VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

2 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 3 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 4 2 Oppimiskäsitys 4 3 Opiskeluympäristö 4 3. OPETUKSEN RAKENNE JA OPINTOJEN LAAJUUS 5 4 Opetuksen rakenne 5 5 Opintojen laajuus 6 4. TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 6 6 Varhaisiän musiikinopetus 6 7 Musiikin perustaso 7 8 Musiikkiopistotaso 8 9 Aikuisten opetus 9 10 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 9 5. ARVIOINTI 9 11 Arvioinnin tehtävät 9 12 Oppilasarviointi Oppilaitoksen itsearviointi TODISTUKSET Todistusten sisältö OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laadinta Opetussuunnitelman sisältö 14 LIITEOSA Opetuksen järjestäminen 15 1 Varhaisiän musiikinopetus 15 2 Musiikin perustaso 15 Valmentava musiikinopetus 15 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 15 Musiikin perusteet 16 3 Musiikkiopistotaso 16 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 16 Musiikin perusteet 16 4 Lisäopetus 17 5 Opetuksen osa alueita 18 Kuuntelukasvatus 18 Esiintymiskoulutus 18 Valinnaiskurssit 18 2

3 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Toiminta ajatus Valkeakosken musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää musiikin opetusta. Lisäksi musiikkiopistossa toimii myyntipalvelukoulutus. Myyntipalvelukoulutuksen ryhmiä ja oppilaita ei sido koulutuksen järjestäjän vahvistama opetussuunnitelma. Tämän opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäjä on Valkeakosken kaupunki. Valkeakoski opisto koostuu työväenopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta, joilla on opetusministeriön myöntämät ylläpitämisluvat. Valkeakoski opistoon kuuluvat balettikoulu, kuvataidekoulu, käsityökoulu, musiikkiopisto, sanataidekoulu ja teatteri ilmaisun koulu järjestävät taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta. Toimialueeseen kuuluvat ne lähiseudun kaupungit ja kunnat, joissa on toimipisteitä tai joiden kanssa on tehty sopimus opetuksen järjestämisestä. 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Valkeakosken musiikkiopisto antaa monipuolista ja tavoitteellista musiikin perusopetusta sekä musiikin omaehtoiseen tuottamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Haluamme antaa mahdollisuuden kokemuksellisuuteen musiikin parissa niin, että se toimii voimavarana oppilaan elämässä. Pidämme tärkeänä myös oppilaan mahdollisuutta yhteisöllisyyteen sekä sosiaalisten taitojen ja kokemusten kartuttamiseen. Opetuksen tulee luoda edellytyksiä elinikäiselle harrastamiselle ja antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Pyrimme luomaan oppimisympäristön, joka tukee oppilaan henkistä kasvua, persoonallisuuden lujittumista ja luovuuden kehittymistä. Toimintamme on tavoitteellista harrastamista, joka edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä. Tässä yhteydessä henkinen kasvu on mielestämme sitä, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita, kohtaamaan haasteita ja ottamaan vastaan palautetta. Henkisessä kasvussa musiikki tarjoaa myös ilmaisukanavan oppilaan sisäiselle maailmalle, matkalla kohti itsensä tuntemista. Persoonallisuuden lujittuminen on käytännössä soittajan ja laulajan itsetunnon ja itseluottamuksen rakentumista. Luovuus kasvaa kokemuksista musiikin parissa. Se on myös oppilaan taitoa soveltaa itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti oppimiaan tietoja ja taitoja esityksissään, musiikin kuuntelussa tai musiikin tuottamisessa. Musiikkiopiston tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa, sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän vaatimukset. 3

4 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2 Oppimiskäsitys Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on kuitenkin keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. On tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet. 3 Opiskeluympäristö Oppilaan aktiivista roolia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, että opiskeluympäristön tulee antaa oppilaille mahdollisuus vaikuttaa omien tavoitteidensa asettamiseen, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä, oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus sekä erilaisten oppimis, työskentely ja arviointitapojen huomioon ottaminen. Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota. Opiskeluympäristön tulee myös tukea musiikin rakkaudesta ja harrastuksen pakotteettomuudesta syntyvää sisäistä motivaatiota, joka on oppilaan vahvin eteenpäin vievä voima. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opiskeluympäristön tulee olla sellainen, että oppilaalla on mahdollisuus kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen, monipuoliseen kehittämiseen. Opettajan kannalta työssä edistymisen kokemukset, mahdollisuus oman musiikkisuhteen ylläpitämiseen, hyvät työskentelyolosuhteet, sekä työn ja vapaa ajan mielekäs suhde luovat edellytyksiä opiskeluympäristön myönteiselle ilmapiirille. Yhteistyö huoltajien kanssa Alusta lähtien on tärkeää luoda säännöllinen, toimiva yhteys oppilaan, perheen, opettajan ja oppilaitoksen kesken. Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Musiikkiopisto tuottaa resurssiensa mukaan oman toimialueensa kulttuuripalveluja ensisijaisesti koulutuksellisena tehtävänä. 4

5 3. OPETUKSEN RAKENNE JA OPINTOJEN LAAJUUS 4 Opetuksen rakenne Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Opetuksen tarjonta, opiskeluaika ja opetusjärjestelyt Valkeakosken musiikkiopisto järjestää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opetuksen lisäksi alle kouluikäisille varhaisiän musiikkikasvatusta sekä aikuisille tarkoitettua perus ja musiikkiopistotason opetusta. Aikuisille tarkoitettuja oppilaspaikkoja on rajoitettu määrä. Oppilaitoksen myyntipalvelukoulutus järjestää opetusta niille musiikin harrastajille, jotka haluavat oppia musiikkia väljemmin tavoittein kuin musiikin laaja oppimäärä edellyttää. Oppilasvalinta Perustason oppilaiden valintamenettelystä ilmoitetaan vuosittain. Musiikkiopistotasolle oppilas siirtyy perustason päättötutkinnon suoritettuaan. Päättösuoritusta arvioiva lautakunta keskustelee opistotasolle jatkamisen edellytyksistä ja tarvittaessa suositus mainitaan kirjallisessa arvioinnissa. Siirtymisen tarkemmista ehdoista sovitaan rehtorin, opettajien ja oppilaan kesken. Vapaan linjan oppilaiden valintamenettelystä ilmoitetaan vuosittain. Ryhmäopetuksen hakumenettelyistä ilmoitetaan erikseen. Opiskeluaika Perustason opintoaika on enintään 10 vuotta. Opinnot on suoritettava 18 ikävuoteen mennessä. Musiikkiopistotason opintoaika on 4 vuotta. Aikuisten perustason opintoaika on 5 vuotta. Aikuiseksi katsotaan oppilas, joka opintojen alkamisvuonna täyttää 16 vuotta tai on sitä vanhempi. Oppilas voi halutessaan anoa perustellusta syystä yhtä jatkolukuvuotta kerrallaan. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muualla suoritetut opinnot ja kurssit voidaan ottaa huomioon ja hyväksilukea. 5

6 5 Opintojen laajuus Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä tuntia. Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Musiikin laaja oppimäärä muodostuu seuraavasti: Musiikin perustaso: Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 385 tuntia ja musiikin perusteet 280 tuntia Musiikkiopistotaso: Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 390 tuntia ja musiikin perusteet 245 tuntia Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Yhteismusisoinnin tulee sisältyä opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit Perustason ja musiikkiopistotason oppilaat voivat anoa sivuaineoikeutta. Valinnaiskurssien tarjonta ja laajuus määräytyvät kulloistenkin resurssien mukaan. 4. TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 6 Varhaisiän musiikinopetus Valkeakosken musiikkiopistossa varhaisiän musiikinopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Tavoitteet Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia musiikin myötä antaa valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat hyvän pohjan omalle musiikkisuhteelle ja mahdollisesti myöhemmälle musiikkiharrastukselle mahdollisuus luovuuden ja itseilmaisun kehittämiseen kehittää yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä ryhmätyöskentelytaitoja tarjota tilaisuus taideaineiden yhdistämiseen tutustuttaa lapsi suomalaiseen kansanperinteeseen 6

7 Keskeiset sisällöt Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja kuuntelukykyä. Opetus on vuorovaikutuksellista ja etenee lapsen kehitystason mukaan. Se tarjoaa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia niin taidollisilla kuin tunne elämystenkin osa alueilla. Laulujen ja leikkien avulla tutustutaan musiikin alkeisiin. Niiden kautta kehitetään lapsen rytmi ja melodiatajua sekä tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin kuten korkea matala, hiljainen voimakas, hidas nopea. Harmonia ja muotokäsitys vahvistuvat erilaisten työtapojen myötä. Soittaminen ja liikkuminen harjaannuttavat sekä motoriikkaa että koordinaatiota. Myös keskittymiskyky ja työskentelytaidot kehittyvät. Yhdessä tekeminen tukee itseilmaisua ja eläytymiskykyä. Itseluottamus ja minäkäsitys vahvistuvat onnistumisen kokemusten myötä. Lapsi luo oman suhteensa musiikkiin ja saa matkaevääksi hyvän pohjan tulevalle musiikkiharrastukselle. 7 Musiikin perustaso Tavoitteet Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Musiikin perusteiden tavoitteena on syventää oppilaan valmiuksia ymmärtää kirjoitetun ja soivan musiikin yhteyksiä ja tukea musiikin opiskelua. Tavoitteiden ja opetusjärjestelyjen sekä tasosuoritusten osalta noudatetaan alkaen soveltaen Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n määrittelemiä tasosuoritusten sisältöjä ja arvioinnin perusteita. Musiikin perusteita opiskellaan minuuttia viikossa oppiaineesta riippuen. Keskeiset sisällöt Instrumentti ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Oppilaan opintokokonaisuuteen kuuluvat instrumenttiopetus ja yhteismusiikki koko opiskelun ajan sekä musiikin perusteiden opinnot siten, että ne alkavat viimeistään sinä vuonna, kun oppilas täyttää 10 vuotta. Instrumenttitaitojen ja musiikin perusteiden osalta noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n määrittelemiä tasosuoritusten sisältöjä ja arvioinnin perusteita. Yhteismusiikin ajankohtaiset tavoitteet ja sisällöt määritellään musiikkiopiston johtoryhmässä lukuvuodeksi kerrallaan. Valinnaiskurssien tavoitteet ja sisällöt määritellään erikseen. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. 7

8 Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas osaa laulaa ja kirjoittaa duuri mollitonaalisia melodioita hallitsee monipuolista ohjelmistoa on harjaantunut rytmin hahmottamiseen osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa musiikkiteknologiaa opiskelussaan tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen. Oppilaitos voi soveltaa sisältöjä oman musiikillisen suuntautumisensa mukaisesti. 8 Musiikkiopistotaso Tavoitteet Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Keskeiset sisällöt Instrumentti ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. Instrumenttitaitojen ja musiikin perusteiden osalta noudatamme Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n määrittelemiä tasosuoritusten sisältöjä ja arvioinnin perusteita. Yhteismusiikin osalta opintoihin lisätään kamarimusiikin opintokokonaisuus. Yhteismusiikin ajankohtaiset tavoitteet ja sisällöt määritellään musiikkiopiston johtoryhmässä lukuvuodeksi kerrallaan. Valinnaiskurssien tavoitteet ja sisällöt määritellään erikseen. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri mollitonaalisia melodioita hallitsee moniäänistä ohjelmistoa kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa 8

9 osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa. Oppilaitos voi soveltaa sisältöjä oman musiikillisen suuntautumisensa mukaisesti. 9 Aikuisten opetus Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa. 10 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei sairauden, vammaisuuden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö että ryhmäopetuksena. 5. ARVIOINTI 11 Arvioinnin tehtävät Oppilaalle on tiedotettava seuraavista arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosanaasteikot ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö. Arvioinnin tehtävänä on ohjata tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa, jolloin se tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Tavoitteiden ja arvioinnin muotojen tulee ohjata oppimista mielekkäällä tavalla ottaen huomioon ne haasteet, joita oppilas kohtaa käytännön elämässään. Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. Arvioinnissa keskeisessä roolissa on oppimisprosessin arviointi, jota yksittäiset suoritukset täydentävät. 9

10 Tasosuorituksesta saatua arvosanaa on mahdollista korottaa uusimalla suoritus osittain vaihdetulla ohjelmalla. Uusinnan tarkemmista ehdoista päättää musiikkiopiston johtoryhmä. Instrumenttitaitojen ja musiikin perusteiden vuosittaisen edistymisen arviointi ja osallistuminen yhteismusiikkiin ovat edellytyksiä opintojen jatkamiselle. Oppilas voi kahden kuukauden kuluttua arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta. 12 Oppilasarviointi Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Instrumenttitaidot Arvioinnin kohteet ovat soittimen hallinta, ilmaisun ja esiintymistaidon valmiudet, tavoitteellisen opiskelun taidot sekä tasosuorituksessa ohjelmiston hallinta ja viimeistely. Opettajan ja oppilaan välinen arviointi Opettajalle ja oppilaalle oppitunti on ensisijainen tilaisuus arviointiin. Oppilasta ohjataan arvioimaan yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Opintokirja on sekä muistikirja että arvioinnin väline. Opintokirja täytetään oppilaan ja opettajan yhteistyönä lukukausien alkaessa ja loppuessa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa oppilasta pitkän aikavälin tavoitteiden asettelussa sekä tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Sen tarkoituksena on jäsentää opintokokonaisuutta ja antaa luonteva tilaisuus perheen tapaamiseen ja tiedottamiseen. HOPS tukee myös opettajan suunnittelutyötä. Oppilas esiintyy vähintään kerran vuodessa. Oppilas saa esiintymisestä suullisen tai kirjallisen palautteen. Kirjallisessa lukukausiarvioinnissa opettaja arvioi osaamisen osa alueita mainittujen arvioinnin kohteiden mukaisesti. Tasosuoritusten yhteydessä tapahtuva arviointi Tasosuorituksen jälkeen oppilas saa arvioinnin tehneeltä lautakunnalta suullisen palautteen. Lautakunnan puheenjohtaja huolehtii siitä, että arviointikriteerit ja arvioinnin kohteet huomioidaan arvioinnissa. Oppilas voi jäädä kuulemaan arviointia tai saa sen halutessaan jälkeenpäin opettajan välityksellä. Lisäksi oppilas saa kirjallisen palautteen. Kirjallisessa palautteessa on lautakunnan antaman arvioinnin tiivistelmä sekä opettajan ja oppilaan arviointi suoritukseen tähdänneestä harjoittelujaksosta ja itse suorituksesta. Perustaso 2:n ja 3:n sekä laulun perustaso 2:n sekä musiikkiopistotason tasosuorituksista oppilas saa myös arvosanan. Oppilas voi halutessaan osallistua arviointikeskusteluun. Päättösuoritusta voivat edeltää perustaso 1:n ja 2:n tasosuoritukset (laulussa perustaso 1), mutta opettajan harkinnan mukaan ne voidaan korvata muilla välitavoitteilla ja arvioinnin muodoilla (produktiot, periodit, vertaisarvioinnin muodot jne.) niin, että ne tukevat päättösuoritukseen tähtäävää työskentelyä. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä. Musiikkiopiston johtoryhmä määrittelee minimivaatimukset osallistumisesta yhteismusiikkikokoonpanoihin. 10

11 Tasosuoritusten yhteydessä annettavat arvosanat Perustaso 1:n tasosuoritus hyväksytty/uusittava Perustaso 2:n, 3:n ja musiikkiopistotason tasosuoritus Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1 Tasosuoritusten arviointikriteerit Perustaso 2, 3 ja musiikkiopistotaso Erinomainen: Kiitettävä: Oppilas osoittaa huomattavaa taiteellista ja teknistä ilmaisukykyä. Esitys on teknisesti ja tulkinnallisesti hyvin hallittua. Hyvä: Oppilaalla on musiikilliset ja tekniset perustaidot. Tyydyttävä:. Hyväksytty: Oppilaalla on musiikillisia ja teknisiä perusvalmiuksia, mutta esityksessä on havaittavissa selviä puutteita. Soitossa on huomattavia musiikillisia ja teknisiä puutteita. Suositellaan uusimista. Perustaso 2:n, 3:n ja musiikkiopistotason tasosuorituksissa lautakunta voi tarvittaessa jättää suorituksen myös arvioimatta. Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1 5. Tasosuorituksia arvioivassa lautakunnassa tulee olla vähintään kaksi jäsentä. Päättösuorituksissa lautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tasosuoritus voidaan tehdä myös konserttitilanteessa tai muussa vastaavassa niin, että esiintymistilanne on oppilaan kannalta mahdollisimman luonteva. Musiikin perusteet Musiikin perusteiden vuosittaisen edistymisen arvioi oppilaan opettaja yksin. Musiikin perusteiden päättösuorituksen ja musiikkiopistotason tasosuorituksen arvioi lautakunta, jossa on kaksi jäsentä. 11

12 Yhteismusiikki Yhteismusiikissa arvioinnin kohteet ovat yhteissoittotaidot, ryhmässä toimimisen taidot ja sitoutuminen työskentelyyn. Ryhmää ohjaava opettaja antaa palautetta ja arvioi yhtyeen tai orkesterin edistymistä harjoitus ja esiintymistilaisuuksien yhteydessä. Oppilaita ohjataan ryhmäopetustilanteessa myös vertaisarvioinnin keinoin. Jos kamarimusiikkiteos on osana kurssisuoritusta, oppilas saa kirjallisen palautteen. Muuten arviointi yhteismusiikissa on suullista. 13 Oppilaitoksen itsearviointi Oppilaitoksen itsearviointi on lain edellyttämää toimintaa, jonka muodon määrittelee opetuksen järjestäjä. Valkeakosken musiikkiopistossa itsearviointi on järjestelmällistä suunnittelu, arviointi ja kehittämistyötä. 6. TODISTUKSET 14 Todistusten sisältö Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita. Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n tasosuoritusten sisältöjen ja arvioinnin perusteiden mukaisesti, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus alkaen Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n tasosuoritusten sisältöjen ja arvioinnin perusteiden mukaisesti, arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana asteikko. 12

13 Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n tasosuoritusten sisältöjen ja arvioinnin perusteiden mukaisesti, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus (tai tasosuoritukset) alkaen Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n tasosuoritusten sisältöjen ja arvioinnin perusteiden mukaisesti, arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot arvosana asteikko. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. 7. OPETUSSUUNNITELMA 15 Opetussuunnitelman laadinta Koulutuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä omalle toiminnalleen opetussuunnitelma, jonka perustana ovat Opetushallituksen vahvistamat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelma on keskeisin ja tärkein väline oppilaitoksen opetustyön kehittämisessä. Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet, musiikillisen kulttuuriperinnön siirtäminen, musiikkielämän kansalliset ja kansainväliset muutokset ja kehittämistarpeet, musiikkialan ammattikoulutuksen lähtötasovaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimaisuus. Tämä opetussuunnitelma on syntynyt Opetushallituksen perusteiden pohjalta koko oppilaitoksen opettajakunnan yhteistyönä. Eri työryhmät ovat laatineet ehdotuksensa opettajaneuvostolle ja ainekollegioille, jotka ovat niitä käsitelleet ja muutosehdotuksensa antaneet. Valkeakosken musiikkiopiston opetussuunnitelman tekstiä on arvioitu ja päivitetty opettajien yhteistyönä kevätlukukausina 2008 ja

14 16 Opetussuunnitelman sisältö Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: oppilaitoksen toiminta ajatus oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat opetuksen tarjonta opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetusjärjestelyt opiskeluaika suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt oppilasarviointi muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen todistusten sisältö oppilaaksi ottaminen yhteistyö huoltajien kanssa yhteistyö muiden tahojen kanssa oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen oppilaitoksen itsearviointi 14

15 LIITEOSA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1 Varhaisiän musiikinopetus Varhaisiän musiikinopetus sisältää alle kouluikäisten lasten ryhmäopetuksen eri ryhmämuotoineen. Ryhmäjako tehdään pääosin syntymävuosiperusteisesti ottamalla huomioon myös opetuksen tarkoituksenmukaisuus, oppilaiden ikä sekä opetustilan tarjoamat mahdollisuudet. Varhaisiän musiikinopetuksen kohderyhmiä Valkeakosken musiikkiopistossa ovat vauvaryhmät (3 12kk), perheryhmät (1 2 v. sekä sisarusryhmät), musiikkileikkiryhmät (3 5 v.) sekä ns. Pikkusoittajaryhmät (6v.). 2 Musiikin perustaso Valmentava musiikinopetus Musiikkivalmennus on 7 9 vuotiaille järjestettävää pienryhmäopetusta perustaso opintojen ensimmäisenä vuotena. Musiikkivalmennuksessa tutustutaan musiikin eri ilmiöihin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan sekä muotoon käyttäen erilaisia työtapoja laulamista, liikkumista, soittamista, improvisointia. Soittimina käytetään keho, rytmi, laatta ja sointusoittimia. Lisäksi tutustutaan myös erilaisiin orkesterisoittimiin ja niiden soittotapoihin. Sekä esiintymis että kuuntelukokemuksia saadaan osallistumalla musiikkiopiston konsertteihin. Musiikkivalmennusopinnot kestävät yhden lukuvuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy valitsemansa soittimen yksilöopetukseen. Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua esimerkiksi työpajoissa, periodeina tai projekteina. Yhteismusisoinnin integroiminen musiikin perusteiden opetukseen soveltuu erityisesti opiskelun alkuvaiheeseen. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. 15

16 Musiikin perusteet Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueet on määritelty Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry: n tasosuoritusten sisällöissä ja arvioinnin perusteissa. Musiikin perusteiden opetus suositellaan järjestettäväksi niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna. Opetuksen jatkuvuus tekee mahdolliseksi erilaisten pedagogisten keinovarojen käytön ja aihealueiden ryhmittelyn. Oppilaitos ratkaisee osa alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Tästä esimerkkinä voivat olla säveltapailukonsertit, sävellys ja sovitustyöpajat sekä projekti ja periodimuotoinen työskentely. Musiikin perustasolla opetusryhmien koossa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän ikärakenne. Erilaisissa projekteissa ryhmäkoko voi vaihdella projektin tarpeen mukaan. Opetuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon oppilaan opinto ohjelma ja musiikillinen suuntautuminen. 3 Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikkiopistotasolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Oppilaitoksen tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteismusisoinnin muodot ovat monipuolisia ja opetuksen tavoitteet toteutuvat jokaisen oppilaan kohdalla pääinstrumentista riippumatta. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkökulma on aina ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä. Musiikin perusteet Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueet on määritelty Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry: n tasosuoritusten sisällöissä ja arvioinnin perusteissa. Opetus suositellaan toteutettavaksi vähintään kolmen vuoden kestoisena. Oppiaineet voidaan integroida toisiinsa esimerkiksi seuraavasti: ensimmäisenä vuonna on säveltapailua, mukana harmonian perustaitoja vapaan säestyksen avulla sekä pienimuotoista musiikkianalyysiä toisena vuonna painottuvat harmoniaopin taidot ja musiikkianalyysi kolmantena vuonna painottuvat tyylintuntemus ja musiikkianalyysi. 16

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot