TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa , 105

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS PALMGREN-KONSERVATORION ARVOT OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PALMGREN-KONSERVATORIOSSA Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö Työtavat VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Musiikkileikkikoulu Oppilaaksi ottaminen Valmennusopetus Puhallinorkesterikoulu Oppilaaksi ottaminen MUSIIKIN PERUSTASO Opetustarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Oppilaaksi ottaminen Opiskeluaika Opetus Arviointi MUSIIKKIOPISTOTASO Opetuksen tarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Opetus Arviointi MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN... 20

3 3 8. VALINNAISET KURSSIT TODISTUSTEN SISÄLTÖ Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso AVOIN OSASTO OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI YHTEYSTIEDOT LIITTEET... 25

4 4 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS Palmgren-konservatorio 1. järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella, 2. pyrkii vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 3. pyrkii aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Palmgren-konservatorion koulutus sisältää 1. musiikkialan ammatillisen peruskoulutuksen (laki 630/1998) 2. taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän (laki 633/1998). 2. PALMGREN-KONSERVATORION ARVOT Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tulee tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lisäksi opetuksella ohjataan oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Palmgren-konservatorion henkilökunta on määritellyt konservatorion johtokunnan, kokouksessaan , 52, hyväksymät arvot. Arvoissa korostetaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainon hakemista. Palmgren-konservatorion arvot ovat: 1 Laadukas musiikinopetus; luo hyviä oppimiskokemuksia ja on pohjana oppilaan terveen itsetunnon ja elinikäisen musiikkisuhteen kehittymiselle. Arvo ilmenee hyvinä oppimistuloksina, jotka kuuluvat ja näkyvät oppilaiden ja opettajien laadukkaina musiikkiesityksinä ja konsertteina. 2 Yhteisöllisyys (yhteistyö, yhteishenki, vuorovaikutus, vastavuoroisuus); luo hyvät edellytykset hyvälle työskentely- /oppimisilmapiirille. 3 Toiminnan suunnittelu ja taloushallinnon tasapaino; ilmenee toimintana, jossa ydinprosessiin liittyvät tehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. 4 Luovuus (innovatiivisuus, visionäärisyys); ilmenee yhteisenä näkemyksenä organisaation hyvästä tulevaisuudesta. 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PALMGREN-KONSERVATORIOSSA Palmgren-konservatoriossa annettava taiteen perusopetus on musiikin laajan oppimäärän mukaista. Laaja oppimäärä käsittää musiikin perustason oppimäärän ja sille rakentuvan musiikkiopistotason oppimäärän. Musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Varhaisiän musiikkikasvatusta alle kouluikäisille annetaan musiikkileikkikou-

5 5 lussa. Oppilaiksi otettujen aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla. Aikuisopiskelijan opiskeluajasta päätetään yksilöllisesti erikseen Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin opiskelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Opinnoille asetetuissa tavoitteissa onnistuminen antaa oppilaalle positiivisia kokemuksia ja kasvattaa hänen uskoaan omaan itseensä ja kykyihinsä. Palmgren-konservatoriossa oppilaita kannustetaan tavoitteelliseen, motivoituneeseen ja luovaan opiskeluun, jossa esiintymiskoulutuksella ja yhteismusisoinnilla on tärkeä rooli. Opetuksessa korostetaan oppimistapahtuman aktiivista ja vuorovaikutteista luonnetta, jossa oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opetus huomioi oppilaiden yksilöllisyyden ja erilaiset tavat oppia. Palmgren-konservatorion tarjoama oppimisympäristö antaa oppilaille mahdollisuuden asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Oppilaitoksessa keskeiselle sijalle on asetettu vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken. Lisäksi painotetaan yhteistyön merkitystä oppilaan kodin ja Palmgrenkonservatorion välillä. Oppimisympäristö Palmgren-konservatoriossa mahdollistaa myös erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. Palmgren-konservatorion ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön laadukas opetus ja oppilaitoksessa vallitseva rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri luovat edellytykset hyville oppimistuloksille. Lisäksi Palmgren-konservatorio tarjoaa oppilaille viihtyisät ja ajanmukaiset opetustilat Työtavat Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine (jokin soitin tai laulu), jossa instrumenttiopetusta annetaan henkilökohtaisena opetuksena viikoittain ko. instrumenttiin erikoistuneen opettajan ohjauksessa. Solistista opetusta voidaan antaa ajoittain myös ryhmässä esim. esiintymiskoulutuksen ryhmätunnilla tai valmennusopetuksen vaihtoehtoisena opetusmetodina. Solistisen pääaineeseen soveltuva yhteismusisointi aloitetaan heti, kun oppilaan instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Opetus tapahtuu viikoittain pienryhmässä tai orkesterissa. Yhteismusisoinnin opetus voidaan järjestää myös periodiopetuksena. Musiikin perusteiden opinnot (= musiikin opiskelua tukevat aineet) aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaaana. Opetus toteutetaan viikoittain ryhmäopetuksessa musiikin perusteiden opettamiseen erikoistuneen opettajan ohjauksessa. 4. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Palmgren-konservatorion tarjoama varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja valmennusopetuksen sekä puhallinorkesterikoulun ja näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.

6 Musiikkileikkikoulu Musiikkileikkikoulun tehtävänä on antaa tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja monipuolista varhaisiän musiikkikasvatusta, jossa otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3 kk 7-vuotiaille lapsille. Toiminnan tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan. Iloiset ja myönteiset kokemukset antavat hyvän pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimiselle. Rytmiin, melodiaan, dynamiikkaan, sointiväriin, harmoniaan ja musiikin muotoon tutustutaan erilaisin elämyksellisin lähestymistavoin. Suomalaisen kansanperinteen vaalimisella on opetuksessa olennainen osansa. Tavoitteisiin kuuluu myös uusien lastenlaulujen ja muiden kulttuurien laulujen esiintuominen. Sosiaalisen kanssakäymisen oppiminen ilmenee ryhmäsoitto ja leikkitilanteissa. Musiikkileikkikoulu antaa hyvät valmiudet perustasolla tapahtuvia soitinopintoja varten. Työtapoina ovat laulaminen, loruilu, musiikkiliikunta ja tanssiminen, soittaminen (kehosoittimet, rytmisoittimet, viisikielinen kannel, ksylofonit ja metallofonit) ja musiikin kuunteleminen. Tarinan tai sadun avulla yhdistetään eri työtapoja toisiinsa. Opetukseen voidaan liittää kuvallista ilmaisua ja askartelua. Musiikkileikkikoulussa annetaan lapselle myös mahdollisuus kehittää omaa luovuutta, ilmaisutaitoa, kekseliäisyyttä ja improvisointitaitoja. Alle kolmivuotiaiden ryhmissä opetellaan lauluja, loruja ja leikkejä yhdessä vanhempien kanssa. Tarkoituksena on rohkaista vanhempia laulamaan ja musisoimaan yhdessä lapsen kanssa myös kotona. Musiikkileikkikoulussa jo tämän ikäiset lapset pääsevät nauttimaan soittamisen riemusta, ryhmässä tanssimisesta ja liikkumisesta. Neljävuotiaista lähtien toimintaan sisältyy nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeiden opettelua musiikkileikkien ja musiikkiliikunnan avulla. Tämän ikäisten kanssa aloitetaan tutustuminen perustasolla opetettaviin soittimiin tarinoiden ja musiikin kuuntelun kautta. 6- ja 7-vuotiaiden ryhmissä myös nuottikuva tulee entistä tutummaksi. Lasten kanssa opetellaan soittamaan viisikielistä kannelta tai Orff soittimia, mikä valmentaa mahdollisia myöhempiä soitinopintoja ja orkesterisoittoa varten Oppilaaksi ottaminen Musiikkileikkikoulun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vuotuisen kiintiön puitteissa Opetus Musiikkileikkikoulussa opetus tapahtuu ryhmissä ja on järjestetty ikäryhmittäin seuraavasti: kk vauvat yhdessä vanhemman kanssa 2. 1-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa 3. 2-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa 4. 3-vuotiaat 5. 4-vuotiaat 6. 5-vuotiaat 7. 6-vuotiaat (Kantele- tai Orff -soitinryhmä)

7 vuotiaat (Jatkokantele) Ryhmien maksimikoko on kymmenen lasta ja minimikoko kuusi lasta. Opetuksen kesto on iästä riippuen 1 x 45 min., 2 x 45 min., 1 x 60 min. tai 1 x 90 min. viikossa Valmennusopetus Palmgren-konservatoriossa valmennusopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Viuluvalmennus Viuluvalmennus on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille, jotka otetaan opetukseen ikävaiheeseen soveltuvan laulunäytteen ja rytmikokeen avulla. Oppilas voi opiskella viuluvalmennuksessa, kunnes aloittaa peruskoulun. Opetus tapahtuu etupäässä henkilökohtaisena opetuksena, mutta voidaan järjestää pedagogisista syistä myös ryhmäopetuksena. Musiikkivalmennus Musiikkivalmennus on tarkoitettu lapsille, joille opiskeltavan soittimen valinta ei ole vielä selvillä. Oppilaat musiikkivalmennukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkivalmennusopetusta annetaan ryhmäopetuksena 1-2 lukuvuoden ajan. Opetusta järjestetään, mikäli kysyntää on. Nokkahuiluvalmennus puhallinsoittimiin Palmgren-konservatorio järjestää puhallinsoittimista kiinnostuneille nokkahuiluvalmennusta, jonka tarkoituksena on perehdyttää oppilas puhallinsoitintekniikan ja ja nuotinluvun alkeisiin sekä tutustuttaa hänet muihin puhallinsoittimiin. Nokkahuiluvalmennukseen voivat osallistua peruskoulun 1. luokkalaiset ja vanhemmat aina 15 ikävuoteen asti. Nokkahuiluvalmennukseen oppilaat otetaan sisään keväisin ikävaiheeseen soveltuvan valintakokeen kautta. Opiskelu nokkahuiluvalmennuksessa on opettajan harkinnan mukaan joko ryhmässä tapahtuvaa (2 oppilasta / 60 min. viikossa) tai henkilökohtaista opetusta ( 30 min / oppilas viikossa). Opiskelusta nokkahuiluvalmennuksessa maksetaan ryhmäopetuksen maksua. Opiskelun kesto on 2 lukuvuotta; kummankin opiskeluvuoden keväällä oppilas osallistuu vuosiarviointiin, jonka arvioi opettajista koottu arviointiryhmä. Viimeistään toisen opiskeluvuoden vuosiarviointi on oppilaan niin halutessa samalla pääsykoe varsinaiseksi oppilaaksi joko nokkahuiluun tai muuhun puhallinsoittimeen. Opettaja esittää vuosiarvioinnin yhteydessä lyhyen kirjallisen lausunnon oppilaastaan. Puhallinsoitinten arviointiryhmä voi vuosiarvioinnin soittonäytteen perusteella ehdottaa oppilaan ottamista varsinaiseksi oppilaaksi valittuun puhallinsoittimeen ja sijoittaa oppilaan muiden kevään pääsykokeissa kyseessä olevaan soittimeen pyrkineitten listalle vuosiarvioinnin edellyttämälle sijaluvulle. Oppilaspaikan saaneet otetaan varsinaisiksi oppilaiksi koevuodelle.

8 Puhallinorkesterikoulu Puhallinorkesterikoulun tavoitteena on kasvattaa soittajia jatkamaan puhallinorkesteriperinnettä ja lisätä puhallinmusiikin harrastusta Palmgren-konservatorion toiminta-alueella. Puhallinorkesterikoulussa keskeinen sisältö ja opiskelumotivaation luoja on yhteismusisointi eli puhallinorkesterisoitto. Puhallinorkesterikoulumetodin mukaan orkesterissa soittaminen aloitetaan samanaikaisesti instrumenttiopetuksen kanssa. Puhallinorkesterikouluun otetaan tarvittaessa erillisellä haulla 10 vuotta täyttäneitä puhallinsoitinten vasta-alkajia ilmoittautumisjärjestyksessä. Yläikärajaa puhallinorkesterikoulua aloittavilla oppilailla ei ole. Oppilaiden instrumenttivalinnat tehdään kiinnostuksen ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Puhallinorkesterikoulun oppilaat saavat soittimessaan henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat Puhallinorkesterikoulun orkesterin 60 minuutin mittaiseen harjoitukseen viikoittain. Halutessaan oppilas voi osallistua oppilaitoksen järjestämään musiikin perusteiden opetukseen. Puhallinorkesterikoulun orkesteri harjoittelee ensimmäisen opintovuoden omana soittajistonaan tai se voidaan hajauttaa oppilaitoksen muihin aloituskokoonpanoihin ja myöhemmin eri tasojen orkestereihin. Puhallinorkesterikoulussa voi opiskella enintään neljä lukuvuotta. Viimeistään neljäntenä opiskeluvuotena oppilaat ohjataan työharjoitteluun johonkin Palmgren-konservatorion toiminta-alueen harrastajapuhallinorkestereista. Puhallinorkesterikoulun oppilas voi myös pyrkiä musiikin perustason varsinaiseksi oppilaaksi ilmoittautumalla keväisin järjestettäviin valintakokeisiin. Puhallinorkesterikoulun oppilas voidaan solistisen pääaineen opettajan ja puhallinten arviointiryhmän esityksestä ottaa rehtorin päätöksellä musiikin perustason oppilaaksi Oppilaaksi ottaminen Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen ja puhallinorkesterikouluun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Viuluvalmennusopetukseen lapset otetaan ikävaiheeseen soveltuvan laulunäytteen ja rytmikokeen kautta. 5. MUSIIKIN PERUSTASO 5.1. Opetustarjonta Musiikin perustason opetus pitää sisällään: 1. solistiset aineet 2. yhteismusisointi 3. musiikin perusteet 4. valinnaiset kurssit

9 9 Jokaisella oppilaalla tulee olla solistinen pääaine eli jokin soitin tai laulu. Oppilas voi suuntautua musiikinopiskelussaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Palmgren-konservatoriossa opetettavat klassiset instrumentit: - jousisoittimet ja kitara: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara, - puupuhaltimet: huilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, oboe, fagotti, - vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, - kosketinsoittimet: piano, harmonikka, kirkkourut, pianon vapaasäestys, - lyömäsoittimet: mm. marimba, ksylofoni, kellopelit, rummut ja vibrafoni, - yksinlaulu Rytmimusiikkiin suuntautuneet instrumentit: - sähkökitara, sähköbasso, kontrabasso, saksofoni, trumpetti, - piano, kosketinsoittimet, - rummut, - pop-jazzlaulu Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas 1. oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja 2. oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan eri tyylilajien tonaalista musiikkia. 3. kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen ja kuuntelukasvatus ovat osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Opintoihin kuuluu säännöllinen musiikin perusteiden opiskelu, joiden sisältöalueena ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Musiikin perusteet opetetaan sekä klassisen että rytmimusiikin oppilaille. Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita 2. hallitsee monipuolista ohjelmistoa 3. on harjaantunut rytmin hahmottamiseen 4. osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 5. tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan 6. tuntee oman musiikkilajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa 7. on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen.

10 Oppilaaksi ottaminen Palmgren-konservatorion perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilaaksi ottamisessa kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla on etusija aikuisoppilaiksi hakeutuviin nähden. Musiikin perustason oppilaat valitaan huhti- / toukokuussa järjestettävän valintakokeen kautta Palmgren-konservatorion johtokunnan kokouksessaan vahvistamia sisäänpääsyperusteita noudattaen. Ikätasoittain järjestettävä valintakoe testaa hakijan laulutaidon ohella rytmin, melodian ja harmonian hahmottamisen taitoja sekä ennen soittaneilta lisäksi instrumentin hallintataitoja. Oppilaat valitaan paremmuusjärjestyksessä valintakokeen tuloksen pohjalta. Oppilaspaikat täytetään käytettävissä olevien valtionosuustuntien puitteissa. Porin kaupungin ulkopuolisista kunnista tulevat valintakokeessa hyväksytyt hakijat voidaan ottaa oppilaspaikalle, mikäli kunnalla on voimassa oleva sopimus musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen järjestämisestä Porin kaupungin kanssa ja sopimuksen määrittelemässä kuntakiintiössä on vapaita oppilaspaikkoja. Valintakokeen hyväksytysti suorittaneet pyrkijät voidaan ottaa opiskelemaan Palmgrenkonservatorioon joko varsinaisena oppilaana koevuodelle tai valintakurssioppilaana pääsääntöisesti lukukauden kestävälle instrumentin valintakurssille. Soittimen valintakurssilla opiskelevat instrumentin opiskelun nuorimmat vasta-alkajat. Valintakurssin lopussa oppilas on velvollinen osallistumaan päättökokeeseen. Sen hyväksytysti suorittaneet otetaan musiikin perustason varsinaisiksi oppilaiksi koevuodelle. Koevuosikäytäntö Palmgren-konservatoriossa on käytössä ns. koevuosi, joka koskee kaikkia taiteen perusopetuksen 1. lukuvuoden varsinaisia oppilaita. Koevuoden aikana arvioidaan oppilaan kykenevyyttä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen musiikinopiskeluun, seurataan oppilaan instrumentin edistymistä seuraavissa asioissa: 1. osallistuminen opetukseen säännöllisesti 2. kyky keskittyä opetukseen tunnilla 3. suoriutuminen kotitehtävien tekemisestä 4. mahdollisuudet harjoitella instrumenttia kotona 5. oppilaan kiinnostus instrumentin opiskelua kohtaan 6. oppilaan soveltuminen valitun instrumentin opiskeluun. Koevuoden lopussa oppilas on velvollinen antamaan instrumentillaan musiikkinäytteen, joka yhdessä yllä mainittujen asioiden ohella arvioidaan koevuositutkintona, jonka arviointiryhmässä tulee olla vähintään kaksi jäsentä. Hylätty koevuositutkinto aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen. Koevuositutkinnon korvaa solistinen tasosuoritus. Koevuosikäytännöstä, koevuositutkinnosta ja sen arvioinnista tulee erityisesti tiedottaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

11 11 Aikuisten opetus Oppilaat aikuisten opetukseen tulevat joko musiikin perustasolta opintojaan aikuisopetuksessa jatkavina tai keväisin järjestettävän oppilasvalinnan tuloksena. Yli 30-vuotiaita aikuisia voidaan ottaa oppilaiksi vain rehtorin erillisellä päätöksellä. Palmgren-konservatoriossa aikuisiällä opintonsa uutena oppilaana aloittavan ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi ja aikuisoppilas on velvoitettu osallistumaan koevuositutkintoon koevuoden lopussa. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa. Aikuisten opetuksen sisältöjen opetusjärjestelyt voidaan sopia oppilaskohtaisesti. Aikuisoppilaalla on velvollisuus osallistua opintojensa vuosiarviointiin lukuvuosittain. Musiikin perustasolla opiskelevien aikuisten opiskeluaika on 3 vuotta, musiikkiopistotasolla 4 vuotta. Oppilaalle voidaan anomuksesta myöntää lisäaikaa erityisistä syistä Opiskeluaika Musiikin perustason opinnot Palmgren-konservatoriossa tulee pääsääntöisesti suorittaa sen lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta. Lauluoppilailla, jotka voivat aloittaa opintonsa aikaisintaan 16 vuoden iässä, musiikin perustason opinnot tulee suorittaa sen lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas täyttää 25 vuotta Opetus Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatoriossa jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, jossa opetusta annetaan 30 minuutista 75 minuuttiin viikossa, kuitenkin pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaan tulee osallistua yhteismusisoinnin opetukseen. Solistista sivuinstrumenttia voi anoa vapaamuotoisella, perustellulla anomuksella oppilas, joka on suorittanut pääinstrumentissaan vähintään 2. tasosuorituksen. Anottavan sivuinstrumentin tulee tukea oppilaan pääinstrumentin opintoja ja edesauttaa oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perustasolla sivuaineen saamisen edellytyksenä on oppilaan pääinstrumentin opinnoissa osoittama määrätietoinen opiskelumotivaatio. Solistisen sivuaineen opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa ja opetuksesta peritään erillinen sivuainemaksu. Sivuinstrumentin opintojen tavoitteena musiikin perustasolla on perustaso 2. suoritus, minkä jälkeen oikeus kyseisen sivuinstrumentin opiskeluun päättyy. Oppilaalle voidaan anomuksesta myöntää lisäaikaa erityisestä syystä. Musiikin perusteet Palmgren-konservatoriossa, kuten edellä mainittiin, opintoihin kuuluu säännöllinen musiikin perusteiden opiskelu. Musiikin perusteissa opetusta annetaan klassisen musiikin opinnoissa kahta eri opetusmenetelmää käyttäen. Käytössä ovat ns. suomalainen menetelmä ja unkarilainen Kodály menetelmä.

12 12 Musiikin perusteiden opetus on järjestetty niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna. Opintosisällöstä ja opetusmenetelmistä riippuen opetusta annetaan minuuttia viikossa. Musiikin perustasolla musiikin perusteiden opetus on järjestetty seuraavasti: 1. Musiikin perusteiden alkuopetus; 8 9-vuotiaat valinnaisena opintona, Kodály metodin tai suomalaisen metodin mukaisesti; kurssi järjestetään kysynnän/ tarpeen mukaan 2. Musiikin perusteet 1; 9 10-vuotiaat 3. Musiikin perusteet 2; vuotiaat 4. Musiikin perusteet 3; vuotiaat 5. Musiikin tunteminen; vuotiaat Musiikin perusteitten kursseja 2 4 on mahdollista opiskella joko suomalaisen tai Kodaly- metodin mukaan etenevässä ryhmässä. Musiikin perusteiden 1-3 kurssit ovat kukin 1-2 lukuvuoden mittaisia. Musiikin tunteminen kestää yhden lukuvuoden. Musiikin perustasolla opiskeltaessa musiikin perusteiden tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan eri tyylilajien tonaalista musiikkia. Musiikin perusteet rytmimusiikkiosastolla Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla opiskellaan afroamerikkalaisen musiikin perusteita. Musiikin perusteiden aiemmin mainitut alaikäsuositukset eivät koske rytmimusiikkia, jossa ryhmät kootaan oppilaiden osaamistason mukaan. Rytmimusiikin osastolla musiikin perusteet pyritään mahdollisuuksien mukaan liittämään yhtyesoiton opetuksen kanssa kokonaisuuksiksi, joihin sisältyy pop- ja jazzmusiikin teoria, säveltapailu, transkriptio sekä yhtyetyöskentely. Musiikin perustason afroamerikkalaisen musiikin perusteiden opintokokonaisuudet ovat: 1. Afroamerikkalaisen musiikin perusteet AMP 1/3, kesto 2-3 vuotta 2. Afroamerikkalaisen musiikin perusteet AMP 2/3, kesto 2 vuotta 3. Afroamerikkalaisen musiikin tuntemisen kurssi, kesto 1 vuosi. Valinnaiset kurssit Palmgren-konservatorion musiikin perusopetuksessa voidaan järjestää erilaisia valinnaiskursseja. Tällaisia ovat mm. musiikkiteknologian tutustumiskurssi ja musiikkiteknologian peruskurssi, vapaa säestys, sävellysopinnot, musiikin hahmottamisaineiden syventävät kurssit. Valinnaiskurssin suorittaminen kirjataan opintorekisteriin ja siitä annetaan suoritusmerkintä päättötodistukseen Suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt Musiikin perustasolla oppilas ja opettaja suunnittelevat yhdessä lukukausi / lukuvuosikohtaiset opintotavoitteet, jotka suhteutetaan kustakin oppiaineesta määriteltyihin osaamistasoihin. Oppilaan opintojen etenemistä seurataan, sekä klassisen musiikin- että rytmimusiikkiosastolla, tasosuorituksin. Tasosuoritus kirjataan arviointilomakkeelle ja opintorekisteriin.

13 13 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatoriossa klassisen musiikin osastolla musiikin perustason solistiset tasosuoritukset ovat: 1. perustaso 1 2. perustaso 2 3. perustaso 3 Klassisten soittimien tasosuoritusvaatimukset ja sisällöt ovat instrumenttikohtaiset. Palmgrenkonservatoriossa instrumenttien solistiset tasosuoritukset noudattavat pääosin Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimia tasosuoritusvaatimuksia ja arviointiperusteita. Poikkeuksena ovat kirkkourut, joiden opiskelun aloituksen edellytyksenä on vähintään pianonsoiton 2. tasokurssin suoritus. Palmgren-konservatoriossa urkujensoiton opetus pohjautuu Sibelius-Akatemian urkujensoiton ohjelmistoluetteloon. Musiikin perustasolla urkujensoitossa ei ole tasosuoritusta, vaan oppilaan edistymistä arvioidaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja vuositutkinnossa. Solistinen tasosuoritus sisältää oppilaan ohjelmistosta valitun konsertoivan ohjelma-osuuden lisäksi teknisen osan, johon kuuluu instrumentista riippuen mm. etydi, asteikko- ja kolmisointujen soitto sekä prima vista soiton näyte. Ohjelman tulee pääsääntöisesti noudattaa kyseisen tasosuorituksen sisältösuosituksia. Suoritukseen voidaan sisällyttää ylempien tasojen ohjelmistoa, mikäli oppilaan tiedot ja taidot sen mahdollistavat. Opettajan tulee huolehtia, että oppilaan ohjelmisto on riittävän laaja suhteessa tasosuorituksessa esitettävään ohjelmaan, esimerkiksi noin kolminkertainen. Oppilaan ohjelmistoista tulee laatia teosluettelo, jossa yksi teos voi esiintyä vain kerran. Harjoitettavan ohjelmiston sekä itse tasosuorituksen ohjelman tulee koostua erityylisistä, eri säveltäjien sävellyksistä. Ohjelmistosta tulisi löytyä myös oman aikamme musiikkia. Solistinen tasosuoritus voidaan kuunnella julkisessa konsertissa, jolloin teknisen osan kuuleminen tapahtuu erikseen sovittuna ajankohtana. Tasosuorituksen kuuleminen ja arviointi on mahdollista myös pelkän arviointiryhmän läsnä ollessa esimerkiksi tutkintopäivänä. Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla musiikin perustason tasosuoritukset jaotellaan kymmeneen eri opintotasoon. Lukuvuoden opintotavoitteet suhteutetaan oppiaineesta määriteltyihin osaamistasoihin. Rytmimusiikkiosaston musiikin perustason tasosuoritukset ovat: 1. taso 1 2. taso 2 3. taso 3 4. taso 4 5. taso 5 6. taso 6 7. taso 7 8. taso 8 9. taso taso 10

14 14 Rytmimusiikkiosaston tasosuoritusten sisältövaatimuksissa ja arviointiperusteissa noudatetaan pääsääntöisesti Pop & Jazz konservatorion laatimia instrumenttikohtaisia opintomatriiseja. Musiikin perusteiden alkuopetus Palmgren-konservatorion valinnainen musiikin perusteiden alkuopetus on tarkoitettu 8 9-vuotiaille oppilaille. Opintojen tavoitteena on opettaa oppilaalle säveltapailun ja teoriaopintojen alkeet perinteisten lastenlaulujen ja suomalaisten runosävelmien avulla sekä valmentaa oppilasta varsinaisiin musiikin perusteiden opintoihin. Kurssilla oppilas oppii: 1. laulamaan 2. titioimaan 3. solmisoimaan näyttäen samalla sävelmerkkejä 4. hahmottamaan yksinkertaisia lauluja nuottiviivastolla. Musiikin perusteet ja musiikin tunteminen 1. musiikin peruskäsitteet 2. melodian ja rytmin luku- ja kirjoitustaito 3. harmonioiden hahmottaminen 4. musiikin historian ja tyylien tuntemus Musiikin perustason opintoihin sisältyvien musiikin perusteiden tavoitteisiin kuuluu, että oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Melodian luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä käytetään sekä absoluuttista että relatiivista säveltapailua. Musiikin perustason opintoihin kuuluvat musiikin (klassiset) perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita 2. hallitsee monipuolista ohjelmistoa 3. on harjaantunut rytmin ja melodian hahmottamiseen 4. osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 5. tuntee oman musiikkilajinsa historiaa ja keskeisiä ilmiöitä 6. tunnistaa kuulonvaraisesti oman musiikkilajinsa soittimistoa ja tyylisuuntauksia 7. on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen. Musiikin perustason rytmimusiikkiosaston musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 1. osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia tonaalisia ja modaalisia melodioita 2. hallitsee tyylinmukaisen rytmin käsittelyn sekä tasajakoisesti että kolmimuunteisesti 3. osaa nuotintaa musiikkia kuulemansa perusteella 4. osaa tuottaa ja tunnistaa rytmimusiikin harmonisia ilmiöitä 5. osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esim. sointusoittimella säestämisessä ja yhteissoitossa 6. on saanut valmiudet analysoida itsenäisesti sävellyksiä ja improvisoituja jaksoja 7. on syventynyt oman musiikkilajinsa eri aikakausien tyylien ja ohjelmistojen tuntemusta. Palmgren-konservatoriossa oppilas voi aloittaa musiikkiopistotason musiikin perusteiden opiskelun heti perustason musiikin perusteet suoritettuaan.

15 Arviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppimista ja auttaa oppilasta tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Oppilaalle annettavan palautteen tulee sisältää kannustavia ja rakentavia ilmaisuja ja oppilasta pyritään ohjaamaan itsearvioinnissa. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Arvioinnin suorittaa opettajista koottu arviointiryhmä eli kollegio. Solistista tasosuoritusta arvioitaessa instrumentin opettaja ei osallistu oman oppilaansa arviointiin. Solistiset tasosuoritukset musiikin perustasolla arvioidaan Palmgren-konservatoriossa asteikolla 0-5: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 6. uusittava 0 Arviointikollegio voi arvioinnissaan käyttää myös asteikkoa 0-25 yllä mainitun asteikon rinnalla. Kaikkien solististen suoritusten yhteydessä oppilaalle annetaan suullinen palaute, jonka tulee olla oppilaan iän huomioon ottavaa. Musiikin perustason soitinten / laulun päättösuorituksia arvioitaessa tulee arviointiryhmässä olla vähintään kolme arvioitsijaa: puheenjohtaja ja kaksi arvioitsijaa. Solististen päättötutkintojen arviointi kirjataan päättötodistukseen arvosana-asteikolla 1-5. Päättösuoritusta edeltävien tasosuoritusten arviointiryhmässä on puheenjohtaja ja yksi arvioitsija. Uusittava arvion saaneen tasosuorituksen uusinnan tulee pääsääntöisesti tapahtua seuraavan lukuvuoden aikana. Tasosuorituksen uusinnassa esitettävän ohjelman kolmanneksen tulee olla muu kuin aiemmassa suoritustilanteessa. Mikäli oppilas ei tee lukuvuoden aikana solistisessa aineessa tasosuoristusta, tulee hänen vastaavasti osallistua solistiseen vuosiarviointiin eli vuositutkintoon. Palmgren-konservatoriossa vuositutkinnon sisältö sovitaan instrumenttikohtaisesti. Vuositutkinnon arviointiryhmään kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Solistisen aineen opettaja huolehtii, että oppilas hoitaa vuositutkintovelvoitteensa. Vuositutkinnoksi katsotaan myös esiintyminen oppilaskonsertissa tai luokkamatineassa, jonka opettajakollega arvioi antamalla oppilaalle suullisen palautteen ja ilmoittamalla kansliaan kirjallisesti vuositutkinnon suorittamisesta. Vuositutkinto katsotaan myös suoritetuksi, jos oppilas on lukuvuoden aikana esiintynyt solistisessa tehtävässä konsertissa, johon on menty valinnan kautta. Rytmimusiikkiosastolla vuositutkinto suoritetaan pääsääntöisesti osana yhtyesoittoa. Musiikin perusteiden kurssisuorituksia oppilas voi tehdä yhdessä osassa tai osasuorituksina opettajan harkinnan mukaan. Musiikin perusteiden 1 ja 2 sekä musiikin tuntemisen kurssien suoritukset arvioi kurssin opettaja yksin. Arvosana-asteikkona käytetään merkintää: hyväksytty/uusittava. Musiikin perusteiden 3 kurssin suoritukset opettaja arvioi yhdessä kollegansa kanssa.

16 16 Käytössä oleva arvostelu-asteikko on: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 Musiikin perustason oppimäärä on koossa, kun suoritettuna on pääinstrumentin tasosuoritus 3 (yksinlaulussa 2), musiikin perusteet 3 ja musiikin tunteminen. Lisäksi tarvitaan merkintä yhteissoittoon osallistumisesta. 6. MUSIIKKIOPISTOTASO 6.1. Opetuksen tarjonta Musiikkiopistotason opinnot koostuvat seuraavista: 1. solistiset aineet 2. yhteismusisointi 3. musiikin perusteet 4. valinnaiset kurssit Palmgren-konservatoriossa musiikkiopistotasolla opetettavat solistiset aineet ovat samoja kuin musiikin perustasolla opetettavat. Opintoihin sisältyvä yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas 1. kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin hakeutumiseen. 2. perehtyy musiikin tyyleihin, melodian, rytmin ja harmonian lainalaisuuksiin sekä muotorakenteisiin. 3. syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään Oppilaaksi ottaminen Musiikkiopistotasolla opiskelun edellytyksenä on musiikin perustason oppimäärän suoritus, jossa pääinstrumentin tasosuoritus 3 (laulussa tasosuoritus 2) on arvioitu vähintään yleisarvosanalla hyvä.

17 17 Tällöin päättötutkintokollegion esityksestä oppilas voidaan siirtää musiikkiopistotasolle. Lisäksi musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka musiikkiopistotason pääsykokeessa ovat osoittaneet omaavansa musiikin perustason oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot ja ovat siten tulleet hyväksytyiksi musiikkiopistotasolle Opiskeluaika Musiikkiopistotason opinnot kestävät Palmgren-konservatoriossa pääsääntöisesti 4 lukuvuotta Opetus Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Palmgren-konservatorion musiikkiopistotasolla jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, jossa opetusajat vaihtelevat 60 minuutista 90 minuuttiin viikossa. Pääsääntöisesti opetusta annetaan 60 minuuttia viikossa. Musiikkiopistotasolla instrumenttiopinnot jatkuvat entistä vaativamman ohjelmiston parissa. Esiintymiskoulutus ja ohjelmiston esittäminen erilaisissa konserteissa ovat tärkeä osa opintotoja. Musiikkiopistotasolla opiskeleva voi anoa solistista sivuinstrumenttia. Anottavan sivuinstrumentin tulee tukea oppilaan pääinstrumentin opintoja ja edesauttaa musiikillista kehitystä. Sivuaineen opiskeluoikeutta haetaan vapaamuotoisella, perustellulla anomuksella. Sivuinstrumentin opinto-oikeus myönnetään ensisijaisesti musiikkialan ammatillisiin opintoihin hakeutuville. Opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on oppilaan kaikissa oppiaineissaan osoittama määrätietoinen opiskelumotivaatio. Solistisen sivuaineen opetusaika on pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa ja opetuksesta peritään erillinen sivuainemaksu. Sivuinstrumentin opiskelun tavoitteena musiikkiopistotasolla on saavuttaa oppilaan tulevien jatko-opintojen kannalta riittävä taitotaso. Solistisen pääaineen ohella oppilaan tulee osallistua yhteismusisointiin.yhteissoiton opinnoissa pyritään tarjoamaan oppilaalle monipuolisia yhteismusisoinnin muotoja joko orkesterissa, yhtyeessä tai kamarimusiikin parissa. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikin harrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Musiikin perusteet Musiikkiopistotasolla musiikin perusteiden opetus on järjestetty seuraavasti: 1. Musiikin hahmottaminen 1 (säveltapailu) 2. Musiikin hahmottaminen 2 (musiikin teoria) 3. Musiikin hahmottaminen 3 (harmoniaoppi) 4. Musiikin historia Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opetuksen kesto on 3-4 vuotta. Oppilaskohtainen opetusaika voi vaihdella johtuen opetusryhmän mahdollisesta jakamisesta ja opetusmenetelmistä, joista riippuen musiikin hahmottamisen 1, 2 ja 3 kurssit on mahdollista suorittaa joko erillisinä kursseina tai yhdistettynä, integroituna opintopakettina.

18 Suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt Musiikkiopistotasolla oppilas ja opettaja suunnittelevat yhdessä lukuvuosikohtaiset opintotavoitteet. Oppilaan opintojen etenemistä seurataan erilaisten esiintymistilanteiden avulla ja instrumenttitaitoja arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Musiikkiopistotason pääinstrumentin ainoa ja samalla päättävä solistinen tasosuoritus on nimeltään Musiikkiopistotaso. Suoritus kirjataan arviointilomakkeelle ja opintorekisteriin. Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikkiopistotasolla tasosuoritusvaatimukset ja sisällöt ovat instrumenttikohtaiset. Palmgrenkonservatoriossa tasosuoritukset arvioidaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n laatimien tasosuoristusten ja arviointiperusteiden mukaisesti. Poikkeuksena ovat kirkkourut, joita Palmgrenkonservatoriossa voi opiskella vähintään pianonsoiton perustaso 2. suorittanut oppilas. Urkujen opetus pohjautuu Sibelius-Akatemian urkujensoiton ohjelmistoluetteloihin. Musiikkiopistotason urkujensoiton solistinen päättösuoritus on nimeltään Urkujensoitto 1. Solistinen musiikkiopistotason tasosuoritus sisältää oppilaan ohjelmistosta valitun laajahkon konsertoivan osuuden sekä teknisen osan, joka käsittää mm. asteikko- ja prima vista soiton sekä etydit ja etydinomaisen teoksen. Ohjelman tulee pääsääntöisesti noudattaa kyseisen tasosuorituksen sisältösuosituksia. Suoritukseen voidaan sisällyttää ylempien tasojen ohjelmistoa, mikäli oppilaan tiedot ja taidot sen mahdollistavat. Harjoitettavan ohjelmiston sekä itse tasosuorituksen ohjelman tulee koostua erityylisistä, eri säveltäjien sävellyksistä. Ohjelmistosta tulisi löytyä myös oman aikamme musiikkia. Oppilaan ohjelmistosta laaditaan teosluettelo, jossa yksi teos voi esiintyä vain kerran. Opettaja huolehtii, että oppilaan ohjelmisto on riittävän laaja suhteessa tasosuorituksen ohjelmaan nähden. Musiikkiopistotasolla ohjelma tulee rakentaa oppilaan persoonallisia piirteitä esille tuovaksi. Solistinen tasosuoritus voidaan kuunnella julkisessa konsertissa, jolloin teknisen osan kuuleminen tapahtuu erikseen sovittavana ajankohtana. Tasosuorituksen kuuleminen ja arviointi on mahdollista myös pelkän arviointiryhmän läsnä ollessa esimerkiksi tutkintopäivänä. Palmgren-konservatorion rytmimusiikkiosastolla musiikkiopistotason tasosuoritukset on jaksoteltu neljään eri opintotasoon. Rytmimusiikkiosaston musiikkiopistotason suoritukset ovat: 1. taso taso taso taso 14 = päättösuoritus Rytmimusiikkiosaston tasosuoritusten sisältövaatimuksissa ja arviointiperusteissa noudatetaan pääsääntöisesti Pop & Jazz konservatorion laatimia instrumenttikohtaisia opintomatriiseja. Musiikin hahmottaminen 1-3 ja musiikin historia

19 19 Musiikkiopistotason opintoihin sisältyvien musiikin perusteiden keskeiset tavoiteet on: 1. oppilas kehittää musiikin perustasolla saavuttamiaan taitoja ja tietoja edelleen, jotta hän saa valmiudet musiikkiopintojen itsenäiseen jatkamiseen tai valmiudet ammattiopintoihin hakeutumiseen. 2. oppilas perehtyy eri musiikkilajeihin, melodian, rytmin ja harmonian lainalaisuuksiin sekä muotorakenteisiin. Musiikin hahmottamisaineiden sisältöalueet ovat: 1. säveltapailu 2. teoria 3. harmoniaoppi 4. musiikinhistoria Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas: 1. osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia, muunnesäveliä sisältäviä duuri-mollitonaalisia melodioita 2. hallitsee moniäänistä ohjelmistoa 3. kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa 4. osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen oman musiikinlajinsa sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista 5. on saanut valmiuksia analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen 6. on syventänyt oman musiikkilajinsa eri aikakausien tyylien ja musiikkikulttuurien tuntemusta sekä oman instrumentin historiaa 7. osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa 6.7. Arviointi Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Solistiset tasosuoritukset arvioidaan Palmgren-konservatoriossa asteikolla 0-5: 1. erinomainen 5 2. kiitettävä 4 3. hyvä 3 4. tyydyttävä 2 5. hyväksytty 1 6. uusittava 0 Uusittava arvion saanut tasosuoritus tulee uusia pääsääntöisesti seuraavan lukuvuoden aikana. Arviointikollegio voi arvioinnissaan käyttää myös asteikkoa 0-25 yllä mainitun asteikon rinnalla. Kaikkien solististen suoritusten yhteydessä oppilaalle annetaan suullinen palaute, jonka tulee olla sanallisesti sellaista, että se ei sisällä oppilaan ikään nähden vaikeita ammattisanoja. Mikäli oppilas ei tee lukuvuoden aikana solistisessa aineessa tasosuoristusta, tulee hänen vastaavasti suorittaa vuositutkinto. Opettaja huolehtii, että oppilas hoitaa vuositutkintovelvoitteensa. Palmgrenkonservatoriossa vuositutkinnon sisältö sovitaan instrumenttikohtaisesti. Vuositutkintolautakuntaan kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Vuositutkinnoksi katsotaan myös esiintyminen luokkamatineassa, jon-

20 20 ka opettajakollega arvioi antamalla suullisen palautteen. Suullinen palaute tulee olla sanallisesti sellaista, että se ei sisällä oppilaan ikään nähden vaikeita ammattisanoja. Suorituksesta tulee jättää tieto kansliaan: vuositutkinto suoritettu. Vuositutkinto katsotaan suoritetuksi, jos oppilas on lukuvuoden aikana esiintynyt solistisessa tehtävässä konsertissa, johon on menty valinnan kautta. Rytmimusiikkiosastolla vuositutkinto suoritetaan pääsääntöisesti osana yhtyesoittoa. Musiikkiopistotason soitinten / laulun päättösuorituksia arvioitaessa tulee arviointikollegiossa olla vähintään neljä arvioitsijaa: puheenjohtaja ja kolme arvioitsijaa. Päättötutkintojen arviointi kirjataan päättötodistukseen arvosana-asteikolla 1-5. Arviointiasteikko musiikin hahmottamiskursseissa on 1-5. Musiikin historian kurssi arvostellaan merkinnällä hyväksytty/uusittava. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava pääinstrumentin solistinen musiikkiopistotason suoritus, musiikin hahmottaminen 1-3 sekä musiikin historian kurssi. Lisäksi oppilaalla tulee olla merkintä yhteismusisointiin osallistumisesta. 7. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Muissa oppilaitoksissa suoritetut solistiset tutkinnot luetaan tavoitteiltaan ja sisällöiltään soveltuvin osin hyväksi Palmgren-konservatorion oppilaaksi hyväksytylle perusopetuksen oppilaalle. Aiempien opintojen hyväksilukeminen voidaan suorittaa pääsykokeessa tai erillisellä näytöllä. Konservatorion ulkopuolella suoritettujen musiikin perusteiden eri kurssisuorituksien hyväksiluvusta päätetään tapauskohtaisesti sisältövertailun perusteella. Suoritetut opinnot luetaan hyväksi opintorekisterin merkinnällä. 8. VALINNAISET KURSSIT Palmgren-konservatorion musiikin perusopetuksessa voidaan järjestää erilaisia valinnaiskursseja. Tällaisia ovat mm. musiikkiteknologian tutustumiskurssi ja musiikkiteknologian peruskurssi, vapaa säestys, sävellysopinnot ja musiikin hahmottamisaineiden syventävät kurssit. Valinnaiskurssin suorittaminen kirjataan opintorekisteriin ja siitä annetaan suoritusmerkintä päättötodistukseen. 9. TODISTUSTEN SISÄLTÖ Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaiset todistukset musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista annetaan oppilaalle Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilaan on mahdollista kesken opintojen saada matrikkeliote suorittamistaan opinnoista Musiikin perustaso Palmgren-konservatorion musiikin perustason päättötodistus esitellään liitteessä 1.

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien)

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien) KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2004 lähtien) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------- s. 2 2. MUSIIKKIOPISTON YLEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 1/12 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 30.11.2006 TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Kymen musiikkiopiston tehtävänä on antaa säveltaiteen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää

Lisätiedot

! " #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ +

!  #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ + ! #$ & #$!!'( #$ )!##$ *+,-+-.,. /0 1.0-2!!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$!!!5(!6'+!!##$ 4!!+ )!#!& #$(!6' +!!!#!!#!#$ + #!## (5 5((( ! # $ && '(( )) & *& )) +,& -. /010 2

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 - 1 - MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TEHTÄVÄT, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET... 1 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 2. OPETUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 14.4. 18.5.2012 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Testipäivät Keskustassa ti to 29.5. 31.5.2012 Veikkolassa ma 28.5.2012

Lisätiedot

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Astu MUSIIKIN maailmaan KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 KONSERVATORIO POP & JAZZ KONSERVATORIO Pop & Jazz Konservatorion johtokunta on hyväksynyt tämän taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Joensuun konservatorio

Joensuun konservatorio Joensuun konservatorio Musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2004 - SISÄLTÖ 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, 1 ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, 1 arvot ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma SISÄLTÖ Opetussuunnitelma Savonlinnan musiikkiopiston 1 Oppilaitoksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma

Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma 11.10.2016 2 Soisalo- musiikkiopiston opetussuunnitelma 12.2.2016 Sisällysluettelo 1. luku Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus 1.1. Opetuksen rakenne 1.2.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

8. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

8. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 2.3 OPPILAAKSI OTTAMINEN

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray)

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) LÄNSIPOHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) MIKSI OLEMME OLEMASSA Missio Taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte PAIMION MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Paimion musiikkiopistossa 1.8.2011 alkaen. Toiminta-ajatus: Leikin avulla alkuun, pienten kappaleiden

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Meiltä löytyy kaikki!

Meiltä löytyy kaikki! Mikä soittimeksi? Meiltä löytyy kaikki! JOUSISOITTIMET Alttoviulu Viulu Sello Viulu ja alttoviulu Suositeltava aloitusikä on 5-7 vuotta. Viulun asennot on tuossa iässä helppo oppia leikin avulla. Myöhemminkin

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO Musiikin perusopetus HELSINGIN KONSERVATORIO Sisällys Tervetuloa Helsingin Konservatorioon... 3 Musiikkileikkikoulu... 4 TERVETULOA HELSINGIN KONSERVATORIOON Soiton ryhmäopetus... 4 Soitinvalmennus...

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot