"Työaikalain vaikutus perhepäivähoitoon eri näkökulmista / Kaarinan malli"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Työaikalain vaikutus perhepäivähoitoon eri näkökulmista / Kaarinan malli""

Transkriptio

1 "Työaikalain vaikutus perhepäivähoitoon eri näkökulmista / Kaarinan malli" lapsi ja perhe, perhepäivähoitaja, työnantaja Perhepäivähoidon kehittämispäivät Päivähoidon ohjaaja Liisa Hynninen Perhepäivähoidon ohjaaja Outi Melander

2 Taustatietoja Kaarinasta Asukkaita noin Alle kouluikäisiä lapsia 2768 (8,9 % asukkaista) Lapsia päivähoidossa 1750 (63,2 % ikäluokasta) Lapsia ohjatussa perhepäivähoidossa 253 ja ryhmäperhepäivähoidossa 35 (16 % päivähoidon piirissä olevista) Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia noin 74 Ryhmäperhepäivähoito / 3 kpl, varahoitoryhmät / 2 kpl

3 Työaikalain muutosprosessi Tieto työaikalain muutoksista alkukeväästä 2011 käynnisti pitkän prosessin. Asian valmistelu alkoi pikaisesti perhepäivähoidon ohjaajien ja henkilöstösihteerin kesken keväällä 2011 Turun seudun kuntien kokoontuminen Kaarinassa Kannanotto Kuntatyönantajalle, perhepäivähoidon tulevaisuus! Kaarinan valmistelutilanteesta tiedottaminen perhepäivähoitajille kevätristeilyn yhteydessä Turun seudun henkilöstövastaavien kokoontuminen JHL ja työnantajan väliset neuvottelut käynnistyivät Eniten keskustelua jakson pituudesta (entinen paikallissopimus / 1 viikko / työnantajan esitys kk / 26 viikkoa) Uusi paikallissopimus solmittiin Toteutusta arvioitiin 02/2012 ensimmäisen 26 viikon jakson päätyttyä

4 Työaikalain muutoksen toteuttaminen alkaen Kiinteä kk-palkka on ollut käytössä 09/2010 alkaen Paikallissopimuksen mukaan palkka 4 tai 4,5 paikasta 4,5 paikan kohdalla, 0,5 paikkaa varataan tilapäiseen varahoitoon (liite 12 4 peruspalkka, kohta 5 satunnaisesti hoidossa oleva lapsi) Hoitopaikan hinnat (10/2013 tilanne) n % alarajasta yli 5 h paikka 416,30 438,47 / koulutus (Kvtes min. 376,83 395,67 / ei koulutusta) 4,5 / koulutus 1973,12 / kk (vrt. LH / PK 1975,15 / kk) 4,5 / ei koulutusta 1873,35 / kk

5 Työaikalain muutoksen toteuttaminen alkaen Mobiiliraportointi Päivähoito Mukana käytössä lasten hoitoaikojen / työajan toteuman seurannassa Pro Consona ohjelmasta saadaan työvuorot valitulle ajalle lasten hoitosopimusaikojen perusteella 6 kk jakso alkaen / 26 viikkoa käytössä työvuorot suunnitellaan 4 viikolle Jakson päätyttyä ylityökorvaukset maksetaan rahassa (käytännössä ei tasaukseen mahdollisuuksia seuraavassa jaksossa) Työajaksi luettava muu työaika, määritelty työ ja kestot (työillat 2 h, Vasu-keskustelut ja hoitosopimus 1,5 h, vanhempainilta, uuden lapsen tutustuminen, työnantajan määräämä koulutus keston mukaan)

6 26 vko: n tasoittumisjakson toteutus Huomioidaan lapsen ja perheen etu, siten että tasauspäivien aikana varahoitoa tulisi mahdollisimman vähän ja että se tapahtuisi pidemmissä jaksoissa vuodenvaihteen tai kesän vuosilomien yhteydessä Lapsilla on kiinteät varahoitopaikat perhepäivähoitajilla, ryhmäperhepäivähoidossa, kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä kahdessa varahoitokodissa Hyvitys päivähoitomaksuun tasauspäivien ajalta, mikäli perhe järjestää varahoidon (hyvitys myös muista hoitajasta johtuvista poissaoloista) Tasauspäiviä suunnitellaan myös yksittäisinä päivinä, perhepäivähoitajan asiointivapaat palkattomien päivien sijaan. Tasaus voidaan laittaa myös äkilliselle lapsettomalle päivälle, mikäli tasattavaa suunnitelmassa on Ylityökatto huomioitu (250 h/vuosi) Edellyttää hyvää yhteistyötä hoitajan, perheen ja ohjaajan kesken.

7 Käytännön muutokset lapsen ja perheen näkökulmasta Työaikamuutoksesta tiedottaminen perheille ja lasten hoitoaikojen tarkistaminen 15 min. tarkkuudella hoitosopimusten yhteydessä Perhepäivähoitokodin aukiolon supistaminen klo Siirtymävaiheessa lasten hoitopaikkoja ei vaihdettu hoitoajan perusteella, hoitoaika huomioidaan uusien sijoittelujen yhteydessä Olemassa olleet, kiinteät varahoitopaikat pysyivät samoina Perheiden yhteistyöhalukkuus on tarpeen hoitojärjestelyjen suunnittelussa. Perheille annettiin väliaikatietoja tilanteesta 12/2011 netissä ja kirjeellä sekä pyydettiin palautetta työaikauudistuksesta. Positiivista palautetta, ei kielteisiä kommentteja Varahoidon tarve on vähentynyt ja maksuhyvitys toimii hyvin

8 Muutokset perhepäivähoitajan näkökulmasta Jakson muuttuminen viikosta 26 viikkoon, työaikakorvaukset maksetaan 2 kertaa vuodessa Vaatii työajan toteutumisen seurantaa yhdessä ohjaajan kanssa Toiveena saada seuranta hoitajan puhelimeen Työaika suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan tasautuvaksi työaikalain säädösten mukaan. Jakson alussa (elo- ja tammikuu) tehdään tasoittumissuunnitelma Suunnitelmassa arvioidaan jaksolla kertyvien tasauspäivien määrää Tasausvapaat pidentävät perhepäivähoitajan vapaa-aikoja ja lisäävät työhyvinvointia, mahdollisuus asiointivapaisiin ja sairaan lapsen hoitoon palkattomien päivien sijaan. Perhepäivähoitajat ovat itse voineet toivoa tasausvapaiden ajankohtia ja ohjaaja on huomioinut nämä mahdollisuuksien mukaan seuraavissa työvuorolistoissa.

9 Työajan tasoittumissuunnitelma Perhepäivähoitaja: Tasoittumisjakso: Perhepäivähoitajan keskimääräinen työaika KVTES: n mukaisesti 40 h / vko. Viikoittainen työaika tämänhetkisen lapsiryhmän hoitoaikojen mukaan arvioituna : Tasattavaa työaikaa muodostuu keskimäärin h /kk. Työaika pyritään tasaamaan vapaana tasoittumisjakson aikana. Tasoittumisvapaat pidetään pääsääntöisesti lomien ja lomakausien yhteydessä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Allekirjoitukset

10 Muutokset työnantajan näkökulmasta Perhepäivähoito halutaan Kaarinassa säilyttää toimivana osana palvelujärjestelmää Työaikalaista aiheutuvat muutokset on haluttu toteuttaa siten, että tämä toteutuu Työvuorolistojen ja tasoittumissuunnitelmien räätälöinti vaatii paljon panostusta perhepäivähoidon ohjaajilta Pro Consona Päivähoito Mukana - mobiiliratkaisu ja Kaarinan kaupungin paikallissopimus kk-palkasta ovat helpottaneet työaikalain muutosten toteuttamista. Muutosprosessiin ja asian valmisteluun varattiin riittävästi aikaa, ei tehty hätiköityjä päätöksiä. Perhepäivähoidon ohjaajia valmistelussa mukana neljä esimiestä ja hyvä henkilöstöhallinnon tuki Yhteistyö JHL: n paikallisjärjestön kanssa on ollut vuorovaikutteista ja sujuvaa

11 Sopimus varallaolosta KVTES: n mukaan perhepäivähoitaja voidaan määrätä varallaoloon klo 10 saakka (aamuvarallaolo). Iltapäivää varallaolo ei koske. Säädös on ollut voimassa alkaen. Kaarinassa sovittu otettavaksi käyttöön alkaen Mikäli 1. lapsi ei tule työvuoron mukaan hoitoon, voidaan määrätä aamuvarallaoloon enintään klo asti. Varallaolo ei ole työaikaa, mutta työntekijä on valmiina ryhtymään työhön perhepäivähoidon ohjaajan työnjohdon mukaan (esim. äkillinen tarve 1-2 tunnin varahoitoon)

12 Varallaolon työjohdollinen toteutus Kaarinassa sovittu varallaolosäädöksen toteutuksesta työnjohdollisesti Äkillisiä, samana aamuna huoltajilta perhepäivähoitajan tietoon tulevia aamuvajauksia (=lapsi ei saavu hoitosopimuksen mukaiseen aikaan ja tästä syystä työvuoro ei ala työvuorolistan mukaisesti) ei tarvitse ilmoittaa perhepäivähoidon ohjaajalle, mikäli vajauksen kesto on alle 2 tuntia. Tästä syystä aiheutuneen vajauksen perhepäivähoitaja kirjaa aamuvarallaoloksi, mikäli vajauksen kesto on vähintään 15 min. Aamuvarallaolo kirjataan mobiiliin työvuoroluettelon alkamisajankohdasta siihen asti, kunnes 1. lapsi saapuu, kuitenkin enintään klo asti

13 Varallaolon työjohdollinen toteutus Mikäli perhepäivähoitaja saa tietää huoltajilta aamuvajauksesta ennen kyseisen päivän työvuoroluettelon mukaista alkamisajankohtaa, vajausta ei kirjata aamuvarallaoloksi. Varallaoloa ei synny ja työaika alkaa, kun 1. lapsi saapuu hoitoon. Mikäli hoitosopimusten mukaan 2. lapsi ei saavu ennakoimattomasti hoitoon ja 1. lapsi on etukäteen ilmoitettu olevan lomalla, varallaoloaika on 2. lapsen saapumisajankohdasta eteenpäin!

14 Korvaus varallaolosta Varallaoloaika ei ole työaikaa, vaan siitä maksetaan erillinen korvaus / KVTES: in mukaan % tuntipalkasta. Kaarinassa 30 %. Maksu työaikajakson päätyttyä (käytännössä 2 kertaa vuodessa). Korvaukset tehtyjen mobiilikirjausten mukaan, ohjaaja hyväksyy. Puhelimessa hoitajan muu työaika - koodeihin avattu VARALLAOLO / 30 %

15 Perhepäivähoitajien työtyytyväisyys 2013 (Tuloksia keväältä 2013, ryhmäperhepäivähoito mukana) v.2013 v.2011 Asteikolla 1-5 yleisarvosana / yhteenveto 3,98 (+0,02) Yleinen työhyvinvointi 4,07 (+0,20) työ ja muu elämä on tasapainossa 4,30 (+0,55) Työyhteisön toimintatavat ja organisointi 3,90 (+0,12) työajoissa on mahdollisuus joustaa 2,93 (+0,53) työyhteisön muutokset hallitaan 3,87 (+0,33) Osaamisen kehittäminen 3,92 (-0,02) Työympäristö 4,27 (+0,04) Tyytyväisyys lähimpään esimieheen 4,34 (-0,07)

16 Varahoitojärjestelyjen onnistuminen, huoltajien mielipiteitä keväältä 2013 On hyvä, että perhepäivähoitajat ovat päässeet kiinni normaalimpaan työaikaan. Heidän työnsä on raskasta vaikkakin varmasti myös palkitsevaa. Muutos tietenkin aiheuttaa painetta varahoitojärjestelmään, mutta se on varmasti järjestettävissä. Perhepäivähoitajamme tasausvapaat on hoidettu erittäin hyvin eikä niistä ole aiheutunut meille mitään ylimääräistä harmia. Hyvä niin! Mielestäni on toiminut hyvin. Hoitaja on ilmoittanut vapaansa ajoissa ja varahoitopaikka on aina sama, mikä auttaa asiaa. Lisäksi varahoidon henkilökunta on ihanaa ja lapsi nauttii varahoitopäivistä. Mielellään koitamme vanhempina myös järjestää niin, että olisi näinä päivinä kotona isovanhempien hoidossa, mutta aina ei se ole mahdollista järjestää. Varahoitopaikka siten tärkeä! Kiitos kuitenkin, että pääasiassa sujuu niin kuin pitääkin. Meillä poika viihtyy hyvin Pikku - Pehtoorissa, toivottavasti varahoitopaikka ei vaihdu missään vaiheessa. Hyvää on, että varahoito päivistä on ilmoitettu hyvissä ajoin, eikä itse ole tarvinnut kysyä mitään, tai soittaa varahoitopaikoista mihinkään. On hyvä, että varahoitaja on ollut toinen tuttu perhepäivähoitaja.

17 Yhteistyöllä hyvään lopputulokseen Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee jotakin, tulee kaikki tehdyksi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Kunnalliset perhepäivähoitajat

Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnalliset perhepäivähoitajat Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta toukokuussa 2013 KT Kuntatyönantajat selvitti lukumäärätiedot kunnallisista perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 26.10.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Säynätsalon päiväkoti, Sahurinpolku 2 Läsnä Aalto Sanni Malinen Maarit Pihl Anu Tirkkonen

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖHALLINNON TÄRKEIMPIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2010 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2010 7 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 11 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni.

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Työaikajärjestelmä Työnantaja valitsee työaikamuodon, joka on toiminnan ja työtehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisimman

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Liikenneopetusalan työehtosopimus

Liikenneopetusalan työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni.

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Työaikajärjestelmä Työnantaja valitsee toiminnan ja työtehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisimman työaikamuodon.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 KVTES - Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 Läsnä Autere Katri Katko Soili Kutvonen-Lappi Titta Lampinen

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2 / 2012, perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2 / 2012, perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi Kunnanvaltuusto 5 06.0.0 Kunnanhallitus 34.09.0 Kunnanvaltuusto 08 08.0.0 Henkilöstöjaosto 57 09.0.03 Vastaus valtuustoaloitteeseen / 0, perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi 3/05.0.0/0 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut UTSJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA PÄIVÄHOIDOSTA 3 Yhteystiedot 4 Utsjoen kunnan ja Tanan kunnan välinen sopimus 5 EHA-hoito 5 2. PÄIVÄHOITOON

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtosopimuksella

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti

Lisätiedot