Kunnalliset perhepäivähoitajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnalliset perhepäivähoitajat"

Transkriptio

1 Kunnalliset perhepäivähoitajat Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta toukokuussa 2013 KT Kuntatyönantajat selvitti lukumäärätiedot kunnallisista perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista lapsista. Lukumäärätiedot koskevat kaikkia perhepäivähoidon eri muotoja eli omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitajia ja muita lapsen kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia sekä varahoitajia. Omassa kodissaan työskentelevistä perhepäivähoitajista selvitettiin lisäksi työaikoja ja palkkausta ja joitain muita erityiskysymyksiä. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkaus on selvitetty yksityiskohtaisesti palkkatekijöittäin. Painetun julkaisun ISBN Verkkojulkaisun ISBN

2 Kunnalliset perhepäivähoitajat Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta toukokuussa 2013 KT KUNTATYONANTAJAT HELSINKI

3 KT Kuntatyönantajat Anne Hotti 1. painos ISBN verkkojulkaisu ISBN painettu Kuntaliitto Palvelut Oy Helsinki KT Kuntatyönantajat Toinen linja HELSINKI puh

4 Sisällysluettelo Tiedustelun tarkoitus ja aineisto... 4 Osa I Kunnallisen perhepäivähoidon eri muodot ja eräitä omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajiin liittyviä erityiskysymyksiä Perhepäivähoitajien lukumäärä Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat Ryhmäperhepäivähoitajat Kolmiperhepäivähoitajat ja muut lapsen kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat Ainoastaan varahoitajina toimivat perhepäivähoitajat Hoidossa olevien lasten lukumäärä Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien hoidossa olevat lapset Ryhmäperhepäivähoidossa olevat lapset Kolmiperhepäivähoidossa ja muussa lapsen kodissa tapahtuvassa hoidossa olevat lapset Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaika toukokuussa Hoitajilta varattujen ja aktivoituneiden hoitopaikkojen lukumäärä Henkilökohtaisen lisän käyttö Vähimmäisperuspalkan käyttö Käytössä oleva työaikajakso Työvuoroluettelot Aamuvarallaolon käyttö Esimiestyön järjestäminen Lasten varahoidon järjestäminen Perhepäivähoitajasopimusta parempien etuuksien käyttö kunnissa Kokemuksia työaikalain piiriin tulemisesta Osa II Omassa kodissaan työskentelevät kunnalliset perhepäivähoitajat toukokuussa Taustatietoja perhepäivähoitajista Perhepäivähoitajien lukumäärä Perhepäivähoitajan palkkaryhmä Hoitopaikkojen lukumäärä Yli viiden tunnin hoitopaikat Enintään viiden tunnin hoitopaikat Hoitopaikkojen yhteismäärä Perhepäivähoitajan työaika toukokuussa Käytetyt työaikajaksot ja tietojen muunto kuukausitasolle Perhepäivähoitajien työaika toukokuussa Perhepäivähoitajien palkkaus toukokuussa Perhepäivähoitajien palkkauksen rakenne pääpiirteissään Peruskuukausipalkasta kokonaisansioon Liitetaulukot

5 Tiedustelun tarkoitus ja aineisto Tämän tiedustelun avulla selvitettiin kunnallisten perhepäivähoitajien ja heillä hoidossa olevien lasten lukumääriä, työ- ja hoitoaikoja sekä palkkausta. Lisäksi tiedustelussa selvitettiin eräitä omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin liittyviä erityiskysymyksiä. Lukumäärätiedot on kerätty kaikkiin kuntiin lähetetyllä tiedustelulla ja työaika- ja palkkaustiedot otoskuntiin lähetetyllä tiedustelulla. Molempiin tiedusteluihin vastattiin toukokuun 2013 tilanteen mukaisesti. Tiedustelun tuloksia tarvitaan neuvottelutoiminnassa sekä perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämistyössä. Edellisistä tiedusteluista saamamme palautteen mukaan kerätyistä tiedoista on ollut hyötyä myös kunnille itselleen. Tiedustelulomakkeita oli kaksi, jonka mukaisesti myös selvityksen yhteenveto on kaksiosainen. Lähetekirjeet ja tiedustelulomakkeet ovat selvityksen lopussa liitteenä. Tiedustelulomake A lähetettiin kaikkiin kuntiin ja se koski kaikkia eri perhepäivähoidon muotoja. Tiedustelulomake B lähetettiin otokseen valittuihin 42 kuntaan ja se koski pelkästään omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Tiedusteluun vastaaminen aiheutti kunnissa runsaasti työtä. Tiedusteluun vastattiin kattavasti ja lomakkeet oli täytetty huolellisesti. KT kuntatyönantajat kiittää kaikkia tiedusteluun vastanneita! Perhepäivähoitajia koskevia tiedusteluja on tehty Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa aikaisemmin vuosina 1981, 1985, 1989, 1992, 1996, 1999, 2003, 2006 ja KT Kuntatyönantajat 4

6 Osa I Kunnallisen perhepäivähoidon eri muodot ja eräitä omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajiin liittyviä erityiskysymyksiä Tässä osassa on esitetty "Kunnallisia perhepäivähoitajia koskevan tiedustelulomakkeen A" avulla kerätyt tiedot. Tiedustelulomake lähetettiin kaikkiin kuntiin ja siinä kerättiin lukumäärätiedot perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista lapsista. Lukumäärätiedot koskevat kaikkia perhepäivähoidon eri muotoja eli omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitajia ja muita lapsen kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia sekä varahoitajia. Omassa kodissaan työskentelevistä perhepäivähoitajista tiedusteltiin lisäksi joitakin erityiskysymyksiä. Tiedustelussa selvitettiin mm. kuntien kokemuksia omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työaikalain piiriin tulemisesta. 1. Perhepäivähoitajien lukumäärä Tiedustelu koski kaikkia perhepäivähoitajia, joilla oli voimassa oleva työsuhde kuntaan huolimatta siitä oliko hoitaja tiedusteluajankohtana ollut töissä vai ei tai oliko hän saanut palkkaa vai ei. Tiedot ilmoitettiin siis myös sairaus-, äitiys-, vuosi- tai työlomalla, lomautettuna yms. olleista perhepäivähoitajista. Tiedustelussa eivät olleet mukana Ahvenanmaan kunnat. Vastaus saatiin 261 kunnan perhepäivähoitajista. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan perhepäivähoitajia työskenteli 292 kunnassa. Tämän perusteella perhepäivähoitajia ei työskentelisi ollenkaan 12 kunnassa ja tiedusteluun olisi jättänyt vastaamatta vain 31 kuntaa. Yhteenvedossa on mukana tiedot yhteensä perhepäivähoitajasta. Kuntasektorilla oli tiedustelun mukaan palvelussuhteessa palkkaa saavaa perhepäivähoitajaa. Tämän lisäksi palkattomana perhepäivähoitajia oli yhteensä 372. Palkattomana oleviin kuuluvat mm. palkattomalla työvapaalla, lomautettuna tms. ilman palkkaa olevat. Tiedusteluun vastaamatta jättäneiden 31 kunnan palveluksessa työskenteli näiden lisäksi arviolta noin 615 palkkaa saavaa perhepäivähoitajaa eli noin 7 prosenttia kaikista perhepäivähoitajista. Omassa kodissaan työskentelevien palkkaa saavien perhepäivähoitajien kokonaismäärä on vähentynyt edelliseen vuoden 2010 tiedusteluun verrattuna hoitajalla. Ryhmäperhepäivähoitajien määrä oli vähentynyt 306 hoitajalla ja kolmiperhepäivähoitajien määrä oli vähentynyt 113 hoitajalla. Perhepäivähoitajien ikä oli lokakuussa 2012 keskimäärin 49,3. Perhepäivähoitajien määrän vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut voimakas eläköityminen. Kevan tietojen mukaan perhepäivähoitajista noin puolet siirtyy eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. 1.1 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat Suurin osa eli 64 % palkkaa saavista perhepäivähoitajista oli omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa heitä oli yhteensä Näistä valtaosa eli (98 %) oli täyttä työaikaa tekeviä ja vain 126 (2 %) oli osa-aikatyötä tekeviä hoitajia. Perhepäivähoitajia, joilla oli soveltuva ammatillinen tutkinto (palkkaryhmä 12PPH001) oli eli hoitajista 58 %. Niitä perhepäivähoitajia, joilla tällaista tutkintoa ei ole (palkkaryhmä 12PPH002) oli eli 42 % hoitajista. Palkattomana olevia omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia oli yhteensä

7 1.2 Ryhmäperhepäivähoitajat Palkkaa saavia ryhmäperhepäivähoitajia oli tiedusteluun vastanneissa kunnissa yhteensä eli 29 % kaikista perhepäivähoitajista. Palkattomana olevia ryhmäperhepäivähoitajia oli lisäksi 83. Ryhmäperhepäiväkotien lukumäärä oli 850. Ryhmäperhepäiväkodissa työskenteli keskimäärin 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. 1.3 Kolmiperhepäivähoitajat ja muut lapsen kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat Palkkaa saavia kolmiperhepäivähoitajia ja muita lapsen kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia oli tiedustelun mukaan yhteensä 304 eli 3 % kaikista perhepäivähoitajista. Palkattomana olevia kolmiperhepäivähoitajia oli Ainoastaan varahoitajina toimivat perhepäivähoitajat Ainoastaan varahoitajina toimivia perhepäivähoitajia oli palkkaa saavina 283 hoitajaa eli 3 % kaikista perhepäivähoitajista. Palkattomina oli 4 hoitajaa. Varahoitajat työskentelevät yleensä päiväkotien yhteydessä olevissa varahoitopisteissä tai ryhmäperhepäiväkodeissa. Monissa kunnissa on myös kiertäviä perhepäivähoitajia sekä varahoitajia, jotka hoitavat lapsia omassa kodissaan. Joissain kunnissa on pelkästään varahoitoon tarkoitettuja päiväkoteja/ryhmäperhepäiväkoteja. Kunnallisten perhepäivähoitajien lukumäärä Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat Palkkaa saavat Palkattomana olevat Yhteensä Lkm % % Lkm % % Lkm % % ,0 64, ,0 72, ,0 64,5 Täyttä työaikaa tekevät, joista , , ,8 12PPH , , ,0 12PPH , , ,7 Osa-aikatyötä tekevät, joista 126 2,2 6 2, ,2 12PPH ,3 5 1,8 81 1,4 12PPH ,9 1 0,4 51 0,9 Ryhmäperhepäivähoitajat , , ,9 Kolmiperhepäivähoitajat ja muut lapsen kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat 304 3,4 14 3, ,5 Ainoastaan varahoitajina toimivat perhepäivähoitajat 283 3,2 4 1, ,1 Kaikki yhteensä , , ,0 6

8 2. Hoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa oli tiedustelun mukaan lasta toukokuussa Kaikista eri perhepäivähoitomuodoissa hoidossa olevista lapsista perhepäivähoitajan omassa kodissa hoidossa oli 66 %, ryhmäperhepäivähoidossa 31 %, kolmiperhepäivähoidossa 3 % lapsista. Omassa kodissaan työskentelevillä perhepäivähoitajilla hoidossa olevin lasten määrä on vähentynyt 2010 toukokuusta lapsella. Ryhmäperhepäivähoidossa olevien määrä on vähentynyt hoitajalla ja kolmiperhepäivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt 271 hoitajalla. 2.1 Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien hoidossa olevat lapset Omassa kodissaan työskentelevillä perhepäivähoitajilla oli hoidossaan yhteensä lasta. Koska omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien lukumäärä on vähentynyt viime vuosina, on vastaavasti myös tässä perhepäivähoitomuodossa olevien lasten määrä vähentynyt samaa vauhtia. Yhdellä perhepäivähoitajalla oli hoidossaan keskimäärin 3,9 lasta. Suhdeluku on laskettu jakamalla hoidossa olevien lasten lukumäärä palkkaa saavien perhepäivähoitajien lukumäärällä. 2.2 Ryhmäperhepäivähoidossa olevat lapset Ryhmäperhepäivähoidossa olevia lapsia oli yhteensä Yhtä palkkaa saanutta ryhmäperhepäivähoitajaa kohden oli hoidettavana keskimäärin 3,9 lasta. 2.3 Kolmiperhepäivähoidossa ja muussa lapsen kodissa tapahtuvassa hoidossa olevat lapset Kolmiperhepäivähoidossa olevia lapsia oli yhteensä Yhdellä palkkaa saavalla kolmiperhepäivähoitajalla oli hoidossaan keskimäärin 3,3 lasta. Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä lkm % Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien hoidossa olevia lapsia ,4 Ryhmäperhepäivähoidossa olevia lapsia ,6 Kolmiperhepäivähoidossa olevia lapsia ,0 Yhteensä ,0 7

9 3. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaika toukokuussa Hoitajilta varattujen ja aktivoituneiden hoitopaikkojen lukumäärä Perhepäivähoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Hoitopaikkoja on kahdenlaisia, yli viiden tunnin ja enintään viiden tunnin hoitopaikkoja. Hoitopaikka voidaan varata toistaiseksi tai määräajaksi. Hoitopaikkoja oli tiedusteluun vastanneissa kunnissa yhteensä Varatuista hoitopaikoista (93 %) oli yli viiden tunnin hoitopaikkoja. Näistä 96 % oli varattu toistaiseksi ja vain 4 % määräajaksi. Enintään viiden tunnin hoitopaikkoja oli (7 %). Näistä 85 % oli varattu toistaiseksi ja 15 % määräajaksi. Hoitajilta varattujenhoitopaikkojen lukumäärä Yli viiden tunnin hoitopaikat Enintään viiden tunnin hoitopaikat Hoitopaikat yhteensä lkm % lkm % lkm % Toistaiseksi varatut , , ,3 Määräajaksi varatut 845 4, , ,7 Yhteensä , , ,0 % 93,2 6,8 100,0 3.2 Henkilökohtaisen lisän käyttö Tiedusteluun vastanneista kunnista 84 % oli ottanut käyttöön omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille hyvien työtulosten ja ammatinhallinnan perusteella maksettavan henkilökohtaisen lisän. Henkilökohtaista lisää sai hoitajaa, joka on noin 53 % kaikista palkkaa saaneista omassa kodissaan työskentelevistä perhepäivähoitajista. Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan lokakuussa 2012 henkilökohtainen lisä oli keskimäärin 1,6 % omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisista palkoista. Saajaa kohden laskettuna lisä oli keskimäärin 48 euroa kuukaudessa. Työantajan on käytettävä omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä, jos perhepäivähoitajia on kunnassa vähintään 30. Niissä 39 kunnassa, joissa henkilökohtainen lisä ei ollut käytössä, työskenteli yhteensä 426 hoitajaa eli keskimäärin 11 hoitajaa kuntaa kohden. Onko omassa kodissaan työskentelevillä perhepäivähoitajilla käytössä henkilökohtainen lisä? lkm % On ,0 Ei 39 16,0 Yhteensä ,0 8

10 3.3 Vähimmäisperuspalkan käyttö KVTES:n liitteen momentin mukaan täyttä työaikaa tekevän peruspalkka on vähintään kahta yli viiden tunnin hoitopaikkaa vastaava euromäärä, mikäli hoitajalta on varattu vähintään yksi hoitopaikka, jota tosiasiallisesti käytetään. Vähimmäisperuspalkkaa sai 322 hoitajaa eli 6,5 % kaikista perhepäivähoitajista. 3.4 Käytössä oleva työaikajakso Tyypillisimmät kuntien käyttämät työaikajaksot olivat 26, 6, 12 ja13 viikon työaikajaksot. Vuoden työaikajakso oli käytössä kolmessa kunnassa. Seitsemässä kunnassa oli käytössä useampia eri työaikajaksoja. Kunnassa käytössä olevien työaikajaksojen pituudet toukokuussa 2013 Työaikajakson pituus viikkoa lkm % 2 2 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Käytössä on useamman mittaisia työaikajaksoja 7 3, ,0 9

11 3.5 Työvuoroluettelot Tiedustelussa selvitettiin kuinka pitkäksi aikaa omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työvuoroluettelot tehdään. Tyypillisimmät työvuoroluettelon pituudet olivat 4, 6 ja 12 viikkoa. Seitsemässä kunnassa työvuoroluettelojen pituus vaihteli. Työvuoroluetteloiden pituudet toukokuussa 2013 Viikkoa Lkm % 2 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Vaihtelee 7 2,9 Yhteensä ,0 3.6 Aamuvarallaolon käyttö Aamuvarallaolo oli toukokuussa 2013 käytössä 37 eli 15 % tähän kysymykseen vastanneessa kunnassa. Korvausprosentti oli keskimäärin 30,7. Aamuvarallaolokorvausta oli saanut 196 hoitajaa ja varallaolotunteja heillä oli keskimäärin 7,9. Aamuvarallaoloprosentit toukokuussa 2013 Aamuvarallaolo- lkm % prosentti , , , , ,9 Yhteensä ,0 10

12 3.7 Esimiestyön järjestämien Oma perhepäivähoidon ohjaaja hoiti esimiestyön 40 % tiedusteluun vastanneista kunnista ja päiväkodin johtaja 16 % kunnista. Kunnista 44 % esimiestyön hoiti joku muu henkilö esimerkiksi varhaiskasvatuksen johtaja, päivähoidon/perhepäivähoidon esimies tai aluevastaava. Miten kunnassanne on järjestetty perhepäivähoidon esimiestyö? lkm % Oma perhepäivähoidon ohjaaja 99 40,1 Päiväkodin johtaja 40 16,2 Muu henkilö ,7 Yhteensä ,0 3.8 Lasten varahoidon järjestäminen Lasten varahoidon järjestämiseksi samankin kunnan sisällä joudutaan turvautumaan moniin eri keinoihin. Lapsia viedään varahoitoon päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja toisen omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan hoidettaviksi. Monissa päiväkodeissa on erillisiä varahoitopisteitä ja joissain kunnissa on pelkästään varahoitoon tarkoitettuja varapäiväkoteja tai ryhmäperhepäiväkoteja. Usein toinen hoitaja tulee hoitamaan lapsia perhepäivähoitajan kotiin. Joissain kunnissa vanhemmat saavat hyvityksen päivähoitomaksusta, jos pystyvät järjestämään hoidon itse. Kunnista 95 % pystyy järjestämään lasten varahoidon pääsääntöisesti samassa varahoitopaikassa. Varahoitopaikka lkm % Päiväkodissa ,0 Ryhmäperhepäiväkodissa ,6 Toisen omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan luona ,4 Erikseen omaan kotiin palkattavan perhepäivähoitajan luona ,9 Muuten 60 23,0 11

13 3.9 Perhepäivähoitajasopimusta parempien etuuksien käyttö kunnissa Suuressa osassa kunnista oli sovittu jotain valtakunnallisesta perhepäivähoitajasopimuksesta poikkeavaa. Näistä suurimpina asiaryhminä mainittakoon: Kuntien lukumäärä, joissa mainittu Korkeampi peruspalkka/hoitopaikan hinta 60 Oman sairaan lapsen palkallinen hoitovapaa 59 Omia korvauksia hoitoisuudesta 23 Kaikille palkka 3, 4, 4,5 tai 5 hoitopaikan mukaan 22 Oma lapsi lasketaan hoitoryhmään 13 Takuupalkka 111 Puhelinraha 6 Korvaus oman tietokoneen käytöstä 6 Kokous-/palaveripalkkioita 5 Tiiminvetäjän palkkio 5 Ei vähennystä palkkaan, jos lapset poissa/tarkastellaan harvemmin 4 Kuukausipalkkasopimus 4 Työnantaja kustantaa toimintavälineitä 4 Koulutuksessa olo korvataan vapaana/rahana 4 Korvaus omasta lapsesta 4 Oma TVA-luokitus, omia kriteereitä 3 Korkeampi kustannuskorvaus 3 Palkallisia suunnittelupäivä 3 Siivouspäiviä palkallisena 2 Suunnittelu-, valmisteluaika työaikaa 2 Vaateraha 2 Aamuvarallaolo kokonaan palkallisena 2 Korkeampi ylityökorvaus 2 Ylityöt ei mene täyttöön 1 Korvaus kasvun kansion tekemisestä 1 Ylimääräinen palkallinen vapaapäivä 1 Työaikapankki 1 12

14 3.10 Kokemuksia työaikalain piiriin tulemisesta Omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin alettiin soveltaa uusia työaikalain mukaisia työaikamääräyksiä lukien. Kuntia pyydettiin ilmoittamaan mielipiteensä uudistuksen toimivuudesta asteikolla, jossa 1 = Täysin samaa mieltä ja 5 = Täysin eri mieltä. Uudistus on mielestäni toimiva Arvosana asteikolla 1-5 lkm % , , , , ,3 Yhteensä ,0 Keskiarvo 2,8 Työaikalain piiriin tulemisen johdosta omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien säännöllinen työaika lyheni 43,5 tunnista viikossa 40 tuntiin viikossa. Plussaa: Lyhyemmät työpäivät ja lisääntynyt vapaa-aika on monien vastaajien mielestä vaikuttanut positiivisesti perhepäivähoitajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Joissain kunnissa sairauspoissaolot olivat vähentyneet uudistuksen jälkeen. Miinusta: Koska työaika on lyhentynyt, on se vaikuttanut varahoidon tarpeen lisääntymiseen. Vanhemmat eivät ole olleet tähän tyytyväisiä. Tämä on vähentänyt perhepäivähoidon suosiota, koska lisääntynyt varahoidon tarve tarkoittaa käytännössä sitä, että lapselle tulisi vähintään kaksi hoitopaikkaa. Lapsia sijoitetaan enenevässä määrin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Uudistus on monen vastaajan mielestä hankaloittanut perhepäivähoidon joustavuutta. Muuttuvat työvuorot, perhepäivähoitajien vapaiden ja varahoidon suunnittelu ja järjestely on työllistävää perhepäivähoidon esimiehille ja ohjaajille. 13

15 Osa II Omassa kodissaan työskentelevät kunnalliset perhepäivähoitajat toukokuussa 2013 Tässä osassa on esitetty "omassa kodissaan työskenteleviä kunnallisia perhepäivähoitajia koskevan tiedustelulomakkeen B" avulla kerätyt tiedot. Tiedot koskevat omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien ja hoidettavien lasten taustatietoja, työ- ja hoitoaikoja sekä hoitajien palkkausta. Perhepäivähoitajien palkkaus on selvitetty yksityiskohtaisesti palkkatekijöittäin. Tiedot kerättiin tilastollisesti edustavana otantatutkimuksena. Otoskuntia oli 42, joista vastaus saatiin 31 kunnasta. Yhteenvedossa on tiedot vastanneiden otoskuntien omassa kodissaan työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Tiedustelu koski jokaista otoskunnan palveluksessa olevaa perhepäivähoitajaa, joka hoiti lapsia omassa kodissaan ja joka on ollut kokoaikaisessa työsuhteessa koko toukokuun Tiedustelu ei koskenut osa-aikaisia perhepäivähoitajia eikä ryhmäperhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitajia, varahoitajia tms. 14

16 4. Taustatietoja perhepäivähoitajista 4.1 Perhepäivähoitajien lukumäärä Tiedustelussa mukana olevat omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat kunnittain toukokuussa 2013 Kunta Selvityksessä on mukana omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Oheisesta taulukosta käy ilmi selvityksessä mukana olleiden perhepäivähoitajien lukumäärä kunnittain. On huomioitava, että otokseen eivät välttämättä kuuluneet kaikkien kuntien kaikki perhepäivähoitajat. Perhepäivähoitajien lkm % Espoo 80 6,6 Eura 34 2,8 Haapavesi 13 1,1 Heinävesi 6 0,5 Hyvinkää 27 2,2 Hämeenlinna 46 3,8 Janakkala 38 3,1 Joutsa 6 0,5 Jyväskylä ,4 Karkkila 16 1,3 Kemi 18 1,5 Kiuruvesi 19 1,6 Kokkola 47 3,9 Kotka 29 2,4 Kouvola 82 6,8 Kuopio 46 3,8 Lappeenranta 20 1,6 Leppävirta 16 1,3 Lieksa 21 1,7 Mäntyharju 7 0,6 Pieksämäki 35 2,9 Rovaniemi 39 3,2 Seinäjoki 98 8,1 Suomussalmi 11 0,9 Suonenjoki 14 1,2 Turku 86 7,1 Ulvila 25 2,1 Vaasa 90 7,4 Vantaa 86 7,1 Viitasaari 14 1,2 Virrat 7 0,6 Yht ,0 15

17 4.2 Perhepäivähoitajan palkkaryhmä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan perhepäivähoitajan palkkaryhmä ja hoitopaikasta maksettu korvaus määräytyvät lukien seuraavasti: Hoitopaikka on varattu keskimäärin Yli 5 tunniksi Enintään 5 tunniksi Perhepäivähoitajalla on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto 12PPH ,67 197,85 Perhepäivähoitajalla ei em. tutkintoa 12PPH ,83 188,42 Perhepäivähoitajista 632 eli 52 % oli suorittanut vähintään soveltuvan ammatillisen tutkinnon ja 582 eli 48 % ei ollut suorittanut ko. tutkintoa. 16

18 5. Hoitopaikkojen lukumäärä Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkaus perustuu hoitajilta varattujen hoitopaikkojen määrään. Hoitopaikka voidaan varata joko yli viideksi tunniksi tai enintään viideksi tunniksi päivässä. Hoitopaikka varataan joko toistaiseksi tai määräajaksi. 5.1 Yli viiden tunnin hoitopaikat Hoitajista 82 prosentilla oli varattu 4 yli viiden tunnin hoitopaikkaa. Keskimäärin hoitajaa kohden yli viiden tunnin hoitopaikkoja oli 3,8. Valtaosa yli viiden tunnin hoitopaikoista oli varattu toistaiseksi. Määräajaksi varattuja yli viiden tunnin hoitopaikkoja oli vain 12 prosentilla hoitajista. Yli viiden tunnin hoitopaikkojen lukumäärä toukokuussa 2013 Hoitopaikkojen Toistaiseksi Määräajaksi Yhteensä lukumäärä varatut varatut lkm % lkm % lkm % , ,4 4 0, ,4 9 0,7 7 0, ,3 14 1,2 50 4, ,7 17 1, , , , , ,6 19 1, ,1 Yhteensä , , ,0 Keskimäärin 3,4 0,4 3,8 5.2 Enintään viiden tunnin hoitopaikat Enintään viiden tunnin hoitopaikkoja oli vain 10 %:lla hoitajista. Suurimmalla osasta näistä hoitajista hoitopaikkoja oli vain yksi. Kaikkia hoitajia kohden laskettuna enintään viiden tunnin hoitopaikkoja oli keskimäärin 0,1. Lähes kaikki enintään viiden tunnin hoitopaikoista oli varattu toistaiseksi. Enintään viiden tunnin hoitopaikkojen lukumäärä toukokuussa 2013 Hoitopaikkojen lukumäärä Toistaiseksi varatut Määräajaksi varatut Yhteensä lkm % lkm % lkm % , , , ,3 19 1,6 90 7, ,2 1 0,1 18 1, ,3 4 0, ,4 1 0,1 6 0, ,1 1 0,1 Yhteensä , , ,0 Keskimäärin 0,1 0,0 0,1 17

19 5.3 Hoitopaikkojen yhteismäärä Jos yli viiden tunnin hoitopaikkaa käsitellään ns. kokopäiväpaikkana ja enintään viiden tunnin hoitopaikkaa ns. puolipäiväpaikkana eli jaetaan kahdella, saadaan keskimääräiseksi hoitopaikkojen lukumääräksi hoitajaa kohden 3,85 eli n. 3,9 (3,8 + 0,1/2). Alla on edellä mainitulla tavalla laskettu hoitopaikkojen jakauma otoskunnissa. Hoitopaikkojen yhteismäärä toukokuussa 2013 Hoitopaikkojen lukumäärä Perhepäivähoitajien lkm % 1 3 0,2 1,5 2 0, ,8 2,5 3 0, ,3 3,5 13 1, ,0 4,5 74 6, ,7 5,5 3 0, ,1 Yhteensä ,0 Keskimäärin 3,9 18

20 6. Perhepäivähoitajan työaika toukokuussa Käytetyt työaikajaksot ja tietojen muunto kuukausitasolle Kunnilla on mahdollisuus valita käyttämänsä työaikajakson pituus. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa työaikajaksojen pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta yhden vuoden mittaisiin työaikajaksoihin. Osa tiedusteltavista palkkatekijöistä ilmoitettiin jo valmiiksi kuukausitasolla koko toukokuulta Osa perhepäivähoitajien työaika- ja palkkatiedoista ilmoitettiin kunnassa käytetyn työaikajakson ajalta. Kaikki työaikajaksolta ilmoitetut työaika- ja palkkaustiedot on muutettu tässä yhteenvedossa kuukausitasolle (kuukaudessa viikkoja keskimäärin 4,35) kertomalla kutakin käytettyä työaikajaksoa koskevat tiedot kertoimella. Esimerkiksi: Työaikajakson pituus Kerroin 2 viikko 4,35/2 = 2,18 3 viikkoa 4,35/3 = 1,45 Kuukausi 4,35/4,35 = 1 16 viikkoa 4,35/16 = 0,27 jne. Pisimmillään käytettävä työaikajakso voi siis olla jopa vuoden mittainen. Mitä pidempi työaikajakso on käytössä, sitä enemmän niihin sisältyy vuosilomia sekä mahdollisia muita poissaoloja, kuten esimerkiksi sairauspoissaoloja. Erityisesti pitkistä työaikajaksoista kuukausitasolle muutetut työaika- ja palkkatiedot sisältävät siis pakostakin näitä poissaoloja. Poissaoloista johtuen työaikalisien osuus on pienempi kuin jos poissaolojaksoja ei sisältyisi aineistoon. Aiemmissa tiedusteluissa työaika- ja palkkavertailuihin otettiin mukaan vain ne perhepäivähoitajat, jotka olivat tosiasiassa olleet töissä vähintään 15 päivää ko. kuukauden aikana. Pitkistä työaikajaksoista johtuen tämä ei enää ollut mahdollista. Tämä on muistettava, kun vartaillaan saatuja tietoja aikaisempiin tiedusteluihin. Toukokuulta 2013 ilmoitetut tiedot: Tehtäväkohtainen palkka Henkilökohtainen lisä Työkokemuslisä Määrävuosilisä Syrjäseutulisä Muut varsinaisen palkan lisät yhteensä Päiväkohtainen erilliskorvaus satunnaisesti hoidossa olevasta lapsesta Käytössä olevalta työaikajaksolta ilmoitettavat tiedot, jotka muutettu kuukausitasolle (taulukoissa ilmoitettu kuin olisivat toukokuulta 2013): Lisätyö Ylityö Iltatyö Yötyö Lauantaityö Sunnuntaityö Aamuvarallaolo Työaikakorvausten käyttö säännöllisen työajan täyttöön Toteutunut työaika Tosiasiallisesti tehdyt työpäivät Tasoittumisvapaapäivien määrä 19

21 6.2 Perhepäivähoitajien työaika toukokuussa 2013 Perhepäivähoitajan työehtosopimuksen mukainen säännöllinen täysi työaika on keskimäärin 40 t/viikossa. Kun tämä keskimääräinen työaika muutetaan kuukausitasolle kertomalla se 4,35:llä, saadaan keskimääräiseksi työehtosopimuksen mukaiseksi täydeksi säännölliseksi työajaksi kuukaudessa 174 tuntia. Tiedustelussa mukana olevien perhepäivähoitajan toteutunut keskimääräinen tehty työaika oli siten 81 % täydestä säännöllisestä työajasta eli noin 33 tuntia täyttä työaikaa lyhempi. Tähän ovat vaikuttaneet työaikajakson aikana pidetyt vuosilomat ja mahdolliset muut poissaolot. Perhepäivähoitajan työaikakorvauksiin oikeuttavien tuntien jakauma, vapaana korvattujen sekä aamuvarallaolotuntien jakauma käyvät ilmi liitetaulukoista

22 7. Perhepäivähoitajien palkkaus toukokuussa Perhepäivähoitajien palkkauksen rakenne pääpiirteissään Perhepäivähoitajan palkkausrakenne on pääpiirteissään samanlainen kuin muillakin KVTES:n piiriin kuuluvilla. Perhepäivähoitajan palkkaus koostuu pääosin tehtäväkohtaisesta palkasta, joka määräytyy hoitopaikkojen määrän ja tehtävien vaativuuden mukaan, työkokemuslisästä ja henkilökohtaisesta lisästä sekä erikseen maksettavista säännöllisen ja lisä- ylityöajan työaikakorvauksista. KVTES:n tulospalkkausta koskevat sopimusmääräykset koskevat myös perhepäivähoitajia. Suurimpana erona KVTES:een on edelleen se, että ylityökorvauksena maksetaan kaikissa tilanteissa 40 prosentilla korotettu tuntipalkka ja yötyökorvaus on 15 % korottamattomasta tuntipalkasta. Satunnaisesti hoidossa olevasta lapsesta voidaan maksaa perhepäivähoitajille päiväkohtaista erilliskorvausta. Tuntipalkka lasketaan perhepäivähoitajilla jakamalla varsinainen palkka luvulla Peruskuukausipalkasta kokonaisansioon Perhepäivähoitajan kokonaisansioista keskimäärin 97 % muodostuu varsinaisesta palkasta. Työaikakorvauksista ylityökorvauksen osuus oli selvästi suurin. Ylityökorvauksen osuus perhepäivähoitajan kokonaisansioista oli 2,3 %. Ylityökorvausta maksettiin 53 %:lle perhepäivähoitajista. Muiden korvauksien osuus kokonaisansioista oli yhteensä 0,7 %. Perhepäivähoitajan tehtäväkohtainen palkka oli toukokuussa 2013 keskimäärin euroa. Työkokemuslisää maksettiin keskimäärin 103 euroa, henkilökohtaista lisää 28 euroa sekä määrävuosilisää keskimäärin 16 euroa. Ylityökorvauksia maksettiin keskimäärin 43 euroa. Muita korvauksia maksettiin keskimäärin 19 euroa toukokuussa Toukokuun 2013 tarkastelujakson mukaisten palkkaerien avulla kuukausitasolle suhteutettu laskennallinen kokonaisansio oli euroa kuukaudessa. 21

23 Liitetaulukot 1. Perhepäivähoitajan kokonaisansioiden muodostuminen palkkatekijöittäin toukokuussa 2013 Palkkatekijä Keskimäärin /kk/kaikki % kokonaisansioista Saajien lkm % kaikista Keskimäärin /kk/saajat Tehtäväkohtainen palkka , , Työkokemuslisä 103 5, ,8 122 Henkilökohtainen lisä 28 1, ,0 54 Määrävuosilisä 16 0, ,4 62 Syrjäseutulisä 1 0,0 17 1,4 37 Muut varsinaisen palkan lisät yhteensä 7 0, ,0 34 Varsinainen palkka , , Päiväkohtainen erilliskorvaus satunnaisesti hoidossa olevasta lapsesta 4 0,2 61 5,0 85 Lisätyökorvaus 3 0, ,8 35 Ylityökorvaus 43 2, ,2 81 Iltatyökorvaus 2 0, ,8 2 Yötyökorvaus 2 0, ,4 5 Lauantaityökorvaus 0 0,0 65 5,4 6 Sunnuntaityökorvaus 0 0,0 12 1,0 51 Aamuvarallaolokorvaus 0 0,0 2 0,2 1 Kokonaisansio (edellä mainitut lisät yhteensä) , ,

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

LIITE 21, Sivistyslautakunta Palkkaus ja työaika PERHEPÄIVÄHOITO

LIITE 21, Sivistyslautakunta Palkkaus ja työaika PERHEPÄIVÄHOITO LIITE 21, Sivistyslautakunta 29.5.2013 95 Palkkaus ja työaika PERHEPÄIVÄHOITO PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖAIKA Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat

Ammattina hyvinvointi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖAIKA Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat Ammattina hyvinvointi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖAIKA Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat SISÄLTÖ TYÖAIKALAIN MUUTOS 3 Työaikalain muutos ei uhkaa perhepäivähoitopalvelujen

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Kunnanhallitus 2 07.01.2014 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1. Soveltamisala Sopimusta sovelletaan KVTES:n, LS:n ja TS:n soveltamispiirissä olevaan henkilöstöön, lukuun ottamatta johtavassa ja itsenäisessä

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet 2 Mikä on työaikapankki? 3 Työaikapankin käyttöönotto 4 Paikallinen työaikapankkisopimus Työaikapankkijärjestelmä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet 2 Mikä on työaikapankki? 3 Työaikapankin käyttöönotto 4 Paikallinen työaikapankkisopimus Työaikapankkijärjestelmä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 MaRa 1.2.2012 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on 1.4.2012 30.4.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti:

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti: KT Yleiskirjeen 9/2016 liite 3 1 (10) TTES:n muuttuneet määräykset TYÖAIKA 9 Työaika työaikalain 6 :n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä 1 mom. Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on osa-aikaisia

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2014 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, puh. (02)

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, puh. (02) Kaupunginhallitus 340 17.10.2016 Johtavassa asemassa olevien määrittely 1663/01.01.00/2016 Kaupunginhallitus 17.10.2016 340 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, christina.soderlund@salo.fi,

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Rovaniemen kaupunki Paikallisneuvottelupöytäkirja OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Aika 1.4..2008 klo 9.00-11.35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone

Lisätiedot