PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1. Toiminta Toiminnan järjestäminen Toiminta-ajatus Arvot ja yleiset tavoitteet Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Opintojen rakenne ja tarjonta Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Opiskeluaika Kurssitutkinnot, tavoitteet ja sisällöt Oppilasarviointi Muualla suoritettujen opetussuoritusten hyväksyminen Todistusten sisältö Oppilaaksi ottaminen ja maksuhuojennukset Yhteistyö huoltajien kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Oppilaitoksen itsearviointi...6

3 Paavalin Musiikkikoulu OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta 1.1 Toiminnan järjestäminen Paavalin Musiikkikoulu on Paavalin Musiikkikoulun Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä, taiteen perusopetusta antava oppilaitos. Se on Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) jäsenoppilaitos. Paavalin Musiikkikoulun sijainti- ja kotikunta on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Vallila, Hermanni, Itä-Pasila, Toukola ja Kumpula. Oppilaitos saa Helsingin kaupungin vuotuista toiminta-avustusta. Opetuskielenä on suomi. Paavalin Musiikkikoulu on perustettu vuonna Toiminta oli aluksi osa Paavalin seurakunnan musiikkitoimintaa, mutta vuodesta 1988 lähtien toimintaa on ylläpitänyt Paavalin Musiikkikoulun Kannatusyhdistys ry. Musiikkikoululla on silti edelleen kiinteä yhteys Paavalin seurakuntaan, sillä kaikki musiikkikoulussa annettava opetus tapahtuu seurakunnan tiloissa. 1.2 Toiminta-ajatus Paavalin Musiikkikoulu tarjoaa oppilailleen monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, joka antaa pohjan musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja valmiudet jatkaa ammatillisiin musiikkiopintoihin. Oppilaitos antaa yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja varhaisiän musiikkikasvatusta. Opetus tukee oppilaan kehitystä yksilönä, musiikin harrastajana ja yhteisön jäsenenä. Opetus tukee myös myönteisen musiikkisuhteen kehitystä. Oppilaitoksen tehtävänä on musiikinopetusta antamalla edistää esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta sekä kehittää ja säilyttää kansallista musiikkikulttuuria ja laajentaa musiikin harrastusta. Paavalin Musiikkikoulun opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen antaman taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (määräys 11/011/2005). Oppilaitoksen toiminnan järjestämisessä noudatetaan lakia taiteen perusopetuksesta (633 / 1998, 5 ) ja asetusta taiteen perusopetuksesta ( 813 / 1998, 1 ) ja sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty sekä Paavalin Musiikkikoulun ohjesäännön määräyksiä. 2. Arvot ja yleiset tavoitteet Paavalin Musiikkikoulun tärkeimpinä arvoina ovat oppilaskeskeisyys ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat edellytykset, taipumukset ja tavoitteet. Erilaiset oppilaat oppivat musiikkia heille yksilöllisesti annettujen tavoitteiden ohjaamina. Opetuksen tarkoituksena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. 1/6

4 Musiikkikoulun tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle alueen lapselle ja nuorelle tilaisuus kehittää musikaalisia taipumuksiaan ja ohjata heitä musiikin elinikäiseen harrastamiseen sekä kannustaa perustason päättäneitä oppilaita hakeutumaan musiikin laajaa oppimäärää tarjoaviin oppilaitoksiin ja mahdollisesti ammatillisiin opintoihin. Musiikkikoulun tavoitteena on myös kehittää toiminta-alueensa musiikkielämää. 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, joka tähtää hyvän musiikkisuhteen syntymiseen. Erilaiset oppilaat oppivat musiikkia heille annettujen yksilöllisten tavoitteiden ohjaamina. Opiskeluympäristö on avoin ja rohkaiseva sekä onnistumisen kokemuksia antava. Oppilaan on mahdollista työskennellä tavoitteellisesti ja löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Tavoitteena on, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa oppimistaan ja tiedostaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Erilaisia työskentelytapoja käytettäessä oppilas oppii työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa ryhmässä. Opetuksen työtapoja ovat taidon toistuva harjoittelu, esiintyminen ja musiikin kuuntelu. Keskeistä on vuorovaikutus sekä opettajan ja oppilaan välillä että oppilaiden kesken. 4. Opintojen rakenne ja tarjonta Paavalin Musiikkikoulun toiminta-ajatuksena on antaa yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja varhaisiän musiikkikasvatusta. Opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilaitoksessa on perustaso, jossa annetaan musiikin perusopetusta seuraavissa instrumenteissa: alttoviulu, huilu, kitara, piano, nokkahuilu, viulu ja yksinlaulu (klassinen). Lisäksi opetusta annetaan musiikin perusteissa (=musiikin teoria ja säveltapailu sekä yleinen musiikkitieto). Nokkahuilussa annetaan myös ryhmäopetusta 6 8 -vuotiaille vasta-alkajille. Varhaisiän musiikkikasvatusta annetaan musiikkileikkikoulussa. 5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Perustason opetuksen tavoitteena on, että oppilas hankkii instrumentaaliset perusvalmiudet pääinstrumentissa ja perehtyy oman instrumenttinsa keskeiseen ohjelmistoon. Pyrkimyksenä on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia ja kehittämään ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan. Lukuvuoden alussa opettaja tekee jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisen opetussuunnitelman lukuvuoden tavoitteista. Lukuvuoden lopussa opettaja ja oppilas arvioivat yhdessä, miten hyvin tavoitteet saavutettiin. 2/6

5 Oppilasta rohkaistaan säännölliseen esiintymiseen heti opintojen alkuvaiheesta alkaen. Jokainen oppilas esiintyy vähintään kerran lukuvuodessa, ja korvaa näin aikaisemmin pakollisen kevättutkinnon esiintymällä. Yhteismusisointiin ryhdytään heti, kun oppilaan soittotaidot antavat siihen mahdollisuuden. Yhdessä musisoidaan sekä opettajan että toisten oppilaiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan monipuolisesti eri musiikin lajeihin; kansanmusiikkiin, pop ja jazz musiikkiin, lastenlauluihin, vuodenaikalauluihin, oman aikamme musiikkiin jne. Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Opetuksen perustana on leikinomaisuus ja elämyksellisyys. 6. Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Paavalin Musiikkikoulun opetusvuosi on 35 viikon pituinen. Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Lukuvuoden loma-ajat noudattavat Helsingin peruskoulun loma-aikoja. Opetusta annetaan viikoittaisen lukujärjestyksen mukaan. Oppilas saa henkilökohtaista opetusta solistisessa pääaineessa 45 minuuttia ja sivuaineessa 30 minuuttia viikossa. Hyvin nuorten vasta-alkajien oppitunnin pituus on aluksi 30 minuuttia. Musiikin perusteiden opetus on ryhmäopetusta. Viikoittaisen oppitunnin pituus on musiikin perusteet 1 -kurssissa 45 minuuttia, musiikin perusteet 2 ja 3 -kursseissa 60 minuuttia ja yleisessä musiikkitiedossa 90 minuuttia viikossa. Musiikkileikkikoulussa opetus on ryhmäopetusta. Alle kolmevuotiaiden ryhmätunnit ovat 30 minuuttia ja yli kolmevuotiaiden ryhmätunnit 45 minuuttia viikossa. 7. Opiskeluaika Musiikin perustason opiskelu on jaettu kolmeen tasoon SML:n tasosuoritusvaatimusten mukaisesti. Ohjeelliset opiskeluajat instrumenttiopinnoissa: pk 1/3 2-4 v. pk 2/3 2-3 v. pk 3/3 2-3 v. Ohjeelliset opiskeluajat lauluopinnoissa: pk 1/2 2-3 v. pk 2/2 2-3 v. Musiikin perusteet 1 1 v. Musiikin perusteet 2 1 v. Musiikin perusteet 3 1 v. Musiikin perusteet / ymt 1 v. 3/6

6 Musiikin perustason suoritusaika on 6-10v. Perustason opetus sisältää peruskurssit 1/3 3/3 solistisessa pääaineessa ja musiikin perusteissa. Nämä suoritettuaan opiskelija saa perustason päättötodistuksen. 8. Kurssitutkinnot, tavoitteet ja sisällöt Perustason opetus sisältää peruskurssit 1/3 3/3 solistisessa pääaineessa ja musiikin perusteissa. Kurssitutkintojen sisällöt noudattavat Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton antamia vaatimuksia. 9. Oppilasarviointi Oppilasarvioinnin tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilasta hänen opinnoissaan. Siksi arviointi on aina rakentavaa ja kannustavaa. Opettaja antaa välitöntä palautetta jokaisella oppitunnilla ja esiintymisten jälkeen. Oppilaat arvioidaan asteikolla 1 5 (välttävä erinomainen) syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. Kurssitutkinnon yhteydessä oppilas saa sekä suullisen että kirjallisen arvion suorituksestaan. Kurssitutkinnot arvostellaan SML:n vaatimusten mukaan seuraavilla arvosana-asteikoilla: pk 1/3 hyväksytty / uusittava pk 2/3 1 5 (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen) pk 3/3 välttävä 1-5 pist. tyydyttävä 6-10 pist. hyvä pist. kiitettävä pist. erinomainen pist. Prima vista arvostellaan seuraavalla arvosana-asteikoilla: pk 1/3 pk 2/3 pk 3/3 hyväksytty / uusittava 1 5 (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen) 1 5 (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen) Musiikin perustason solistisen aineen lautakunnassa on peruskursseissa 1/3 ja 2/3 kolme opettajaa ja peruskurssissa 3/3 neljä opettajaa. Lisäksi oppilaan oma opettaja on lautakunnan asiantuntijajäsenenä ilman äänestysoikeutta. Kevättutkinto (oppilaille, jotka eivät suorita kurssitutkintoa) korvataan matineaesiintymisellä kevätlukukaudella. Musiikin perusteiden 3 kurssin arvostelee oma opettaja jonkun toisen opettajan kanssa. Arvosteluasteikko on hyväksytty/uusittava. 4/6

7 10. Muualla suoritettujen opetussuoritusten hyväksyminen Paavalin Musiikkikoulussa hyväksytään muissa musiikkioppilaitoksissa suoritetut kurssitutkinnot, jotka on tehty SML:n kurssisisältöjen mukaan. 11. Todistusten sisältö Opiskelija saa musiikin perustason yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan instrumenttiopinnoissa peruskurssin 3/3 ja musiikin perusteet. Todistuksen sisältö vastaa opetushallituksen antamia määräyksiä. 12. Oppilaaksi ottaminen ja maksuhuojennukset Paavalin Musiikkikouluun otetaan oppilaita toukokuussa järjestettävässä pääsykokeessa. Jos oppilaspaikkoja vapautuu kesken lukuvuoden voidaan oppilaita ottaa ns. koeoppilaaksi ilman pääsykoetta. Tällöin ensimmäinen lukukausi on koelukukausi. Musiikkileikkikouluun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Paavalin Musiikkikouluun otetaan oppilaita myös toiminta-alueen ulkopuolelta. Maksuhuojennuksen tarkoitus on turvata vähävaraisten perheiden lasten musiikin harrastaminen. Maksuhuojennuksia voidaan myöntää rajoitetusti ja ne anotaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ensimmäistä vuotta opiskelevalle oppilaalle maksuhuojennusta ei myönnetä. Maksuhuojennuksen suuruus on enintään 50 %. lukukausimaksusta. Maksuhuojennuksen kriteerinä on ensisijaisesti vähävaraisuus. Muita vaikuttavia seikkoja ovat mm. mahdollinen yksinhuoltajuus, velkojen määrä ja perheen lapsiluku. Anomuskaavakkeita saa opettajilta tai sen voi tulostaa kotisivuilta. Mukaan on liitettävä veroviranomaisten selvitys vanhempien tuloista ja ote talonkirjasta. 13. Yhteistyö huoltajien kanssa Vuorovaikutus kodin ja koulun välillä on tärkeää. Paavalin Musiikkikoulussa kannustetaan oppilaan huoltajia tukemaan lapsen musiikkiopintoja. Yhteydenpidosta koulun ja kodin välillä vastaavat opettaja ja oppilaan huoltaja. Musiikkikoulu järjestää kunkin syyslukukauden alussa tiedotustilaisuuden oppilaiden vanhemmille. Lisäksi vanhemmille jaetaan koulun syys- ja kevättiedotteet. Ajankohtaisista asioista on tietoa myös musiikkikoulun kotisivulla 14. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Musiikkikoulu on kiinteässä yhteistyössä Paavalin seurakunnan kanssa. Oppilaat esiintyvät tarvittaessa seurakunnan tilaisuuksissa. Yhteyksiä pidetään myös muihin oppilaitoksiin ja Suomen Musiikkioppilaitosten Liittoon. Paavalin Musiikkikoulu tarjoaa ohjelma-apua toiminta-alueensa kouluille, päiväkodeille, laitoksille ja yhdistyksille. 5/6

8 15. Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Musiikkikoulu järjestää yleisölle avoimia oppilasmatineoita kuukausittain. Lisäksi musiikkikoulun oppilaat esiintyvät tarvittaessa Paavalin seurakunnan tilaisuuksissa. 16. Oppilaitoksen itsearviointi Musiikkikoulun ulkoisella ja sisäisellä arvioinnilla pyritään opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Opettajat ja johtokunnan jäsenet tapaavat kerran vuodessa. Tällöin keskustellaan opetuksen tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta sekä opetussuunnitelman mahdollisista kehittämistarpeista. Myös oppilaille ja heidän vanhemmilleen tarjotaan tilaisuus esittää arvioita musiikkikoulun toiminnasta ja ideoita sen kehittämisestä. Johtokunta käsittelee palautteen kokouksissaan ja informoi tarvittaessa opettajia kehittämistarpeista. 6/6

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot