YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille. Työtehtävät alalla kelijalle runsaasti mielenkiintoisia mahdollisuuk- ovat vaihtelevia ja tarjoavat tekijöilleen mielen- Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekno- sia laboratoriotöiden ja yritysprojektien muodos- kiintoisia haasteita. Ympäristöteknologian koulu- logian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa sa. Ammattiopinnot ja syventävät opinnot tar- tusohjelmasta valmistuva insinööri voi työsken- osaavia insinöörejä kasvavan ja kehittyvän ym- joavat lisäksi opiskelijalle tarvittavan osaamisen nellä päristötoimialan tarpeisiin. Pohjois-Savo on mer- hyvinkin erilaisiin ympäristötoimialan tehtäviin ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan kittävin pääkaupunkiseudun ulkopuolinen ympä- opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Vaihto- vesihuoltoon ristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa. Ympä- ehtoja ovat tällöin esimerkiksi vesihuoltoteknii- vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen ristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät kassa kuntien vesilaitokset tai vesihuoltoteknii- ympäristörakentamiseen Pohjois-Savossa suoraan noin 3000 ihmistä ja kan yrityssektori käsittäen tuotanto-, suunnitte- ilmansuojeluun sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä eri- lu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävät. Ympä- jätehuoltoon laisissa ympäristöalaan liittyvissä tutkimus- ja ristönsuojeluun syventyvät voivat toimia esimer- bioenergia - alaan kehitystehtävissä. kiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, automaatio- ja mittausteknologiaan Annettavalla koulutuksella luodaan vankka osaamispohja ja näkemys perinteisille ympäristötoimialoille, kuten vesihuoltoon, jätehuoltoon, ilmansuojelutekniikkaan, energiatekniikkaan, pilaantuneen ympäristön hoitoon ja ympäristöasioiden hallintaan. Panostamme opetuksessa lisäksi aluekehityksen kannalta tärkeille ympäristöliiketoiminnan sektoreille, kuten automaatio- ja mittaustekniikkaan, ympäristöriskien hallintaan ja uusiutuviin energialähteisiin. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota opiskelijalle kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tämän jälkeen opiskelijan tietämystä keskeisillä alueilla työelämän tarpeiden mukaan. Syventäviä opintoja tarjotaan vesihuoltoteknii- yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Ympäristörakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. Ilmansuojelusta tai bioenergiasta kiinnostuneet voivat hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon poikkeuksellisen laajassa yrityskentässä. Automaatio- ja mittausteknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka tuodaan avuksi ympäristön tilan seurannan tehostamiseksi. Automaatiotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa prosessien ohjausta ympäristökuormituksen pienentämiseksi. prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan liittyvissä tehtävissä. Tehtävät voivat olla suunnittelu-, työnjohto-, tuotanto-, hallinto- tai rakentamistehtäviä oman kiinnostuksen mukaan. Ympäristöteknologian koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Ympäristöteknologian koulutusohjelman osaamisprofiilin keskeiset tekijät ovat Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen Prosessi- ja suunnitteluosaaminen Ympäristöalan tuotanto- ja kustannusosaaminen 1 kan, ympäristönsuojelun, ympäristörakentamisen

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ymmärtää ilmiöiden luonnontieteellisen perustan osaa kuvata ilmiöitä fysiikan ja matematiikan keinoin osaa ratkaista ongelmia loogisesti ymmärtää kemian käsitteitä ja ilmiöitä sekä osaa soveltaa taitoja alalla Prosessi- ja suunnitteluosaaminen ymmärtää yksikköoperaatiota ja kokonaisprosessit hallitsee prosessien taselaskennan ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa tuntee oman alan suunnittelutavat, -menetelmät ja -työkalut osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua osaa soveltaa ympäristö- ja laatujärjestelmiä tuntee ympäristölainsäädäntöä ja osaa arvioida ympäristöriskejä tuntee kemikaali-, työ- ja prosessiturvallisuuden vaatimukset Ympäristöalan tuotanto- ja kustannusosaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut tuntee suunnittelun ja tuotannon kustannusten arviointi- ja hallintamenetelmät hallitsee taitoja osallistua projektitoimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet 2

3 Kompetenssien liittyminen suoritettaviin opintojaksoihin käy ilmi seuraavasta taulukosta Perusopinnot, 35 op Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Ympäristöteknologian koulutusohjelman rakenne: Perusopinnot (35 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot (105 op) Suuntaavat opinnot (40 op). Opiskelija valitsee kaksi syventävää modulia mieltymyksensä mukaan seuraavista vaihtoehdoista o Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot, (19 op) o Ympäristönsuojelun syventävät opinnot (21 op) o Ympäristörakentamisen syventävät opinnot (22 op) o Automaatio- ja mittaustekniikan syventävät opinnot (20 op) Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot, 105 op Syventävä moduli 1 Syventävä moduli 2 Vapaasti valittavat opinnot, 15 op Ohjattu harjoittelu 1 Ohjattu harjoittelu 2 Opinnäytetyö, 15 op 3

4 Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot Koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluu mm. vesihuoltotekniikka, ympäristörakentaminen, energiatekniikka, prosessitekniikka, jätehuoltotekniikka, ilmansuojelu, vesiensuojelu, maaperänsuojelu, yritystalous, projektinhallinta ja projektiopinnot. Syventävät opinnot Syventävissä opinnoissa opiskelija syventää tietämystään valintansa mukaan vesihuoltotekniikassa, ympäristönsuojelussa, ympäristörakentamisessa tai automaatio- ja mittaustekniikassa. Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot tähtäävät kuntien vesilaitoksilla tai alan laajalla yrityssektorilla tarvittavien taitojen hankintaan. Tällaisia taitoja ovat talousveden hankintaan, käsittelyyn ja jakeluun liittyvä osaaminen sekä jätevesien johtamiseen ja puhdistamiseen liittyvä osaaminen. Työtehtävät voivat olla suunnittelu-, rakentamis-, tuotekehitys- tai tuotantotehtäviä. Ympäristörakentamisen syventävät opinnot Ympäristörakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. Näissä tehtävissä suunnitellaan ja rakennetaan asuinympäristölle välttämättömiä puitteita, kuten vesihuoltoverkostoa, katuja, teitä ja viheralueita. Automaatio ja mittaustekniikan syventävät opinnot Automaatio- ja mittausteknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osaalueella, jossa mittaustekniikka ja säätötekniikka tuodaan avuksi ympäristön tilan seurannassa ja parantamisessa. Automaatiotekniikka tarjoaa esimerkiksi uusia mahdollisuuksia parantaa teollisuusprosessien ohjausta ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Ympäristönsuojelun syventävät opinnot Ympäristönsuojeluun syventyvät voivat toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön tutkimiseen ja hoitoon liittyvissä tehtävissä. 4

5 Opintojen sijoittuminen opiskeluvuosille 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 35 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x ECCE110 Updating Your English* 3* x ECCE120 Communication and Engineering English 2 x ECCE140 Engineer s Professional English 2 x ECCR110 Uppdateringskurs i svenska* 3* x ECCV110 Viestinnän perusteet 2 x ECCV120 Työelämän viestintä 3 x ECF8000 Fysiikka 1 3 x ECM8000 Matematiikan peruskurssi* 3* x x ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5 x x ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4 x x ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 3 x ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5 x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3 x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot 105 Yleiset ammattiopinnot 29 EYCE130 English for Environmental Engineers 3 x EYCR120 Svenska för miljöingenjörer 3 x ERA0026 CAD-perusteet 3 x ERK0010 Kemian perusteet 2 x EYF8100 Ympäristöfysiikka 1 3 x x ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R 2 x EYF8200 Ympäristöfysiikka 2 3 x ERK0030 Ympäristökemia 1 2 x ERM8100 Teknillinen geometria 3 x x ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3 x x EKZ0002 Projektinhallinta 2 x Ympäristötekniikka 58 5

6 EYE0011 Ympäristötekniikka 3 x Ympäristötekniikan laboratoriotyöt x EYE0021 Ympäristöasioiden hallinta 3 x EYE0033 Ilmansuojelutekniikka 3 x x Ilmansuojelutekniikan laboratoriotyöt x x EYE0052 Ympäristölainsäädäntö 3 x x EYE0073 Materiaalin kierrätys ja jätehuoltotekniikka 3 x EYE0311 Ympäristötekniikan projekti 3 x x EYG0190 Pilaantuneet maa-alueet ja niiden käsittely 3 x EYH0071 Energiatekniikan perusteet 3 x Energiatekniikan laboratoriotyöt x EYH0024 Energian tuotanto 3 x x ERK0035 Ympäristökemia 2 3 x EYK0036 Mikrobiologian perusteet 3 x EYX0010 Prosessitekniikan perusteet 3 x EYX0020 Teollisuusprosessit 4 x x EYQ0101 Vesistöjen hoito 3 x ERQ0010 Hydrologia ja hydrauliikka 4 x x EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3 x EYQ0040 Vesihuoltotekniikka 4 x x EYQ0150 Vesihuoltotekniikan laboratoriotyöt 4 x x x x Ympäristörakentaminen 18 ERV0013 Statiikka 3 x ERV0023 Lujuusoppi 1 3 x ERN0175 Rakenne- ja materiaalitekniikka 3 x ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3 x x ERG0011 Geotekniikan perusteet 3 x ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3 x Suuntaavat ammattiopinnot Vesihuoltotekniikka 19 EYQ0047 Haja-asutuksen vesihuolto 3 x EYQ0100 Vesihuollon saneeraus 3 x EYQ0140 Luonnonmukainen vesirakentaminen 3 x 6

7 EYQ0070 Prosessi- ja vesitekniikan laboratoriotyöt 3 x EYQ0132 Vesihuoltolaitosten suunnittelu 4 x x EYE0091 Vesihuollon tietokoneohjelmat 3 x Ympäristönsuojelu 21 EYE0172 Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ja niiden auditointi 3 x x EYE0190 Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä 3 x EYE0096 Paikkatietojärjestelmät (GIS) 3 x EYE0010 Ympäristönäytteenotto 3 x EYE0195 Maa- ja metsätalouden biomassat 3 x EYE0110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta 3 x EYE0040 Tuotteen elinkaari 3 x Ympäristörakentaminen 22 ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3 x ERG0030 Maa- ja kalliorakennustekniikka 4 x x ERJ0011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet 3 x ERJ0030 Katutekniikka ja katu-cad 4 x ERZ0030 Rakentamistalouden perusteet 3 x ERZ0191 Yhdyskuntarakentamisen tuotantotalous 5 x x Automaatio- ja mittaustekniikka 20 EYX0070 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3 x EYH0221 Instrumentointitekniikka 3 x EYX0045 Prosessisuureiden mittaustekniikka 3 x EYH0201 Mittaus- ja automaatiolaboratoriot 1 4 x x EYX0051 Säätö- ja ohjaustekniikka 3 x EYA0210 Ohjelmoitavat logiikat 4 x Vapaavalintaiset opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 7

8 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi ympäristö. Työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin, Osallistuminen tunneille Luentoja ja harjoituksia atk-luokassa 1,5op, Orientation to the Technical Opetusmateriaali ja kirjallisuus Education Studies 1,5 cr OPS , tunneilla jaettava ja verkosta Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin tentin sekä etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perus- tehtäviin. teet, matematiikan peruskurssi Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi ECCE110 3 cr Updating Your English, 3 op, Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h Opiskelijan kielitaito on ammattikorkeakoulussa vaaditulla lähtötasolla, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet, 3 op, Personal Computing, 3 cr Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokas käyttö PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat. Koulun sähköpostijärjestelmä, opintosuoritusrekisteri (wip) ja verkko-oppimis- perussanaston. Englanninkielen keskeisten rakenteiden kertaus, sanavaraston kertaus ja laajentaminen sekä suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen. Käsiteltäviä aiheita perusrakenteet ääntäminen tekstin lukemistekniikka koulutukseen liittyvät tilanteet 8

9 sosiaaliset vuorovaikutustilanteet opiskelus- sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen sa ja työelämässä niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka etätehtävien avulla. kulttuurien välinen viestintä. laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja nii- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Vuorovaikutustaidot kehittyvät den toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työtehtävissä. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Opintojaksoon ECCE140 Engineer s Professional sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), Käsiteltäviä aiheita English, 2op, 2cr kotitehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästä lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCE120 Communication and Engineering English, 2op,2cr työelämän tilanteet small talk isäntänä toimiminen ja opastaminen yritysvierailut messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäinen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opintojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osaalueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaikkahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi insinöörityön abstraktin laadinta Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityksen/organisaation edustajana eri työelämän ja vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. 9

10 pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työ- Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- elämän tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja don osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, pu- viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kyke- hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. huminen ja kuuntelu). Vuorovaikutustaidot kehit- nee pitämään valmistellun esityksen ja toimi- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. tyvät pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kurssin maan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muo- Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCR110 Uppdateringskurs i svenska, 3 op, Updating Your Swedish, 3 cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %) ja kotitehtävien tekeminen sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästään lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. dostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syven- kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallis- tävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä tua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Käsiteltäviä aiheita vi blir ingenjörer ECCV110 Viestinnän perusteet, 2 op, Communication, 2cr Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. mina studier Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- rapport om min arbetspraktik Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksi- ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. gäster på arbetsplatsen en vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. på studiebesök i Sverige avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmu- Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- grammatik uttal kaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. 10

11 merkityksen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keski- Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itse- näiset suhteet. Opiskelija tuntee liikemäärään ja käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudem- näistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolo- energiaan liittyvät säilymislait. Opiskelija hallit- pi. velvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan see keskeiskiihtyvyyden ja voiman käsitteet Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. ammattiaineisiin. ympyräliikkeessä. Pyörimisliikkeen osalta opiske- ECCV120 Työelämän viestintä, 3 op, Communication Skills for Engineers, 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. lija tuntee vääntö- ja hitausmomenttien käsitteet ja osaa soveltaa niitä pyörivien systeemien dynamiikkaan ja energiatarkasteluihin. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- Kinematiikka suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvis- tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suori- Suoraviivainen liike taminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten tuksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteis- Liike tasossa, heittoliike luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilan- tä. Newtonin lait teet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Pistemäisen kappaleen dynamiikka Kitka Työ ja teho Energia Kineettinen ja potentiaalienergia Energian säilyminen Mekaanisen energian häviöt Käsiteltäviä aiheita ryhmätyöskentely neuvottelut työhaastattelut raportointi muistiot työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö ECF8000 Fysiikka 1, 3 op, Physics 1, 3cr Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysiikan ajattelutapaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija tuntee Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan Impulssi ja liikemäärä Liikemäärän säilyminen Impulssiperiaate Sovellukset törmäyksiin Ympyräliike Pyörimisliikkeen perusteet Dynamiikka Pyörimisen ja vierimisen energia Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla 11

12 esitellään fysikaalisten ilmiöiden teoriaa, lasken- ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vas- Tasokokeen tai opintojakson hyväksytty suoritus nallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulu- taavat epäyhtälöt on edellytyksenä muille matematiikan opintojak- tusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opinto- juuriyhtälöt soille osallistumiselle. jakson suorittaminen edellyttää omaehtoista lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava ECM8000 Matematiikan peruskurssi, 3op, Basic Maths Skills, 3cr Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi, 5op, Elementary functions and differential calcrlus, 5cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien Opintojaksolla kerrataan algebran ja geometrian perusasioita, funktiokäsite ja polynomifunktiota. Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. lausekkeenkäsittely Opintojen alkuvaiheessa järjestetään kaikille pakollinen erillinen tasokoe, jonka avulla testataan opiskelijan suoriutumista opintojakson tavoitteista. Tämän tasokokeen perusteella opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Välikokeisiin osallistuneella on oikeus suorittaa opintojakso tai korottaa arvosanaansa myös opintojakson toteutuksen jälkeen pidettävissä tenteissä. Hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yhden, ja hylätyn arvosanan korotusta kaksi kertaa (yleisten tenttisääntöjen mukaisesti). Opintojakson suoritus kirjataan vapaavalintaisiin opintoihin. funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeuden kuvaajana. alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcrsfunktiot alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt raja-arvo ja jatkuvuus derivaatta sovelluksineen usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta ja virhearviointi, gradientti 12

13 määrätyn integraalin sovelluksia päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsitte- Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kaksiulotteinen integrointi lyn perusteet. la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. differentiaaliyhtälöt o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY o toisen kertaluvun vakiokertoimiset yhtälöt kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, klassinen todennäköisyys satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut diskreetti ja jatkuva jakauma; binomi-, Pois- Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- son-, normaali- ja eksponenttijakauma Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson tilastollista päättelyä: tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- o parametrien estimointi Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. o hypoteesien testaaminen empiiristen aineistojen käsittely Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt, 4 op, Integral calcrlus and differential equations, 4 cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraa- tentin perusteella asteikolla 0-5. lilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka, 3 op, Probability calcrlus and statistics, 3 cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien jakaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintami- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. 13 määrätty integraali ja integraalifunktio sessa.tavoitteena on myös oppia tilastollisen

14 ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, ky- ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi, liiketoimintaan, 5 op, Introduction to syntä- ja kilpailuympäristön analysointi 3op, Management Skills, 3cr Business Processes, 5 cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Ostoprosessi business to business kaupassa Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudel- Opiskelumuodot ja suoritustapa sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen lisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikut- Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmä- osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla tavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumi- harjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot seen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työ- pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- elämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tul- apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opin- ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätök- kitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannatta- tojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista sentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät vuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustie- panojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. ajankäytön johtamisesta. dolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen op- organisaatiorakenteet ja prosessit muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, pimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvi- koko yritys Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; oidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen johtajuus ja johtaminen termien määrittely hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä ra- hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. esimiehen tehtäväkenttä haprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen ongelmatilanteiden käsittely työhyvinvointi palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena 14

15 käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä EYCR120 Svenska för Miljöingenjörer sekä kirjallisuutta. Ympäristöteknologian ajankohtaisia keskeistä 3op, Swedish for Environmental Engineers, Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Materiaalit ja kirjallisuus Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet sanastoa sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään keskusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan mallitilanteita. Käsiteltäviä aihepiirejä vesi, vedenpuhdistus ilma maaperä teollisuusprosessit laitteet, mittaukset saastuminen kierrätys käyttöohjeet 3cr ERA0026 CAD-perusteet, 3op, Basics of computer aided design, 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteiseen suunnitteluun liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen. J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon taskukirja Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), kotitehtävät, etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Opetusmateriaalin valinnassa otetaan huomioon ammattiaineiden tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta teknisten piirustusten laatiminen CADohjelmistolla EYCE130 English for Environmental Engineers, 3op, 3cr Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi. kurssisisällöt. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, etätehtävien palauttaminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoitustehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 %, harjoitustehtävät 20 %. Harjoitustehtävistä on 15

16 laadittava vähintään 80%. Kokeissa suorituksen Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Lämpötila ja kiinteiden aineiden ja nesteiden hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. AutoCAD-perusteet- opintomoniste. ERK0010 Kemian perusteet, 2 op, Basics of Chemistry 2 cr Opiskelija oppii yleisen ja epäorgaanisen kemian peruskäsitteet ja ymmärtää kemian kieltä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa tekniikan Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali EYF8100 Ympäristöfysiikka 1, 3 op, Environmental Physics 1, 3 cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan fysiikan lakeja ja keskeisiä teorioita sekä vahvis- lämpölaajeneminen Lämpömäärä ja kapasiteetti sekä olomuodon muutokset Kaasun tilanyhtälö Ilman kosteus Lämmön siirtyminen Lämpövirta ja lämmön siirtymistavat Sähkökenttä ja potentiaali Tasavirta Magneettikenttä ja sähkömagneettinen induktio sovellutuksissa. Aineen rakenne Jaksollinen järjestelmä Kemialliset sidokset Yhdisteiden nimeäminen Ainemäärä Kemialliset reaktiot Reaktiolämpö Kemiallinen tasapaino Hapot, emäkset ja suolat Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit ja omalla ajalla pienryhmissä ratkaistavat harjoitustehtävät. taa fysiikan perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee olomuotojen mekaniikan suureita ja käsitteitä sekä ymmärtää niihin liittyviä laskentamenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kiinteän aineen ja nesteen lämpölaajenemisen sekä kaasun tilanyhtälön. Opiskelija tietää lämpöenergiaan ja sen leviämiseen sekä olomuodon muutoksiin liittyvät tärkeimmät lainalaisuudet. Opiskelija tuntee sähköstatiikan ja sähkö-ja magnetismiopin keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Olomuotojen mekaniikka. Paine Arkhimedeen laki Pintajännitys ja kapillaari-ilmiö Jatkuvuusyhtälö ja Bernoullin laki Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K. Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin ja harjoitustehtävien avulla. Viskositeetti Väliaineen vastus Lämpötila ja lämpömäärä Suvanto, K. Laajalehto, K. Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava 16

17 ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R, o Sädeoptiikka 2op, Physics Laboratory Experiments R, 2cr Opintojakso arvioidaan käytännön suoriutumisen o Fotometria Opintojakson tavoitteena on opettaa opiskelija tekemään fysiikan mittauksia, muodostamaan niiden pohjalta johtopäätöksiä ja esittelemään tulokset kirjallisesti. Opiskelija oppii tarkastelemaan mittauksiin liittyviä epätarkkuuksia, ja niiden vaikutusta mittausten perusteella laskettuihin tuloksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee mittaustulosten käsittelyn tietokoneella ja esitysgrafiikan laadinnan. Hän oppii laatimaan ammattiaineiden töissä ja opinnäytetyössä sovellettavan, vakiintuneen mallin mukaisen raportin, jossa on kuvattu tarkasteltavaan ilmiöön liittyvä teoria, mittauksen toteutus, mittaustulosten käsittelyt ja päätulokset, ja jossa on arvioitu kriittisesti saatujen tulosten luotettavuutta. Laboratoriotöitä fysiikan eri osa-alueilta Työselostusten laadinta Työt tehdään työpareina. Opintojakso aloitetaan yksinkertaisilla perusmittauksilla, joiden jälkeen tehdään laajempia laboratoriotöitä. Kaikista töistä laaditaan annetun mallin mukaiset työse- ja työselostusten perusteella. Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen. Fysiikan laboratoriotyöt. Tammertekniikka Opintojaksolla jaetut kirjalliset työohjeet. EYF8200 Ympäristöfysiikka 2, 3 op, Environmental Physics 2, 3 cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan fysiikan lakeja ja keskeisiä teorioita sekä vahvistaa fysiikan perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen. Opiskelija ymmärtää mekaanisiin värähtelyihin ja aaltoihin liittyviä teorioita. Opiskelija ymmärtää valon käyttäytymisen lakeja fysikaalisen optiikan ja sädeoptiikan kautta sekä tuntee fotometrian perusteet. Opiskelija ymmärtää äänen käyttäytymisen eri yhteyksissä sekä tuntee ääniopin käsitteet. Opiskelija tuntee kvanttifysiikan sekä atomi-ja ydinfysiikan perusteet. Termodynamiikan perusteet o Pääsäännöt, kaasujen tilanmuutokset ja Ääni o Äänen intensiteetti ja äänenpainetaso o Äänen eristäminen o Melu o Akustiikka Kvanttifysiikan perusteet o Atomi-ja ydinfysiikkaa o Atomiytimen rakenne Radioaktiivisuus o Säteily o Ionisoiva säteily o Säteilyn ja aineen vuorovaikutus o Säteilyn ilmaisimet Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. lostukset. Carnot n kiertoprosessi o Mekaaniset värähtelyt ja aallot Valo Suvanto, K. Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava 17 o Fysikaalinen optiikka

18 Suvanto, K. Laajalehto, K. Tekniikan fysiikka 2 yhdenmuotoisuus Edita tai vastaava Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit, hyväk- avaruusgeometriaa syttävästi suoritettavat laboratoriotyöt ja omalla lieriö, kartio, pallo ERK0030 Ympäristökemia 1, 2op, ajalla pienryhmissä suoritettavat harjoitustehtä- yhdenmuotoisuus Environmental Chemistry 1, 2cr vät. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Opintojaksolla opiskelija täydentää kemian Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson osaamistaan sähkökemian ja orgaanisen kemian tentin, laboratoriotöiden ja harjoitustehtävien suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- perusteilla. Opiskelija tutustuu koulutusohjelman avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja kannalta tärkeisiin alkuaineisiin ja materiaaleihin muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Opiskelija oppii korroosion perusteet. Kemian laboratoriotöissä opiskelija perehtyy kemian ilmiöiden tutkimiseen erilaisia mittausvälineitä ja -menetelmiä käyttämällä ja oppii laatimaan työselostuksia. Opiskelija tuntee kemikaaliturvalli- Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. suuden vaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ympäristötekniikan sovellutuksissa. ERM8100 Teknillinen geometria, 3 op, Technical geometry, 3cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Hapetusluvut, hapettimet ja pelkistimet Sähkökemiaa ja korroosio Orgaanisen kemian perusteet Alan kannalta tärkeiden alkuaineiden ja materiaalien kemiaa Kemiallinen työturvallisuus ja vaaralliset aineet Ympäristökemiaa Laboratoriotyöt Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii vektorilaskennan sekä taso- ja avaruusgeometrian keskeisimmät käsitteet ja tulokset ja niiden käytön tekniikan sovelluksissa. vektorit laskulait koordinaattiesitys skalaari- ja vektoritulo Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3op, Maths in construction engineering and environmental technology 3 cr Opiskelija syventää matemaattisia valmiuksiaan koulutusohjelmakohtaisissa sovelluksissa. Opin- Edeltävät opinnot Kemian perusteet tai vastaavat tiedot tasogeometriaa kartioleikkaukset monikulmiot tojakson sisältö voi osittain vaihdella sovellustarpeitten mukaan. 18

19 see projektin organisoinnin ja sen elinkaareen Tehtävä-janakaaviot matriisilaskentaa liittyvien kustannusten laskemisen sekä kustan- Seinätaulutekniikka analyyttistä geometriaa nusten ja resurssien käytön suunnittelun ja oh- Budjettiseuranta ajan suhteen sarjaoppia jauksen. Opiskelija tietää riskianalyysin merki- Henkilö- ja laiteresurssien optimointi usean muuttujan funktiot (ääriarvot) kaarevuus Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- tyksen eri projektien arvottamisessa ja osaa soveltaa tietokoneavusteisia projektinhallintaohjelmia optimoidessaan laiteresurssien ja projektihenkilöstön käyttöä erityyppisissä projekteissa. Luento-opetus ja aluetta syventävät tuntiharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi ja asioita opiskellaan projektiryhmissä. Oppimi- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson sessa korostuu opiskelijoiden toimiminen pienis- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Projektin määrittely sä projektiryhmissä ja erityyppisissä rooleissa vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja Mikä on projekti eli hanke riippuen valitusta ongelma-asettelusta. Tietoko- muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Epäonnistumisen syyt hankkeissa nepohjaisilla projektinhallintaohjelmilla tehdään avulla. Riskianalyysit aikataulusuunnittelua sekä kustannusten ja re- Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. EKZ0002 Projektinhallinta 2 op, Project Management 2cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn perusteet ja ryhmädynamiikan Taloudelliset Tuotannolliset/tekniset Markkinapohjaiset Muut riskit Projektisykli eli oppiva prosessi SWOT-analyysin käyttö Kansainväliset ja kansalliset ESR projektit mallina Projektisuunnitelma Esisuunnittelu Työsuunnitelma Kustannusseuranta ja budjetointi Raportin yhteenveto Projektin johtaminen ja organisointi Projektipäällikön tehtävät Projektisihteerin ja projektiryhmien tehtävät surssien seurantaa ja ohjausta valittuun projektityön aiheeseen. Opintojaksoon kuuluu luentoja ja projektiin liittyvät harjoitustunnit sekä ryhmittäin palautettava ja esitettävä projektin lyhyt loppuraportti. Opintojakson suoritus arvioidaan henkilökohtaisen kokeen ja projektin loppuraportin ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Osaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja, 5.painos, Opetuksen yhteydessä jaettava kurssimateriaali. hallinnan. Opiskelija tuntee projektin määritelmän ja suunnittelun ja ohjauksen merkityksen Ohjausryhmä/johtoryhmä Tietokonepohjaisten projektinhallintaohjel- 19 yrityksissä tapahtuvissa projekteissa. Hän hallit- mien käyttö

20 EYE0011 Ympäristötekniikka 3op, jätehuolto (jätelajit, rakentamisen jätehuol- tavoitteet ja niihin liittyvät ohjauskeinot Suomes- Introduction for Environmental Technology, to) sa. Hän tuntee ympäristöhallinnon rakenteen ja 3cr sisäilman laatu ja rakennusmateriaalien tehtävät Suomessa. Opiskelija ymmärtää ympä- Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perustieto ympäristötekniikan eri osa-alueista: maaperän, vesistön, ilmakehän ja sisäilman laadusta ja tekniikasta. Opiskelija tuntee ekologian, limnologian ja ekosysteemin perusilmiöt ja ymmärtää niiden yhteyden rakennus- ja puutekniikkaan. Hän osaa tarkastella rakennettua ympäristöä ottaen huomioon ihmisen olemassa olon reunaehdot ja luonnonvarojen kestävän käytön. Opiskelijalle tulee tutuksi rakennusalaan liittyvät ympäristökysymykset ja eri teollisuusalojen ja liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistustekniikat. Ryhmässä tehtävän laajemman harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, systemaattista ympäristön tarkastelua ja arviointia sekä teknisen raportin laadintaa. ympäristötekniikan eri osa-alueet (maaperä, vesistö, ilmakehä) ja ympäristönsuojelun tavoitteet ekologian perusteet (aineiden ja veden kierto ekosysteemissä) maankäyttö ja luonnonvarat (malmi- ja mineraalivarannot, metsien puuvaranto ja puunkäyttö, pilaantuneet maa-alueet, rakennettu ympäristö (laajempi harjoitustyö) veden laatu ja vesistökuormitus päästöt (sisäilman ja pintamateriaalien luokitus) ympäristöjärjestelmät teollisuuden aiheuttama ympäristökuormitus maaliikenteen, lentoliikenteen ja vesiliikenteen aiheuttama kuormitus Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja niihin liittyvät etätehtävät. Opintojakson suoritus arvioidaan kokeen ja etätehtävinä suoritettujen harjoitustöiden avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Koe muodostaa pääosan opintojakson arvosanasta (70%) ja ryhmänä raportoitava laajempi harjoitustyö vaikuttaa 30 %. (Muut harjoitustyöt arvostellaan hyväksytty/hylätty). Opetuksen yhteydessä jaettava luentomoniste. Ympäristötekniikan laboratoriotyöt EYE0021 Ympäristöasioiden hallinta, 3op, Environmental Management, 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansalliset, EU:n ja YK:n ympäristöpoliittiset ristölupaprosessin toiminnan harjoittajan näkökulmasta ja hallitsee tärkeimpien ympäristösuojelua koskevien lakien tavoitteet. Hän oppii esimerkkien avulla YVA-menettelyn ja EMASjärjestelmän tavoitteet ja toteutuksen vaiheet. Hän tutustuu ympäristöalan menetelmästandardeihin ja ymmärtää niiden merkityksen vertailukelpoisten tulosten saamiseksi EU:ssa. Opiskelija hallitsee ympäristötiedon hankintakanavat ja kirjaston tarjoamat tietokantayhteydet, joita hän osaa soveltaa alati muuttuvan ympäristötiedon aktiiviseen seurantaan ja hankintaan. ympäristöhallinto Suomessa ympäristöpolitiikan tavoitteet ja toteutus (kestävä kehitys) ympäristöpolitiikan keinoja (ympäristömerkit, energiamerkintä, -katselmukset) yhteiskunnan ohjaus ja valvonta (lainsäädännöllinen, taloudellinen, tietoohjaus) ympäristöasioiden hallinta teollisuudessa (EMAS) tärkeimmät ympäristönsuojelua koskevat lait ympäristölupaprosessi (IPPC-direktiivi ja BAT) YVA-menettely menetelmästandardisointi 20

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena on laadukas, ekologinen, taloudellinen ja oikeaan aikaan valmistunut rakennushanke. Rakennustekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Puutekniikan koulutusohjelmasta valmistunut insinööri on puutuotteiden ja rakenteiden asiantuntija ja tuotteistaja, joka pystyy kehittämään puuteollisuuden prosesseja sekä

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla. Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla Jos et ole varma, voitko valita jonkin fysiikan kurssin, ota yhteyttä lehtori Antti

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet 5.9 Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Tekijä: lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia Muokkaus Tarja Koskinen Tutustumisjakson tarkoitus

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

Näkökulmia monimuoto-opetukseen

Näkökulmia monimuoto-opetukseen 1 Näkökulmia monimuoto-opetukseen Tietokoneohjelma on kuin runo, se ei valmistu koskaan Bill Gates Aiheita 2 Lähtötason arviointi Tentti ja/tai tentitön vaihtoehto yhdessä Kotitehtävät vs. luokkaharjoitukset

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1. Aalto-yliopisto Kielikeskus Alexandra Belikova

LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1. Aalto-yliopisto Kielikeskus Alexandra Belikova LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1 Aalto-yliopisto Kielikeskus Alexandra Belikova Työelämän venäjän perusteet 1: aika ja paikka Opetusperiodi I+II tai II+III tai III+IV (syksy 2016, kevät 2017) - pitempi

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015. Osaamistavoitteet. Keskeinen sisältö. Suoritustavat. Materiaali. Palautteen kerääminen ja käsittely

ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015. Osaamistavoitteet. Keskeinen sisältö. Suoritustavat. Materiaali. Palautteen kerääminen ja käsittely ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015 Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuu opiskelun käytännön asioihin, orientoituu ja sitoutuu opiskeluun. Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot