KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen vahvistaman taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa on määrätty noudatettavaksi. (Opetushallituksen määräys 41 / 011 / 2002) Tämä opetussuunnitelma on hyväksytty Vaasan kulttuurilautakunnassa ja on voimassa alkaen koskien kaikkia Kuula-opiston musiikin perusopetuksessa mukana olevia oppilaita. Sitä ennen suoritetut opinnot ovat voimassa ja siirtyvät tarvittavine muutoksineen tämän opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti annettaviin päättötodistuksiin.

2 SISÄLTÖ 1 YLEISET ASIAT Toiminta-ajatus Tavoitteet ja arvot Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö Opetustarjonta Yhteistyötahot Toiminnan arviointi ja kehittäminen 5 2 OPETUS Opetuksen laajuus Opetusalueet ja opetusjärjestelyt Varhaisiän musiikkikasvatus Instrumenttitaidot Yhteismusisointi Musiikin perusteet Kuuntelukasvatus Esiintymiskoulutus Valinnaiskurssit Opetuksen tavoitteet, rakenne ja keskeiset sisällöt Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perusopetuksen varhaistaso, soitinvalmennus Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Lisäopetus Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Avoimen opinto-ohjelman opetus 13 3 MUUT MÄÄRÄYKSET Oikeus oppilaspaikkaan Päiväkirja Opintokirja Kurssisuoritukset Oppilasarviointi Todistukset 17 Liite: Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän 19 opetussuunnitelma 2

3 1 YLEISET ASIAT 1.1 Toiminta-ajatus Kuula-opisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin sekä niihin liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tulee kehittää valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin ja tanssin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Keskeisenä tavoitteena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen. 1.2 Tavoitteet ja arvot Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opetuksen tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus oman oppilaitoksen sisällä sekä muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset. 1.3 Oppimiskäsitys Oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että oppilas valikoi ulkomaailmasta tulevaa informaatiota aiemman tietorakenteensa perusteella, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja tietojensa pohjalta ja rakentaa näin kuvaa maailmasta ja itsestään tämän maailman osana. Vuorovaikutuksellisena ja tilannesidonnaisena musiikin oppiminen liittyy olennaisesti siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet. 1.4 Opiskeluympäristö Oppimiskäsityksestä, missä oppilaan aktiivinen rooli tuodaan korostetusti esille, on seurauksena, että opiskeluympäristön tulee antaa oppilaalle mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeisessä asemassa on myös vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ja oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen. 3

4 Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se kannustaa oppilaan aktiivisuutta, tukee luovuutta, kunnioittaa itsenäistä ajattelua, lisää oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilasta luottamaan omiin kykyihinsä. Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaan kykyjen ja musiikillisen ilmaisun tavoitteellinen ja monipuolinen kehittäminen. Tavoitteena tulee olla myös opiskeluympäristössä vallitseva avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. 1.5 Opetustarjonta Kuula-opistossa annettavan laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus käsittää sekä klassisen että rytmimusiikin opetuksen ja se on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perustasoa edeltävä varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille. Opetuksen tavoitteita voidaan yksilöllistää vammaisuuden, sairauden tai näihin verrattavissa olevien syiden vuoksi. Kuula-opistossa järjestettävä opetus voidaan kytkeä musiikkiluokkien sekä toisen asteen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen voimassa olevien sopimusten perusteella. Opetusta voidaan integroida myös muiden taiteenalojen ja oppilaitosten, päiväkotien sekä muiden sopivien tahojen kanssa. Kuula-opiston opetustarjonta sisältää myös tanssinopetuksen. Tanssinopetus on tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta ja sillä on oma opetussuunnitelma (Liite). 1.6 Yhteistyötahot Oppilaitos rakentaa hyvin toimivat suhteet oppilaiden vanhempiin ja huoltajiin. Tämä tapahtuu siten, että oppilaan pääaineen opettajan, muiden oppilasta opettavien opettajien, rehtoreiden ja kansliahenkilökunnan tiedotus- ja keskusteluyhteys oppilaan vanhempiin/huoltajaan on avointa ja luottamuksellista. Säännöllisten tiedotteiden kautta pyritään kehittämään kotien ja Kuula-opiston yhteistyötä sekä jakamaan tietoa oppilaitoksen konserttitoiminnasta, opetuksesta ja muusta oppilaitoksen toimintaan liittyvästä. Tarvittaessa oppilaitos järjestää erillisiä tiedotustilaisuuksia. Kuula-opistolla on eri toimipisteissä ja eri osastoilla omia vanhempainyhdistyksiä. Oppilaitos tukee näiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaan. Oppilaitoksen eri osastojen välillä harjoitetaan ja kehitetään yhteistyötä. Yhteistyö voi olla säännöllistä tai periodeittain tapahtuvaa ja myös kokeilevaa. Opetusta rikastuttavaa ja oppilaita monipuolisesti palkitsevaa ja kehittävää on esimerkiksi musiikin- ja tanssinopetuksen integrointi sekä osastojen yhteisten projektien tuottaminen. Oppilaitos ylläpitää ja kehittää yhteistyöverkostoa päiväkoteihin, muihin oppilaitoksiin, taidelaitoksiin sekä kulttuurielämään niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Oppilaitos 4

5 vastaa mahdollisuuksiensa mukaan vieraista kulttuureista tänne muuttaneiden kulttuurisiin tarpeisiin. Kuula-opisto, osana Vaasan kaupungin organisaatiota, pyrkii kehittämään alueellista kulttuurielämää konsertein sekä erilaisin produktioin yksin ja yhteistyötahojensa kanssa. Oppilaitoksen julkista kuvaa kehitetään myös järjestämällä musiikkiesityksiä omien tilaisuuksien ulkopuolelle. Näistä esimerkkeinä voivat olla Vaasan kaupungin ja sivutoimipistekuntien järjestämät tilaisuudet, eri laitosten ja yritysten tilaisuudet sekä alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset lapsille ja nuorille kohdennetut tapahtumat kilpailuineen ja katselmuksineen. 1.7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Oppilaitoksen toiminnan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla pyritään toiminnan ja opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat tarkistetaan kollegioittain vuosittain. Arviointi toteutuu myös jatkuvana opetustuloksien seurantana. Kaupunki työnantajana arvioi hallintokuntien toimintaa erilaisin sisäisin menetelmin. Myös asiakkaiden mielipidemittauksia pyritään kehittämään osana toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Oppilaitos seuraa kansallisen ja kansainvälisen musiikkikasvatuksen muutoksia, musiikin ammatillisen opiskelun sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia ja musiikkikulttuurin ala- ja sisältökohtaisia kehittämistarpeita sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Toiminnan kehittäminen lähtee saatujen arviointien ja kyselyjen tuloksista, havaituista muutostarpeista ja kehityskeskusteluista. Kuula-opisto pitää ensisijaisen tärkeänä henkilökunnan jatkuvaa koulutusta, jotta oppilaitoksen hyviä tuloksia tuottava opetuksen taso pystyttäisiin säilyttämään. Oppilaitoksen keskeinen tavoite on myös henkilökunnan hyvän fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 5

6 2 OPETUS 2.1 Opetuksen laajuus Musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on Opetushallituksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti yhteensä 1300 tuntia. Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Aiempi opiskelu muissa vastaavissa musiikkioppilaitoksissa ja oppilaitoksen suoritusvaatimuksia vastaavilla kursseilla lasketaan mukaan opintojen laajuuteen sekä opintojen enimmäisaikaan. Varhaisiän musiikkikasvatuksen, sivuaineopetuksen ja valinnaiskurssien laajuudesta päättää opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti koulutuksen järjestäjä. Lukuvuoden pituus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti musiikin laajan oppimäärän laskennallinen laajuus muodostuu seuraavasti: Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet 385 tuntia 280 tuntia 390 tuntia 245 tuntia Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Instrumenttiopetus käsittää myös laulunopetuksen. Oppilaitos voi järjestää myös valinnaiskursseja. 2.2 Opetusalueet ja -järjestelyt Varhaisiän musiikkikasvatus Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää perhe- ja musiikkileikkikouluryhmissä sekä musiikkivalmennuksessa annettavan opetuksen ja muun näihin läheisesti liittyvän toiminnan. Ainevastuullinen rehtori hyväksyy lukuvuosittain ryhmien koon, opetusajat ja yleiset järjestelyt neuvoteltuaan ensin oppiaineesta vastaavien opettajien kanssa. 6

7 2.2.2 Instrumenttitaidot Eri instrumenttitaitojen opetusta annetaan oppilaitoksessa olevien resurssien puitteissa. Instrumenttitaitojen opetus on pääasiallisesti yksilöopetusta. Opettaja suunnittelee yhdessä oppilaansa kanssa instrumenttitaitojen opintojen lukuvuosittaiset tavoitteet. Suunnitellut tavoitteet vahvistaa oppilaan huoltaja allekirjoituksellaan. Opintosuunnitelma tulee tehdä lukuvuosittain lokakuun loppuun mennessä. Instrumenttitaitojen suoritustason mukaisesta opetusajasta ja opetuksen jaksotuksesta sovitaan ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Poikkeustapauksista on opettajan sovittava ainevastuullisen rehtorin kanssa. Osa oppilaalle varatusta instrumenttitaitojen opetusajasta on mahdollisuus käyttää myös ryhmätunteihin, yhteismusisointiin ja oppilaitoksessa järjestettäviin mestarikursseihin. Tästä on tapauskohtaisesti sovittava ainevastuullisen rehtorin kanssa Yhteismusisointi Yhteismusisointi liittyy olennaisena osana instrumenttitaitojen opetukseen siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Solistisen aineen opettaja valitsee oppilaallensa parhaiten soveltuvan ryhmän. Hyväksyttävistä yhteismusisointimuodoista päätetään ainekollegioittain. Opetus voi olla myös periodeittain tapahtuvaa Musiikin perusteet Musiikin perusteiden pääasiallinen sisältö on musiikin luku- ja kirjoitustaidon sekä musiikinhistorian opetus. Musiikin perusteiden opetus on pääasiallisesti ryhmäopetusta. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Ryhmien koossa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja perustasolla myös oppilasryhmän ikärakenne. Mikäli ryhmissä on tilaa, niihin voidaan ottaa myös oppilaitoksen ulkopuolisia oppilaita. Musiikin perusteiden opetusta voidaan järjestää myös yhteistoiminnassa musiikkiluokkien ja muiden oppilaitosten tai opetusta antavien tahojen kanssa. Ainevastuullinen rehtori päättää lukuvuosittain musiikin perusteiden opetusjärjestelyistä, oppiainejaoista, jaksotuksesta ja opiskeluajoista yhdessä aineen opettajien kanssa Kuuntelukasvatus Oppilaitoksen tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla. 7

8 2.2.6 Esiintymiskoulutus Oppilaitos huolehtii siitä, että oppilaalle on tarjolla riittävästi kunkin taidoille sopivia esiintymistilaisuuksia ja monipuolisia, palkitsevia tehtäviä. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen ja hyvä itsetunto, joten erityistä huomiota kiinnitetään esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn Valinnaiskurssit Valinnaiskurssit tukevat ja laajentavat oppilaan musiikillista kehitystä. Ne voivat laajentaa oppilaan instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys, improvisointi), lisätä musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikkiliikunta, sävellys) tai kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja (luova ilmaisu, esiintymistaito). Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietotekniikan ja musiikkiteknologian opetusta. Oppilas voi hyödyntää kurssitarjontaa myös tanssin valinnaiskursseista. Rehtori päättää lukuvuosittain tarjolla olevista valinnaiskursseista, niiden laajuudesta sekä niihin osallistumisesta. 2.3 Opetuksen tavoitteet, rakenne ja keskeiset sisällöt Varhaisiän musiikkikasvatus Opetuksen tavoitteet - lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle - lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin Opetus- ja opiskeluajat Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilan antamat mahdollisuudet. Perheryhmissä ja musiikkileikkikoulussa annetaan opetusta 8-12 lapsen ryhmissä minuuttia viikossa. Perheryhmät, joissa toinen lapsen vanhemmista on mukana, ovat tarkoitettu lapsille kolmeen ikävuoteen asti. Pienimmät n. 3-9 kuukauden ikäiset lapset kuuluvat vauvamuskariin, n. 1-2-vuotiaat taaperomuskariin ja n. 2-3-vuotiaat naperomuskariin. Musiikkileikkikoulun oppilaat ovat 3-6-vuotiaita. Musiikkileikkikoulun muksutason oppilaan on täytettävä aloituslukuvuoden elokuun loppuun mennessä 3 vuotta. Poikkeustapauksista sopii opettaja ainevastuullisen rehtorin kanssa. 8

9 Musiikkivalmennus on musiikkileikkikoulupohjalle rakentuvaa opetusta. Opetus tapahtuu 6-8 oppilaan ryhmissä 45 minuuttia viikossa siitä kalenterivuodesta lähtien, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja voi jatkua peruskoulun ala-asteen toisen luokan loppuun saakka. Opetuksen sisältö ja työtavat Varhaisiän musiikkikasvatuksella pyritään musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen, elämyksellisyyteen ja leikinomaisuuteen. Opetus on prosessiin painottunutta ja vastavuoroista. Se etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. Musiikin elementeistä rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen. Perheryhmissä rohkaistaan aikuista kotimusisointiin, joka tarjoaa lapselle elävän musisoinnin elämyksiä ja mallia. Musiikkivalmennuksessa jatketaan musiikin perusvalmiuksien kehittämistä. Opetukseen sisältyy instrumenttien, kuten viisikielisen kanteleen, nokkahuilun ja lyömäsoitinten opetusta sekä musiikin perusteiden alkeita. Soittoläksyjen avulla totutellaan pitkäjänteiseen, säännölliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä Musiikin perusopetuksen varhaistaso, soitinvalmennus Opetuksen tavoitteet - lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle - lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin Opetus- ja opiskeluajat Perusopetuksen varhaisin taso on nimeltään soitinvalmennus. Lukuvuosittain päätetään instrumentit, joissa soitinvalmennusopetusta järjestetään. Soitinvalmennukseen sisältyy instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta instrumentista riippuen minuuttia viikossa. Tämän lisäksi järjestetään yhteismusisointia tai ryhmätunteja, joiden järjestelyistä päätetään kunkin instrumentin ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Valmennusryhmien koot, oppilaiden ikäjakauma sekä opetuksen kesto päätetään myös ainekohtaisesti. 9

10 Opetuksen sisältö ja työtavat Soitinvalmennus on lapsen ehdoilla annettavaa instrumenttiopetusta vasta-alkajille. Opetuksen tulee toimia pehmeänä laskuna varsinaiselle instrumenttiopetukselle. Opetuksessa perehdytään soittotekniikan sekä nuotinluvun ymmärtämisen alkeisiin. Soittoläksyjen avulla totutellaan pitkäjänteiseen, säännölliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn Musiikin perustaso Opetuksen tavoitteet Musiikin perustason tavoitteena on, että oppilas - oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja - oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia - kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan - hallitsee monipuolista ohjelmistoa Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas - osaa kirjoittaa ja laulaa duuri-molli-tonaalisia melodioita - on harjaantunut rytmin hahmottamiseen - osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita - tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä - hyödyntää mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan - tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa - on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen Tämän lisäksi musiikin perustason rytmimusiikin oppilas - tekee itse sovituksia - osaa laulaa ja kirjoittaa bluesmelodioita ja pentatonisia melodioita - kykenee nuotintamaan rytmimusiikin perusmateriaalia Opetuksen sisältö ja työtavat Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja perusohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Rytmimusiikin opetuksessa perehdytään myös improvisointiin. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin heti, kun instrumentin hallinta sen mahdollistaa, on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja soitettava, tyylillisesti vaihteleva ja vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. 10

11 Säännölliset esiintymiset sekä musiikin kuuntelukasvatus ovat tärkeä osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetusta voidaan monipuolistaa mahdollisuuksien mukaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Musiikin historian kuuntelukasvatuksen osuutta tulee tehostaa viemällä oppilaita konsertteihin. Opetus- ja opiskeluajat Perustasolla oppilas saa henkilökohtaista pääinstrumentin opetusta minuuttia viikossa. Kurssitasojen mukaiset oppituntipituudet määritellään instrumenttikohtaisesti ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. Sivuinstrumentin opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Oppilaskohtaisista yhteismusisointimuodoista päätetään lukuvuosittain. Perustason musiikin perusteiden opetus alkaa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta. Oppiaineen opetus jaksotetaan siten, että opetussuunnitelman musiikin perusteiden tavoitteet toteutuvat. Oppilaan, joka aloittaa opintonsa ennen 11. ikävuottaan, tulee pääsääntöisesti suorittaa perustason päättötodistus viimeistään sinä lukuvuonna, kun hän päättää peruskoulun. Oppilaan, joka aloittaa opintonsa 11-vuotiaana tai sitä vanhempana, tulee pääsääntöisesti suorittaa perustason päättötodistus viimeistään 6. lukuvuoden loppuun mennessä. Laulun pääaineopiskelijan tulee pääsääntöisesti suorittaa perustason päättötodistus viimeistään 4. lukuvuoden loppuun mennessä. Mikäli opinnot pätevin perustein viivästyvät, anoo oppilaan pääaineen opettaja opinnoille lisäaikaa ainevastuulliselta rehtorilta. Myönnetty lisäaika voi pisimmillään olla yksi lukuvuosi Musiikkiopistotaso Opetuksen tavoitteet Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas - kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikinharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin - laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas - osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri-molli-tonaalisia melodioita - hallitsee moniäänistä ohjelmistoa - kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa - osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista - osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä 11

12 - on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen - on syventänyt oman musiikinlajinsa ja eri aikakausien tyylien tuntemusta - osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa Tämän lisäksi musiikkiopistotason rytmimusiikin oppilas - hallitsee tyylinmukaisen rytminkäsittelyn sekä tasajakoisesti että kolmemuunteisesti - osaa tuottaa ja tunnistaa vaativampia lopuketyyppejä ja harmonioita äänen kuljetuksineen rytmimusiikin rakenteissa - on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida improvisoituja sooloja Opetuksen sisältö ja työtavat Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. Instrumenttitaidot ja kyky yhteismusisointiin antavat vahvan pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Oppilaan siirtyessä opiskelemaan opistotason musiikin perusteita hänen lähtötasonsa voidaan tarkistaa. Täydentävää lisäopetusta annetaan tarpeen mukaan. Musiikin perusteiden sisältöalueet musiikkiopistotason opetuksessa ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Oppilaitos ratkaisee opetuksen osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Opetukseen voi liittää myös vapaan säestyksen elementtejä. Musiikin historian kuuntelukasvatuksen osuutta tulee tehostaa viemällä oppilaita konsertteihin. Opetusryhmien kokoa määriteltäessä otetaan huomioon opetuksen tavoitteet ja luonne. Täydentävää lisäopetusta annetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Opetus- ja opiskeluajat Musiikkiopistotasolla annetaan instrumenttitaitojen opetusta minuuttia viikossa. Sivuaineinstrumentin opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Oppilaskohtaisista yhteismusisointimuodoista päätetään lukuvuosittain. Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetus jaksotetaan siten, että opetussuunnitelman musiikin perusteiden tavoitteet toteutuvat. 12

13 Musiikkiopistotason päättötodistus tulee pääsääntöisesti suorittaa neljän opintovuoden aikana. Mikäli opinnot pätevin perustein viivästyvät, anoo oppilaan opettaja opinnoille lisäaikaa ainevastuulliselta rehtorilta. Pisimmillään voi lisäaika olla yksi lukuvuosi. Musiikkiopistotason päättötodistuksen suoritettuaan oppilas voi hakea oikeutta lisäopetukseen Lisäopetus Oppilaitos voi antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä tai muun esteen takia voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityslahjakkaiden oppilaiden musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Lisäopetusta saava oppilas voi suorittaa instrumenttitaidoissa jatkosuorituksia, musiikin perusteiden jatkosuorituksia sekä valinnaiskursseja. Oppilas voi tehdä suorituksia ja jatkosuorituksia myös sivuaineopinnoissa Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Tämä opintosuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan kanssa. Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Yksilöllistettyä opetusta järjestetään oppilaitoksen opetushenkilökunnan, opetustilojen ja muiden resurssien sallimissa puitteissa Avoimen opinto-ohjelman opetus Avoimen opinto-ohjelman opetus on musiikin laajasta oppimäärästä poikkeavaa, valtionosuustunteihin kuulumatonta opetusta. Oppiainevalikoima on yhteinen oppilaitoksen muiden osastojen kanssa. Opetusta järjestetään yksilö- ja ryhmäopetuksena. Opetuksen sisältö ei ole sidottu taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan, mutta oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös kurssisuorituksiin ja musiikin perusteiden opiskeluun, mikäli ryhmissä on tilaa. Oppilaalla on mahdollisuus osallistua myös yhteismusisointiin, mikäli hänen taitonsa riittävät ja mikäli ryhmissä on tilaa. Osasto on tarkoitettu kaikenikäisille, eikä opiskeluaikoja ole rajattu. Oppilas valitsee tarjolla olevista oppituntipituuksista ja opetuskertojen määrästä sopivaksi katsomansa vaihtoehdon lukukaudeksi kerrallaan. Opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat yksilökohtaisia, ja niistä päättävät oppilas ja oppilaan opettaja yhdessä. 13

14 3 MUUT MÄÄRÄYKSET 3.1 Oikeus oppilaspaikkaan Oppilaaksi ottamisen perusteista päättää kulttuurilautakunta. Oppilaaksi ottamisesta päättää ainevastuullinen rehtori kulttuurilautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti ainekollegiota kuultuaan. Mikäli oppilas ei kykene tai kieltäytyy noudattamasta hänelle kuuluvaa opetusohjelmaa, on siitä seurauksena oppilaspaikan jopa välitön menettäminen. Päätöksen oppilaspaikan menettämisestä tekee oppilaitoksen rehtori. Oppilas voi anoa opinnoilleen keskeytystä. Vapaamuotoinen kirjallinen anomus toimitetaan Kuulaopiston kansliaan. Ainevastuullinen rehtori myöntää keskeytyksen pätevistä syistä enintään yhdeksi lukuvuodeksi. Keskeytyskertoja voi pääsääntöisesti olla vain yksi. Varsinaisen oppilaan opintojen keskeytyksen edellytyksenä on, että hänellä on vähintään yksi kurssisuoritus pääinstrumentissaan. Edellä mainituista ehdoista voidaan poiketa, mikäli kysymyksessä on lääkärintodistuksella osoitettu välttämätön keskeytys, alaikäisen oppilaan tilapäinen muutto toiselle paikkakunnalle tai muu näihin verrattavissa oleva perustelu. Varhaisiän musiikkikasvatukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikin perusopetuksen varhaistason soitinvalmennuksen oppilasvalinta tapahtuu sisäänpääsytestillä. Oppilaspaikan saa vähintään yhdeksi lukuvuodeksi. Soitinvalmennuksesta oppilas voi hakea varsinaista oppilaspaikkaa uuden sisäänpääsytestin kautta. Musiikin perustason oppilaspaikka myönnetään sisäänpääsytestin kautta. Kuula-opiston oppilas saa oikeuden musiikkiopistotason instrumenttiopintoihin ainoastaan pääaineen päättösuorituksen arvioineen lautakunnan suosituksesta. Jos musiikkiopistotason oppilaspaikkaa hakee muu kuin Kuula-opiston oppilas, tulee hänen osallistua sisäänpääsytestiin antamalla taidoistaan näyte siinä instrumentissa, jota hän pyrkii opiskelemaan. Sivuinstrumenttiopetusta anotaan samalla lomakkeella, jolla ilmoitetaan seuraavan lukuvuoden opintojen jatkamisesta. Poikkeuksena on laulu tai toisen osaston (klassinen/rytmimusiikki) instrumenttiopetus, johon oppilaan tulee hakea sisäänpääsytestillä. Pääinstrumentin vaihto tapahtuu instrumentista riippuen joko pääainevaihtoa anomalla tai sisäänpääsytestiin osallistumalla. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee kysymykseen aina mikäli uusi pääainetoivomus on piano, laulu tai toisen osaston instrumentti (klassinen/rytmimusiikki). Musiikkiopistotason jälkeisestä lisäopetuksesta päättää ainevastuullinen rehtori oppilaan päättösuoritusten perusteella ja oppilaan opettajia kuultuaan. Opintojen jatkoilmoitukset on jätettävä Kuula-opiston kansliaan kevätlukukauden aikana lomakkeessa mainittuun päivään mennessä. 14

15 Ilmoittautuminen eri osastojen opinto-ohjelmiin sekä sisäänpääsytesteihin tapahtuu keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli oppilas pätevästä syystä ei kuitenkaan pysty osallistumaan kevään sisäänpääsytestiin, järjestetään testi syksyllä. Uudet oppilaat valitaan pääsääntöisesti uuden lukuvuoden alkuun mennessä, mutta vapautuneille oppilaspaikoille otetaan oppilaita sisäänpääsytestilistoilta myös kesken lukuvuoden. Avoimen opinto-ohjelman osastolle ei ole määrättyä ilmoittautumisaikaa ja oppilaspaikat täytetään ilman sisäänpääsytestiä. Musiikin perusteiden opetusryhmiin, mikäli niissä on tilaa, otetaan sekä avoimen opinto-ohjelman oppilaat että yksityisoppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. 3.2 Päiväkirja Opettaja pitää päiväkirjaa oppilaan osallistumisesta opetukseen. Yhteismusisoinnista pidettävään päiväkirjaan opettaja merkitsee toteutuneen opetuksen oppilaskohtaisesti. Päiväkirjoja pidetään lukukausittain ja niillä osoitetaan myös opetuksen toteutumiskerrat. 3.3 Opintokirja Kuula-opiston jokaisella varsinaisella oppilaalla on opintokirja. Oppilas huolehtii yhdessä opettajiensa kanssa siitä, että opintokirjaan tulee tarvittavat merkinnät. Opintokirja toimii oppilaan portfoliona tai osana sitä. 3.4 Kurssisuoritukset Todistuksiin vaadittavat instrumenttitaitojen ja musiikin perusteiden suoritukset ovat virallisia kurssisuorituksia. Ainekollegioiden päätöksillä kurssisuorituksia voidaan jakaa osasuorituksiin. Kurssisuoritukset tuovat opetukseen tavoitteita, kokonaisuuksien hallintaa ja mahdollistavat oppilaan kehityksen seurannan. Kurssisuoritukset perustuvat pääasiallisesti valtakunnallisiin kurssisuoritusvaatimuksiin, jotka ovat ohjeellisia. Ainevastuullinen rehtori voi hyväksyä oppilaan muissa lakisääteisissä musiikkioppilaitoksissa tai vastaavissa oppilaitoksissa sekä kursseilla tekemiä kurssisuorituksia. Kuula-opisto ottaa vastaan myös opiston ulkopuolisten opiskelijoiden kurssisuorituksia. 3.5 Oppilasarviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista : - arvioinnin tehtävät ja kohteet - arvosana-asteikot ja arviointikriteerit 15

16 - arvosanan korottaminen - opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset - arvioinnin oikaiseminen - päättötodistuksen sisältö Arvioinnin menetelmät on valittava siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. Arvosana-asteikko : erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), hyväksytty (1) Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Muut kuin päättösuoritukset voidaan hyväksyä ilman arvosanaa merkinnällä suoritettu. Oppilas saa kaikista suorituksistaan myös sanallisen palautteen. Yhteismusisoinnista ja valinnaiskursseista annetaan osallistumismerkintä. Solistisista päättösuorituksista ja osasuorituksista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää: - oppilaan henkilötiedot - suorituksen nimen, tason ja suoritusajankohdan - edellisen suorituksen ajankohdan - merkinnän onko kysymyksessä pää- vai sivuaineinstrumentti - oman opettajan allekirjoituksella vahvistetun ohjelman ja suoritusta varten harjoitetun ohjelmiston - annetut arvosanat tai merkinnän suoritettu - arvioitsijoiden nimet vahvistettuna allekirjoituksin - tarvittaessa tiedon a) oikeudesta opintojen jatkamiseen, b) vaatimukset suorituksen täydentämiseen tai uusimiseen Kuula-opiston oppilaan kurssisuorituksen ohjelman ja ohjelmiston vahvistaa allekirjoituksellaan oppilaan oma opettaja. Yksityisoppilaan kurssisuorituksen ohjelman ja ohjelmiston vahvistaa allekirjoituksellaan oppilaan oma opettaja ja Kuula-opiston puolesta tarkistuksen suorittaa ainevastuullinen opettaja. Tarkistus tulee suorittaa ja vahvistaa allekirjoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen suorituksen täytäntöönpanoa. Musiikin perusteiden päättösuorituksista ja osasuorituksista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää: - oppilaan nimen - merkinnän mikäli oppilas ei ole oppilaitoksen kirjoilla - suorituksen nimen, tason ja suoritusajankohdan - annetun arvosanan tai merkinnän suoritettu - arvioitsijoiden nimet vahvistettuna allekirjoituksin - vaatimukset suorituksen täydentämiseen tai uusimiseen Perustason instrumenttitaitojen päättösuoritusten ja osasuoritusten arvioitsijoita on vähintään kolme, joista yksi on oma opettaja. Musiikkiopistotason instrumenttitaitojen päättösuoritusten ja osasuoritusten arvioitsijoita on vähintään neljä, joista yksi on oma opettaja. Varsinaisesta kurssisuorituksesta erotetun asteikkosuorituksen arvioitsijoiden määrästä voidaan sopia 16

17 ainekollegioittain. Musiikin perusteiden päättösuoritusten arvioitsijoita on vähintään kaksi, joista yksi on oma opettaja. Musiikin perusteiden osasuoritusten arvioinnin suorittaa oma opettaja. Mikäli oma opettaja on perustelluin syin estynyt osallistumaan arviointiin voi hänen tilallaan olla joku toinen opettaja. Ainevastuullinen rehtori päättää kurssisuoritusten arvioitsijoista asettamansa ainekollegion puitteissa. Hän voi asettaa lautakuntiin myös muita opettajia tai ulkopuolisia arvioitsijoita. Arvioinnin puheenjohtajana toimii ainekollegion puheenjohtaja tai joku kollegion jäsenistä. Arviointilautakuntaan osallistuessaan ainevastuullinen rehtori toimii halutessaan puheenjohtajana. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan lukuvuosittain. Niinä vuosina, kun oppilas ei tee kurssisuoritusta, arvioinnin edistymisen tavoitteiden toteutumisesta tekee oma opettaja. 3.6 Todistukset Musiikin laajan oppimäärän, musiikin perustason päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat : - koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi - opinnot, joista päättötodistus annetaan - oppilaan nimi ja henkilötunnus - opiskeluaika - oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta - musiikin perusteiden päättösuoritukset, arvosanat ja suorituksien ajankohdat - osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat - muut mahdolliset opintosuoritukset - rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima - opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - maininta koulutuksen toteutuneen Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti - maininta musiikin laajan oppimäärän sisältävän musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot - arvosana-asteikko Musiikin laajan oppimäärän, musiikkiopistotason päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat : - koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi - opinnot, joista päättötodistus annetaan - oppilaan nimi ja henkilötunnus - opiskeluaika - oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta - musiikin perusteiden päättösuoritukset, arvosanat ja suorituksien ajankohdat - osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat - muut mahdolliset opintosuoritukset - rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima - opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - maininta koulutuksen toteutuneen Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti 17

18 - maininta musiikin laajan oppimäärän sisältävän musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot - arvosana-asteikko Sekä musiikin perustason että musiikkiopistotason päättötodistuksissa on mainittava, onko pääaineen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset tehty Suomen musiikkioppilaitosten liiton vai jonkun muun vaatimusten mukaan. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Oppilas, joka päättää opintonsa suoritettuaan soittimessaan ja musiikin perusteissa 2/3-kurssit, saa musiikkitaidon päättötodistuksen. Mikäli oppilaan pääaine on laulu, tulee siitä vastaavasti suorittaa koko peruskurssi. Musiikkitaidon päättötodistus on Kuula-opiston sisäinen päättötodistus. Kuula-opisto myöntää todistuksia ja päättötodistuksia myös avoimen opinto-ohjelman oppilaille. Tällöin tietoihin lisätään, että opinnot on suoritettu avoimen opinto-ohjelman osastolla. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus osallistumisesta opetukseen sekä mahdollisista kurssisuorituksista arvosanoineen. 18

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 1 MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2 OPPIMISKÄSITYS 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 OPETUKSEN RAKENNE 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1 Laajan oppimäärän tehtävä, arvot sekä yleiset tavoitteet 2 Toiminta-ajatus 2. luku

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTO AVONIA. Opetussuunnitelma

MUSIIKKIOPISTO AVONIA. Opetussuunnitelma MUSIIKKIOPISTO AVONIA Opetussuunnitelma SISÄLTÖ 1. TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 2 Oppimiskäsitys 3 Oppimisympäristö ja työtavat 3 Tavoitteet 4 2. ARVIOINTI 5 Arvioinnin lähtökohtia 5 Arviointi käytännössä

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen?

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? Junnu Kataja 18.11.2015 OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA SISÄLTÖ On sitä ennenkin

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot