NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO"

Transkriptio

1 NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja Naantalin koulutuslautakunnan hyväksymää ja käyttöön otettua opetussuunnitelmaa on täydennetty Naantalin koulutuslautakunnan ) hyväksymänä. Uudistettua opetussuunnitelmaa voidaan käyttää opintosuoritusten muuttuneiden nimitysten osalta kevätlukukaudella 2012 sekä kokonaisuudessaan alkaen.

2 1. JOHDANTO (OPH perusteet luvut 1 3, 1 5 ) Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä pyrkii luomaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antamaan valmiudet musiikin ammattiopintoihin. Opintokokonaisuudessa pyritään säilyttämään ja kehittämään kansallista musiikkikulttuuria sekä synnyttämään vuorovaikutusta eri musiikkioppilaitosten kesken.musiikinopiskelun tavoitteiden ja esiintymistottumuksen saavuttamiseksi säännöllisesti toistuvat musiikkitilaisuudet, musiikki-illat, oppilaskonsertit jne. kuuluvat oppilaitoksen työvuoden ohjelmaan. On suositeltavaa, että oppilaat harrastavat musiikin kuuntelua ja osallistuvat erilaisiin konsertteihin kuulijoina. Solististen oppiaineiden lisäksi oppilaan tulee osallistua musiikin perusteiden opiskeluun.taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä muodostaa opintokokonaisuuden, joka jakautuu musiikin perustason ja musiikkiopistotason opintoihin , ,

3 Naantalin Musiikkiopiston antaman koulutuksen rakenne ja sen asema suhteessa korkeakouluopintoihin Yliopisto ja amk Musiikkiopisto Perustaso Musiikin varhaiskasvatus ja alkuopetus

4 2. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS (OPH perusteet 6 ) 2.1. MUSIIKKILEIKKIKOULU Tehtävät ja tavoitteet musiikinrakkauden herättäminen ja vaaliminen musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen seuraavilla alueilla: - kuuntelukyky ja musiikillinen muisti - äänenkäyttö ja laulutaito - rytmitaju - säveltaju - muototaju - harmoniataju - motoriikka - luova ilmaisu sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen musiikillisen ja musikaalisen ilmaisutaidon kehittäminen sekä ohjaaminen tietoiseen musisointiin valmiuksien kehittäminen perustasolla suoritettavia opintoja varten

5 Oppilaat Musiikkileikkikoulussa opiskelevat pääsääntöisesti alle kouluikäiset lapset. Opinto-ohjelma 1. Oppiaineet Varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytettävät musiikilliset työtavat ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuuntelu ja muu luova ilmaisu (taideintegraatio). Tunneilla tutustutaan nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeisiin leikin ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. 2. Opetusmäärät Opetusta on 30, 45 tai 60 minuuttia kerran viikossa. Opetusryhmässä on kuudesta kahteentoista lasta.

6 3. PERUSTASO (OPH perusteet 7 ) Tehtävät ja tavoitteet (PT) Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja sekä oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia kehittäen näin musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Oppilaat Perustasolla voivat opiskella henkilöt, jotka on hyväksytty oppilaiksi oppilaitokseen koulutuslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti ja joilla on edellytykset opiskella perustasolla. Päättötodistukseen vaadittavat kurssit on suoritettava viimeistään sinä lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta tai viimeistään yhdeksän vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Laulua pääaineenaan opiskelevan on suoritettava oppimäärä viimeistään kuuden vuoden kuluessa. Suoritettuaan perustason oppimäärän oppilas voi siirtyä musiikkiopistotason oppilaaksi. Mikäli oppilas ei em. ikärajaan mennessä ole suorittanut perustason päättötodistukseen vaadittavia kursseja, hän voi anoa lisäaikaa perustasolla päättötodistuksen suorittamista varten tai siirtoa yleiselle osastolle.

7 Opinto-ohjelma 1. Oppiaineet Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilaan on osallistuttava opetusohjelman mukaisten musiikin perusteiden opetukseen. Saavutettuaan pääaineessaan riittävät valmiudet oppilas voi anoa oikeutta solistisen sivuaineen opiskeluun. Sivuaineen myöntämisen ensisijaisena perusteena pidetään tavoitteellisia opintoja ja pääaineen perustaso 2:n suorittamista kiitettävästi. Oikeus opiskella urkujensoittoa pääaineena voidaan myöntää oppilaalle, joka omaa riittävät valmiudet pianonsoitossa. Opintojensa edellyttämässä vaiheessa orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan kamarimusiikki- ja orkesterisoittoon, muut kuin orkesterisoitinoppilaat musiikkiopiston ko. lukuvuoden kamarimusiikki-, yhteissoitto- tai kuorotoimintoihin, piano-, kitara- ja harmonikkaoppilaat kuitenkin vaihtoehtoisesti säestystehtäviin ja kamarimusiikki-toimintaan.

8 Perustasolla voidaan antaa opetusta mahdollisuuksien mukaan seuraavissa oppiaineissa tai aineryhmissä: solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten-, harpun-, pianon-, cembalon-, urkujen-, kitaran-, harmonikan- ja sähkösoitintensoitto sekä laulu ns. yleiset ko. opintokokonaisuuteen kuuluvat oppiaineet: musiikin perusteet ja musiikkitieto muut oppiaineet: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, kamarimusiikki, vapaa säestys, improvisointi, musiikin teknologia eri oppiaineisiin liittyvät musiikin erikoisalojen opetus, kurssit, seminaarit ja projektit. 2. Opetusmäärät Oppilas saa opetusta solistisessa pääaineessa min. viikossa, ja solistisessa sivuaineessa pääsääntöisesti 30 min. viikossa. Musiikin teoriaa sekä säveltapailua käsittelevissä musiikin perusteiden oppiaineissa annetaan ryhmäopetusta minuuttia viikossa pääsääntöisesti ilman välivuosia. Musiikin historiaa, soittimia sekä musiikkitermejä käsittelevässä musiikkitiedon perustason opintojaksossa annetaan opetusta 90 minuuttia viikossa. Muiden oppiaineiden osalta (esim. yhteissoittotoiminta orkesterit, yhtyeet tai kuorotoiminta) opetus järjestetään opinto-ohjelman mukaisesti säännöllisesti tai periodeina. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

9 3. Tutkinnot ja todistukset Solististen aineiden opinnot jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston sekä oppiaineksen sisällön ja vaikeusasteen mukaan peruskursseihin, joita solistisissa aineissa on kolme (perustasot 1,2 ja 3) ja laulussa kaksi (perustaso 1 ja perustaso 2 ). Musiikin perusteiden opinnot jakautuvat kolmeen tasosuoritukseen (musiikin perusteet 1, musiikin perusteet 2 ja musiikin perusteet 3) Tarvittaessa voidaan perustaa musiikin perusteiden alkeisryhmiä. Musiikkitiedon opinnot muodostavat yhden tasosuorituksen osana perustason opintoja. Perustason päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava pääaineen perustaso 3, musiikin perusteet 3 sekä musiikkitieto (perustaso) sekä osallistuttava yhteismusisointiin. Oppilaan, joka ei lukuvuoden aikana suorita solistisessa pääaineessa tasosuoritusta, on osoitettava edistymisensä opinnoissa esimerkiksi oppilaskonserteissa ja vuositutkinnoissa. Viimemainitun voi suorittaa konsertissa tai lautakunnalle. Tutkintoihin liittyvien tasosuoritteiden osalta lähtökohtana ovat Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton voimassaolevat tasosuoritusohjeistukset siten että nämä vaatimukset aina vähintäänkin täyttyvät. Lisätiedot uusimmista ohjeista löytyy SML:n verkkosivuilta: Näiden ohella suositellaan seurattavaksi myös Suomen ainoan musiikkiyliopiston Sibelius-Akatemian vastaavien tutkintojen vaatimuksia, joissa etenkin nuorisokoulutuksen osalta löytyy samansisältöisiä tutkintoja.

10 3. Arviointi (OPH perusteet 5 luku) Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilaalle pyritään tiedottamaan arvioinnin periaatteista. Solististen oppiaineiden tasosuoritukset ja vuositutkinnot arvioidaan käyttämällä seuraavaa asteikkoa: perustaso 1 hyväksytty tai uusittava perustaso 2 (laulun osalta perustaso 1) 5 = erinomainen 2 = tyydyttävä 4 = kiitettävä 1 = hyväksytty 3 = hyvä perustaso 3 (laulun osalta perustaso 2) yleisarvosana sekä pisteet erinomainen tyydyttävä 6-10 kiitettävä hyväksytty 1-5 hyvä Asteikot arvioidaan erikseen arvosanalla: hyväksytty uusittava Mikäli prima vista- ja asteikko-osuudet suoritetaan erillään muusta kokonaisuudesta voi arvostelulautakunnan kokoonpano olla: puheenjohtaja ja yksi jäsen sekä lisäksi oma opettaja on läsnä. Tutkintoihin sisältyvä prima vista arvioidaan erikseen käyttämällä yleisarvosanoja: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, hyväksytty.

11 Solististen aineiden tutkintolautakuntien ensisijaiset kokoonpanot: perustaso 1 puheenjohtaja ja yksi jäsen perustaso 2 puheenjohtaja ja kaksi jäsentä perustaso 3 puheenjohtaja ja kolme jäsentä D, C, ja B- tasosuoritukset puheenjohtaja ja kolme jäsentä Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (12 oppilasarviointi) tulee arvioitsijoita olla aina vähintäänkin kaksi. Edellisestä johtuen voidaan tarvittaessa käyttää myös tätä ohjeistusta lautakunnan vähimmäiskoon osalta. Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) voimassa olevien suositusten ja opetussuunnitelmamme maininnan mukaisesti ensisijaisesti käytössä ovat edellä kirjatut tutkintolautakuntien laajemmat kokoonpanot sekä se, että oppilaan oma opettaja ei osallistu lautakuntatyöskentelyyn. Tarvittaessa tästä voidaan kuitenkin poiketa sekä käyttää myös ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Musiikin perusteet 1 (Musiikin perusteet PT 1) arvostellaan käyttämällä määreitä hyväksytty ja uusittava. Musiikin perusteet 2 ja 3 arvostellaan asteikolla 1-5. Musiikkitiedon (perustaso) opintojakso arvostellaan käyttämällä määreitä hyväksytty ja uusittava.

12 4. Todistukset Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita (13 ). Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus musiikin perusteiden päättösuoritus* (tai -suoritukset), arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana-asteikko. * Todistuksessa on mainittava, minkä vaatimusten mukaan päättösuoritukset on tehty (esim. Suomen musiikkioppilaitosten liiton opintosuorituksia koskevat vaatimukset). Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

13 4. MUSIIKKIOPISTOTASO (8 ) Tehtävät ja tavoitteet (MOT) Musiikkiopistotason tehtävänä on antaa perustason oppimäärään pohjautuvaa opetusta. Opetuksen tavoitteena on monipuolisten valmiuksien tarjoaminen ja kehittäminen sekä musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen ja syventäminen myös niin, että musiikin ammattiopintojen aloittaminen on mahdollista. Oppilaat Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorittaneet perustason oppimäärään kuuluvat opintojaksot Naantalin musiikkiopistossa tai muuten omaavat vastaavat tiedot ja taidot, sekä ovat pääsykokeissa tulleet hyväksytyiksi. Musiikkiopistotasolla voi opiskella sen lukukauden loppuun kun oppilas täyttää 25 vuotta, mihin mennessä myös päättötodistukseen vaadittavat kurssitutkinnot tulisi suorittaa. Laulua pääaineena opiskeleva voi opiskella sen lukuvuoden loppuun, jona hän täyttää 26 vuotta. Musiikkiopistotason opintomäärä pyritään suorittamaan 4 vuoden kuluessa. Erittäin painavasta syystä ja erillisestä esityksestä voi musiikkioppilaitoksen rehtori opettajaa ja kollegiota kuultuaan myöntää lisäaikaa musiikkiopistotason päättötutkinnon suorittamiseen. Musiikkiopiston päättötutkinnon suoritettuaan oppilas voi pyrkiä musiikin ammattiopintoihin tai siirtyä yleiselle osastolle.

14 Opinto-ohjelma Musiikkiopistotasolla annetaan mahdollisuuksien mukaan opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä: solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten-, harpun-, pianon-, cembalon-, urkujen-, kitaran-, harmonikan- ja sähkösoitintensoitto sekä laulu musiikkitieto 1 yleiset oppiaineet (musiikin perusteet): teoria 1, säveltapailu 1, harmoniaoppi ja muut oppiaineet: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, kamarimusiikki, vapaa säestys, improvisointi, musiikin teknologia eri oppiaineisiin liittyvät musiikin erikoisalojen opetus, kurssit, seminaarit ja projektit. Musiikkiopistotasolla opiskelevat orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan oppilaitoksen yhtye-, kamarimusiikki- tai orkesteritoimintaan, piano-, urku-, cembalo-, kitara- ja harmonikkaoppilaat säestys- ja kamarimusiikkitehtäviin ja lauluoppilaat oppilaitoksen kuorotoimintaan. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

15 1. Opetusmäärät Suoritettujen opintojaksojen ja tasosuoritteiden perusteella oppilas saa opetusta solistisessa pääaineessa min. viikossa, ja solistisessa sivuaineessa min. viikossa. Musiikkiopistotasolla yleisiin oppiaineisiin kuuluvissa musiikin perusteiden oppiaineissa annetaan opetusta 90 minuuttia viikossa pääsääntöisesti ilman välivuosia. Muiden oppiaineiden osalta (kuorot, orkesterit, yhtyeet ym.) opetus järjestetään opinto-ohjelman mukaisesti säännöllisesti tai periodeina.

16 Tutkinnot ja todistukset 1. Tasosuoritukset- ja vuositutkinnot Musiikkiopistotasolla suoritetaan solististen aineiden (instrumentti tai laulu) D tasosuorituksia ja yleisissä oppiaineissa musiikin perusteiden I tasosuorituksia, solistisessa sivuaineessa myös perustason tasosuorituksia. Edistymistä opinnoissa osoitetaan vuositutkinnoissa tai esimerkiksi ko. lukukauden oppilaskonserteissa. Oppilaan, joka ei lukuvuoden aikana suorita pääaineessaan opetussuunnitelman mukaista tasosuoritetta, tulee ehdottomasti osoittaa menestymisensä opinnoissaan esimerkiksi oppilaskonserteissa tai vuositutkinnoissa. Tutkintoihin liittyvien tasosuoritteiden osalta lähtökohtana ovat Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton voimassaolevat tasosuoritusohjeistukset siten että nämä vaatimukset aina vähintäänkin täyttyvät. Näiden ohella suositellaan seurattavaksi myös Suomen ainoan musiikkiyliopiston Sibelius-Akatemian vastaavien tutkintojen vaatimuksia, joissa etenkin nuorisokoulutuksen osalta löytyy samansisältöisiä tutkintoja

17 2. Päättötutkinto Suoritettuaan pääaineen mukaan määritetyt opintosuoritukset ja osallistuttuaan yhteismusisointiin oppilas saa musiikkiopiston päästötodistuksen, jonka saamiseksi vaaditaan seuraavat suoritetut solistisen pääaineen sekä musiikin perusteiden tasosuoritukset: - pääaineessa D - tasosuoritus - teoria I - säveltapailu I - musiikkitieto I - musiikkitieto I tai vaihtoehtoisesti harmoniaoppi Mikäli oppilaan pääaine on muu kuin piano tai kitara, suositellaan suoritettavaksi pianonsoiton tasosuorite 1. Mikäli pääaineena on laulu, suositellaan vastaavalla tavalla suoritettavaksi tasosuorite 2 pianolla, cembalolla tai uruilla. Sivuaineena pianonsoittoa opiskeleva voi halutessaan suorittaa ns. sovellettuja kursseja. Musiikin ammattikoulutukseen pyrkivällä tulisi olla musiikkiopiston päästötodistuksessa suoritettuna harmoniaoppi, jonka osalta voidaan erikseen arvioida soittoa ja kirjoitusta koskevat suoritukset.

18 3. Arviointi Tutkintojen ja oppilaan arvioinnissa noudatetaan tämän opetussuunnitelman musiikkiopistotason kohdan ohjeita ja määräyksiä. Teoria I, säveltapailu I, harmoniaoppi ja musiikkitieto I arvostellaan asteikolla Todistus Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita (13 ). Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana-asteikko.

19 5. AIKUISTEN OPETUS (OPH perusteet 9 ) Tehtävät ja tavoitteet Opetuksen tehtävänä on kehittää musiikinharrastajien musiikillisia valmiuksia, sekä antaa mahdollisuus yhteismusisointiin. Tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opetuksen erityispiirteet. Oppilaat Opetus järjestetään Naantalin musiikkiopistossa yleisellä osastolla, jolla opiskelun enimmäisaika on neljä lukuvuotta. Osastolla voivat ensisijaisesti opiskella ne henkilöt, jotka eivät ikänsä vuoksi voi opiskella perustasolla tai musiikkiopistotasolla ja muut, joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen musiikin opiskeluun. Oppilaan opintosuoritusten perusteella rehtori voi asianomaisia opettajia kuultuaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa. Opinto-ohjelma 1. Oppiaineet Yleisellä osastolla voidaan opiskella samoja solistisia oppiaineita kuin perustasolla ja musiikkiopistotasolla. Osastolla opiskelevat voivat osallistua yleisten oppiaineiden opetukseen sekä oppilaitoksen yhtye-, kuoro- tai orkesteritoimintaan. 2. Opetusmäärät Suoritettujen tasosuoritusten perusteella oppilas saa opetusta siten, kuin kunkin tason opetuksesta on muualla tässä opetussuunnitelmassa määrätty. Todistukset ja arviointi

20 Yleisellä osastolla annetaan todistus opiskelusta ja hyväksytyistä opintosuorituksta.. Tutkintojen ja oppilaan arvioinnissa noudatetaan tämä opetussuunnitelman aikaisempia ohjeita ja määräyksiä. 6. OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN (OPH perusteet 10 ) Naantalin musiikkiopistossa opetusta voidaan yksilöllistää musiikkileikkikoulusta alkaen. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn takia kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Opetuksen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettua opetusta. Edellisen johdosta opiskelijan tulee osoittaa myös omaa sitoutumistaan tavoitteelliseen opiskeluun, jotta opinnot on mahdollista suorittaa suunnitellussa määräajassa. Oppilaan opinto-oikeuden päättymistä voidaan esittää myös jos oppilaan opintomenestys on koko opintovuoden korkeintaan tyydyttävä, poissaolojen määrä on yli puolet pidetyistä tunneista tai oppilaalla on kolme peräkkäistä poissaoloa ilman mainittavaa syytä. Uusien opiskelijoiden osalta arvioidaan kuitenkin aina ensimmäisen lukuvuoden jälkeen ko. ajanjakson opiskelumenestystä ja sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun opinto-oikeuden jatkumiseksi. Musiikin perustasolla, musiikkiopistotasolla sekä yleisellä osastolla (aikuisten opetus) rehtori voi kuitenkin asianomaisia opettajia kuultuaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa opinto-oikeudelle ja opintojen suorittamiseen. Oppilaitos voi antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Oppilaalle voidaan tällöin laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet.

21 7. AIEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN JA OPPILASVALINTA Opinnot, jotka on suoritettu toisessa musiikkioppilaitoksessa tai vastaavien vaatimusten ja Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ohjeistusten mukaan voidaan hyväksilukea. Mikäli ko. oppiaineen koko opintojakson kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tehty voidaan opiskelijalta edellyttää kuitenkin ko. tasosuoritteen uudelleen suorittamista tältä osin kokonaan tai osittain. Muiden opintojen hyväksilukemisesta päättää rehtori Oppilaaksi ottaminen tapahtuu Naantalin musiikkiopiston pääsykokeiden avulla.

22 8. YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN ARVIOINTI 8.1 Yhteistyö huoltajien kanssa Kodin ja opettajan yhteistyö on tärkeää, kun oppilasta ohjataan tavoitteellisiin opintoihin. Uusille opiskelijoille ja heidän vanhemmille järjestetään opintojen alkaessa avoin informaatiotilaisuus. Lisäksi opinnoista ja musiikkiopiston toiminnoista tiedotetaan säännöllisesti. 8.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Musiikkiopistolla pyrkii läheiseen yhteistyöhön toimialueensa opetus- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa eri ikäryhmissä. Toiminnassa keskeistä on yhteistyö koulujen, päiväkotien, seurakuntien ja kaupungin opetus- ja kulttuuritoimintojen kanssa Naantalissa sekä yhteistyötoimintojen kautta myös Raisiossa ja Maskussa. Toiminta-alueemme kulttuuriyhteistyön ohella Vallis Gratiae ry:llä on vanhempainyhdistykseen verrattavissa oleva tehtävä suhteessa musiikkiopistoon. Naantalin seurakunnan ja Ainot-tytöt ry:n kanssa toteutetaan sekä vaalitaan kansallissoittimemme kanteleen yhteissoittotoimintoja. Naantalin musiikkijuhlien sekä Naantalin musiikkiyhdistys ry:n kanssa yhteistyö on säännöllistä. 8.3 Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Musiikkiopistolla, sen opettajilla ja oppilailla on opetustoimintojen ohella tärkeä merkitys toiminta-alueemme kulttuurielämässä. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toimintaalueellamme. Lisäksi musiikkiopisto osallistuu yhteistyön kautta aktiivisesti moniin musiikkitapahtumiin.

23 8.4 Itsearviointi Musiikkiopiston säännöllisesti kokoontuva itsearviointiryhmä muodostuu opettajista ja rehtorista. Kollegio suunnittelee opetusta ja pyrkii kehittämään sitä osana jatkuvaa kehittämistyötä. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan informaation välittyminen musiikkiopistossa ja musiikkiopiston yhteistyötahojen kanssa. Säännöllinen arviointityö sekä kollegion aktiivinen toiminta luovat mahdollisuudet puuttua myös mahdollisiin epäkohtiin.

24 9. NAANTALIN TOIMINTA-AJATUS (OPH perusteet 15 ) Opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet, mikä luo erinomaisen perustan kaikelle musiikin opiskelulle ja harrastamiselle; myös pop & jazz -musiikin, vanhan suomalaisen musiikkiperinteen sekä uusimman musiikkiteknologian alueilla, joissa Naantalin musiikkiopistossa on tarjolla korkeatasoista ja monipuolista opetusta. Musiikkiopistossa hankitut taidot ja tiedot ovat hyödynnettävissä osana hyvää harrastusta sekä monilla myös myöhemmissä opinnoissa eri opiskelualoilla Naantalin musiikkiopisto vastaa Naantalin lisäksi osaltaan Raisiossa ja Maskussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksen järjestämisestä sekä tarvittaessa muustakin alansa koulutuksesta. Opisto keskittyy lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen, mutta se järjestää opetusta myös muille väestöryhmille. Näillä toiminnoilla Naantalin musiikkiopisto luo mahdollisuudet henkiselle hyvinvoinnille ja itsensä kehittämiselle antamalla musiikinopetusta toimialeensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Vision funktionaalisessa mielessä Naantalin musiikkiopiston korkeatasoinen ja monipuolinen opetus luo edellytykset musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin: Naantalin musiikkiopisto alueellisena musiikkioppilaitoksena antaa monipuolista ja laadukasta musiikkikoulutusta, jossa huomioidaan historiallisen kulttuuriperintömme ohella myös uudet innovaatiot

25 10. NAANTALIN MUSIIKKIOPISTON ARVOT (OPH perusteet 15 ) Naantalin kaupungin ja sivistystoimen arvot merkitsevät Naantalin musiikkiopiston toiminnassa seuraavaa: AVOIMUUS ja OIKEUDENMUKAISUUS PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUS JA TIEDOTTAMISEN AKTIIVISUUS LISÄÄVÄT TOIMINNAN AVOIMUUTTA TOIMINTOJA OHJAAVAT OIKEUDENMUKAISUUTEEN LIITTYVÄT PERIAATTEET. LUOTTAMUS ja VASTUULLISUUS LUOTTAMUSTA LISÄÄ AVOIMESTA JA LUOVASTA ILMAPIIRISTÄ SYNTYVÄ HEDELMÄLLINEN YHTEISTYÖ, JOSSA YHTEISET ARVOT JA TAVOITTEET OHJAAVAT OSALTAAN TOIMINTOJA SEKÄ TUKEVAT YHTEISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA. UUDISTUMISKYKY ja INNOVATIIVISUUS LUOVAAN ILMAISUUN LIITTYVÄLLÄ OPETUSALALLA PEDAGOGINEN INNOVATIIVISUUS OSANA JATKUVAA OPPIMISTA SEKÄ KAIKKIEN OSAPUOLIEN INTENTIONAALISTA TOIMINTAA LISÄÄ UUDISTUMISKYKYÄ

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta.

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. Musiikkiopiston ensisijainen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2. Oulujoki-Opiston Musiikkikoulu OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.2016) 1. Yleistä Muhoksen Musiikkikoulu

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 1/12 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 30.11.2006 TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Kymen musiikkiopiston tehtävänä on antaa säveltaiteen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Astu MUSIIKIN maailmaan KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien)

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien) KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2004 lähtien) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------- s. 2 2. MUSIIKKIOPISTON YLEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Lisätiedot

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS 1. YLEISTÄ Mikkelin musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta sekä järjestää musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Laajan oppimäärän

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma SISÄLTÖ Opetussuunnitelma Savonlinnan musiikkiopiston 1 Oppilaitoksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2016-2017 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Leevi Madetojankatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Leevi Madetojankatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo Madetojan musiikkilukio PL 45, (Leevi Madetojankatu 1), 90015 OULU Puh. 044-7039861 / Rehtori 050 316 6683 /Kanslia 044 703 9074 / Opo HAKIJAN OPAS 2018 Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatus Koulu antaa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 1 MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2 OPPIMISKÄSITYS 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 OPETUKSEN RAKENNE 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

2. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 2.1. Oppimiskäsitys...4 2.2. Oppimisympäristö ja työtavat...4 2.3. Opetusjärjestelyt...5

2. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 2.1. Oppimiskäsitys...4 2.2. Oppimisympäristö ja työtavat...4 2.3. Opetusjärjestelyt...5 1. Luku TOIMINTA-AJATUS...3 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS...3 1.1. Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ala-Keiteleen musiikkiopiston arvomaailma...3 2.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Opinto-opas

Opinto-opas Opinto-opas 2018 2019 Perustietoa opiskelusta Alajärven musiikkiopistossa Kunnat: Alajärvi, Kurikka ja Soini Toimipisteet: Alajärvi Soini Lehtimäki Jalasjärvi Kurikka Jurva 2 Yhteystiedot Alajärven musiikkiopisto

Lisätiedot

! " #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ +

!  #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ + ! #$ & #$!!'( #$ )!##$ *+,-+-.,. /0 1.0-2!!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$!!!5(!6'+!!##$ 4!!+ )!#!& #$(!6' +!!!#!!#!#$ + #!## (5 5((( ! # $ && '(( )) & *& )) +,& -. /010 2

Lisätiedot

12. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. TOIMINTA-AJATUS. 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen

12. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. TOIMINTA-AJATUS. 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen 1. TOIMINTA-AJATUS 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. ARVOT JA OPPIMISKÄSITYS 2.1. Oppilaitoksen arvot 2.2. Oppimiskäsitys 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray)

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) LÄNSIPOHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) MIKSI OLEMME OLEMASSA Missio Taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98)

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98) Hyväksytty 6.6.2018 (hyvinvointilautakunta 98) TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämänä.

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 - 1 - MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TEHTÄVÄT, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET... 1 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 2. OPETUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte PAIMION MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Paimion musiikkiopistossa 1.8.2011 alkaen. Toiminta-ajatus: Leikin avulla alkuun, pienten kappaleiden

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

Joensuun konservatorio

Joensuun konservatorio Joensuun konservatorio Musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2004 - SISÄLTÖ 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, 1 ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, 1 arvot ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot