YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille. Työtehtävät alalla kelijalle runsaasti mielenkiintoisia mahdollisuuk- ovat vaihtelevia ja tarjoavat tekijöilleen mielen- Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekno- sia laboratoriotöiden ja yritysprojektien muodos- kiintoisia haasteita. Ympäristöteknologian koulu- logian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa sa. Ammattiopinnot ja syventävät opinnot tar- tusohjelmasta valmistuva insinööri voi työsken- osaavia insinöörejä kasvavan ja kehittyvän ym- joavat lisäksi opiskelijalle tarvittavan osaamisen nellä päristötoimialan tarpeisiin. Pohjois-Savo on mer- hyvinkin erilaisiin ympäristötoimialan tehtäviin ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan kittävin pääkaupunkiseudun ulkopuolinen ympä- opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Vaihto- vesihuoltoon ristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa. Ympä- ehtoja ovat tällöin esimerkiksi vesihuoltoteknii- vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen ristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät kassa kuntien vesilaitokset tai vesihuoltoteknii- ympäristörakentamiseen Pohjois-Savossa suoraan noin 3000 ihmistä ja kan yrityssektori käsittäen tuotanto-, suunnitte- ilmansuojeluun sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä eri- lu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävät. Ympä- jätehuoltoon laisissa ympäristöalaan liittyvissä tutkimus- ja ristönsuojeluun syventyvät voivat toimia esimer- bioenergia - alaan kehitystehtävissä. kiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, automaatio- ja mittausteknologiaan Annettavalla koulutuksella luodaan vankka osaamispohja ja näkemys perinteisille ympäristötoimialoille, kuten vesihuoltoon, jätehuoltoon, ilmansuojelutekniikkaan, energiatekniikkaan, pilaantuneen ympäristön hoitoon ja ympäristöasioiden hallintaan. Panostamme opetuksessa lisäksi aluekehityksen kannalta tärkeille ympäristöliiketoiminnan sektoreille, kuten automaatio- ja mittaustekniikkaan, ympäristöriskien hallintaan ja uusiutuviin energialähteisiin. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota opiskelijalle kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tämän jälkeen opiskelijan tietämystä keskeisillä alueilla työelämän tarpeiden mukaan. Syventäviä opintoja tarjotaan vesihuoltoteknii- yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Ympäristörakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. Ilmansuojelusta tai bioenergiasta kiinnostuneet voivat hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon poikkeuksellisen laajassa yrityskentässä. Automaatio- ja mittausteknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka tuodaan avuksi ympäristön tilan seurannan tehostamiseksi. Automaatiotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa prosessien ohjausta ympäristökuormituksen pienentämiseksi. prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan liittyvissä tehtävissä. Tehtävät voivat olla suunnittelu-, työnjohto-, tuotanto-, hallinto- tai rakentamistehtäviä oman kiinnostuksen mukaan. Ympäristöteknologian koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Ympäristöteknologian koulutusohjelman osaamisprofiilin keskeiset tekijät ovat Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen Prosessi- ja suunnitteluosaaminen Ympäristöalan tuotanto- ja kustannusosaaminen 1 kan, ympäristönsuojelun, ympäristörakentamisen

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ymmärtää ilmiöiden luonnontieteellisen perustan osaa kuvata ilmiöitä fysiikan ja matematiikan keinoin osaa ratkaista ongelmia loogisesti ymmärtää kemian käsitteitä ja ilmiöitä sekä osaa soveltaa taitoja alalla Prosessi- ja suunnitteluosaaminen ymmärtää yksikköoperaatiota ja kokonaisprosessit hallitsee prosessien taselaskennan ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa tuntee oman alan suunnittelutavat, -menetelmät ja -työkalut osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua osaa soveltaa ympäristö- ja laatujärjestelmiä tuntee ympäristölainsäädäntöä ja osaa arvioida ympäristöriskejä tuntee kemikaali-, työ- ja prosessiturvallisuuden vaatimukset Ympäristöalan tuotanto- ja kustannusosaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut tuntee suunnittelun ja tuotannon kustannusten arviointi- ja hallintamenetelmät hallitsee taitoja osallistua projektitoimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet 2

3 Kompetenssien liittyminen suoritettaviin opintojaksoihin käy ilmi seuraavasta taulukosta Perusopinnot, 35 op Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Ympäristöteknologian koulutusohjelman rakenne: Perusopinnot (35 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot (105 op) Suuntaavat opinnot (40 op). Opiskelija valitsee kaksi syventävää modulia mieltymyksensä mukaan seuraavista vaihtoehdoista o Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot, (19 op) o Ympäristönsuojelun syventävät opinnot (21 op) o Ympäristörakentamisen syventävät opinnot (22 op) o Automaatio- ja mittaustekniikan syventävät opinnot (20 op) Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammatilliset opinnot, 105 op Syventävä moduli 1 Syventävä moduli 2 Vapaasti valittavat opinnot, 15 op Ohjattu harjoittelu 1 Ohjattu harjoittelu 2 Opinnäytetyö, 15 op 3

4 Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot Koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluu mm. vesihuoltotekniikka, ympäristörakentaminen, energiatekniikka, prosessitekniikka, jätehuoltotekniikka, ilmansuojelu, vesiensuojelu, maaperänsuojelu, yritystalous, projektinhallinta ja projektiopinnot. Syventävät opinnot Syventävissä opinnoissa opiskelija syventää tietämystään valintansa mukaan vesihuoltotekniikassa, ympäristönsuojelussa, ympäristörakentamisessa tai automaatio- ja mittaustekniikassa. Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot Vesihuoltotekniikan syventävät opinnot tähtäävät kuntien vesilaitoksilla tai alan laajalla yrityssektorilla tarvittavien taitojen hankintaan. Tällaisia taitoja ovat talousveden hankintaan, käsittelyyn ja jakeluun liittyvä osaaminen sekä jätevesien johtamiseen ja puhdistamiseen liittyvä osaaminen. Työtehtävät voivat olla suunnittelu-, rakentamis-, tuotekehitys- tai tuotantotehtäviä. Ympäristörakentamisen syventävät opinnot Ympäristörakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä. Näissä tehtävissä suunnitellaan ja rakennetaan asuinympäristölle välttämättömiä puitteita, kuten vesihuoltoverkostoa, katuja, teitä ja viheralueita. Automaatio ja mittaustekniikan syventävät opinnot Automaatio- ja mittausteknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osaalueella, jossa mittaustekniikka ja säätötekniikka tuodaan avuksi ympäristön tilan seurannassa ja parantamisessa. Automaatiotekniikka tarjoaa esimerkiksi uusia mahdollisuuksia parantaa teollisuusprosessien ohjausta ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Ympäristönsuojelun syventävät opinnot Ympäristönsuojeluun syventyvät voivat toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön tutkimiseen ja hoitoon liittyvissä tehtävissä. 4

5 Opintojen sijoittuminen opiskeluvuosille 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 35 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x ECCE110 Updating Your English* 3* x ECCE120 Communication and Engineering English 2 x ECCE140 Engineer s Professional English 2 x ECCR110 Uppdateringskurs i svenska* 3* x ECCV110 Viestinnän perusteet 2 x ECCV120 Työelämän viestintä 3 x ECF8000 Fysiikka 1 3 x ECM8000 Matematiikan peruskurssi* 3* x x ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5 x x ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4 x x ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 3 x ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5 x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3 x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot 105 Yleiset ammattiopinnot 29 EYCE130 English for Environmental Engineers 3 x EYCR120 Svenska för miljöingenjörer 3 x ERA0026 CAD-perusteet 3 x ERK0010 Kemian perusteet 2 x EYF8100 Ympäristöfysiikka 1 3 x x ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R 2 x EYF8200 Ympäristöfysiikka 2 3 x ERK0030 Ympäristökemia 1 2 x ERM8100 Teknillinen geometria 3 x x ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3 x x EKZ0002 Projektinhallinta 2 x Ympäristötekniikka 58 5

6 EYE0011 Ympäristötekniikka 3 x Ympäristötekniikan laboratoriotyöt x EYE0021 Ympäristöasioiden hallinta 3 x EYE0033 Ilmansuojelutekniikka 3 x x Ilmansuojelutekniikan laboratoriotyöt x x EYE0052 Ympäristölainsäädäntö 3 x x EYE0073 Materiaalin kierrätys ja jätehuoltotekniikka 3 x EYE0311 Ympäristötekniikan projekti 3 x x EYG0190 Pilaantuneet maa-alueet ja niiden käsittely 3 x EYH0071 Energiatekniikan perusteet 3 x Energiatekniikan laboratoriotyöt x EYH0024 Energian tuotanto 3 x x ERK0035 Ympäristökemia 2 3 x EYK0036 Mikrobiologian perusteet 3 x EYX0010 Prosessitekniikan perusteet 3 x EYX0020 Teollisuusprosessit 4 x x EYQ0101 Vesistöjen hoito 3 x ERQ0010 Hydrologia ja hydrauliikka 4 x x EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3 x EYQ0040 Vesihuoltotekniikka 4 x x EYQ0150 Vesihuoltotekniikan laboratoriotyöt 4 x x x x Ympäristörakentaminen 18 ERV0013 Statiikka 3 x ERV0023 Lujuusoppi 1 3 x ERN0175 Rakenne- ja materiaalitekniikka 3 x ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3 x x ERG0011 Geotekniikan perusteet 3 x ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3 x Suuntaavat ammattiopinnot Vesihuoltotekniikka 19 EYQ0047 Haja-asutuksen vesihuolto 3 x EYQ0100 Vesihuollon saneeraus 3 x EYQ0140 Luonnonmukainen vesirakentaminen 3 x 6

7 EYQ0070 Prosessi- ja vesitekniikan laboratoriotyöt 3 x EYQ0132 Vesihuoltolaitosten suunnittelu 4 x x EYE0091 Vesihuollon tietokoneohjelmat 3 x Ympäristönsuojelu 21 EYE0172 Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ja niiden auditointi 3 x x EYE0190 Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä 3 x EYE0096 Paikkatietojärjestelmät (GIS) 3 x EYE0010 Ympäristönäytteenotto 3 x EYE0195 Maa- ja metsätalouden biomassat 3 x EYE0110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta 3 x EYE0040 Tuotteen elinkaari 3 x Ympäristörakentaminen 22 ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3 x ERG0030 Maa- ja kalliorakennustekniikka 4 x x ERJ0011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet 3 x ERJ0030 Katutekniikka ja katu-cad 4 x ERZ0030 Rakentamistalouden perusteet 3 x ERZ0191 Yhdyskuntarakentamisen tuotantotalous 5 x x Automaatio- ja mittaustekniikka 20 EYX0070 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3 x EYH0221 Instrumentointitekniikka 3 x EYX0045 Prosessisuureiden mittaustekniikka 3 x EYH0201 Mittaus- ja automaatiolaboratoriot 1 4 x x EYX0051 Säätö- ja ohjaustekniikka 3 x EYA0210 Ohjelmoitavat logiikat 4 x Vapaavalintaiset opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 7

8 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi ympäristö. Työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin, Osallistuminen tunneille Luentoja ja harjoituksia atk-luokassa 1,5op, Orientation to the Technical Opetusmateriaali ja kirjallisuus Education Studies 1,5 cr OPS , tunneilla jaettava ja verkosta Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin tentin sekä etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perus- tehtäviin. teet, matematiikan peruskurssi Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi ECCE110 3 cr Updating Your English, 3 op, Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h Opiskelijan kielitaito on ammattikorkeakoulussa vaaditulla lähtötasolla, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet, 3 op, Personal Computing, 3 cr Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokas käyttö PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat. Koulun sähköpostijärjestelmä, opintosuoritusrekisteri (wip) ja verkko-oppimis- perussanaston. Englanninkielen keskeisten rakenteiden kertaus, sanavaraston kertaus ja laajentaminen sekä suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen. Käsiteltäviä aiheita perusrakenteet ääntäminen tekstin lukemistekniikka koulutukseen liittyvät tilanteet 8

9 sosiaaliset vuorovaikutustilanteet opiskelus- sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen sa ja työelämässä niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka etätehtävien avulla. kulttuurien välinen viestintä. laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja nii- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Vuorovaikutustaidot kehittyvät den toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työtehtävissä. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Opintojaksoon ECCE140 Engineer s Professional sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), Käsiteltäviä aiheita English, 2op, 2cr kotitehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästä lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCE120 Communication and Engineering English, 2op,2cr työelämän tilanteet small talk isäntänä toimiminen ja opastaminen yritysvierailut messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäinen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opintojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osaalueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaikkahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi insinöörityön abstraktin laadinta Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityksen/organisaation edustajana eri työelämän ja vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. 9

10 pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työ- Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- elämän tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja don osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, pu- viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kyke- hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. huminen ja kuuntelu). Vuorovaikutustaidot kehit- nee pitämään valmistellun esityksen ja toimi- Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. tyvät pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kurssin maan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muo- Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCR110 Uppdateringskurs i svenska, 3 op, Updating Your Swedish, 3 cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %) ja kotitehtävien tekeminen sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästään lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. dostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syven- kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallis- tävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä tua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Käsiteltäviä aiheita vi blir ingenjörer ECCV110 Viestinnän perusteet, 2 op, Communication, 2cr Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. mina studier Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- rapport om min arbetspraktik Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksi- ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. gäster på arbetsplatsen en vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. på studiebesök i Sverige avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmu- Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- grammatik uttal kaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. 10

11 merkityksen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keski- Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itse- näiset suhteet. Opiskelija tuntee liikemäärään ja käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudem- näistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolo- energiaan liittyvät säilymislait. Opiskelija hallit- pi. velvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan see keskeiskiihtyvyyden ja voiman käsitteet Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. ammattiaineisiin. ympyräliikkeessä. Pyörimisliikkeen osalta opiske- ECCV120 Työelämän viestintä, 3 op, Communication Skills for Engineers, 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. lija tuntee vääntö- ja hitausmomenttien käsitteet ja osaa soveltaa niitä pyörivien systeemien dynamiikkaan ja energiatarkasteluihin. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- Kinematiikka suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvis- tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suori- Suoraviivainen liike taminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten tuksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteis- Liike tasossa, heittoliike luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilan- tä. Newtonin lait teet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Pistemäisen kappaleen dynamiikka Kitka Työ ja teho Energia Kineettinen ja potentiaalienergia Energian säilyminen Mekaanisen energian häviöt Käsiteltäviä aiheita ryhmätyöskentely neuvottelut työhaastattelut raportointi muistiot työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö ECF8000 Fysiikka 1, 3 op, Physics 1, 3cr Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysiikan ajattelutapaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija tuntee Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan Impulssi ja liikemäärä Liikemäärän säilyminen Impulssiperiaate Sovellukset törmäyksiin Ympyräliike Pyörimisliikkeen perusteet Dynamiikka Pyörimisen ja vierimisen energia Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla 11

12 esitellään fysikaalisten ilmiöiden teoriaa, lasken- ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vas- Tasokokeen tai opintojakson hyväksytty suoritus nallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulu- taavat epäyhtälöt on edellytyksenä muille matematiikan opintojak- tusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opinto- juuriyhtälöt soille osallistumiselle. jakson suorittaminen edellyttää omaehtoista lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava ECM8000 Matematiikan peruskurssi, 3op, Basic Maths Skills, 3cr Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi, 5op, Elementary functions and differential calcrlus, 5cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien Opintojaksolla kerrataan algebran ja geometrian perusasioita, funktiokäsite ja polynomifunktiota. Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. lausekkeenkäsittely Opintojen alkuvaiheessa järjestetään kaikille pakollinen erillinen tasokoe, jonka avulla testataan opiskelijan suoriutumista opintojakson tavoitteista. Tämän tasokokeen perusteella opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Välikokeisiin osallistuneella on oikeus suorittaa opintojakso tai korottaa arvosanaansa myös opintojakson toteutuksen jälkeen pidettävissä tenteissä. Hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yhden, ja hylätyn arvosanan korotusta kaksi kertaa (yleisten tenttisääntöjen mukaisesti). Opintojakson suoritus kirjataan vapaavalintaisiin opintoihin. funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeuden kuvaajana. alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcrsfunktiot alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt raja-arvo ja jatkuvuus derivaatta sovelluksineen usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta ja virhearviointi, gradientti 12

13 määrätyn integraalin sovelluksia päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsitte- Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kaksiulotteinen integrointi lyn perusteet. la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. differentiaaliyhtälöt o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY o toisen kertaluvun vakiokertoimiset yhtälöt kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, klassinen todennäköisyys satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut diskreetti ja jatkuva jakauma; binomi-, Pois- Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- son-, normaali- ja eksponenttijakauma Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson tilastollista päättelyä: tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- o parametrien estimointi Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. o hypoteesien testaaminen empiiristen aineistojen käsittely Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt, 4 op, Integral calcrlus and differential equations, 4 cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraa- tentin perusteella asteikolla 0-5. lilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka, 3 op, Probability calcrlus and statistics, 3 cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien jakaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintami- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. 13 määrätty integraali ja integraalifunktio sessa.tavoitteena on myös oppia tilastollisen

14 ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, ky- ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi, liiketoimintaan, 5 op, Introduction to syntä- ja kilpailuympäristön analysointi 3op, Management Skills, 3cr Business Processes, 5 cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Ostoprosessi business to business kaupassa Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudel- Opiskelumuodot ja suoritustapa sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen lisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikut- Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmä- osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla tavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumi- harjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot seen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työ- pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- elämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tul- apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opin- ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätök- kitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannatta- tojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista sentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät vuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustie- panojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. ajankäytön johtamisesta. dolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen op- organisaatiorakenteet ja prosessit muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, pimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvi- koko yritys Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; oidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen johtajuus ja johtaminen termien määrittely hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä ra- hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. esimiehen tehtäväkenttä haprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen ongelmatilanteiden käsittely työhyvinvointi palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena 14

15 käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä EYCR120 Svenska för Miljöingenjörer sekä kirjallisuutta. Ympäristöteknologian ajankohtaisia keskeistä 3op, Swedish for Environmental Engineers, Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Materiaalit ja kirjallisuus Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet sanastoa sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään keskusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan mallitilanteita. Käsiteltäviä aihepiirejä vesi, vedenpuhdistus ilma maaperä teollisuusprosessit laitteet, mittaukset saastuminen kierrätys käyttöohjeet 3cr ERA0026 CAD-perusteet, 3op, Basics of computer aided design, 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteiseen suunnitteluun liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen. J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon taskukirja Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), kotitehtävät, etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Opetusmateriaalin valinnassa otetaan huomioon ammattiaineiden tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta teknisten piirustusten laatiminen CADohjelmistolla EYCE130 English for Environmental Engineers, 3op, 3cr Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi. kurssisisällöt. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, etätehtävien palauttaminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuus Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoitustehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 %, harjoitustehtävät 20 %. Harjoitustehtävistä on 15

16 laadittava vähintään 80%. Kokeissa suorituksen Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Lämpötila ja kiinteiden aineiden ja nesteiden hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. AutoCAD-perusteet- opintomoniste. ERK0010 Kemian perusteet, 2 op, Basics of Chemistry 2 cr Opiskelija oppii yleisen ja epäorgaanisen kemian peruskäsitteet ja ymmärtää kemian kieltä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa tekniikan Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali EYF8100 Ympäristöfysiikka 1, 3 op, Environmental Physics 1, 3 cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan fysiikan lakeja ja keskeisiä teorioita sekä vahvis- lämpölaajeneminen Lämpömäärä ja kapasiteetti sekä olomuodon muutokset Kaasun tilanyhtälö Ilman kosteus Lämmön siirtyminen Lämpövirta ja lämmön siirtymistavat Sähkökenttä ja potentiaali Tasavirta Magneettikenttä ja sähkömagneettinen induktio sovellutuksissa. Aineen rakenne Jaksollinen järjestelmä Kemialliset sidokset Yhdisteiden nimeäminen Ainemäärä Kemialliset reaktiot Reaktiolämpö Kemiallinen tasapaino Hapot, emäkset ja suolat Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit ja omalla ajalla pienryhmissä ratkaistavat harjoitustehtävät. taa fysiikan perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee olomuotojen mekaniikan suureita ja käsitteitä sekä ymmärtää niihin liittyviä laskentamenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kiinteän aineen ja nesteen lämpölaajenemisen sekä kaasun tilanyhtälön. Opiskelija tietää lämpöenergiaan ja sen leviämiseen sekä olomuodon muutoksiin liittyvät tärkeimmät lainalaisuudet. Opiskelija tuntee sähköstatiikan ja sähkö-ja magnetismiopin keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Olomuotojen mekaniikka. Paine Arkhimedeen laki Pintajännitys ja kapillaari-ilmiö Jatkuvuusyhtälö ja Bernoullin laki Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K. Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin ja harjoitustehtävien avulla. Viskositeetti Väliaineen vastus Lämpötila ja lämpömäärä Suvanto, K. Laajalehto, K. Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava 16

17 ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R, o Sädeoptiikka 2op, Physics Laboratory Experiments R, 2cr Opintojakso arvioidaan käytännön suoriutumisen o Fotometria Opintojakson tavoitteena on opettaa opiskelija tekemään fysiikan mittauksia, muodostamaan niiden pohjalta johtopäätöksiä ja esittelemään tulokset kirjallisesti. Opiskelija oppii tarkastelemaan mittauksiin liittyviä epätarkkuuksia, ja niiden vaikutusta mittausten perusteella laskettuihin tuloksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee mittaustulosten käsittelyn tietokoneella ja esitysgrafiikan laadinnan. Hän oppii laatimaan ammattiaineiden töissä ja opinnäytetyössä sovellettavan, vakiintuneen mallin mukaisen raportin, jossa on kuvattu tarkasteltavaan ilmiöön liittyvä teoria, mittauksen toteutus, mittaustulosten käsittelyt ja päätulokset, ja jossa on arvioitu kriittisesti saatujen tulosten luotettavuutta. Laboratoriotöitä fysiikan eri osa-alueilta Työselostusten laadinta Työt tehdään työpareina. Opintojakso aloitetaan yksinkertaisilla perusmittauksilla, joiden jälkeen tehdään laajempia laboratoriotöitä. Kaikista töistä laaditaan annetun mallin mukaiset työse- ja työselostusten perusteella. Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen. Fysiikan laboratoriotyöt. Tammertekniikka Opintojaksolla jaetut kirjalliset työohjeet. EYF8200 Ympäristöfysiikka 2, 3 op, Environmental Physics 2, 3 cr Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan fysiikan lakeja ja keskeisiä teorioita sekä vahvistaa fysiikan perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen. Opiskelija ymmärtää mekaanisiin värähtelyihin ja aaltoihin liittyviä teorioita. Opiskelija ymmärtää valon käyttäytymisen lakeja fysikaalisen optiikan ja sädeoptiikan kautta sekä tuntee fotometrian perusteet. Opiskelija ymmärtää äänen käyttäytymisen eri yhteyksissä sekä tuntee ääniopin käsitteet. Opiskelija tuntee kvanttifysiikan sekä atomi-ja ydinfysiikan perusteet. Termodynamiikan perusteet o Pääsäännöt, kaasujen tilanmuutokset ja Ääni o Äänen intensiteetti ja äänenpainetaso o Äänen eristäminen o Melu o Akustiikka Kvanttifysiikan perusteet o Atomi-ja ydinfysiikkaa o Atomiytimen rakenne Radioaktiivisuus o Säteily o Ionisoiva säteily o Säteilyn ja aineen vuorovaikutus o Säteilyn ilmaisimet Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. lostukset. Carnot n kiertoprosessi o Mekaaniset värähtelyt ja aallot Valo Suvanto, K. Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava 17 o Fysikaalinen optiikka

18 Suvanto, K. Laajalehto, K. Tekniikan fysiikka 2 yhdenmuotoisuus Edita tai vastaava Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit, hyväk- avaruusgeometriaa syttävästi suoritettavat laboratoriotyöt ja omalla lieriö, kartio, pallo ERK0030 Ympäristökemia 1, 2op, ajalla pienryhmissä suoritettavat harjoitustehtä- yhdenmuotoisuus Environmental Chemistry 1, 2cr vät. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Opintojaksolla opiskelija täydentää kemian Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson osaamistaan sähkökemian ja orgaanisen kemian tentin, laboratoriotöiden ja harjoitustehtävien suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- perusteilla. Opiskelija tutustuu koulutusohjelman avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja kannalta tärkeisiin alkuaineisiin ja materiaaleihin muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Opiskelija oppii korroosion perusteet. Kemian laboratoriotöissä opiskelija perehtyy kemian ilmiöiden tutkimiseen erilaisia mittausvälineitä ja -menetelmiä käyttämällä ja oppii laatimaan työselostuksia. Opiskelija tuntee kemikaaliturvalli- Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. suuden vaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ympäristötekniikan sovellutuksissa. ERM8100 Teknillinen geometria, 3 op, Technical geometry, 3cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Hapetusluvut, hapettimet ja pelkistimet Sähkökemiaa ja korroosio Orgaanisen kemian perusteet Alan kannalta tärkeiden alkuaineiden ja materiaalien kemiaa Kemiallinen työturvallisuus ja vaaralliset aineet Ympäristökemiaa Laboratoriotyöt Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii vektorilaskennan sekä taso- ja avaruusgeometrian keskeisimmät käsitteet ja tulokset ja niiden käytön tekniikan sovelluksissa. vektorit laskulait koordinaattiesitys skalaari- ja vektoritulo Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3op, Maths in construction engineering and environmental technology 3 cr Opiskelija syventää matemaattisia valmiuksiaan koulutusohjelmakohtaisissa sovelluksissa. Opin- Edeltävät opinnot Kemian perusteet tai vastaavat tiedot tasogeometriaa kartioleikkaukset monikulmiot tojakson sisältö voi osittain vaihdella sovellustarpeitten mukaan. 18

19 see projektin organisoinnin ja sen elinkaareen Tehtävä-janakaaviot matriisilaskentaa liittyvien kustannusten laskemisen sekä kustan- Seinätaulutekniikka analyyttistä geometriaa nusten ja resurssien käytön suunnittelun ja oh- Budjettiseuranta ajan suhteen sarjaoppia jauksen. Opiskelija tietää riskianalyysin merki- Henkilö- ja laiteresurssien optimointi usean muuttujan funktiot (ääriarvot) kaarevuus Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- tyksen eri projektien arvottamisessa ja osaa soveltaa tietokoneavusteisia projektinhallintaohjelmia optimoidessaan laiteresurssien ja projektihenkilöstön käyttöä erityyppisissä projekteissa. Luento-opetus ja aluetta syventävät tuntiharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi ja asioita opiskellaan projektiryhmissä. Oppimi- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson sessa korostuu opiskelijoiden toimiminen pienis- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Projektin määrittely sä projektiryhmissä ja erityyppisissä rooleissa vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja Mikä on projekti eli hanke riippuen valitusta ongelma-asettelusta. Tietoko- muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Epäonnistumisen syyt hankkeissa nepohjaisilla projektinhallintaohjelmilla tehdään avulla. Riskianalyysit aikataulusuunnittelua sekä kustannusten ja re- Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. EKZ0002 Projektinhallinta 2 op, Project Management 2cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn perusteet ja ryhmädynamiikan Taloudelliset Tuotannolliset/tekniset Markkinapohjaiset Muut riskit Projektisykli eli oppiva prosessi SWOT-analyysin käyttö Kansainväliset ja kansalliset ESR projektit mallina Projektisuunnitelma Esisuunnittelu Työsuunnitelma Kustannusseuranta ja budjetointi Raportin yhteenveto Projektin johtaminen ja organisointi Projektipäällikön tehtävät Projektisihteerin ja projektiryhmien tehtävät surssien seurantaa ja ohjausta valittuun projektityön aiheeseen. Opintojaksoon kuuluu luentoja ja projektiin liittyvät harjoitustunnit sekä ryhmittäin palautettava ja esitettävä projektin lyhyt loppuraportti. Opintojakson suoritus arvioidaan henkilökohtaisen kokeen ja projektin loppuraportin ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Osaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja, 5.painos, Opetuksen yhteydessä jaettava kurssimateriaali. hallinnan. Opiskelija tuntee projektin määritelmän ja suunnittelun ja ohjauksen merkityksen Ohjausryhmä/johtoryhmä Tietokonepohjaisten projektinhallintaohjel- 19 yrityksissä tapahtuvissa projekteissa. Hän hallit- mien käyttö

20 EYE0011 Ympäristötekniikka 3op, jätehuolto (jätelajit, rakentamisen jätehuol- tavoitteet ja niihin liittyvät ohjauskeinot Suomes- Introduction for Environmental Technology, to) sa. Hän tuntee ympäristöhallinnon rakenteen ja 3cr sisäilman laatu ja rakennusmateriaalien tehtävät Suomessa. Opiskelija ymmärtää ympä- Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perustieto ympäristötekniikan eri osa-alueista: maaperän, vesistön, ilmakehän ja sisäilman laadusta ja tekniikasta. Opiskelija tuntee ekologian, limnologian ja ekosysteemin perusilmiöt ja ymmärtää niiden yhteyden rakennus- ja puutekniikkaan. Hän osaa tarkastella rakennettua ympäristöä ottaen huomioon ihmisen olemassa olon reunaehdot ja luonnonvarojen kestävän käytön. Opiskelijalle tulee tutuksi rakennusalaan liittyvät ympäristökysymykset ja eri teollisuusalojen ja liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistustekniikat. Ryhmässä tehtävän laajemman harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, systemaattista ympäristön tarkastelua ja arviointia sekä teknisen raportin laadintaa. ympäristötekniikan eri osa-alueet (maaperä, vesistö, ilmakehä) ja ympäristönsuojelun tavoitteet ekologian perusteet (aineiden ja veden kierto ekosysteemissä) maankäyttö ja luonnonvarat (malmi- ja mineraalivarannot, metsien puuvaranto ja puunkäyttö, pilaantuneet maa-alueet, rakennettu ympäristö (laajempi harjoitustyö) veden laatu ja vesistökuormitus päästöt (sisäilman ja pintamateriaalien luokitus) ympäristöjärjestelmät teollisuuden aiheuttama ympäristökuormitus maaliikenteen, lentoliikenteen ja vesiliikenteen aiheuttama kuormitus Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja niihin liittyvät etätehtävät. Opintojakson suoritus arvioidaan kokeen ja etätehtävinä suoritettujen harjoitustöiden avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Koe muodostaa pääosan opintojakson arvosanasta (70%) ja ryhmänä raportoitava laajempi harjoitustyö vaikuttaa 30 %. (Muut harjoitustyöt arvostellaan hyväksytty/hylätty). Opetuksen yhteydessä jaettava luentomoniste. Ympäristötekniikan laboratoriotyöt EYE0021 Ympäristöasioiden hallinta, 3op, Environmental Management, 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansalliset, EU:n ja YK:n ympäristöpoliittiset ristölupaprosessin toiminnan harjoittajan näkökulmasta ja hallitsee tärkeimpien ympäristösuojelua koskevien lakien tavoitteet. Hän oppii esimerkkien avulla YVA-menettelyn ja EMASjärjestelmän tavoitteet ja toteutuksen vaiheet. Hän tutustuu ympäristöalan menetelmästandardeihin ja ymmärtää niiden merkityksen vertailukelpoisten tulosten saamiseksi EU:ssa. Opiskelija hallitsee ympäristötiedon hankintakanavat ja kirjaston tarjoamat tietokantayhteydet, joita hän osaa soveltaa alati muuttuvan ympäristötiedon aktiiviseen seurantaan ja hankintaan. ympäristöhallinto Suomessa ympäristöpolitiikan tavoitteet ja toteutus (kestävä kehitys) ympäristöpolitiikan keinoja (ympäristömerkit, energiamerkintä, -katselmukset) yhteiskunnan ohjaus ja valvonta (lainsäädännöllinen, taloudellinen, tietoohjaus) ympäristöasioiden hallinta teollisuudessa (EMAS) tärkeimmät ympäristönsuojelua koskevat lait ympäristölupaprosessi (IPPC-direktiivi ja BAT) YVA-menettely menetelmästandardisointi 20

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Näkökulmia monimuoto-opetukseen

Näkökulmia monimuoto-opetukseen 1 Näkökulmia monimuoto-opetukseen Tietokoneohjelma on kuin runo, se ei valmistu koskaan Bill Gates Aiheita 2 Lähtötason arviointi Tentti ja/tai tentitön vaihtoehto yhdessä Kotitehtävät vs. luokkaharjoitukset

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016 CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016 Luennoitsijat Tuula Leskelä (huone B 201c, p. 0503439120) sähköposti: tuula.leskela@aalto.fi Gunilla Fabricius (huone C219, p. 0504095801) sähköposti: gunilla.fabricius@aalto.fi

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet Kurssiesite

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet Kurssiesite KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet Kurssiesite Menestyminen nykypäivän poikkitieteellisissä työtehtävissä vaatii vahvan ymmärryksen eri insinöörialojen perusteista. Mekaniikan perusteiden ymmärtäminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA Oppiaineen tehtävä Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA?

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? Melina Bister, Helsingin yliopiston kielikeskus Kielikeskuslaisten Minikonferenssi IV, 26.11.2015 ITSENÄINEN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot