Opettajien turvallisuusosaaminen ja työturvallisuuden haasteet oppilaitoksen arkityössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajien turvallisuusosaaminen ja työturvallisuuden haasteet oppilaitoksen arkityössä"

Transkriptio

1 Opettajien turvallisuusosaaminen ja työturvallisuuden haasteet oppilaitoksen arkityössä Käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors OPTUKE-verkoston puheenjohtaja OPETURVA-hankkeen tutkimusjohtaja Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors

2 Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö Kolme eri koulutusta Lastentarhanopettaja, sisäänotto 60 Luokanopettajakoulutus, sisäänotto 96 Käsityön aineenopettajakoulutus, sisäänotto 39 Täydennyskoulutusta Seminaarinmäellä on n. 900 opiskelijaa! Kuva: Antti Tereska & Jeremias Lahtivirta

3 Esittäytyminen Brita Somerkoski Eila Lindfors Turun yliopisto/ OKL / Rauman yksikkö taustayhteisönä

4 OPTUKE-verkosto /Turun yliopisto Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto perustettiin 2010 Laaja-alaisesti oppilaitosten turvallisuuteen liittyviä toimijoita mukana: AVIT, koulut, OPH, THL, pelastustoimi, OAJ, kolmannen sektorin turvallisuustoimijat Verkostolla on johtoryhmä ja verkostokirje Verkostoon voi liittyä ilmoittamalla halukkuudesta

5 OPTUKE 1. Nostaa esiin turvallisuuskulttuurin kehittämistä koskevia sekä tutkimuksesta että arjen haasteista nousevia kysymyksiä. 2. Koota yhteen monialaista kansallista ja kansainvälistä asiantuntemusta uudenlaisten ratkaisujen ja toimintamalline kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. 3. Edistää laaja-alaisen, suunnitelmallisen ja avoimen turvallisuuskulttuurin kehittymistä oppilaitosten arjessa.

6 OPTUKE-toimintaa: OPTUKE-johtoryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa Verkostokirje n. 2 kertaa vuodessa OPTUKE I -symposium 2011 Kohti turvallisempaa oppilaitosta, Hämeenlinnassa Tutkimusjulkaisu - Kohti turvallisempaa oppilaitosta 2012 : Googleta nimellä! OPTUKE II-symposium 2013 Turvallisuus, yksilö ja yhteiskunta, Helsingissä Konsultointi perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä 2012 ja 2013 KASVATUS-lehden teemanumerohaku 2013 EI vielä tarpeeksi laajaa tutkimusta Suomessa! OPETURVA hanke Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuskokonaisuus

7 OPETURVA : Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia tutkimus- ja kehittämishanke 1) Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien turvallisuusaiheita koskeva tutkimus 2) Opettajankoulutuksen turvallisuusverkosto: harjoittelukoulut ja yliopistot teemahaastattelut 3) Turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuskasvatuksen sitominen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmanrakenteeseen 4) Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston toiminta

8 Käsityökasvatuksen tutkimusalue Turvallinen oppimis- ja työympäristö 2. Turvallinen oppimis- ja työympäristö Tutkimuksen kohteena oppimisympäristön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät: turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus vuorovaikutteisena kokonaisuutena eri koulutusasteilla. Turvallisuutta tarkastellaan fyysisestä, psyko-sosiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Erityisenä tarkastelun kohteena on toiminnallinen käsityön oppimisympäristö, jossa on tutkimushaasteena turvallisuuskulttuuriin, työsuojeluun, työturvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät kysymykset. OPETURVA-hanke Vastuulliset tutkijat: professori Eila Lindfors, erikoistutkija Brita Somerkoski Tutkimusaiheita: fyysinen ja psykososiaalinen oppimisympäristö, pedagogiset ratkaisut, työturvallisuusopetus, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien näkökulmat.. Väitöskirja: Tiina Ranta -Turvallisuusjohtaminen

9 Tutkimusalue Turvallinen oppimis- ja työympäristö Julkaisuja, esim. Kallio, M. (2014). Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja ser. C osa tom Scripta Lingua Fennica Edita. Lindfors, E. (2013). Yleissivistävän turvallisuuskasvatuksen haasteet Teoksessa J. Mäkinen (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2. Artikkelikokoelma, Lindfors E. (2012). Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella. In E. Lindfors (Ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus ja kehittämishaasteita. OPTUKE verkoston I tutkimus ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, Verkossa Lindfors E. (2012). Turvallinen oppimisympäristö, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus käsitteellistä pohdintaa ja kehittämishaasteita. In E. Lindfors (Ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus ja kehittämishaasteita. OPTUKE verkoston I tutkimus ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 12-28, verkossa Marjanen P. & Martikainen (2012). Opiskelijat lasten ja nuorten turvallisuuskulttuurin rakentajina. Teoksessa Lindfors E. (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta. Tampereen yliopisto: Tampereen yksikkö, Verkossa Somerkoski, B. (2012). Turvallisuus ja liikenne. Teoksessa Eero K. Niemi (toim.). Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi Opetushallitus. Juvenes Print. Tampere

10 Tekeillä olevat pro gradu -opinnäytetyöt Turvakävely työturvallisuuden opettamisen pedagogisena menetelmänä Työturvallisuushaasteet käsityön fyysisessä oppimisympäristössä Sosiaalisen ilmapiirin vaikutus käsityön työturvallisuuteen Opettajien kokemuksia terähuollosta työturvallisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta Näkövammaisen oppilaan opettaminen perusopetuksen käsityössä Työturvallisuusasenteen siirtyminen opettajalta oppilaalle Opiskelijoiden kokemuksia digitaalisesta oppimateriaalista turvallisen työskentelyn tukena liittyy AO-koulutuksessa kehitteillä olevaan QR-koodeilla toimivaan videokirjastoon!

11 Turvallisuuspedagoginen näkökulma! Tutkimusta on vähän! Fyysinen, psyko-sosiaalinen ja pedagoginen näkökulma oppimisympäristöön! Turvallisuuskulttuuri TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Turvallisuuskasvatus Turvallinen oppimisympäristö on Perusopetuslain edellytys (1998/698) ja tutkimusten mukaan turvallisuus on keskeinen hyvää oppimisympäristöä selittävä tekijä (esim. Piispanen 2008)

12 Opettajien kokemat työturvallisuushaasteet Brusila 2013, 73

13 Oppilaiden turvallisuusorientaatiot Tuomainen 2013, 63 Millaisia tekstiilityöhön liittyviä turvallisuusorientaatioita oppilailla on? Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors 13

14 Turvallisuuskasvatus TURVALLISUUSKASVATUS -viitekehys, sisällöt (OPTUKE-verkosto ja toimintaympäristö 2012) YHTEISÖLLISYYS TAIDOT YKSILÖLLISYYS ASENNE Väkivalta Seksuaalinen häirintä Rikollisuus Päihteet Henkinen ja fyysinen hyvinvointi Riskien arviointi Kiusaaminen Tapaturmat ja onnettomuudet Toinen aste luokat luokat luokat luokat Varhaiskasvatus Toimintakyky Liikenneturvallisuus Paloturvallisuus Tietoturvallisuus Terveysturvallisuus Työturvallisuus Kemikaaliturvallisuus ARVOT Henkinen kriisinsieto Maanpuolustus Globaalit turvallisuushaasteet Ympäristöturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuus ELÄMYKSELLISYYS TIEDOT KOKEMUKSELLISUUS Toimitakyky että tietää että osaa.. että tarpeen tullen pystyy ja HALUAA toimia

15 Turvallisuuskasvatus -viitekehys, sisällöt ja toimintaympäristö Turvallisuuskasvatuksessa vaikutetaan arvoihin ja asenteisiin sekä opetetaan tietoja ja taitoja, jotka kaikki yhdistyvät parhaimmillaan toimintakyvyksi. Toimintakykyinen lapsi ja nuori sekä osaa että haluaa toimia turvallisuutta edistävästi. Turvallisuuskasvatus toteutetaan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle oppiaineiden sisältöinä sekä aihealueita ja oppiaineita integroivina teemakokonaisuuksina.

16 Turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa Tutkimusaineisto: Opetussuunnitelma-analyysilla tehdään johtopäätöksiä siitä, miten turvallisuusaiheet ovat esillä opettajankoulutuksen kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa ja paljonko turvallisuusaiheisia mainintoja opetussuunnitelmissa esiintyy Osumia tarkastellaan opintokokonaisuuksittain Yliopistoja ei verrata toisiinsa Osumien tyypittely (knowledge, skill, attitude, value) ja abstrahointi Tutkimusaineistona Turun, Lapin, Helsingin, Jyväskylän ja Åbo Akademin opettajankoulutuksen varhaiskasvatuksen, luokanopettajakoulutuksen ja aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelmat

17 Entä arkityö? Mitä käytännössä tapahtuu? Kytöpalo pyörösahalla - Rakovietsi n. 2 mm. terän ulkohalkaisjan yläpuolella, rakoveitsen ja terän väl. Etäisyys 3 mm, kitaväli liian suuri, tyhjjää irronneet kpl pois Toimintakulttuuri MEILLÄON HYVÄ TURVALLISUUSKULTTUURI ei ole sattunut vakavia tapaturmia aina nyt jotain pientä sattuu! aina nyt haavoja tulee, muttei mitään isompaa No kerätään nyt kuitenkin tietoa läheltä piti tilanteista! Paperinen ja sähköinen lomake linkki yksikön etusivulta Kuva: Miika Leino

18 Mikä meni vikaan? Oikohöylässä kohtuuton palokuorma! Kuva: Jarno Vainionpää Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors

19 Oikohöylän haitariletku? - Paikattu, epämuotoinen haitariletku? - Koneen poistoputken ritilä, joka estää kappaleiden pääsyn haitariletkuun? - Purunpoiston imuteho? - Imuletkun säännöllinen - Koneen turvaohjeet? - Koneen käyttökieltokyltit? Kuva: Jarno Vainionpää Pölyräjähdys, siivo Kuva: Veera Kojola Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors 19

20 Mikä meni vikaan? Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors

21 Konekohtainen vaarojen arviointi omavalvontana: millä normeilla mennään perusopetus vai yli 18-v.?

22 Työsuojelu oppijan tasolla 1) Fyysinen oppimisympäristö: koneiden, laitteiden ja työkalujen turvallisuus: suojalaitteet, turva-alueet, puhdistus ja huolto 2) Työturvallisuusopetus: perehdyttäminen 3) Oppijan ikätason mukainen perehdyttämistä tukeva ohjeistus, esim. turvaohjeet koneilla 4) Valvonta: välitön valvonta silmällä pito 5) Eriyttävät oppimisratkaisut 6) Ryhmäkoko 1-16! impulsiivinen käytös, mielenterveys: miten OPS toteutetaan Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö / Lindfors 22

23 Turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa Opetussuunnitelmien turvallisuussisällöissä korostuivat: - Hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät yleiset asiat - Fysiikan ja kemian aineopintojen opetussuunnitelmissa laboratorioja koejärjestelyihin liittyvät turvallisuusnäkökulmat - Käsityökasvatuksen aineopintojen opetussuunnitelmissa työstökoneiden ja työskentelytekniikkojen turvallisuus, erityisesti tekninen käsityö - Liikunnan aineopintojen opetussuunnitelmissa tapaturmakokonaisuus Vrt. valtakunnalliset raportit ja toimenpideohjelmat

24 Mitä opettajankoulutuksessa opitaan? Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa korostuu vuorovaikutuksen ja henkisen turvallisuuden sekä hyvinvoinnin ylläpito psyko-sosiaalinen näkökulma! Käytännöllisiä turvallisuusaiheita on liikunnan, kemian, fysiikan, kotitalouden ja käsityön aineenopettajakoulutuksessa ja luokanopettajan monialaisissa (60 op.) opinnoissa. Fyysinen ja pedagoginen näkökulma! Turvallisuuskasvatus! LAAJUUUS???

25 Mitä Turvallisuusaiheita opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ei otettu esille: Turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ylläpitäminen Turvallisuusjohtaminen, vastuun jakaminen Poistumisturvallisuus: sisälle suojautuminen ja poistumisharjoitukset Tapaturman sattumisen jälkeiset toimenpiteet: avun hälyttäminen, ensiapu, raportointi Paloturvallisuus, luvaton tulen käsittely Äärimmäisten väkivaltatilanteiden hallinta

26 OPETURVA Ensimmäinen tutkimus, jonka jälkeen tiedetään, mitä opitaan OPSin mukaan opettajankoulutuksessa turvallisuuteen liittyen Kirjoitettu opetussuunnitelma eletty koettu piilo OPS Sisältö ja tavoitteet Yleisdidaktinen turvallisuusosaaminen Opettajan pedagogiset opinnot 60 op. koska tätä osaamista tarvitsee jokainen opettaja! Ainedidaktinen turvallisuusosaaminen Opetettavien aineiden opinnot ( op.).koska tätä erityisosaamista tarvitaan tietyissä oppimisympäristöissä ja tietyissä oppiaineissa

27 Esimerkkejä Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen sy-2014 opetussuunnitelmista TÄRKEÄÄ! Ei tehdä uusia kursseja laastariksi uusiin tarpeisiin ja pirstaloida sisältöjä! Huolehditaan, että näkökulma oppimisympäristön turvallisuuteen, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuriin ja kasvatukseen sekä turvallisuuden johtamiseen huomioidaan luontevasti kehittäen olemassa olevien kurssien sisältöjä.

28 Yleisopinnot 20 26op - KKV0 4 op: sosiaalistuminen opettajankoulutuslaitoksen turvallisuuskulttuuriin Sisältö - tutustuminen opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön toimintaan ja käytäntöihin - akateemiset opiskelutaidot - opiskeluympäristön turvallisuus Turvallisuusluento (2 h) paloturvallisuus, poistuminen, harjoitukset, turvakilvet, rakennusten turvallisuuspäälliköt sisälle suojautuminen (esim. kaasuvaara, ulkoinen väkivallan uhka) tapaturmat yleisellä tasolla lainsäädäntö (esim. vaaralliset esineet) Turvallisuuskävely pienryhmissä kierretään turvallisuuskriittinen oppimisympäristö Tutor-koulutus Opiskelijan turvallisuusvihkonen

29 AO1 Tervetuloa kouluun - Koulu oppimisympäristönä, perusteet opettamiselle ja kasvattamiselle. Orientoiva perusharjoittelu. 4 op Orientoivan perusharjoittelun suoritettuaan harjoittelija 1. osaa kuvata luokanopettajan sekä aineenopettajan työtehtäviä osana koulun toiminnan kokonaisuutta 2. osaa tehdä pedagogisesti merkityksellisiä havaintoja oppilaiden käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa ja tunnistaa oppilaantuntemuksen merkityksen opettajan työssä 3. osaa tarkastella omaa ihmis-, tiedon-, ja oppimiskäsitystään sekä tehdä sen pohjalta merkityksellisiä havaintoja kasvatus- ja opetustoiminnasta 4. osaa asettaa oppitunnille opetussuunnitelmasta johdetun tavoitteen, suunnitella oppitunnin rakenteen sekä toteuttaa suunnitelman mukaisia opetustuokioita Sisältö huomioi turvallisuuden koulun toimintaympäristössä

30 MO12.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op Opiskelija osaa toteuttaa opetuksessaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia tavoitteisiin ja toimintakulttuuriin pohjautuvia teemoja. Sisältö Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden ja toimintakulttuurin teemoja, kuten esimerkiksi monilukutaito kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus hyvinvointi, itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen

31 MO7 Fysiikka ja kemia 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa fysiikan ja kemian alakoulun luonnontieteen opetuksen osana. Hän ymmärtää perusopetuksen fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä sekä osaa hyödyntää opetuksessaan näille oppiaineille tyypillisiä työtapoja. Sisältö perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetussuunnitelman sisältämät fysiikan, kemian ja tähtitieteen perustiedot (kemian alkeet, lämpö, sähkö, valo, mekaniikka, aurinkokunta) yksinkertaiset kokeelliset tutkimukset ympäristön ilmiöiden tutkimisessa ja johtopäätösten tekeminen turvallisuus luonnontieteellisissä kokeissa ja laboratoriossa

32 KPE5 Perusharjoittelu 9 op Perusharjoittelun suoritettuaan harjoittelija: osaa asettaa annetun aiheen ja opetussuunnitelman pohjalta käsityön jaksolle tavoitteet osaa suunnitella jakson rakenteen ja toteuttaa sen osaa käyttää eri opetusmenetelmiä ja välineitä sujuvasti ja turvallisesti osaa rakentaa omaa opettajuuttaan arvioimalla omaa ja muiden opiskelijoiden opetustunteja sekä antamalla niistä rakentavaa vertaispalautetta osaa kuvailla omaa opetus- ja oppimisnäkemystään, omien ryhmänja aineenhallintataitojen merkitystä opetustyössä sekä kasvamistaan opettajuuteen

33 MPEX Syventävä harjoittelu: Tutkiva, kehittävä ja kokeileva opettajuus 8 op Syventävän harjoittelun suoritettuaan harjoittelija: osaa suunnitella ja kehittää itsenäisesti käsityön opetusjakson tavoitteineen ja arviointeineen osaa kehittää monipuolisesti valmiuksia käsityöopettajan eri tehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja opettajakollegiaaliseen yhteistyöhön osaa soveltaa ja reflektoida tutkivaan, kokeilevaan, kehittävään ja oppilaskeskeiseen oppimiseen liittyviä käsityökasvatuksen työtapoja ymmärtää modernin ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin ja kehittämisen merkityksen käsityön opetuksessa osaa kriittisesti reflektoida omaa käyttöteoriaansa tutkimukseen perustuvan tiedon avulla osaa jäsentää ja ratkaista itsenäisesti sekä innovatiivisesti kasvatukseen ja käsityön opetukseen liittyviä tilanteita ja ongelmia osaa toimia koulun työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa jaettua asiantuntijuutta ja yhteisöllisyyttä kehittäen.

34 KSS6.1 Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus toiminnallisen oppimisen kontekstissa 4 op Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa ja ymmärtää turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät keskeiset käsitteet osaa tarkastella oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria turvallisuuteen liittyvien teorioiden ja mallien pohjalta ymmärtää turvallisuuskasvatuksen ja oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin dialogisen suhteen tunnistaa toimenpiteet, joilla oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria voidaan edistää ja osaa toimia turvallisuutta edistävästi toiminnallisen oppimisen, erityisesti tuottamistoiminnan oppimisen kontekstissa saa valmiudet analysoida, dokumentoida ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria Osaa johtaa turvallisuuskasvatuksen menetelmiä opetussuunnitelman tavoitteiden perusteella.

35 Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuskokonaisuus 2015 Kokonaisuus 15 opintopistettä, josta osallistuja voi valita yhden tai useampia kokonaisuuksia: 1. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen 2. Kehittyvä turvallisuuskasvatus 3. Osallistujan omien turvallisuustaitojen kehittäminen OTA YHTEYS Koulutus alkaa keväällä 2015!

36 Mitä on oikeasti tapahtunut vuoden aikana Rauman opettajankoulutusyksikössä? Turvakävelykäytäntö opettajankoulutukseen Raumalle ja Turkuun Opiskelija saa kulkulätkän tiloihin saa turvakävelyn jälkeen! Läheltä piti ja tapaturmailmoitus Omatoimisen työskentelyn luvat edelleen kehittely Koneiden käyttöoikeus vasta perehdytyksen jälkeen Oppimisympäristöjen strateginen kehittäminen seuraavan viiden vuoden aikana vastuuhenkilö jokaisella työtilalla Opiskelijoiden ja henkilökunnan alkusammutusharjoitus Henkilökunnan ensiapukoulutus Perehdyttämisvideot videokirjasto QR-koodit

37 Perehdyttämisvideot Aattelin heittää sullekin, että jostain OKL kurssista on ollu hyötyäkin. Nää opetusvideot on äärimmäisen hyvä menetelmä jakaa luokka kahteen osaan, toinen puoli tulee konesaliin seuraamaan intensiivistä opetusta, toinen puoli katselee perehdytysvideota koulunsa omista koneista sekä turvallisuusohjeista. Autenttinen opiskelija Raitinpää vm Tällä pystytään myös varmistamaan se, että kaikki työturvallisuusoppaan kohdat tulee oman oikeusturvan kannalta käsiteltyä! Oiko- ja tasohöylän perehdytysvideo: Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors 37

38 Turvallisuus on havainnoinnin, välittämisen ja toiminnan kulttuuria. Esimerkki perehdytysvideosta: Työvaatetus ja henkilösuojainten käyttö

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Käsityönopetuksen oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa!

Käsityönopetuksen oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa! Käsityönopetuksen oppimisympäristöt III valtakunnalliset työturvallisuus koulutuspäivät 18.-19.11.2010 Tampereella Eila Lindfors, KT, käsityötieteen lehtori, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan yksikkö

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaito ja kielitietoisuus - kysymyksiä Mitä on monilukutaito

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Kommenttipuheenvuoro Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Jari Halonen, KL tvt.-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi 1 Kommentit: OPS 2016 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

HYOL:in syyspäivät 26.10.2013

HYOL:in syyspäivät 26.10.2013 AJANKOHTAISTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTETYÖSTÄ HYOL:in syyspäivät 26.10.2013 Kristina Kaihari OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Toimintakulttuurin hahmottelua Mikä asia keskusteluttaa teidän koulussanne opettajia vuodesta toiseen

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

LKAS3101 Ohjattu kenttäharjoittelu (6op) HARJOITTELUOPAS

LKAS3101 Ohjattu kenttäharjoittelu (6op) HARJOITTELUOPAS LKAS3101 Ohjattu kenttäharjoittelu (6op) HARJOITTELUOPAS Ohjattu kenttäharjoittelu osana luokanopettajakoulutuksen ohjattuja harjoitteluja Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen opintoihin sisältyy

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

OPPIAINEET. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu 30.10.2014

OPPIAINEET. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu 30.10.2014 OPPIAINEET Paula Äimälä Rauman normaalikoulu 30.10.2014 Miten luen opsin perusteita? ts Miten uusien opetussuunnitelman keskeiset asiat näkyvät eri oppiaineiden kohdalla? Arvopohja oppiaineiden näkökulmasta

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Muotoiluopetus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopisto OKL

Muotoiluopetus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopisto OKL Muotoiluopetus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopisto OKL Mikä oppiaine tarjoaa? ongelmanratkaisua ja toiminnallisia taitoja kehittävää toimintaa,

Lisätiedot

Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari. Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä

Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari. Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä T ä y d e n n y s k o u l u t u s Liikuntakasvatuksen koulutusjärjestelmä Suomessa Koulutus (liikuntakasvatus)

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus Tiedote 13/2015 www.oph.fi valtionavustusta enintään

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

Turvallisuus opetussuunnitelmassa. Pekka Iivonen OPH

Turvallisuus opetussuunnitelmassa. Pekka Iivonen OPH Turvallisuus opetussuunnitelmassa Pekka Iivonen OPH Koulun arvoperustan neljä peruspilaria: Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen Ihmisyys, sivistys ja yhteiskuntaideaalit Kulttuurinen

Lisätiedot

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op Harjoittelun laajuus ja opiskelutavat Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää opettajan ammatin

Lisätiedot

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot