Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006"

Transkriptio

1 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet Ylivieskan seudun musiikkiopiston arvot Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus 3.1. Opetuksen rakenne Opintojen laajuus Instrumenttivalikoima Oppilaaksi ottaminen 4.1. Muskari Soitinvalmennus Perustaso Musiikkiopistotaso Opiskelupaikan säilyttäminen Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 5.1. Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Aikuisten opetus Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Avoin osasto Kuuntelukasvatus Yhteismusisointi Oppilasarviointi 6.1. Arvioinnin tehtävät Oppilasarviointi Todistukset 7.1. Musiikin laajan oppimäärä, perustason päättötodistus Musiikin laajan oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen 8.1. Yhteistyö huoltajien kanssa Yhteistyö oppilaitosten kanssa Muu kulttuuriyhteistyö Strategia Itsearviointi... 14

2 2

3 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toimintaajatus Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Annamme opiskelijalle välineet omaehtoiseen opiskeluun. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset Ylivieskan seudun musiikkiopiston arvot Tärkeimpiä arvojamme ovat ihmisyyden kunnioittaminen, oppilaan erityispiirteiden huomioiminen sekä kannustavuus. Koko henkilöstö kehittää vuorovaikutustaitojaan. Opettajamme haluavat oppia uutta niin opettajina kuin muusikkoina. Merkittävänä osana opetusmateriaalia opettajamme käyttävät kaikissa kehitysvaiheissa oppilaan itse valitsemia tai säveltämiä teoksia sekä improvisointia. Solistisissa aineissa opettajamme asettavat lukukausittain yksilölliset tavoitteet yhdessä oppilaan kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen kirjataan yhteisenä arviointina opintokirjaan. 3

4 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppilas valikoi ulkomaailmasta tulevaa informaatiota aiemman tietorakenteensa perustalta, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja tietojensa pohjalta ja rakentaa näin kuvaa maailmasta ja itsestään tämän maailman osana. Vuorovaikutuksellisena musiikin oppimiseen vaikuttaa olennaisesti sosiaalinen ja kulttuurinen tilanne. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet Opiskeluympäristö Oppilaan aktiivista roolia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, että opiskeluympäristön tulee antaa oppilaille mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se johtaa turvalliseen kasvuun ja kehitykseen, tukee oppilaan oppimismotivaatiota sekä kannustaa oppilasta aktiivisuuteen, luovuuteen ja itsenäiseen ajatteluun. Antamamme opetus on monelle nykyajan lapselle ainutlaatuinen tilaisuus saada yksilöllistä ohjausta ja viettää keskittyneesti aikaa harrastuksensa parissa. Tätä kautta opettajalla on merkittävä vaikutus lapsen kehitykseen ja sen myötä erityinen vastuu. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opiskeluympäristön tulee olla sellainen, että oppilaalla on mahdollisuus kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen ja monipuoliseen kehittämiseen. Ymmärrämme, että kannustava opiskeluilmapiiri edellyttää moniarvoisuutta ja ajatusten vaihtoa innostavassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kesken. Ulkomusiikillista kilpailuhenkeä tulee välttää. Tarjoamme puhtaat, terveet opiskelutilat viritettyine pianoineen. Käytämme uutta teknologiaa musiikin perusteiden opetusvälineinä mahdollisuuksien mukaan. 4

5 3. Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus 3.1. Opetuksen rakenne Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Ylivieskan seudun musiikkiopistossa annamme myös perustasoa edeltävää, alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän ryhmämuotoista musiikkikasvatusta, joka tunnetaan nimellä musiikkileikkikoulu. Soitinvalmennusryhmissä opetamme lahjakkaiksi osoittautuneita esikoulu- ja kouluikäisiä, joille emme voi ko. vuonna osoittaa oppilaspaikkaa perustasolta. Musiikkiopistoon voimme ottaa oppilaiksi myös aikuisia, mikäli heillä on ilmeisen hyvät mahdollisuudet edistyä opinnoissaan opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli oppilaaksi pyrkivällä puuttuvat edellytykset tasosisältöjen mukaiseen tavoitteelliseen opiskeluun, voimme sijoittaa hänet mahdollisuuksien mukaan avoimelle osastolle, jolloin hän maksaa opintonsa todellisten kustannusten mukaisina ilman valtion ja kunnan tukia Opintojen laajuus Musiikkileikkikoulun ja valmennusryhmien opintojen kokonaismäärä riippuu aloittamisiästä. Musiikkileikkikoulun oppituntien pituudet 0-1 -vuotiaat 30 minuuttia viikossa 2-4 -vuotiaat 45 minuuttia viikossa 5-6-vuotiaat 60 minuuttia viikossa Soitinvalmennus Ryhmässä 2 oppilasta, opetusta 30 minuuttia tai 3-4 oppilasta, opetusta 45 minuuttia viikossa. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä tuntia. Opetuskokonaisuutta räätälöitäessä pyrimme joustavuuteen siten, että oppilaan ikä ja lahjakkuus, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Musiikin laaja oppimäärä muodostuu seuraavasti: Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet 385 tuntia 280 tuntia 390 tuntia 245 tuntia 5

6 Oppilaan pääaineen tunnin kesto on 45 minuuttia viikossa, ensimmäisenä opiskeluvuonna kuitenkin oppilaan/vanhempien ja opettajan yhteisen harkinnan mukaan 30, 45 tai 2 x 30 minuuttia. Rehtorin luvalla solistisen aineen päättösuoritukseen valmistautuva oppilas voi pidentää oppituntinsa 60 tai musiikkiopistotasolla jopa 75 minuuttiin. Opinto-oikeus säilyy perustasolla oppilaan 19. ikävuoteen asti, ja perustaso jakaantuu normaalisti kolmeen alatasoon. Poikkeustapauksissa opinto-oikeuden säilyttämisestä on neuvoteltava opettajan ja rehtorin kanssa. Musiikkiopistotasoon varaamme opiskeluaikaa kolme vuotta. Solistisen aineen opiskelijan säestysharjoituksia varten on varattavissa niin viikoittaisia, opettajakohtaisia säestysaikoja kuin vapaita, tarpeen mukaan käytettäviä säestysaikoja. Näille säestystunneille opiskelija voi osallistua sekä itsenäisesti että oman opettajansa ohjaamana. Säestystunteja tulee hyödyntää myös lukukausien alussa. Musiikkialalle aikova oppilas voi anoa rehtorilta oikeutta sivuinstrumentin opintoihin suoritettuaan pääaineessaan 2.-tason. Sivuaineen opetusta oppilas saa 30 minuuttia viikossa. Rehtorin luvalla tunnin kesto voi olla 45 minuuttia, jos kysymyksessä on 3.- tai opistotason suoritukseen valmistautuminen saman lukukauden aikana. Pääainetta ja sivuainetta oppilas voi vaihtaa, mikäli rehtori ja uuden instrumentin opettaja katsovat sen opiskeluun olevan riittävät edellytykset Instrumenttivalikoima Annamme opetusta seuraavissa soittimissa: Huilu, Nokkahuilu, Oboe, Klarinetti, Fagotti, Saksofoni, Trumpetti, Kornetti, Alttotorvi, Baritonitorvi, Käyrätorvi, Pasuuna, Tuuba, Lyömäsoittimet, Rummut, Laulu, Pop/jazz laulu, Kantele, Harmonikka, Mandoliini, Kitara, Sähkökitara, Sähköbasso, Piano, Urut, Pop/jazz piano, Vapaa säestys, Tietokonemusiikki, Viulu, Alttoviulu, Sello, Kontrabasso Pääaineessaan 2.-tason suorittanut opiskelija voi vaihtaa pääaineekseen kamarimusiikin. 6

7 4. Oppilaaksi ottaminen 4.1. Muskari Musiikkileikkikouluun otamme 0-6-vuotiaita lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä Soitinvalmennus Soitinvalmennusryhmään sijoitamme oppilaita, jotka ovat pääsykokeissa tai musiikkileikkikoulussa osoittautuneet lahjakkaiksi, mutta joille emme ko. vuonna ole voineet järjestää oppilaspaikkaa. Varsinaiselle oppilaspaikalle voi valmennusryhmästä päästä myöhemmin opettajan suosituksesta ilman pääsykokeen uusimista Perustaso Musiikin laajan oppimäärän perustason oppilaaksi otetaan em. poikkeuksia lukuun ottamatta pääsykokeen kautta. Pääsykokeessa on ns. musikaalisuutta mittaava osio sekä motorisia valmiuksia arvioiva testi. Opettajainkokous päättää käytettävästä testistöstä vuosittain. Oppilasvalinnat tekee rehtori opettajia kuultuaan. Muusta kunnasta muuttanut, toisessa SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskellut nuori saa opistossamme automaattisesti oppilaspaikan, mikäli ko. aineen opettajalla on mahdollisuus sijoittaa oppilas Musiikkiopistotaso Musiikkiopistotasolle otetaan perustason päättötodistuksessa pääaineessaan vähintään arvosanan 3/5 saaneita opiskelijoita Opiskelupaikan säilyttäminen Oppilas säilyttää opiskelupaikkansa seuraavana vuonna, mikäli hän ilmoittaa jatkamisestaan huhtikuun loppuun mennessä ja on maksanut lukukausimaksunsa. Edellytyksenä on lisäksi, että oppilas on edistynyt opinnoissaan opintotasojen sisältötavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi menettää opiskelupaikkansa keväällä, mikäli opettaja havaitsee, ettei edellytyksiä opiskelun tavoitteelliseen opiskeluun ole. Erityisestä syystä rehtori voi hakemuksesta myöntää välivuoden opiskelussa. 7

8 5. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Opetuksemme perustuu Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton suosittamiin tasosuoritusten sisältöihin ja arviointiperusteisiin. Opiskelijan on tällöin helppo siirtyä oppilaitoksesta toiseen, koska kriteerit ovat yhteiset. Tasosuoritusten sisällöt ovat nähtävillä musiikkiopistolla Varhaisiän musiikkikasvatus Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään laulamalla ja soittamalla Musiikin elementit rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään Musiikin perustaso Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Opetuksessamme korostuu nuoren normaaliin elämänpiiriin kuuluvien esiintymismahdollisuuksien hyödyntäminen. Käytännön muusikkoutta kasvattavat mm. koulujen, seurakuntien ja teatterien tilaisuudet, jotka edellyttävät mm. eri musiikkityylien tuntemusta sekä vapaan säestyksen ja improvisoinnin taitoa. Myös tasosuorituksia järjestämme mahdollisuuksien mukaan konserttimuotoisina. Halutessaan oppilaalla on kuitenkin oikeus tasosuoritukseen pelkän lautakunnan edessä. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Oppilas voi suorittaa tasokurssin joko läsnäolon kautta tai opettajan suosituksesta nopeammalla aikataululla tenttimällä. 8

9 5.3. Musiikkiopistotaso Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. Sivuinstrumentin opetus järjestetään ammattiopintoihin aikoville. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä Aikuisten opetus Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa. Tasosuorituksia edellytämme perustasolla kahden vuoden välein. Mahdollisuuksien mukaan voidaan ottaa ns. Avoimelle osastolle myös sellaisia musiikkia harrastavia nuoria tai aikuisia, joilla ei ole edellytyksiä edistyä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Edellytämme edeltäviä konsultointeja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa. Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. 9

10 5.6. Avoin osasto Oppisisällöt avoimella osastolla sovitaan oppilaskohtaisesti oppilaan ja opettajan kesken. Niissä voidaan soveltaa voimassa olevia tasokurssien sisältöjä harvennetussa aikataulussa, tai ne voidaan yksilöidä oppilaan musiikillisista tarpeista käsin. Avoimen osaston oppilaat maksavat opetuksestaan täyden hinnan ilman valtion ja kunnan tukea Kuuntelukasvatus Edellytämme oppilaiden perustasolla ja musiikkiopistotasolla osallistuvan säännöllisesti alueen elävän musiikin tilaisuuksiin. Lisäksi yhteistyössä Musiikkiopiston Kannatusyhdistyksen kanssa järjestetään konserttimatkoja. Kuunteluun kannustamme konserttikortilla, jonka aktiivisimmat käyttäjät palkitaan. Musiikin kuuntelua äänitteiltä seuraamme antamalla musiikin perusteissa oppilastehtävinä laadittavaksi esitelmiä. Esitelmien aiheet musiikin perusteiden opettajat sopivat instrumenttiopettajien ja orkesterinjohtajien kanssa yhteistyössä Yhteismusisointi Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Orkesterisoittimia soittavien oppilaiden tulee osallistua opettajan osoittamaan orkesteritoimintaan ja mahdollisuuksien mukaan muuhun yhteismusisointiryhmään. Koulujen, musiikkiopiston ja kansalaisopistojen lapsi- ja nuorisokuorot luetaan yhteismusisointiryhmäksi niille oppilaille, joiden instrumentti on muu kuin orkesterisoitin. Kamarimusiikki ja yhtyesoitto voi olla oppilaan pääaine sen jälkeen, kun oppilas on suorittanut 2.-tason. Kamarimusiikin tasosuorituksissa sovelletaan vastaavia solistia tasosisältöjä, kuitenkin niin, että ohjelmistosta ja ohjelmasta enintään 2/3 saa olla vastaavan tyylisiä ja tasoisia kamarimusiikkiteoksia. Ylivieskan seudun musiikkiopiston erityinen painopistealue on sinfoniaorkesteri. Sen ohella tuemme orkesteritoimintaa useassa puhallinorkesterissa. Toimialueen laajuudesta johtuen orkesterisoitto ja muu yhteismusisointi edellyttää toisinaan osallistumista viikonloppuleireihin. Mikäli ryhmä aikoo osallistua vaativiin kilpailuluonteisiin esityksiin, opettaja ilmoittaa siitä oppilaalle ryhmän aloittaessa, jolloin oppilas voi halutessaan vaihtaa ryhmää. Oppilaitoksen järjestämän säestyksen tavoitteena on tukea opiskelijan kokonaisvaltaista edistymistä solistisessa pääaineessaan. Valmistautuessaan konserttiesiintymiseen tai tasosuoritukseen orkesterisoittimen ja laulun opiskelijan tulee harjoitella säestäjän kanssa. Opinto-ohjelmaan kuuluu myös muun harjoitettavan ohjelmiston läpikäyminen säestystunneilla. 10

11 6. Oppilasarviointi 6.1. Arvioinnin tehtävät Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Antamamme arvioinnin tavoitteena on, että oppilaalle muodostuu selkeä kuva vahvuuksistaan ja heikkouksistaan musiikinopiskelijana. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö. Arviointikriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä Oppilasarviointi Arvosana-asteikko Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1 Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1 5. Käytämme arviointiperusteina niin päättösuorituksissa kuin välisuorituksissakin SML:ssa suositettuja arviointiperusteita. Päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla vähintään kolme. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä. Mikäli oppilas on pois ilman hyväksyttävää syytä enemmän kuin kahdesti lukuvuoden aikana, emme anna läsnäolomerkintää. Edistyminen instrumenttitaidoissa sekä musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute. Oppilaan oma arviointi edistymisestään kirjataan opintokirjaan tai arviointilomakkeeseen. 11

12 7. Todistukset 7.1. Musiikin laaja oppimäärä, perustason päättötodistus Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset, kuten merkittävät esiintymiset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana-asteikko 7.2. Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus* (tai -suoritukset), arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset, kuten merkittävät esiintymiset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana-asteikko * Todistuksessa mainitsemme, että päättösuoritukset on tehty Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosisältöjen mukaan. Niiden instrumenttien osalta, joista SML:lla ei ole suositusta, tasosisällöt ja arviointiperusteet on selvitettävä muulla tavoin. Annamme oppilaalle pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista arvosanoineen. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. 12

13 8. Yhteistyö ja toiminnan arviointi 8.1. Yhteistyö huoltajien kanssa Hyvän musiikkisuhteen syntymiselle olennaisena edellytyksenä on asiallinen ja kannustava harjoitteluympäristö. Huoltajan ja opettajan yhteistyö on avainasemassa, kun oppilasta ohjataan tavoitteelliseen opiskeluun. Rehtori vierailee vuosittain toimipisteissä vanhempainiltojen merkeissä. Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto julkaisee vuosittain oppaan musiikkioppilaitosten oppilaille ja heidän vanhemmilleen (www.musicedu.fi). Jaamme opasta uusille oppilaillemme. Opettajat, rehtori ja muu henkilökunta antavat mielellään neuvoja harjoitteluun ja opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Ylivieskan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys sekä paikalliset vanhempainyhdistykset tukevat tärkeällä tavalla opetustyötä sekä opiskelijoita. Niiden kautta kanavoituu myös muutosideoita toiminnan kehittämiseksi. Vanhempainyhdistyksiä kuullaan erityisesti strategiaa ja opetussuunnitelmaa uudistettaessa. Rehtori on tavattavissa sovittuina aikoina keskusteluja ja palautetta varten. Myös johtokunnan jäseniin voivat huoltajat halutessaan ottaa yhteyttä Yhteistyö oppilaitosten kanssa Ylivieskan seudun musiikkiopisto on osa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton verkostoa. SML:n ohjeet, suositukset, koulutus sekä tietoverkko auttavat meitä kehittymään ja uudistamaan opetustamme yleisesti hyväksyttyyn suuntaan. (www.musicedu.fi) SML:n jäsenoppilaitoksista luontevin yhteys meillä on Jokilaaksojen musiikkiopiston kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. yhteiset opettajat sekä yhteiset orkesterit. Opettajaresurssien ja täydennyskoulutuksen hankinnassa ja tarjonnassa toimimme yhteistyössä myös Keski-Pohjanmaan ja Oulun konservatorioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Orkesteri- ja kuoroyhteistyötä teemme alueen kansalaisopistojen kanssa. Ylivieskan lukio, Ylivieskan seudun ammattiopisto sekä Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu ovat lähimpiä partnereitamme opetustarjonnan monipuolistamisessa sekä teknisissä ratkaisuissa. Alueen peruskoulut tarjoavat musiikkiopiston käyttöön tiloja sekä oppilaille kuorotoimintaa, musiikkiopisto puolestaan järjestää iltapäivätoimintaa sekä konsertteja. 13

14 8.3. Muu kulttuuriyhteistyö Musiikkiopiston erityisosaamista tarjoamme halukkaille tahoille omakustannushintaan. Vakiintuneet yhteistyötahot ovat kuntien kulttuuritoimet ja seurakunnat. Myös yritykset voivat hankkia musiikkiopiston palveluja. Oppilaiden esiintyessä yrityksen tilaisuudessa edellytämme tilaajalta kannatusyhdistyksen tilin kartuttamista ennalta sovittavalla summalla stipendirahaston kartuttamiseksi. Aluekeskusohjelman kulttuuriverkostossa kannamme vastuuta monitaiteellisten produktioiden ja hankkeiden musiikillisesta panoksesta. Haluamme olla myös mukana käynnistämässä uusia hankkeita mahdollisuuksien mukaan. Ylivieskan Soittajat ry. vastaa yhteistyössä Ylivieskan kansalaisopiston ja musiikkiopiston kanssa puhallinorkesterista. Musiikkiopisto mahdollistaa satunnaiset työjärjestelyt opettajien oman ammattitaidon ylläpitämiseksi konserttitoiminnassa. Samalla henkilöstön osaaminen tuo alueelle korkeatasoista kulttuuria ja tekee aluettamme tunnetuksi laajemminkin valtakunnassa Strategia Ylivieskan kaupungin sivistystoimen strategiaan sisältyy musiikkiopiston strategia. Lisäksi musiikkiopistolla on oma tieto- ja viestintästrategia sekä päihdestrategia, joka on laadittu sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä. Strategiat ovat nähtävillä internetissä osoitteessa Itsearviointi Musiikkiopisto huolehtii toimintansa jatkuvasta kehittämisestä kuuntelemalla herkällä korvalla oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä tulevaa palautetta. Tietoa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta hankitaan jatkuvalla laaduntarkkailulla. Opetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Innokas täydennyskouluttautuminen lisää mahdollisuuksiamme pysyä ajan tasalla. 14

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot