NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO"

Transkriptio

1 NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja Naantalin koulutuslautakunnan hyväksymää ja käyttöön otettua opetussuunnitelmaa on täydennetty Naantalin koulutuslautakunnan ) hyväksymänä. Uudistettua opetussuunnitelmaa voidaan käyttää opintosuoritusten muuttuneiden nimitysten osalta kevätlukukaudella 2012 sekä kokonaisuudessaan alkaen.

2 1. JOHDANTO (OPH perusteet luvut 1 3, 1 5 ) Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä pyrkii luomaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antamaan valmiudet musiikin ammattiopintoihin. Opintokokonaisuudessa pyritään säilyttämään ja kehittämään kansallista musiikkikulttuuria sekä synnyttämään vuorovaikutusta eri musiikkioppilaitosten kesken.musiikinopiskelun tavoitteiden ja esiintymistottumuksen saavuttamiseksi säännöllisesti toistuvat musiikkitilaisuudet, musiikki-illat, oppilaskonsertit jne. kuuluvat oppilaitoksen työvuoden ohjelmaan. On suositeltavaa, että oppilaat harrastavat musiikin kuuntelua ja osallistuvat erilaisiin konsertteihin kuulijoina. Solististen oppiaineiden lisäksi oppilaan tulee osallistua musiikin perusteiden opiskeluun.taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä muodostaa opintokokonaisuuden, joka jakautuu musiikin perustason ja musiikkiopistotason opintoihin , ,

3 Naantalin Musiikkiopiston antaman koulutuksen rakenne ja sen asema suhteessa korkeakouluopintoihin Yliopisto ja amk Musiikkiopisto Perustaso Musiikin varhaiskasvatus ja alkuopetus

4 2. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS (OPH perusteet 6 ) 2.1. MUSIIKKILEIKKIKOULU Tehtävät ja tavoitteet musiikinrakkauden herättäminen ja vaaliminen musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen seuraavilla alueilla: - kuuntelukyky ja musiikillinen muisti - äänenkäyttö ja laulutaito - rytmitaju - säveltaju - muototaju - harmoniataju - motoriikka - luova ilmaisu sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen musiikillisen ja musikaalisen ilmaisutaidon kehittäminen sekä ohjaaminen tietoiseen musisointiin valmiuksien kehittäminen perustasolla suoritettavia opintoja varten

5 Oppilaat Musiikkileikkikoulussa opiskelevat pääsääntöisesti alle kouluikäiset lapset. Opinto-ohjelma 1. Oppiaineet Varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytettävät musiikilliset työtavat ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuuntelu ja muu luova ilmaisu (taideintegraatio). Tunneilla tutustutaan nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeisiin leikin ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. 2. Opetusmäärät Opetusta on 30, 45 tai 60 minuuttia kerran viikossa. Opetusryhmässä on kuudesta kahteentoista lasta.

6 3. PERUSTASO (OPH perusteet 7 ) Tehtävät ja tavoitteet (PT) Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja sekä oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia kehittäen näin musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Oppilaat Perustasolla voivat opiskella henkilöt, jotka on hyväksytty oppilaiksi oppilaitokseen koulutuslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti ja joilla on edellytykset opiskella perustasolla. Päättötodistukseen vaadittavat kurssit on suoritettava viimeistään sinä lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta tai viimeistään yhdeksän vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Laulua pääaineenaan opiskelevan on suoritettava oppimäärä viimeistään kuuden vuoden kuluessa. Suoritettuaan perustason oppimäärän oppilas voi siirtyä musiikkiopistotason oppilaaksi. Mikäli oppilas ei em. ikärajaan mennessä ole suorittanut perustason päättötodistukseen vaadittavia kursseja, hän voi anoa lisäaikaa perustasolla päättötodistuksen suorittamista varten tai siirtoa yleiselle osastolle.

7 Opinto-ohjelma 1. Oppiaineet Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilaan on osallistuttava opetusohjelman mukaisten musiikin perusteiden opetukseen. Saavutettuaan pääaineessaan riittävät valmiudet oppilas voi anoa oikeutta solistisen sivuaineen opiskeluun. Sivuaineen myöntämisen ensisijaisena perusteena pidetään tavoitteellisia opintoja ja pääaineen perustaso 2:n suorittamista kiitettävästi. Oikeus opiskella urkujensoittoa pääaineena voidaan myöntää oppilaalle, joka omaa riittävät valmiudet pianonsoitossa. Opintojensa edellyttämässä vaiheessa orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan kamarimusiikki- ja orkesterisoittoon, muut kuin orkesterisoitinoppilaat musiikkiopiston ko. lukuvuoden kamarimusiikki-, yhteissoitto- tai kuorotoimintoihin, piano-, kitara- ja harmonikkaoppilaat kuitenkin vaihtoehtoisesti säestystehtäviin ja kamarimusiikki-toimintaan.

8 Perustasolla voidaan antaa opetusta mahdollisuuksien mukaan seuraavissa oppiaineissa tai aineryhmissä: solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten-, harpun-, pianon-, cembalon-, urkujen-, kitaran-, harmonikan- ja sähkösoitintensoitto sekä laulu ns. yleiset ko. opintokokonaisuuteen kuuluvat oppiaineet: musiikin perusteet ja musiikkitieto muut oppiaineet: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, kamarimusiikki, vapaa säestys, improvisointi, musiikin teknologia eri oppiaineisiin liittyvät musiikin erikoisalojen opetus, kurssit, seminaarit ja projektit. 2. Opetusmäärät Oppilas saa opetusta solistisessa pääaineessa min. viikossa, ja solistisessa sivuaineessa pääsääntöisesti 30 min. viikossa. Musiikin teoriaa sekä säveltapailua käsittelevissä musiikin perusteiden oppiaineissa annetaan ryhmäopetusta minuuttia viikossa pääsääntöisesti ilman välivuosia. Musiikin historiaa, soittimia sekä musiikkitermejä käsittelevässä musiikkitiedon perustason opintojaksossa annetaan opetusta 90 minuuttia viikossa. Muiden oppiaineiden osalta (esim. yhteissoittotoiminta orkesterit, yhtyeet tai kuorotoiminta) opetus järjestetään opinto-ohjelman mukaisesti säännöllisesti tai periodeina. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

9 3. Tutkinnot ja todistukset Solististen aineiden opinnot jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston sekä oppiaineksen sisällön ja vaikeusasteen mukaan peruskursseihin, joita solistisissa aineissa on kolme (perustasot 1,2 ja 3) ja laulussa kaksi (perustaso 1 ja perustaso 2 ). Musiikin perusteiden opinnot jakautuvat kolmeen tasosuoritukseen (musiikin perusteet 1, musiikin perusteet 2 ja musiikin perusteet 3) Tarvittaessa voidaan perustaa musiikin perusteiden alkeisryhmiä. Musiikkitiedon opinnot muodostavat yhden tasosuorituksen osana perustason opintoja. Perustason päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava pääaineen perustaso 3, musiikin perusteet 3 sekä musiikkitieto (perustaso) sekä osallistuttava yhteismusisointiin. Oppilaan, joka ei lukuvuoden aikana suorita solistisessa pääaineessa tasosuoritusta, on osoitettava edistymisensä opinnoissa esimerkiksi oppilaskonserteissa ja vuositutkinnoissa. Viimemainitun voi suorittaa konsertissa tai lautakunnalle. Tutkintoihin liittyvien tasosuoritteiden osalta lähtökohtana ovat Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton voimassaolevat tasosuoritusohjeistukset siten että nämä vaatimukset aina vähintäänkin täyttyvät. Lisätiedot uusimmista ohjeista löytyy SML:n verkkosivuilta: Näiden ohella suositellaan seurattavaksi myös Suomen ainoan musiikkiyliopiston Sibelius-Akatemian vastaavien tutkintojen vaatimuksia, joissa etenkin nuorisokoulutuksen osalta löytyy samansisältöisiä tutkintoja.

10 3. Arviointi (OPH perusteet 5 luku) Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilaalle pyritään tiedottamaan arvioinnin periaatteista. Solististen oppiaineiden tasosuoritukset ja vuositutkinnot arvioidaan käyttämällä seuraavaa asteikkoa: perustaso 1 hyväksytty tai uusittava perustaso 2 (laulun osalta perustaso 1) 5 = erinomainen 2 = tyydyttävä 4 = kiitettävä 1 = hyväksytty 3 = hyvä perustaso 3 (laulun osalta perustaso 2) yleisarvosana sekä pisteet erinomainen tyydyttävä 6-10 kiitettävä hyväksytty 1-5 hyvä Asteikot arvioidaan erikseen arvosanalla: hyväksytty uusittava Mikäli prima vista- ja asteikko-osuudet suoritetaan erillään muusta kokonaisuudesta voi arvostelulautakunnan kokoonpano olla: puheenjohtaja ja yksi jäsen sekä lisäksi oma opettaja on läsnä. Tutkintoihin sisältyvä prima vista arvioidaan erikseen käyttämällä yleisarvosanoja: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, hyväksytty.

11 Solististen aineiden tutkintolautakuntien ensisijaiset kokoonpanot: perustaso 1 puheenjohtaja ja yksi jäsen perustaso 2 puheenjohtaja ja kaksi jäsentä perustaso 3 puheenjohtaja ja kolme jäsentä D, C, ja B- tasosuoritukset puheenjohtaja ja kolme jäsentä Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (12 oppilasarviointi) tulee arvioitsijoita olla aina vähintäänkin kaksi. Edellisestä johtuen voidaan tarvittaessa käyttää myös tätä ohjeistusta lautakunnan vähimmäiskoon osalta. Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) voimassa olevien suositusten ja opetussuunnitelmamme maininnan mukaisesti ensisijaisesti käytössä ovat edellä kirjatut tutkintolautakuntien laajemmat kokoonpanot sekä se, että oppilaan oma opettaja ei osallistu lautakuntatyöskentelyyn. Tarvittaessa tästä voidaan kuitenkin poiketa sekä käyttää myös ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Musiikin perusteet 1 (Musiikin perusteet PT 1) arvostellaan käyttämällä määreitä hyväksytty ja uusittava. Musiikin perusteet 2 ja 3 arvostellaan asteikolla 1-5. Musiikkitiedon (perustaso) opintojakso arvostellaan käyttämällä määreitä hyväksytty ja uusittava.

12 4. Todistukset Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita (13 ). Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus musiikin perusteiden päättösuoritus* (tai -suoritukset), arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana-asteikko. * Todistuksessa on mainittava, minkä vaatimusten mukaan päättösuoritukset on tehty (esim. Suomen musiikkioppilaitosten liiton opintosuorituksia koskevat vaatimukset). Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

13 4. MUSIIKKIOPISTOTASO (8 ) Tehtävät ja tavoitteet (MOT) Musiikkiopistotason tehtävänä on antaa perustason oppimäärään pohjautuvaa opetusta. Opetuksen tavoitteena on monipuolisten valmiuksien tarjoaminen ja kehittäminen sekä musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen ja syventäminen myös niin, että musiikin ammattiopintojen aloittaminen on mahdollista. Oppilaat Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorittaneet perustason oppimäärään kuuluvat opintojaksot Naantalin musiikkiopistossa tai muuten omaavat vastaavat tiedot ja taidot, sekä ovat pääsykokeissa tulleet hyväksytyiksi. Musiikkiopistotasolla voi opiskella sen lukukauden loppuun kun oppilas täyttää 25 vuotta, mihin mennessä myös päättötodistukseen vaadittavat kurssitutkinnot tulisi suorittaa. Laulua pääaineena opiskeleva voi opiskella sen lukuvuoden loppuun, jona hän täyttää 26 vuotta. Musiikkiopistotason opintomäärä pyritään suorittamaan 4 vuoden kuluessa. Erittäin painavasta syystä ja erillisestä esityksestä voi musiikkioppilaitoksen rehtori opettajaa ja kollegiota kuultuaan myöntää lisäaikaa musiikkiopistotason päättötutkinnon suorittamiseen. Musiikkiopiston päättötutkinnon suoritettuaan oppilas voi pyrkiä musiikin ammattiopintoihin tai siirtyä yleiselle osastolle.

14 Opinto-ohjelma Musiikkiopistotasolla annetaan mahdollisuuksien mukaan opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä: solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten-, harpun-, pianon-, cembalon-, urkujen-, kitaran-, harmonikan- ja sähkösoitintensoitto sekä laulu musiikkitieto 1 yleiset oppiaineet (musiikin perusteet): teoria 1, säveltapailu 1, harmoniaoppi ja muut oppiaineet: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, kamarimusiikki, vapaa säestys, improvisointi, musiikin teknologia eri oppiaineisiin liittyvät musiikin erikoisalojen opetus, kurssit, seminaarit ja projektit. Musiikkiopistotasolla opiskelevat orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan oppilaitoksen yhtye-, kamarimusiikki- tai orkesteritoimintaan, piano-, urku-, cembalo-, kitara- ja harmonikkaoppilaat säestys- ja kamarimusiikkitehtäviin ja lauluoppilaat oppilaitoksen kuorotoimintaan. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

15 1. Opetusmäärät Suoritettujen opintojaksojen ja tasosuoritteiden perusteella oppilas saa opetusta solistisessa pääaineessa min. viikossa, ja solistisessa sivuaineessa min. viikossa. Musiikkiopistotasolla yleisiin oppiaineisiin kuuluvissa musiikin perusteiden oppiaineissa annetaan opetusta 90 minuuttia viikossa pääsääntöisesti ilman välivuosia. Muiden oppiaineiden osalta (kuorot, orkesterit, yhtyeet ym.) opetus järjestetään opinto-ohjelman mukaisesti säännöllisesti tai periodeina.

16 Tutkinnot ja todistukset 1. Tasosuoritukset- ja vuositutkinnot Musiikkiopistotasolla suoritetaan solististen aineiden (instrumentti tai laulu) D tasosuorituksia ja yleisissä oppiaineissa musiikin perusteiden I tasosuorituksia, solistisessa sivuaineessa myös perustason tasosuorituksia. Edistymistä opinnoissa osoitetaan vuositutkinnoissa tai esimerkiksi ko. lukukauden oppilaskonserteissa. Oppilaan, joka ei lukuvuoden aikana suorita pääaineessaan opetussuunnitelman mukaista tasosuoritetta, tulee ehdottomasti osoittaa menestymisensä opinnoissaan esimerkiksi oppilaskonserteissa tai vuositutkinnoissa. Tutkintoihin liittyvien tasosuoritteiden osalta lähtökohtana ovat Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton voimassaolevat tasosuoritusohjeistukset siten että nämä vaatimukset aina vähintäänkin täyttyvät. Näiden ohella suositellaan seurattavaksi myös Suomen ainoan musiikkiyliopiston Sibelius-Akatemian vastaavien tutkintojen vaatimuksia, joissa etenkin nuorisokoulutuksen osalta löytyy samansisältöisiä tutkintoja

17 2. Päättötutkinto Suoritettuaan pääaineen mukaan määritetyt opintosuoritukset ja osallistuttuaan yhteismusisointiin oppilas saa musiikkiopiston päästötodistuksen, jonka saamiseksi vaaditaan seuraavat suoritetut solistisen pääaineen sekä musiikin perusteiden tasosuoritukset: - pääaineessa D - tasosuoritus - teoria I - säveltapailu I - musiikkitieto I - musiikkitieto I tai vaihtoehtoisesti harmoniaoppi Mikäli oppilaan pääaine on muu kuin piano tai kitara, suositellaan suoritettavaksi pianonsoiton tasosuorite 1. Mikäli pääaineena on laulu, suositellaan vastaavalla tavalla suoritettavaksi tasosuorite 2 pianolla, cembalolla tai uruilla. Sivuaineena pianonsoittoa opiskeleva voi halutessaan suorittaa ns. sovellettuja kursseja. Musiikin ammattikoulutukseen pyrkivällä tulisi olla musiikkiopiston päästötodistuksessa suoritettuna harmoniaoppi, jonka osalta voidaan erikseen arvioida soittoa ja kirjoitusta koskevat suoritukset.

18 3. Arviointi Tutkintojen ja oppilaan arvioinnissa noudatetaan tämän opetussuunnitelman musiikkiopistotason kohdan ohjeita ja määräyksiä. Teoria I, säveltapailu I, harmoniaoppi ja musiikkitieto I arvostellaan asteikolla Todistus Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita (13 ). Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana-asteikko.

19 5. AIKUISTEN OPETUS (OPH perusteet 9 ) Tehtävät ja tavoitteet Opetuksen tehtävänä on kehittää musiikinharrastajien musiikillisia valmiuksia, sekä antaa mahdollisuus yhteismusisointiin. Tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opetuksen erityispiirteet. Oppilaat Opetus järjestetään Naantalin musiikkiopistossa yleisellä osastolla, jolla opiskelun enimmäisaika on neljä lukuvuotta. Osastolla voivat ensisijaisesti opiskella ne henkilöt, jotka eivät ikänsä vuoksi voi opiskella perustasolla tai musiikkiopistotasolla ja muut, joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen musiikin opiskeluun. Oppilaan opintosuoritusten perusteella rehtori voi asianomaisia opettajia kuultuaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa. Opinto-ohjelma 1. Oppiaineet Yleisellä osastolla voidaan opiskella samoja solistisia oppiaineita kuin perustasolla ja musiikkiopistotasolla. Osastolla opiskelevat voivat osallistua yleisten oppiaineiden opetukseen sekä oppilaitoksen yhtye-, kuoro- tai orkesteritoimintaan. 2. Opetusmäärät Suoritettujen tasosuoritusten perusteella oppilas saa opetusta siten, kuin kunkin tason opetuksesta on muualla tässä opetussuunnitelmassa määrätty. Todistukset ja arviointi

20 Yleisellä osastolla annetaan todistus opiskelusta ja hyväksytyistä opintosuorituksta.. Tutkintojen ja oppilaan arvioinnissa noudatetaan tämä opetussuunnitelman aikaisempia ohjeita ja määräyksiä. 6. OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN (OPH perusteet 10 ) Naantalin musiikkiopistossa opetusta voidaan yksilöllistää musiikkileikkikoulusta alkaen. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn takia kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Opetuksen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettua opetusta. Edellisen johdosta opiskelijan tulee osoittaa myös omaa sitoutumistaan tavoitteelliseen opiskeluun, jotta opinnot on mahdollista suorittaa suunnitellussa määräajassa. Oppilaan opinto-oikeuden päättymistä voidaan esittää myös jos oppilaan opintomenestys on koko opintovuoden korkeintaan tyydyttävä, poissaolojen määrä on yli puolet pidetyistä tunneista tai oppilaalla on kolme peräkkäistä poissaoloa ilman mainittavaa syytä. Uusien opiskelijoiden osalta arvioidaan kuitenkin aina ensimmäisen lukuvuoden jälkeen ko. ajanjakson opiskelumenestystä ja sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun opinto-oikeuden jatkumiseksi. Musiikin perustasolla, musiikkiopistotasolla sekä yleisellä osastolla (aikuisten opetus) rehtori voi kuitenkin asianomaisia opettajia kuultuaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa opinto-oikeudelle ja opintojen suorittamiseen. Oppilaitos voi antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Oppilaalle voidaan tällöin laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet.

21 7. AIEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN JA OPPILASVALINTA Opinnot, jotka on suoritettu toisessa musiikkioppilaitoksessa tai vastaavien vaatimusten ja Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ohjeistusten mukaan voidaan hyväksilukea. Mikäli ko. oppiaineen koko opintojakson kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tehty voidaan opiskelijalta edellyttää kuitenkin ko. tasosuoritteen uudelleen suorittamista tältä osin kokonaan tai osittain. Muiden opintojen hyväksilukemisesta päättää rehtori Oppilaaksi ottaminen tapahtuu Naantalin musiikkiopiston pääsykokeiden avulla.

22 8. YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN ARVIOINTI 8.1 Yhteistyö huoltajien kanssa Kodin ja opettajan yhteistyö on tärkeää, kun oppilasta ohjataan tavoitteellisiin opintoihin. Uusille opiskelijoille ja heidän vanhemmille järjestetään opintojen alkaessa avoin informaatiotilaisuus. Lisäksi opinnoista ja musiikkiopiston toiminnoista tiedotetaan säännöllisesti. 8.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Musiikkiopistolla pyrkii läheiseen yhteistyöhön toimialueensa opetus- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa eri ikäryhmissä. Toiminnassa keskeistä on yhteistyö koulujen, päiväkotien, seurakuntien ja kaupungin opetus- ja kulttuuritoimintojen kanssa Naantalissa sekä yhteistyötoimintojen kautta myös Raisiossa ja Maskussa. Toiminta-alueemme kulttuuriyhteistyön ohella Vallis Gratiae ry:llä on vanhempainyhdistykseen verrattavissa oleva tehtävä suhteessa musiikkiopistoon. Naantalin seurakunnan ja Ainot-tytöt ry:n kanssa toteutetaan sekä vaalitaan kansallissoittimemme kanteleen yhteissoittotoimintoja. Naantalin musiikkijuhlien sekä Naantalin musiikkiyhdistys ry:n kanssa yhteistyö on säännöllistä. 8.3 Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Musiikkiopistolla, sen opettajilla ja oppilailla on opetustoimintojen ohella tärkeä merkitys toiminta-alueemme kulttuurielämässä. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toimintaalueellamme. Lisäksi musiikkiopisto osallistuu yhteistyön kautta aktiivisesti moniin musiikkitapahtumiin.

23 8.4 Itsearviointi Musiikkiopiston säännöllisesti kokoontuva itsearviointiryhmä muodostuu opettajista ja rehtorista. Kollegio suunnittelee opetusta ja pyrkii kehittämään sitä osana jatkuvaa kehittämistyötä. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan informaation välittyminen musiikkiopistossa ja musiikkiopiston yhteistyötahojen kanssa. Säännöllinen arviointityö sekä kollegion aktiivinen toiminta luovat mahdollisuudet puuttua myös mahdollisiin epäkohtiin.

24 9. NAANTALIN TOIMINTA-AJATUS (OPH perusteet 15 ) Opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet, mikä luo erinomaisen perustan kaikelle musiikin opiskelulle ja harrastamiselle; myös pop & jazz -musiikin, vanhan suomalaisen musiikkiperinteen sekä uusimman musiikkiteknologian alueilla, joissa Naantalin musiikkiopistossa on tarjolla korkeatasoista ja monipuolista opetusta. Musiikkiopistossa hankitut taidot ja tiedot ovat hyödynnettävissä osana hyvää harrastusta sekä monilla myös myöhemmissä opinnoissa eri opiskelualoilla Naantalin musiikkiopisto vastaa Naantalin lisäksi osaltaan Raisiossa ja Maskussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksen järjestämisestä sekä tarvittaessa muustakin alansa koulutuksesta. Opisto keskittyy lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen, mutta se järjestää opetusta myös muille väestöryhmille. Näillä toiminnoilla Naantalin musiikkiopisto luo mahdollisuudet henkiselle hyvinvoinnille ja itsensä kehittämiselle antamalla musiikinopetusta toimialeensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Vision funktionaalisessa mielessä Naantalin musiikkiopiston korkeatasoinen ja monipuolinen opetus luo edellytykset musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin: Naantalin musiikkiopisto alueellisena musiikkioppilaitoksena antaa monipuolista ja laadukasta musiikkikoulutusta, jossa huomioidaan historiallisen kulttuuriperintömme ohella myös uudet innovaatiot

25 10. NAANTALIN MUSIIKKIOPISTON ARVOT (OPH perusteet 15 ) Naantalin kaupungin ja sivistystoimen arvot merkitsevät Naantalin musiikkiopiston toiminnassa seuraavaa: AVOIMUUS ja OIKEUDENMUKAISUUS PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUS JA TIEDOTTAMISEN AKTIIVISUUS LISÄÄVÄT TOIMINNAN AVOIMUUTTA TOIMINTOJA OHJAAVAT OIKEUDENMUKAISUUTEEN LIITTYVÄT PERIAATTEET. LUOTTAMUS ja VASTUULLISUUS LUOTTAMUSTA LISÄÄ AVOIMESTA JA LUOVASTA ILMAPIIRISTÄ SYNTYVÄ HEDELMÄLLINEN YHTEISTYÖ, JOSSA YHTEISET ARVOT JA TAVOITTEET OHJAAVAT OSALTAAN TOIMINTOJA SEKÄ TUKEVAT YHTEISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA. UUDISTUMISKYKY ja INNOVATIIVISUUS LUOVAAN ILMAISUUN LIITTYVÄLLÄ OPETUSALALLA PEDAGOGINEN INNOVATIIVISUUS OSANA JATKUVAA OPPIMISTA SEKÄ KAIKKIEN OSAPUOLIEN INTENTIONAALISTA TOIMINTAA LISÄÄ UUDISTUMISKYKYÄ

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 6 Ulla Pohjannoro Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana Ulla Pohjannoro

Lisätiedot