Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

2 Astu MUSIIKIN maailmaan

3 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet 5 2 Oppimiskäsitys 5 3 Opiskeluympäristö 6 4 Opetuksen rakenne 7 5 Opintojen laajuus 7 6 Varhaisiän musiikkikasvatus Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Opetuksen järjestäminen Ikäjakauma Tuntimäärä Musiikkikasvatuksen työtapoja ja periaatteita Musiikkivalmennus ja lasten kuoro 9 7 Musiikin perustaso Klassisen musiikin perustaso Oppiaineet ja yhteismusisointi Musiikkivalmennus Musiikin perusteiden opetus Sivuaineopinnot Henkilökohtainen opetussuunnitelma Linjalta toiselle vaihtaminen Rytmimusiikin linjan perustaso Oppiaineet ja yhteismusisointi 14

4 7.2.2 Musiikin perusteiden opetus Sivuaineopinnot Henkilökohtainen opetussuunnitelma Linjalta toiselle vaihtaminen 15 8 Musiikkiopistotaso Klassisen musiikin opistotaso Oppiaineet ja yhteismusisointi Musiikin perusteden opetus Sivuaineopinnot Henkilökohtainen opetussuunnitelma Lisäopetus Rytmimusiikkilinjan musiikkiopistotaso Oppiaineet ja yhteismusisointi Musiikinperusteiden opetus Sivuaineopinnot henkilökohtainen opetussuunnitelma 20 9 Aikuisten opetus Oppiaineet ja yhteismusisointi Aikuisopetuksen ikärajat ja opintoajat Muualla harjoitettavat musiikkiopinnot Oppimääräm ja opetuksen yksilöllistäminen Arviointi Arvioinnin tehtävät Oppilasarviointi Todistusten sisältö Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus Avoin opetus 26 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Perustuu opetushallituksen vahvistamaan määräykseen nro 41/ 011/2002 taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. 4 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

5 1. MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on taideoppilaitos. Sen tehtävänä on antaa musiikin perustason opetusta ja sen oppimäärään rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta pääsääntöisesti toiminta-alueen lapsille ja nuorille sekä toimia yhtenä alueen kulttuuripalvelujen tuottajana. Lisäksi musiikkiopistossa voidaan antaa musiikkia sivuavien muiden taideaineiden perustason opetusta. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärän mukainen opetus luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön säilyttäminen ja kehittäminen. Musiikkiopiston toiminnassa otetaan erityisesti huomioon alueen rikas kulttuuriperintö. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset. 2. OPPIMISKÄSITYS Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppilas valikoi ulkomaailmasta tulevaa informaatiota aiemman tietorakenteensa perustalta, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja tietojensa pohjalta ja rakentaa näin Opetussuunnitelma

6 kuvaa maailmasta ja itsestään tämän maailman osana. Vuorovaikutuksellisena ja tilannesidonnaisena musiikin oppiminen liittyy olennaisesti siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet. 3. OPISKELUYMPÄRISTÖ Oppilaan aktiivista roolia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, että opiskeluympäristön tulee antaa oppilaille mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä, oppilaiden kesken ja oppilaan opettajan ja huoltajien kesken sekä oppilaitoksen suorittama jatkuva itsearviointi. Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opiskeluympäristön tulee olla sellainen, että oppilaalla on mahdollisuus kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen, monipuoliseen kehittämiseen. 6 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

7 4. OPETUKSEN RAKENNE Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perusopetus ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävän varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. 5. OPINTOJEN LAAJUUS Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia/45 minuuttia. Musiikin laaja oppimäärä muodostuu seuraavasti: Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet 385 tuntia 280 tuntia Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet 390 tuntia 245 tuntia Instrumenttiopetus sisältää myös laulun. Opintoihin voi sisältyä myös solistisia sivuaineopintoja ja valinnaiskursseja. Yhteismusisoinnin tulee sisältyä opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito se mahdollistaa. Opetussuunnitelma

8 6. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 6.1 TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkikasvatukselle lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen tiedollista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. 6.2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä opetustilan antamat mahdollisuudet. 6.3 IKÄJAKAUMA Varhaisiän musiikkikasvatus jakautuu alle kouluikäisille tarkoitettuun musiikkileikkikouluun 3 6 vuotiaille ja 7 8 vuotiaille tarkoitettuun kaksivuotiseen musiikkivalmennukseen. Lisäksi varhaisiän musiikkikasvatusta voidaan antaa myös alle kolmevuotiaille. 6.4 TUNTIMÄÄRÄT Alle kouluikäisten ryhmät saavat opetusta minuuttia kerran viikossa oppilaiden iästä ja valmiustasosta riippuen. Musiikkivalmennusryhmien opetus käsittää minuutin mittaisen viikoittaisen opetusjakson lisäksi soitinesittelyjä, konserttivierailuja sekä yksilöllistä soittimensoiton opiskeluun tutustumista. Ryhmissä on keskimäärin 8 lasta. 8 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

9 6.5 MUSIIKKIKASVATUKSEN PERIAATTEITA JA TYÖTAPOJA Musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus ovat varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeisimpiä periaatteita. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi oppii hahmottamaan musiikin peruskäsitteistöä vastakohtaparien avulla, kuten hidas-nopea, korkea-matala, hiljainen -voimakas. Opetus on prosessiin painottunutta ja vastavuoroista. Se etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä. 6.6 MUSIIKKIVALMENNUS JA LASTEN KUORO Musiikkivalmennuksesta ja lasten kuorosta säädetään kohdassa MUSIIKIN PERUSTASO 7.1 KLASSISEN MUSIIKIN PERUSTASO Musiikin perustasolla voivat opiskella lapset ja nuoret, jotka on pääsykokeissa hyväksytty oppilaiksi ja joilla on edellytykset opiskella musiikin perustason opinto-ohjelman mukaisesti. Perustason oppimäärä on suoritettava viimeistään sinä lukuvuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Poikkeuksen muodostavat oppilaat, jotka pyrkivät opiskelemaan pääaineenaan laulua tai fagotin-, pasuunan-, tuuban- tai harpunsoittoa. Koska oppiaineiden luonteesta ja soittimien koosta johtuen opinnot voidaan aloittaa huomattavasti muita myöhemmin, mainittujen puhaltimien ja harpun osalta pääsääntöisesti 10 vuotiaana, jolloin perustason oppimäärä on suoritettava viimeistään sinä lukuvuonna, jona oppilas täyttää 20 vuotta. Lauluopintojen aloitusikä on 15 vuotta. Tällöin perustason oppimäärä on suoritettava viimeistään sinä lukuvuonna, jona oppilas täyttää 25 vuotta. Tarvittaessa rehtorin päätöksellä tehdään henkilökohtainen opintoaikataulu. Opetussuunnitelma

10 Opiston toiminta-alueelta musiikkiopistoon pyrkivä, joka on suorittanut pääaineessaan vähintään 2/3 perustasosuorituksen sekä vastaavantasoisen säveltapailu/ teorian suorituksen, voidaan hyväksyä oppilaaksi esitysnäytteen perusteella. Samoin muista musiikkioppilaitoksista Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistoon pyrkivät oppilaat voidaan hyväksyä oppilaaksi myös esitysnäytteen perusteella. Edellytyksenä on 2/3 perustasosuoritus solistisessa aineessa sekä vastaavantasoinen säveltapailusuoritus vähintään arvosanalla hyvä. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa hyväksytään muissa valtionosuutta saavissa musiikkioppilaitoksissa suoritetut kurssit todistusten perusteella. Samoin kesäkursseilla, joissa suoritusten arvioijana on ollut paikallisen valtionosuutta saavan musiikkioppilaitoksen asettama arviointilautakunta, tasosuoritukset hyväksytään todistusten perusteella. Ensimmäinen lukuvuosi on kaikilla perustason oppilailla koevuosi. Mikäli opinnot eivät lähde edistymään riittävästi, rehtori voi pääaineen opettajan esityksestä katkaista opinnot koevuoden aikana. Jos opintojen edistyminen on myöhemmässä vaiheessa selvästi niin hidasta, että perustason oppimäärää ei käytettävissä olevan ajan rajoissa voida saavuttaa, opisto voi pääaineen opettajan lausuntoon perustuvalla rehtorin päätöksellä keskeyttää opinnot OPPIAINEET JA YHTEISMUSISOINTI Musiikin perustasolla annetaan opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä oppilaitoksen tekemän päätöksen mukaisesti: a) solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten-, harpun-, pianon-, cembalon-, urkujen-, kitaran-, harmonikan-, ja kanteleensoitto sekä laulu b) musiikin perusteet c) yhteismusiikki 10 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

11 Musiikin perustason opintojen tavoitteena on se, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia taitoja; oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia; kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan; kykenee pitkäjänteiseen musiikin opiskeluun. Perustason opintojen keskeisenä sisältönä on solistisen pääaineen perustekniikan ja -ohjelmistoon perehtyminen sekä yhteismusisoinnin perusteisiin perehtyminen. Jokaisella perustasolla opiskelevalla oppilaalla on oltava solistinen pääaine. Tämän lisäksi hänen on osallistuttava perustason opetusohjelman mukaiseen yhteismusisointiin koko opintojen ajan siitä lähtien kun hänen solistisen pääaineensa käsittelytaito sen mahdollistaa.keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa yhteismusisointiin osallistutaan orkestereissa ja kamarimusiikkiyhtyeissä sekä kansanmusiikkiyhtyeissä, kuoroissa, nelikätisessä pianonsoitossa, vapaassa säestyksessä ja yhtyelaulussa tai lied -seminaarissa. Solistisen pääaineen oppitunnin mitta on minuuttia viikossa. Oppitunti voidaan jakaa myös kahdeksi viikoittaiseksi opetusjaksoksi. Oppitunnin pituus määräytyy oppilaan kehitysvaiheen ja opiskelutilanteen mukaan. Oppitunnin pituutta voidaan tarvittaessa muuttaa kesken lukuvuodenkin. Oppitunnin mitta nostetaan 60 minuuttiin vuosi sen jälkeen kun oppilas on suorittanut 2/3 perustason solistisessa pääaineessaan. Säännöllinen esiintyminen ja konserteissa käynti vähintään kerran lukukaudessa kuuluu opintoihin MUSIIKKIVALMENNUS Musiikkivalmennus on velvoittava 7 8 -vuotiaille opiston oppilaille. Musiikkivalmennuksen tavoitteena on perehdyttää lapsi soittimensoiton opintoihin liittyviin asioihin omakohtaisen ja yhdessä musisoimisen avulla. Musiikkivalmennusta seuraa 9 vuotiaille oppilaille tarkoitettu lastenkuoro, josta siirrytään musiikin perusteiden opetukseen. Opetussuunnitelma

12 7.1.3 MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETUS Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti 10 vuotiaana. Musiikin perusteet sisältävät säveltapailun, musiikinteorian ja yleisen musiikkitiedon tasosuoritusten oppiaineksen. Tavoitteena on, että oppilas suoritettuaan kaikki mainitut peruskurssit hallitsee tonaalisten melodioiden laulamisen ja kirjoittamisen sekä monipuolista ohjelmistoa, on harjaantunut rytmin hahmottamiseen, hallitsee tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita, tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa. Musiikin perusteisiin kuuluvissa oppiaineissa viikoittaiset oppituntien mitat ovat minuuttia ja opetus annetaan ryhmäoppitunteina. Säveltapailun ja musiikinteorian koko on keskimäärin 8 oppilasta ja yleisen musiikkitiedon opetusryhmän koko on riittävän suuri, keskimäärin 10 oppilasta. Säveltapailun/teorian perustaso 3/3 on kaksivuotinen ja oppitunnin mitta on 60minuuttia viikossa molempina vuosina. Yleisen musiikkitiedon perustason oppitunnin mitta on 75 minuuttia viikossa. Kaikki tasosuoritukset opiskellaan ja suoritetaan valtakunnallisten tasosuoritusten mukaan. Päättötason solistisen oppiaineen suorituksen voi toteuttaa myös konserttimuotoisena SIVUAINEOPINNOT Oppilas voi saada oikeuden opiskella solistista sivuainetta suoritettuaan pääaineessaan 2/3 perustason, laulussa 1/2 perustason, vähintään kiitettävästi. Perustasolla solistisen sivuaineen opiskeluaika on kolme vuotta. Opettajan harkinnan mukaan voi anoa lisäaikaa vuosikerrallaan enintään kaksi vuotta. Oppilas voi kerrallaan opiskella yhtä solistista sivuainetta. Solistisen sivuaineen opiskelu on tavoitteellista opiskelua. Oppitunnin mitta on viikossa minuuttia. Oppilas voi saada oikeuden opiskella solistista sivuainetta suoritettuaan pääaineessaan 2/3 perustason tai laulussa 1/2 perustason, vähintään kiitettävästi ja saatuaan pääaineen opettajan puoltavan kirjallisen lausunnon. Jos oppilas alkaa opiskella solistisena sivuaineena harvinaista orkesterisoitinta, hän voi saada oikeuden sivuaineopintoihin ennen pääaineen 2/3 perustason suorittamista saatuaan pääaineen opettajan puoltavan kirjallisen lausunnon. 12 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

13 7.1.5 HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Jos oppilas ei voi suorittaa perustason oppimäärää opetussuunnitelman edellyttämässä ajassa, niin hänelle voidaan laatia henkilökohtainen määräaikainen opetussuunnitelma. Perustason solistisen pääaineen vaihto tehdään henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kautta kun oppilaan solistisen pääaineen opettajalta ja musiikin perusteiden opettajalta on saatu puoltavat kirjalliset lausunnot LINJALTA TOISELLE VAIHTAMINEN Klassisen musiikin perustasolta rytmimusiikin linjalle haluavan on osallistuttava pääsykokeisiin. Samoin klassisen musiikin perustasolla pääaineiseksi pianonsoiton opiskelijaksi vaihtoa haluavan on osallistuttava pääsykokeisiin. Jos oppilas opiskelee solistista pääainetta klassisella perustasolla ja hänellä on sivuaine rytmi musiikin linjalla, vaihto pääaineiseksi rytmimusiikin perustasolle harkitaan tapauskohtaisesti. Vaihtoon vaikuttavat lisäksi oppilaan kokonaisvaltainen kehit tyminen opinnoissa, musiikin perusteissa ja yhteismusiikissa sekäsolistisen pääaineen opettajan kirjallinen lausunto. 7.2 RYTMIMUSIIKIN LINJAN PERUSTASO Rytmimusiikin linjan perustasolla voivat opiskella lapset ja nuoret, jotka on pääsykokeissa hyväksytty oppilaiksi ja joilla on edellytykset opiskella rytmimusiikin perustason opinto-ohjelman mukaisesti. Lauluopintojen aloittamisikä on 15 vuotta. Muissa sisäänottoperusteissa noudatetaan kohdassa 7.1 mainittuja valintakriteerejä. Rytmimusiikin linjan perustason opintojen tavoitteet ovat samat kuin musiikin perustason opintojen tavoitteet. Lisäksi linjan tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia rytmimusiikin pitkäjänteiseen opiskeluun. Opetus luo perustaa niin rytmimusiikin harrastajille kuin rytmimusiikkialan ammattikoulutukseen aikoville. Rytmimusiikilla tarkoitetaan tässä opetussuunnitelmassa afroja angloamerikkalaista musiikkia, latinalaisamerikkalaista musiikkia, suomalaista ja muuta eurooppalaista populaarimusiikkia sekä jazzmusiikkia. Opetussuunnitelma

14 Rytmimusiikin linjalla toimiville yhtyeille kuuluu lukuvuodessa yksi studiopäivä, joka vastaa yhtä henkilökohtaista ja yhtä yhtyeopetuskertaa. Linjan oppimäärä on suoritettava viimeistään sinä lukuvuonna, jona oppilas täyttää 20 vuotta, laulajien osalta 25 vuotta. Muissa tapauksissa tehdään rehtorin päätöksellä henkilökohtainen opintoaikataulu. Ensimmäinen lukuvuosi on kaikilla perustason oppilailla koevuosi. Mikäli opinnot eivät lähde edistymään riittävästi, rehtori voi pääaineen opettajan esityksestä katkaista opinnot koevuoden aikana. Jos opintojen edistyminen on myöhemmässä vaiheessa selvästi niin hidasta, että perustason oppimäärää ei käytettävissä olevan ajan rajoissa voida saavuttaa, opisto voi pääaineen opettajan kirjalliseen lausuntoon perustuvalla rehtorin päätöksellä keskeyttää opinnot OPPIAINEET JA YHTEISMUSISOINTI Rytmimusiikinlinjalla linjan perustasolla annetaan opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä oppilaitoksen tekemän päätöksen mukaisesti: a) solistiset oppiaineet: sähkökitaran-, sähköbasson-, pianon- ja kosketinsoitinten-, puhallinsoitinten, rumpujen-ja muiden lyömäsoitintensoitto sekä laulu. b) musiikin perusteet c) yhteismusiikki Yhteismusiikkiin kuuluvat yhtyesoitto ja yhtyelaulu. Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine. Tämän lisäksi hänen on osallistuttava ryt mimusiikin perustason opetusohjelman mukaiseen musiikin perusteiden opetukseen. Jokainen rytmimusiikin linjan perustasolla opiskeleva on velvollinen osallistumaan yhteismusiikkiin, joka toteutetaan yhtyetoimintana. Perustasolla yhteismusiikkiin osallistuminen tulee velvoittavaksi oppilaan saavutettua riittävän soittotaidon. 14 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

15 Oppituntien mitoista, opiskeluoikeuden lopettamisesta ja musiikin perusteiden oppilasryhmien suuruudesta on voimassa mitä musiikin perustason osalta on kirjattu. Rytmimusiikin linjan perustason oppimäärä suoritetaan soveltaen pop/ jazz -konservatorion tasovaatimuksia. Päättötason tasosuorituksen voi suorittaa myös konserttimuotoisena MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETUS Musiikin perusteisiin sisältyvät säveltapailun- ja musiikinteorian peruskurssit sekä rytmimusiikkiin painottuva yleisen musiikkitiedon peruskurssi. Säveltapailun/ teorian perustaso 3/3 on kaksivuotinen ja oppitunnin mitta on 60 minuuttia viikossa molempina vuosina. Yleisen musiikkitiedon perustason oppitunnin mitta on 75 minuuttia viikossa. Tasosuorituksen sisällössä pyritään ottamaan huomioon pop/jazz -musiikkiin sisältyviä erityispiirteitä SIVUAINEOPINNOT Solistista sivuaineopetusta koskevat menettelytavat ovat samat kuin edellä klassisen musiikin perustasosta on kirjattu HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Jos oppilas ei voi suorittaa perustason oppimäärää opetussuunnitelman edellyttämässä ajassa, niin hänelle voidaan laatia henkilökohtainen määräaikainen opetussuunnitelma. Perustason solistisen pääaineen vaihto tehdään henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kautta kun oppilaan solistisen pääaineen opettajalta ja musiikin perusteiden opettajalta on saatu puoltavat kirjalliset lausunnot LINJALTA TOISELLE VAIHTAMINEN Rytmimusiikin perustasolta klassisen musiikin perustasolle haluavan on osallistuttava pääsykokeisiin. Jos oppilas opiskelee solistista pääainetta rytmimusii kinlinjan perustasolla ja hänellä on sivuaine klassisen musiikin perustasolla, vaihto Opetussuunnitelma

16 pääaineiseksi klassisen musiikin perustasolle harkitaan tapauskohtaisesti.vaihtoon vaikuttavat lisäksi oppilaan kokonaisvaltainen kehittyminen opinnoissa, musiikin perusteissa ja yhteismusiikissa sekä solistisen pääaineen opettajan kirjallinen lausunto. 8. MUSIIKKIOPISTOTASO 8.1 KLASSISEN MUSIIKIN OPISTOSASO Musiikkiopistotasolla voivat opiskella ne oppilaat, jotka ovat suorittaneet musiikin perustason oppimäärän vähintään kiitettävästi. Arvosanalla hyvä perustason oppimäärän suorittaneiden oikeudesta jatkaa opintojaan päättävät rehtori ja oppilaan opettajat. Säveltapailun 3/3 perustasosuorituksen on oltava vähintään hyvä, jotta oppilas voi jatkaa opintojaan opistotasolla. Arvosanaa voi korottaa kerran täydentämällä ensin opintojaan. Opistotasolle siirtymiseen voidaan oppilaalta edellyttää näytettä solistisen oppiaineen taidosta ja säveltapailun taidosta. Musiikin perustason tyydyttävästi tai alemmalla arvosanalla suorittaneella oppilaalla ei ole oikeutta jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla. Musiikkiopistotason oppimäärä on suoritettava neljässä vuodessa perustason opintojen suorituksen jälkeen OPPIAINEET JA YHTEISMUSISOINTI Musiikkiopistotasolla annetaan opetusta samoissa solistisissa oppiaineissa kuin perustasollakin oppilaitoksen tekemän päätöksen mukaisesti. Solistisen pääaineen oppitunnin mitta on minuuttia viikossa. Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikinharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihinlaajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. 16 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

17 Musiikkiopistotason instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas saa valmiuksia omaksua ja esittää laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Solistisen oppiaineen päättötason voi suorittaa myös konserttimuotoisena. Oppilaalla on velvollisuus koko musiikkiopistotasolla opiskelunsa ajan osallistua yhteismusisointiin. Keskisen Uudenmaan Musiikiopistossa yhteismusisointiin osallistutaan ensi sijassa orkestereissa ja kamarimusiikkiyhtyeissä sekä kansanmusiikkiyhtyeissä, kuoroissa, nelikätisessä pianonsoitossa, vapaassa säestyksessä ja yhtyelaulussa tai lied-seminaarissa. letitystä MUSIIKINPERUSTEIDEN OPETUS Musiikinperusteet sisältävät säveltapailun, musiikinteorian ja yleisen musiikkitiedon musiikkiopistotason tasosuoritukset sekä harmoniaopin tasosuorituksen. Musiikin perusteiden musiikkiopistotason tasosuoritukset suoritettuaan oppilas hallitsee perustasoa vaativampien melodioiden laulamista ja kirjoittamista sekä moniäänistä ohjelmistoa, pystyy rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa, osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista, on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen ja on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta. Musiikin perusteet jakautuvat musiikkiopistotasolla kolmen vuoden mittaiseksi opintokokonaisuudeksi, joista ensimmäisenä vuonna pääpaino on säveltapailussa (mupe 1), toisena vuonna musiikinteoriassa (mupe 2) ja kolmantena vuonna musiikin historiassa (mupe 3). Kahtena ensimmäisenä vuonna oppitunnin mitta on 120 minuuttia viikossa ja Tytöt musisoivat kolmantena vuonna 90 minuuttia viikossa. Musiikkiopistotason musiikinperusteiden ryhmien koko on keskimäärin 8 oppilasta. Musiikkiopistotasolla voidaan järjestää myös sävellyksen -ja sovituksenopetusta opiston harkinnan mukaan. Pelaamista Opetussuunnitelma

18 8.1.3 SIVUAINEOPINNOT Musiikkiopistotasolla oppilas voi saada solistisen sivuaineen opiskeluoikeuden samoin perustein kuin perustasolla. Oppilas voi kerrallaan opiskella yhtä solistista sivuainetta. Musiikkiopistotasolla solistisen sivuaineen opiskeluaika on kolme vuotta. Opettajan harkinnan mukaan voi anoa rehtorilta lisäaikaa vuosi kerrallaan, enintään kaksi vuotta. Solistisen sivuaineen oppitunnin mitta on minuuttia viikossa HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Jos oppilas ei voi suorittaa musiikkiopistotason oppimäärää opetussuunnitelman edellyttämässä ajassa, niin hänelle voidaan laatia henkilökohtainen määräaikainen opetussuunnitelma.musiikkiopistotason solistisen pääaineen vaihto tehdään henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kautta kun oppilaan solistisen pääaineen opettajalta ja musiikin perusteiden opettajalta on saatu puoltavat kirjalliset lausunnot LISÄOPETUS Musiikkiopiston päättötodistuksen saaneelle oppilaalle voidaan myöntää oikeus hakemuksen perusteella lisäopintoihin rehtorin päätöksellä solistisen oppiaineen opettajan suosituksesta lisäopintoihin. Oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja sen enimmäismäärä on kaksi lukuvuotta. Lisäopinto-oikeuden saaneelle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alkaessa. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Musiikin perusteiden opetukseen osalta voidaan muodostaa myös yli musiikkiopistotason oppimäärän sisältöjä opiskelevia ryhmiä, mikäli oppilaita ryhmää kohden on vähintään 4. Eri oppituntien mitat määritetään henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa ja ne voivat eri oppilaiden kesken olla eri mittaisia, ei kuitenkaan pääaineena opiskeltavan solistisen oppiaineen opinnoissa koskaan alle 45 minuuttia viikossa. Enimmäismäärä solistisen pääaineen opinnoissa voi olla 75 minuuttia viikossa. 18 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

19 Lisäopetusta saavalle oppilaalle voidaan myöntää rehtorin päätöksellä myös solistisen sivuaineen opinto-oikeus. Sivuaineen oppitunnin mitta on minuuttia viikossa. 8.2 RYTMIMUSIIKKILINJAN MUSIIKKIOPISTOTASO Rytmimusiikin linjan musiikkiopistotasolla voivat opiskella ne oppilaat, jotka ovat suorittaneet linjan perustason vähintään kiitettävästi. Arvosanalla hyvä perustason oppimäärän suorittaneiden oikeudesta jatkaa opintojaan päättää rehtori ja oppilaan opettajat. Säveltapailun 3. perustasosuorituksen on oltavavähintään hyvä, jotta oppilas voi jatkaa opintojaan opistotasolla. Arvosanaa voi korottaa kerran täydentämällä ensin opintojaan. Opistotasolle siirtymiseen voidaan oppilaalta edellyttää näytettä solistisen oppiaineen taidosta ja sävelt pailun taidosta. Musiikin perustason tyydyttävästi tai alemmalla arvosanalla suorittaneella oppilaalla ei ole oikeutta jatkaa opintojaan musiikkiopist otasolla.musiikkiopistotason oppimäärä on suoritettava neljässä vuodessa perustason opintojen suorituksen jälkeen OPPIAINEET JA YHTEISMUSISOINTI Rytmimusiikin linjan musiikkiopistotasolla annetaan opetusta samoissa solistissa oppiaineissa kuin linjan perustasollakin oppilaitoksen tekemän päätöksen mukaisesti. Solistisen pääaineen oppitunnin mitta on minuuttia viikossa. Rytmimusiikin linjan musiikkiopistotason opintojen tavoitteet ovat samat kuin musiikkiopistotasolla painottaen kuitenkin rytmimusiikin linjan sisällöllisiä erityispiirteitä. Opintoihin sisältyy yhtyeillä myös yksi studiopäivä, joka vastaa yhtä henkilökohtaista ja yhtä yhtyeopetuskertaa. Solistisen oppiaineen päättötason voi suorittaa myös konserttimuotoisena MUSIIKINPERUSTEIDEN OPETUS Musiikin perusteet muotoutuvat samoin kuin muutenkin musiikkiopistotasolla. Musiikin perusteet jakautuvat musiikkiopistotasolla kolmen vuoden mittaiseksi opintokokonaisuudeksi, joista ensimmäisenä vuonna on pääpaino säveltapailussa, toisena vuonna musiikinteoriassa ja kolmantena vuonna musiikin historiassa Rytmimusiikin linjan musiikkiopistotasolla voidaan järjestää myös sävellyksen- ja sovituksenopetusta harkinnan mukaan. Musiikin perusteiden oppilasryhmien Opetussuunnitelma

20 koosta ja oppituntien mitoista on voimassa mitä musiikkiopistotasosta on kirjattu SIVUAINEOPINNOT Solistista sivuaineopetusta koskevat menettelytavat ovat samat kuin edellä musiikkiopistotasosta on kirjattu HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Jos oppilas ei voi suorittaa musiikkiopistotason oppimäärää opetussuunnitelman edellyttämässä ajassa, niin hänelle voidaan laatia henkilökohtainen määräaikainen opetussuunnitelma.musiikkiopistotason solististen pääaineiden vaihdot tehdään henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kautta kun oppilaan solistisen pääaineen opettajalta ja musiikin perusteiden opettajalta on saatu puoltavat kirjalliset lausunnot. 9. AIKUISTEN OPETUS 9.1 OPPIAINEET JA YHTEISMUSISOINTI Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa musiikin lajiin katsomatta. Aikuisten opetuksessa solistisen pääaineen oppitunnin mitta on pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa. Solistisen sivuaineen mitta on enintään 30 minuuttia viikossa. Solistisia sivuaineita voi oppilaalla olla kerrallaan yksi kappale. 9.2 AIKUISOPETUKSEN IKÄRAJAT JA OPINTOAJAT Aikuisten opetuksessa opiskelevat vähintään 17 vuotta täyttäneet oppilaat, fagotin-, pasuunan-, tuuban- tai harpunsoittoa opiskelevien ja rytmimusii kinlinjan osalta 20 vuotta täyttäneet ja laulua opiskelevien osalta 25 vuotta täyttäneet oppilaat elleivät he opiskele musiikkiopistotasolla. Opetukseen voi- 20 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

21 daan pääsykokeen kautta ottaa pääsääntöisesti enintään 25 vuotta täyttäneitä oppilaita. Muutoin aikuisten opetuksen piirissä ovat oppilaat, jotka säädetyssä määräajassa eivät ole suorittaneet perustason koko oppimäärää, mutta joilla katsotaan kuitenkin olevan mahdollisuudet tavoitteelliseen musiikinopiskeluun. Perustasolta aikuisten opetukseen siirtyneen oppilaan enimmäisopiskeluaika on kaksi lukuvuotta ja pääsykokeen kautta suoraan aikuisten opetukseen tulevalla viisi lukuvuotta. Perustason päättötodistuksen saanut, joka ei osallistu musiikin perusteiden opetukseen siirretään yhdeksi vuodeksi aikuisosastolle. Tämän jälkeen hänen opintonsa musiikkiopistossa ovat päättyneet. Jos oppilas saa perustason päättötodistuksen ennen säädettyä yläikärajaa hänellä on mahdollisuus opiskella perustasolla säädettyyn yläikärajaan asti ja sen jälkeen vielä vuoden aikuisosastossa ellei hän ole jatkamassa opintojaan musiikkiopistotasolla. Musiikkiopiston päättötodistuksen saanut oppilas, joka ei aio alan ammattikoulutukseen, voi todistuksen saamisen jälkeen opiskella vielä omaa solistista pääainettaan yhden lukuvuoden ajanaikuisten opetuksessa ylläpitääkseen saavutettua taitoaan. Samoin oppilas, joka ei määräajassa ole suorittanut musiikkiopiston oppimäärää, voi opiskella vielä yhden lukuvuoden aikuisosastolla. Orkesterisoitinoppilailla on velvollisuus osallistua orkesterija kamarimusiikkitoimintaan. Tämän jälkeen oppilas voi niin halutessaan siirtyä avoimeen opetukseen opiskelemaan. 10. MUUALLA HARJOITETTAVAT MUSIIKKIOPINNOT Oppilaalla, joka on päässyt opiskelemaan musiikkialan ammattikoulutukseen, ei enää ole oikeutta opiskella mitään oppiainetta Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa. Samoin musiikkiopiston antama opetus ei ole tarkoitettu alan ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille. Opetussuunnitelma

22 11. OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käytä hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö -että ryhmäopetuksena. 12. ARVIOINTI 12.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT Arvioinnin tehtävän on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itse-arviointiin. Oppilaalle on tiedotettava seuraavista arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö. Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. 22 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

23 12.2 OPPILASARVIOINTI Oppilasarvioinnissa käytetään seuraavaa arvosana-asteikkoa: Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1 Uusittava Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1 5 ja tarkennetaan pisteytyksellä Solistisen oppiaineen 2/3 tasosuoritus arvioidaan asteikolla 1 5. Solistisen oppiaineen 1/3 tasosuoritus arvioidaan määreillä suoritettu uusittava. Prima vista -koe arvioidaan kaikissa tasosuorituksissa määreillä suoritettu uusittava. Solististen oppiaineiden päättösuoritusten arviointilautakunnissa on puheenjohtaja ja kolme arvioijaa. Alemmissa solististen oppiaineiden arviointilautakunnissa on puheenjohtaja ja kaksi arvioijaa. Musiikkiopistotason musiikinperusteiden tasosuoritukset arvioi lautakunta, jossa on vähintään kaksi ulkopuolista jäsentä opettajan lisäksi. Poikkeuksena on musiikin perusteiden 3. tasosuoritus, jonka arvioi opettaja. Musiikin perustason musiikinperusteiden päättösuoritukset arvioi lautakunta, jossa on yksi ulkopuolinen arvioija opettajan lisäksi. Poikkeuksena on yleisen musiikkitiedon tasosuoritus, jonka arvioi opettaja. Ne oppilaat, jotka eivät suorita lukuvuoden aikana tasosuoritusta, ovat velvollisia suorittamaan vuosinäytteen, jonka arvioi vähintään yksi ulkopuolinen opettaja. Oppilas, joka on tehnyt tasosuorituksen lukuvuoden aikana, ei ole samana lukuvuotena velvollinen suorittamaan enää vuosinäytettä. Vuosinäytteet arvioidaan määreillä suoritettu uusittava. Opetussuunnitelma

24 Yhteismusisoinnista ja valinnaisista opinnoista annetaan osallistumismerkintä. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain opintokirjaan. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista sanallinen palaute. 13. TODISTUSTEN SISÄLTÖ 2 Päättötodistukset ovat virallisia asiakirjoja, jotka pohjautuvat opetussuunnitelman perusteisiin MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ, MUSIIKIN PERUSTASON PÄÄTTÖTODISTUS Musiikin perustason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan musiikin lajiin katsomatta seuraavat suoritukset: Solistisen oppiaineen 3/3, laulussa 2/2 perustasosuoritukset, musiikinteorian ja säveltapailun 3/3 perustasosuoritus, yleisen musiikkitiedon perustasosuoritus sekä osallistuminen yhteismusisointiin. 24 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

25 Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: -koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi -opinnot, joista päättötodistus annetaan -oppilaan nimi ja henkilötunnus -opiskeluaika -oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta -musiikin perusteiden päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta -osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat -muut mahdolliset opintosuoritukset -rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima -opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä -lainsäädäntö, johon koulutus perustuu -maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti -maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot -arvosana-asteikko MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ, MUSIIKKIOPISTOTASON PÄÄTTÖTODISTUS Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseen vaaditaan seuraavat opintosuoritukset musiikinlajiin katsomatta: Solistisen pääaineen musiikkiopistotasosuoritus, musiikinperusteiden tasosuoritukset 1, 2 ja 3 sekä osallistuminen yhteismusisointiin. Hyvä terveys 6/2013 Opetussuunnitelma

26 Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: -koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi -opinnot, joista päättötodistus annetaan -oppilaan nimi ja henkilötunnus -opiskeluaika -oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta -musiikin perusteiden päättösuoritukset, arvosana ja ajankohta -osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat -muut mahdolliset opintosuoritukset -rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima -lainsäädäntö, johon koulutus perustuu -maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti -maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot -arvosana-asteikko. 14. AVOIN OPETUS Avoimen opetuksen tavoitteena on tukea musiikin harrastusta ja opettaa osaston oppilaita soittamaan ja laulamaan ilman tasosuoritusvelvoitetta. Avoimeen opetukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta. Oppilaaksi otettaville ei aseteta ikärajoja. Enimmäisopintoaika avoimessa opetuksessa on viisi lukuvuotta. Oppilaan opettajan puoltamana rehtori voi myöntää lisää opintoaikaa, kuitenkin enintään yhden lukuvuoden. 26 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

27 Avoimessa opetuksessa voi opiskella kaikkia musiikkiopistossa opetettavia solistisia oppiaineita. Musiikin perusteet eivät sisälly avoimen opetuksen opintoihin. Orkesterisoitintensoiton oppilaat voivat osallistua orkesteritoimintaan. Rytmimusiikinlinjan solistisia oppiaineita opiskelevat voivat osallistua linjalla järjestettävään yhteismusisointiin. Osaston oppilaille voidaan tarvittaessa järjestää mahdollisuus tasosuorituksen tekemiseen. Suoritukset arvioidaan käyttämällä tässä opetussuunnitelmassa aiemmin mainittua arviointiasteikkoa. Opinnoista avoimessa opetuksessa annetaan todistus. Opetussuunnitelma

28

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 1 MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2 OPPIMISKÄSITYS 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 OPETUKSEN RAKENNE 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1 Laajan oppimäärän tehtävä, arvot sekä yleiset tavoitteet 2 Toiminta-ajatus 2. luku

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS 1. YLEISTÄ Mikkelin musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta sekä järjestää musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Laajan oppimäärän

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTO AVONIA. Opetussuunnitelma

MUSIIKKIOPISTO AVONIA. Opetussuunnitelma MUSIIKKIOPISTO AVONIA Opetussuunnitelma SISÄLTÖ 1. TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 2 Oppimiskäsitys 3 Oppimisympäristö ja työtavat 3 Tavoitteet 4 2. ARVIOINTI 5 Arvioinnin lähtökohtia 5 Arviointi käytännössä

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen?

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? Junnu Kataja 18.11.2015 OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA SISÄLTÖ On sitä ennenkin

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkioppilaitosten tehtävä Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin Kaikille yhteisissä opinnoissa jokaisesta sisältöalueesta

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Koekäyttöön, voimassa toistaiseksi, hyväksytty Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa (KOLA) 22.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLLÄPITÄJÄ JA TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä 2 Limingan kunta Sivistyslautakunta 7.5.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen (päivitetty versio 8.6.2016) Sisältö

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS

VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS 21.4.2017 Warkaus-Sali, Varkaus Seminaarin avaus Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 Perusopetuslaki, 21.8.1998/628 18 Erityiset opetusjärjestelyt Oppilaan opiskelu voidaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Helsingin Konservatorio 3 Koulutusrakenne 4. Soitinvalmennus 5 Musiikkiopisto 7 Musiikin perustason opinnot 8 Musiikkiopistotason opinnot 10

SISÄLLYS. Helsingin Konservatorio 3 Koulutusrakenne 4. Soitinvalmennus 5 Musiikkiopisto 7 Musiikin perustason opinnot 8 Musiikkiopistotason opinnot 10 konservatorion Pyrkijän opas 2011 SISÄLLYS Helsingin Konservatorio 3 Koulutusrakenne 4 Musiikkileikkikoulu 4 Soitinvalmennus 5 Musiikkiopisto 7 Musiikin perustason opinnot 8 Musiikkiopistotason opinnot

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA

TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA Taidepainotteisen kerhon toteuttavat yhteistyössä Musiikkiopisto ja Niemelä-talon päiväkoti. Toiminnassa painottuvat

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 8.11.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Pohjankartanon koulun 10. luokka

LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Pohjankartanon koulun 10. luokka 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pohjankartanon koulun 10. luokka Oulun opetustoimen perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma LIITE Pohjankartanon koulun opetussuunnitelmaan 1.8.2005 alkaen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot