KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen vahvistaman taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa on määrätty noudatettavaksi. (Opetushallituksen määräys 41 / 011 / 2002) Tämä opetussuunnitelma on hyväksytty Vaasan kulttuurilautakunnassa ja on voimassa alkaen koskien kaikkia Kuula-opiston musiikin perusopetuksessa mukana olevia oppilaita. Sitä ennen suoritetut opinnot ovat voimassa ja siirtyvät tarvittavine muutoksineen tämän opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti annettaviin päättötodistuksiin.

2 SISÄLTÖ 1 YLEISET ASIAT Toiminta-ajatus Tavoitteet ja arvot Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö Opetustarjonta Yhteistyötahot Toiminnan arviointi ja kehittäminen 5 2 OPETUS Opetuksen laajuus Opetusalueet ja opetusjärjestelyt Varhaisiän musiikkikasvatus Instrumenttitaidot Yhteismusisointi Musiikin perusteet Kuuntelukasvatus Esiintymiskoulutus Valinnaiskurssit Opetuksen tavoitteet, rakenne ja keskeiset sisällöt Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perusopetuksen varhaistaso, soitinvalmennus Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Lisäopetus Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Avoimen opinto-ohjelman opetus 13 3 MUUT MÄÄRÄYKSET Oikeus oppilaspaikkaan Päiväkirja Opintokirja Kurssisuoritukset Oppilasarviointi Todistukset 17 Liite: Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän 19 opetussuunnitelma 2

3 1 YLEISET ASIAT 1.1 Toiminta-ajatus Kuula-opisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin sekä niihin liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tulee kehittää valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin ja tanssin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Keskeisenä tavoitteena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen. 1.2 Tavoitteet ja arvot Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opetuksen tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus oman oppilaitoksen sisällä sekä muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset. 1.3 Oppimiskäsitys Oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että oppilas valikoi ulkomaailmasta tulevaa informaatiota aiemman tietorakenteensa perusteella, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja tietojensa pohjalta ja rakentaa näin kuvaa maailmasta ja itsestään tämän maailman osana. Vuorovaikutuksellisena ja tilannesidonnaisena musiikin oppiminen liittyy olennaisesti siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet. 1.4 Opiskeluympäristö Oppimiskäsityksestä, missä oppilaan aktiivinen rooli tuodaan korostetusti esille, on seurauksena, että opiskeluympäristön tulee antaa oppilaalle mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeisessä asemassa on myös vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ja oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen. 3

4 Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se kannustaa oppilaan aktiivisuutta, tukee luovuutta, kunnioittaa itsenäistä ajattelua, lisää oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilasta luottamaan omiin kykyihinsä. Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaan kykyjen ja musiikillisen ilmaisun tavoitteellinen ja monipuolinen kehittäminen. Tavoitteena tulee olla myös opiskeluympäristössä vallitseva avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. 1.5 Opetustarjonta Kuula-opistossa annettavan laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus käsittää sekä klassisen että rytmimusiikin opetuksen ja se on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perustasoa edeltävä varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille. Opetuksen tavoitteita voidaan yksilöllistää vammaisuuden, sairauden tai näihin verrattavissa olevien syiden vuoksi. Kuula-opistossa järjestettävä opetus voidaan kytkeä musiikkiluokkien sekä toisen asteen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen voimassa olevien sopimusten perusteella. Opetusta voidaan integroida myös muiden taiteenalojen ja oppilaitosten, päiväkotien sekä muiden sopivien tahojen kanssa. Kuula-opiston opetustarjonta sisältää myös tanssinopetuksen. Tanssinopetus on tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta ja sillä on oma opetussuunnitelma (Liite). 1.6 Yhteistyötahot Oppilaitos rakentaa hyvin toimivat suhteet oppilaiden vanhempiin ja huoltajiin. Tämä tapahtuu siten, että oppilaan pääaineen opettajan, muiden oppilasta opettavien opettajien, rehtoreiden ja kansliahenkilökunnan tiedotus- ja keskusteluyhteys oppilaan vanhempiin/huoltajaan on avointa ja luottamuksellista. Säännöllisten tiedotteiden kautta pyritään kehittämään kotien ja Kuula-opiston yhteistyötä sekä jakamaan tietoa oppilaitoksen konserttitoiminnasta, opetuksesta ja muusta oppilaitoksen toimintaan liittyvästä. Tarvittaessa oppilaitos järjestää erillisiä tiedotustilaisuuksia. Kuula-opistolla on eri toimipisteissä ja eri osastoilla omia vanhempainyhdistyksiä. Oppilaitos tukee näiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaan. Oppilaitoksen eri osastojen välillä harjoitetaan ja kehitetään yhteistyötä. Yhteistyö voi olla säännöllistä tai periodeittain tapahtuvaa ja myös kokeilevaa. Opetusta rikastuttavaa ja oppilaita monipuolisesti palkitsevaa ja kehittävää on esimerkiksi musiikin- ja tanssinopetuksen integrointi sekä osastojen yhteisten projektien tuottaminen. Oppilaitos ylläpitää ja kehittää yhteistyöverkostoa päiväkoteihin, muihin oppilaitoksiin, taidelaitoksiin sekä kulttuurielämään niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Oppilaitos 4

5 vastaa mahdollisuuksiensa mukaan vieraista kulttuureista tänne muuttaneiden kulttuurisiin tarpeisiin. Kuula-opisto, osana Vaasan kaupungin organisaatiota, pyrkii kehittämään alueellista kulttuurielämää konsertein sekä erilaisin produktioin yksin ja yhteistyötahojensa kanssa. Oppilaitoksen julkista kuvaa kehitetään myös järjestämällä musiikkiesityksiä omien tilaisuuksien ulkopuolelle. Näistä esimerkkeinä voivat olla Vaasan kaupungin ja sivutoimipistekuntien järjestämät tilaisuudet, eri laitosten ja yritysten tilaisuudet sekä alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset lapsille ja nuorille kohdennetut tapahtumat kilpailuineen ja katselmuksineen. 1.7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Oppilaitoksen toiminnan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla pyritään toiminnan ja opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat tarkistetaan kollegioittain vuosittain. Arviointi toteutuu myös jatkuvana opetustuloksien seurantana. Kaupunki työnantajana arvioi hallintokuntien toimintaa erilaisin sisäisin menetelmin. Myös asiakkaiden mielipidemittauksia pyritään kehittämään osana toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Oppilaitos seuraa kansallisen ja kansainvälisen musiikkikasvatuksen muutoksia, musiikin ammatillisen opiskelun sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia ja musiikkikulttuurin ala- ja sisältökohtaisia kehittämistarpeita sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Toiminnan kehittäminen lähtee saatujen arviointien ja kyselyjen tuloksista, havaituista muutostarpeista ja kehityskeskusteluista. Kuula-opisto pitää ensisijaisen tärkeänä henkilökunnan jatkuvaa koulutusta, jotta oppilaitoksen hyviä tuloksia tuottava opetuksen taso pystyttäisiin säilyttämään. Oppilaitoksen keskeinen tavoite on myös henkilökunnan hyvän fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 5

6 2 OPETUS 2.1 Opetuksen laajuus Musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on Opetushallituksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti yhteensä 1300 tuntia. Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Aiempi opiskelu muissa vastaavissa musiikkioppilaitoksissa ja oppilaitoksen suoritusvaatimuksia vastaavilla kursseilla lasketaan mukaan opintojen laajuuteen sekä opintojen enimmäisaikaan. Varhaisiän musiikkikasvatuksen, sivuaineopetuksen ja valinnaiskurssien laajuudesta päättää opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti koulutuksen järjestäjä. Lukuvuoden pituus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti musiikin laajan oppimäärän laskennallinen laajuus muodostuu seuraavasti: Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet 385 tuntia 280 tuntia 390 tuntia 245 tuntia Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Instrumenttiopetus käsittää myös laulunopetuksen. Oppilaitos voi järjestää myös valinnaiskursseja. 2.2 Opetusalueet ja -järjestelyt Varhaisiän musiikkikasvatus Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää perhe- ja musiikkileikkikouluryhmissä sekä musiikkivalmennuksessa annettavan opetuksen ja muun näihin läheisesti liittyvän toiminnan. Ainevastuullinen rehtori hyväksyy lukuvuosittain ryhmien koon, opetusajat ja yleiset järjestelyt neuvoteltuaan ensin oppiaineesta vastaavien opettajien kanssa. 6

7 2.2.2 Instrumenttitaidot Eri instrumenttitaitojen opetusta annetaan oppilaitoksessa olevien resurssien puitteissa. Instrumenttitaitojen opetus on pääasiallisesti yksilöopetusta. Opettaja suunnittelee yhdessä oppilaansa kanssa instrumenttitaitojen opintojen lukuvuosittaiset tavoitteet. Suunnitellut tavoitteet vahvistaa oppilaan huoltaja allekirjoituksellaan. Opintosuunnitelma tulee tehdä lukuvuosittain lokakuun loppuun mennessä. Instrumenttitaitojen suoritustason mukaisesta opetusajasta ja opetuksen jaksotuksesta sovitaan ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Poikkeustapauksista on opettajan sovittava ainevastuullisen rehtorin kanssa. Osa oppilaalle varatusta instrumenttitaitojen opetusajasta on mahdollisuus käyttää myös ryhmätunteihin, yhteismusisointiin ja oppilaitoksessa järjestettäviin mestarikursseihin. Tästä on tapauskohtaisesti sovittava ainevastuullisen rehtorin kanssa Yhteismusisointi Yhteismusisointi liittyy olennaisena osana instrumenttitaitojen opetukseen siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Solistisen aineen opettaja valitsee oppilaallensa parhaiten soveltuvan ryhmän. Hyväksyttävistä yhteismusisointimuodoista päätetään ainekollegioittain. Opetus voi olla myös periodeittain tapahtuvaa Musiikin perusteet Musiikin perusteiden pääasiallinen sisältö on musiikin luku- ja kirjoitustaidon sekä musiikinhistorian opetus. Musiikin perusteiden opetus on pääasiallisesti ryhmäopetusta. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Ryhmien koossa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja perustasolla myös oppilasryhmän ikärakenne. Mikäli ryhmissä on tilaa, niihin voidaan ottaa myös oppilaitoksen ulkopuolisia oppilaita. Musiikin perusteiden opetusta voidaan järjestää myös yhteistoiminnassa musiikkiluokkien ja muiden oppilaitosten tai opetusta antavien tahojen kanssa. Ainevastuullinen rehtori päättää lukuvuosittain musiikin perusteiden opetusjärjestelyistä, oppiainejaoista, jaksotuksesta ja opiskeluajoista yhdessä aineen opettajien kanssa Kuuntelukasvatus Oppilaitoksen tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla. 7

8 2.2.6 Esiintymiskoulutus Oppilaitos huolehtii siitä, että oppilaalle on tarjolla riittävästi kunkin taidoille sopivia esiintymistilaisuuksia ja monipuolisia, palkitsevia tehtäviä. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen ja hyvä itsetunto, joten erityistä huomiota kiinnitetään esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn Valinnaiskurssit Valinnaiskurssit tukevat ja laajentavat oppilaan musiikillista kehitystä. Ne voivat laajentaa oppilaan instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys, improvisointi), lisätä musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikkiliikunta, sävellys) tai kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja (luova ilmaisu, esiintymistaito). Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietotekniikan ja musiikkiteknologian opetusta. Oppilas voi hyödyntää kurssitarjontaa myös tanssin valinnaiskursseista. Rehtori päättää lukuvuosittain tarjolla olevista valinnaiskursseista, niiden laajuudesta sekä niihin osallistumisesta. 2.3 Opetuksen tavoitteet, rakenne ja keskeiset sisällöt Varhaisiän musiikkikasvatus Opetuksen tavoitteet - lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle - lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin Opetus- ja opiskeluajat Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilan antamat mahdollisuudet. Perheryhmissä ja musiikkileikkikoulussa annetaan opetusta 8-12 lapsen ryhmissä minuuttia viikossa. Perheryhmät, joissa toinen lapsen vanhemmista on mukana, ovat tarkoitettu lapsille kolmeen ikävuoteen asti. Pienimmät n. 3-9 kuukauden ikäiset lapset kuuluvat vauvamuskariin, n. 1-2-vuotiaat taaperomuskariin ja n. 2-3-vuotiaat naperomuskariin. Musiikkileikkikoulun oppilaat ovat 3-6-vuotiaita. Musiikkileikkikoulun muksutason oppilaan on täytettävä aloituslukuvuoden elokuun loppuun mennessä 3 vuotta. Poikkeustapauksista sopii opettaja ainevastuullisen rehtorin kanssa. 8

9 Musiikkivalmennus on musiikkileikkikoulupohjalle rakentuvaa opetusta. Opetus tapahtuu 6-8 oppilaan ryhmissä 45 minuuttia viikossa siitä kalenterivuodesta lähtien, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja voi jatkua peruskoulun ala-asteen toisen luokan loppuun saakka. Opetuksen sisältö ja työtavat Varhaisiän musiikkikasvatuksella pyritään musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen, elämyksellisyyteen ja leikinomaisuuteen. Opetus on prosessiin painottunutta ja vastavuoroista. Se etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. Musiikin elementeistä rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen. Perheryhmissä rohkaistaan aikuista kotimusisointiin, joka tarjoaa lapselle elävän musisoinnin elämyksiä ja mallia. Musiikkivalmennuksessa jatketaan musiikin perusvalmiuksien kehittämistä. Opetukseen sisältyy instrumenttien, kuten viisikielisen kanteleen, nokkahuilun ja lyömäsoitinten opetusta sekä musiikin perusteiden alkeita. Soittoläksyjen avulla totutellaan pitkäjänteiseen, säännölliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä Musiikin perusopetuksen varhaistaso, soitinvalmennus Opetuksen tavoitteet - lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle - lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin Opetus- ja opiskeluajat Perusopetuksen varhaisin taso on nimeltään soitinvalmennus. Lukuvuosittain päätetään instrumentit, joissa soitinvalmennusopetusta järjestetään. Soitinvalmennukseen sisältyy instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta instrumentista riippuen minuuttia viikossa. Tämän lisäksi järjestetään yhteismusisointia tai ryhmätunteja, joiden järjestelyistä päätetään kunkin instrumentin ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Valmennusryhmien koot, oppilaiden ikäjakauma sekä opetuksen kesto päätetään myös ainekohtaisesti. 9

10 Opetuksen sisältö ja työtavat Soitinvalmennus on lapsen ehdoilla annettavaa instrumenttiopetusta vasta-alkajille. Opetuksen tulee toimia pehmeänä laskuna varsinaiselle instrumenttiopetukselle. Opetuksessa perehdytään soittotekniikan sekä nuotinluvun ymmärtämisen alkeisiin. Soittoläksyjen avulla totutellaan pitkäjänteiseen, säännölliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn Musiikin perustaso Opetuksen tavoitteet Musiikin perustason tavoitteena on, että oppilas - oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja - oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia - kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan - hallitsee monipuolista ohjelmistoa Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas - osaa kirjoittaa ja laulaa duuri-molli-tonaalisia melodioita - on harjaantunut rytmin hahmottamiseen - osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita - tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä - hyödyntää mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan - tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa - on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen Tämän lisäksi musiikin perustason rytmimusiikin oppilas - tekee itse sovituksia - osaa laulaa ja kirjoittaa bluesmelodioita ja pentatonisia melodioita - kykenee nuotintamaan rytmimusiikin perusmateriaalia Opetuksen sisältö ja työtavat Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja perusohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Rytmimusiikin opetuksessa perehdytään myös improvisointiin. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin heti, kun instrumentin hallinta sen mahdollistaa, on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja soitettava, tyylillisesti vaihteleva ja vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. 10

11 Säännölliset esiintymiset sekä musiikin kuuntelukasvatus ovat tärkeä osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetusta voidaan monipuolistaa mahdollisuuksien mukaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Musiikin historian kuuntelukasvatuksen osuutta tulee tehostaa viemällä oppilaita konsertteihin. Opetus- ja opiskeluajat Perustasolla oppilas saa henkilökohtaista pääinstrumentin opetusta minuuttia viikossa. Kurssitasojen mukaiset oppituntipituudet määritellään instrumenttikohtaisesti ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. Sivuinstrumentin opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Oppilaskohtaisista yhteismusisointimuodoista päätetään lukuvuosittain. Perustason musiikin perusteiden opetus alkaa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta. Oppiaineen opetus jaksotetaan siten, että opetussuunnitelman musiikin perusteiden tavoitteet toteutuvat. Oppilaan, joka aloittaa opintonsa ennen 11. ikävuottaan, tulee pääsääntöisesti suorittaa perustason päättötodistus viimeistään sinä lukuvuonna, kun hän päättää peruskoulun. Oppilaan, joka aloittaa opintonsa 11-vuotiaana tai sitä vanhempana, tulee pääsääntöisesti suorittaa perustason päättötodistus viimeistään 6. lukuvuoden loppuun mennessä. Laulun pääaineopiskelijan tulee pääsääntöisesti suorittaa perustason päättötodistus viimeistään 4. lukuvuoden loppuun mennessä. Mikäli opinnot pätevin perustein viivästyvät, anoo oppilaan pääaineen opettaja opinnoille lisäaikaa ainevastuulliselta rehtorilta. Myönnetty lisäaika voi pisimmillään olla yksi lukuvuosi Musiikkiopistotaso Opetuksen tavoitteet Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas - kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikinharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin - laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas - osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri-molli-tonaalisia melodioita - hallitsee moniäänistä ohjelmistoa - kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa - osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista - osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä 11

12 - on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen - on syventänyt oman musiikinlajinsa ja eri aikakausien tyylien tuntemusta - osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa Tämän lisäksi musiikkiopistotason rytmimusiikin oppilas - hallitsee tyylinmukaisen rytminkäsittelyn sekä tasajakoisesti että kolmemuunteisesti - osaa tuottaa ja tunnistaa vaativampia lopuketyyppejä ja harmonioita äänen kuljetuksineen rytmimusiikin rakenteissa - on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida improvisoituja sooloja Opetuksen sisältö ja työtavat Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. Instrumenttitaidot ja kyky yhteismusisointiin antavat vahvan pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Oppilaan siirtyessä opiskelemaan opistotason musiikin perusteita hänen lähtötasonsa voidaan tarkistaa. Täydentävää lisäopetusta annetaan tarpeen mukaan. Musiikin perusteiden sisältöalueet musiikkiopistotason opetuksessa ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Oppilaitos ratkaisee opetuksen osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Opetukseen voi liittää myös vapaan säestyksen elementtejä. Musiikin historian kuuntelukasvatuksen osuutta tulee tehostaa viemällä oppilaita konsertteihin. Opetusryhmien kokoa määriteltäessä otetaan huomioon opetuksen tavoitteet ja luonne. Täydentävää lisäopetusta annetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Opetus- ja opiskeluajat Musiikkiopistotasolla annetaan instrumenttitaitojen opetusta minuuttia viikossa. Sivuaineinstrumentin opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Oppilaskohtaisista yhteismusisointimuodoista päätetään lukuvuosittain. Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetus jaksotetaan siten, että opetussuunnitelman musiikin perusteiden tavoitteet toteutuvat. 12

13 Musiikkiopistotason päättötodistus tulee pääsääntöisesti suorittaa neljän opintovuoden aikana. Mikäli opinnot pätevin perustein viivästyvät, anoo oppilaan opettaja opinnoille lisäaikaa ainevastuulliselta rehtorilta. Pisimmillään voi lisäaika olla yksi lukuvuosi. Musiikkiopistotason päättötodistuksen suoritettuaan oppilas voi hakea oikeutta lisäopetukseen Lisäopetus Oppilaitos voi antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä tai muun esteen takia voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityslahjakkaiden oppilaiden musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Lisäopetusta saava oppilas voi suorittaa instrumenttitaidoissa jatkosuorituksia, musiikin perusteiden jatkosuorituksia sekä valinnaiskursseja. Oppilas voi tehdä suorituksia ja jatkosuorituksia myös sivuaineopinnoissa Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Tämä opintosuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan kanssa. Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Yksilöllistettyä opetusta järjestetään oppilaitoksen opetushenkilökunnan, opetustilojen ja muiden resurssien sallimissa puitteissa Avoimen opinto-ohjelman opetus Avoimen opinto-ohjelman opetus on musiikin laajasta oppimäärästä poikkeavaa, valtionosuustunteihin kuulumatonta opetusta. Oppiainevalikoima on yhteinen oppilaitoksen muiden osastojen kanssa. Opetusta järjestetään yksilö- ja ryhmäopetuksena. Opetuksen sisältö ei ole sidottu taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan, mutta oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös kurssisuorituksiin ja musiikin perusteiden opiskeluun, mikäli ryhmissä on tilaa. Oppilaalla on mahdollisuus osallistua myös yhteismusisointiin, mikäli hänen taitonsa riittävät ja mikäli ryhmissä on tilaa. Osasto on tarkoitettu kaikenikäisille, eikä opiskeluaikoja ole rajattu. Oppilas valitsee tarjolla olevista oppituntipituuksista ja opetuskertojen määrästä sopivaksi katsomansa vaihtoehdon lukukaudeksi kerrallaan. Opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat yksilökohtaisia, ja niistä päättävät oppilas ja oppilaan opettaja yhdessä. 13

14 3 MUUT MÄÄRÄYKSET 3.1 Oikeus oppilaspaikkaan Oppilaaksi ottamisen perusteista päättää kulttuurilautakunta. Oppilaaksi ottamisesta päättää ainevastuullinen rehtori kulttuurilautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti ainekollegiota kuultuaan. Mikäli oppilas ei kykene tai kieltäytyy noudattamasta hänelle kuuluvaa opetusohjelmaa, on siitä seurauksena oppilaspaikan jopa välitön menettäminen. Päätöksen oppilaspaikan menettämisestä tekee oppilaitoksen rehtori. Oppilas voi anoa opinnoilleen keskeytystä. Vapaamuotoinen kirjallinen anomus toimitetaan Kuulaopiston kansliaan. Ainevastuullinen rehtori myöntää keskeytyksen pätevistä syistä enintään yhdeksi lukuvuodeksi. Keskeytyskertoja voi pääsääntöisesti olla vain yksi. Varsinaisen oppilaan opintojen keskeytyksen edellytyksenä on, että hänellä on vähintään yksi kurssisuoritus pääinstrumentissaan. Edellä mainituista ehdoista voidaan poiketa, mikäli kysymyksessä on lääkärintodistuksella osoitettu välttämätön keskeytys, alaikäisen oppilaan tilapäinen muutto toiselle paikkakunnalle tai muu näihin verrattavissa oleva perustelu. Varhaisiän musiikkikasvatukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikin perusopetuksen varhaistason soitinvalmennuksen oppilasvalinta tapahtuu sisäänpääsytestillä. Oppilaspaikan saa vähintään yhdeksi lukuvuodeksi. Soitinvalmennuksesta oppilas voi hakea varsinaista oppilaspaikkaa uuden sisäänpääsytestin kautta. Musiikin perustason oppilaspaikka myönnetään sisäänpääsytestin kautta. Kuula-opiston oppilas saa oikeuden musiikkiopistotason instrumenttiopintoihin ainoastaan pääaineen päättösuorituksen arvioineen lautakunnan suosituksesta. Jos musiikkiopistotason oppilaspaikkaa hakee muu kuin Kuula-opiston oppilas, tulee hänen osallistua sisäänpääsytestiin antamalla taidoistaan näyte siinä instrumentissa, jota hän pyrkii opiskelemaan. Sivuinstrumenttiopetusta anotaan samalla lomakkeella, jolla ilmoitetaan seuraavan lukuvuoden opintojen jatkamisesta. Poikkeuksena on laulu tai toisen osaston (klassinen/rytmimusiikki) instrumenttiopetus, johon oppilaan tulee hakea sisäänpääsytestillä. Pääinstrumentin vaihto tapahtuu instrumentista riippuen joko pääainevaihtoa anomalla tai sisäänpääsytestiin osallistumalla. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee kysymykseen aina mikäli uusi pääainetoivomus on piano, laulu tai toisen osaston instrumentti (klassinen/rytmimusiikki). Musiikkiopistotason jälkeisestä lisäopetuksesta päättää ainevastuullinen rehtori oppilaan päättösuoritusten perusteella ja oppilaan opettajia kuultuaan. Opintojen jatkoilmoitukset on jätettävä Kuula-opiston kansliaan kevätlukukauden aikana lomakkeessa mainittuun päivään mennessä. 14

15 Ilmoittautuminen eri osastojen opinto-ohjelmiin sekä sisäänpääsytesteihin tapahtuu keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli oppilas pätevästä syystä ei kuitenkaan pysty osallistumaan kevään sisäänpääsytestiin, järjestetään testi syksyllä. Uudet oppilaat valitaan pääsääntöisesti uuden lukuvuoden alkuun mennessä, mutta vapautuneille oppilaspaikoille otetaan oppilaita sisäänpääsytestilistoilta myös kesken lukuvuoden. Avoimen opinto-ohjelman osastolle ei ole määrättyä ilmoittautumisaikaa ja oppilaspaikat täytetään ilman sisäänpääsytestiä. Musiikin perusteiden opetusryhmiin, mikäli niissä on tilaa, otetaan sekä avoimen opinto-ohjelman oppilaat että yksityisoppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. 3.2 Päiväkirja Opettaja pitää päiväkirjaa oppilaan osallistumisesta opetukseen. Yhteismusisoinnista pidettävään päiväkirjaan opettaja merkitsee toteutuneen opetuksen oppilaskohtaisesti. Päiväkirjoja pidetään lukukausittain ja niillä osoitetaan myös opetuksen toteutumiskerrat. 3.3 Opintokirja Kuula-opiston jokaisella varsinaisella oppilaalla on opintokirja. Oppilas huolehtii yhdessä opettajiensa kanssa siitä, että opintokirjaan tulee tarvittavat merkinnät. Opintokirja toimii oppilaan portfoliona tai osana sitä. 3.4 Kurssisuoritukset Todistuksiin vaadittavat instrumenttitaitojen ja musiikin perusteiden suoritukset ovat virallisia kurssisuorituksia. Ainekollegioiden päätöksillä kurssisuorituksia voidaan jakaa osasuorituksiin. Kurssisuoritukset tuovat opetukseen tavoitteita, kokonaisuuksien hallintaa ja mahdollistavat oppilaan kehityksen seurannan. Kurssisuoritukset perustuvat pääasiallisesti valtakunnallisiin kurssisuoritusvaatimuksiin, jotka ovat ohjeellisia. Ainevastuullinen rehtori voi hyväksyä oppilaan muissa lakisääteisissä musiikkioppilaitoksissa tai vastaavissa oppilaitoksissa sekä kursseilla tekemiä kurssisuorituksia. Kuula-opisto ottaa vastaan myös opiston ulkopuolisten opiskelijoiden kurssisuorituksia. 3.5 Oppilasarviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista : - arvioinnin tehtävät ja kohteet - arvosana-asteikot ja arviointikriteerit 15

16 - arvosanan korottaminen - opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset - arvioinnin oikaiseminen - päättötodistuksen sisältö Arvioinnin menetelmät on valittava siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. Arvosana-asteikko : erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), hyväksytty (1) Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Muut kuin päättösuoritukset voidaan hyväksyä ilman arvosanaa merkinnällä suoritettu. Oppilas saa kaikista suorituksistaan myös sanallisen palautteen. Yhteismusisoinnista ja valinnaiskursseista annetaan osallistumismerkintä. Solistisista päättösuorituksista ja osasuorituksista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää: - oppilaan henkilötiedot - suorituksen nimen, tason ja suoritusajankohdan - edellisen suorituksen ajankohdan - merkinnän onko kysymyksessä pää- vai sivuaineinstrumentti - oman opettajan allekirjoituksella vahvistetun ohjelman ja suoritusta varten harjoitetun ohjelmiston - annetut arvosanat tai merkinnän suoritettu - arvioitsijoiden nimet vahvistettuna allekirjoituksin - tarvittaessa tiedon a) oikeudesta opintojen jatkamiseen, b) vaatimukset suorituksen täydentämiseen tai uusimiseen Kuula-opiston oppilaan kurssisuorituksen ohjelman ja ohjelmiston vahvistaa allekirjoituksellaan oppilaan oma opettaja. Yksityisoppilaan kurssisuorituksen ohjelman ja ohjelmiston vahvistaa allekirjoituksellaan oppilaan oma opettaja ja Kuula-opiston puolesta tarkistuksen suorittaa ainevastuullinen opettaja. Tarkistus tulee suorittaa ja vahvistaa allekirjoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen suorituksen täytäntöönpanoa. Musiikin perusteiden päättösuorituksista ja osasuorituksista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää: - oppilaan nimen - merkinnän mikäli oppilas ei ole oppilaitoksen kirjoilla - suorituksen nimen, tason ja suoritusajankohdan - annetun arvosanan tai merkinnän suoritettu - arvioitsijoiden nimet vahvistettuna allekirjoituksin - vaatimukset suorituksen täydentämiseen tai uusimiseen Perustason instrumenttitaitojen päättösuoritusten ja osasuoritusten arvioitsijoita on vähintään kolme, joista yksi on oma opettaja. Musiikkiopistotason instrumenttitaitojen päättösuoritusten ja osasuoritusten arvioitsijoita on vähintään neljä, joista yksi on oma opettaja. Varsinaisesta kurssisuorituksesta erotetun asteikkosuorituksen arvioitsijoiden määrästä voidaan sopia 16

17 ainekollegioittain. Musiikin perusteiden päättösuoritusten arvioitsijoita on vähintään kaksi, joista yksi on oma opettaja. Musiikin perusteiden osasuoritusten arvioinnin suorittaa oma opettaja. Mikäli oma opettaja on perustelluin syin estynyt osallistumaan arviointiin voi hänen tilallaan olla joku toinen opettaja. Ainevastuullinen rehtori päättää kurssisuoritusten arvioitsijoista asettamansa ainekollegion puitteissa. Hän voi asettaa lautakuntiin myös muita opettajia tai ulkopuolisia arvioitsijoita. Arvioinnin puheenjohtajana toimii ainekollegion puheenjohtaja tai joku kollegion jäsenistä. Arviointilautakuntaan osallistuessaan ainevastuullinen rehtori toimii halutessaan puheenjohtajana. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan lukuvuosittain. Niinä vuosina, kun oppilas ei tee kurssisuoritusta, arvioinnin edistymisen tavoitteiden toteutumisesta tekee oma opettaja. 3.6 Todistukset Musiikin laajan oppimäärän, musiikin perustason päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat : - koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi - opinnot, joista päättötodistus annetaan - oppilaan nimi ja henkilötunnus - opiskeluaika - oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta - musiikin perusteiden päättösuoritukset, arvosanat ja suorituksien ajankohdat - osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat - muut mahdolliset opintosuoritukset - rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima - opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - maininta koulutuksen toteutuneen Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti - maininta musiikin laajan oppimäärän sisältävän musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot - arvosana-asteikko Musiikin laajan oppimäärän, musiikkiopistotason päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat : - koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi - opinnot, joista päättötodistus annetaan - oppilaan nimi ja henkilötunnus - opiskeluaika - oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta - musiikin perusteiden päättösuoritukset, arvosanat ja suorituksien ajankohdat - osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat - muut mahdolliset opintosuoritukset - rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima - opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - maininta koulutuksen toteutuneen Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti 17

18 - maininta musiikin laajan oppimäärän sisältävän musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot - arvosana-asteikko Sekä musiikin perustason että musiikkiopistotason päättötodistuksissa on mainittava, onko pääaineen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset tehty Suomen musiikkioppilaitosten liiton vai jonkun muun vaatimusten mukaan. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Oppilas, joka päättää opintonsa suoritettuaan soittimessaan ja musiikin perusteissa 2/3-kurssit, saa musiikkitaidon päättötodistuksen. Mikäli oppilaan pääaine on laulu, tulee siitä vastaavasti suorittaa koko peruskurssi. Musiikkitaidon päättötodistus on Kuula-opiston sisäinen päättötodistus. Kuula-opisto myöntää todistuksia ja päättötodistuksia myös avoimen opinto-ohjelman oppilaille. Tällöin tietoihin lisätään, että opinnot on suoritettu avoimen opinto-ohjelman osastolla. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus osallistumisesta opetukseen sekä mahdollisista kurssisuorituksista arvosanoineen. 18

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

! " #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ +

!  #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ + ! #$ & #$!!'( #$ )!##$ *+,-+-.,. /0 1.0-2!!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$!!!5(!6'+!!##$ 4!!+ )!#!& #$(!6' +!!!#!!#!#$ + #!## (5 5((( ! # $ && '(( )) & *& )) +,& -. /010 2

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

8. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

8. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 2.3 OPPILAAKSI OTTAMINEN

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 1/12 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 30.11.2006 TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Kymen musiikkiopiston tehtävänä on antaa säveltaiteen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää

Lisätiedot

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien)

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien) KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2004 lähtien) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------- s. 2 2. MUSIIKKIOPISTON YLEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma SISÄLTÖ Opetussuunnitelma Savonlinnan musiikkiopiston 1 Oppilaitoksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma

Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma 11.10.2016 2 Soisalo- musiikkiopiston opetussuunnitelma 12.2.2016 Sisällysluettelo 1. luku Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus 1.1. Opetuksen rakenne 1.2.

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Joensuun konservatorio

Joensuun konservatorio Joensuun konservatorio Musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2004 - SISÄLTÖ 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, 1 ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, 1 arvot ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Astu MUSIIKIN maailmaan KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN MUSIIKKIOPISTO

KOILLIS-LAPIN MUSIIKKIOPISTO KOILLIS-LAPIN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Uudistettu 2012 Hyväksytty sivistyslautakunta19.6.2012/80 SISÄLTÖ I PERIAATTEEMME 4 1 TOIMINTA-AJATUKSEMME 4 2 TAVOITTEEMME JA

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte PAIMION MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Paimion musiikkiopistossa 1.8.2011 alkaen. Toiminta-ajatus: Leikin avulla alkuun, pienten kappaleiden

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2004 Konservatorion toiminta-ajatus Lahden konservatorio on musiikin ammatillista koulutusta

Lisätiedot

2. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 2.1. Oppimiskäsitys...4 2.2. Oppimisympäristö ja työtavat...4 2.3. Opetusjärjestelyt...5

2. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 2.1. Oppimiskäsitys...4 2.2. Oppimisympäristö ja työtavat...4 2.3. Opetusjärjestelyt...5 1. Luku TOIMINTA-AJATUS...3 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS...3 1.1. Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ala-Keiteleen musiikkiopiston arvomaailma...3 2.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 - 1 - MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TEHTÄVÄT, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET... 1 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 2. OPETUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray)

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) LÄNSIPOHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) MIKSI OLEMME OLEMASSA Missio Taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 KONSERVATORIO POP & JAZZ KONSERVATORIO Pop & Jazz Konservatorion johtokunta on hyväksynyt tämän taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2006 2(17) SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS 2. MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2.1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma 1.8.2015 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 1 MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2 OPPIMISKÄSITYS 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 OPETUKSEN RAKENNE 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 2.1 ARVOT JA YLEISET

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TAIDEALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Taideala MUSIIKKI

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TAIDEALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Taideala MUSIIKKI TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TAIDEALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Taideala MUSIIKKI järjestäjä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO- BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT 1.8.2008 1.8.2014 1. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot