1 (42) OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op"

Transkriptio

1 1 (42) OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK Laajuus 240 op Ympäristöteknologian koulutusohjelman opetuksessa punaisena lankana ovat kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelu ja materiaali- ja energiatehokkuus. Koulutuksella hankitaan työtehtävien vaatimat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteinen asennoituminen yrittäjyyteen. Koulutus antaa tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. konsulttina tai julkisen sektorin (kaupungit, kunnat, kehittämisyhtiöt) tehtävissä. Opiskelun aikana viestintä - ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn. Kaikille yhteisen jakson jälkeen opiskelija voi valita pääaineekseen ympäristönsuojelutekniikan, energia-asiat tai yhdyskuntasuunnittelun. Opiskelija rakentaa tuetusti oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Yhdyskuntasuunnittelu keskittyy kaavatasoihin, rakennetun ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluohjelmistojen hallintaan. Ympäristönsuojelutekniikan painopisteitä ovat ympäristönäytteenotto, vaurioituneen ympäristön kunnostus ja sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntäminen suljetun kierron periaatteella. Energiapainottuuuusiutuvaanenergiaanjalaiteratkaisuihin,energiatehokkuuteen,päästöjenvähentämiseenja teknis-taloudelliseentarkasteluun. Insinöörikoulutukseenkuuluumatematiikan,fysiikanjakemianopintojaminimissään31opintopistettä(op). Kaikilleyhteisetammattiopinnot(60op)rakentuvatneljästämoduulistajasisältävätmuunmuassa tutustumistamaa-,vesi-jakaupunkiekosysteemeihin,jäte-,vesi-,jaenergiahuoltoonsekä ympäristölainsäädäntöön.kestäväkehitys,elinkaariajattelujamateriaalitehokkuustulevatkäsitteinätutuiksi. Yhdyskuntasuunnittelujatekniikkatulevattutuiksisekäteorian,käytännönesimerkkienettä suunnitteluohjelmienavulla.pääaineeksivalitaanyhdyskuntasuunnittelu,ympäristönsuojelutekniikkatai energia-asiatpääainettavoisuorittaaenimmillään55op,muttavoimyösvalitayhdistelmänomasta pääaineestaanjaottaatoisestapääaineestasivuainemoduulin15op Opiskelunaikanaollaanaktiivisestiyhteistyössäyritystenjajulkisyhteisöjen(esim.kunnat,kaupungit,yliopistot jatutkimuslaitokset)kanssa.ryhmä-jayksilötöinätehtävienharjoitustöidenavullasovelletaanopittujatietojaja taitojakäytännöntilanteisiin.osaopinnoistatoteutetaantyöelämälähtöisinäprojekteinajoidentulokset luovutetaantilaajalle.erityisestinäidentoimeksiantojenkauttaopiskelijasaakäsityksensiitä,millaisia työelämätaitojaedellytetäänsuunnittelujakonsulttityössä. Opintojenolennaisiaosiaovattyöharjoittelusekäopinnäytetyö.Työharjoittelujaksoillaopiskelijaperehtyy yrityksentaijulkisyhteisöntoimintaansekäkäytännöntyöskentelyyn.opinnäytetyössäopiskelijakeskittyy kiinnostavantyöelämälähtöisenaiheenselvitys-jasuunnittelutehtävään. Ympäristöteknologian koulutusohjelman tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopisteitä ovat uusiutuva energia, kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä kestävän kehityksen ympäristöteknologiat (ml bioteknologia) ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Ympäristöteknologiankoulutusohjelmassaontähänastiollutkolmesuuntautumisvaihtoehtoa: miljöösuunnittelu,ympäristötekniikkajaympäristöbiotekniikka.ylläesitellytuudetpääaineetpyrkivät vastaamaanyhäparemminympäristöalanmuutoksiinjaosaamistarpeisiin. YmpäristöteknologiankoulutustapahtuusekäStåhlberginkatu10:ssäTekniikanlaitoksellaettäClentech ParkissaNiemenkatu73:ssaLahdentiede-jayrityspuistossa(http://www.lahtisbp.fi/).

3 07YMPÄRISTÖTEKNOLOGIANKOULUTUSOHJELMA KOULUTUSOHJELMANPERUSOPINNOT 45OP Ammattikorkeakoulunyhteisetperusopinnot14op 01SUOAsiantuntijaviestintäop 01RUORuotsinkieliop 01ENG:Englanninkielijaviestintäop 01PJYTYrittäjyysopinnotop Luonnontieteellisetperusopinnot1,16op 0701KF104:Kemianjafysiikanperusteetop 0701MP103:Matematiikanperusteetop 0701MK103:Mekaniikkaop 0701GT103:Geometriajatrigonometriaop 10708T1103:Tietotekniikkaop Luonnontieteellisetperusopinnot2,15op 0701VM103:Vektoritjamatriisitop 0701SA103:Sähkö-jaaaltoliikeoppiop 0701FL103:Fysiikanlaboraatiotop 0701D1103:Differentiaali-jaintegraalilaskentaop 0701T1103Tilastomatematiikkaop AMMATTIOPINNOT130OP YT1:Ympäristöteknologia1,15op 0745AK03:Ammatillinenkasvuop 0745MV06:Maajavesiekosysteemitop 0745EO06:Epäorgaaninenjaorgaaninenkemiaop YT2:Ympäristöteknologia2,15op 0745YH03:Ympäristölainsäädäntöjahallintoop 0745JH06:Jäteenergiajavesihuoltoop 0745YS03:Yhdyskuntasuunnitteluop 0745CA03:CADsuunnitteluop YT3:Ympäristöteknologia3,15op 0745YJ03:Ympäristö-jalaatujärjestelmätop 0745EM03:Elinkaariajattelujamateriaalitehokkuusop 0745YA03:Ympäristövaikutustenarviointiop 0745KP03:Kestäväkehityskaupunkiekosysteemissäprojekti op 0745KK03:Kuvankäsittely(Photoshop)op YT4:Ympäristöteknologia4,15op 0745YV03:Yhdyskuntatekniikkajaverkostosuunnitteluop 0745YM03:Ympäristögeotekniikkajamaarakentaminenop 0745NS03:Novapointsuunnitteluohjelmisto3op 0745PH03:Paikkatiedonhallintaop 0745MK03:Maanmittaus,kartatjakiinteistönmuodostusop 3 (42) Suoritusvuosi Suoritusvuosi

4 YS1:Yhdyskuntasuunnittelulähtökohdat10op 0745MM05:Maisemamaankäytönsuunnittelussaop 0745RY05:Rakennettuympäristöjayhdyskunnatop YS2:Asuinalueenjaympäristönsuunnittelu15op 0745AY05:Asuinympäristötop 0745AK05:Asemakaavoitusop 0745LK05:Lähiympäristönkäsittelyop YS3Yhdyskuntasuunnitteluaeritasoilla20op 0745KV03:Kuvallinenviestintäop 0745YK06:Yleiskaavoitusop 0745KK05:Keskusta-alueidenkehittäminenop 0701YT103:Ympäristönsuunnitteluntalousmatematiikkaop 0745SE03:Yhdyskuntasuunnittelunenglantiop YS4Tie javäyläsuunnittelu,10op 0745LY05:Liikenneyhdyskuntasuunnittelussaop 0745KT05:Katujatiesuunnitteluop YST1:Ympäristönäytteenottoja mittaukset10op 0745YL03:Ympäristötutkimuksenlaboratoriomenetelmätop 0745VK03:Vesistönäytteenotto,kenttämittauksetjaanalyysit op 0745MK04:Maaperäjakaatopaikkanäytteenotto,mittauksetja analyysitop YST2:Vaurioituneenympäristönkunnostusjaylläpito,15op 0745YE03:Ympäristökemiajaekotoksikologiaop 0745PM06:Pilaantuneenmaankunnostus6op 0745VS06:Vesistöjenkäytönjaylläpidonsuunnitteluop YST3:Vesihuoltojasanitaatio,15op 0745JK05:Jätevedenkäsittelyjahyödyntäminenop 0745PS03:Puhdasvesijasanitaatioop 0745YT03:Ympäristönsuojelutekniikanenglantiop 0745PS04:Prosessinsuunnittelujamitoitusop YST4:Jätehuoltojamateriaalikierrot15op 0745YJ03:Yrityksentaijulkisorganisaationjätehuoltoop 0745BJ03:Biohajoavanjätteenhyödyntäminenop 0745MA03:Materiaalienkierrätysliiketoiminta3op 0745LK03:Loppusijoitettavajätejakaatopaikkojensuunnitteluja valvontaop 0745MP03:Elinkaarijamateriaalitehokkuusprojektiop E1:Energiantuotannonperusteetjailmansuojelu,15op 0701LE103:Lämpöenergiaop 0745ET03:Energiatekniikkaop 0745IP06:Ilmansuojelujapäästömittauksetop 0745KS03:Kansainvälisetsopimuksetjalainsäädäntöop E2:Bioenergia,10op 0745BB04:Biomassatjabiojätteetjaniidenhyödyntäminen energianaop 0745BE03:Biopolttoaineidenelinkaaritarkasteluop 0745TE03:Tulevaisuudenenergiatop E3:Uusiutuvaenergiajalaiteratkaisut(Energon),15op 0745UE03:Uusiutuvanenergianlaiteratkaisutop 0745UL03:Uusiutuvanenergianliiketoimintaosaaminenop 4 (42)

5 5 (42) 0745EE03:Energiaosaajanenglantiop 0745UP06:Uusiutuvanenergianprojektityöop E4:Energiatehokkuus15op 0721LK103:Lämpöoppijakuljetusilmiöt 0745EY03:Energiatehokkuusyhdyskuntarakenteessaop 0745ER03:Energiatehokkuusrakennuksissaop 0745EN03:Energianeuvontaop 0745EP03:Energiatehokkuudenparantaminenprojektiop Projektityötaidot,15op 0745LP10:Laaja-alainenprojekti,10op(esim.UrbanPlanning Project,Yrityksenympäristö-jalaatujärjestelmänauditointi, Teknologiatestausprojekti) Osallistuminenjonkunmoduulinprojektiin(muunkuinoman pääaineen) Kehitysyhteistyöopinnot10-15op 0745KV05Kansallinenjakansainvälinenkehitysyhteistyö NationalandInternationalDevelopmentCooperation(3.tai4.p.) op 0745TK05Työskentelyjakommunikointikehitysmaissa WorkingandCommunicationinDevelopmentCountries(3.tai4.p.) 5op 0745KO05Kehitysyhteistyönopintomatka/hanke DevelopmentManagementProject(3.tai4.p.)op VAPAASTIVALITTAVATOPINNOT15OP Vapaastivalittavatopinnot15op 07VVSUPE03:Suomenkielenperusteetop 01VVENGVA:Englanninkielenvalmentavakurssiop 01VVRUOVA:Ruotsinkielenvalmentavaop 0708T2103:TietotekniikkaIIop 0701T2103:TilastomatematiikkaIIop 0791YF103:Ympäristöfysiikkaop HARJOITTELU30OP Harjoittelu21op 0703HA HA413op HarjoitteluIIop 0703HA HA913op OPINNÄYTETYÖ20OP Tutkimus-kehitys-jainnovaatiotaidot,20op 0745JO05:Tutkimusmenetelmätjaseminaarityöskentely,op 0745ON015:Opinnäytetyö15op 3 15 Suoritusvuosi Suoritusvuosi Suoritusvuosi

6 KOULUTUSOHJELMANPERUSOPINNOT Ammattikorkeakoulunyhteisetopinnot 01SUOASIANTUNTIJAVIESTINTÄOP -01SUOA:Asiantuntijaviestintäop -01PINFO:Informaatiolukutaitoop Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01ENGENGLANNINKIELIJAVIESTINTÄOP Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01RUORUOTSINKIELIOP -01RUOK:Ruotsinkieli,kirjallinenosa -01RUOS:Ruotsinkieli,suullinenosa Opintojaksoonammattikorkeakoulunyhteinen.Kuvausonammattikorkeakoulunopinto-oppaanyhteisessä osassa. 01PJYTYRITTÄJYYSOPINNOTOP 6 (42) ENGLANTIJARUOTSI Kaikkiuudetopiskelijattestataanenglanninjaruotsinkielessätietokoneellatehtävällätasokokeella.Tasokoeon hetilukuvuodenalussa.tasokokeestaeisaaopintopisteitävaanoikeudenosallistuavarsinaisillekielten opintojaksoille.elleiopiskelijaläpäisetasokoettahyväksytysti,hänetohjataantäydentämäänopintojaan Englanninperusteetja/taiRuotsinperusteetopintojaksoille.(Katsovapaastivalittavatopinnot.)

7 7 (42) MATEMATIIKKAJAFYSIIKKA Kaikkiuudetopiskelijatosallistuvatmatematiikantasokokeeseenensimmäisenopiskeluvuodenalussa. Tasokokeessaonkymmenentehtävää,jamaksimipistemääräon30.Opiskelijatohjataantasokokeenperusteella koulutusohjelmakohtaisiinmatematiikantasoryhmiin. Kaikillaopiskelijoillaonmahdollisuusosallistuafysiikantasokokeeseen,jokajärjestetäänpääsääntöisestiheti1. opiskeluvuodenalussapaitsiteknisenvisualisoinninjavaatetustekniikanopiskelijoille2.opiskeluvuodenalussa. Tasokoesisältäätehtävää.Tehtävätovatlukionlaajanfysiikanmekaniikanjalämpöopinkursseihinliittyviä laskutehtäviätaiteoriakysymyksiä.kokeenmaksimispistemääräon30pistettäjakokeenhyväksymisrajaon20 pistettä.fysiikantasokokeenhyväksyttysuorituskorvaafysiikanopintojaseuraavasti: - Fysiikanjakemianperusteet,fysiikanosuus Koulutusohjelmanopiskelijoillaonmahdollisuusosallistuakemiantasokokeeseen,jokajärjestetään pääsääntöisestiheti1.opiskeluvuodenalussa.tasokoesisältäätehtävää.tehtävätovatlukionkemiaan liittyviälaskutehtäviätaiteoriakysymyksiä.kokeenmaksimispistemääräon30pistettäjakokeen hyväksymisrajaon20pistettä.kemiantasokokeenhyväksyttysuorituskorvaakemianopintojaseuraavasti: Fysiikanjakemianperusteet,kemianosuus. AMMATTIOPINNOT130OP Luonnontieteellisetperusopinnot1,16op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääympäristönsuunnittelunjaopintojenkannaltakeskeisetmatematiikan,fysiikanjakemiansisällöt ymmärtääfysiikanjakemianmerkityksensuunnittelutehtävissä osaakäyttäähyväkseentilastollistaaineistoa pystyyitsenäisestisuoriutumaanammattiopintoihinliittyvistätietoteknisistäharjoituksistajaseminaaritöistä 0701KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP Kemia 2 OP Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto. Osaamistavoitteet Opiskelija - ymmärtää kemian perusteet - saa valmiuden insinöörikoulutuksen kemian opintojaksojen suorittamiselle - osaa laskea yksinkertaisia kemian laskutehtäviä Sisältö Kemialliset käsitteet (mooli, atomi, suola, molekyyli jne.), alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, atomirakenne karkeasti, ainemäärän ja pitoisuuden käsitteet, kemiallisen reaktioyhtälön kirjoittaminen sekä kemiallisen laskun ratkaisu. Suoritustapa ja arviointi Alussapidettävätasokoetailuennot,harjoitustehtävätjatentti.Arvosteluhyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Sovitaan opintojakson alussa. Fysiikka 2 OP Opintojaksoonpakollinenniilleopintonsaaloittavilleinsinööriopiskelijoille,joidenpohjakoulutuson ammattitutkinto.opintojaksosoveltuumyösmuille,jotkatarvitsevatperustietoafysiikasta. Osaamistavoitteet Opiskelija - ymmärtää fysiikan perusteet saavalmiudeninsinöörikoulutuksenfysiikanopintojaksojensuorittamiselle osaalaskeayksinkertaisiafysiikanlaskutehtäviä Sisältö Suurelaskenta,mekaniikka;kinematiikanperusteet,dynamiikka,olomuotojenmekaniikka;paine, hydrostaattinenpaine,arkhimedeenlaki,lämpöoppi;lämpötila-asteikot,lämpölaajeneminen,aineen lämpöopillisetominaisuudet,sähköoppi;sähköstatiikka,tasavirtapiirit Suoritustapa ja arviointi

8 8 (42) Alussapidettävätasokoe,oppitunnit,harjoitustehtävätjakaksivälikoetta.Arvosteluhyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Harjoitustehtävä,monistejaluennot.Oheislukemistonavoitutustuajoinsinöörikoulutuksenoppikirjaan Hautala,M.Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. 0701MP103MATEMATIIKANPERUSTEETOP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaonalgebrankäyttötaidonkehittäminenjasyventäminenniin,ettäopiskelijatvoivat jatkaamatematiikanopintojasekäosaavatsoveltaamatemaattisiamenetelmiäerityisestiluonnontieteiden, mekaniikanjasähkötekniikanopinnoissa. Sisältö potenssi-,polynomi-jarationaalilausekkeidensieventäminen ensimmäisenasteenyhtälötjayhtälöryhmät yksinkertaisiasanallisiaprobleemojajaprosenttilaskuja 2.asteen,juuri-jakorkeammanasteenyhtälöt tasonanalyyttisengeometrianalkeet logaritmi-jaeksponenttifunktio yksinkertaisetlogaritmi-jaeksponenttiyhtälöt Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2003.TeknistenammattienmatematiikkaA.9.painos.Helsinki:WSOY. 0701MK103 MEKANIIKKA 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelijahallitseesuurelaskennanperusteet,mekaniikanperusteet,lujuusopinperusteetsekätunteefysiikan opiskelunkannaltatärkeimmätsuureetjaosaasoveltaaniitäkäytäntöön. Sisältö kinematiikka dynamiikka statiikka kiinteänaineenmekaanisiaominaisuuksia Edeltävät opinnot Lukionlaajafysiikkaarvosanallataifysiikanperusteet Suoritustapajaarviointi Luentojajaharjoituksia,etäopiskelua,tentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. 0701GT103GEOMETRIAJATRIGONOMETRIAOP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaontaso-jaavaruusgeometriansekäjatrigonometriankäyttötaidonkehittäminenja syventäminenniin,ettäopiskelijatvoivatjatkaamatematiikanopintojasekäosaavatsoveltaamatemaattisia menetelmiäerityisestiluonnontieteiden,mekaniikanjasähkötekniikanopinnoissa. Sisältö tasogeometrianperusteet suora-javinokulmaisenkolmiontrigonometria trigonometrisetfunktiot,trigonometriankaavat,trigonometrisetyhtälöt avaruusgeometrianalkeet,kappaleidentilavuudetjapinta-alat Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2007.TeknistenammattienmatematiikkaB painos.Helsinki: WSOY.

9 9 (42) 0708T1103TIETOTEKNIIKKAI,OP Osaamistavoitteet OpintojaksotutustuttaaopiskelijanTekniikanlaitoksenATK-järjestelmäänjatarjoaaperustiedottietotekniikan käytöstä työvälineenä.tavoitteenaon,ettäopiskelijapystyyitsenäisestisuoriutumaanammattiopintoihinliittyvistä tietoteknisistä harjoituksistajaseminaaritöistä. Sisältö TekniikanlaitoksenATK-järjestelmä Haittaohjelmatjaniiltäsuojautuminen Käyttöjärjestelmä Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Esitysgrafiikkaohjelma Internetjasähköpostijärjestelmä Suoritustapajaarviointi Luennot,harjoitustyötjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Luentomateriaalijamuualaanliittyväkirjallisuus. Korvaavuus Opintojaksonvoikorvatasuorittamallahyväksytystilaitoksenjärjestämäntietotekniikannäyttökokeentai omaamalla tietotekniikana-taiab-tasonajokortin. Luonnontieteellisetperusopinnot2,15op 0701VM103VEKTORITJAMATRIISITOP Osaamistavoitteet Tavoitteenaonsaavuttaavektorialgebranja geometriansekämatriisilaskennanriittävähallinta,jottaopiskelija osaakäyttääjasoveltaaammattiopinnoissa, Sisältö vektorienkomponentitjalaskutoimitukset(skalaari-,vektori-jakolmitulot) matriisialgebranperusteet analyyttistageometriaa(suoratjatasot3d:ssa) Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2007.TeknistenammattienmatematiikkaB painos.Helsinki: WSOY. Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2006.TeknistenammattienmatematiikkaE.Lineaarialgebra.1.painos. Helsinki:WSOY. 0701SA103SÄHKÖ-JAAALTOLIIKEOPPIOP Osaamistavoitteet Opiskelija hallitseesähkö-jaaaltoliikeopinperusteet kykeneeselviytymäänammattiaineista. Sisältö Sähköstatiikka,tasavirtapiirit,värähdysliike,aaltoliikeoppi,melu,desibeliasteikko Edeltävätopinnot 0701MK103Mekaniikkaja0701KF104Fysiikanperusteitavastaavattiedot,0701SA103Sähkö-jaaaltoliikeoppi Suoritustapajaarviointi Luentojajaharjoituksia,etäopiskelua,tentti. Arviointiasteikolla5.

10 10 (42) Opiskelumateriaali Peltonen,H.1999.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa1.6.painos.GummerusKirjapainoOy,Jyväskylä. Peltonen,H.,Perkkiö,J.Vierinen,K.2000.Insinöörin(AMK)Fysiikkaosa2.5.painos.GummerusKirjapainoOy, Jyväskylä. 0701FL103FYSIIKANLABORAATIOT,OP Osaamistavoitteet Opiskelijaosaatehdäfysikaalisiamittauksiajalaatiatuloksistaanoikeaoppisenselostuksen.Erikoisestihänosaa tulostenkäsittelynvirhetarkasteluineenjagraafisenesityksenlaatimisensekähyödyntäätietotekniikkaa selostuksentekemisessä.opiskelijallemuotoutuukäsitysfysiikastakokeellisenaluonnontieteenä. Sisältö Opintojaksosisältäälaboratoriotyöskentelyäjatyöselostustentekoa. Edeltävätopinnot 0701MK103Mekaniikka Suoritustapajaarviointi Hyväksytystisuoritetutlaboratorioharjoitukset,arviointihyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2003.TeknistenammattienmatematiikkaC.7.painos.Helsinki:WSOY. 0701D1103DIFFERENTIAALI-JAINTEGRAALILASKENTA,OP Osaamistavoitteet Opintojaksontavoitteenaontutustuamatemaattisenanalyysinperuskäsitteisiinjaoppiasoveltamaanniitä koulutusohjelmanmukaanesimerkiksikinematiikkaan,lujuusoppiintaisähköoppiin. Sisältö funktionraja-arvo,jatkuvuusjaderivaatta integraalifunktiojamäärättyintegraali derivaatanjaintegraalinyleisetperusominaisuudetjatavallisimpienfunktioidenderivoimis-ja integroimiskaavat ääriarvotjakäännepisteet pinta-ala,painopistejamomentti Edeltävätopinnot 0701MP103Matematiikanperusteettaivastaavattiedot,0701GT103Geometriajatrigonometria Suoritustapajaarviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla T1103 TILASTOMATEMATIIKKA I, 3 OP Osaamistavoitteet Opiskelijaperehtyyempiirisentilastoaineistonkuvaamiseen,käsittelyynjaanalysointiin, todennäköisyyslaskennanalkeisiinjatärkeimpiinteoreettisiinjakaumiin. Sisältö empiirisetjakaumatjatunnusluvut regressiojakorrelaatio tärkeimmätdiskreetitjajatkuvatjakaumatsekäniidentunnusluvut estimoinninjatilastollisentestauksenalkeet Edeltävät opinnot 0701MP103 Matematiikan perusteet Suoritustapa ja arviointi Opintojaksomuodostuuluennoistajaharjoituksista.Arviointitapahtuutuntiosaamisen,harjoitustehtävienja välikokeidentaitentinperusteella. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Launonen,E.,Sorvali,E.Toivonen,P.2006.TeknistenammattienmatematiikkaE.Todennäköisyyslaskentaja tilastomatematiikka.1.painos.helsinki:wsoy. YT1:Ympäristöteknologia1,15op Moduulinosaamistavoitteet

11 11 (42) Opiskelija hallitseeperustiedotjaopiskelutaidottoimiakseenopiskelijanalahdenammattikorkeakoulussa ymmärtäämiksiontärkeääsaadahyvättiedotekologiasta,biotieteistäjakemiastaperustaksitulevaille ympäristöalanopinnoille osaamaa-javesiekosysteemeistäperusteet osaaepäorgaanisenjaorgaanisenkemianperusteet kehittääomiaopiskelutaitojaan 0745AK03AMMATILLINENKASVUOP Osaamistavoitteet Opiskelija osaatoimialahdenammattikorkeakoulussaopiskelijanajahyödyntääsentarjoamiamahdollisuuksia pystyylaatimaanhops:injaottamaanvastuutaomistaopinnoista ymmärtäämillaisiaerilaisiamahdollisuuksiaympäristöalallaontyöllistyä ymmärtäätyösuojeluntyöturvallisuudenmerkityksenympäristöalalla ymmärtäämitäkehittäminenja työyhteisötaidot tarkoittavatkäytännössä Sisältö Opiskelijaosallistuujärjestettyihininfoihin(mm.orientaatioviikko,kansainvälinentoiminta,harjoittelu), tilaisuuksiin,vierailuihinjamahdollisiinympäristötempauksiin.opiskelijalaatiihenkilökohtaisen opetussuunnitelman(hops)sekäosallistuututorhaastatteluun.opiskelijatutustuuympäristöalaanvierailujen, vierailijoidenjaomanalaantutustumistehtävänkautta.tuntejakertyyensimmäisenvuodenaikanaja merkinnänsaakeväälläjososallistumisiaonkertynytriittävästi. Suoritustapajaarviointi Pakollinenpaikallaolojaosallistuminen. Arviointihyväksytty/hylätty. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745MV06MAAJAVESIEKOSYSTEEMITOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämaa-javesiekosysteemientoiminnanperusteet ymmärtääekosysteemipalvelutkäsitteenteoriassajakäytännössä osaaperusasiatbiotieteistäjamikrobiekologiasta osaayhdistäämaa-javesiekosysteemeistäsaamansaperustiedotmyöhempiinopintoihin pystyykertomaanmillaisiinmaa-javesiekosysteemienongelmiinympäristöinsinöörihakeeratkaisua pystyyhahmottamaanmillaisiakunnostus-jasuojaustekniikoitasekäsuunnittelutyökalujaonolemassaeri ekosysteemeihinjamitenniihinvoitulevissaopinnoissaperehtyä Sisältö Ekosysteemipalvelu-käsiteteoriassajakäytännössä.Maaperäekosysteeminä,maaperänrakenne,vesi maaperässä,maannostumisprosessijasuomenyleisimmätmaannokset,maaperänbiologiajakemia,metsä-ja suotyypitjaindikaattorilajit.suomenvesistöjensynty,monimuotoisuusjaluokittelu,vesiensuojelunhaasteet kaupunki-jahaja-asutusalueilla.alkeis-jaaitotumallisetmikrobit.mikrobiekologiajaalkuaineidenkierrot ekosysteemissä.tärkeimmätkunnostus-jasuojaustekniikat.tiedonhaku,käsittelyjaesittäminen. Suoritustapajaarviointi Luennot,kirjallisuus,harjoituksetjatentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745EO06EPÄORGAANINENJAORGAANINENKEMIAOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääkemianperusilmiöidentärkeydenympäristöprosessienkannalta ymmärtääaineenrakenteenjakemiallisissareaktioissavallitsevatlainalaisuudet ymmärtääepäorgaanistenjaorgaanistenhaitta-aineidenyhteydeneriympäristökysymyksiin osaamuodostaareaktioyhtälöitäjaratkaistasenpohjaltakemiallisiaperuslaskuja osaanimetäjapiirtääepäorgaanisiajaorgaanisiayhdisteitä pystyyyhdistämäänkemiantietämystäympäristössätapahtuviinkemiallisiinilmiöihin

12 12 (42) Sisältö Epäorgaaninenkemia Alkuaineetjaatomit,kemiallinensitoutuminen,ainemääräjastoikiometria,aineenolomuodot,seokset, kemiallinenreaktiojareaktioyhtälö,lämpökemia,palaminen,hapotjaemäkset,sähkökemiajakorroosio. Orgaaninenkemia Orgaanistenaineidenfunktionaalisetryhmät,nimeäminen,piirtäminenjatyypillisetreaktiot. Suoritustapajaarviointi Luennotjaniihinliittyvätlaskuharjoituksetsekätentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Opintojaksollakäytetäänsoveltuvinosinseuraaviakirjoja: Antila,A-M.,Karppinen,M.,Leskelä,M.,Mölsä,H.Pohjakallio,M.2008.Tekniikankemia.10.uudistettupainos. Edita,Helsinki. Napari,P.2007.Orgaaninenkemia.7.uudistettupainos.Edita,Helsinki. YT2:Ympäristöteknologia2,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija tutustuukeskeisimpäänympäristölainsäädäntöön oppiietsimäänympäristölainsäädännönmateriaalejatuleviaopintojavarten ymmärtäämitenyhteiskunnanjäte-,vesi-jaenergiahuoltotoimii ymmärtää,mitenrakennettuaympäristöäsuomessakehitetään osaatehdäautocadillä2dtehtävänjatulostaasen 0745YH03YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖJAHALLINTO,OP Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuuympäristölainsäädännönsisältöönyleispiirteisesti oppiihakemaantietoalainsäädännöstäjasensoveltamisestaeritapauksissa tunteeympäristölainsäädännönmaankäytönsuunnittelulle,yritystoiminnallejaluonnonvarojenkäytölle asettamatvaatimuksetsuomessa tutustuusuomenympäristöhallintojärjestelmään Sisältö Opintojaksolla luodaan yleiskatsaus ympäristölainsäädäntöön ja sen historiaan. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupajärjestelmä, jätelaki, kemikaalilaki ja REACH-asetus, ympäristörikokset, vesilaki ja hajajätevesiasetus, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki sekä laki rakennusten suojelusta, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja maaseudun ympäristötukijärjestelmä. Kansaivälisiä sopimuksia ja EU:n vaikutusta lainsäädäntöön käsitellään eri aihepiirien yhteydessä. Suoritustapajaarviointi Luennot,hyväksytytryhmätehtävätsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Alan keskeiset lait ja säännökset. Marttinen,K.,Saastamoinen,S.Suvanto,S.2000.Yrityksenympäristövastuut.2.painos.KauppakaariOyj, Helsinki Ekroos,A.al.2010.Ympäristöoikeudenpääpiirteet.Helsinki:WSOYpro. 0745JH06JÄTE-,ENERGIA-JAVESIHUOLTOOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämitenjäte,energia-javesihuoltosuomessatoimivatjamitenniitäsäädellään(lainsäädäntö, poliittisetlinjaukset) osaakertoamiksiontärkeäävähentääjätteenmäärääjamitensiihenvoidaanvaikuttaa osaakertoamillaisiahaasteitajamahdollisuuksiakaupunkienjahaja-asutusalueidenvesihuoltoonliittyy osaakertoamillaisiahaasteitajamahdollisuuksiaenergia-alaansuomessajaglobaalistiliittyy osaaetsiätietoaerilähteistäjätejakeista,vesihuollostajaenergia-asioista pystyyhahmottamaanmillaistaosaamistajatyötehtäviäjätteidenkäsittelyynjahyödyntämiseenliittyy pystyyhahmottamaanmillaisiatyötehtäviäenergiahuoltoonliittyy pystyyhahmottamaan,millaisiavesihuoltoonliittyviätyötehtäviäontarjolla

13 13 (42) Sisältö EU:njaSuomenjätepolitiikkaja-lainsäädäntö,jätehuollonnykytila,jätteidenvähentäminen,luokitteluja tutkiminen,lajittelu,keräys,kuljetusjakäsittely.jätehuoltoalanjulkisetjayksityisettoimijat.tutustuminen Päijät-Hämeenjätehuoltoon(PHJOy).EU:njaSuomenvesihuollonlainsäädäntöjatoimijat.Kaupunkienjahajaasutusalueidenvesihuolto.Hulevedet.Vesihuoltomaksujenmääräytyminen,vesihuoltojärjestelmän rakentamisenjaylläpidonkustannusrakenne.tutustuminenvesihuoltoyritykseen(lahtiaquajamuihin vesihuollontoimijoihin.eu:njasuomenenergialainsäädäntöjapolitiikka.uusiutuvanenergianlisäämisen vaatimukset.energiatehokkuus. TutustuminenEnergiayritykseen(LahtiEnergia). Suoritustapajaarviointi Luennot,etätehtävätjaharjoitustyötsekätentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Verkkokurssimateriaali(teoriajaharjoitustehtävät)sekäopintojaksonaikanajaettavamateriaalija ajankohtaisetartikkelit. 0745YS03YHDYSKUNTASUUNNITTELUOP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtääpaikallistenolosuhteiden,kutenluonnonolojen,maisemarakenteenjaolevanyhdyskuntarakenteen sekärakennuskannanmerkityksensuunnittelunlähtökohtina ymmärtääkaavajärjestelmänjamaankäyttö-jarakennuslainkeskeisensisällön pystyyhankkimaantietoarajatunalueenaikaisemmistasuunnitelmistajaselvityksistäsekätekemäänniistä yhteenvetoja ymmärtääsuunnittelualueeseenliittyvienarvokkaidenalueidenjakohteidenmerkityksensuunnittelussaja pystyyhakemaanniistätietoa Sisältö Rakennetunympäristönmuutosprosessitjanykytila.Maisemanjaympäristönanalysointi suunnitteluprosessissa.maankäytönsuunnittelunkeskeisetvaiheetsuomessa.yhdyskuntasuunnitteluntasotja organisointisekäkaavaprosessinsisältö.maankäyttö-jarakennuslainkeskeinensisältömaankäytön suunnittelunkannalta.ilmastonmuutoksenhillintäätukevatratkaisumallit,ekologinenrakentaminenja tulevaisuudennäkökulmat. Suoritustapajaarviointi Lähiopetusjaekskursio,harjoitustehtävät,tentti. Arviointi1-5. Opiskelumateriaali Hyväympäristöyhteinenetu.Opasmaankäyttö-jarakennuslainsoveltamiseen.1999.SuomenKuntaliitto. Helsinki:Kuntaliitonpainatuskeskus. Ekroos,A.Majamaa,V.2005.Maankäyttö-jarakennuslaki.Helsinki:Edita. Osallistuminenyleis-jaasemakaavoituksessa.Ympäristöhallinnonohjeita/2007.Helsinki:EditaPrima. Alalammi.,P.1993.Maisemat,asuinympäristöt.Suomenkartasto350.Forssa:ForssankirjapainoOy. 0745CA03CADSUUNNITTELU,OP Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäätietokoneavusteisensuunnittelunmerkityksentyöelämässäjatulevissatyötehtävissä hallitseeteknisenpiirustuksenperusteetjastandardit osaaautocad ohjelman2d-työskentelynperusteetkeskeisissäammattiinliittyvissäsuunnittelutehtävissä osaapiirtääsuppeanalueenasemapiirroksenjataiyksinkertaisenlaitteen Sisältö Tietokoneavusteisenpiirtämisenjasuunnittelunperusteet,2Dtasopiirtäminenperusteet:viivat,tekstit,teknisen piirustuksenyleisimmätstandardit,mitoittaminenjamuutpiirustukseentulevatmerkinnät,piirustustyypitjakoot,piirustuksentulostaminen.johdatuspiirtämiseen.alaanliittyvätharjoitustehtävät. Suoritustapajaarviointi Opetustapahtuutietokoneenkanssatyöskennellen.Arviointionkokeenmuodossajasiinätestataanopiskelijan valmiuksiaohjelmankäytössä. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Markkinoillaolevatkäyttöoppaat.Opetusmoniste.Lamk-Autocad2007perusteet.pdfsekämarkkinoillaolevat käyttöoppaat.harjoituspiirustustenmallit.opetusmoniste.

14 14 (42) YT3:Ympäristöteknologia3,15op Moduulinosaamistavoitteet Opiskelija ymmärtäämitätarkoittaayritystenympäristöjalaatujärjestelmät ymmärtäämillainentyökaluonelinkaariarviointijamitensillävoidaanvaikuttaaesimerkiksituotteen materiaalitehokkuuteen ymmärtäämillainenprosessionympäristövaikutustenarviointijamihinsitäkäytetään osaatyöskennelläryhmässäprojektinomaisesti osaatehdäkuvankäsittelyäphotoshopohjelmalla 075YJ03YMPÄRISTÖ-JALAATUJÄRJESTELMÄT,OP Osaamistavoitteet Opiskelija saaperustiedotjataidotyhdistettyjentaierillistenlaatu-,ympäristö-,työterveysjaturvallisuusjärjestelmien rakentamisesta tunteekeskeisetstandardit,asetuksetjatyökalut,joitasovelletaanorganisaationlaatu-jaympäristöjohtamisen sekätyö-,terveys-jaturvallisuusasioidenkehittämisenyhteydessä Sisältö Laatu-jaympäristöjärjestelmät,laatu-jaympäristöjärjestelmiinliittyvätstandardit,asetuksetjatyökalut,laatu- jaympäristöjohtaminen. Suoritustapajaarviointi Luennot,ryhmä-jaharjoitustyötsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Sovitaanopintojaksonalussa. 0745EM03ELINKAARIAJATTELUJAMATERIAALITEHOKKUUS,OP Osaamistavoitteet Opiskelija oppiituntemaanelinkaariajattelunsekäeko-jamateriaalitehokkuudenperusteetjakäytönyrityksen toiminnan,tuotteidenjapalveluidenkehittämisenapuvälineenä. Sisältö Eko-/materiaalitehokkuudenarviointi,eko-/materiaalitehokkuudenkehittämismenetelmiä. Suoritustapajaarviointi Luennot,verkkokurssiaineisto,harjoitustyötsekätentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali Materiaalitehokkuudenoppimateriaali Muuaineistosovitaanopintojaksonalussa. 0745YA03YMPÄRISTÖVAIKUTUSTENARVIOINTI,OP Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuuympäristövaikutustenarviointiaohjaaviinsäädöksiin(yva-jasova-lait)jahallintomenettelyihin tutustuuosallistumismenettelyihinyva-prosesseissa perehtyytarkemminympäristövaikutustenarviointimenettelyyntutustumallaajankohtaisiinhankkeisiinja raportoimallaniitä Sisältö TutustuminenYVA-lainsäädäntöön,käytetyimmätarviointimenetelmäterilaistenhanketyyppienvalossa.YVAhankkeenprosessinvaiheetjahankkeenosallistenroolit.Ajankohtaistenhankkeidenseuraaminenja raportoiminen. Suoritustapajaarviointi Lähiopetus,harjoitustehtävätjatentti. Arviointiasteikolla5. Opiskelumateriaali

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS Automaatiotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko automaatiotekniikkaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 1 OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU YLEISTIEDOT KOULUTUS Henkilöstö- ja talousosaaja -korkeakouludiplomi TOTEUTUSAIKA 1.8.2014-31.12.2015

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma

Energiatekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Fysioterapian koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali-,

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot