittelunkeskeisetvaiheetsuomessa.yhdyskuntasuunnitteluntasotja organisointisekäkaavaprosessinsisältö.maankäyttö-jarakennuslainkeskeinensisältömaankäytön suunnittelunkannalta.ilmastonmuutoksenhillintäätukevatratkaisumallit,ekologinenrakentaminenja tulevaisuudennäkökulmat. Suoritustapajaarviointi Lähiopetusjaekskursio,harjoitustehtävät,tentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Hyväympäristöyhteinenetu.Opasmaankäyttö-jarakennuslainsoveltamiseen.1999.SuomenKuntaliitto. Helsinki:Kuntaliitonpainatuskeskus. Ekroos,A.Majamaa,V.2005.Maankäyttö-jarakennuslaki.Helsinki:Edita. Osallistuminenyleis-jaasemakaavoituksessa.Ympäristöhallinnonohjeita/2007.Helsinki:EditaPrima. Alalammi.,P.1993.Maisemat,asuinympäristöt.Suomenkartasto350.Forssa:ForssankirjapainoOy. 0745CA03CADSUUNNITTELU,OP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäätietokoneavusteisensuunnittelunmerkityksentyöelämässäjatulevissatyötehtävissä hallitseeteknisenpiirustuksenperusteetjastandardit osaaautocad ohjelman2d-työskentelynperusteetkeskeisissäammattiinliittyvissäsuunnittelutehtävissä osaapiirtääsuppeanalueenasemapiirroksenjataiyksinkertaisenlaitteen Sisältö Tietokoneavusteisenpiirtämisenjasuunnittelunperusteet,2Dtasopiirtäminenperusteet:viivat,tekstit,teknisen piirustuksenyleisimmätstandardit,mitoittaminenjamuutpiirustukseentulevatmerkinnät,piirustustyypitjakoot,piirustuksentulostaminen.johdatuspiirtämiseen.alaanliittyvätharjoitustehtävät. Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Arviointionkokeenmuodossajasiinätestataanopiskelijan valmiuksiaohjelmankäytössä. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat.Opetusmoniste.Lamk-Autocad2007perusteet.pdfsekämarkkinoillaolevat käyttöoppaat.harjoituspiirustustenmallit.opetusmoniste.

14 14 (42) YT3:Ympäristöteknologia3,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämitätarkoittaayritystenympäristöjalaatujärjestelmät ymmärtäämillainentyökaluonelinkaariarviointijamitensillävoidaanvaikuttaaesimerkiksituotteen materiaalitehokkuuteen ymmärtäämillainenprosessionympäristövaikutustenarviointijamihinsitäkäytetään osaatyöskennelläryhmässäprojektinomaisesti osaatehdäkuvankäsittelyäphotoshopohjelmalla 075YJ03YMPÄRISTÖ-JALAATUJÄRJESTELMÄT,OP Osaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotjataidotyhdistettyjentaierillistenlaatu-,ympäristö-,työterveysjaturvallisuusjärjestelmien rakentamisesta tunteekeskeisetstandardit,asetuksetjatyökalut,joitasovelletaanorganisaationlaatu-jaympäristöjohtamisen sekätyö-,terveys-jaturvallisuusasioidenkehittämisenyhteydessä Sisältö Laatu-jaympäristöjärjestelmät,laatu-jaympäristöjärjestelmiinliittyvätstandardit,asetuksetjatyökalut,laatu- jaympäristöjohtaminen. Suoritustapajaarviointi Luennot,ryhmä-jaharjoitustyötsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745EM03ELINKAARIAJATTELUJAMATERIAALITEHOKKUUS,OP Osaamistavoitteet Opiskelija oppiituntemaanelinkaariajattelunsekäeko-jamateriaalitehokkuudenperusteetjakäytönyrityksen toiminnan,tuotteidenjapalveluidenkehittämisenapuvälineenä. Sisältö Eko-/materiaalitehokkuudenarviointi,eko-/materiaalitehokkuudenkehittämismenetelmiä. Suoritustapajaarviointi Luennot,verkkokurssiaineisto,harjoitustyötsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Materiaalitehokkuudenoppimateriaali Muuaineistosovitaanopintojaksonalussa. 0745YA03YMPÄRISTÖVAIKUTUSTENARVIOINTI,OP Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuuympäristövaikutustenarviointiaohjaaviinsäädöksiin(yva-jasova-lait)jahallintomenettelyihin tutustuuosallistumismenettelyihinyva-prosesseissa perehtyytarkemminympäristövaikutustenarviointimenettelyyntutustumallaajankohtaisiinhankkeisiinja raportoimallaniitä Sisältö TutustuminenYVA-lainsäädäntöön,käytetyimmätarviointimenetelmäterilaistenhanketyyppienvalossa.YVAhankkeenprosessinvaiheetjahankkeenosallistenroolit.Ajankohtaistenhankkeidenseuraaminenja raportoiminen. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävätjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali

15 15 (42) Jantunen,J.Hokkanen,P.2010.VA-lainsäädännöntoimivuusarviointiympäristövaikutusten arviointimenettelyntoimivuusjakehittämistarpeet.helsinkiympäristöministeriö,luontoympäristöosasto, KP03KESTÄVÄKEHITYSKAUPUNKIEKOSYSTEEMISSÄPROJEKTIOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkestävänkehityksenperiaatteetjaglobaalithaasteet ymmärtääkaupunkienkestävänkehityksenhaasteetglobaalistijapaikallisesti osaatehdäpienenprojektisuunnitelmansekätoteuttaajaraportoidasenaikataulussa osaaarvioidatavoitteidensaavuttamistajaantaapalautetta pystyytyöskentelemäänryhmässä pystyyyhdistämäänkestävänkehityksenteoriaakäytännöntehtävässä Sisältö Ekologisesti,taloudellisestijasosiaalisestikestäväkehitys.Globaalienympäristöongelmiensyytjaseuraukset. Kaupunkienkestävänkehityksenhaasteetglobaalistijapaikallisesti.Kestävänkehityksenstrategiatjaohjelmat. Projektityöskentelynperusteet:suunnittelu,toteutus,raportointi,arviointi.Palautteenanto. Suoritustapajaarviointi Aktiivinenosallistuminenluennoille,harjoitustehtävientekosekäsitoutuminenprojektintavoitteisiinja aikatauluun. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa 0745KK03:KUVANKÄSITTELY(Photoshop)op Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäädigitaalisenkuvamateriaalinjasenkäsittelyyntarkoitettujenohjelmienkäyttömahdollisuudet ympäristöninventoinnissajasuunnittelussa osaakäyttääkeskeisiäalaanliittyviäohjelmia pystyylaatimaanitsenäisestialaanliittyviäpienimuotoisiatöitä Sisältö Digitaalisenkuvamateriaalintuottaminenjamuokkaaminenerityisestiympäristöninventoinninjasuunnittelun tarpeisiin.keskeisiäaiheitaovatdigitaalikameranjaskannerinkäyttö,kuvankäsittelyphotoshopcs3 ohjelmalla,digitaalisenaineistonhallinta,pdf-dokumenttienluominenjaillustrator ohjelmankäyttäminen teemakarttojenlaatimiseen. Suoritustapajaarviointi Oppiminentapahtuuluentojenlisäksitekemälläpienimuotoisiaharjoitustöitä,joidenpohjaltamyösarviointi suoritetaan. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat. Edeltävätopinnot 0701TP103Tietotekniikanperuskurssioptaivastaavattiedot. YT4:Ympäristöteknologia4,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotympäristönsuunnitteluunliittyvistämerkittävistäosa-alueista,kutenkartta-aineistoista, kiinteistönmuodostuksesta,infrasuunnittelustajageotekniikasta oppiikeskeistensuunnitteluohjelmistojenkäyttöä ymmärtääohjelmistojenkäyttömahdollisuudeterilaisissainventointi-jasuunnittelutehtävissä 0745YV03YHDYSKUNTATEKNIIKKAJAVERKOSTOSUUNNITTELU,OP Osaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotyhdyskuntateknistenverkostojensuunnittelustajarakentamisesta

16 16 (42) ymmärtääliikenneverkonsuunnittelussahuomioitavatperiaatteet ymmärtääverkostojensuunnittelunliittymisenmaankäytönsuunnitteluunjasaayleiskäsityksensiitä,miten erilaisetverkostotjaasennuksetonotettavahuomioonkaavoituksenyhteydessä Sisältö Yhdyskuntarakentamiseninfrastruktuuri,senedellyttämätaluevaraukset,suojatoimenpiteetjamuut yhdyskuntateknisetkysymykset.yleissuunnittelu(kaava-asiat,mitoitus),verkostojenrakentaminenjaylläpito sekäkäytettäviensuunnitteluohjelmienesittely. Suoritustapajaarviointi Luennot,harjoitustyöjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745YM03YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKAJAMAARAKENTAMINEN,OP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämaaperänperusominaisuudet tunteepohjatutkimusmenetelmät ymmärtäägeoteknisensuunnittelunjamaarakennuksenperusteetsekäniidenliittymisenviherrakentamiseen Sisältö Maaluokitukset,geoteknillisetkenttä-jalaboratoriomenetelmät,maaperänfysikaalisetjahydrauliset ominaisuudet. Perustaminen,maakaivannot,täyttötyöt,kuivausrakenteetjaroutasuojaus,tyypillisetmaarakenteetja maarakennuskalusto. Suoritustapajaarviointi Oppitunnit,lähdekirjallisuus,harjoitustyötjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Ilmoitetaanopintojaksonalkaessa. 0745NS03:NOVAPOINT-SUUNNITTELUOHJELMISTO3op Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääcad-työskentelynominaisuuksialaajemminjaperehtyyuusiinohjelmiin oppiiperusteetnovapointineriohjelmasovellustenkäytöstä laatiipienimuotoisiaharjoitustehtäviäerisovelluksilla osaalaatiasuunnitelmiinliittyviähavainnekuvia Sisältö Novapoint ohjelmistonsisältöjaerisovellustenominaisuudetjaniidenkäyttötyöelämässä.tiedonsiirtoeri ohjelmienvälillä.harjoitustehtävät. Edeltävätopinnot 0740C1103CADI,op Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Opintojaksonsuorittaminenedellyttääannettujen harjoitustehtävientekemistähyväksytysti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Ohjelmistotoimittajanmateriaalitjaylläpito. 0745PH03:PAIKKATIEDONHALLINTAop Osaamistavoitteet Opiskelija oppiiperustiedotja taidotsaatavillaolevienpaikkatieto-ohjelmienkäytöstä ymmärtääpaikkatieto-ohjelmistojenkäyttömahdollisuudetympäristönerilaisissainventointi-ja suunnittelutehtävissä osaakäyttääpaikkatieto-ohjelmaaharjoitustehtäviensuorittamisessa Sisältö TutustuminenGIS-ohjelmistojenominaisuuksiinjakäyttöön.Paikkatieto-ohjelmansoveltaminenharjoitustöissä. Edeltävätopinnot

17 17 (42) 0701TP103Tietotekniikanperuskurssiop,0740C1103CADop Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Arviointiperustuupienimuotoistenharjoitustehtävien suorittamiseen. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat.Opetusmoniste. 0745MK03:MAANMITTAUS,KARTATJAKIINTEISTÖNMUODOSTUSop Osaamistavoitteet Opiskelija saakäsityksenkarttojenkehityksestäjahistoriallistenkarttojenkäyttömahdollisuuksista ymmärtääkarttainformaationja-työskentelynmerkityksensuunnittelussa ymmärtääpaikkatietoaineistojenmuodostamisperiaatteetjatutustuusaatavillaoleviinpaikkatietoaineistoihin tutustuumaastossatehtäviinmittaus-jainventointimenetelmiin,mm.gps-laitteenkäyttöön ymmärtääteemakarttojenlaadintaperiaatteetjaosaalaatiayksinkertaisenteemakartan tunteetonttienmuodostamisenerivaiheetjatavallisimmatmaanmittaustoimitukset Sisältö Historiallisetkartta-aineistot.Erikarttatyypit,niidentulkintajakäyttö.Paikkatietoaineistotjaniidenkäyttö suunnittelussa.mittaustekniikanperusteet,tonttienmuodostamisenjaluovuttamisenperiaatteet,tavallisimmat maanmittaustoimitukset. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Lehtinen,L.2005.Karttojenkertomaa.Vanhojenkarttojenkauttamaisemanhistoriaan.Ympäristöministeriö, Genimap.Porvoo:WSBookwell. Maanmittaustoimituksetjakiinteistömuodostusaineistoa. YS1:Yhdyskuntasuunnittelunlähtökohdat,10op Moduulinosaamistavoitteet ymmärtäämaisemanjaluonnonolojenasettamatlähtökohdatjavaatimuksetsuunnittelussasekäerityyppisten luonnonalueidensietokyvynmuutoksille ymmärtäärakennetunympäristönhistoriallisetvaiheetjatunnistaaerilaisetyhdyskunta-jaympäristötyypit osaalaatiaperusinventoinnitsuunnittelualueestakoskienmaisemaa,luonnonympäristöäjarakennettua ympäristöä 0745MM05:MAISEMAMAANKÄYTÖNSUUNNITTELUSSAOP Osaamistavoitteet Opiskelija hallitseemaisemasuunnittelunkeskeisetkäsitteet ymmärtäämaisemankehitysprosessinluonnonmaisemastaihmisenmuokkaamiksikulttuurimaisemiksisekä maisemansekäluonnonmaisemanjakulttuurimaisemanominaispiirteet pystyylaatimaanmaisemaakoskevaninventoinnin,analyysinsekäyleispiirteisenkehittämissuunnitelman liittyenmaankäytönsuunnitteluun tunteemetsätyypitjaniidenominaisuudet osaatunnistaajamääritelläerityyppisiämaisema-alueitasekäavainbiotooppeja Sisältö Maisemaakoskevatkeskeisetkäsitteetjaniidensisältö.Suomalainenmaisematyyppipiirteinen. Maisemarakenteeseenperustuvaanalyysiinventointeineenjasynteeseineen.Maisemakuvanominaispiirteetja niitäkoskevaanalyysi.maisema-alueidenmäärittelemisperiaatteet.maisemansuunnittelunliittyminen maankäytönsuunnitteluun. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Iisakkila,L.1977.Perustietoamaisemaanvaikuttavistaluonnontekijöistä.Espoo:Otakustantamo.

18 18 (42) Rautamäki,M.1989.Maisemarakentamisenperustana.Ympäristöministeriö,kaavoitus-jarakennusosasto, selvitys1989.helsinki:valtionpainatuskeskus. Rikkinen, K Suomen aluemaantiede. Lahti : Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Rautamäki-Paunila,M.1983.Maisemamaakunnatmaakunnallinenviheraluejärjestelmä.Teknillinen korkeakoulu,arkkitehtiosasto.espoo:otapaino Maisemanhoito.1992.Maisema-aluetyöryhmänmietintöI.Helsinki:Ympäristöministeriö. Arvokkaatmaisema-alueet.1992.Maisema-aluetyöryhmänmietintöII.Helsinki:Ympäristöministeriö. 0745RY05:RAKENNETTUYMPÄRISTÖJAYHDYSKUNNATOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäärakennetunympäristönominaispiirteidenhuomioonottamisenympäristönsuunnittelussa ymmärtäärakennetunympäristönhistoriallisetkehitysvaiheet osaakiinnittäähuomiotarakennusten,lähiympäristönjamaisemanerilaisiinvuorovaikutussuhteisiin pystyytunnistamaanerilaisiarakennetunympäristöntyyppejä pystyytunnistamaansuomalaisenrakennuskulttuurinerityylejäjahistoriallisiavaiheitarakennuksissa tutustuueritasoisiinrakennuskulttuuri-inventointeihin osaalaatiasuppeanrakennusinventoinninkäyttäenhyväksivalmiitainventointilomakkeitajaohjeita Sisältö Tutustuminenerilaisiinkaupunki-jamaaseutuympäristöihin.Kaupunkisuunnittelunkeskeisetkehitysvaiheet. Maaseutualueidenmuuttuminen.RakennustaiteenhistorianperusteetpainottuenSuomeenjaläntiseen kulttuuripiiriin.omakohtaistenmiljööhavaintojenesittelysekäkuvallisestiettäkirjallisesti. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Nikula,R.2005.Suomenarkkitehtuurinääriviivat.Otava,Helsinki. Rakennusperintömme.Kulttuuriympäristönlukukirja.2001.KaristoOy,Hämeenlinna. Metsäranta,(toim.).2010.Linnoistalähiöihin:rakennetutkulttuuriympäristötSuomessa.Helsinki SuomalaisenKirjallisuudenSeuraMuseovirasto,2010. YmpäristöministeriönjaMuseovirastonwww-sivustotkurssinsisällönmukaansoveltuvinosin ARSSuomentaide1-6kurssinsisällönmukaansoveltuvinosin YS2:Asuinalueenjaympäristönsuunnittelu,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääasuinalueensuunnitteluunliittyvätperiaatteeteritoimintojennäkökulmasta harjoitteleeasuinalueensuunnitteluajaasemakaavanlaadintaa tutustuulähiympäristönsuunnitteluunjasiihenliittyviinaihepiireihin ymmärtäävuorovaikutteisuudenjamonialaisenammattitaidonmerkityksenasuinalueidensuunnittelussaja toteuttamisessa 0745AY05:ASUINYMPÄRISTÖTOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääasuinalueensuunnittelu-jamitoitusperiaatteetniinrakennustenkuinlähiympäristönmitoituksen suhteen ymmärtääasuinalueidentarvitsemienlähipalvelujenvaatimataluevarauksetjaniidenvaikutuksen lähiympäristöönsä osaasoveltaarakennustenjaalueidensekäväylienmitoitustaharjoitustyökohteessa pystyylaatimaansuunnittelussatarvittavatasiakirjattietokoneavusteisesti osaalaatiahavainnekuvanasuinalueesta Sisältö Asuinalueenliittyminenyhdyskunta-japalvelurakenteeseen.Asuinympäristöntoiminnalliset,tilallisetja viihtyvyystekijät.asuinrakennustenpäätyypitjaniidenmitoitus.rakennustensijoittumisenperiaatteet, korttelinmuodostus.liikenteellisetratkaisutasuinalueillajaniidenvaikutuksetympäristöön.eriikä-ja asukasryhmienhuomioiminensuunnittelussa. Suoritustapajaarviointi

19 19 (42) Lähiopetus,harjoitustehtävät,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Jalkanen,R.al.1997.Asuinaluesuunnittelu.Helsinki:Rakennustieto. AsuinaluesuunnitteluakoskevatRT-kortit. 0745AK05:ASEMAKAAVOITUSOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääasemakaavaprosessinvaiheetjaasemakaavanvaikutuksetrakennetunympäristönmuodostajanaja ympäristöäsäilyttävänä tutustuukunnalliseenpäätöksentekoonkaavojenkäsittelyssä ymmärtääasemakaava-asiakirjojensisällöllisetvaatimukset osaalaatiakohdealueelleasemakaava-asiakirjat osaaarvioidakaavanvaikutuksiaympäristöön pystyylaatimaankaavoitukseentms.suunnitteluunliittyvänosallistumis-jaarviointisuunnitelman Sisältö Kaavanedellyttämätperusselvityksetjaniidensisältö,asemakaavaprosessinvaiheetjavuorovaikutus asemakaavassa.vuorovaikutteisensuunnittelunkeskeinensisältöjamenetelmät.asemakaavansisällöllisetja muodollisetvaatimukset:asemakaavamerkinnätja määräykset.asemakaavaselostuksenlaatiminenja asemakaavakartanpiirtäminennovapoint-ohjelmalla. Edeltävätopinnot 0745YS03Yhdyskuntasuunnittelu Suoritustapajaarviointi Oppitunnit,kirjallisuusjaharjoitustyö. Arviointiasteikolla Opiskelumateriaali Asemakaavamerkinnätja määräykset.2003.ympäristöministeriö,opas12. Asemakaavanselostus.2000.Ympäristöministeriö,opas3. Bäcklund,P.,Häkli,J.Schulman,H.(toim,)2002.Osallisetjaosaajat.Tampere:Tammer-Paino. Leskinen,A.,Paldanius,J.Tulkki,K.1998.Kunhaluatvaikuttaa.Osallistuelinympäristösisuunnitteluun. Helsinki:OyEditaAb. Peltonen,L.,Hirvonen,J.,Manninen,R.,Linjama,H.Savikko,R.2006.Maankäytönkonfliktitjaniiden ratkaisumahdollisuudet.suomalaisennykytilankartoitus.helsinki:editaprima. Tulkki,K.Vehmas,A.2007.Osallistuminenasema-jayleiskaavoituksessa.Ympäristöhallinnonohjeita 2007.Helsinki:EditaPrima. 0745LK05:LÄHIYMPÄRISTÖNKÄSITTELYOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääympäristönlähtökohtienselvittämisenmerkityksen suunnitteluprosessissa ymmärtäälähiympäristöämuodostavienosatekijöidenmerkityksen ympäristökokonaisuudessa ymmärtääerilaistenkasvupaikkojenasettamanlähtökohdan lähiympäristönsuunnitteluun osaatunnistaarakentamiseen,kasvillisuudenkäyttöönja pinnoitteisiinliittyvätkeskeisettekijätlähiympäristössä osaasuunnitellapienialaisenlähiympäristöönliittyvänalueenja huomioidasensuunnittelussaedellytettävättoiminnatjatilavaatimukset Sisältö Mistäosatekijöistälähiympäristömuodostuu.Erilaistenasuinalueiden arvioinninperiaatteet.mitensuunnittelutehtäväälähestytäänjamiten senkanssaedetään.suunnitelma-asiakirjojenesittämisperiaatteet.eriammattialojenosaamisenmerkitys lähiympäristönsuunnitteluntoteutuksessa. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävät. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Viherrakentajankäsikirja.

20 20 (42) AluesuunnitteluakoskevatRT-kortit. YS3:Yhdyskuntasuunnitteluaeritasoilla,20op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija kehittääkuvallisenesittämisenvalmiuksiaanjaymmärtääniidenmerkityksenyhdyskuntasuunnittelussajasitä koskevassaviestinnässä perehtyyyleiskaavaprosessiin,senlähtökohtiinjasuunnitteluasiakirjoihin perehtyyerilaistenkeskusta-alueidenkehittämistarpeisiin osaaesitellätekemiäänhavaintojajalaatimiaansuunnitelmiakohdealueidenasukkaille,yrityksilleja julkisyhteisöille ymmärtääsuunnitteluntalousvaikutuksia tutustuupaikkatietoaineistojenkäyttöönkaavoituksessa osaaammattialaanliittyvääkeskeistäenglanninsanastoajapystyyesittelemäänharjoitustöitäänenglanniksi 0745KV03:KUVALLINENVIESTINTÄOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkuvallisenviestinnänmahdollisuudetympäristöönliittyvieninventointienjasuunnitelmien esittelyssä ymmärtääkäytössäolevienohjelmienkäyttömahdollisuudetjasoveltuvuudenerilaisiinaiheeseenliittyviin tehtäviin osaalaatiaomanesittelyportfolionsavalitsemistaanharjoitustöistäjasaavalmiudetylläpitääportfoliota jatkossa osaalaatiatietokoneavusteisestierilaistatypografistaaineistoaliittyenympäristöalaan Sisältö Tutustuminentaitonperiaatteisiinjataitossakäytettäviinohjelmiin.Henkilökohtaisetharjoitustyöt,joissa aiheinaovatportfolio,asiakirjataittojaesittelyplanssinsommittelu. Suoritustapajaarviointi Luennotjaharjoitustyöt,joidenperusteellaarviointisuoritetaan. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojenalussa. 0745YK06:YLEISKAAVOITUSOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäälähtökohdattaajama-,kylä-jahaja-asutusalueidensuunnittelusta ymmärtäämaaseutualueidenmaisemallisetjakulttuurisetominaispiirteetjaniidenhuomioimisenmaankäytön suunnittelussajaympäristönkehittämisessä ymmärtäämaaseutualueidenelinkeinojenvaikutuksenmaankäytönsuunnittelussajatutustuumaaseudun kehittämisenhanketoimintaanyleispiirteisesti osaainventoidamaaseutumaisenalueenjakootasitäkoskevattarpeellisetlähtötiedot osaalaatiayleiskaava-asiakirjatmaaseutualueelle ymmärtääsuomalaisenkulttuurimaisemanmuodostumisenhistorian ymmärtääkulttuurimaisemanekologisetulottuvuudet osaatunnistaakulttuurimaisemakokonaisuuksiajaniidenarvokkaitapiirteitä ymmärtääerilaistenkulttuurimaisematyyppienhoitotarpeet Sisältö Maaseutualueidenkulttuuriympäristö,muutosprosessitjanykytilaesimerkkienvalossa.Perustiedottaajama-, kylä-jahaja-asutusalueidensuunnittelustasekämaaseudunyleiskaavoituksesta.maaseudunliikenne, infrastruktuuri,palvelutjaelinkeinotsekämaa-jametsätalouteenliittyvätliitännäiselinkeinot.suomalaisen kulttuurimaisemanhistoriajaerilaisetmaisematyypit.kulttuurimaisemaanliittyvätkäsitteet.kulttuurimaisema osanatoimivaamaa-jametsätalouttasekäniidenvuorovaikutus.kulttuurimaisemanhoitoperiaatteetja käytännöntoteutukset. Suoritustapajaarviointi

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1.

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1. 1. Ympäristöteknologia......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP.............................................................

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa LUMA ja TUPA matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Marja Mäkinen, matematiikan lehtori matematiikan laitoksen johtaja 8.10.2003 TAMK, Marja Mäkinen

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian ko 240 op

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian ko 240 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian ko 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (9) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opiskelijan kommenttipuheenvuoro. Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu

Opiskelijan kommenttipuheenvuoro. Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu Opiskelijan kommenttipuheenvuoro Marika Vainio Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulu 1 Mikä toi minut energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaksi? Lähipiirissäni ympäristöasiat

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin RYHMÄ JA HYVINVOINTI RYHMÄYTYMISEN CASE PKAMK Insinöörikoulutuksen Foorumi 5.10.2012 Joni Ranta Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin Terveys ja hyvinvointi Wärtsilän

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian ko 240 op Miljöösuunnittelun sv Ympäristötekniikan sv Ympäristöbiotekniikan sv YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä

Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä Osaamistarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia Yliopettaja Eeva Aarrevaara 1 Yhdyskuntasuunnittelun AMK-opetus Lahdessa AMK-tutkinnossa kaksi pääainetta: Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys teknis-luonnontieteellisen 1.

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 4,0 vuotta OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOU- LUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE 2017-2025 KASVU (SEKTORI) KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 7 116 7 636 6 526 6 662 9 488 10 181 Kaikki tarkastellut tutkintonimikkeet yhteensä,

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 28 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 email: juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of 1 of 12 15.12.2015 17:38 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op 2 of 12 15.12.2015 17:38 Pääaine: Fysiikka Vuosi/lukukausi 1. syksy

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet.

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet. 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 365 3234 email: juhani.katainen@cc.tut.fi Osaston

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

BIOTALOUDESTA BUSINESSTA

BIOTALOUDESTA BUSINESSTA BIOTALOUDESTA BUSINESSTA MAATALOUSYRITTÄJÄN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KORKEAKOULUDIPLOMI Jaana Auer Biotalous Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä käyttöä ja niistä valmistettujen

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 1 (80) OPINTO-OPAS 2009-2010 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto Ympäristöbiotekniikan

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 1 OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU YLEISTIEDOT KOULUTUS Henkilöstö- ja talousosaaja -korkeakouludiplomi TOTEUTUSAIKA 1.8.2014-31.12.2015

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö. Savoy Lauri Jääskeläinen

Uudistuva lainsäädäntö. Savoy Lauri Jääskeläinen Uudistuva lainsäädäntö Savoy 17.11.2015 Lauri Jääskeläinen Perusteet säilyneet Rakennusvalvonnan peruskonsepti säilynyt (itse asiassa lakimuutokset tulivat voimaan jo 1.9.2014, mutta liittyvät asetukset

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Katso listasta, tuleeko sinun hankkia paperikirja vai sähköinen kirja.

Katso listasta, tuleeko sinun hankkia paperikirja vai sähköinen kirja. OPPIKIRJALUETTELO 07-087 Kotkan lyseo Katso listasta, tuleeko sinun hankkia paperikirja vai sähköinen kirja. KURSSI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI Vuositaso I hankkii sähköisen oppikirjan ja sähköiset t. Vuositaso

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 Hakemus hyväksytään

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Tuotantotalouden pääaineinfo

Tuotantotalouden pääaineinfo Tuotantotalouden pääaineinfo 1.4.2014 Klo 9-11 Sali 4301+02 Maija Eronen Opintoneuvoja, LUT Tuotantotalous tuta.opintoneuvoja@lut.fi Agenda 9:15-9:40 Yleisinfo (4301-02) Miksi pääaine valitaan? Miten pääaine

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Matematiikan ja fysiikan peruskokeet

Matematiikan ja fysiikan peruskokeet Matematiikan ja fysiikan peruskokeet Mikael Lumme Insinöörikoulutuksen foorumi 2010 Hämeenlinna 17.-18.3.2010 Insinööri Latinan sana ingenium tarkoittaa laajoja käsitteitä kuten synnynnäinen kyky, luontainen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot