SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät ovat: tekninen perusosaaminen suunnitteluosaaminen sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen yritys- ja tuotantotalouden osaaminen sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen sähkökoneiden ja sähkökäyttöjen osaaminen Sähkötekniikan koulutusohjelman on voimakkaasti poikkialainen sähkönjakeluun ja sähkön teolliseen käyttöön perehdyttävä opintokokonaisuus, jossa keskeisenä tavoitteena on luoda vahva perussähkötekniikan tuntemus. Perinteisen sähkötekniikan rinnalla tietotekniikka ja automaatiotekniikka ovat sovelluksissa merkittävässä asemassa. Koulutusohjelman osaamistavoitteet perustuvat alan kansainvälisen kilpailun tuomiin tarpeisiin. Koulutusohjelman osaamistavoitteet on täsmennetty suuntaavien opintojen mukaisesti. Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelma on vahva alueellinen vaikuttaja, jonka keskeisin toiminta-alue on Itä-Suomi. Opiskelijarekrytoinnin ja koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työllistymisen kautta vaikutus ulottuu merkittävästi laajemmalle. Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelma osaamisalueet ovat sähkönjakelu talotekniikka sähkökoneet sähkökäytöt ja tehoelektroniikka näitä tukeva automaatio. 1

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Sähkö- ja informaatiotekniikan perusosaaminen osaa hyödyntää sähkötekniikan peruslakeja ja virtapiirien ratkaisumenetelmiä sähkövoimatekniikassa tuntee elektroniikan komponentit ja peruskytkennät hallitsee sähkötekniset perusmittaukset omaa tietotekniikan perustaidot Luonnontieteiden, kielten ja viestinnän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun perusosaaminen tuntee alan sovellutuksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet, erityisesti sähkömagneettisten ilmiöiden osalta osaa käyttää äidinkieltä ja vieraita kieliä ammattialan suulliseen ja kirjalliseen viestintään Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen tuntee oman alansa keskeiset sähkö- ja laiteturvallisuuteen liittyvät lait ja määräykset ja osaa soveltaa niitä käytännössä omaa myönteisen asenteen turvallisten työtapojen ja menetelmien noudattamiseen ja kehittämiseen Yritys- ja tuotantotalouden osaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut hallitsee taitoja osallistua projekti-toimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet Sähkönjakelutekniikan perusosaaminen tuntee yleisen sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon rakenteet ja ominaisuudet osaa mitoittaa sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon peruskomponentit hallitsee sähköteknisen dokumentoinnin tuntee sähkönjakelun kojeitten ja kojeistojen sekä sähköjärjestelmien suojausten ja käytönvalvonnan perusominaisuudet Tehoelektroniikan ja sähkökäyttöjen perusosaaminen tuntee tehoelektroniikan peruskytkennät ja komponentit, sähkökoneiden ja sähkömoottorikäyttöjen laitteet ja niiden ominaisuudet osaa mitoittaa taajuusmuuttajakäyttöjä ja muita moottorikäyttöjen komponentteja tuntee sähkökäyttöjen suojaus- ja ohjausmenetelmät mukaan lukien ohjelmoitavat logiikat ja väyläratkaisut Säätö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen tuntee instrumentointitekniikan laitteita, komponentteja ja väyläratkaisuja tuntee automaatiotekniikan ja säätötekniikan perusteorian ja sovelluksia osaa käyttää ja suunnitella ohjelmoitavilla logiikoilla ohjausjärjestelmiä 2

3 Sähkönjakelu ja talotekniikka Suuntaavien opintojen keskeisimmät asiakokonaisuudet liittyvät sähköenergia- ja sähkönjakelujärjestelmiin sekä sähköiseen talotekniikkaan. Sähkönjakelutekniikka perehdyttää sähkönjakeluverkkojen teknistaloudelliseen suunnitteluun, mitoitukseen ja rakentamiseen sekä sähköenergiahuollon automaatioon. Talotekniikka perehdyttää kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin kuten sähköasennuksiin, tele- ja ohjausjärjestelmiin sekä rakennusautomaatioon. Sähkönjakelu ja talotekniikan suuntaavien opintojen osaamistavoitteet ovat: 3

4 Sähkönjakelu ja talotekniikka Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Suunnitteluosaaminen tuntee oman alan suunnitteluprosessit ja -menetelmät sekä ohjelmistotyökalut osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa tuntee laatujärjestelmien merkityksen ymmärtää tuotteen elinkaariajattelun Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen osaa mitoittaa sähkönjakeluverkon komponentit alan suunnitteluohjeiden, määräysten ja standardien mukaan osaa mitoittaa rakennusten sähköverkon komponentit alan suunnitteluohjeiden, määräysten ja standardien mukaan osaa mitoittaa teollisuusverkkojen peruskomponentit osaa taloudellisen suunnittelu- ja tarjouslaskennan urakoinnissa ja verkon suunnittelussa Sähkönjakelun ja talotekniikan automaatioosaaminen tuntee sähkönjakelun ja talotekniikan automaatiojärjestelmät ja niiden perusominaisuudet osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia Tilojen ominaisuuksien hallinta ymmärtää tilaajan ja käyttäjän laatuvaatimukset talotekniikan tilojen ominaisuuksille ymmärtää sähköistyksen, valaistuksen ja tietojärjestelmien mahdollisuudet tilojen ominaisuuksien hallinnassa Energiaosaaminen tuntee sähkön tuotantomuodot ja tuotantotekniikat tuntee sähkön tuotanto-, siirto-, jakelu- ja kulutusjärjestelmän ja siihen liittyvän markkinointi- ja liiketoiminnan osaa suunnitella ja käyttää sähköjärjestelmiä energiatehokkaasti ja ymmärtää energiankäytön ympäristövaikutukset Toteutusosaaminen (hops) tuntee talotekniikan toteutusprosessin ja sen liittymisen rakennusprosessiin tuntee sähköurakointia ohjaavat viranomaissäädökset, muut ohjeet ja suositukset ymmärtää työnjohtotehtävissä vaadittavat valmiudet, työsopimukset ja sopimusehdot hallitsee viranomaisten sähköteknisten järjestelmien urakoitsijoilta edellyttämän pätevyyden koulutuksen osalta Tarkastus-, käyttö- ja ylläpito-osaaminen tuntee sähkönjakelu- ja talotekniikan laitteistojen tarkastuskäytännöt tuntee sähkönjakelu- ja talotekniikan laitteistojen ylläpidolle asetetut vaatimukset ja suositukset tuntee sähköteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, pätevyysvaatimukset ja viranomaismääräykset viranomaismääräykset 4

5 Teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka Opinnot perehdyttävät sähkökoneisiin, tehoelektroniikkaan, teollisuuden sähkönkäyttöympäristöön, sähkömoottorien monipuolisiin käyttösovelluksiin, teollisuuden sähköverkkoihin ja teollisuuden sähkökäyttöjen automaatioon. Opiskelijat tutustuvat samalla sovellusalueen yksittäisiin komponentteihin sekä perehtyvät kokonaisten laitejärjestelmien mitoittamiseen. Teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan suuntaavien opintojen osaamistavoitteet ovat: 5

6 Teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Suunnitteluosaaminen tuntee tehoelektroniikan ja sähkökäyttöjen suunnittelumenetelmät tuntee tehoelektroniikkalaitteiden sähkötekniset ja termiset ominaisuudet osaa mitoittaa ja valita komponentit teknistaloudellisilla periaatteilla hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun eri työvaiheissa tuntee tehoelektroniikkalaitteiden verkkovaikutukset ja sähkön laadun parantamiskeinot ymmärtää tuotteen elinkaariajattelun Sähkökoneiden ja sähkökäyttöjen osaaminen osaa ja ymmärtää sähkökäyttöjen rakentumisen sekä sähkötekniikan että mekaniikan kannalta tuntee erilaiset sähkömoottorit ja taajuusmuuttaja- sekä muut sähkömoottorikäytöt osaa mitoittaa sähkökäyttöjen komponentit suunnitteluohjeiden, määräysten ja standardien mukaan Tehoelektroniikan osaaminen tuntee tehoelektroniikan peruskomponentit ja -kytkennät tuntee tehoelektroniikan sovellusten ominaisuudet osaa mitoittaa sähkökäyttöihin liittyvät tehoelektroniikkalaitteet Sähkökäyttöjen automaatio-osaaminen tuntee teollisuuden sähkökäyttöihin liittyvän automaation, automaatiojärjestelmät ja niiden perusominaisuudet tuntee sähkökäyttöjen tavallisimmat automaatioväylät, ohjelmoitavat logiikat ja niiden perusominaisuudet osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia Toteutusosaaminen (hops) tuntee sähkökäyttöjen rakentamiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät viranomaissäädökset, muut ohjeet ja suositukset ymmärtää työnjohtotehtävissä vaadittavat valmiudet, työsopimukset ja sopimusehdot hallitsee viranomaisten sähköteknisten järjestelmien urakoitsijoilta edellyttämän pätevyyden koulutuksen osalta Käyttö- ja ylläpito-osaaminen tuntee sähkökoneille ja -käytöille asetetut vaatimukset ja suositukset käytön ja ylläpidon kannalta tuntee sähköteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, pätevyysvaatimukset ja viranomaismääräykset 6

7 Koulutusohjelmasta valmistuvat ammattikorkeakouluinsinöörit toimivat mm. sähkönjakelun, talotekniikan ja sähkökäyttöjen suunnittelutehtävissä, esimiestehtävissä alan yrityksissä, markkinointitehtävissä sekä koulutustehtävissä. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, sähkönjakelun yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia oppilaitoksia. 7

8 Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Opintokokonaisuudet Sähkötekniikan koulutusohjelman rakenne: yhteiset perusopinnot (55 op) koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot (95 op) suuntaavat opinnot (30 op). opiskelija valitsee suuntautumiskohteensa mukaisen syventävän perusmodulin, jonka laajuus on 15 op (moduli 1). modulin 2 voi valita vapaasti. o teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka, moduli 1a (15 op) o teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka, moduli 2a (15 op) o sähkönjakelu ja talotekniikka, moduli 1b (15 op) o sähkönjakelu ja talotekniikka, moduli 2b (15 op) o sähkötekniikan modulivalinnaiset valittuja suuntaavia opintoja tukevat ja täydentävät opintojaksot vapaasti valittavat opinnot (15 op) ohjattu harjoittelu (30 op) opinnäytetyö (15 op) Yhteiset opinnot, 55 op Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot, 95 op Moduli 1A, 15 op Moduli 1B, 15 op Moduli 2A, 15 op Moduli 2B, 15 op Vapaasti valittavat opinnot, 15 op Ohjattu harjoittelu,30 op Opinnäytetyö, 15 op 8

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS Automaatiotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko automaatiotekniikkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa.

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa. Sähkötekniikan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Sähkötekniikan opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys, joka taataan 60 op mittaisella työelämän

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATTIALAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 HAKIJAN OPAS 2013 SISÄLLYS Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 Luonnonvara-ala 11 Liiketalouden ala 17 Tekniikan ala 23 Sosiaali- ja terveysala 41 Matkailu- ja ravitsemisala 55 Kulttuuriala

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Sähköasentaja, Automaatioasentaja Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(119) Sisällys 1.

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatioasentajan osaamisala

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatioasentajan osaamisala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO automaatioasentajan osaamisala SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Määräys 77/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) 1. Miten insinöörin koulutusvastuun eri täsmennysalat profiloituvat omassa ammattikorkeakoulussasi? Mitä uutta on tarjolla? Onko toteutuksessa jotain muista poikkeavaa?

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot