TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa , 105

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS PALMGREN-KONSERVATORION ARVOT OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PALMGREN-KONSERVATORIOSSA Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö Työtavat VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Musiikkileikkikoulu Oppilaaksi ottaminen Valmennusopetus Puhallinorkesterikoulu Oppilaaksi ottaminen MUSIIKIN PERUSTASO Opetustarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Oppilaaksi ottaminen Opiskeluaika Opetus Arviointi MUSIIKKIOPISTOTASO Opetuksen tarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Opetus Arviointi MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN... 20

3 3 8. VALINNAISET KURSSIT TODISTUSTEN SISÄLTÖ Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso AVOIN OSASTO OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI YHTEYSTIEDOT LIITTEET... 25

4 4 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS Palmgren-konservatorio 1. järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella, 2. pyrkii vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 3. pyrkii aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Palmgren-konservatorion koulutus sisältää 1. musiikkialan ammatillisen peruskoulutuksen (laki 630/1998) 2. taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän (laki 633/1998). 2. PALMGREN-KONSERVATORION ARVOT Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tulee tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lisäksi opetuksella ohjataan oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Palmgren-konservatorion henkilökunta on määritellyt konservatorion johtokunnan, kokouksessaan , 52, hyväksymät arvot. Arvoissa korostetaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainon hakemista. Palmgren-konservatorion arvot ovat: 1 Laadukas musiikinopetus; luo hyviä oppimiskokemuksia ja on pohjana oppilaan terveen itsetunnon ja elinikäisen musiikkisuhteen kehittymiselle. Arvo ilmenee hyvinä oppimistuloksina, jotka kuuluvat ja näkyvät oppilaiden ja opettajien laadukkaina musiikkiesityksinä ja konsertteina. 2 Yhteisöllisyys (yhteistyö, yhteishenki, vuorovaikutus, vastavuoroisuus); luo hyvät edellytykset hyvälle työskentely- /oppimisilmapiirille. 3 Toiminnan suunnittelu ja taloushallinnon tasapaino; ilmenee toimintana, jossa ydinprosessiin liittyvät tehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. 4 Luovuus (innovatiivisuus, visionäärisyys); ilmenee yhteisenä näkemyksenä organisaation hyvästä tulevaisuudesta. 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PALMGREN-KONSERVATORIOSSA Palmgren-konservatoriossa annettava taiteen perusopetus on musiikin laajan oppimäärän mukaista. Laaja oppimäärä käsittää musiikin perustason oppimäärän ja sille rakentuvan musiikkiopistotason oppimäärän. Musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Varhaisiän musiikkikasvatusta alle kouluikäisille annetaan musiikkileikkikou-

5 5 lussa. Oppilaiksi otettujen aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla. Aikuisopiskelijan opiskeluajasta päätetään yksilöllisesti erikseen Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin opiskelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Opinnoille asetetuissa tavoitteissa onnistuminen antaa oppilaalle positiivisia kokemuksia ja kasvattaa hänen uskoaan omaan itseensä ja kykyihinsä. Palmgren-konservatoriossa oppilaita kannustetaan tavoitteelliseen, motivoituneeseen ja luovaan opiskeluun, jossa esiintymiskoulutuksella ja yhteismusisoinnilla on tärkeä rooli. Opetuksessa korostetaan oppimistapahtuman aktiivista ja vuorovaikutteista luonnetta, jossa oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opetus huomioi oppilaiden yksilöllisyyden ja erilaiset tavat oppia. Palmgren-konservatorion tarjoama oppimisympäristö antaa oppilaille mahdollisuuden asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Oppilaitoksessa keskeiselle sijalle on asetettu vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken. Lisäksi painotetaan yhteistyön merkitystä oppilaan kodin ja Palmgrenkonservatorion välillä. Oppimisympäristö Palmgren-konservatoriossa mahdollistaa myös erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. Palmgren-konservatorion ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön laadukas opetus ja oppilaitoksessa vallitseva rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri luovat edellytykset hyville oppimistuloksille. Lisäksi Palmgren-konservatorio tarjoaa oppilaille viihtyisät ja ajanmukaiset opetustilat Työtavat Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine (jokin soitin tai laulu), jossa instrumenttiopetusta annetaan henkilökohtaisena opetuksena viikoittain ko. instrumenttiin erikoistuneen opettajan ohjauksessa. Solistista opetusta voidaan antaa ajoittain myös ryhmässä esim. esiintymiskoulutuksen ryhmätunnilla tai valmennusopetuksen vaihtoehtoisena opetusmetodina. Solistisen pääaineeseen soveltuva yhteismusisointi aloitetaan heti, kun oppilaan instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Opetus tapahtuu viikoittain pienryhmässä tai orkesterissa. Yhteismusisoinnin opetus voidaan järjestää myös periodiopetuksena. Musiikin perusteiden opinnot (= musiikin opiskelua tukevat aineet) aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaaana. Opetus toteutetaan viikoittain ryhmäopetuksessa musiikin perusteiden opettamiseen erikoistuneen opettajan ohjauksessa. 4. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Palmgren-konservatorion tarjoama varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja valmennusopetuksen sekä puhallinorkesterikoulun ja näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.

6 Musiikkileikkikoulu Musiikkileikkikoulun tehtävänä on antaa tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja monipuolista varhaisiän musiikkikasvatusta, jossa otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3 kk 7-vuotiaille lapsille. Toiminnan tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan. Iloiset ja myönteiset kokemukset antavat hyvän pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimiselle. Rytmiin, melodiaan, dynamiikkaan, sointiväriin, harmoniaan ja musiikin muotoon tutustutaan erilaisin elämyksellisin lähestymistavoin. Suomalaisen kansanperinteen vaalimisella on opetuksessa olennainen osansa. Tavoitteisiin kuuluu myös uusien lastenlaulujen ja muiden kulttuurien laulujen esiintuominen. Sosiaalisen kanssakäymisen oppiminen ilmenee ryhmäsoitto ja leikkitilanteissa. Musiikkileikkikoulu antaa hyvät valmiudet perustasolla tapahtuvia soitinopintoja varten. Työtapoina ovat laulaminen, loruilu, musiikkiliikunta ja tanssiminen, soittaminen (kehosoittimet, rytmisoittimet, viisikielinen kannel, ksylofonit ja metallofonit) ja musiikin kuunteleminen. Tarinan tai sadun avulla yhdistetään eri työtapoja toisiinsa. Opetukseen voidaan liittää kuvallista ilmaisua ja askartelua. Musiikkileikkikoulussa annetaan lapselle myös mahdollisuus kehittää omaa luovuutta, ilmaisutaitoa, kekseliäisyyttä ja improvisointitaitoja. Alle kolmivuotiaiden ryhmissä opetellaan lauluja, loruja ja leikkejä yhdessä vanhempien kanssa. Tarkoituksena on rohkaista vanhempia laulamaan ja musisoimaan yhdessä lapsen kanssa myös kotona. Musiikkileikkikoulussa jo tämän ikäiset lapset pääsevät nauttimaan soittamisen riemusta, ryhmässä tanssimisesta ja liikkumisesta. Neljävuotiaista lähtien toimintaan sisältyy nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeiden opettelua musiikkileikkien ja musiikkiliikunnan avulla. Tämän ikäisten kanssa aloitetaan tutustuminen perustasolla opetettaviin soittimiin tarinoiden ja musiikin kuuntelun kautta. 6- ja 7-vuotiaiden ryhmissä myös nuottikuva tulee entistä tutummaksi. Lasten kanssa opetellaan soittamaan viisikielistä kannelta tai Orff soittimia, mikä valmentaa mahdollisia myöhempiä soitinopintoja ja orkesterisoittoa varten Oppilaaksi ottaminen Musiikkileikkikoulun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vuotuisen kiintiön puitteissa Opetus Musiikkileikkikoulussa opetus tapahtuu ryhmissä ja on järjestetty ikäryhmittäin seuraavasti: kk vauvat yhdessä vanhemman kanssa 2. 1-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa 3. 2-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa 4. 3-vuotiaat 5. 4-vuotiaat 6. 5-vuotiaat 7. 6-vuotiaat (Kantele- tai Orff -soitinryhmä)

7 vuotiaat (Jatkokantele) Ryhmien maksimikoko on kymmenen lasta ja minimikoko kuusi lasta. Opetuksen kesto on iästä riippuen 1 x 45 min., 2 x 45 min., 1 x 60 min. tai 1 x 90 min. viikossa Valmennusopetus Palmgren-konservatoriossa valmennusopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Viuluvalmennus Viuluvalmennus on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille, jotka otetaan opetukseen ikävaiheeseen soveltuvan laulunäytteen ja rytmikokeen avulla. Oppilas voi opiskella viuluvalmennuksessa, kunnes aloittaa peruskoulun. Opetus tapahtuu etupäässä henkilökohtaisena opetuksena, mutta voidaan järjestää pedagogisista syistä myös ryhmäopetuksena. Musiikkivalmennus Musiikkivalmennus on tarkoitettu lapsille, joille opiskeltavan soittimen valinta ei ole vielä selvillä. Oppilaat musiikkivalmennukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkivalmennusopetusta annetaan ryhmäopetuksena 1-2 lukuvuoden ajan. Opetusta järjestetään, mikäli kysyntää on. Nokkahuiluvalmennus puhallinsoittimiin Palmgren-konservatorio järjestää puhallinsoittimista kiinnostuneille nokkahuiluvalmennusta, jonka tarkoituksena on perehdyttää oppilas puhallinsoitintekniikan ja ja nuotinluvun alkeisiin sekä tutustuttaa hänet muihin puhallinsoittimiin. Nokkahuiluvalmennukseen voivat osallistua peruskoulun 1. luokkalaiset ja vanhemmat aina 15 ikävuoteen asti. Nokkahuiluvalmennukseen oppilaat otetaan sisään keväisin ikävaiheeseen soveltuvan valintakokeen kautta. Opiskelu nokkahuiluvalmennuksessa on opettajan harkinnan mukaan joko ryhmässä tapahtuvaa (2 oppilasta / 60 min. viikossa) tai henkilökohtaista opetusta ( 30 min / oppilas viikossa). Opiskelusta nokkahuiluvalmennuksessa maksetaan ryhmäopetuksen maksua. Opiskelun kesto on 2 lukuvuotta; kummankin opiskeluvuoden keväällä oppilas osallistuu vuosiarviointiin, jonka arvioi opettajista koottu arviointiryhmä. Viimeistään toisen opiskeluvuoden vuosiarviointi on oppilaan niin halutessa samalla pääsykoe varsinaiseksi oppilaaksi joko nokkahuiluun tai muuhun puhallinsoittimeen. Opettaja esittää vuosiarvioinnin yhteydessä lyhyen kirjallisen lausunnon oppilaastaan. Puhallinsoitinten arviointiryhmä voi vuosiarvioinnin soittonäytteen perusteella ehdottaa oppilaan ottamista varsinaiseksi oppilaaksi valittuun puhallinsoittimeen ja sijoittaa oppilaan muiden kevään pääsykokeissa kyseessä olevaan soittimeen pyrkineitten listalle vuosiarvioinnin edellyttämälle sijaluvulle. Oppilaspaikan saaneet otetaan varsinaisiksi oppilaiksi koevuodelle.

8 Puhallinorkesterikoulu Puhallinorkesterikoulun tavoitteena on kasvattaa soittajia jatkamaan puhallinorkesteriperinnettä ja lisätä puhallinmusiikin harrastusta Palmgren-konservatorion toiminta-alueella. Puhallinorkesterikoulussa keskeinen sisältö ja opiskelumotivaation luoja on yhteismusisointi eli puhallinorkesterisoitto. Puhallinorkesterikoulumetodin mukaan orkesterissa soittaminen aloitetaan samanaikaisesti instrumenttiopetuksen kanssa. Puhallinorkesterikouluun otetaan tarvittaessa erillisellä haulla 10 vuotta täyttäneitä puhallinsoitinten vasta-alkajia ilmoittautumisjärjestyksessä. Yläikärajaa puhallinorkesterikoulua aloittavilla oppilailla ei ole. Oppilaiden instrumenttivalinnat tehdään kiinnostuksen ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Puhallinorkesterikoulun oppilaat saavat soittimessaan henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat Puhallinorkesterikoulun orkesterin 60 minuutin mittaiseen harjoitukseen viikoittain. Halutessaan oppilas voi osallistua oppilaitoksen järjestämään musiikin perusteiden opetukseen. Puhallinorkesterikoulun orkesteri harjoittelee ensimmäisen opintovuoden omana soittajistonaan tai se voidaan hajauttaa oppilaitoksen muihin aloituskokoonpanoihin ja myöhemmin eri tasojen orkestereihin. Puhallinorkesterikoulussa voi opiskella enintään neljä lukuvuotta. Viimeistään neljäntenä opiskeluvuotena oppilaat ohjataan työharjoitteluun johonkin Palmgren-konservatorion toiminta-alueen harrastajapuhallinorkestereista. Puhallinorkesterikoulun oppilas voi myös pyrkiä musiikin perustason varsinaiseksi oppilaaksi ilmoittautumalla keväisin järjestettäviin valintakokeisiin. Puhallinorkesterikoulun oppilas voidaan solistisen pääaineen opettajan ja puhallinten arviointiryhmän esityksestä ottaa rehtorin päätöksellä musiikin perustason oppilaaksi Oppilaaksi ottaminen Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen ja puhallinorkesterikouluun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Viuluvalmennusopetukseen lapset otetaan ikävaiheeseen soveltuvan laulunäytteen ja rytmikokeen kautta. 5. MUSIIKIN PERUSTASO 5.1. Opetustarjonta Musiikin perustason opetus pitää sisällään: 1. solistiset aineet 2. yhteismusisointi 3. musiikin perusteet 4. valinnaiset kurssit

9 9 Jokaisella oppilaalla tulee olla solistinen pääaine eli jokin soitin tai laulu. Oppilas voi suuntautua musiikinopiskelussaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Palmgren-konservatoriossa opetettavat klassiset instrumentit: - jousisoittimet ja kitara: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara, - puupuhaltimet: huilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, oboe, fagotti, - vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, - kosketinsoittimet: piano, harmonikka, kirkkourut, pianon vapaasäestys, - lyömäsoittimet: mm. marimba, ksylofoni, kellopelit, rummut ja vibrafoni, - yksinlaulu Rytmimusiikkiin suuntautuneet instrumentit: - sähkökitara, sähköbasso, kontrabasso, saksofoni, trumpetti, - piano, kosketinsoittimet, - rummut, - pop-jazzlaulu Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas 1. oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja 2. oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan eri tyylilajien tonaalista musiikkia. 3. kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen ja kuuntelukasvatus ovat osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Opintoihin kuuluu säännöllinen musiikin perusteiden opiskelu, joiden sisältöalueena ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Musiikin perusteet opetetaan sekä klassisen että rytmimusiikin oppilaille. Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita 2. hallitsee monipuolista ohjelmistoa 3. on harjaantunut rytmin hahmottamiseen 4. osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 5. tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan 6. tuntee oman musiikkilajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa 7. on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen.

10 Oppilaaksi ottaminen Palmgren-konservatorion perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilaaksi ottamisessa kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla on etusija aikuisoppilaiksi hakeutuviin nähden. Musiikin perustason oppilaat valitaan huhti- / toukokuussa järjestettävän valintakokeen kautta Palmgren-konservatorion johtokunnan kokouksessaan vahvistamia sisäänpääsyperusteita noudattaen. Ikätasoittain järjestettävä valintakoe testaa hakijan laulutaidon ohella rytmin, melodian ja harmonian hahmottamisen taitoja sekä ennen soittaneilta lisäksi instrumentin hallintataitoja. Oppilaat valitaan paremmuusjärjestyksessä valintakokeen tuloksen pohjalta. Oppilaspaikat täytetään käytettävissä olevien valtionosuustuntien puitteissa. Porin kaupungin ulkopuolisista kunnista tulevat valintakokeessa hyväksytyt hakijat voidaan ottaa oppilaspaikalle, mikäli kunnalla on voimassa oleva sopimus musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen järjestämisestä Porin kaupungin kanssa ja sopimuksen määrittelemässä kuntakiintiössä on vapaita oppilaspaikkoja. Valintakokeen hyväksytysti suorittaneet pyrkijät voidaan ottaa opiskelemaan Palmgrenkonservatorioon joko varsinaisena oppilaana koevuodelle tai valintakurssioppilaana pääsääntöisesti lukukauden kestävälle instrumentin valintakurssille. Soittimen valintakurssilla opiskelevat instrumentin opiskelun nuorimmat vasta-alkajat. Valintakurssin lopussa oppilas on velvollinen osallistumaan päättökokeeseen. Sen hyväksytysti suorittaneet otetaan musiikin perustason varsinaisiksi oppilaiksi koevuodelle. Koevuosikäytäntö Palmgren-konservatoriossa on käytössä ns. koevuosi, joka koskee kaikkia taiteen perusopetuksen 1. lukuvuoden varsinaisia oppilaita. Koevuoden aikana arvioidaan oppilaan kykenevyyttä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen musiikinopiskeluun, seurataan oppilaan instrumentin edistymistä seuraavissa asioissa: 1. osallistuminen opetukseen säännöllisesti 2. kyky keskittyä opetukseen tunnilla 3. suoriutuminen kotitehtävien tekemisestä 4. mahdollisuudet harjoitella instrumenttia kotona 5. oppilaan kiinnostus instrumentin opiskelua kohtaan 6. oppilaan soveltuminen valitun instrumentin opiskeluun. Koevuoden lopussa oppilas on velvollinen antamaan instrumentillaan musiikkinäytteen, joka yhdessä yllä mainittujen asioiden ohella arvioidaan koevuositutkintona, jonka arviointiryhmässä tulee olla vähintään kaksi jäsentä. Hylätty koevuositutkinto aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen. Koevuositutkinnon korvaa solistinen tasosuoritus. Koevuosikäytännöstä, koevuositutkinnosta ja sen arvioinnista tulee erityisesti tiedottaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

11 11 Aikuisten opetus Oppilaat aikuisten opetukseen tulevat joko musiikin perustasolta opintojaan aikuisopetuksessa jatkavina tai keväisin järjestettävän oppilasvalinnan tuloksena. Yli 30-vuotiaita aikuisia voidaan ottaa oppilaiksi vain rehtorin erillisellä päätöksellä. Palmgren-konservatoriossa aikuisiällä opintonsa uutena oppilaana aloittavan ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi ja aikuisoppilas on velvoitettu osallistumaan koevuositutkintoon koevuoden lopussa. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa. Aikuisten opetuksen sisältöjen opetusjärjestelyt voidaan sopia oppilaskohtaisesti. Aikuisoppilaalla on velvollisuus osallistua opintojensa vuosiarviointiin lukuvuosittain. Musiikin perustasolla opiskelevien aikuisten opiskeluaika on 3 vuotta, musiikkiopistotasolla 4 vuotta. Oppilaalle voidaan anomuksesta myöntää lisäaikaa erityisistä syistä Opiskeluaika Musiikin perustason opinnot Palmgren-konservatoriossa tulee pääsääntöisesti suorittaa sen lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta. Lauluoppilailla, jotka voivat aloittaa opintonsa aikaisintaan 16 vuoden iässä, musiikin perustason opinnot tulee suorittaa sen lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas täyttää 25 vuotta Opetus Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatoriossa jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, jossa opetusta annetaan 30 minuutista 75 minuuttiin viikossa, kuitenkin pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaan tulee osallistua yhteismusisoinnin opetukseen. Solistista sivuinstrumenttia voi anoa vapaamuotoisella, perustellulla anomuksella oppilas, joka on suorittanut pääinstrumentissaan vähintään 2. tasosuorituksen. Anottavan sivuinstrumentin tulee tukea oppilaan pääinstrumentin opintoja ja edesauttaa oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perustasolla sivuaineen saamisen edellytyksenä on oppilaan pääinstrumentin opinnoissa osoittama määrätietoinen opiskelumotivaatio. Solistisen sivuaineen opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa ja opetuksesta peritään erillinen sivuainemaksu. Sivuinstrumentin opintojen tavoitteena musiikin perustasolla on perustaso 2. suoritus, minkä jälkeen oikeus kyseisen sivuinstrumentin opiskeluun päättyy. Oppilaalle voidaan anomuksesta myöntää lisäaikaa erityisestä syystä. Musiikin perusteet Palmgren-konservatoriossa, kuten edellä mainittiin, opintoihin kuuluu säännöllinen musiikin perusteiden opiskelu. Musiikin perusteissa opetusta annetaan klassisen musiikin opinnoissa kahta eri opetusmenetelmää käyttäen. Käytössä ovat ns. suomalainen menetelmä ja unkarilainen Kodály menetelmä.

12 12 Musiikin perusteiden opetus on järjestetty niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna. Opintosisällöstä ja opetusmenetelmistä riippuen opetusta annetaan minuuttia viikossa. Musiikin perustasolla musiikin perusteiden opetus on järjestetty seuraavasti: 1. Musiikin perusteiden alkuopetus; 8 9-vuotiaat valinnaisena opintona, Kodály metodin tai suomalaisen metodin mukaisesti; kurssi järjestetään kysynnän/ tarpeen mukaan 2. Musiikin perusteet 1; 9 10-vuotiaat 3. Musiikin perusteet 2; vuotiaat 4. Musiikin perusteet 3; vuotiaat 5. Musiikin tunteminen; vuotiaat Musiikin perusteitten kursseja 2 4 on mahdollista opiskella joko suomalaisen tai Kodaly- metodin mukaan etenevässä ryhmässä. Musiikin perusteiden 1-3 kurssit ovat kukin 1-2 lukuvuoden mittaisia. Musiikin tunteminen kestää yhden lukuvuoden. Musiikin perustasolla opiskeltaessa musiikin perusteiden tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan eri tyylilajien tonaalista musiikkia. Musiikin perusteet rytmimusiikkiosastolla Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla opiskellaan afroamerikkalaisen musiikin perusteita. Musiikin perusteiden aiemmin mainitut alaikäsuositukset eivät koske rytmimusiikkia, jossa ryhmät kootaan oppilaiden osaamistason mukaan. Rytmimusiikin osastolla musiikin perusteet pyritään mahdollisuuksien mukaan liittämään yhtyesoiton opetuksen kanssa kokonaisuuksiksi, joihin sisältyy pop- ja jazzmusiikin teoria, säveltapailu, transkriptio sekä yhtyetyöskentely. Musiikin perustason afroamerikkalaisen musiikin perusteiden opintokokonaisuudet ovat: 1. Afroamerikkalaisen musiikin perusteet AMP 1/3, kesto 2-3 vuotta 2. Afroamerikkalaisen musiikin perusteet AMP 2/3, kesto 2 vuotta 3. Afroamerikkalaisen musiikin tuntemisen kurssi, kesto 1 vuosi. Valinnaiset kurssit Palmgren-konservatorion musiikin perusopetuksessa voidaan järjestää erilaisia valinnaiskursseja. Tällaisia ovat mm. musiikkiteknologian tutustumiskurssi ja musiikkiteknologian peruskurssi, vapaa säestys, sävellysopinnot, musiikin hahmottamisaineiden syventävät kurssit. Valinnaiskurssin suorittaminen kirjataan opintorekisteriin ja siitä annetaan suoritusmerkintä päättötodistukseen Suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt Musiikin perustasolla oppilas ja opettaja suunnittelevat yhdessä lukukausi / lukuvuosikohtaiset opintotavoitteet, jotka suhteutetaan kustakin oppiaineesta määriteltyihin osaamistasoihin. Oppilaan opintojen etenemistä seurataan, sekä klassisen musiikin- että rytmimusiikkiosastolla, tasosuorituksin. Tasosuoritus kirjataan arviointilomakkeelle ja opintorekisteriin.

13 13 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatoriossa klassisen musiikin osastolla musiikin perustason solistiset tasosuoritukset ovat: 1. perustaso 1 2. perustaso 2 3. perustaso 3 Klassisten soittimien tasosuoritusvaatimukset ja sisällöt ovat instrumenttikohtaiset. Palmgrenkonservatoriossa instrumenttien solistiset tasosuoritukset noudattavat pääosin Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimia tasosuoritusvaatimuksia ja arviointiperusteita. Poikkeuksena ovat kirkkourut, joiden opiskelun aloituksen edellytyksenä on vähintään pianonsoiton 2. tasokurssin suoritus. Palmgren-konservatoriossa urkujensoiton opetus pohjautuu Sibelius-Akatemian urkujensoiton ohjelmistoluetteloon. Musiikin perustasolla urkujensoitossa ei ole tasosuoritusta, vaan oppilaan edistymistä arvioidaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja vuositutkinnossa. Solistinen tasosuoritus sisältää oppilaan ohjelmistosta valitun konsertoivan ohjelma-osuuden lisäksi teknisen osan, johon kuuluu instrumentista riippuen mm. etydi, asteikko- ja kolmisointujen soitto sekä prima vista soiton näyte. Ohjelman tulee pääsääntöisesti noudattaa kyseisen tasosuorituksen sisältösuosituksia. Suoritukseen voidaan sisällyttää ylempien tasojen ohjelmistoa, mikäli oppilaan tiedot ja taidot sen mahdollistavat. Opettajan tulee huolehtia, että oppilaan ohjelmisto on riittävän laaja suhteessa tasosuorituksessa esitettävään ohjelmaan, esimerkiksi noin kolminkertainen. Oppilaan ohjelmistoista tulee laatia teosluettelo, jossa yksi teos voi esiintyä vain kerran. Harjoitettavan ohjelmiston sekä itse tasosuorituksen ohjelman tulee koostua erityylisistä, eri säveltäjien sävellyksistä. Ohjelmistosta tulisi löytyä myös oman aikamme musiikkia. Solistinen tasosuoritus voidaan kuunnella julkisessa konsertissa, jolloin teknisen osan kuuleminen tapahtuu erikseen sovittuna ajankohtana. Tasosuorituksen kuuleminen ja arviointi on mahdollista myös pelkän arviointiryhmän läsnä ollessa esimerkiksi tutkintopäivänä. Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla musiikin perustason tasosuoritukset jaotellaan kymmeneen eri opintotasoon. Lukuvuoden opintotavoitteet suhteutetaan oppiaineesta määriteltyihin osaamistasoihin. Rytmimusiikkiosaston musiikin perustason tasosuoritukset ovat: 1. taso 1 2. taso 2 3. taso 3 4. taso 4 5. taso 5 6. taso 6 7. taso 7 8. taso 8 9. taso taso 10

14 14 Rytmimusiikkiosaston tasosuoritusten sisältövaatimuksissa ja arviointiperusteissa noudatetaan pääsääntöisesti Pop & Jazz konservatorion laatimia instrumenttikohtaisia opintomatriiseja. Musiikin perusteiden alkuopetus Palmgren-konservatorion valinnainen musiikin perusteiden alkuopetus on tarkoitettu 8 9-vuotiaille oppilaille. Opintojen tavoitteena on opettaa oppilaalle säveltapailun ja teoriaopintojen alkeet perinteisten lastenlaulujen ja suomalaisten runosävelmien avulla sekä valmentaa oppilasta varsinaisiin musiikin perusteiden opintoihin. Kurssilla oppilas oppii: 1. laulamaan 2. titioimaan 3. solmisoimaan näyttäen samalla sävelmerkkejä 4. hahmottamaan yksinkertaisia lauluja nuottiviivastolla. Musiikin perusteet ja musiikin tunteminen 1. musiikin peruskäsitteet 2. melodian ja rytmin luku- ja kirjoitustaito 3. harmonioiden hahmottaminen 4. musiikin historian ja tyylien tuntemus Musiikin perustason opintoihin sisältyvien musiikin perusteiden tavoitteisiin kuuluu, että oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Melodian luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä käytetään sekä absoluuttista että relatiivista säveltapailua. Musiikin perustason opintoihin kuuluvat musiikin (klassiset) perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita 2. hallitsee monipuolista ohjelmistoa 3. on harjaantunut rytmin ja melodian hahmottamiseen 4. osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 5. tuntee oman musiikkilajinsa historiaa ja keskeisiä ilmiöitä 6. tunnistaa kuulonvaraisesti oman musiikkilajinsa soittimistoa ja tyylisuuntauksia 7. on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen. Musiikin perustason rytmimusiikkiosaston musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia tonaalisia ja modaalisia melodioita 2. hallitsee tyylinmukaisen rytmin käsittelyn sekä tasajakoisesti että kolmimuunteisesti 3. osaa nuotintaa musiikkia kuulemansa perusteella 4. osaa tuottaa ja tunnistaa rytmimusiikin harmonisia ilmiöitä 5. osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esim. sointusoittimella säestämisessä ja yhteissoitossa 6. on saanut valmiudet analysoida itsenäisesti sävellyksiä ja improvisoituja jaksoja 7. on syventynyt oman musiikkilajinsa eri aikakausien tyylien ja ohjelmistojen tuntemusta. Palmgren-konservatoriossa oppilas voi aloittaa musiikkiopistotason musiikin perusteiden opiskelun heti perustason musiikin perusteet suoritettuaan.

15 Arviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppimista ja auttaa oppilasta tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Oppilaalle annettavan palautteen tulee sisältää kannustavia ja rakentavia ilmaisuja ja oppilasta pyritään ohjaamaan itsearvioinnissa. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Arvioinnin suorittaa opettajista koottu arviointiryhmä eli kollegio. Solistista tasosuoritusta arvioitaessa instrumentin opettaja ei osallistu oman oppilaansa arviointiin. Solistiset tasosuoritukset musiikin perustasolla arvioidaan Palmgren-konservatoriossa asteikolla 0-5: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 6. uusittava 0 Arviointikollegio voi arvioinnissaan käyttää myös asteikkoa 0-25 yllä mainitun asteikon rinnalla. Kaikkien solististen suoritusten yhteydessä oppilaalle annetaan suullinen palaute, jonka tulee olla oppilaan iän huomioon ottavaa. Musiikin perustason soitinten / laulun päättösuorituksia arvioitaessa tulee arviointiryhmässä olla vähintään kolme arvioitsijaa: puheenjohtaja ja kaksi arvioitsijaa. Solististen päättötutkintojen arviointi kirjataan päättötodistukseen arvosana-asteikolla 1-5. Päättösuoritusta edeltävien tasosuoritusten arviointiryhmässä on puheenjohtaja ja yksi arvioitsija. Uusittava arvion saaneen tasosuorituksen uusinnan tulee pääsääntöisesti tapahtua seuraavan lukuvuoden aikana. Tasosuorituksen uusinnassa esitettävän ohjelman kolmanneksen tulee olla muu kuin aiemmassa suoritustilanteessa. Mikäli oppilas ei tee lukuvuoden aikana solistisessa aineessa tasosuoristusta, tulee hänen vastaavasti osallistua solistiseen vuosiarviointiin eli vuositutkintoon. Palmgren-konservatoriossa vuositutkinnon sisältö sovitaan instrumenttikohtaisesti. Vuositutkinnon arviointiryhmään kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Solistisen aineen opettaja huolehtii, että oppilas hoitaa vuositutkintovelvoitteensa. Vuositutkinnoksi katsotaan myös esiintyminen oppilaskonsertissa tai luokkamatineassa, jonka opettajakollega arvioi antamalla oppilaalle suullisen palautteen ja ilmoittamalla kansliaan kirjallisesti vuositutkinnon suorittamisesta. Vuositutkinto katsotaan myös suoritetuksi, jos oppilas on lukuvuoden aikana esiintynyt solistisessa tehtävässä konsertissa, johon on menty valinnan kautta. Rytmimusiikkiosastolla vuositutkinto suoritetaan pääsääntöisesti osana yhtyesoittoa. Musiikin perusteiden kurssisuorituksia oppilas voi tehdä yhdessä osassa tai osasuorituksina opettajan harkinnan mukaan. Musiikin perusteiden 1 ja 2 sekä musiikin tuntemisen kurssien suoritukset arvioi kurssin opettaja yksin. Arvosana-asteikkona käytetään merkintää: hyväksytty/uusittava. Musiikin perusteiden 3 kurssin suoritukset opettaja arvioi yhdessä kollegansa kanssa.

16 16 Käytössä oleva arvostelu-asteikko on: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 Musiikin perustason oppimäärä on koossa, kun suoritettuna on pääinstrumentin tasosuoritus 3 (yksinlaulussa 2), musiikin perusteet 3 ja musiikin tunteminen. Lisäksi tarvitaan merkintä yhteissoittoon osallistumisesta. 6. MUSIIKKIOPISTOTASO 6.1. Opetuksen tarjonta Musiikkiopistotason opinnot koostuvat seuraavista: 1. solistiset aineet 2. yhteismusisointi 3. musiikin perusteet 4. valinnaiset kurssit Palmgren-konservatoriossa musiikkiopistotasolla opetettavat solistiset aineet ovat samoja kuin musiikin perustasolla opetettavat. Opintoihin sisältyvä yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas 1. kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin hakeutumiseen. 2. perehtyy musiikin tyyleihin, melodian, rytmin ja harmonian lainalaisuuksiin sekä muotorakenteisiin. 3. syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään Oppilaaksi ottaminen Musiikkiopistotasolla opiskelun edellytyksenä on musiikin perustason oppimäärän suoritus, jossa pääinstrumentin tasosuoritus 3 (laulussa tasosuoritus 2) on arvioitu vähintään yleisarvosanalla hyvä.

17 17 Tällöin päättötutkintokollegion esityksestä oppilas voidaan siirtää musiikkiopistotasolle. Lisäksi musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka musiikkiopistotason pääsykokeessa ovat osoittaneet omaavansa musiikin perustason oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot ja ovat siten tulleet hyväksytyiksi musiikkiopistotasolle Opiskeluaika Musiikkiopistotason opinnot kestävät Palmgren-konservatoriossa pääsääntöisesti 4 lukuvuotta Opetus Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatorion musiikkiopistotasolla jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, jossa opetusajat vaihtelevat 60 minuutista 90 minuuttiin viikossa. Pääsääntöisesti opetusta annetaan 60 minuuttia viikossa. Musiikkiopistotasolla instrumenttiopinnot jatkuvat entistä vaativamman ohjelmiston parissa. Esiintymiskoulutus ja ohjelmiston esittäminen erilaisissa konserteissa ovat tärkeä osa opintotoja. Musiikkiopistotasolla opiskeleva voi anoa solistista sivuinstrumenttia. Anottavan sivuinstrumentin tulee tukea oppilaan pääinstrumentin opintoja ja edesauttaa musiikillista kehitystä. Sivuaineen opiskeluoikeutta haetaan vapaamuotoisella, perustellulla anomuksella. Sivuinstrumentin opinto-oikeus myönnetään ensisijaisesti musiikkialan ammatillisiin opintoihin hakeutuville. Opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on oppilaan kaikissa oppiaineissaan osoittama määrätietoinen opiskelumotivaatio. Solistisen sivuaineen opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa ja opetuksesta peritään erillinen sivuainemaksu. Sivuinstrumentin opiskelun tavoitteena musiikkiopistotasolla on saavuttaa oppilaan tulevien jatko-opintojen kannalta riittävä taitotaso. Solistisen pääaineen ohella oppilaan tulee osallistua yhteismusisointiin.yhteissoiton opinnoissa pyritään tarjoamaan oppilaalle monipuolisia yhteismusisoinnin muotoja joko orkesterissa, yhtyeessä tai kamarimusiikin parissa. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikin harrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Musiikin perusteet Musiikkiopistotasolla musiikin perusteiden opetus on järjestetty seuraavasti: 1. Musiikin hahmottaminen 1 (säveltapailu) 2. Musiikin hahmottaminen 2 (musiikin teoria) 3. Musiikin hahmottaminen 3 (harmoniaoppi) 4. Musiikin historia Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetuksen kesto on 3-4 vuotta. Oppilaskohtainen opetusaika voi vaihdella johtuen opetusryhmän mahdollisesta jakamisesta ja opetusmenetelmistä, joista riippuen musiikin hahmottamisen 1, 2 ja 3 kurssit on mahdollista suorittaa joko erillisinä kursseina tai yhdistettynä, integroituna opintopakettina.

18 Suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt Musiikkiopistotasolla oppilas ja opettaja suunnittelevat yhdessä lukuvuosikohtaiset opintotavoitteet. Oppilaan opintojen etenemistä seurataan erilaisten esiintymistilanteiden avulla ja instrumenttitaitoja arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Musiikkiopistotason pääinstrumentin ainoa ja samalla päättävä solistinen tasosuoritus on nimeltään Musiikkiopistotaso. Suoritus kirjataan arviointilomakkeelle ja opintorekisteriin. Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikkiopistotasolla tasosuoritusvaatimukset ja sisällöt ovat instrumenttikohtaiset. Palmgrenkonservatoriossa tasosuoritukset arvioidaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimien tasosuoristusten ja arviointiperusteiden mukaisesti. Poikkeuksena ovat kirkkourut, joita Palmgrenkonservatoriossa voi opiskella vähintään pianonsoiton perustaso 2. suorittanut oppilas. Urkujen opetus pohjautuu Sibelius-Akatemian urkujensoiton ohjelmistoluetteloihin. Musiikkiopistotason urkujensoiton solistinen päättösuoritus on nimeltään Urkujensoitto 1. Solistinen musiikkiopistotason tasosuoritus sisältää oppilaan ohjelmistosta valitun laajahkon konsertoivan osuuden sekä teknisen osan, joka käsittää mm. asteikko- ja prima vista soiton sekä etydit ja etydinomaisen teoksen. Ohjelman tulee pääsääntöisesti noudattaa kyseisen tasosuorituksen sisältösuosituksia. Suoritukseen voidaan sisällyttää ylempien tasojen ohjelmistoa, mikäli oppilaan tiedot ja taidot sen mahdollistavat. Harjoitettavan ohjelmiston sekä itse tasosuorituksen ohjelman tulee koostua erityylisistä, eri säveltäjien sävellyksistä. Ohjelmistosta tulisi löytyä myös oman aikamme musiikkia. Oppilaan ohjelmistosta laaditaan teosluettelo, jossa yksi teos voi esiintyä vain kerran. Opettaja huolehtii, että oppilaan ohjelmisto on riittävän laaja suhteessa tasosuorituksen ohjelmaan nähden. Musiikkiopistotasolla ohjelma tulee rakentaa oppilaan persoonallisia piirteitä esille tuovaksi. Solistinen tasosuoritus voidaan kuunnella julkisessa konsertissa, jolloin teknisen osan kuuleminen tapahtuu erikseen sovittavana ajankohtana. Tasosuorituksen kuuleminen ja arviointi on mahdollista myös pelkän arviointiryhmän läsnä ollessa esimerkiksi tutkintopäivänä. Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla musiikkiopistotason tasosuoritukset on jaksoteltu neljään eri opintotasoon. Rytmimusiikkiosaston musiikkiopistotason suoritukset ovat: 1. taso taso taso taso 14 = päättösuoritus Rytmimusiikkiosaston tasosuoritusten sisältövaatimuksissa ja arviointiperusteissa noudatetaan pääsääntöisesti Pop & Jazz konservatorion laatimia instrumenttikohtaisia opintomatriiseja. Musiikin hahmottaminen 1-3 ja musiikin historia

19 19 Musiikkiopistotason opintoihin sisältyvien musiikin perusteiden keskeiset tavoiteet on: 1. oppilas kehittää musiikin perustasolla saavuttamiaan taitoja ja tietoja edelleen, jotta hän saa valmiudet musiikkiopintojen itsenäiseen jatkamiseen tai valmiudet ammattiopintoihin hakeutumiseen. 2. oppilas perehtyy eri musiikkilajeihin, melodian, rytmin ja harmonian lainalaisuuksiin sekä muotorakenteisiin. Musiikin hahmottamisaineiden sisältöalueet ovat: 1. säveltapailu 2. teoria 3. harmoniaoppi 4. musiikinhistoria Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas: 1. osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia, muunnesäveliä sisältäviä duuri-mollitonaalisia melodioita 2. hallitsee moniäänistä ohjelmistoa 3. kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa 4. osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen oman musiikinlajinsa sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista 5. on saanut valmiuksia analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen 6. on syventänyt oman musiikkilajinsa eri aikakausien tyylien ja musiikkikulttuurien tuntemusta sekä oman instrumentin historiaa 7. osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa 6.7. Arviointi Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Solistiset tasosuoritukset arvioidaan Palmgren-konservatoriossa asteikolla 0-5: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 6. uusittava 0 Uusittava arvion saanut tasosuoritus tulee uusia pääsääntöisesti seuraavan lukuvuoden aikana. Arviointikollegio voi arvioinnissaan käyttää myös asteikkoa 0-25 yllä mainitun asteikon rinnalla. Kaikkien solististen suoritusten yhteydessä oppilaalle annetaan suullinen palaute, jonka tulee olla sanallisesti sellaista, että se ei sisällä oppilaan ikään nähden vaikeita ammattisanoja. Mikäli oppilas ei tee lukuvuoden aikana solistisessa aineessa tasosuoristusta, tulee hänen vastaavasti suorittaa vuositutkinto. Opettaja huolehtii, että oppilas hoitaa vuositutkintovelvoitteensa. Palmgrenkonservatoriossa vuositutkinnon sisältö sovitaan instrumenttikohtaisesti. Vuositutkintolautakuntaan kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Vuositutkinnoksi katsotaan myös esiintyminen luokkamatineassa, jon-

20 20 ka opettajakollega arvioi antamalla suullisen palautteen. Suullinen palaute tulee olla sanallisesti sellaista, että se ei sisällä oppilaan ikään nähden vaikeita ammattisanoja. Suorituksesta tulee jättää tieto kansliaan: vuositutkinto suoritettu. Vuositutkinto katsotaan suoritetuksi, jos oppilas on lukuvuoden aikana esiintynyt solistisessa tehtävässä konsertissa, johon on menty valinnan kautta. Rytmimusiikkiosastolla vuositutkinto suoritetaan pääsääntöisesti osana yhtyesoittoa. Musiikkiopistotason soitinten / laulun päättösuorituksia arvioitaessa tulee arviointikollegiossa olla vähintään neljä arvioitsijaa: puheenjohtaja ja kolme arvioitsijaa. Päättötutkintojen arviointi kirjataan päättötodistukseen arvosana-asteikolla 1-5. Arviointiasteikko musiikin hahmottamiskursseissa on 1-5. Musiikin historian kurssi arvostellaan merkinnällä hyväksytty/uusittava. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava pääinstrumentin solistinen musiikkiopistotason suoritus, musiikin hahmottaminen 1-3 sekä musiikin historian kurssi. Lisäksi oppilaalla tulee olla merkintä yhteismusisointiin osallistumisesta. 7. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Muissa oppilaitoksissa suoritetut solistiset tutkinnot luetaan tavoitteiltaan ja sisällöiltään soveltuvin osin hyväksi Palmgren-konservatorion oppilaaksi hyväksytylle perusopetuksen oppilaalle. Aiempien opintojen hyväksilukeminen voidaan suorittaa pääsykokeessa tai erillisellä näytöllä. Konservatorion ulkopuolella suoritettujen musiikin perusteiden eri kurssisuorituksien hyväksiluvusta päätetään tapauskohtaisesti sisältövertailun perusteella. Suoritetut opinnot luetaan hyväksi opintorekisterin merkinnällä. 8. VALINNAISET KURSSIT Palmgren-konservatorion musiikin perusopetuksessa voidaan järjestää erilaisia valinnaiskursseja. Tällaisia ovat mm. musiikkiteknologian tutustumiskurssi ja musiikkiteknologian peruskurssi, vapaa säestys, sävellysopinnot ja musiikin hahmottamisaineiden syventävät kurssit. Valinnaiskurssin suorittaminen kirjataan opintorekisteriin ja siitä annetaan suoritusmerkintä päättötodistukseen. 9. TODISTUSTEN SISÄLTÖ Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaiset todistukset musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista annetaan oppilaalle Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilaan on mahdollista kesken opintojen saada matrikkeliote suorittamistaan opinnoista Musiikin perustaso Palmgren-konservatorion musiikin perustason päättötodistus esitellään liitteessä 1.

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 1 Toiminta-ajatus Pitäjänmäen musiikkiopisto antaa alueen lapsille

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA Hanne Jurvanen Tutkielma Kevät 2005 Musiikkikasvatuksen osasto Sibelius-Akatemia Tiivistelmä Kirjallinen

Lisätiedot