6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET"

Transkriptio

1 6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET Seuraavaan on koottu liikelaitosten ja taseyksiköiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Talousarviokirjan erillisessä liiteosiossa on liikelaitosten yksityiskohtaiset talousarviot ja suunnitelmat. Tilakeskuksen talousarvio on konsernipalvelun yhteydessä, Isäntäkuntapalveluiden talousarvio perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteydessä ja Alueellisen pelastustoimen talousarvio yleishallinnon jälkeen. Isäntäkuntapalveluille ja Alueelliselle pelastustoimelle ei ole asetettu tuloutusvaadetta. Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteiset tavoitteet: Toiminnan tehostaminen siten, että tulos- ja tuloutustavoite saavutetaan ja kaupungille tuotettujen sisäisten palveluiden yksikköhintojen nousu kyetään rajaamaan enintään tuottavuusohjelman tasolle tai vastaavasti kyetään lisäämään tuotettua suoritemäärää. Yhteisöjen tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Liikelaitokset ja taseyksiköt raportoivat talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta kaupunginhallitukselle kerran kuussa. Liikelaitos Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Kuopion Energia Liikelaitos vähintään 0,46 milj. Korvaus peruspää- Korvaus peruspääomasta 7,0 milj. Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Korvaus peruspääomasta Kuntatekniikkaliikelaitos Tilakeskus (taseyksikkö) Toiminnallinen tavoite Kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen Toiminnallinen tavoite Tuottamiensa palveluiden tehokkuuden kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Toiminnallinen tavoite Tukee aktiivisesti palvelualueita tilankäytöntehostamistavoitteen saavuttamisessa. omasta yhtiöittämisen toteutuminen Korvaus peruspääomasta Korvaus peruspääomasta Prosessi tehostuminen Korvaus peruspääomasta Käytössä olevien tilojen määrä kuntalain edellyttämän yhtiöittämisprosessin tukeminen vähintään 0,65 milj. Korvaus peruspääomasta 3,586 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,112 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,255 milj. Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. vähintään 1,58 milj. Korvaus peruspääomasta 14,15 milj. Tilojen käyttö tehostuu vähintään 2,5 %, kokonaistavoite vuosille on 10 % vuoteen 2011verrattuna. Kiinteistöjen myynnin ja ulosvuokrauksen tehostaminen Kiinteistönhoitokustannusten kehitys. Tyhjät tilat ja kiinteistöt Tyhjät tilat saadaan myytyä tai vuokrattua ulos vähintään 6 kk:n kuluessa niiden tyhjentymisestä tilanteissa, joissa ei tarvita kaavamuutoksia tai muita myyntiprosessia hidastavia tekijöitä. Kiinteistönhoitokustannusten aleneminen. 159

2 7. KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 Kuntalain 13 :ssä on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, Konserniohje ja Hyvä hallintotapa Kuopio-konsernissa ohje, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Seuraavassa esitetään omistajan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet keskeisille konserniyhteisöille. Tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Tytäryhtiöt raportoivat asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan osavuosikatsauksella. Yhtiöiden osavuosikatsaukset käsitellään kaupungin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta ja kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteuttamista kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuopion Energia Oy Tehtävä: Sähkön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto, sekä Oy:n ja Liikelaitoksen hallinto Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Toiminnalliset tavoitteet Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2-laitoksen käyttöiän optimointi Oman turvetuotannon käyttöön tulevien suoalueiden hankinta Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Polttotekniikan muutosinvestointia jatketaan suunnitelman mukaisesti, valmistuu Mahdollistaa erilaisten polttoaineiden käytön. Turvesuoalueiden lisäys. Irtautuminen saatu päätökseen Haapaniemen biopolttoaineterminaalitoiminnan vakiinnuttaminen ja polttoaineen varastointi ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2 voimalaitoksen kattilainvestointi IE-direktiivin vaatimalle tasolle ja omistajaohjaukselta saatujen linjausten mukaisesti. Tarvittavat muutostyöt saadaan valmiiksi ennen kuin uudet päästörajoitteet astuvat voimaan v alussa. Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa, jolloin saavutetaan KE:n strategian 1000 ha:n oma turvetuotannontaso. Osakeomistuksesta luovutaan. Positiivinen tulos 160

3 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos siirtää sähköä ja toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen. Liikelaitoksen liiketoimintoja ovat kaukolämmön myynti, jakelu ja erillistuotanto (lämpökeskukset) sekä sähkön siirto, sähköverkon käyttö ja verkon rakennuttaminen. Toimintaympäristö Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevat aiheuttamaan kuntalain muutos sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttuminen. Kuntalain muutos tulee voimaan ja siirtymäaikaa on vuoden 2014 loppuun saakka. Sen mukaan kuntien on yhtiöitettävä sellainen toiminta jota harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Uuden lain mukaan kaukolämpötoimintaa on harjoitettava yhtiömuodossa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n kolmas sisämarkkinapaketti sekä antaa esitykset sähköverkkojen toimitusvarmuuden sekä varautumisen parantamiseksi. Tämäkin useita eri lakeja sisältävä paketti on hyväksytty eduskunnassa ja astuu voimaan Sähkömarkkinalain muutoksesta aiheutuu monia uusia vastuita ja velvoitteita. Sähkön siirtoliiketoiminnassa siirryttiin kolmannelle valvontajaksolle 2012 alusta alkaen. Nykyinen valvontajakso kestää vuosien ajan. Etäluentainvestointi on saatu tehtyä sähkön mittariasennusten osalta suunnitellusti. Projektin lopullisen hyväksynnän jälkeen mittareiden tuomat hyödyt asiakkaille ja sähköverkkoliiketoiminnalle saadaan realisoitumaan vuoden 2014 aikana. Myös Kaukolämmön projekti on edennyt aikataulussa ja kaikki kohteet ovat etäluennassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 Kaupungin talousarvion laadintaohjeen mukaan Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloutustavoite vuonna 2014 oli 6,2 milj. euroa. Kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi vaaditaan kaikilta palvelualueilta ja liikelaitoksilta parempaa tulosta. Kuopion Energia Liikelaitoksen uudeksi tulostavoitteeksi esitetään 7,0 miljoonan euron peruspääoman tuottoa sekä lisäksi vähintään 0,3 miljoonan euron tulosta. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 69,3 miljoonaa euroa, kun toteutuma vuonna 2012 oli 62,0 ja ennuste tälle vuodelle on 66,2 miljoonaa euroa. Sähkön siirron budjetoitu energiamäärä on 603 GWh. Siirtomäärän uskotaan kasvavan noin 1 % vuoteen 2012 verrattuna. Sähkönsiirron hintojen alentaminen alkaen pienentää liikevaihtoa ja liiketulosta. Liikevaihto vuonna 2014 on 14,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alusta alkaen siirtohintoihin viedään hallituksen kehysriihessä suunniteltu noin 12 % sähköveron korotus sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoittama 8 % kantaverkkomaksujen korotus. Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus siirtohintoihin on noin 1,5 %. Nykyinen hinnoittelu on lähellä sallittua kohtuullista tuottoa. Merkittävin vaikutus tuottoon on markkinakorkojen muutokset. Vuodelle 2014 sallittu tuottotaso on historiallisen alhainen vain 3,25 % (vuonna 2012 tuottotaso oli 4,97 %) eli liiketoiminnalta on valvontamallissa vähentynyt tuottopohjaa noin 1,3 miljoonaa euroa. 215

4 Sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat uudet toiminnalliset muutokset otetaan käyttöön. Sähköverkon varautumis- ja kehittämissuunnitelma tulee jatkossa toimittaa Energiamarkkinavirastolle ja Huoltovarmuuskeskukselle. Yrityksen tuotemerkkiin liittyen jatkossa Kuopion Energia liikelaitoksen, joka toimii oikeudellisesti eriytettynä vertikaalisesti integroituneena verkonhaltijana, tulee pohtia tarkemmin omaa ja myös saman konsernin myyjän kanssa yhdessä toteutettua viestintää. Jakeluverkonhaltijat eivät viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara on erillinen yksikkö. Siten jakeluverkonhaltijan on toimittava mahdollisimman neutraalisti, nostamatta omassa viestinnässään esiin saman konsernin myyntiyhtiötä. Jakeluverkonhaltija ei voi omissa tiedote- tai muissa materiaaleissaan (kuten laskuissa) esiintyä ainoastaan konsernin nimellä/tuotemerkillä vaan niissä tulee selkeästi esittää verkkoyhtiön oma nimi. Lämmön myyntiennuste on 936 GWh. Kasvua edellisvuoden budjettiin verrattuna on n. 2 %, huomioiden asiakasmäärän kasvun tuoma lisäys ja energiansäästötoimenpiteiden aiheuttama vähenemä. Kaukolämmön hankintakustannukset pienenevät vuoteen 2013 verrattuna n. 2,5 Me. Hankintakustannussäästö tulee pääosin Osakeyhtiöltä ostettavan lämmönhinnan laskusta. Liikelaitos ei kuitenkaan pääsee kaupungin tuloutusvaatimukseen ilman kaukolämmön hinnankorotusta. Talousarvioon on sisällytetty 5 % kaukolämmön hintojen korotus Kuopion runkoverkon alueelle. Riistaveden ja Vehmersalmen aluelämpöverkot ovat erillisverkkoja, joilla on oma talousarvio ja asiakashinnoittelu. Em. verkkojen osalta hinnat pysyvät ennallaan. Liikelaitoksen laskelmien mukaisesti hinnan korotus täyttää kilpailulain kriteerit ja asiakashinnat ovat korotuksenkin jälkeen määräävän markkina-aseman vaateiden mukaiset. Liikelaitoksen henkilöstökuluihin on varattu 0,4 % korotus palkkojen yleiskorotuksiin sekä järjestelyeriin. Kaupungin linjausten mukaisia toimintatuottoja lisääviä, tuottavuutta kohentavia ja toimintamenojen kasvua hillitseviä toimenpiteitä on tehty seuraavasti: Vuonna 2014 rakennetaan ja otetaan käyttöön yhdessä Kuopion Energia Oy:n kanssa biokaasuvoimalaitos. Sen arvioidaan tuovan lisää liikevaihtoa sekä tulosta kaukolämpöön ja sähkökauppaan. Häviösähkö kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Sen uskotaan pienentävän sähköverkon kuluja ja parantavan tulosta. Tietohallinnon ulkoistaminen auttaa hillitsemään tietohallinnon jatkuvasti kasvavia kuluja, kun energiamarkkinan vaateet kasvavat. Investointeja on vähennetty ja siirretty tuleville vuosille, vuoden 2013 osalta arvioitu säästö on 1,5 miljoonaa euroa. Vaikutus vuoden 2014 poistoihin tulee olemaan muutama satatuhatta euroa. Vuoden 2014 osalta investointeja on karsittu 1,7 miljoonalla eurolla. Tunnusluvut (arvioidut) Sähkön siirto (GWh) Sähkön siirtoasiakkaiden lkm Lämmön myynti (GWh) Lämpöasiakkaiden lukumäärä Henkilöstö vakinaiset henkilöt tilapäiset 1 1 Sähkön siirron keskihinta snt/kwh 2,32 2,24 (ilman alv) Lämmön myynnin keskihinta /MWh 56,42 58,62 (ilman alv) 216

5 Investoinnit, sähköverkko Vuonna 2014 sähköverkon investointibudjetti on noin 3,8 miljoonaa euroa. Lehtoniemen ja Ala-Pirttiniemen kaava-alueilla uutta sähköverkkoa rakennetaan kaupungin rakennusohjelmien mukaisesti. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Useamman vuoden jättämää verkostosaneerauksien osalta pyritään kuromaan kiinni vanhojen muuntamoiden ja keskijänniteilmajohtoverkon osalta. Linnanpellon alueella aloitetaan vanhojen ilmalinjojen kaapelointi. Kettulanlahden alueella uusitaan keskijänniteverkkoa ja muuntamoita. Automaatioon panostetaan ja kauko-ohjattavien kohteiden määrää lisätään noin 20 kappaletta/vuosi. Vanhat ilmajohtoerotinasemat kaapeloidaan ja saaria syöttäviä johtohaaroja erotetaan muusta kulutuksesta välikatkaisijoilla Sähköasemien ja 110 kv:n verkon osalta ei ole suuria yksittäisiä investointeja. Päämuuntajahankintaa Matkuksen sähköasemalle valmistellaan. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarpeen pieneneminen. Investoinnit, kaukolämpö Kaukolämmön verkostoinvestoinnit kohdistuvat mm. Ala-Pirttiniemeen ja Puijonlaakson etelärinteen alueille. Lisäksi varaudutaan rakentamaan verkostoa tarvittavassa laajuudessa Sorsasalon vanhojen kiinteistöjen alueelle ja Matkakeskuksen alueella. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden kaavaalueiden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Vanhoja pientaloja liitetään koko kaukolämpöverkon vaikutuspiirissä kysynnän ja resurssiemme mukaisesti. Kaukolämmön toimintaedellytyksiä varmistetaan ja tehostetaan sekä asiakastiedotusta parannetaan hankkimalla uusi verkkotietojärjestelmä. Kaukolämmön investointibudjetti on n. 3,0 Me. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarve. Tulevaisuudennäkymät, 5-vuotissuunnitelma Kuopion Energialla työskentelevä henkilöstö on sijoitettu neljään eri kiinteistöön voimalaitosalueella, Snellmaninkadulla ja Iloharjussa. Vuoden 2013 kesällä on käynnistetty alustava tilasuunnittelu toimintojen keskittämiseksi voimalaitosalueelle. Tarvittava lisätila on tällä hetkellä Kuntatekniikkaliikelaitoksen omistuksessa, joten eteneminen edellyttää Kuntatekniikan poismuuttoa alueelta. Kaukolämmön ja sähköverkon laajeneminen tapahtuu kaupungin kasvusuuntien mukaisesti. Merkittävimmät uudet alueet ovat Ala-Pirttiniemessä, Lehtoniemessä, Hiltulanlahdessa, Savilahden alueella, Pienessä Neulamäessä, Matkuksessa ja Sorsasalossa. Myyntihintojen korotus heikentää kaukolämmön asemaa etenkin pientalo- ja pienteollisuussektorilla ja muuten vähän lämpöä kuluttavilla asiakkailla. Kaukolämmön tuotetarjonnassa ja hinnoittelussa on huomioitu matalien kulutusolosuhteiden tuomat haasteet sekä uusiutuvaan energiaan kohdistuva kysyntä. Kaukolämmön markkinointiin ja myyntiin tullaan jatkossa kohdistamaan erityistä huomiota. Vuoden 2013 alusta päättyivät sähkön tuotannon päästöjen ilmaisosuudet ja kaikki päästöoikeudet tulevat huutokaupattaviksi ja siten maksullisiksi. Tällä tulee olemaan huomattava vaikutus Kuopion Energia Oy:n kulurakenteeseen, joka vaikuttaa myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaukolämmön tuotannossa ilmaiset päästöoikeudet vähenevät asteittain useamman vuoden aikana. Toisaalta 217

6 puupolttoaineiden lisääntyvä käyttö vähentää päästöoikeuksien ostotarvetta. Em. seurauksena vuoden 2014 osalta kaukolämmön tuotantoon ei tarvitse ostaa lisää päästöoikeuksia. Haapaniemen 2-voimalaitoksen polttotekniikan muutos syksyllä 2013 mahdollisti puupolttoaineiden laajamittaisen ja joustavan käytön ja vähensi energiantuotannon riippuvuutta toimitusvarmuusongelmista kärsivästä energiaturpeesta sekä vähentää kivihiilen ja öljyn käyttötarvetta varapolttoaineena. Em. muutosinvestoinnin ja onnistuneen polttoainehankinnan vaikutuksesta vuoden 2014 osalta kaukolämmön hankintakustannukset laskevat n. 2,5 Me. Vuoden 2015 osalta kaukolämmön tulokseen vaikuttaa turpeen veron korotus 1,0 e/mwh ja kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite. Suunnittelukauden liikevaihto- ja tulosennuste on tehty vain hyvin karkealla tasolla. Epäjatkuvuuskohta tulee olemaan vuonna 2015, kun kaukolämpötoiminta täytyy siirtää yhtiömuotoon. Tämän takia tulevaisuutta ei ole lähdetty tarkemmin ennustamaan, koska liikevaihtoon ja - tulokseen vaikuttavat yhtiömuoto, verokäsittely, yhtiörakenne ym. seikat. Valvontajakso tulee olemaan nykyisillä sähkön siirron hinnoilla laskelmien mukaan edelleen hieman ylituoton puolella. Jos koko valvontajaksolta tulee ylituottoa, tulee se kompensoida täysimääräisesti asiakashinnoissa seuraavalla valvontajaksolla. Ylituotto on kuitenkin laskemaan päin 2013 tehdyn hinnan alennuksen seurauksena. Sähköverkon vanhoihin ilmalinjoihin kohdistuu merkittävä saneeraustarve. Pääasiallisesti saneeraus tehdään kaapeloimalla ilmajohdot, mutta tietyillä alueilla joudutaan myös uusimaan pylväitä. Sähköverkon ja kaukolämmön automaatioon panostetaan kehittämällä viestiverkkoa ja kaukokäyttöä sekä lisäämällä kauko-ohjattavia kohteita. Sähköverkolla selkeä tavoite on saada keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika pysyvästi alle 15 minuutin vuoteen 2016 mennessä. Kaukolämmössä pyritään lämmityskauden osalta samaan aikatavoitteeseen. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti eläkepoistuman aiheuttama rekrytointitarve tulee arvioida kriittisesti. Eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautunut tehtävä tulee täyttää ohjeen mukaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin toimintoja tehostamalla. Kuopion Energia toimii energiamarkkinalla, jossa toimintoja on tehostettu esimerkiksi sähköverkkotoiminnassa jo vuodesta 2005 alkaen. Joka vuosi valvontamalliin on sisältynyt operatiivisten kulujen pienentämistavoitteita, jotka on toteutettu. Tämän vuoksi henkilöstömäärä on jo pienentynyt niin että tulevalla viisivuotiskaudella henkilöstämäärä ei voi enää pienentyä. Lisäksi rekrytointeja tarvitsee tehdä uusille osaamisalueille, jotka ovat muuttaneet energiatoimialan osaamistarvetta. Tällaisia osaamistarpeita aiheuttaa mm. etäluennan, viestiliikenteen ja tietoverkkojen käytön lisääntyminen. Suunnittelukausi , investoinnit [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liikevaihto [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liiketulos [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä

7 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2014(1000 EURO) KUOPION ENERGIA/Sähköverkko ja Kaukolämpö TOT 2011 TOT 2012 YHTEENSÄ V/AP/L V/AP/L TA 2013 EHD 2014 Vert.13/14 % Sähkön siirto , , , ,0-9,5 Lämmön myynti , , , ,3 3,6 Muut myyntitulot 2 384,4 678,1 175,8 337,1 91,8 Liikevaihdon alainen myynti KEOY:lle 314,9 218,9 293,9 246,2-16,2 LIIKEVAIHTO , , , ,6 0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 514,9 214,5 50,0 51,5 3,0 Liiketoiminnan muut tuotot KEOY 232,2 995,0 114,0 194,8 TULOT YHT , , , ,9 1,0 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Sähkön osto 1 356, , , ,0 7,7 Sähkön/lämmön osto KEOY , , , ,9-5,9 Lämmön osto 449,6 439,0 429,8 Lämpökesk.polttoaineet 1 588, , , ,7-11,4 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200,4 563,4 341,0 341,0 0,0 Ulkopuoliset palvelut 444,1 429,0 762,0 342,2-55,1 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,5-6,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 399, , , ,7-3,9 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut 367,8 749,7 735,3 667,0-9,3 Muut henkilösivukulut 1 013,9 167,9 155,8 149,7-3,9 Henkilöstökulut yhteensä 4 781, , , ,4-5,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6 542, , , ,4 4,6 Liiketoiminnan muut kulut 1 302, , , ,8 0,5 Liiketoiminnan muut kulut KEOY 2 199, , , ,5 11,0 LIIKEVOITTO 8 425, , , ,4 85,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 117,7 28,1 65,0 20,0-69,2 Korko- ja rahoituskulut 28,4 21,1 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 TULOS 8 514, , , ,4 83,2 Tuloutus kaupungille 5 700, , , ,0 18,6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 814,8 539, ,5 399,4 219

8 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNGIN ESITYSTAPA) EURO EURO Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 093, ,0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 345, ,0 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 2 497, ,0 220

9 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS Investoinnit Toteuttamisohjelma Investointibudjetti (1000 EURO) Suunnittelukausi Yhteensä MENOT OSASTOITTAIN SÄHKÖVERKKO KAUKOLÄMPÖ Investointimenot yhteensä T U L O T Sähköliittymismaksut Lämpöliittymismaksut Liittymismaksutulot yhteensä

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta SAVONLINNAN KAUPUNKI 1(6) Savonlinnan kaupunginhallitus Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA Kuluttaja- ja kilpailuvirasto Viite: Selvityspyyntö Dnro 140/14.0040/2015 Asia: Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot