YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille. Työtehtävät alalla kelijalle runsaasti mielenkiintoisia mahdollisuuk- ovat vaihtelevia ja tarjoavat tekijöilleen mielen- Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekno- sia laboratoriotöiden ja yritysprojektien muodos- kiintoisia haasteita. Ympäristöteknologian koulu- logian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa sa. Ammattiopinnot ja syventävät opinnot tar- tusohjelmasta valmistuva insinööri voi työsken- osaavia insinöörejä kasvavan ja kehittyvän ym- joavat lisäksi opiskelijalle tarvittavan osaamisen nellä päristötoimialan tarpeisiin. Pohjois-Savo on mer- hyvinkin erilaisiin ympäristötoimialan tehtäviin ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan kittävin pääkaupunkiseudun ulkopuolinen ympä- opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Vaihto- vesihuoltoon ristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa. Ympä- ehtoja ovat tällöin esimerkiksi vesihuoltoteknii- vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen ristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät kassa kuntien vesilaitokset tai vesihuoltoteknii- ympäristörakentamiseen Pohjois-Savossa suoraan noin 3000 ihmistä ja kan yrityssektori käsittäen tuotanto-, suunnitte- ilmansuojeluun sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä eri- lu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävät. Ympä- jätehuoltoon laisissa ympäristöalaan liittyvissä tutkimus- ja ristönsuojeluun syventyvät voivat toimia esimer- bioenergia - alaan kehitystehtävissä. kiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, automaatio- ja mittausteknologiaan Annettavalla koulutuksella luodaan vankka osaamispohja ja näkemys perinteisille ympäristötoimialoille, kuten vesihuoltoon, jätehuoltoon, ilmansuojelutekniikkaan, energiatekniikkaan, pilaantuneen ympäristön hoitoon ja ympäristöasioiden hallintaan. Panostamme opetuksessa lisäksi aluekehityksen kannalta tärkeille ympäristöliiketoiminnan sektoreille, kuten automaatio- ja mittaustekniikkaan, ympäristöriskien hallintaan ja uusiutuviin energialähteisiin. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota opiskelijalle kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tämän jälkeen opiskelijan tietämystä keskeisillä alueilla työelämän tarpeiden mukaan. Syventäviä opintoja tarjotaan vesihuoltoteknii- yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Ympäristörakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. Ilmansuojelusta tai bioenergiasta kiinnostuneet voivat hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon poikkeuksellisen laajassa yrityskentässä. Automaatio- ja mittausteknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka tuodaan avuksi ympäristön tilan seurannan tehostamiseksi. Automaatiotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa prosessien ohjausta ympäristökuormituksen pienentämiseksi. prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan liittyvissä tehtävissä. Tehtävät voivat olla suunnittelu-, työnjohto-, tuotanto-, hallinto- tai rakentamistehtäviä oman kiinnostuksen mukaan. Ympäristöteknologian koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Ympäristöteknologian koulutusohjelman osaamisprofiilin keskeiset tekijät ovat Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen Prosessi- ja suunnitteluosaaminen Ympäristöalan tuotanto- ja kustannusosaaminen 1 kan, ympäristönsuojelun, ympäristörakentamisen

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ymmärtää ilmiöiden luonnontieteellisen perustan osaa kuvata ilmiöitä fysiikan ja matematiikan keinoin osaa ratkaista ongelmia loogisesti ymmärtää kemian käsitteitä ja ilmiöitä sekä osaa soveltaa taitoja alalla Prosessi- ja suunnitteluosaaminen ymmärtää yksikköoperaatiota ja kokonaisprosessit hallitsee prosessien taselaskennan ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa tuntee oman alan suunnittelutavat, -menetelmät ja -työkalut osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua osaa soveltaa ympäristö- ja laatujärjestelmiä tuntee ympäristölainsäädäntöä ja osaa arvioida ympäristöriskejä tuntee kemikaali-, työ- ja prosessiturvallisuuden vaatimukset Ympäristöalan tuotanto- ja kustannusosaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut tuntee suunnittelun ja tuotannon kustannusten arviointi- ja hallintamenetelmät hallitsee taitoja osallistua projektitoimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet 2

3 Kompetenssien liittyminen suoritettaviin opintojaksoihin käy ilmi seuraavasta taulukosta Perusopinnot, 35 op Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Ympäristöteknologian koulutusohjelman rakenne: Perusopinnot (35 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot (105 op) Suuntaavat opinnot (40 op). Opiskelija valitsee kaksi syventävää modulia mieltymyksensä mukaan seuraavista vaihtoehdoista o Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot, (19 op) o Ympäristönsuojelun syventävät opinnot (21 op) o Ympäristörakentamisen syventävät opinnot (22 op) o Automaatio- ja mittaustekniikan syventävät opinnot (20 op) Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot, 105 op Syventävä moduli 1 Syventävä moduli 2 Vapaasti valittavat opinnot, 15 op Ohjattu harjoittelu 1 Ohjattu harjoittelu 2 Opinnäytetyö, 15 op 3

4 Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot Koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluu mm. vesihuoltotekniikka, ympäristörakentaminen, energiatekniikka, prosessitekniikka, jätehuoltotekniikka, ilmansuojelu, vesiensuojelu, maaperänsuojelu, yritystalous, projektinhallinta ja projektiopinnot. Syventävät opinnot Syventävissä opinnoissa opiskelija syventää tietämystään valintansa mukaan vesihuoltotekniikassa, ympäristönsuojelussa, ympäristörakentamisessa tai automaatio- ja mittaustekniikassa. Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot tähtäävät kuntien vesilaitoksilla tai alan laajalla yrityssektorilla tarvittavien taitojen hankintaan. Tällaisia taitoja ovat talousveden hankintaan, käsittelyyn ja jakeluun liittyvä osaaminen sekä jätevesien johtamiseen ja puhdistamiseen liittyvä osaaminen. Työtehtävät voivat olla suunnittelu-, rakentamis-, tuotekehitys- tai tuotantotehtäviä. Ympäristörakentamisen syventävät opinnot Ympäristörakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. Näissä tehtävissä suunnitellaan ja rakennetaan asuinympäristölle välttämättömiä puitteita, kuten vesihuoltoverkostoa, katuja, teitä ja viheralueita. Automaatio ja mittaustekniikan syventävät opinnot Automaatio- ja mittausteknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osaalueella, jossa mittaustekniikka ja säätötekniikka tuodaan avuksi ympäristön tilan seurannassa ja parantamisessa. Automaatiotekniikka tarjoaa esimerkiksi uusia mahdollisuuksia parantaa teollisuusprosessien ohjausta ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Ympäristönsuojelun syventävät opinnot Ympäristönsuojeluun syventyvät voivat toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön tutkimiseen ja hoitoon liittyvissä tehtävissä. 4

5 Opintojen sijoittuminen opiskeluvuosille 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 35 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x ECCE110 Updating Your English* 3* x ECCE120 Communication and Engineering English 2 x ECCE140 Engineer s Professional English 2 x ECCR110 Uppdateringskurs i svenska* 3* x ECCV110 Viestinnän perusteet 2 x ECCV120 Työelämän viestintä 3 x ECF8000 Fysiikka 1 3 x ECM8000 Matematiikan peruskurssi* 3* x x ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5 x x ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4 x x ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 3 x ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5 x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3 x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot 105 Yleiset ammattiopinnot 29 EYCE130 English for Environmental Engineers 3 x EYCR120 Svenska för miljöingenjörer 3 x ERA0026 CAD-perusteet 3 x ERK0010 Kemian perusteet 2 x EYF8100 Ympäristöfysiikka 1 3 x x ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R 2 x EYF8200 Ympäristöfysiikka 2 3 x ERK0030 Ympäristökemia 1 2 x ERM8100 Teknillinen geometria 3 x x ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3 x x EKZ0002 Projektinhallinta 2 x Ympäristötekniikka 58 5

6 EYE0011 Ympäristötekniikka 3 x Ympäristötekniikan laboratoriotyöt x EYE0021 Ympäristöasioiden hallinta 3 x EYE0033 Ilmansuojelutekniikka 3 x x Ilmansuojelutekniikan laboratoriotyöt x x EYE0052 Ympäristölainsäädäntö 3 x x EYE0073 Materiaalin kierrätys ja jätehuoltotekniikka 3 x EYE0311 Ympäristötekniikan projekti 3 x x EYG0190 Pilaantuneet maa-alueet ja niiden käsittely 3 x EYH0071 Energiatekniikan perusteet 3 x Energiatekniikan laboratoriotyöt x EYH0024 Energian tuotanto 3 x x ERK0035 Ympäristökemia 2 3 x EYK0036 Mikrobiologian perusteet 3 x EYX0010 Prosessitekniikan perusteet 3 x EYX0020 Teollisuusprosessit 4 x x EYQ0101 Vesistöjen hoito 3 x ERQ0010 Hydrologia ja hydrauliikka 4 x x EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3 x EYQ0040 Vesihuoltotekniikka 4 x x EYQ0150 Vesihuoltotekniikan laboratoriotyöt 4 x x x x Ympäristörakentaminen 18 ERV0013 Statiikka 3 x ERV0023 Lujuusoppi 1 3 x ERN0175 Rakenne- ja materiaalitekniikka 3 x ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3 x x ERG0011 Geotekniikan perusteet 3 x ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3 x Suuntaavat ammattiopinnot Vesihuoltotekniikka 19 EYQ0047 Haja-asutuksen vesihuolto 3 x EYQ0100 Vesihuollon saneeraus 3 x EYQ0140 Luonnonmukainen vesirakentaminen 3 x 6

7 EYQ0070 Prosessi- ja vesitekniikan laboratoriotyöt 3 x EYQ0132 Vesihuoltolaitosten suunnittelu 4 x x EYE0091 Vesihuollon tietokoneohjelmat 3 x Ympäristönsuojelu 21 EYE0172 Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ja niiden auditointi 3 x x EYE0190 Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä 3 x EYE0096 Paikkatietojärjestelmät (GIS) 3 x EYE0010 Ympäristönäytteenotto 3 x EYE0195 Maa- ja metsätalouden biomassat 3 x EYE0110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta 3 x EYE0040 Tuotteen elinkaari 3 x Ympäristörakentaminen 22 ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3 x ERG0030 Maa- ja kalliorakennustekniikka 4 x x ERJ0011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet 3 x ERJ0030 Katutekniikka ja katu-cad 4 x ERZ0030 Rakentamistalouden perusteet 3 x ERZ0191 Yhdyskuntarakentamisen tuotantotalous 5 x x Automaatio- ja mittaustekniikka 20 EYX0070 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3 x EYH0221 Instrumentointitekniikka 3 x EYX0045 Prosessisuureiden mittaustekniikka 3 x EYH0201 Mittaus- ja automaatiolaboratoriot 1 4 x x EYX0051 Säätö- ja ohjaustekniikka 3 x EYA0210 Ohjelmoitavat logiikat 4 x Vapaavalintaiset opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 7

8 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi ympäristö. Työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin, Osallistuminen tunneille Luentoja ja harjoituksia atk-luokassa 1,5op, Orientation to the Technical Opetusmateriaali ja kirjallisuus Education Studies 1,5 cr OPS , tunneilla jaettava ja verkosta Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin tentin sekä etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perus- tehtäviin. teet, matematiikan peruskurssi Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi ECCE110 3 cr Updating Your English, 3 op, Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h Opiskelijan kielitaito on ammattikorkeakoulussa vaaditulla lähtötasolla, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet, 3 op, Personal Computing, 3 cr Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokas käyttö PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat. Koulun sähköpostijärjestelmä, opintosuoritusrekisteri (wip) ja verkko-oppimis- perussanaston. Englanninkielen keskeisten rakenteiden kertaus, sanavaraston kertaus ja laajentaminen sekä suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen. Käsiteltäviä aiheita perusrakenteet ääntäminen tekstin lukemistekniikka koulutukseen liittyvät tilanteet 8

9 sosiaaliset vuorovaikutustilanteet opiskelus- sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen sa ja työelämässä niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka etätehtävien avulla. kulttuurien välinen viestintä. laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja nii- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Vuorovaikutustaidot kehittyvät den toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työtehtävissä. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Opintojaksoon ECCE140 Engineer s Professional sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), Käsiteltäviä aiheita English, 2op, 2cr kotitehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästä lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCE120 Communication and Engineering English, 2op,2cr työelämän tilanteet small talk isäntänä toimiminen ja opastaminen yritysvierailut messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäinen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opintojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osaalueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaikkahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi insinöörityön abstraktin laadinta Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityksen/organisaation edustajana eri työelämän ja vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. 9

10 pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työ- Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- elämän tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja don osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, pu- viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kyke- hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. huminen ja kuuntelu). Vuorovaikutustaidot kehit- nee pitämään valmistellun esityksen ja toimi- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. tyvät pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kurssin maan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muo- Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCR110 Uppdateringskurs i svenska, 3 op, Updating Your Swedish, 3 cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %) ja kotitehtävien tekeminen sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästään lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. dostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syven- kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallis- tävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä tua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Käsiteltäviä aiheita vi blir ingenjörer ECCV110 Viestinnän perusteet, 2 op, Communication, 2cr Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. mina studier Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- rapport om min arbetspraktik Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksi- ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. gäster på arbetsplatsen en vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. på studiebesök i Sverige avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmu- Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- grammatik uttal kaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. 10

11 merkityksen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keski- Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itse- näiset suhteet. Opiskelija tuntee liikemäärään ja käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudem- näistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolo- energiaan liittyvät säilymislait. Opiskelija hallit- pi. velvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan see keskeiskiihtyvyyden ja voiman käsitteet Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. ammattiaineisiin. ympyräliikkeessä. Pyörimisliikkeen osalta opiske- ECCV120 Työelämän viestintä, 3 op, Communication Skills for Engineers, 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. lija tuntee vääntö- ja hitausmomenttien käsitteet ja osaa soveltaa niitä pyörivien systeemien dynamiikkaan ja energiatarkasteluihin. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- Kinematiikka suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvis- tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suori- Suoraviivainen liike taminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten tuksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteis- Liike tasossa, heittoliike luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilan- tä. Newtonin lait teet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Pistemäisen kappaleen dynamiikka Kitka Työ ja teho Energia Kineettinen ja potentiaalienergia Energian säilyminen Mekaanisen energian häviöt Käsiteltäviä aiheita ryhmätyöskentely neuvottelut työhaastattelut raportointi muistiot työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö ECF8000 Fysiikka 1, 3 op, Physics 1, 3cr Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysiikan ajattelutapaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija tuntee Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan Impulssi ja liikemäärä Liikemäärän säilyminen Impulssiperiaate Sovellukset törmäyksiin Ympyräliike Pyörimisliikkeen perusteet Dynamiikka Pyörimisen ja vierimisen energia Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla 11

12 esitellään fysikaalisten ilmiöiden teoriaa, lasken- ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vas- Tasokokeen tai opintojakson hyväksytty suoritus nallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulu- taavat epäyhtälöt on edellytyksenä muille matematiikan opintojak- tusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opinto- juuriyhtälöt soille osallistumiselle. jakson suorittaminen edellyttää omaehtoista lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava ECM8000 Matematiikan peruskurssi, 3op, Basic Maths Skills, 3cr Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi, 5op, Elementary functions and differential calcrlus, 5cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien Opintojaksolla kerrataan algebran ja geometrian perusasioita, funktiokäsite ja polynomifunktiota. Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. lausekkeenkäsittely Opintojen alkuvaiheessa järjestetään kaikille pakollinen erillinen tasokoe, jonka avulla testataan opiskelijan suoriutumista opintojakson tavoitteista. Tämän tasokokeen perusteella opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Välikokeisiin osallistuneella on oikeus suorittaa opintojakso tai korottaa arvosanaansa myös opintojakson toteutuksen jälkeen pidettävissä tenteissä. Hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yhden, ja hylätyn arvosanan korotusta kaksi kertaa (yleisten tenttisääntöjen mukaisesti). Opintojakson suoritus kirjataan vapaavalintaisiin opintoihin. funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeuden kuvaajana. alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcrsfunktiot alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt raja-arvo ja jatkuvuus derivaatta sovelluksineen usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta ja virhearviointi, gradientti 12

13 määrätyn integraalin sovelluksia päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsitte- Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kaksiulotteinen integrointi lyn perusteet. la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. differentiaaliyhtälöt o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY o toisen kertaluvun vakiokertoimiset yhtälöt kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, klassinen todennäköisyys satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut diskreetti ja jatkuva jakauma; binomi-, Pois- Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- son-, normaali- ja eksponenttijakauma Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson tilastollista päättelyä: tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- o parametrien estimointi Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. o hypoteesien testaaminen empiiristen aineistojen käsittely Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt, 4 op, Integral calcrlus and differential equations, 4 cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraa- tentin perusteella asteikolla 0-5. lilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka, 3 op, Probability calcrlus and statistics, 3 cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien jakaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintami- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. 13 määrätty integraali ja integraalifunktio sessa.tavoitteena on myös oppia tilastollisen

14 ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, ky- ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi, liiketoimintaan, 5 op, Introduction to syntä- ja kilpailuympäristön analysointi 3op, Management Skills, 3cr Business Processes, 5 cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Ostoprosessi business to business kaupassa Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudel- Opiskelumuodot ja suoritustapa sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen lisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikut- Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmä- osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla tavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumi- harjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot seen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työ- pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- elämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tul- apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opin- ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätök- kitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannatta- tojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista sentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät vuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustie- panojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. ajankäytön johtamisesta. dolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen op- organisaatiorakenteet ja prosessit muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, pimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvi- koko yritys Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; oidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen johtajuus ja johtaminen termien määrittely hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä ra- hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. esimiehen tehtäväkenttä haprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen ongelmatilanteiden käsittely työhyvinvointi palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena 14

15 käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä EYCR120 Svenska för Miljöingenjörer sekä kirjallisuutta. Ympäristöteknologian ajankohtaisia keskeistä 3op, Swedish for Environmental Engineers, Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Materiaalit ja kirjallisuus Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet sanastoa sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään keskusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan mallitilanteita. Käsiteltäviä aihepiirejä vesi, vedenpuhdistus ilma maaperä teollisuusprosessit laitteet, mittaukset saastuminen kierrätys käyttöohjeet 3cr ERA0026 CAD-perusteet, 3op, Basics of computer aided design, 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteiseen suunnitteluun liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen. J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon taskukirja Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), kotitehtävät, etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Opetusmateriaalin valinnassa otetaan huomioon ammattiaineiden tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta teknisten piirustusten laatiminen CADohjelmistolla EYCE130 English for Environmental Engineers, 3op, 3cr Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi. kurssisisällöt. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, etätehtävien palauttaminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoitustehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 %, harjoitustehtävät 20 %. Harjoitustehtävistä on 15

16 laadittava vähintään 80%. Kokeissa suorituksen Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Lämpötila ja kiinteiden aineiden ja nesteiden hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. AutoCAD-perusteet- opintomoniste. ERK0010 Kemian perusteet, 2 op, Basics of Chemistry 2 cr Opiskelija oppii yleisen ja epäorgaanisen kemian peruskäsitteet ja ymmärtää kemian kieltä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa tekniikan Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali EYF8100 Ympäristöfysiikka 1, 3 op, Environmental Physics 1, 3 cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan fysiikan lakeja ja keskeisiä teorioita sekä vahvis- lämpölaajeneminen Lämpömäärä ja kapasiteetti sekä olomuodon muutokset Kaasun tilanyhtälö Ilman kosteus Lämmön siirtyminen Lämpövirta ja lämmön siirtymistavat Sähkökenttä ja potentiaali Tasavirta Magneettikenttä ja sähkömagneettinen induktio sovellutuksissa. Aineen rakenne Jaksollinen järjestelmä Kemialliset sidokset Yhdisteiden nimeäminen Ainemäärä Kemialliset reaktiot Reaktiolämpö Kemiallinen tasapaino Hapot, emäkset ja suolat Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit ja omalla ajalla pienryhmissä ratkaistavat harjoitustehtävät. taa fysiikan perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee olomuotojen mekaniikan suureita ja käsitteitä sekä ymmärtää niihin liittyviä laskentamenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kiinteän aineen ja nesteen lämpölaajenemisen sekä kaasun tilanyhtälön. Opiskelija tietää lämpöenergiaan ja sen leviämiseen sekä olomuodon muutoksiin liittyvät tärkeimmät lainalaisuudet. Opiskelija tuntee sähköstatiikan ja sähkö-ja magnetismiopin keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Olomuotojen mekaniikka. Paine Arkhimedeen laki Pintajännitys ja kapillaari-ilmiö Jatkuvuusyhtälö ja Bernoullin laki Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K. Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin ja harjoitustehtävien avulla. Viskositeetti Väliaineen vastus Lämpötila ja lämpömäärä Suvanto, K. Laajalehto, K. Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava 16

17 ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R, o Sädeoptiikka 2op, Physics Laboratory Experiments R, 2cr Opintojakso arvioidaan käytännön suoriutumisen o Fotometria Opintojakson tavoitteena on opettaa opiskelija tekemään fysiikan mittauksia, muodostamaan niiden pohjalta johtopäätöksiä ja esittelemään tulokset kirjallisesti. Opiskelija oppii tarkastelemaan mittauksiin liittyviä epätarkkuuksia, ja niiden vaikutusta mittausten perusteella laskettuihin tuloksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee mittaustulosten käsittelyn tietokoneella ja esitysgrafiikan laadinnan. Hän oppii laatimaan ammattiaineiden töissä ja opinnäytetyössä sovellettavan, vakiintuneen mallin mukaisen raportin, jossa on kuvattu tarkasteltavaan ilmiöön liittyvä teoria, mittauksen toteutus, mittaustulosten käsittelyt ja päätulokset, ja jossa on arvioitu kriittisesti saatujen tulosten luotettavuutta. Laboratoriotöitä fysiikan eri osa-alueilta Työselostusten laadinta Työt tehdään työpareina. Opintojakso aloitetaan yksinkertaisilla perusmittauksilla, joiden jälkeen tehdään laajempia laboratoriotöitä. Kaikista töistä laaditaan annetun mallin mukaiset työse- ja työselostusten perusteella. Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen. Fysiikan laboratoriotyöt. Tammertekniikka Opintojaksolla jaetut kirjalliset työohjeet. EYF8200 Ympäristöfysiikka 2, 3 op, Environmental Physics 2, 3 cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan fysiikan lakeja ja keskeisiä teorioita sekä vahvistaa fysiikan perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen. Opiskelija ymmärtää mekaanisiin värähtelyihin ja aaltoihin liittyviä teorioita. Opiskelija ymmärtää valon käyttäytymisen lakeja fysikaalisen optiikan ja sädeoptiikan kautta sekä tuntee fotometrian perusteet. Opiskelija ymmärtää äänen käyttäytymisen eri yhteyksissä sekä tuntee ääniopin käsitteet. Opiskelija tuntee kvanttifysiikan sekä atomi-ja ydinfysiikan perusteet. Termodynamiikan perusteet o Pääsäännöt, kaasujen tilanmuutokset ja Ääni o Äänen intensiteetti ja äänenpainetaso o Äänen eristäminen o Melu o Akustiikka Kvanttifysiikan perusteet o Atomi-ja ydinfysiikkaa o Atomiytimen rakenne Radioaktiivisuus o Säteily o Ionisoiva säteily o Säteilyn ja aineen vuorovaikutus o Säteilyn ilmaisimet Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. lostukset. Carnot n kiertoprosessi o Mekaaniset värähtelyt ja aallot Valo Suvanto, K. Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava 17 o Fysikaalinen optiikka

18 Suvanto, K. Laajalehto, K. Tekniikan fysiikka 2 yhdenmuotoisuus Edita tai vastaava Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit, hyväk- avaruusgeometriaa syttävästi suoritettavat laboratoriotyöt ja omalla lieriö, kartio, pallo ERK0030 Ympäristökemia 1, 2op, ajalla pienryhmissä suoritettavat harjoitustehtä- yhdenmuotoisuus Environmental Chemistry 1, 2cr vät. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Opintojaksolla opiskelija täydentää kemian Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson osaamistaan sähkökemian ja orgaanisen kemian tentin, laboratoriotöiden ja harjoitustehtävien suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- perusteilla. Opiskelija tutustuu koulutusohjelman avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja kannalta tärkeisiin alkuaineisiin ja materiaaleihin muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Opiskelija oppii korroosion perusteet. Kemian laboratoriotöissä opiskelija perehtyy kemian ilmiöiden tutkimiseen erilaisia mittausvälineitä ja -menetelmiä käyttämällä ja oppii laatimaan työselostuksia. Opiskelija tuntee kemikaaliturvalli- Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. suuden vaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ympäristötekniikan sovellutuksissa. ERM8100 Teknillinen geometria, 3 op, Technical geometry, 3cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Hapetusluvut, hapettimet ja pelkistimet Sähkökemiaa ja korroosio Orgaanisen kemian perusteet Alan kannalta tärkeiden alkuaineiden ja materiaalien kemiaa Kemiallinen työturvallisuus ja vaaralliset aineet Ympäristökemiaa Laboratoriotyöt Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii vektorilaskennan sekä taso- ja avaruusgeometrian keskeisimmät käsitteet ja tulokset ja niiden käytön tekniikan sovelluksissa. vektorit laskulait koordinaattiesitys skalaari- ja vektoritulo Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3op, Maths in construction engineering and environmental technology 3 cr Opiskelija syventää matemaattisia valmiuksiaan koulutusohjelmakohtaisissa sovelluksissa. Opin- Edeltävät opinnot Kemian perusteet tai vastaavat tiedot tasogeometriaa kartioleikkaukset monikulmiot tojakson sisältö voi osittain vaihdella sovellustarpeitten mukaan. 18

19 see projektin organisoinnin ja sen elinkaareen Tehtävä-janakaaviot matriisilaskentaa liittyvien kustannusten laskemisen sekä kustan- Seinätaulutekniikka analyyttistä geometriaa nusten ja resurssien käytön suunnittelun ja oh- Budjettiseuranta ajan suhteen sarjaoppia jauksen. Opiskelija tietää riskianalyysin merki- Henkilö- ja laiteresurssien optimointi usean muuttujan funktiot (ääriarvot) kaarevuus Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- tyksen eri projektien arvottamisessa ja osaa soveltaa tietokoneavusteisia projektinhallintaohjelmia optimoidessaan laiteresurssien ja projektihenkilöstön käyttöä erityyppisissä projekteissa. Luento-opetus ja aluetta syventävät tuntiharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi ja asioita opiskellaan projektiryhmissä. Oppimi- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson sessa korostuu opiskelijoiden toimiminen pienis- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Projektin määrittely sä projektiryhmissä ja erityyppisissä rooleissa vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja Mikä on projekti eli hanke riippuen valitusta ongelma-asettelusta. Tietoko- muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Epäonnistumisen syyt hankkeissa nepohjaisilla projektinhallintaohjelmilla tehdään avulla. Riskianalyysit aikataulusuunnittelua sekä kustannusten ja re- Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. EKZ0002 Projektinhallinta 2 op, Project Management 2cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn perusteet ja ryhmädynamiikan Taloudelliset Tuotannolliset/tekniset Markkinapohjaiset Muut riskit Projektisykli eli oppiva prosessi SWOT-analyysin käyttö Kansainväliset ja kansalliset ESR projektit mallina Projektisuunnitelma Esisuunnittelu Työsuunnitelma Kustannusseuranta ja budjetointi Raportin yhteenveto Projektin johtaminen ja organisointi Projektipäällikön tehtävät Projektisihteerin ja projektiryhmien tehtävät surssien seurantaa ja ohjausta valittuun projektityön aiheeseen. Opintojaksoon kuuluu luentoja ja projektiin liittyvät harjoitustunnit sekä ryhmittäin palautettava ja esitettävä projektin lyhyt loppuraportti. Opintojakson suoritus arvioidaan henkilökohtaisen kokeen ja projektin loppuraportin ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Osaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja, 5.painos, Opetuksen yhteydessä jaettava kurssimateriaali. hallinnan. Opiskelija tuntee projektin määritelmän ja suunnittelun ja ohjauksen merkityksen Ohjausryhmä/johtoryhmä Tietokonepohjaisten projektinhallintaohjel- 19 yrityksissä tapahtuvissa projekteissa. Hän hallit- mien käyttö

20 EYE0011 Ympäristötekniikka 3op, jätehuolto (jätelajit, rakentamisen jätehuol- tavoitteet ja niihin liittyvät ohjauskeinot Suomes- Introduction for Environmental Technology, to) sa. Hän tuntee ympäristöhallinnon rakenteen ja 3cr sisäilman laatu ja rakennusmateriaalien tehtävät Suomessa. Opiskelija ymmärtää ympä- Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perustieto ympäristötekniikan eri osa-alueista: maaperän, vesistön, ilmakehän ja sisäilman laadusta ja tekniikasta. Opiskelija tuntee ekologian, limnologian ja ekosysteemin perusilmiöt ja ymmärtää niiden yhteyden rakennus- ja puutekniikkaan. Hän osaa tarkastella rakennettua ympäristöä ottaen huomioon ihmisen olemassa olon reunaehdot ja luonnonvarojen kestävän käytön. Opiskelijalle tulee tutuksi rakennusalaan liittyvät ympäristökysymykset ja eri teollisuusalojen ja liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistustekniikat. Ryhmässä tehtävän laajemman harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, systemaattista ympäristön tarkastelua ja arviointia sekä teknisen raportin laadintaa. ympäristötekniikan eri osa-alueet (maaperä, vesistö, ilmakehä) ja ympäristönsuojelun tavoitteet ekologian perusteet (aineiden ja veden kierto ekosysteemissä) maankäyttö ja luonnonvarat (malmi- ja mineraalivarannot, metsien puuvaranto ja puunkäyttö, pilaantuneet maa-alueet, rakennettu ympäristö (laajempi harjoitustyö) veden laatu ja vesistökuormitus päästöt (sisäilman ja pintamateriaalien luokitus) ympäristöjärjestelmät teollisuuden aiheuttama ympäristökuormitus maaliikenteen, lentoliikenteen ja vesiliikenteen aiheuttama kuormitus Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja niihin liittyvät etätehtävät. Opintojakson suoritus arvioidaan kokeen ja etätehtävinä suoritettujen harjoitustöiden avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Koe muodostaa pääosan opintojakson arvosanasta (70%) ja ryhmänä raportoitava laajempi harjoitustyö vaikuttaa 30 %. (Muut harjoitustyöt arvostellaan hyväksytty/hylätty). Opetuksen yhteydessä jaettava luentomoniste. Ympäristötekniikan laboratoriotyöt EYE0021 Ympäristöasioiden hallinta, 3op, Environmental Management, 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansalliset, EU:n ja YK:n ympäristöpoliittiset ristölupaprosessin toiminnan harjoittajan näkökulmasta ja hallitsee tärkeimpien ympäristösuojelua koskevien lakien tavoitteet. Hän oppii esimerkkien avulla YVA-menettelyn ja EMASjärjestelmän tavoitteet ja toteutuksen vaiheet. Hän tutustuu ympäristöalan menetelmästandardeihin ja ymmärtää niiden merkityksen vertailukelpoisten tulosten saamiseksi EU:ssa. Opiskelija hallitsee ympäristötiedon hankintakanavat ja kirjaston tarjoamat tietokantayhteydet, joita hän osaa soveltaa alati muuttuvan ympäristötiedon aktiiviseen seurantaan ja hankintaan. ympäristöhallinto Suomessa ympäristöpolitiikan tavoitteet ja toteutus (kestävä kehitys) ympäristöpolitiikan keinoja (ympäristömerkit, energiamerkintä, -katselmukset) yhteiskunnan ohjaus ja valvonta (lainsäädännöllinen, taloudellinen, tietoohjaus) ympäristöasioiden hallinta teollisuudessa (EMAS) tärkeimmät ympäristönsuojelua koskevat lait ympäristölupaprosessi (IPPC-direktiivi ja BAT) YVA-menettely menetelmästandardisointi 20

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot