Opettajien turvallisuusosaaminen ja työturvallisuuden haasteet oppilaitoksen arkityössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajien turvallisuusosaaminen ja työturvallisuuden haasteet oppilaitoksen arkityössä"

Transkriptio

1 Opettajien turvallisuusosaaminen ja työturvallisuuden haasteet oppilaitoksen arkityössä Käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors OPTUKE-verkoston puheenjohtaja OPETURVA-hankkeen tutkimusjohtaja Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors

2 Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö Kolme eri koulutusta Lastentarhanopettaja, sisäänotto 60 Luokanopettajakoulutus, sisäänotto 96 Käsityön aineenopettajakoulutus, sisäänotto 39 Täydennyskoulutusta Seminaarinmäellä on n. 900 opiskelijaa! Kuva: Antti Tereska & Jeremias Lahtivirta

3 Esittäytyminen Brita Somerkoski Eila Lindfors Turun yliopisto/ OKL / Rauman yksikkö taustayhteisönä

4 OPTUKE-verkosto /Turun yliopisto Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto perustettiin 2010 Laaja-alaisesti oppilaitosten turvallisuuteen liittyviä toimijoita mukana: AVIT, koulut, OPH, THL, pelastustoimi, OAJ, kolmannen sektorin turvallisuustoimijat Verkostolla on johtoryhmä ja verkostokirje Verkostoon voi liittyä ilmoittamalla halukkuudesta

5 OPTUKE 1. Nostaa esiin turvallisuuskulttuurin kehittämistä koskevia sekä tutkimuksesta että arjen haasteista nousevia kysymyksiä. 2. Koota yhteen monialaista kansallista ja kansainvälistä asiantuntemusta uudenlaisten ratkaisujen ja toimintamalline kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. 3. Edistää laaja-alaisen, suunnitelmallisen ja avoimen turvallisuuskulttuurin kehittymistä oppilaitosten arjessa.

6 OPTUKE-toimintaa: OPTUKE-johtoryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa Verkostokirje n. 2 kertaa vuodessa OPTUKE I -symposium 2011 Kohti turvallisempaa oppilaitosta, Hämeenlinnassa Tutkimusjulkaisu - Kohti turvallisempaa oppilaitosta 2012 : Googleta nimellä! OPTUKE II-symposium 2013 Turvallisuus, yksilö ja yhteiskunta, Helsingissä Konsultointi perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä 2012 ja 2013 KASVATUS-lehden teemanumerohaku 2013 EI vielä tarpeeksi laajaa tutkimusta Suomessa! OPETURVA hanke Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuskokonaisuus

7 OPETURVA : Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia tutkimus- ja kehittämishanke 1) Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien turvallisuusaiheita koskeva tutkimus 2) Opettajankoulutuksen turvallisuusverkosto: harjoittelukoulut ja yliopistot teemahaastattelut 3) Turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuskasvatuksen sitominen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmanrakenteeseen 4) Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston toiminta

8 Käsityökasvatuksen tutkimusalue Turvallinen oppimis- ja työympäristö 2. Turvallinen oppimis- ja työympäristö Tutkimuksen kohteena oppimisympäristön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät: turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus vuorovaikutteisena kokonaisuutena eri koulutusasteilla. Turvallisuutta tarkastellaan fyysisestä, psyko-sosiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Erityisenä tarkastelun kohteena on toiminnallinen käsityön oppimisympäristö, jossa on tutkimushaasteena turvallisuuskulttuuriin, työsuojeluun, työturvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät kysymykset. OPETURVA-hanke Vastuulliset tutkijat: professori Eila Lindfors, erikoistutkija Brita Somerkoski Tutkimusaiheita: fyysinen ja psykososiaalinen oppimisympäristö, pedagogiset ratkaisut, työturvallisuusopetus, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien näkökulmat.. Väitöskirja: Tiina Ranta -Turvallisuusjohtaminen

9 Tutkimusalue Turvallinen oppimis- ja työympäristö Julkaisuja, esim. Kallio, M. (2014). Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja ser. C osa tom Scripta Lingua Fennica Edita. Lindfors, E. (2013). Yleissivistävän turvallisuuskasvatuksen haasteet Teoksessa J. Mäkinen (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2. Artikkelikokoelma, Lindfors E. (2012). Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella. In E. Lindfors (Ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus ja kehittämishaasteita. OPTUKE verkoston I tutkimus ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, Verkossa Lindfors E. (2012). Turvallinen oppimisympäristö, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus käsitteellistä pohdintaa ja kehittämishaasteita. In E. Lindfors (Ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus ja kehittämishaasteita. OPTUKE verkoston I tutkimus ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 12-28, verkossa Marjanen P. & Martikainen (2012). Opiskelijat lasten ja nuorten turvallisuuskulttuurin rakentajina. Teoksessa Lindfors E. (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta. Tampereen yliopisto: Tampereen yksikkö, Verkossa Somerkoski, B. (2012). Turvallisuus ja liikenne. Teoksessa Eero K. Niemi (toim.). Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi Opetushallitus. Juvenes Print. Tampere

10 Tekeillä olevat pro gradu -opinnäytetyöt Turvakävely työturvallisuuden opettamisen pedagogisena menetelmänä Työturvallisuushaasteet käsityön fyysisessä oppimisympäristössä Sosiaalisen ilmapiirin vaikutus käsityön työturvallisuuteen Opettajien kokemuksia terähuollosta työturvallisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta Näkövammaisen oppilaan opettaminen perusopetuksen käsityössä Työturvallisuusasenteen siirtyminen opettajalta oppilaalle Opiskelijoiden kokemuksia digitaalisesta oppimateriaalista turvallisen työskentelyn tukena liittyy AO-koulutuksessa kehitteillä olevaan QR-koodeilla toimivaan videokirjastoon!

11 Turvallisuuspedagoginen näkökulma! Tutkimusta on vähän! Fyysinen, psyko-sosiaalinen ja pedagoginen näkökulma oppimisympäristöön! Turvallisuuskulttuuri TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Turvallisuuskasvatus Turvallinen oppimisympäristö on Perusopetuslain edellytys (1998/698) ja tutkimusten mukaan turvallisuus on keskeinen hyvää oppimisympäristöä selittävä tekijä (esim. Piispanen 2008)

12 Opettajien kokemat työturvallisuushaasteet Brusila 2013, 73

13 Oppilaiden turvallisuusorientaatiot Tuomainen 2013, 63 Millaisia tekstiilityöhön liittyviä turvallisuusorientaatioita oppilailla on? Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors 13

14 Turvallisuuskasvatus TURVALLISUUSKASVATUS -viitekehys, sisällöt (OPTUKE-verkosto ja toimintaympäristö 2012) YHTEISÖLLISYYS TAIDOT YKSILÖLLISYYS ASENNE Väkivalta Seksuaalinen häirintä Rikollisuus Päihteet Henkinen ja fyysinen hyvinvointi Riskien arviointi Kiusaaminen Tapaturmat ja onnettomuudet Toinen aste luokat luokat luokat luokat Varhaiskasvatus Toimintakyky Liikenneturvallisuus Paloturvallisuus Tietoturvallisuus Terveysturvallisuus Työturvallisuus Kemikaaliturvallisuus ARVOT Henkinen kriisinsieto Maanpuolustus Globaalit turvallisuushaasteet Ympäristöturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuus ELÄMYKSELLISYYS TIEDOT KOKEMUKSELLISUUS Toimitakyky että tietää että osaa.. että tarpeen tullen pystyy ja HALUAA toimia

15 Turvallisuuskasvatus -viitekehys, sisällöt ja toimintaympäristö Turvallisuuskasvatuksessa vaikutetaan arvoihin ja asenteisiin sekä opetetaan tietoja ja taitoja, jotka kaikki yhdistyvät parhaimmillaan toimintakyvyksi. Toimintakykyinen lapsi ja nuori sekä osaa että haluaa toimia turvallisuutta edistävästi. Turvallisuuskasvatus toteutetaan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle oppiaineiden sisältöinä sekä aihealueita ja oppiaineita integroivina teemakokonaisuuksina.

16 Turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa Tutkimusaineisto: Opetussuunnitelma-analyysilla tehdään johtopäätöksiä siitä, miten turvallisuusaiheet ovat esillä opettajankoulutuksen kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa ja paljonko turvallisuusaiheisia mainintoja opetussuunnitelmissa esiintyy Osumia tarkastellaan opintokokonaisuuksittain Yliopistoja ei verrata toisiinsa Osumien tyypittely (knowledge, skill, attitude, value) ja abstrahointi Tutkimusaineistona Turun, Lapin, Helsingin, Jyväskylän ja Åbo Akademin opettajankoulutuksen varhaiskasvatuksen, luokanopettajakoulutuksen ja aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelmat

17 Entä arkityö? Mitä käytännössä tapahtuu? Kytöpalo pyörösahalla - Rakovietsi n. 2 mm. terän ulkohalkaisjan yläpuolella, rakoveitsen ja terän väl. Etäisyys 3 mm, kitaväli liian suuri, tyhjjää irronneet kpl pois Toimintakulttuuri MEILLÄON HYVÄ TURVALLISUUSKULTTUURI ei ole sattunut vakavia tapaturmia aina nyt jotain pientä sattuu! aina nyt haavoja tulee, muttei mitään isompaa No kerätään nyt kuitenkin tietoa läheltä piti tilanteista! Paperinen ja sähköinen lomake linkki yksikön etusivulta Kuva: Miika Leino

18 Mikä meni vikaan? Oikohöylässä kohtuuton palokuorma! Kuva: Jarno Vainionpää Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors

19 Oikohöylän haitariletku? - Paikattu, epämuotoinen haitariletku? - Koneen poistoputken ritilä, joka estää kappaleiden pääsyn haitariletkuun? - Purunpoiston imuteho? - Imuletkun säännöllinen - Koneen turvaohjeet? - Koneen käyttökieltokyltit? Kuva: Jarno Vainionpää Pölyräjähdys, siivo Kuva: Veera Kojola Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors 19

20 Mikä meni vikaan? Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors

21 Konekohtainen vaarojen arviointi omavalvontana: millä normeilla mennään perusopetus vai yli 18-v.?

22 Työsuojelu oppijan tasolla 1) Fyysinen oppimisympäristö: koneiden, laitteiden ja työkalujen turvallisuus: suojalaitteet, turva-alueet, puhdistus ja huolto 2) Työturvallisuusopetus: perehdyttäminen 3) Oppijan ikätason mukainen perehdyttämistä tukeva ohjeistus, esim. turvaohjeet koneilla 4) Valvonta: välitön valvonta silmällä pito 5) Eriyttävät oppimisratkaisut 6) Ryhmäkoko 1-16! impulsiivinen käytös, mielenterveys: miten OPS toteutetaan Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö / Lindfors 22

23 Turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa Opetussuunnitelmien turvallisuussisällöissä korostuivat: - Hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät yleiset asiat - Fysiikan ja kemian aineopintojen opetussuunnitelmissa laboratorioja koejärjestelyihin liittyvät turvallisuusnäkökulmat - Käsityökasvatuksen aineopintojen opetussuunnitelmissa työstökoneiden ja työskentelytekniikkojen turvallisuus, erityisesti tekninen käsityö - Liikunnan aineopintojen opetussuunnitelmissa tapaturmakokonaisuus Vrt. valtakunnalliset raportit ja toimenpideohjelmat

24 Mitä opettajankoulutuksessa opitaan? Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa korostuu vuorovaikutuksen ja henkisen turvallisuuden sekä hyvinvoinnin ylläpito psyko-sosiaalinen näkökulma! Käytännöllisiä turvallisuusaiheita on liikunnan, kemian, fysiikan, kotitalouden ja käsityön aineenopettajakoulutuksessa ja luokanopettajan monialaisissa (60 op.) opinnoissa. Fyysinen ja pedagoginen näkökulma! Turvallisuuskasvatus! LAAJUUUS???

25 Mitä Turvallisuusaiheita opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ei otettu esille: Turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ylläpitäminen Turvallisuusjohtaminen, vastuun jakaminen Poistumisturvallisuus: sisälle suojautuminen ja poistumisharjoitukset Tapaturman sattumisen jälkeiset toimenpiteet: avun hälyttäminen, ensiapu, raportointi Paloturvallisuus, luvaton tulen käsittely Äärimmäisten väkivaltatilanteiden hallinta

26 OPETURVA Ensimmäinen tutkimus, jonka jälkeen tiedetään, mitä opitaan OPSin mukaan opettajankoulutuksessa turvallisuuteen liittyen Kirjoitettu opetussuunnitelma eletty koettu piilo OPS Sisältö ja tavoitteet Yleisdidaktinen turvallisuusosaaminen Opettajan pedagogiset opinnot 60 op. koska tätä osaamista tarvitsee jokainen opettaja! Ainedidaktinen turvallisuusosaaminen Opetettavien aineiden opinnot ( op.).koska tätä erityisosaamista tarvitaan tietyissä oppimisympäristöissä ja tietyissä oppiaineissa

27 Esimerkkejä Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen sy-2014 opetussuunnitelmista TÄRKEÄÄ! Ei tehdä uusia kursseja laastariksi uusiin tarpeisiin ja pirstaloida sisältöjä! Huolehditaan, että näkökulma oppimisympäristön turvallisuuteen, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuriin ja kasvatukseen sekä turvallisuuden johtamiseen huomioidaan luontevasti kehittäen olemassa olevien kurssien sisältöjä.

28 Yleisopinnot 20 26op - KKV0 4 op: sosiaalistuminen opettajankoulutuslaitoksen turvallisuuskulttuuriin Sisältö - tutustuminen opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön toimintaan ja käytäntöihin - akateemiset opiskelutaidot - opiskeluympäristön turvallisuus Turvallisuusluento (2 h) paloturvallisuus, poistuminen, harjoitukset, turvakilvet, rakennusten turvallisuuspäälliköt sisälle suojautuminen (esim. kaasuvaara, ulkoinen väkivallan uhka) tapaturmat yleisellä tasolla lainsäädäntö (esim. vaaralliset esineet) Turvallisuuskävely pienryhmissä kierretään turvallisuuskriittinen oppimisympäristö Tutor-koulutus Opiskelijan turvallisuusvihkonen

29 AO1 Tervetuloa kouluun - Koulu oppimisympäristönä, perusteet opettamiselle ja kasvattamiselle. Orientoiva perusharjoittelu. 4 op Orientoivan perusharjoittelun suoritettuaan harjoittelija 1. osaa kuvata luokanopettajan sekä aineenopettajan työtehtäviä osana koulun toiminnan kokonaisuutta 2. osaa tehdä pedagogisesti merkityksellisiä havaintoja oppilaiden käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa ja tunnistaa oppilaantuntemuksen merkityksen opettajan työssä 3. osaa tarkastella omaa ihmis-, tiedon-, ja oppimiskäsitystään sekä tehdä sen pohjalta merkityksellisiä havaintoja kasvatus- ja opetustoiminnasta 4. osaa asettaa oppitunnille opetussuunnitelmasta johdetun tavoitteen, suunnitella oppitunnin rakenteen sekä toteuttaa suunnitelman mukaisia opetustuokioita Sisältö huomioi turvallisuuden koulun toimintaympäristössä

30 MO12.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op Opiskelija osaa toteuttaa opetuksessaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia tavoitteisiin ja toimintakulttuuriin pohjautuvia teemoja. Sisältö Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden ja toimintakulttuurin teemoja, kuten esimerkiksi monilukutaito kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus hyvinvointi, itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen

31 MO7 Fysiikka ja kemia 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa fysiikan ja kemian alakoulun luonnontieteen opetuksen osana. Hän ymmärtää perusopetuksen fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä sekä osaa hyödyntää opetuksessaan näille oppiaineille tyypillisiä työtapoja. Sisältö perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetussuunnitelman sisältämät fysiikan, kemian ja tähtitieteen perustiedot (kemian alkeet, lämpö, sähkö, valo, mekaniikka, aurinkokunta) yksinkertaiset kokeelliset tutkimukset ympäristön ilmiöiden tutkimisessa ja johtopäätösten tekeminen turvallisuus luonnontieteellisissä kokeissa ja laboratoriossa

32 KPE5 Perusharjoittelu 9 op Perusharjoittelun suoritettuaan harjoittelija: osaa asettaa annetun aiheen ja opetussuunnitelman pohjalta käsityön jaksolle tavoitteet osaa suunnitella jakson rakenteen ja toteuttaa sen osaa käyttää eri opetusmenetelmiä ja välineitä sujuvasti ja turvallisesti osaa rakentaa omaa opettajuuttaan arvioimalla omaa ja muiden opiskelijoiden opetustunteja sekä antamalla niistä rakentavaa vertaispalautetta osaa kuvailla omaa opetus- ja oppimisnäkemystään, omien ryhmänja aineenhallintataitojen merkitystä opetustyössä sekä kasvamistaan opettajuuteen

33 MPEX Syventävä harjoittelu: Tutkiva, kehittävä ja kokeileva opettajuus 8 op Syventävän harjoittelun suoritettuaan harjoittelija: osaa suunnitella ja kehittää itsenäisesti käsityön opetusjakson tavoitteineen ja arviointeineen osaa kehittää monipuolisesti valmiuksia käsityöopettajan eri tehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja opettajakollegiaaliseen yhteistyöhön osaa soveltaa ja reflektoida tutkivaan, kokeilevaan, kehittävään ja oppilaskeskeiseen oppimiseen liittyviä käsityökasvatuksen työtapoja ymmärtää modernin ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin ja kehittämisen merkityksen käsityön opetuksessa osaa kriittisesti reflektoida omaa käyttöteoriaansa tutkimukseen perustuvan tiedon avulla osaa jäsentää ja ratkaista itsenäisesti sekä innovatiivisesti kasvatukseen ja käsityön opetukseen liittyviä tilanteita ja ongelmia osaa toimia koulun työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa jaettua asiantuntijuutta ja yhteisöllisyyttä kehittäen.

34 KSS6.1 Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus toiminnallisen oppimisen kontekstissa 4 op Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa ja ymmärtää turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät keskeiset käsitteet osaa tarkastella oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria turvallisuuteen liittyvien teorioiden ja mallien pohjalta ymmärtää turvallisuuskasvatuksen ja oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin dialogisen suhteen tunnistaa toimenpiteet, joilla oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria voidaan edistää ja osaa toimia turvallisuutta edistävästi toiminnallisen oppimisen, erityisesti tuottamistoiminnan oppimisen kontekstissa saa valmiudet analysoida, dokumentoida ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria Osaa johtaa turvallisuuskasvatuksen menetelmiä opetussuunnitelman tavoitteiden perusteella.

35 Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuskokonaisuus 2015 Kokonaisuus 15 opintopistettä, josta osallistuja voi valita yhden tai useampia kokonaisuuksia: 1. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen 2. Kehittyvä turvallisuuskasvatus 3. Osallistujan omien turvallisuustaitojen kehittäminen OTA YHTEYS Koulutus alkaa keväällä 2015!

36 Mitä on oikeasti tapahtunut vuoden aikana Rauman opettajankoulutusyksikössä? Turvakävelykäytäntö opettajankoulutukseen Raumalle ja Turkuun Opiskelija saa kulkulätkän tiloihin saa turvakävelyn jälkeen! Läheltä piti ja tapaturmailmoitus Omatoimisen työskentelyn luvat edelleen kehittely Koneiden käyttöoikeus vasta perehdytyksen jälkeen Oppimisympäristöjen strateginen kehittäminen seuraavan viiden vuoden aikana vastuuhenkilö jokaisella työtilalla Opiskelijoiden ja henkilökunnan alkusammutusharjoitus Henkilökunnan ensiapukoulutus Perehdyttämisvideot videokirjasto QR-koodit

37 Perehdyttämisvideot Aattelin heittää sullekin, että jostain OKL kurssista on ollu hyötyäkin. Nää opetusvideot on äärimmäisen hyvä menetelmä jakaa luokka kahteen osaan, toinen puoli tulee konesaliin seuraamaan intensiivistä opetusta, toinen puoli katselee perehdytysvideota koulunsa omista koneista sekä turvallisuusohjeista. Autenttinen opiskelija Raitinpää vm Tällä pystytään myös varmistamaan se, että kaikki työturvallisuusoppaan kohdat tulee oman oikeusturvan kannalta käsiteltyä! Oiko- ja tasohöylän perehdytysvideo: Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Eila Lindfors 37

38 Turvallisuus on havainnoinnin, välittämisen ja toiminnan kulttuuria. Esimerkki perehdytysvideosta: Työvaatetus ja henkilösuojainten käyttö

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa on tuotettu Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Käsityönopetuksen oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa!

Käsityönopetuksen oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa! Käsityönopetuksen oppimisympäristöt III valtakunnalliset työturvallisuus koulutuspäivät 18.-19.11.2010 Tampereella Eila Lindfors, KT, käsityötieteen lehtori, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan yksikkö

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI ARVOT Arvot viitoittavat ihmisen tietä. Tarvitsemme henkisessä kasvussamme tietämystä eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä, tietoa oikeasta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste

Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste 3(586 28/8-(1 (+,77b0,1(17859$//,6, 6, 233,0,6-$7

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-1898959 OPStuki 2016 työpajan 3 sisällöt Tulevaisuuden

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

Opettajien näkemyksiä turvallisuuskulttuurista ja sen kehittämisestä ammatillisessa oppilaitoksessa

Opettajien näkemyksiä turvallisuuskulttuurista ja sen kehittämisestä ammatillisessa oppilaitoksessa Turvallisuus on itsestäänselvyys, mutta se ei synny tyhjästä Opettajien näkemyksiä turvallisuuskulttuurista ja sen kehittämisestä ammatillisessa oppilaitoksessa Minna Mari Virtanen Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot