TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa , 105

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS PALMGREN-KONSERVATORION ARVOT OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PALMGREN-KONSERVATORIOSSA Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö Työtavat VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Musiikkileikkikoulu Oppilaaksi ottaminen Valmennusopetus Puhallinorkesterikoulu Oppilaaksi ottaminen MUSIIKIN PERUSTASO Opetustarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Oppilaaksi ottaminen Opiskeluaika Opetus Arviointi MUSIIKKIOPISTOTASO Opetuksen tarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Opetus Arviointi MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN... 20

3 3 8. VALINNAISET KURSSIT TODISTUSTEN SISÄLTÖ Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso AVOIN OSASTO OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI YHTEYSTIEDOT LIITTEET... 25

4 4 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS Palmgren-konservatorio 1. järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella, 2. pyrkii vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 3. pyrkii aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Palmgren-konservatorion koulutus sisältää 1. musiikkialan ammatillisen peruskoulutuksen (laki 630/1998) 2. taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän (laki 633/1998). 2. PALMGREN-KONSERVATORION ARVOT Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tulee tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lisäksi opetuksella ohjataan oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Palmgren-konservatorion henkilökunta on määritellyt konservatorion johtokunnan, kokouksessaan , 52, hyväksymät arvot. Arvoissa korostetaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainon hakemista. Palmgren-konservatorion arvot ovat: 1 Laadukas musiikinopetus; luo hyviä oppimiskokemuksia ja on pohjana oppilaan terveen itsetunnon ja elinikäisen musiikkisuhteen kehittymiselle. Arvo ilmenee hyvinä oppimistuloksina, jotka kuuluvat ja näkyvät oppilaiden ja opettajien laadukkaina musiikkiesityksinä ja konsertteina. 2 Yhteisöllisyys (yhteistyö, yhteishenki, vuorovaikutus, vastavuoroisuus); luo hyvät edellytykset hyvälle työskentely- /oppimisilmapiirille. 3 Toiminnan suunnittelu ja taloushallinnon tasapaino; ilmenee toimintana, jossa ydinprosessiin liittyvät tehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. 4 Luovuus (innovatiivisuus, visionäärisyys); ilmenee yhteisenä näkemyksenä organisaation hyvästä tulevaisuudesta. 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PALMGREN-KONSERVATORIOSSA Palmgren-konservatoriossa annettava taiteen perusopetus on musiikin laajan oppimäärän mukaista. Laaja oppimäärä käsittää musiikin perustason oppimäärän ja sille rakentuvan musiikkiopistotason oppimäärän. Musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Varhaisiän musiikkikasvatusta alle kouluikäisille annetaan musiikkileikkikou-

5 5 lussa. Oppilaiksi otettujen aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla. Aikuisopiskelijan opiskeluajasta päätetään yksilöllisesti erikseen Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin opiskelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Opinnoille asetetuissa tavoitteissa onnistuminen antaa oppilaalle positiivisia kokemuksia ja kasvattaa hänen uskoaan omaan itseensä ja kykyihinsä. Palmgren-konservatoriossa oppilaita kannustetaan tavoitteelliseen, motivoituneeseen ja luovaan opiskeluun, jossa esiintymiskoulutuksella ja yhteismusisoinnilla on tärkeä rooli. Opetuksessa korostetaan oppimistapahtuman aktiivista ja vuorovaikutteista luonnetta, jossa oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opetus huomioi oppilaiden yksilöllisyyden ja erilaiset tavat oppia. Palmgren-konservatorion tarjoama oppimisympäristö antaa oppilaille mahdollisuuden asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Oppilaitoksessa keskeiselle sijalle on asetettu vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken. Lisäksi painotetaan yhteistyön merkitystä oppilaan kodin ja Palmgrenkonservatorion välillä. Oppimisympäristö Palmgren-konservatoriossa mahdollistaa myös erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. Palmgren-konservatorion ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön laadukas opetus ja oppilaitoksessa vallitseva rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri luovat edellytykset hyville oppimistuloksille. Lisäksi Palmgren-konservatorio tarjoaa oppilaille viihtyisät ja ajanmukaiset opetustilat Työtavat Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine (jokin soitin tai laulu), jossa instrumenttiopetusta annetaan henkilökohtaisena opetuksena viikoittain ko. instrumenttiin erikoistuneen opettajan ohjauksessa. Solistista opetusta voidaan antaa ajoittain myös ryhmässä esim. esiintymiskoulutuksen ryhmätunnilla tai valmennusopetuksen vaihtoehtoisena opetusmetodina. Solistisen pääaineeseen soveltuva yhteismusisointi aloitetaan heti, kun oppilaan instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Opetus tapahtuu viikoittain pienryhmässä tai orkesterissa. Yhteismusisoinnin opetus voidaan järjestää myös periodiopetuksena. Musiikin perusteiden opinnot (= musiikin opiskelua tukevat aineet) aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaaana. Opetus toteutetaan viikoittain ryhmäopetuksessa musiikin perusteiden opettamiseen erikoistuneen opettajan ohjauksessa. 4. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Palmgren-konservatorion tarjoama varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja valmennusopetuksen sekä puhallinorkesterikoulun ja näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.

6 Musiikkileikkikoulu Musiikkileikkikoulun tehtävänä on antaa tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja monipuolista varhaisiän musiikkikasvatusta, jossa otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3 kk 7-vuotiaille lapsille. Toiminnan tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan. Iloiset ja myönteiset kokemukset antavat hyvän pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimiselle. Rytmiin, melodiaan, dynamiikkaan, sointiväriin, harmoniaan ja musiikin muotoon tutustutaan erilaisin elämyksellisin lähestymistavoin. Suomalaisen kansanperinteen vaalimisella on opetuksessa olennainen osansa. Tavoitteisiin kuuluu myös uusien lastenlaulujen ja muiden kulttuurien laulujen esiintuominen. Sosiaalisen kanssakäymisen oppiminen ilmenee ryhmäsoitto ja leikkitilanteissa. Musiikkileikkikoulu antaa hyvät valmiudet perustasolla tapahtuvia soitinopintoja varten. Työtapoina ovat laulaminen, loruilu, musiikkiliikunta ja tanssiminen, soittaminen (kehosoittimet, rytmisoittimet, viisikielinen kannel, ksylofonit ja metallofonit) ja musiikin kuunteleminen. Tarinan tai sadun avulla yhdistetään eri työtapoja toisiinsa. Opetukseen voidaan liittää kuvallista ilmaisua ja askartelua. Musiikkileikkikoulussa annetaan lapselle myös mahdollisuus kehittää omaa luovuutta, ilmaisutaitoa, kekseliäisyyttä ja improvisointitaitoja. Alle kolmivuotiaiden ryhmissä opetellaan lauluja, loruja ja leikkejä yhdessä vanhempien kanssa. Tarkoituksena on rohkaista vanhempia laulamaan ja musisoimaan yhdessä lapsen kanssa myös kotona. Musiikkileikkikoulussa jo tämän ikäiset lapset pääsevät nauttimaan soittamisen riemusta, ryhmässä tanssimisesta ja liikkumisesta. Neljävuotiaista lähtien toimintaan sisältyy nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeiden opettelua musiikkileikkien ja musiikkiliikunnan avulla. Tämän ikäisten kanssa aloitetaan tutustuminen perustasolla opetettaviin soittimiin tarinoiden ja musiikin kuuntelun kautta. 6- ja 7-vuotiaiden ryhmissä myös nuottikuva tulee entistä tutummaksi. Lasten kanssa opetellaan soittamaan viisikielistä kannelta tai Orff soittimia, mikä valmentaa mahdollisia myöhempiä soitinopintoja ja orkesterisoittoa varten Oppilaaksi ottaminen Musiikkileikkikoulun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vuotuisen kiintiön puitteissa Opetus Musiikkileikkikoulussa opetus tapahtuu ryhmissä ja on järjestetty ikäryhmittäin seuraavasti: kk vauvat yhdessä vanhemman kanssa 2. 1-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa 3. 2-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa 4. 3-vuotiaat 5. 4-vuotiaat 6. 5-vuotiaat 7. 6-vuotiaat (Kantele- tai Orff -soitinryhmä)

7 vuotiaat (Jatkokantele) Ryhmien maksimikoko on kymmenen lasta ja minimikoko kuusi lasta. Opetuksen kesto on iästä riippuen 1 x 45 min., 2 x 45 min., 1 x 60 min. tai 1 x 90 min. viikossa Valmennusopetus Palmgren-konservatoriossa valmennusopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Viuluvalmennus Viuluvalmennus on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille, jotka otetaan opetukseen ikävaiheeseen soveltuvan laulunäytteen ja rytmikokeen avulla. Oppilas voi opiskella viuluvalmennuksessa, kunnes aloittaa peruskoulun. Opetus tapahtuu etupäässä henkilökohtaisena opetuksena, mutta voidaan järjestää pedagogisista syistä myös ryhmäopetuksena. Musiikkivalmennus Musiikkivalmennus on tarkoitettu lapsille, joille opiskeltavan soittimen valinta ei ole vielä selvillä. Oppilaat musiikkivalmennukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkivalmennusopetusta annetaan ryhmäopetuksena 1-2 lukuvuoden ajan. Opetusta järjestetään, mikäli kysyntää on. Nokkahuiluvalmennus puhallinsoittimiin Palmgren-konservatorio järjestää puhallinsoittimista kiinnostuneille nokkahuiluvalmennusta, jonka tarkoituksena on perehdyttää oppilas puhallinsoitintekniikan ja ja nuotinluvun alkeisiin sekä tutustuttaa hänet muihin puhallinsoittimiin. Nokkahuiluvalmennukseen voivat osallistua peruskoulun 1. luokkalaiset ja vanhemmat aina 15 ikävuoteen asti. Nokkahuiluvalmennukseen oppilaat otetaan sisään keväisin ikävaiheeseen soveltuvan valintakokeen kautta. Opiskelu nokkahuiluvalmennuksessa on opettajan harkinnan mukaan joko ryhmässä tapahtuvaa (2 oppilasta / 60 min. viikossa) tai henkilökohtaista opetusta ( 30 min / oppilas viikossa). Opiskelusta nokkahuiluvalmennuksessa maksetaan ryhmäopetuksen maksua. Opiskelun kesto on 2 lukuvuotta; kummankin opiskeluvuoden keväällä oppilas osallistuu vuosiarviointiin, jonka arvioi opettajista koottu arviointiryhmä. Viimeistään toisen opiskeluvuoden vuosiarviointi on oppilaan niin halutessa samalla pääsykoe varsinaiseksi oppilaaksi joko nokkahuiluun tai muuhun puhallinsoittimeen. Opettaja esittää vuosiarvioinnin yhteydessä lyhyen kirjallisen lausunnon oppilaastaan. Puhallinsoitinten arviointiryhmä voi vuosiarvioinnin soittonäytteen perusteella ehdottaa oppilaan ottamista varsinaiseksi oppilaaksi valittuun puhallinsoittimeen ja sijoittaa oppilaan muiden kevään pääsykokeissa kyseessä olevaan soittimeen pyrkineitten listalle vuosiarvioinnin edellyttämälle sijaluvulle. Oppilaspaikan saaneet otetaan varsinaisiksi oppilaiksi koevuodelle.

8 Puhallinorkesterikoulu Puhallinorkesterikoulun tavoitteena on kasvattaa soittajia jatkamaan puhallinorkesteriperinnettä ja lisätä puhallinmusiikin harrastusta Palmgren-konservatorion toiminta-alueella. Puhallinorkesterikoulussa keskeinen sisältö ja opiskelumotivaation luoja on yhteismusisointi eli puhallinorkesterisoitto. Puhallinorkesterikoulumetodin mukaan orkesterissa soittaminen aloitetaan samanaikaisesti instrumenttiopetuksen kanssa. Puhallinorkesterikouluun otetaan tarvittaessa erillisellä haulla 10 vuotta täyttäneitä puhallinsoitinten vasta-alkajia ilmoittautumisjärjestyksessä. Yläikärajaa puhallinorkesterikoulua aloittavilla oppilailla ei ole. Oppilaiden instrumenttivalinnat tehdään kiinnostuksen ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Puhallinorkesterikoulun oppilaat saavat soittimessaan henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat Puhallinorkesterikoulun orkesterin 60 minuutin mittaiseen harjoitukseen viikoittain. Halutessaan oppilas voi osallistua oppilaitoksen järjestämään musiikin perusteiden opetukseen. Puhallinorkesterikoulun orkesteri harjoittelee ensimmäisen opintovuoden omana soittajistonaan tai se voidaan hajauttaa oppilaitoksen muihin aloituskokoonpanoihin ja myöhemmin eri tasojen orkestereihin. Puhallinorkesterikoulussa voi opiskella enintään neljä lukuvuotta. Viimeistään neljäntenä opiskeluvuotena oppilaat ohjataan työharjoitteluun johonkin Palmgren-konservatorion toiminta-alueen harrastajapuhallinorkestereista. Puhallinorkesterikoulun oppilas voi myös pyrkiä musiikin perustason varsinaiseksi oppilaaksi ilmoittautumalla keväisin järjestettäviin valintakokeisiin. Puhallinorkesterikoulun oppilas voidaan solistisen pääaineen opettajan ja puhallinten arviointiryhmän esityksestä ottaa rehtorin päätöksellä musiikin perustason oppilaaksi Oppilaaksi ottaminen Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen ja puhallinorkesterikouluun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Viuluvalmennusopetukseen lapset otetaan ikävaiheeseen soveltuvan laulunäytteen ja rytmikokeen kautta. 5. MUSIIKIN PERUSTASO 5.1. Opetustarjonta Musiikin perustason opetus pitää sisällään: 1. solistiset aineet 2. yhteismusisointi 3. musiikin perusteet 4. valinnaiset kurssit

9 9 Jokaisella oppilaalla tulee olla solistinen pääaine eli jokin soitin tai laulu. Oppilas voi suuntautua musiikinopiskelussaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Palmgren-konservatoriossa opetettavat klassiset instrumentit: - jousisoittimet ja kitara: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara, - puupuhaltimet: huilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, oboe, fagotti, - vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, - kosketinsoittimet: piano, harmonikka, kirkkourut, pianon vapaasäestys, - lyömäsoittimet: mm. marimba, ksylofoni, kellopelit, rummut ja vibrafoni, - yksinlaulu Rytmimusiikkiin suuntautuneet instrumentit: - sähkökitara, sähköbasso, kontrabasso, saksofoni, trumpetti, - piano, kosketinsoittimet, - rummut, - pop-jazzlaulu Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas 1. oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja 2. oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan eri tyylilajien tonaalista musiikkia. 3. kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen ja kuuntelukasvatus ovat osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Opintoihin kuuluu säännöllinen musiikin perusteiden opiskelu, joiden sisältöalueena ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Musiikin perusteet opetetaan sekä klassisen että rytmimusiikin oppilaille. Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita 2. hallitsee monipuolista ohjelmistoa 3. on harjaantunut rytmin hahmottamiseen 4. osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 5. tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan 6. tuntee oman musiikkilajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa 7. on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen.

10 Oppilaaksi ottaminen Palmgren-konservatorion perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilaaksi ottamisessa kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla on etusija aikuisoppilaiksi hakeutuviin nähden. Musiikin perustason oppilaat valitaan huhti- / toukokuussa järjestettävän valintakokeen kautta Palmgren-konservatorion johtokunnan kokouksessaan vahvistamia sisäänpääsyperusteita noudattaen. Ikätasoittain järjestettävä valintakoe testaa hakijan laulutaidon ohella rytmin, melodian ja harmonian hahmottamisen taitoja sekä ennen soittaneilta lisäksi instrumentin hallintataitoja. Oppilaat valitaan paremmuusjärjestyksessä valintakokeen tuloksen pohjalta. Oppilaspaikat täytetään käytettävissä olevien valtionosuustuntien puitteissa. Porin kaupungin ulkopuolisista kunnista tulevat valintakokeessa hyväksytyt hakijat voidaan ottaa oppilaspaikalle, mikäli kunnalla on voimassa oleva sopimus musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen järjestämisestä Porin kaupungin kanssa ja sopimuksen määrittelemässä kuntakiintiössä on vapaita oppilaspaikkoja. Valintakokeen hyväksytysti suorittaneet pyrkijät voidaan ottaa opiskelemaan Palmgrenkonservatorioon joko varsinaisena oppilaana koevuodelle tai valintakurssioppilaana pääsääntöisesti lukukauden kestävälle instrumentin valintakurssille. Soittimen valintakurssilla opiskelevat instrumentin opiskelun nuorimmat vasta-alkajat. Valintakurssin lopussa oppilas on velvollinen osallistumaan päättökokeeseen. Sen hyväksytysti suorittaneet otetaan musiikin perustason varsinaisiksi oppilaiksi koevuodelle. Koevuosikäytäntö Palmgren-konservatoriossa on käytössä ns. koevuosi, joka koskee kaikkia taiteen perusopetuksen 1. lukuvuoden varsinaisia oppilaita. Koevuoden aikana arvioidaan oppilaan kykenevyyttä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen musiikinopiskeluun, seurataan oppilaan instrumentin edistymistä seuraavissa asioissa: 1. osallistuminen opetukseen säännöllisesti 2. kyky keskittyä opetukseen tunnilla 3. suoriutuminen kotitehtävien tekemisestä 4. mahdollisuudet harjoitella instrumenttia kotona 5. oppilaan kiinnostus instrumentin opiskelua kohtaan 6. oppilaan soveltuminen valitun instrumentin opiskeluun. Koevuoden lopussa oppilas on velvollinen antamaan instrumentillaan musiikkinäytteen, joka yhdessä yllä mainittujen asioiden ohella arvioidaan koevuositutkintona, jonka arviointiryhmässä tulee olla vähintään kaksi jäsentä. Hylätty koevuositutkinto aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen. Koevuositutkinnon korvaa solistinen tasosuoritus. Koevuosikäytännöstä, koevuositutkinnosta ja sen arvioinnista tulee erityisesti tiedottaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

11 11 Aikuisten opetus Oppilaat aikuisten opetukseen tulevat joko musiikin perustasolta opintojaan aikuisopetuksessa jatkavina tai keväisin järjestettävän oppilasvalinnan tuloksena. Yli 30-vuotiaita aikuisia voidaan ottaa oppilaiksi vain rehtorin erillisellä päätöksellä. Palmgren-konservatoriossa aikuisiällä opintonsa uutena oppilaana aloittavan ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi ja aikuisoppilas on velvoitettu osallistumaan koevuositutkintoon koevuoden lopussa. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa. Aikuisten opetuksen sisältöjen opetusjärjestelyt voidaan sopia oppilaskohtaisesti. Aikuisoppilaalla on velvollisuus osallistua opintojensa vuosiarviointiin lukuvuosittain. Musiikin perustasolla opiskelevien aikuisten opiskeluaika on 3 vuotta, musiikkiopistotasolla 4 vuotta. Oppilaalle voidaan anomuksesta myöntää lisäaikaa erityisistä syistä Opiskeluaika Musiikin perustason opinnot Palmgren-konservatoriossa tulee pääsääntöisesti suorittaa sen lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta. Lauluoppilailla, jotka voivat aloittaa opintonsa aikaisintaan 16 vuoden iässä, musiikin perustason opinnot tulee suorittaa sen lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas täyttää 25 vuotta Opetus Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatoriossa jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, jossa opetusta annetaan 30 minuutista 75 minuuttiin viikossa, kuitenkin pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaan tulee osallistua yhteismusisoinnin opetukseen. Solistista sivuinstrumenttia voi anoa vapaamuotoisella, perustellulla anomuksella oppilas, joka on suorittanut pääinstrumentissaan vähintään 2. tasosuorituksen. Anottavan sivuinstrumentin tulee tukea oppilaan pääinstrumentin opintoja ja edesauttaa oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perustasolla sivuaineen saamisen edellytyksenä on oppilaan pääinstrumentin opinnoissa osoittama määrätietoinen opiskelumotivaatio. Solistisen sivuaineen opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa ja opetuksesta peritään erillinen sivuainemaksu. Sivuinstrumentin opintojen tavoitteena musiikin perustasolla on perustaso 2. suoritus, minkä jälkeen oikeus kyseisen sivuinstrumentin opiskeluun päättyy. Oppilaalle voidaan anomuksesta myöntää lisäaikaa erityisestä syystä. Musiikin perusteet Palmgren-konservatoriossa, kuten edellä mainittiin, opintoihin kuuluu säännöllinen musiikin perusteiden opiskelu. Musiikin perusteissa opetusta annetaan klassisen musiikin opinnoissa kahta eri opetusmenetelmää käyttäen. Käytössä ovat ns. suomalainen menetelmä ja unkarilainen Kodály menetelmä.

12 12 Musiikin perusteiden opetus on järjestetty niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna. Opintosisällöstä ja opetusmenetelmistä riippuen opetusta annetaan minuuttia viikossa. Musiikin perustasolla musiikin perusteiden opetus on järjestetty seuraavasti: 1. Musiikin perusteiden alkuopetus; 8 9-vuotiaat valinnaisena opintona, Kodály metodin tai suomalaisen metodin mukaisesti; kurssi järjestetään kysynnän/ tarpeen mukaan 2. Musiikin perusteet 1; 9 10-vuotiaat 3. Musiikin perusteet 2; vuotiaat 4. Musiikin perusteet 3; vuotiaat 5. Musiikin tunteminen; vuotiaat Musiikin perusteitten kursseja 2 4 on mahdollista opiskella joko suomalaisen tai Kodaly- metodin mukaan etenevässä ryhmässä. Musiikin perusteiden 1-3 kurssit ovat kukin 1-2 lukuvuoden mittaisia. Musiikin tunteminen kestää yhden lukuvuoden. Musiikin perustasolla opiskeltaessa musiikin perusteiden tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan eri tyylilajien tonaalista musiikkia. Musiikin perusteet rytmimusiikkiosastolla Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla opiskellaan afroamerikkalaisen musiikin perusteita. Musiikin perusteiden aiemmin mainitut alaikäsuositukset eivät koske rytmimusiikkia, jossa ryhmät kootaan oppilaiden osaamistason mukaan. Rytmimusiikin osastolla musiikin perusteet pyritään mahdollisuuksien mukaan liittämään yhtyesoiton opetuksen kanssa kokonaisuuksiksi, joihin sisältyy pop- ja jazzmusiikin teoria, säveltapailu, transkriptio sekä yhtyetyöskentely. Musiikin perustason afroamerikkalaisen musiikin perusteiden opintokokonaisuudet ovat: 1. Afroamerikkalaisen musiikin perusteet AMP 1/3, kesto 2-3 vuotta 2. Afroamerikkalaisen musiikin perusteet AMP 2/3, kesto 2 vuotta 3. Afroamerikkalaisen musiikin tuntemisen kurssi, kesto 1 vuosi. Valinnaiset kurssit Palmgren-konservatorion musiikin perusopetuksessa voidaan järjestää erilaisia valinnaiskursseja. Tällaisia ovat mm. musiikkiteknologian tutustumiskurssi ja musiikkiteknologian peruskurssi, vapaa säestys, sävellysopinnot, musiikin hahmottamisaineiden syventävät kurssit. Valinnaiskurssin suorittaminen kirjataan opintorekisteriin ja siitä annetaan suoritusmerkintä päättötodistukseen Suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt Musiikin perustasolla oppilas ja opettaja suunnittelevat yhdessä lukukausi / lukuvuosikohtaiset opintotavoitteet, jotka suhteutetaan kustakin oppiaineesta määriteltyihin osaamistasoihin. Oppilaan opintojen etenemistä seurataan, sekä klassisen musiikin- että rytmimusiikkiosastolla, tasosuorituksin. Tasosuoritus kirjataan arviointilomakkeelle ja opintorekisteriin.

13 13 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatoriossa klassisen musiikin osastolla musiikin perustason solistiset tasosuoritukset ovat: 1. perustaso 1 2. perustaso 2 3. perustaso 3 Klassisten soittimien tasosuoritusvaatimukset ja sisällöt ovat instrumenttikohtaiset. Palmgrenkonservatoriossa instrumenttien solistiset tasosuoritukset noudattavat pääosin Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimia tasosuoritusvaatimuksia ja arviointiperusteita. Poikkeuksena ovat kirkkourut, joiden opiskelun aloituksen edellytyksenä on vähintään pianonsoiton 2. tasokurssin suoritus. Palmgren-konservatoriossa urkujensoiton opetus pohjautuu Sibelius-Akatemian urkujensoiton ohjelmistoluetteloon. Musiikin perustasolla urkujensoitossa ei ole tasosuoritusta, vaan oppilaan edistymistä arvioidaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja vuositutkinnossa. Solistinen tasosuoritus sisältää oppilaan ohjelmistosta valitun konsertoivan ohjelma-osuuden lisäksi teknisen osan, johon kuuluu instrumentista riippuen mm. etydi, asteikko- ja kolmisointujen soitto sekä prima vista soiton näyte. Ohjelman tulee pääsääntöisesti noudattaa kyseisen tasosuorituksen sisältösuosituksia. Suoritukseen voidaan sisällyttää ylempien tasojen ohjelmistoa, mikäli oppilaan tiedot ja taidot sen mahdollistavat. Opettajan tulee huolehtia, että oppilaan ohjelmisto on riittävän laaja suhteessa tasosuorituksessa esitettävään ohjelmaan, esimerkiksi noin kolminkertainen. Oppilaan ohjelmistoista tulee laatia teosluettelo, jossa yksi teos voi esiintyä vain kerran. Harjoitettavan ohjelmiston sekä itse tasosuorituksen ohjelman tulee koostua erityylisistä, eri säveltäjien sävellyksistä. Ohjelmistosta tulisi löytyä myös oman aikamme musiikkia. Solistinen tasosuoritus voidaan kuunnella julkisessa konsertissa, jolloin teknisen osan kuuleminen tapahtuu erikseen sovittuna ajankohtana. Tasosuorituksen kuuleminen ja arviointi on mahdollista myös pelkän arviointiryhmän läsnä ollessa esimerkiksi tutkintopäivänä. Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla musiikin perustason tasosuoritukset jaotellaan kymmeneen eri opintotasoon. Lukuvuoden opintotavoitteet suhteutetaan oppiaineesta määriteltyihin osaamistasoihin. Rytmimusiikkiosaston musiikin perustason tasosuoritukset ovat: 1. taso 1 2. taso 2 3. taso 3 4. taso 4 5. taso 5 6. taso 6 7. taso 7 8. taso 8 9. taso taso 10

14 14 Rytmimusiikkiosaston tasosuoritusten sisältövaatimuksissa ja arviointiperusteissa noudatetaan pääsääntöisesti Pop & Jazz konservatorion laatimia instrumenttikohtaisia opintomatriiseja. Musiikin perusteiden alkuopetus Palmgren-konservatorion valinnainen musiikin perusteiden alkuopetus on tarkoitettu 8 9-vuotiaille oppilaille. Opintojen tavoitteena on opettaa oppilaalle säveltapailun ja teoriaopintojen alkeet perinteisten lastenlaulujen ja suomalaisten runosävelmien avulla sekä valmentaa oppilasta varsinaisiin musiikin perusteiden opintoihin. Kurssilla oppilas oppii: 1. laulamaan 2. titioimaan 3. solmisoimaan näyttäen samalla sävelmerkkejä 4. hahmottamaan yksinkertaisia lauluja nuottiviivastolla. Musiikin perusteet ja musiikin tunteminen 1. musiikin peruskäsitteet 2. melodian ja rytmin luku- ja kirjoitustaito 3. harmonioiden hahmottaminen 4. musiikin historian ja tyylien tuntemus Musiikin perustason opintoihin sisältyvien musiikin perusteiden tavoitteisiin kuuluu, että oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Melodian luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä käytetään sekä absoluuttista että relatiivista säveltapailua. Musiikin perustason opintoihin kuuluvat musiikin (klassiset) perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita 2. hallitsee monipuolista ohjelmistoa 3. on harjaantunut rytmin ja melodian hahmottamiseen 4. osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 5. tuntee oman musiikkilajinsa historiaa ja keskeisiä ilmiöitä 6. tunnistaa kuulonvaraisesti oman musiikkilajinsa soittimistoa ja tyylisuuntauksia 7. on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen. Musiikin perustason rytmimusiikkiosaston musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia tonaalisia ja modaalisia melodioita 2. hallitsee tyylinmukaisen rytmin käsittelyn sekä tasajakoisesti että kolmimuunteisesti 3. osaa nuotintaa musiikkia kuulemansa perusteella 4. osaa tuottaa ja tunnistaa rytmimusiikin harmonisia ilmiöitä 5. osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esim. sointusoittimella säestämisessä ja yhteissoitossa 6. on saanut valmiudet analysoida itsenäisesti sävellyksiä ja improvisoituja jaksoja 7. on syventynyt oman musiikkilajinsa eri aikakausien tyylien ja ohjelmistojen tuntemusta. Palmgren-konservatoriossa oppilas voi aloittaa musiikkiopistotason musiikin perusteiden opiskelun heti perustason musiikin perusteet suoritettuaan.

15 Arviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppimista ja auttaa oppilasta tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Oppilaalle annettavan palautteen tulee sisältää kannustavia ja rakentavia ilmaisuja ja oppilasta pyritään ohjaamaan itsearvioinnissa. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Arvioinnin suorittaa opettajista koottu arviointiryhmä eli kollegio. Solistista tasosuoritusta arvioitaessa instrumentin opettaja ei osallistu oman oppilaansa arviointiin. Solistiset tasosuoritukset musiikin perustasolla arvioidaan Palmgren-konservatoriossa asteikolla 0-5: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 6. uusittava 0 Arviointikollegio voi arvioinnissaan käyttää myös asteikkoa 0-25 yllä mainitun asteikon rinnalla. Kaikkien solististen suoritusten yhteydessä oppilaalle annetaan suullinen palaute, jonka tulee olla oppilaan iän huomioon ottavaa. Musiikin perustason soitinten / laulun päättösuorituksia arvioitaessa tulee arviointiryhmässä olla vähintään kolme arvioitsijaa: puheenjohtaja ja kaksi arvioitsijaa. Solististen päättötutkintojen arviointi kirjataan päättötodistukseen arvosana-asteikolla 1-5. Päättösuoritusta edeltävien tasosuoritusten arviointiryhmässä on puheenjohtaja ja yksi arvioitsija. Uusittava arvion saaneen tasosuorituksen uusinnan tulee pääsääntöisesti tapahtua seuraavan lukuvuoden aikana. Tasosuorituksen uusinnassa esitettävän ohjelman kolmanneksen tulee olla muu kuin aiemmassa suoritustilanteessa. Mikäli oppilas ei tee lukuvuoden aikana solistisessa aineessa tasosuoristusta, tulee hänen vastaavasti osallistua solistiseen vuosiarviointiin eli vuositutkintoon. Palmgren-konservatoriossa vuositutkinnon sisältö sovitaan instrumenttikohtaisesti. Vuositutkinnon arviointiryhmään kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Solistisen aineen opettaja huolehtii, että oppilas hoitaa vuositutkintovelvoitteensa. Vuositutkinnoksi katsotaan myös esiintyminen oppilaskonsertissa tai luokkamatineassa, jonka opettajakollega arvioi antamalla oppilaalle suullisen palautteen ja ilmoittamalla kansliaan kirjallisesti vuositutkinnon suorittamisesta. Vuositutkinto katsotaan myös suoritetuksi, jos oppilas on lukuvuoden aikana esiintynyt solistisessa tehtävässä konsertissa, johon on menty valinnan kautta. Rytmimusiikkiosastolla vuositutkinto suoritetaan pääsääntöisesti osana yhtyesoittoa. Musiikin perusteiden kurssisuorituksia oppilas voi tehdä yhdessä osassa tai osasuorituksina opettajan harkinnan mukaan. Musiikin perusteiden 1 ja 2 sekä musiikin tuntemisen kurssien suoritukset arvioi kurssin opettaja yksin. Arvosana-asteikkona käytetään merkintää: hyväksytty/uusittava. Musiikin perusteiden 3 kurssin suoritukset opettaja arvioi yhdessä kollegansa kanssa.

16 16 Käytössä oleva arvostelu-asteikko on: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 Musiikin perustason oppimäärä on koossa, kun suoritettuna on pääinstrumentin tasosuoritus 3 (yksinlaulussa 2), musiikin perusteet 3 ja musiikin tunteminen. Lisäksi tarvitaan merkintä yhteissoittoon osallistumisesta. 6. MUSIIKKIOPISTOTASO 6.1. Opetuksen tarjonta Musiikkiopistotason opinnot koostuvat seuraavista: 1. solistiset aineet 2. yhteismusisointi 3. musiikin perusteet 4. valinnaiset kurssit Palmgren-konservatoriossa musiikkiopistotasolla opetettavat solistiset aineet ovat samoja kuin musiikin perustasolla opetettavat. Opintoihin sisältyvä yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas 1. kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin hakeutumiseen. 2. perehtyy musiikin tyyleihin, melodian, rytmin ja harmonian lainalaisuuksiin sekä muotorakenteisiin. 3. syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään Oppilaaksi ottaminen Musiikkiopistotasolla opiskelun edellytyksenä on musiikin perustason oppimäärän suoritus, jossa pääinstrumentin tasosuoritus 3 (laulussa tasosuoritus 2) on arvioitu vähintään yleisarvosanalla hyvä.

17 17 Tällöin päättötutkintokollegion esityksestä oppilas voidaan siirtää musiikkiopistotasolle. Lisäksi musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka musiikkiopistotason pääsykokeessa ovat osoittaneet omaavansa musiikin perustason oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot ja ovat siten tulleet hyväksytyiksi musiikkiopistotasolle Opiskeluaika Musiikkiopistotason opinnot kestävät Palmgren-konservatoriossa pääsääntöisesti 4 lukuvuotta Opetus Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatorion musiikkiopistotasolla jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, jossa opetusajat vaihtelevat 60 minuutista 90 minuuttiin viikossa. Pääsääntöisesti opetusta annetaan 60 minuuttia viikossa. Musiikkiopistotasolla instrumenttiopinnot jatkuvat entistä vaativamman ohjelmiston parissa. Esiintymiskoulutus ja ohjelmiston esittäminen erilaisissa konserteissa ovat tärkeä osa opintotoja. Musiikkiopistotasolla opiskeleva voi anoa solistista sivuinstrumenttia. Anottavan sivuinstrumentin tulee tukea oppilaan pääinstrumentin opintoja ja edesauttaa musiikillista kehitystä. Sivuaineen opiskeluoikeutta haetaan vapaamuotoisella, perustellulla anomuksella. Sivuinstrumentin opinto-oikeus myönnetään ensisijaisesti musiikkialan ammatillisiin opintoihin hakeutuville. Opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on oppilaan kaikissa oppiaineissaan osoittama määrätietoinen opiskelumotivaatio. Solistisen sivuaineen opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa ja opetuksesta peritään erillinen sivuainemaksu. Sivuinstrumentin opiskelun tavoitteena musiikkiopistotasolla on saavuttaa oppilaan tulevien jatko-opintojen kannalta riittävä taitotaso. Solistisen pääaineen ohella oppilaan tulee osallistua yhteismusisointiin.yhteissoiton opinnoissa pyritään tarjoamaan oppilaalle monipuolisia yhteismusisoinnin muotoja joko orkesterissa, yhtyeessä tai kamarimusiikin parissa. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikin harrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Musiikin perusteet Musiikkiopistotasolla musiikin perusteiden opetus on järjestetty seuraavasti: 1. Musiikin hahmottaminen 1 (säveltapailu) 2. Musiikin hahmottaminen 2 (musiikin teoria) 3. Musiikin hahmottaminen 3 (harmoniaoppi) 4. Musiikin historia Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetuksen kesto on 3-4 vuotta. Oppilaskohtainen opetusaika voi vaihdella johtuen opetusryhmän mahdollisesta jakamisesta ja opetusmenetelmistä, joista riippuen musiikin hahmottamisen 1, 2 ja 3 kurssit on mahdollista suorittaa joko erillisinä kursseina tai yhdistettynä, integroituna opintopakettina.

18 Suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt Musiikkiopistotasolla oppilas ja opettaja suunnittelevat yhdessä lukuvuosikohtaiset opintotavoitteet. Oppilaan opintojen etenemistä seurataan erilaisten esiintymistilanteiden avulla ja instrumenttitaitoja arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Musiikkiopistotason pääinstrumentin ainoa ja samalla päättävä solistinen tasosuoritus on nimeltään Musiikkiopistotaso. Suoritus kirjataan arviointilomakkeelle ja opintorekisteriin. Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikkiopistotasolla tasosuoritusvaatimukset ja sisällöt ovat instrumenttikohtaiset. Palmgrenkonservatoriossa tasosuoritukset arvioidaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimien tasosuoristusten ja arviointiperusteiden mukaisesti. Poikkeuksena ovat kirkkourut, joita Palmgrenkonservatoriossa voi opiskella vähintään pianonsoiton perustaso 2. suorittanut oppilas. Urkujen opetus pohjautuu Sibelius-Akatemian urkujensoiton ohjelmistoluetteloihin. Musiikkiopistotason urkujensoiton solistinen päättösuoritus on nimeltään Urkujensoitto 1. Solistinen musiikkiopistotason tasosuoritus sisältää oppilaan ohjelmistosta valitun laajahkon konsertoivan osuuden sekä teknisen osan, joka käsittää mm. asteikko- ja prima vista soiton sekä etydit ja etydinomaisen teoksen. Ohjelman tulee pääsääntöisesti noudattaa kyseisen tasosuorituksen sisältösuosituksia. Suoritukseen voidaan sisällyttää ylempien tasojen ohjelmistoa, mikäli oppilaan tiedot ja taidot sen mahdollistavat. Harjoitettavan ohjelmiston sekä itse tasosuorituksen ohjelman tulee koostua erityylisistä, eri säveltäjien sävellyksistä. Ohjelmistosta tulisi löytyä myös oman aikamme musiikkia. Oppilaan ohjelmistosta laaditaan teosluettelo, jossa yksi teos voi esiintyä vain kerran. Opettaja huolehtii, että oppilaan ohjelmisto on riittävän laaja suhteessa tasosuorituksen ohjelmaan nähden. Musiikkiopistotasolla ohjelma tulee rakentaa oppilaan persoonallisia piirteitä esille tuovaksi. Solistinen tasosuoritus voidaan kuunnella julkisessa konsertissa, jolloin teknisen osan kuuleminen tapahtuu erikseen sovittavana ajankohtana. Tasosuorituksen kuuleminen ja arviointi on mahdollista myös pelkän arviointiryhmän läsnä ollessa esimerkiksi tutkintopäivänä. Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla musiikkiopistotason tasosuoritukset on jaksoteltu neljään eri opintotasoon. Rytmimusiikkiosaston musiikkiopistotason suoritukset ovat: 1. taso taso taso taso 14 = päättösuoritus Rytmimusiikkiosaston tasosuoritusten sisältövaatimuksissa ja arviointiperusteissa noudatetaan pääsääntöisesti Pop & Jazz konservatorion laatimia instrumenttikohtaisia opintomatriiseja. Musiikin hahmottaminen 1-3 ja musiikin historia

19 19 Musiikkiopistotason opintoihin sisältyvien musiikin perusteiden keskeiset tavoiteet on: 1. oppilas kehittää musiikin perustasolla saavuttamiaan taitoja ja tietoja edelleen, jotta hän saa valmiudet musiikkiopintojen itsenäiseen jatkamiseen tai valmiudet ammattiopintoihin hakeutumiseen. 2. oppilas perehtyy eri musiikkilajeihin, melodian, rytmin ja harmonian lainalaisuuksiin sekä muotorakenteisiin. Musiikin hahmottamisaineiden sisältöalueet ovat: 1. säveltapailu 2. teoria 3. harmoniaoppi 4. musiikinhistoria Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas: 1. osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia, muunnesäveliä sisältäviä duuri-mollitonaalisia melodioita 2. hallitsee moniäänistä ohjelmistoa 3. kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa 4. osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen oman musiikinlajinsa sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista 5. on saanut valmiuksia analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen 6. on syventänyt oman musiikkilajinsa eri aikakausien tyylien ja musiikkikulttuurien tuntemusta sekä oman instrumentin historiaa 7. osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa 6.7. Arviointi Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Solistiset tasosuoritukset arvioidaan Palmgren-konservatoriossa asteikolla 0-5: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 6. uusittava 0 Uusittava arvion saanut tasosuoritus tulee uusia pääsääntöisesti seuraavan lukuvuoden aikana. Arviointikollegio voi arvioinnissaan käyttää myös asteikkoa 0-25 yllä mainitun asteikon rinnalla. Kaikkien solististen suoritusten yhteydessä oppilaalle annetaan suullinen palaute, jonka tulee olla sanallisesti sellaista, että se ei sisällä oppilaan ikään nähden vaikeita ammattisanoja. Mikäli oppilas ei tee lukuvuoden aikana solistisessa aineessa tasosuoristusta, tulee hänen vastaavasti suorittaa vuositutkinto. Opettaja huolehtii, että oppilas hoitaa vuositutkintovelvoitteensa. Palmgrenkonservatoriossa vuositutkinnon sisältö sovitaan instrumenttikohtaisesti. Vuositutkintolautakuntaan kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Vuositutkinnoksi katsotaan myös esiintyminen luokkamatineassa, jon-

20 20 ka opettajakollega arvioi antamalla suullisen palautteen. Suullinen palaute tulee olla sanallisesti sellaista, että se ei sisällä oppilaan ikään nähden vaikeita ammattisanoja. Suorituksesta tulee jättää tieto kansliaan: vuositutkinto suoritettu. Vuositutkinto katsotaan suoritetuksi, jos oppilas on lukuvuoden aikana esiintynyt solistisessa tehtävässä konsertissa, johon on menty valinnan kautta. Rytmimusiikkiosastolla vuositutkinto suoritetaan pääsääntöisesti osana yhtyesoittoa. Musiikkiopistotason soitinten / laulun päättösuorituksia arvioitaessa tulee arviointikollegiossa olla vähintään neljä arvioitsijaa: puheenjohtaja ja kolme arvioitsijaa. Päättötutkintojen arviointi kirjataan päättötodistukseen arvosana-asteikolla 1-5. Arviointiasteikko musiikin hahmottamiskursseissa on 1-5. Musiikin historian kurssi arvostellaan merkinnällä hyväksytty/uusittava. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava pääinstrumentin solistinen musiikkiopistotason suoritus, musiikin hahmottaminen 1-3 sekä musiikin historian kurssi. Lisäksi oppilaalla tulee olla merkintä yhteismusisointiin osallistumisesta. 7. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Muissa oppilaitoksissa suoritetut solistiset tutkinnot luetaan tavoitteiltaan ja sisällöiltään soveltuvin osin hyväksi Palmgren-konservatorion oppilaaksi hyväksytylle perusopetuksen oppilaalle. Aiempien opintojen hyväksilukeminen voidaan suorittaa pääsykokeessa tai erillisellä näytöllä. Konservatorion ulkopuolella suoritettujen musiikin perusteiden eri kurssisuorituksien hyväksiluvusta päätetään tapauskohtaisesti sisältövertailun perusteella. Suoritetut opinnot luetaan hyväksi opintorekisterin merkinnällä. 8. VALINNAISET KURSSIT Palmgren-konservatorion musiikin perusopetuksessa voidaan järjestää erilaisia valinnaiskursseja. Tällaisia ovat mm. musiikkiteknologian tutustumiskurssi ja musiikkiteknologian peruskurssi, vapaa säestys, sävellysopinnot ja musiikin hahmottamisaineiden syventävät kurssit. Valinnaiskurssin suorittaminen kirjataan opintorekisteriin ja siitä annetaan suoritusmerkintä päättötodistukseen. 9. TODISTUSTEN SISÄLTÖ Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaiset todistukset musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista annetaan oppilaalle Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilaan on mahdollista kesken opintojen saada matrikkeliote suorittamistaan opinnoista Musiikin perustaso Palmgren-konservatorion musiikin perustason päättötodistus esitellään liitteessä 1.

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Etukansi, värillinen 1 Sisällys Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän musiikkikasvatus 6 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE HAKU- OPAS 2016 Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE 1 SISÄLLYS Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTO AVONIA. Opetussuunnitelma

MUSIIKKIOPISTO AVONIA. Opetussuunnitelma MUSIIKKIOPISTO AVONIA Opetussuunnitelma SISÄLTÖ 1. TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 2 Oppimiskäsitys 3 Oppimisympäristö ja työtavat 3 Tavoitteet 4 2. ARVIOINTI 5 Arvioinnin lähtökohtia 5 Arviointi käytännössä

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 1 MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2 OPPIMISKÄSITYS 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 OPETUKSEN RAKENNE 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), 90015 OULU Puh. 044 703 9861 / Rehtori 050 316 6683 /Kanslia 044 703 9074 / Opo HAKIJAN OPAS 2016 Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatus Koulu antaa saman

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Helsingin Konservatorio 3 Koulutusrakenne 4. Soitinvalmennus 5 Musiikkiopisto 7 Musiikin perustason opinnot 8 Musiikkiopistotason opinnot 10

SISÄLLYS. Helsingin Konservatorio 3 Koulutusrakenne 4. Soitinvalmennus 5 Musiikkiopisto 7 Musiikin perustason opinnot 8 Musiikkiopistotason opinnot 10 konservatorion Pyrkijän opas 2011 SISÄLLYS Helsingin Konservatorio 3 Koulutusrakenne 4 Musiikkileikkikoulu 4 Soitinvalmennus 5 Musiikkiopisto 7 Musiikin perustason opinnot 8 Musiikkiopistotason opinnot

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä www.suzukikoulu.com OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.8.2013 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka: Järvenpää-

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 13.04.2016 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 13.04.2016 klo 18.00-19.00 musiikkiopistolla Sepänkylässä,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkioppilaitosten tehtävä Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin Kaikille yhteisissä opinnoissa jokaisesta sisältöalueesta

Lisätiedot

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS 1. YLEISTÄ Mikkelin musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta sekä järjestää musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Laajan oppimäärän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka SML - Harmonikka Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 HARMONIKANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot