6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET"

Transkriptio

1 6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET Seuraavaan on koottu liikelaitosten ja taseyksiköiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Talousarviokirjan erillisessä liiteosiossa on liikelaitosten yksityiskohtaiset talousarviot ja suunnitelmat. Tilakeskuksen talousarvio on konsernipalvelun yhteydessä, Isäntäkuntapalveluiden talousarvio perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteydessä ja Alueellisen pelastustoimen talousarvio yleishallinnon jälkeen. Isäntäkuntapalveluille ja Alueelliselle pelastustoimelle ei ole asetettu tuloutusvaadetta. Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteiset tavoitteet: Toiminnan tehostaminen siten, että tulos- ja tuloutustavoite saavutetaan ja kaupungille tuotettujen sisäisten palveluiden yksikköhintojen nousu kyetään rajaamaan enintään tuottavuusohjelman tasolle tai vastaavasti kyetään lisäämään tuotettua suoritemäärää. Yhteisöjen tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Liikelaitokset ja taseyksiköt raportoivat talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta kaupunginhallitukselle kerran kuussa. Liikelaitos Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Kuopion Energia Liikelaitos vähintään 0,46 milj. Korvaus peruspää- Korvaus peruspääomasta 7,0 milj. Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Korvaus peruspääomasta Kuntatekniikkaliikelaitos Tilakeskus (taseyksikkö) Toiminnallinen tavoite Kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen Toiminnallinen tavoite Tuottamiensa palveluiden tehokkuuden kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Toiminnallinen tavoite Tukee aktiivisesti palvelualueita tilankäytöntehostamistavoitteen saavuttamisessa. omasta yhtiöittämisen toteutuminen Korvaus peruspääomasta Korvaus peruspääomasta Prosessi tehostuminen Korvaus peruspääomasta Käytössä olevien tilojen määrä kuntalain edellyttämän yhtiöittämisprosessin tukeminen vähintään 0,65 milj. Korvaus peruspääomasta 3,586 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,112 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,255 milj. Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. vähintään 1,58 milj. Korvaus peruspääomasta 14,15 milj. Tilojen käyttö tehostuu vähintään 2,5 %, kokonaistavoite vuosille on 10 % vuoteen 2011verrattuna. Kiinteistöjen myynnin ja ulosvuokrauksen tehostaminen Kiinteistönhoitokustannusten kehitys. Tyhjät tilat ja kiinteistöt Tyhjät tilat saadaan myytyä tai vuokrattua ulos vähintään 6 kk:n kuluessa niiden tyhjentymisestä tilanteissa, joissa ei tarvita kaavamuutoksia tai muita myyntiprosessia hidastavia tekijöitä. Kiinteistönhoitokustannusten aleneminen. 159

2 7. KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 Kuntalain 13 :ssä on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, Konserniohje ja Hyvä hallintotapa Kuopio-konsernissa ohje, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Seuraavassa esitetään omistajan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet keskeisille konserniyhteisöille. Tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Tytäryhtiöt raportoivat asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan osavuosikatsauksella. Yhtiöiden osavuosikatsaukset käsitellään kaupungin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta ja kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteuttamista kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuopion Energia Oy Tehtävä: Sähkön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto, sekä Oy:n ja Liikelaitoksen hallinto Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Toiminnalliset tavoitteet Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2-laitoksen käyttöiän optimointi Oman turvetuotannon käyttöön tulevien suoalueiden hankinta Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Polttotekniikan muutosinvestointia jatketaan suunnitelman mukaisesti, valmistuu Mahdollistaa erilaisten polttoaineiden käytön. Turvesuoalueiden lisäys. Irtautuminen saatu päätökseen Haapaniemen biopolttoaineterminaalitoiminnan vakiinnuttaminen ja polttoaineen varastointi ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2 voimalaitoksen kattilainvestointi IE-direktiivin vaatimalle tasolle ja omistajaohjaukselta saatujen linjausten mukaisesti. Tarvittavat muutostyöt saadaan valmiiksi ennen kuin uudet päästörajoitteet astuvat voimaan v alussa. Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa, jolloin saavutetaan KE:n strategian 1000 ha:n oma turvetuotannontaso. Osakeomistuksesta luovutaan. Positiivinen tulos 160

3 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos siirtää sähköä ja toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen. Liikelaitoksen liiketoimintoja ovat kaukolämmön myynti, jakelu ja erillistuotanto (lämpökeskukset) sekä sähkön siirto, sähköverkon käyttö ja verkon rakennuttaminen. Toimintaympäristö Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevat aiheuttamaan kuntalain muutos sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttuminen. Kuntalain muutos tulee voimaan ja siirtymäaikaa on vuoden 2014 loppuun saakka. Sen mukaan kuntien on yhtiöitettävä sellainen toiminta jota harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Uuden lain mukaan kaukolämpötoimintaa on harjoitettava yhtiömuodossa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n kolmas sisämarkkinapaketti sekä antaa esitykset sähköverkkojen toimitusvarmuuden sekä varautumisen parantamiseksi. Tämäkin useita eri lakeja sisältävä paketti on hyväksytty eduskunnassa ja astuu voimaan Sähkömarkkinalain muutoksesta aiheutuu monia uusia vastuita ja velvoitteita. Sähkön siirtoliiketoiminnassa siirryttiin kolmannelle valvontajaksolle 2012 alusta alkaen. Nykyinen valvontajakso kestää vuosien ajan. Etäluentainvestointi on saatu tehtyä sähkön mittariasennusten osalta suunnitellusti. Projektin lopullisen hyväksynnän jälkeen mittareiden tuomat hyödyt asiakkaille ja sähköverkkoliiketoiminnalle saadaan realisoitumaan vuoden 2014 aikana. Myös Kaukolämmön projekti on edennyt aikataulussa ja kaikki kohteet ovat etäluennassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 Kaupungin talousarvion laadintaohjeen mukaan Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloutustavoite vuonna 2014 oli 6,2 milj. euroa. Kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi vaaditaan kaikilta palvelualueilta ja liikelaitoksilta parempaa tulosta. Kuopion Energia Liikelaitoksen uudeksi tulostavoitteeksi esitetään 7,0 miljoonan euron peruspääoman tuottoa sekä lisäksi vähintään 0,3 miljoonan euron tulosta. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 69,3 miljoonaa euroa, kun toteutuma vuonna 2012 oli 62,0 ja ennuste tälle vuodelle on 66,2 miljoonaa euroa. Sähkön siirron budjetoitu energiamäärä on 603 GWh. Siirtomäärän uskotaan kasvavan noin 1 % vuoteen 2012 verrattuna. Sähkönsiirron hintojen alentaminen alkaen pienentää liikevaihtoa ja liiketulosta. Liikevaihto vuonna 2014 on 14,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alusta alkaen siirtohintoihin viedään hallituksen kehysriihessä suunniteltu noin 12 % sähköveron korotus sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoittama 8 % kantaverkkomaksujen korotus. Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus siirtohintoihin on noin 1,5 %. Nykyinen hinnoittelu on lähellä sallittua kohtuullista tuottoa. Merkittävin vaikutus tuottoon on markkinakorkojen muutokset. Vuodelle 2014 sallittu tuottotaso on historiallisen alhainen vain 3,25 % (vuonna 2012 tuottotaso oli 4,97 %) eli liiketoiminnalta on valvontamallissa vähentynyt tuottopohjaa noin 1,3 miljoonaa euroa. 215

4 Sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat uudet toiminnalliset muutokset otetaan käyttöön. Sähköverkon varautumis- ja kehittämissuunnitelma tulee jatkossa toimittaa Energiamarkkinavirastolle ja Huoltovarmuuskeskukselle. Yrityksen tuotemerkkiin liittyen jatkossa Kuopion Energia liikelaitoksen, joka toimii oikeudellisesti eriytettynä vertikaalisesti integroituneena verkonhaltijana, tulee pohtia tarkemmin omaa ja myös saman konsernin myyjän kanssa yhdessä toteutettua viestintää. Jakeluverkonhaltijat eivät viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara on erillinen yksikkö. Siten jakeluverkonhaltijan on toimittava mahdollisimman neutraalisti, nostamatta omassa viestinnässään esiin saman konsernin myyntiyhtiötä. Jakeluverkonhaltija ei voi omissa tiedote- tai muissa materiaaleissaan (kuten laskuissa) esiintyä ainoastaan konsernin nimellä/tuotemerkillä vaan niissä tulee selkeästi esittää verkkoyhtiön oma nimi. Lämmön myyntiennuste on 936 GWh. Kasvua edellisvuoden budjettiin verrattuna on n. 2 %, huomioiden asiakasmäärän kasvun tuoma lisäys ja energiansäästötoimenpiteiden aiheuttama vähenemä. Kaukolämmön hankintakustannukset pienenevät vuoteen 2013 verrattuna n. 2,5 Me. Hankintakustannussäästö tulee pääosin Osakeyhtiöltä ostettavan lämmönhinnan laskusta. Liikelaitos ei kuitenkaan pääsee kaupungin tuloutusvaatimukseen ilman kaukolämmön hinnankorotusta. Talousarvioon on sisällytetty 5 % kaukolämmön hintojen korotus Kuopion runkoverkon alueelle. Riistaveden ja Vehmersalmen aluelämpöverkot ovat erillisverkkoja, joilla on oma talousarvio ja asiakashinnoittelu. Em. verkkojen osalta hinnat pysyvät ennallaan. Liikelaitoksen laskelmien mukaisesti hinnan korotus täyttää kilpailulain kriteerit ja asiakashinnat ovat korotuksenkin jälkeen määräävän markkina-aseman vaateiden mukaiset. Liikelaitoksen henkilöstökuluihin on varattu 0,4 % korotus palkkojen yleiskorotuksiin sekä järjestelyeriin. Kaupungin linjausten mukaisia toimintatuottoja lisääviä, tuottavuutta kohentavia ja toimintamenojen kasvua hillitseviä toimenpiteitä on tehty seuraavasti: Vuonna 2014 rakennetaan ja otetaan käyttöön yhdessä Kuopion Energia Oy:n kanssa biokaasuvoimalaitos. Sen arvioidaan tuovan lisää liikevaihtoa sekä tulosta kaukolämpöön ja sähkökauppaan. Häviösähkö kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Sen uskotaan pienentävän sähköverkon kuluja ja parantavan tulosta. Tietohallinnon ulkoistaminen auttaa hillitsemään tietohallinnon jatkuvasti kasvavia kuluja, kun energiamarkkinan vaateet kasvavat. Investointeja on vähennetty ja siirretty tuleville vuosille, vuoden 2013 osalta arvioitu säästö on 1,5 miljoonaa euroa. Vaikutus vuoden 2014 poistoihin tulee olemaan muutama satatuhatta euroa. Vuoden 2014 osalta investointeja on karsittu 1,7 miljoonalla eurolla. Tunnusluvut (arvioidut) Sähkön siirto (GWh) Sähkön siirtoasiakkaiden lkm Lämmön myynti (GWh) Lämpöasiakkaiden lukumäärä Henkilöstö vakinaiset henkilöt tilapäiset 1 1 Sähkön siirron keskihinta snt/kwh 2,32 2,24 (ilman alv) Lämmön myynnin keskihinta /MWh 56,42 58,62 (ilman alv) 216

5 Investoinnit, sähköverkko Vuonna 2014 sähköverkon investointibudjetti on noin 3,8 miljoonaa euroa. Lehtoniemen ja Ala-Pirttiniemen kaava-alueilla uutta sähköverkkoa rakennetaan kaupungin rakennusohjelmien mukaisesti. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Useamman vuoden jättämää verkostosaneerauksien osalta pyritään kuromaan kiinni vanhojen muuntamoiden ja keskijänniteilmajohtoverkon osalta. Linnanpellon alueella aloitetaan vanhojen ilmalinjojen kaapelointi. Kettulanlahden alueella uusitaan keskijänniteverkkoa ja muuntamoita. Automaatioon panostetaan ja kauko-ohjattavien kohteiden määrää lisätään noin 20 kappaletta/vuosi. Vanhat ilmajohtoerotinasemat kaapeloidaan ja saaria syöttäviä johtohaaroja erotetaan muusta kulutuksesta välikatkaisijoilla Sähköasemien ja 110 kv:n verkon osalta ei ole suuria yksittäisiä investointeja. Päämuuntajahankintaa Matkuksen sähköasemalle valmistellaan. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarpeen pieneneminen. Investoinnit, kaukolämpö Kaukolämmön verkostoinvestoinnit kohdistuvat mm. Ala-Pirttiniemeen ja Puijonlaakson etelärinteen alueille. Lisäksi varaudutaan rakentamaan verkostoa tarvittavassa laajuudessa Sorsasalon vanhojen kiinteistöjen alueelle ja Matkakeskuksen alueella. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden kaavaalueiden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Vanhoja pientaloja liitetään koko kaukolämpöverkon vaikutuspiirissä kysynnän ja resurssiemme mukaisesti. Kaukolämmön toimintaedellytyksiä varmistetaan ja tehostetaan sekä asiakastiedotusta parannetaan hankkimalla uusi verkkotietojärjestelmä. Kaukolämmön investointibudjetti on n. 3,0 Me. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarve. Tulevaisuudennäkymät, 5-vuotissuunnitelma Kuopion Energialla työskentelevä henkilöstö on sijoitettu neljään eri kiinteistöön voimalaitosalueella, Snellmaninkadulla ja Iloharjussa. Vuoden 2013 kesällä on käynnistetty alustava tilasuunnittelu toimintojen keskittämiseksi voimalaitosalueelle. Tarvittava lisätila on tällä hetkellä Kuntatekniikkaliikelaitoksen omistuksessa, joten eteneminen edellyttää Kuntatekniikan poismuuttoa alueelta. Kaukolämmön ja sähköverkon laajeneminen tapahtuu kaupungin kasvusuuntien mukaisesti. Merkittävimmät uudet alueet ovat Ala-Pirttiniemessä, Lehtoniemessä, Hiltulanlahdessa, Savilahden alueella, Pienessä Neulamäessä, Matkuksessa ja Sorsasalossa. Myyntihintojen korotus heikentää kaukolämmön asemaa etenkin pientalo- ja pienteollisuussektorilla ja muuten vähän lämpöä kuluttavilla asiakkailla. Kaukolämmön tuotetarjonnassa ja hinnoittelussa on huomioitu matalien kulutusolosuhteiden tuomat haasteet sekä uusiutuvaan energiaan kohdistuva kysyntä. Kaukolämmön markkinointiin ja myyntiin tullaan jatkossa kohdistamaan erityistä huomiota. Vuoden 2013 alusta päättyivät sähkön tuotannon päästöjen ilmaisosuudet ja kaikki päästöoikeudet tulevat huutokaupattaviksi ja siten maksullisiksi. Tällä tulee olemaan huomattava vaikutus Kuopion Energia Oy:n kulurakenteeseen, joka vaikuttaa myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaukolämmön tuotannossa ilmaiset päästöoikeudet vähenevät asteittain useamman vuoden aikana. Toisaalta 217

6 puupolttoaineiden lisääntyvä käyttö vähentää päästöoikeuksien ostotarvetta. Em. seurauksena vuoden 2014 osalta kaukolämmön tuotantoon ei tarvitse ostaa lisää päästöoikeuksia. Haapaniemen 2-voimalaitoksen polttotekniikan muutos syksyllä 2013 mahdollisti puupolttoaineiden laajamittaisen ja joustavan käytön ja vähensi energiantuotannon riippuvuutta toimitusvarmuusongelmista kärsivästä energiaturpeesta sekä vähentää kivihiilen ja öljyn käyttötarvetta varapolttoaineena. Em. muutosinvestoinnin ja onnistuneen polttoainehankinnan vaikutuksesta vuoden 2014 osalta kaukolämmön hankintakustannukset laskevat n. 2,5 Me. Vuoden 2015 osalta kaukolämmön tulokseen vaikuttaa turpeen veron korotus 1,0 e/mwh ja kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite. Suunnittelukauden liikevaihto- ja tulosennuste on tehty vain hyvin karkealla tasolla. Epäjatkuvuuskohta tulee olemaan vuonna 2015, kun kaukolämpötoiminta täytyy siirtää yhtiömuotoon. Tämän takia tulevaisuutta ei ole lähdetty tarkemmin ennustamaan, koska liikevaihtoon ja - tulokseen vaikuttavat yhtiömuoto, verokäsittely, yhtiörakenne ym. seikat. Valvontajakso tulee olemaan nykyisillä sähkön siirron hinnoilla laskelmien mukaan edelleen hieman ylituoton puolella. Jos koko valvontajaksolta tulee ylituottoa, tulee se kompensoida täysimääräisesti asiakashinnoissa seuraavalla valvontajaksolla. Ylituotto on kuitenkin laskemaan päin 2013 tehdyn hinnan alennuksen seurauksena. Sähköverkon vanhoihin ilmalinjoihin kohdistuu merkittävä saneeraustarve. Pääasiallisesti saneeraus tehdään kaapeloimalla ilmajohdot, mutta tietyillä alueilla joudutaan myös uusimaan pylväitä. Sähköverkon ja kaukolämmön automaatioon panostetaan kehittämällä viestiverkkoa ja kaukokäyttöä sekä lisäämällä kauko-ohjattavia kohteita. Sähköverkolla selkeä tavoite on saada keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika pysyvästi alle 15 minuutin vuoteen 2016 mennessä. Kaukolämmössä pyritään lämmityskauden osalta samaan aikatavoitteeseen. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti eläkepoistuman aiheuttama rekrytointitarve tulee arvioida kriittisesti. Eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautunut tehtävä tulee täyttää ohjeen mukaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin toimintoja tehostamalla. Kuopion Energia toimii energiamarkkinalla, jossa toimintoja on tehostettu esimerkiksi sähköverkkotoiminnassa jo vuodesta 2005 alkaen. Joka vuosi valvontamalliin on sisältynyt operatiivisten kulujen pienentämistavoitteita, jotka on toteutettu. Tämän vuoksi henkilöstömäärä on jo pienentynyt niin että tulevalla viisivuotiskaudella henkilöstämäärä ei voi enää pienentyä. Lisäksi rekrytointeja tarvitsee tehdä uusille osaamisalueille, jotka ovat muuttaneet energiatoimialan osaamistarvetta. Tällaisia osaamistarpeita aiheuttaa mm. etäluennan, viestiliikenteen ja tietoverkkojen käytön lisääntyminen. Suunnittelukausi , investoinnit [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liikevaihto [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liiketulos [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä

7 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2014(1000 EURO) KUOPION ENERGIA/Sähköverkko ja Kaukolämpö TOT 2011 TOT 2012 YHTEENSÄ V/AP/L V/AP/L TA 2013 EHD 2014 Vert.13/14 % Sähkön siirto , , , ,0-9,5 Lämmön myynti , , , ,3 3,6 Muut myyntitulot 2 384,4 678,1 175,8 337,1 91,8 Liikevaihdon alainen myynti KEOY:lle 314,9 218,9 293,9 246,2-16,2 LIIKEVAIHTO , , , ,6 0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 514,9 214,5 50,0 51,5 3,0 Liiketoiminnan muut tuotot KEOY 232,2 995,0 114,0 194,8 TULOT YHT , , , ,9 1,0 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Sähkön osto 1 356, , , ,0 7,7 Sähkön/lämmön osto KEOY , , , ,9-5,9 Lämmön osto 449,6 439,0 429,8 Lämpökesk.polttoaineet 1 588, , , ,7-11,4 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200,4 563,4 341,0 341,0 0,0 Ulkopuoliset palvelut 444,1 429,0 762,0 342,2-55,1 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,5-6,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 399, , , ,7-3,9 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut 367,8 749,7 735,3 667,0-9,3 Muut henkilösivukulut 1 013,9 167,9 155,8 149,7-3,9 Henkilöstökulut yhteensä 4 781, , , ,4-5,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6 542, , , ,4 4,6 Liiketoiminnan muut kulut 1 302, , , ,8 0,5 Liiketoiminnan muut kulut KEOY 2 199, , , ,5 11,0 LIIKEVOITTO 8 425, , , ,4 85,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 117,7 28,1 65,0 20,0-69,2 Korko- ja rahoituskulut 28,4 21,1 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 TULOS 8 514, , , ,4 83,2 Tuloutus kaupungille 5 700, , , ,0 18,6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 814,8 539, ,5 399,4 219

8 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNGIN ESITYSTAPA) EURO EURO Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 093, ,0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 345, ,0 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 2 497, ,0 220

9 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS Investoinnit Toteuttamisohjelma Investointibudjetti (1000 EURO) Suunnittelukausi Yhteensä MENOT OSASTOITTAIN SÄHKÖVERKKO KAUKOLÄMPÖ Investointimenot yhteensä T U L O T Sähköliittymismaksut Lämpöliittymismaksut Liittymismaksutulot yhteensä

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2015 1 Lappeenrannan kaupunki TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ sivu Esipuhe 3 Yleisperustelut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. 2006 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2019

Taloussuunnitelma 2015-2019 Talousarvio 2015 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT.....................................................

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2008 Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan Voima JVO Jyväskylän Voima VSV Vakka-Suomen Voima SPS Satapirkan Sähkö OL3 Olkiluoto 3 ToVO Tornion Voima Ajos

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia -konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni VANTAAN ENERGIA Muistio 1 Luonnos Siikilä Maija 21.2.2014 V6 Hallituksen

Lisätiedot