6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET"

Transkriptio

1 6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET Seuraavaan on koottu liikelaitosten ja taseyksiköiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Talousarviokirjan erillisessä liiteosiossa on liikelaitosten yksityiskohtaiset talousarviot ja suunnitelmat. Tilakeskuksen talousarvio on konsernipalvelun yhteydessä, Isäntäkuntapalveluiden talousarvio perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteydessä ja Alueellisen pelastustoimen talousarvio yleishallinnon jälkeen. Isäntäkuntapalveluille ja Alueelliselle pelastustoimelle ei ole asetettu tuloutusvaadetta. Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteiset tavoitteet: Toiminnan tehostaminen siten, että tulos- ja tuloutustavoite saavutetaan ja kaupungille tuotettujen sisäisten palveluiden yksikköhintojen nousu kyetään rajaamaan enintään tuottavuusohjelman tasolle tai vastaavasti kyetään lisäämään tuotettua suoritemäärää. Yhteisöjen tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Liikelaitokset ja taseyksiköt raportoivat talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta kaupunginhallitukselle kerran kuussa. Liikelaitos Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Kuopion Energia Liikelaitos vähintään 0,46 milj. Korvaus peruspää- Korvaus peruspääomasta 7,0 milj. Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Korvaus peruspääomasta Kuntatekniikkaliikelaitos Tilakeskus (taseyksikkö) Toiminnallinen tavoite Kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen Toiminnallinen tavoite Tuottamiensa palveluiden tehokkuuden kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Toiminnallinen tavoite Tukee aktiivisesti palvelualueita tilankäytöntehostamistavoitteen saavuttamisessa. omasta yhtiöittämisen toteutuminen Korvaus peruspääomasta Korvaus peruspääomasta Prosessi tehostuminen Korvaus peruspääomasta Käytössä olevien tilojen määrä kuntalain edellyttämän yhtiöittämisprosessin tukeminen vähintään 0,65 milj. Korvaus peruspääomasta 3,586 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,112 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,255 milj. Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. vähintään 1,58 milj. Korvaus peruspääomasta 14,15 milj. Tilojen käyttö tehostuu vähintään 2,5 %, kokonaistavoite vuosille on 10 % vuoteen 2011verrattuna. Kiinteistöjen myynnin ja ulosvuokrauksen tehostaminen Kiinteistönhoitokustannusten kehitys. Tyhjät tilat ja kiinteistöt Tyhjät tilat saadaan myytyä tai vuokrattua ulos vähintään 6 kk:n kuluessa niiden tyhjentymisestä tilanteissa, joissa ei tarvita kaavamuutoksia tai muita myyntiprosessia hidastavia tekijöitä. Kiinteistönhoitokustannusten aleneminen. 159

2 7. KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 Kuntalain 13 :ssä on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, Konserniohje ja Hyvä hallintotapa Kuopio-konsernissa ohje, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Seuraavassa esitetään omistajan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet keskeisille konserniyhteisöille. Tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Tytäryhtiöt raportoivat asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan osavuosikatsauksella. Yhtiöiden osavuosikatsaukset käsitellään kaupungin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta ja kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteuttamista kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuopion Energia Oy Tehtävä: Sähkön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto, sekä Oy:n ja Liikelaitoksen hallinto Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Toiminnalliset tavoitteet Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2-laitoksen käyttöiän optimointi Oman turvetuotannon käyttöön tulevien suoalueiden hankinta Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Polttotekniikan muutosinvestointia jatketaan suunnitelman mukaisesti, valmistuu Mahdollistaa erilaisten polttoaineiden käytön. Turvesuoalueiden lisäys. Irtautuminen saatu päätökseen Haapaniemen biopolttoaineterminaalitoiminnan vakiinnuttaminen ja polttoaineen varastointi ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2 voimalaitoksen kattilainvestointi IE-direktiivin vaatimalle tasolle ja omistajaohjaukselta saatujen linjausten mukaisesti. Tarvittavat muutostyöt saadaan valmiiksi ennen kuin uudet päästörajoitteet astuvat voimaan v alussa. Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa, jolloin saavutetaan KE:n strategian 1000 ha:n oma turvetuotannontaso. Osakeomistuksesta luovutaan. Positiivinen tulos 160

3 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos siirtää sähköä ja toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen. Liikelaitoksen liiketoimintoja ovat kaukolämmön myynti, jakelu ja erillistuotanto (lämpökeskukset) sekä sähkön siirto, sähköverkon käyttö ja verkon rakennuttaminen. Toimintaympäristö Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevat aiheuttamaan kuntalain muutos sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttuminen. Kuntalain muutos tulee voimaan ja siirtymäaikaa on vuoden 2014 loppuun saakka. Sen mukaan kuntien on yhtiöitettävä sellainen toiminta jota harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Uuden lain mukaan kaukolämpötoimintaa on harjoitettava yhtiömuodossa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n kolmas sisämarkkinapaketti sekä antaa esitykset sähköverkkojen toimitusvarmuuden sekä varautumisen parantamiseksi. Tämäkin useita eri lakeja sisältävä paketti on hyväksytty eduskunnassa ja astuu voimaan Sähkömarkkinalain muutoksesta aiheutuu monia uusia vastuita ja velvoitteita. Sähkön siirtoliiketoiminnassa siirryttiin kolmannelle valvontajaksolle 2012 alusta alkaen. Nykyinen valvontajakso kestää vuosien ajan. Etäluentainvestointi on saatu tehtyä sähkön mittariasennusten osalta suunnitellusti. Projektin lopullisen hyväksynnän jälkeen mittareiden tuomat hyödyt asiakkaille ja sähköverkkoliiketoiminnalle saadaan realisoitumaan vuoden 2014 aikana. Myös Kaukolämmön projekti on edennyt aikataulussa ja kaikki kohteet ovat etäluennassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 Kaupungin talousarvion laadintaohjeen mukaan Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloutustavoite vuonna 2014 oli 6,2 milj. euroa. Kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi vaaditaan kaikilta palvelualueilta ja liikelaitoksilta parempaa tulosta. Kuopion Energia Liikelaitoksen uudeksi tulostavoitteeksi esitetään 7,0 miljoonan euron peruspääoman tuottoa sekä lisäksi vähintään 0,3 miljoonan euron tulosta. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 69,3 miljoonaa euroa, kun toteutuma vuonna 2012 oli 62,0 ja ennuste tälle vuodelle on 66,2 miljoonaa euroa. Sähkön siirron budjetoitu energiamäärä on 603 GWh. Siirtomäärän uskotaan kasvavan noin 1 % vuoteen 2012 verrattuna. Sähkönsiirron hintojen alentaminen alkaen pienentää liikevaihtoa ja liiketulosta. Liikevaihto vuonna 2014 on 14,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alusta alkaen siirtohintoihin viedään hallituksen kehysriihessä suunniteltu noin 12 % sähköveron korotus sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoittama 8 % kantaverkkomaksujen korotus. Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus siirtohintoihin on noin 1,5 %. Nykyinen hinnoittelu on lähellä sallittua kohtuullista tuottoa. Merkittävin vaikutus tuottoon on markkinakorkojen muutokset. Vuodelle 2014 sallittu tuottotaso on historiallisen alhainen vain 3,25 % (vuonna 2012 tuottotaso oli 4,97 %) eli liiketoiminnalta on valvontamallissa vähentynyt tuottopohjaa noin 1,3 miljoonaa euroa. 215

4 Sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat uudet toiminnalliset muutokset otetaan käyttöön. Sähköverkon varautumis- ja kehittämissuunnitelma tulee jatkossa toimittaa Energiamarkkinavirastolle ja Huoltovarmuuskeskukselle. Yrityksen tuotemerkkiin liittyen jatkossa Kuopion Energia liikelaitoksen, joka toimii oikeudellisesti eriytettynä vertikaalisesti integroituneena verkonhaltijana, tulee pohtia tarkemmin omaa ja myös saman konsernin myyjän kanssa yhdessä toteutettua viestintää. Jakeluverkonhaltijat eivät viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara on erillinen yksikkö. Siten jakeluverkonhaltijan on toimittava mahdollisimman neutraalisti, nostamatta omassa viestinnässään esiin saman konsernin myyntiyhtiötä. Jakeluverkonhaltija ei voi omissa tiedote- tai muissa materiaaleissaan (kuten laskuissa) esiintyä ainoastaan konsernin nimellä/tuotemerkillä vaan niissä tulee selkeästi esittää verkkoyhtiön oma nimi. Lämmön myyntiennuste on 936 GWh. Kasvua edellisvuoden budjettiin verrattuna on n. 2 %, huomioiden asiakasmäärän kasvun tuoma lisäys ja energiansäästötoimenpiteiden aiheuttama vähenemä. Kaukolämmön hankintakustannukset pienenevät vuoteen 2013 verrattuna n. 2,5 Me. Hankintakustannussäästö tulee pääosin Osakeyhtiöltä ostettavan lämmönhinnan laskusta. Liikelaitos ei kuitenkaan pääsee kaupungin tuloutusvaatimukseen ilman kaukolämmön hinnankorotusta. Talousarvioon on sisällytetty 5 % kaukolämmön hintojen korotus Kuopion runkoverkon alueelle. Riistaveden ja Vehmersalmen aluelämpöverkot ovat erillisverkkoja, joilla on oma talousarvio ja asiakashinnoittelu. Em. verkkojen osalta hinnat pysyvät ennallaan. Liikelaitoksen laskelmien mukaisesti hinnan korotus täyttää kilpailulain kriteerit ja asiakashinnat ovat korotuksenkin jälkeen määräävän markkina-aseman vaateiden mukaiset. Liikelaitoksen henkilöstökuluihin on varattu 0,4 % korotus palkkojen yleiskorotuksiin sekä järjestelyeriin. Kaupungin linjausten mukaisia toimintatuottoja lisääviä, tuottavuutta kohentavia ja toimintamenojen kasvua hillitseviä toimenpiteitä on tehty seuraavasti: Vuonna 2014 rakennetaan ja otetaan käyttöön yhdessä Kuopion Energia Oy:n kanssa biokaasuvoimalaitos. Sen arvioidaan tuovan lisää liikevaihtoa sekä tulosta kaukolämpöön ja sähkökauppaan. Häviösähkö kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Sen uskotaan pienentävän sähköverkon kuluja ja parantavan tulosta. Tietohallinnon ulkoistaminen auttaa hillitsemään tietohallinnon jatkuvasti kasvavia kuluja, kun energiamarkkinan vaateet kasvavat. Investointeja on vähennetty ja siirretty tuleville vuosille, vuoden 2013 osalta arvioitu säästö on 1,5 miljoonaa euroa. Vaikutus vuoden 2014 poistoihin tulee olemaan muutama satatuhatta euroa. Vuoden 2014 osalta investointeja on karsittu 1,7 miljoonalla eurolla. Tunnusluvut (arvioidut) Sähkön siirto (GWh) Sähkön siirtoasiakkaiden lkm Lämmön myynti (GWh) Lämpöasiakkaiden lukumäärä Henkilöstö vakinaiset henkilöt tilapäiset 1 1 Sähkön siirron keskihinta snt/kwh 2,32 2,24 (ilman alv) Lämmön myynnin keskihinta /MWh 56,42 58,62 (ilman alv) 216

5 Investoinnit, sähköverkko Vuonna 2014 sähköverkon investointibudjetti on noin 3,8 miljoonaa euroa. Lehtoniemen ja Ala-Pirttiniemen kaava-alueilla uutta sähköverkkoa rakennetaan kaupungin rakennusohjelmien mukaisesti. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Useamman vuoden jättämää verkostosaneerauksien osalta pyritään kuromaan kiinni vanhojen muuntamoiden ja keskijänniteilmajohtoverkon osalta. Linnanpellon alueella aloitetaan vanhojen ilmalinjojen kaapelointi. Kettulanlahden alueella uusitaan keskijänniteverkkoa ja muuntamoita. Automaatioon panostetaan ja kauko-ohjattavien kohteiden määrää lisätään noin 20 kappaletta/vuosi. Vanhat ilmajohtoerotinasemat kaapeloidaan ja saaria syöttäviä johtohaaroja erotetaan muusta kulutuksesta välikatkaisijoilla Sähköasemien ja 110 kv:n verkon osalta ei ole suuria yksittäisiä investointeja. Päämuuntajahankintaa Matkuksen sähköasemalle valmistellaan. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarpeen pieneneminen. Investoinnit, kaukolämpö Kaukolämmön verkostoinvestoinnit kohdistuvat mm. Ala-Pirttiniemeen ja Puijonlaakson etelärinteen alueille. Lisäksi varaudutaan rakentamaan verkostoa tarvittavassa laajuudessa Sorsasalon vanhojen kiinteistöjen alueelle ja Matkakeskuksen alueella. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden kaavaalueiden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Vanhoja pientaloja liitetään koko kaukolämpöverkon vaikutuspiirissä kysynnän ja resurssiemme mukaisesti. Kaukolämmön toimintaedellytyksiä varmistetaan ja tehostetaan sekä asiakastiedotusta parannetaan hankkimalla uusi verkkotietojärjestelmä. Kaukolämmön investointibudjetti on n. 3,0 Me. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarve. Tulevaisuudennäkymät, 5-vuotissuunnitelma Kuopion Energialla työskentelevä henkilöstö on sijoitettu neljään eri kiinteistöön voimalaitosalueella, Snellmaninkadulla ja Iloharjussa. Vuoden 2013 kesällä on käynnistetty alustava tilasuunnittelu toimintojen keskittämiseksi voimalaitosalueelle. Tarvittava lisätila on tällä hetkellä Kuntatekniikkaliikelaitoksen omistuksessa, joten eteneminen edellyttää Kuntatekniikan poismuuttoa alueelta. Kaukolämmön ja sähköverkon laajeneminen tapahtuu kaupungin kasvusuuntien mukaisesti. Merkittävimmät uudet alueet ovat Ala-Pirttiniemessä, Lehtoniemessä, Hiltulanlahdessa, Savilahden alueella, Pienessä Neulamäessä, Matkuksessa ja Sorsasalossa. Myyntihintojen korotus heikentää kaukolämmön asemaa etenkin pientalo- ja pienteollisuussektorilla ja muuten vähän lämpöä kuluttavilla asiakkailla. Kaukolämmön tuotetarjonnassa ja hinnoittelussa on huomioitu matalien kulutusolosuhteiden tuomat haasteet sekä uusiutuvaan energiaan kohdistuva kysyntä. Kaukolämmön markkinointiin ja myyntiin tullaan jatkossa kohdistamaan erityistä huomiota. Vuoden 2013 alusta päättyivät sähkön tuotannon päästöjen ilmaisosuudet ja kaikki päästöoikeudet tulevat huutokaupattaviksi ja siten maksullisiksi. Tällä tulee olemaan huomattava vaikutus Kuopion Energia Oy:n kulurakenteeseen, joka vaikuttaa myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaukolämmön tuotannossa ilmaiset päästöoikeudet vähenevät asteittain useamman vuoden aikana. Toisaalta 217

6 puupolttoaineiden lisääntyvä käyttö vähentää päästöoikeuksien ostotarvetta. Em. seurauksena vuoden 2014 osalta kaukolämmön tuotantoon ei tarvitse ostaa lisää päästöoikeuksia. Haapaniemen 2-voimalaitoksen polttotekniikan muutos syksyllä 2013 mahdollisti puupolttoaineiden laajamittaisen ja joustavan käytön ja vähensi energiantuotannon riippuvuutta toimitusvarmuusongelmista kärsivästä energiaturpeesta sekä vähentää kivihiilen ja öljyn käyttötarvetta varapolttoaineena. Em. muutosinvestoinnin ja onnistuneen polttoainehankinnan vaikutuksesta vuoden 2014 osalta kaukolämmön hankintakustannukset laskevat n. 2,5 Me. Vuoden 2015 osalta kaukolämmön tulokseen vaikuttaa turpeen veron korotus 1,0 e/mwh ja kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite. Suunnittelukauden liikevaihto- ja tulosennuste on tehty vain hyvin karkealla tasolla. Epäjatkuvuuskohta tulee olemaan vuonna 2015, kun kaukolämpötoiminta täytyy siirtää yhtiömuotoon. Tämän takia tulevaisuutta ei ole lähdetty tarkemmin ennustamaan, koska liikevaihtoon ja - tulokseen vaikuttavat yhtiömuoto, verokäsittely, yhtiörakenne ym. seikat. Valvontajakso tulee olemaan nykyisillä sähkön siirron hinnoilla laskelmien mukaan edelleen hieman ylituoton puolella. Jos koko valvontajaksolta tulee ylituottoa, tulee se kompensoida täysimääräisesti asiakashinnoissa seuraavalla valvontajaksolla. Ylituotto on kuitenkin laskemaan päin 2013 tehdyn hinnan alennuksen seurauksena. Sähköverkon vanhoihin ilmalinjoihin kohdistuu merkittävä saneeraustarve. Pääasiallisesti saneeraus tehdään kaapeloimalla ilmajohdot, mutta tietyillä alueilla joudutaan myös uusimaan pylväitä. Sähköverkon ja kaukolämmön automaatioon panostetaan kehittämällä viestiverkkoa ja kaukokäyttöä sekä lisäämällä kauko-ohjattavia kohteita. Sähköverkolla selkeä tavoite on saada keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika pysyvästi alle 15 minuutin vuoteen 2016 mennessä. Kaukolämmössä pyritään lämmityskauden osalta samaan aikatavoitteeseen. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti eläkepoistuman aiheuttama rekrytointitarve tulee arvioida kriittisesti. Eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautunut tehtävä tulee täyttää ohjeen mukaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin toimintoja tehostamalla. Kuopion Energia toimii energiamarkkinalla, jossa toimintoja on tehostettu esimerkiksi sähköverkkotoiminnassa jo vuodesta 2005 alkaen. Joka vuosi valvontamalliin on sisältynyt operatiivisten kulujen pienentämistavoitteita, jotka on toteutettu. Tämän vuoksi henkilöstömäärä on jo pienentynyt niin että tulevalla viisivuotiskaudella henkilöstämäärä ei voi enää pienentyä. Lisäksi rekrytointeja tarvitsee tehdä uusille osaamisalueille, jotka ovat muuttaneet energiatoimialan osaamistarvetta. Tällaisia osaamistarpeita aiheuttaa mm. etäluennan, viestiliikenteen ja tietoverkkojen käytön lisääntyminen. Suunnittelukausi , investoinnit [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liikevaihto [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liiketulos [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä

7 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2014(1000 EURO) KUOPION ENERGIA/Sähköverkko ja Kaukolämpö TOT 2011 TOT 2012 YHTEENSÄ V/AP/L V/AP/L TA 2013 EHD 2014 Vert.13/14 % Sähkön siirto , , , ,0-9,5 Lämmön myynti , , , ,3 3,6 Muut myyntitulot 2 384,4 678,1 175,8 337,1 91,8 Liikevaihdon alainen myynti KEOY:lle 314,9 218,9 293,9 246,2-16,2 LIIKEVAIHTO , , , ,6 0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 514,9 214,5 50,0 51,5 3,0 Liiketoiminnan muut tuotot KEOY 232,2 995,0 114,0 194,8 TULOT YHT , , , ,9 1,0 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Sähkön osto 1 356, , , ,0 7,7 Sähkön/lämmön osto KEOY , , , ,9-5,9 Lämmön osto 449,6 439,0 429,8 Lämpökesk.polttoaineet 1 588, , , ,7-11,4 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200,4 563,4 341,0 341,0 0,0 Ulkopuoliset palvelut 444,1 429,0 762,0 342,2-55,1 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,5-6,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 399, , , ,7-3,9 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut 367,8 749,7 735,3 667,0-9,3 Muut henkilösivukulut 1 013,9 167,9 155,8 149,7-3,9 Henkilöstökulut yhteensä 4 781, , , ,4-5,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6 542, , , ,4 4,6 Liiketoiminnan muut kulut 1 302, , , ,8 0,5 Liiketoiminnan muut kulut KEOY 2 199, , , ,5 11,0 LIIKEVOITTO 8 425, , , ,4 85,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 117,7 28,1 65,0 20,0-69,2 Korko- ja rahoituskulut 28,4 21,1 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 TULOS 8 514, , , ,4 83,2 Tuloutus kaupungille 5 700, , , ,0 18,6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 814,8 539, ,5 399,4 219

8 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNGIN ESITYSTAPA) EURO EURO Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 093, ,0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 345, ,0 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 2 497, ,0 220

9 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS Investoinnit Toteuttamisohjelma Investointibudjetti (1000 EURO) Suunnittelukausi Yhteensä MENOT OSASTOITTAIN SÄHKÖVERKKO KAUKOLÄMPÖ Investointimenot yhteensä T U L O T Sähköliittymismaksut Lämpöliittymismaksut Liittymismaksutulot yhteensä

Kuopion Energia Liikelaitos

Kuopion Energia Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2014 Kuopion Energia Liikelaitos 1 2 LIITE 5 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014_V3 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004 1 Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.24 2 Tuloslaskelma 24 1-3 23 1-3 Liikevaihto 73, 46,3 Liikevaihdon muutos % +58-2 Valu- ja muut komponentit ryhmän liikevoitto 1,8 2,1 De Globen liikevoitto,2

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot