LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ"

Transkriptio

1 LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2004

2 Konservatorion toiminta-ajatus Lahden konservatorio on musiikin ammatillista koulutusta sekä harrastepainotteista ja ammattiin tähtäävää tavoitteellista musiikin perusopetusta antava oppilaitos. Korkeatasoisella opetustyöllään ja monipuolisella konserttitoiminnallaan se yhteistyössä muiden musiikkialan ammattilaisten, laitosten ja järjestöjen kanssa kehittää toiminta-alueensa musiikinharrastusta, luo ympärilleen musiikille myönteistä ilmapiiriä, kasvattaa piirissään olevista ihmisistä musiikin harrastajia ja kehittää osaltaan maamme musiikkikulttuuria. Konservatorion arvot Konservatorion toiminnan perustana olevien arvojen mukaan - keskeisenä tavoitteena on tasapainoisen ihmisen kasvattaminen - jokainen lapsi on ihmisenä yhtä arvokas hänen musiikillisesta lahjakkuudestaan riippumatta - lasten erilaiset edellytykset ja tarpeet otetaan huomioon musiikillisten tavoitteiden asettamisessa - konservatorio välittää oppilailleen myönteistä, rehellistä ja tinkimätöntä asennetta työtä kohtaan sekä oman ja toisen tekemän työn kunnioittamista Lahden konservatorion antama taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta L 633/1998 ja asetukseen A813/1998 sekä Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteisiin. Opetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista ja sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. 2

3 SISÄLTÖ I Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 5 II Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö 6 III Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus Opetuksen rakenne Opintojen laajuus 7 IV Opetuksen tarjonta Oppilaaksi ottaminen Oppiaineet Opetusmäärät 9 V Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Varhaisiän musiikkikasvatus Tavoitteet Oppilaat Ryhmät, niiden tavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Opetuksen järjestäminen ja opetusmäärät Musiikin perustaso Tavoitteet Oppilaat Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet Kurssit ja tutkinnot Musiikkiopistotaso Tavoitteet Oppilaat Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet Kurssit ja tutkinnot Lisäopetus 19 3

4 5.4 Aikuisten opetus Tavoitteet Oppilaat Oppiaineet, niiden tavoitteet ja sisällöt Opetuksen järjestäminen ja opetusmäärät Kurssit ja tutkinnot Opetuksen osa-alueita Kuuntelukasvatus Esiintymiskoulutus Valinnaiskurssit Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 22 VI Arviointi Arvioinnin tehtävät Oppilasarviointi Arvosana-asteikko Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset Arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Oppilaitoksen itsearviointi 25 VII Yhteistyö Yhteistyö huoltajien kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen 27 VIII Todistukset 27 4

5 I TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus pyrkii luomaan edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset. 5

6 II OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Oppimiskäsitys Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppilas valikoi ulkomaailmasta tulevaa informaatiota aiemman tietorakenteensa perustalta, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja tietojensa pohjalta ja rakentaa näin kuvaa maailmasta ja itsestään tämän maailman osana. Vuorovaikutuksellisena ja tilannesidonnaisena musiikin oppiminen liittyy olennaisesti siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet. 2.2 Opiskeluympäristö Oppilaan aktiivista roolia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, että opiskeluympäristö pyrkii antamaan oppilaalle mahdollisuuden asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ja oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen. Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opiskeluympäristö pyritään tekemään sellaiseksi, että oppilaalla on mahdollisuus kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen, monipuoliseen kehittämiseen. 6

7 III OPETUKSEN RAKENNE JA OPINTOJEN LAAJUUS 3.1 Opetuksen rakenne Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille, perustasoa edeltävä varhaisiän musiikkikasvatus taas pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille. Konservatoriossa on myös aikuisopiskelijoille tarkoitetut aikuisosasto sekä avoin osasto. 3.2 Opintojen laajuus Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä tuntia. Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Musiikin laaja oppimäärä muodostuu seuraavasti: Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 385 tuntia Musiikin perusteet 280 tuntia. Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 390 tuntia Musiikin perusteet 245 tuntia. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Instrumenttiopetus käsittää tässä myös laulunopetuksen. Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. 7

8 IV OPETUKSEN TARJONTA 4.1 Oppilaaksi ottaminen Lahden konservatorion perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilaaksi ottamisessa kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla on etusija aikuisoppilaiksi hakeutuviin nähden. Konservatorioon otetaan oppilaita vuosittain järjestettävillä pääsy- ja soveltuvuuskokeilla. Kokeissa testataan hakijalta rytmin, melodian ja harmonian hahmottamistaitoja. Musiikkia jo aiemmin harrastaneitten valinta taas perustuu pääinstrumentin mukaisesti koesoittoon tai koelauluun. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kriteerit hyväksyy oppilaitoksen johtokunta rehtorin esitteleminä opettajien valmistelun pohjalta. Oppilaat valitaan paremmuusjärjestyksessä pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulosten pohjalta, ottaen huomioon oppilaiden ikäjakauma, tasapainoinen soitinjakauma sekä opetussuunnitelman mukaisten opetusjärjestelyiden toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilasvalinnoista päättää rehtori. Oppilaspaikat täytetään käytettävissä olevien valtionosuustuntien puitteissa, ottaen huomioon hakijan kotikunnan myöntämä kunta-avustus. Konservatorio tarjoaa vuosittain erikseen päätettävän määrän sosiaalisin perustein jaettavia vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikan saaneille opiskelu on maksutonta. 4.2 Oppiaineet Perusopetuksessa annetaan opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä sen mukaisesti kuin oppilaitoksen johtokunta päättää: Instrumenttitaidot: orkesterisoittimet, piano, kitara, harmonikka, kantele, cembalo, urut, nokkahuilu, vanhan musiikin soittimet, laulu sekä vapaa säestys Yhteismusisointi: orkesterisoitto, kamarimusiikki, säestys, yhtye- ja kuorolaulu, lied Musiikin perusteet: säveltapailu, musiikinteoria, musiikkitieto, harmoniaoppi, sävellys 8

9 Kansanmusiikki Oppilaalla tulee olla pääaine, minkä lisäksi oppilaan on osallistuttava musiikkiopistotason opetusohjelman mukaisten musiikin perusteitten opetukseen ja yhteismusisointiin sekä musiikkitapahtumien seuraamiseen. Pääaineena voivat olla myös musiikin perusteet tai yhteismusisointi. Tällöin oppilas opiskelee avoimen osaston oppilaana ja maksaa lukukausimaksuna ryhmäopetusmaksun. 4.3 Opetusmäärät Solistisessa pääaineessa annetaan opetusta opintojen kulloisenkin vaiheen ja oppilaan osoittaman edistyksen mukaisesti minuuttia viikossa. Soittimesta riippuen opetus voidaan jakaa kahteen opetusjaksoon. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. Solistisessa sivuaineessa annetaan henkilökohtaista opetusta pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Jos solistisen pääaineen tai sivuaineen opetus tai osa siitä annetaan ryhmäopetuksena, viikkotuntimäärä ja opetusryhmän suuruus määräytyvät opetusmenetelmän edellyttämällä tavalla. Säveltapailun ja musiikinteorian 1. ja 2. peruskurssissa annetaan opetusta 60 minuuttia viikossa, 3. peruskurssissa ja yleisen musiikkitiedon peruskurssissa 90 minuuttia viikossa. Musiikin perusteitten 1. kursseissa annetaan opetusta 90 minuuttia viikossa. Opetusryhmän suuruus määräytyy opetusmenetelmän edellyttämällä tavalla. Yhteismusisoinnin vuosittainen työmäärä ja työskentelytapa määräytyvät yhtyeen toiminnan edellyttämällä tavalla. Vapaan säestyksen opetus annetaan ryhmäopetuksena siten, että kahden hengen ryhmä saa 30 minuuttia opetusta viikossa yhden lukuvuoden ajan. Vapaan säestyksen perusteet suositetaan suoritettavaksi pianonsoiton 2. peruskurssin jälkeen. 9

10 V TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 5.1 Varhaisiän musiikkikasvatus Varhaisiän musiikkikasvatus on asteittain etenevää, tavoitteellista musiikkikasvatusta. Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu-, soitinryhmä- ja musiikkivalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Opetusta voidaan järjestää esimerkiksi perheryhmissä, musiikkileikkiryhmissä ja soitinryhmissä. Opetuksen keskeisimpiä periaatteita ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys sekä leikinomaisuus. Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, kuunteleminen ja luova leikki. Opetus on vastavuoroista ja prosessiin painottunutta. Se etenee lapsen ja lapsiryhmän omista lähtökohdista helposta vaikeampaan, yksinkertaisesta monimutkaisempaan. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä. Musiikkileikkikoulutoiminnassa yhdistyvät lapsilähtöisellä toteuttamistavalla musiikki, leikki sekä koulu. Päämääränä on, että näiden kolmen asian tasapainoisen toteuttamisen kautta lapsi - oppii - saa iloa ja tyydytystä oppimisestaan, - tuntee, että saa ja voi epäonnistua - harjoittelee harjoittelemista, - kokee olevansa tärkeä ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on - saa käyttää mahdollisimman monipuolisesti sisäsyntyistä luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Näitten kokemusten kautta lapsi saa elämäänsä kestäviä rakennuspalikoita kokonaiskehityksen kannalta tärkeässä elämänvaiheessa pätevien varhaisiän musiikkikasvattajien opetuksen myötä Tavoitteet Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvua - herättämällä ja vaalimalla lapsen myönteistä asennetta musiikkia kohtaan - kehittämällä lapsen ilmaisutaitoa ja itsetuntoa - tukemalla sosiaalista kasvua turvallisissa pienryhmissä - opettamalla monimuotoisia musiikillisia perustaitoja ja -valmiuksia - tarjoamalla onnistumisen elämyksiä ja oppimisen iloa kannustavassa ilmapiirissä 10

11 - luomalla vankka omaan osallistumiseen perustuva pohja mahdolliselle elinikäiselle musiikkisuhteelle Oppilaat Musiikkileikkikoulun oppilaat ovat pääsääntöisesti alle kouluikäisiä. Musiikkivalmennusryhmän, jatkosoitinryhmän, perhemusisoinnin sekä erityisryhmien oppilaat ovat kuitenkin laajentamassa tätä ikäjakaumaa. Musiikkileikkikoulusta pyritään musiikkiopiston perusasteelle valintakokeiden kautta Ryhmät, niiden tavoitteet ja sisällöt Perheryhmät (3kk-3v.) - totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa - toimitaan kokonaisvaltaisesti kaikilla musiikillisilla työtavoilla - käytetään erityisesti pienimmille lapsille sekä heidän perheilleen soveltuvaa laadukasta musiikkimateriaalia, soittimia sekä opetusvälineitä - "minä kuulen, näen, haistan, tunnen, liikun, keksin, löydän, muistan, osaan" *kokemuksia lapselle - tarkoituksena tarjota vuorovaikutusta vahvistavaa, kielen- ja motoriikankehitystä tukevaa sekä viihdyttävää ja/tai rauhoittavaa musiikkitekemistä myös perheen arkielämään - musiikilliset opetukselliset asiat tarjoillaan piilo-opetuksena leikkien taustalla (esim. musiikilliset käsiteparit: hidas-nopea, voimakas-hiljainen, korkea-matala, tasa-kolmijakoinen) Sisarusryhmät perheen eri-ikäisille lapsille ja aikuiselle - musiikkileikkihetki on suunniteltu niin, että samasta sisällöstä nauttivat eri-ikäiset lapset. Opettajien suositus on, että sisarusryhmästä jatkettaisiin yhden vuoden jälkeen oman ikäisten lasten ryhmissä. - musiikkileikkikoulun opetusmateriaaleja sovelletaan ryhmälähtöisesti ja toiminta tapahtuu kaikilla tarkoituksenmukaisilla työtavoilla - sisarusten ja vanhemman välinen sekä ryhmän eri-ikäisten lasten ja aikuisten välinen sosiaalinen kasvatus korostuu toimiessa sisarusryhmässä 11

12 Musiikkileikkiryhmät 3-6-vuotiaat - totutellaan olemaan ryhmässä * minä/me yhdessä - opitaan kutakin ikätasoa vastaavalla kokonaisvaltaisella lähestymistavalla musiikilliset käsiteparit (hidas-nopea, korkeamatala jne.) - kartutetaan laulu- ja loruvarastoa - opetellaan rytmin- ja melodianhahmottamiseen liittyviä asioita - toimitaan kullakin musiikillisella työtavalla ryhmän tasoa vastaavilla keinoilla - tutustutaan musiikin eri tyylilajeihin ja soittimiin kuuntelemalla, katsomalla, kokeilemalla, tuottamalla ja osallistumalla itse - osallistutaan lastenkonsertteihin, soitinesittelyihin ja mahdollisesti muihin ajankohtaisiin musiikillisiin tapahtumiin Soitinryhmät 4-6-vuotiaat - lukuvuonna Lahden konservatorion musiikkileikkikoulussa toimintansa aloittavat kokeiluluontoisina ryhminä soittopainotteiset ryhmät jo 4 sekä 5-vuotiaille - tarkoituksena valjastaa lasten luontainen kiinnostus soittamista kohtaan 5-kielisen kanteleen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen - soittamista yksin ja yhdessä leikinomaisin keinoin näppäillen ja säestäen, uudentyyppistä opetusmateriaalia käyttäen - muut työ- ja toimintatavat samat kuin samanikäisten musiikkileikkiryhmissä Perhemusisointi - lukuvuonna Lahden konservatorion musiikkileikkikoulussa toimintansa aloittavat kokeiluluontoisina perhemusisointiryhmät, jossa samasta perheestä käyvät oppitunnilla sekä lapsi (n.5-7-v.) että aikuinen - tarkoituksena kehittää koko perheen osallistuvaa musiikkisuhdetta yhteismusisoimalla uudenlaisessa ryhmämuodossa - opetusvälineinä 5-kielisen kanteleen moderni soitinperhe yhdistettynä rytmi- ja laattasoittimiin - tarkoitus luoda ja kehittää uudentyyppistä opetusmateriaalia, joka soveltuu sekä lasten että aikuisten soittamisen alkuopetukseen Nappulakuoro - tarkoituksena on alle kouluikäisten ikäryhmälle sopivia ääniharjoituksia ja lauluja laulaen tulla tietoiseksi omasta äänestä, kehittää sitä sekä nauttia yhteismusisoinnista. 12

13 Kouluikäisten musiikkivalmennusryhmät - musiikkivalmennusryhmät ovat tarkoitettu lapsille, jotka haluavat jatkaa monipuolista musiikinopiskelua varsinaisen musiikkileikkikoulun jälkeen ja/tai eivät ehkä ole vielä valinneet omaa soitintaan tai päässeet haluamiinsa soitinopintoihin - tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin, musiikkityyleihin sekä orkesteritoimintaan itse kokeillen sekä havainnoiden - tarkoituksena tukea lapsen yleistä musiikintuntemusta ja säilyttää mielenkiinto musiikkia kohtaan - lukuvuonna Lahden konservatorion musiikkileikkikoulussa aloittavat musiikkivalmennusryhmät "Musikantit", jonka painopisteenä on yleinen musiikintuntemus ja "Kantelebändi", jossa painopisteenä on oma aktiivinen musisointi kanteleperheen soittimin. Jatkosoitinryhmät - tarkoituksena on tarjota jatkosoitinryhmäläisille haastava mahdollisuus yhteismusisointiin vertaisryhmässä, jonka taustalla on musiikkileikkikoulu- sekä soitinryhmäopinnot Opetuksen järjestäminen ja opetusmäärät Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilan antamat mahdollisuudet. Opetus tapahtuu 3-10 hengen ryhmissä ryhmästä riippuen. Oppitunteja on aamuisin, iltapäivisin sekä iltaisin kysynnästä riippuen. Opetusta antavat pätevät varhaisiän musiikkileikkikoulunopettajat. Pieni osa ryhmistä voi toimia Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen varhaisiän musiikkikasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden ohjattuina opetusharjoitteluryhminä sekä osassa ryhmistä toteutetaan periodiluonteinen assistenttiharjoittelujakso pätevän opettajan rinnalla. Opetusta annetaan ryhmästä riippuen min/vko. seuraavasti - perheryhmät 45 min. - 3v. musiikkileikkiryhmät 45 min v. musiikkileikkiryhmät 60 min. - perhemusisointi 60 min. - nappulakuoro 45 min v. soittoryhmät 60 min. - 6v. soitinvalmennusryhmät 2x60 min. tai 2x45 min. - jatkosoitinryhmä 120 min. - musiikkivalmennusryhmät 60 min. 13

14 5.2 Musiikin perustaso Tavoitteet Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. oppii musiikin esittämiseen ja säveltämiseen tarvittavia ajatteluprosesseja Oppilaat Musiikin perustasolla voivat opiskella henkilöt, jotka on hyväksytty oppilaiksi konservatorion johtokunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Opiskeluoikeus perustasolla kestää korkeintaan yhdeksän vuotta ja päättyy pääsääntöisesti sinä vuonna, jona oppilas täyttää 16 vuotta. Fagotin-, pasuunan-, tuuban-, harpun- ja kontrabassonsoittoa pääaineenaan opiskelevien on kuitenkin suoritettava perustason oppimäärä viimeistään sinä vuonna, jona oppilas täyttää 20 vuotta ja laulua opiskelevien viimeistään sinä vuonna, jona oppilas täyttää 25 vuotta. Rehtori voi myöntää poikkeuksia edellä mainittuihin aikarajoihin. Perustason oppimäärän kiitettävästi suoritettuaan tai edellä mainitut aikarajat saavutettuaan oppilas voi pyrkiä musiikkiopistotasolle tai aikuisosastoon. Musiikin perustason yhteydessä voi olla valmennusryhmiä. Valmennusryhmien tarkoitus on pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana kartoittaa pääsykokeen perusteella valituista hakijoista ne, jotka voidaan ottaa perusasteelle oppilaitoksen varsinaisiksi oppilaiksi. Musiikin perustason yhteydessä voi olla didaktiikkaluokka, jossa opettajina toimivat ammattikorkeakoulussa musiikkioppilaitoksen opettajaksi opiskelevat opetusharjoittelijat. Opetusharjoittelua ohjaa ja valvoo ammattikorkeakoulun tehtävään nimeämä ohjaava opettaja. Harjoituskoulun oppilaat ovat konservatorion varsinaisia oppilaita, mutta opetusviikkojen määrä on ammattikorkeakoulun lukukausien mukaisesti muuta perustason opetusta vähäisempi ja lukukausimaksu vastaavasti alhaisempi. Didaktiikkaluokan oppilaat osallistuvat kuitenkin normaalin lukukauden mukaisesti musiikin perusteitten opintoihin ja yhteismusisointiin. Musiikin perustason yhteydessä voi olla avoin osasto. Ensisijaisesti se on tarkoitettu musiikkiharrastuksesta kiinnostuneille aikuisille, jotka eivät ikänsä 14

15 puolesta voi olla oppilaina perustasolla tai aikuisosastossa. Avoimella osastolla voivat kuitenkin opiskella myös lapset ja nuoret, jotka haluavat harrastaa musiikkia, mutta eivät oppilaspaikkojen vähäisyyden vuoksi mahdu perustason oppilaaksi. Samoin se antaa mahdollisuuden lapsille ja nuorille, joitten kotikunta ei ole tehnyt sopimusta konservatorion kanssa kuntaosuuden maksamisesta. Avoimen osaston oppilas on konservatorion varsinainen oppilas, ja hän saa osallistua orkestereitten toimintaan ja yleisten oppiaineitten opintojen muiden oppilaiden tavoin. Pääinstrumentin oppitunnin kesto on 30' viikossa ja lukukausimaksu korkeampi kuin perustasolla Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen, vähintään lukuvuosittainen, esiintyminen on tärkeä osa opintoja. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisointi kuuluukin jokaisen oppilaan opinto-ohjelmaan koko opintojen ajan. Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Suoritettuaan pääaineessaan 2. peruskurssin oppilas voi saada oikeuden solistisen sivuaineen opiskeluun. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. 15

16 5.2.4 Musiikin perusteet Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Ne kattavat vähintään musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon peruskurssien oppiaineksen. Musiikin perusteiden opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna. Opetuksen jatkuvuus tekee mahdolliseksi erilaisten pedagogisten keinovarojen käytön ja aihealueiden ryhmittelyn. Musiikin perustasolla opetusryhmien koossa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän ikärakenne. Erilaisissa projekteissa ryhmäkoko voi vaihdella projektin tarpeen mukaan. Opetuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon oppilaan opinto-ohjelma ja musiikillinen suuntautuminen. Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas osaa laulaa ja kirjoittaa duuri molli-tonaalisia melodioita on harjaantunut rytmin hahmottamiseen osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia harmonioita omaa valmiuksia tehdä itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen Kurssit ja tutkinnot Instrumenttitaitojen ja musiikin perusteitten opinnot jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston sekä oppiaineksen sisällön ja vaikeusasteen mukaan tasosuorituksiin eli kursseihin. Oppilaan edistymistä pääaineen opinnoissa seurataan lukuvuosittain kursseissa tai kurssisuoritusten väliin jäävinä vuosina vuositutkinnoissa. Perustason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritetut solistisen pääaineen, säveltapailun ja musiikinteorian sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssit sekä osallistuminen yhteismusisointiin tai vapaaseen säestykseen. 16

17 5.3 Musiikkiopistotaso Tavoitteet Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin Oppilaat Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorittaneet perustason oppimäärän ja jotka on pääsykokeessa hyväksytty. Opiskeluoikeus musiikkiopistotasolla kestää korkeintaan neljä vuotta. Päättötutkinnon suorittamisen jälkeen oppilas voi pyrkiä musiikin ammattiopintoihin, aikuisosaston oppilaaksi tai, jos hän on suorittanut musiikkiopistotason oppimäärän lyhyemmässä ajassa kuin neljässä vuodessa, jatkaa opiskeluaan musiikkiopistotasolla kunnes opiskeluoikeuden enimmäisaika tulee täyteen Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua sekä pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Musiikkiopistotasolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Yhteismusisointi toteutetaan siten, että sen muodot ovat monipuolisia ja opetuksen tavoitteet toteutuvat jokaisen oppilaan kohdalla pääinstrumentista riippumatta. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkökulma on aina ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä. 17

18 5.3.4 Musiikin perusteet Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri mollitonaalisia melodioita hallitsee moniäänistä ohjelmistoa kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisissä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa. Opetussuunnitelman perusteiden määrittelemät sisältöalueet kattavat vähintään musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon I-kurssien sekä harmoniaopin kurssin oppiaineksen. Oppilaan lähtötaso tarkistetaan ennen musiikkiopistotason opintojen alkua. Täydentävää lisäopetusta annetaan tarpeen mukaan. Opetus suositellaan toteutettavaksi vähintään kolmen vuoden kestoisena. Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Opetukseen voidaan liittää vapaan säestyksen elementtejä. Osa oppitunneista voidaan käyttää harmonisten valmiuksien kehittämiseen tähtäävään soitonopetukseen. Oppiaineiden tavoitteet määritellään kurssitutkintovaatimuksissa Kurssit ja tutkinnot Solistiset opinnot ja musiikin perusteet jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston sekä oppiaineksen sisällön ja vaikeusasteen mukaan tasosuorituksiin eli kursseihin. Oppilaan edistymistä pääaineen opinnoissa seurataan lukuvuosittain kursseissa tai kurssisuoritusten väliin jäävinä vuosina vuositutkinnoissa. 18

19 Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritetut pääaineen D-kurssi, säveltapailun ja musiikinteorian ensimmäiset kurssit, satsiopin tai musiikkitiedon ensimmäinen kurssi sekä osallistuminen yhteismusisointiin tai vapaaseen säestykseen Lisäopetus Oppilaitos voi antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmassa määritellään lisäopetuksen saamisen edellytykset, opiskeluaika ja vuosittain annettava opetustuntimäärä. Tämän lisäksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet. 19

20 5.4 Aikuisten opetus Tehtävät Aikuisopiskelijat voivat opiskella aikuisosastolla tai avoimella osastolla. Aikuisosaston tehtävänä on kehittää yli 16-vuotiaitten musiikinharrastajien musiikkivalmiuksia. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa Oppilaat Aikuisosastossa opiskelevat ne henkilöt, jotka eivät ikänsä vuoksi tai muusta syystä voi opiskella perusasteella tai musiikkiopistoasteella, mutta joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen musiikinopiskeluun. Osastossa opiskelemisen enimmäisaika on viisi lukuvuotta. Rehtori voi kuitenkin myöntää lisäaikaa enintään neljä lukuvuotta. Yleisenä sääntönä on, ettei aikuisosastoon oteta henkilöä, joka on täyttänyt 30 vuotta. Rehtorin harkinnan mukaan tähän sääntöön voidaan tehdä poikkeuksia. Avoin osasto on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiharrastuksesta kiinnostuneille aikuisille, jotka eivät ikänsä puolesta voi olla oppilaina perustasolla tai aikuisosastossa. Avoimella osastolla voivat kuitenkin opiskella myös lapset ja nuoret, jotka haluavat harrastaa musiikkia, mutta eivät oppilaspaikkojen vähäisyyden vuoksi mahdu perustason oppilaaksi. Samoin se antaa mahdollisuuden lapsille ja nuorille, joitten kotikunta ei ole tehnyt sopimusta konservatorion kanssa kuntaosuuden maksamisesta. Avoimen osaston oppilas on konservatorion varsinainen oppilas, ja hän saa osallistua orkestereitten toimintaan ja yleisten oppiaineitten opintojen muiden oppilaiden tavoin. Pääinstrumentin oppitunnin kesto on 30' viikossa ja lukukausimaksu korkeampi kuin perustasolla Oppiaineet, niiden tavoitteet ja sisällöt Aikuisosastossa ja avoimella osastolla voidaan opiskella samoja solistisia ja yleisiä oppiaineita kuin perusasteella ja musiikkiopistoasteella. Aikuisosastossa opiskelevien opintoihin kuuluu lisäksi osallistuminen musiikin perusteiden peruskurssien opetukseen sekä pääaineensa mukaan oppilaitoksen yhteismusisointitoimintaan. 20

21 5.4.4 Opetuksen järjestäminen ja opetusmäärät Solistisessa pääaineessa annetaan aikuisosastolla opetusta pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa ja avoimella osastolla 30 minuuttia viikossa. Yleisissä ja muissa oppiaineissa annetaan opetusta siten kuin kunkin oppiaineen opetuksesta on muualla tässä opetussuunnitelmassa määrätty Kurssit ja tutkinnot Suoritettavien kurssien sekä niitten arvostelun osalta toimitaan siten kuin kunkin oppiaineen suorituksesta on muualla tässä opetussuunnitelmassa määrätty. 5.5 Opetuksen osa-alueita Kuuntelukasvatus Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Konservatorio pyrkii harjaannuttamaan oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla Esiintymiskoulutus Musiikki on tarkoitettu esitettäväksi, esiintyminen on erottamaton osa musiikinopiskelua. Esiintymiskoulutus alkaa samalla hetkellä kuin koko opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä yhä vaativampiin yhteyksiin. Oppilaalle pyritään tarjoamaan opintojen alkuvaiheesta lähtien riittävästi esiintymistilaisuuksia niin, että hänelle kasvaa myönteinen ja luonteva suhde musiikin esittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn. Kurssien ja oppiaineiden suoritukset suunnitellaan ja ajoitetaan joustavasti oppilaan edistymisen mukaisesti siten, että ne omalta osaltaan tukevat oppilaan kehittymistä. 21

22 5.5.3 Valinnaiskurssit Musiikkiopintoihin liittyvät, oppilaan musiikillista kehitystä tukevat valinnaiskurssit voivat laajentaa instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys, improvisointi), lisätä musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikkiliikunta, sävellys) tai kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja (luova ilmaisu, esiintymistaito). Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietotekniikan ja musiikkiteknologian opetusta Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Opetusta järjestettäessä otetaan huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. 22

23 VI Arviointi 6.1. Arvioinnin tehtävät Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. 6.2 Oppilasarviointi Arvosana-asteikko Erinomainen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Hyväksytty Instrumenttiopintojen ensimmäinen peruskurssi voidaan hyväksyä ilman arvosanaa, toinen peruskurssi arvioidaan pistein 1-5 ja päättösuoritukset (3. peruskurssi ja D-kurssi) arvioidaan asteikolla Päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Instrumenttiopetuksen arvioinnin tarkoituksena on todeta, miten yhdessä oppilaan kanssa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ollaan onnistuttu. Opintotasojen instrumenttikohtaiset opinto- ja sisältökuvaukset ilmenevät soitinkohtaisista kurssitutkintovaatimuksista, joiden avulla oppilas ja opettaja tekevät kunkin oppilaan yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaisen työskentelysuunnitelman lukukaudeksi kerrallaan. Soitinkohtaiset kurssitutkintovaatimukset toimivat myös 23

24 oppilaan ja opettajan oppaana opintojen jäsentämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Opettaja ja oppilas määrittävät yhdessä kullekin oppilaalle lukukauden alussa kirjallisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman oppilaan tason ja kykyjen mukaan. Tavoitteet määritellään tarkoitusta varten suunnitellulle lomakkeelle. Lukukauden lopussa opettaja arvioi yhdessä oppilaan kanssa arvioinnille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Harjoiteltu ohjelmisto käy ilmi erillisestä ohjelmistoliitteestä. Oppilaan taitojen karttuminen ja opintotasolta toiselle siirtyminen todennetaan kurssitutkinnoissa ja kurssitutkintojen väliin jäävinä vuosina vuositutkinnoissa. Oppilas vastaa osaltaan itse opiskelusuunnitelman toteutumisesta. Oppilas voi edetä opinnoissa asetettuja tavoitteita nopeammin tai hitaammin omien edellytystensä mukaisesti. Musiikin perusteiden osalta opintojen etenemistä seurataan osana opintoja jatkuvasti. Opintojen eteneminen arvioidaan lukuvuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen arviointi Opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset Opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset ilmoitetaan kunkin oppiaineen kurssisuoritusvaatimuksissa. Solistisen oppiaineen kurssin suorittamisen edellytyksenä on, että edellisen kurssin arvosana on ylemmän kurssin suorittamiseen oikeuttava, oppilas on opettajan johdolla harjoittanut kurssivaatimuksissa vaadittavan määrän kurssin ohjelmistoon kuuluvia sävellyksiä ja että kurssisuorituksessa esitettäväksi valittu ohjelma täyttää asianmukaiset vaatimukset. Kurssi on hyväksytty, kun sen kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksyttävästi Arvosanan korottaminen Oppilaalla on oikeus uudella suorituksella yrittää korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa. Tällöin rehtori päättää lautakuntaa ja opettajaa kuultuaan, mikä osa kurssiohjelmasta suoritetaan eri ohjelmalla kuin alkuperäisessä suorituksessa. 24

25 6.2.5 Arvioinnin oikaiseminen Mikäli oppilas on tyytymätön saamaansa arviointiin, hän voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön edellä mainitusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta. Rehtori voi lautakuntaa ja opettajaa kuultuaan määrätä arvioinnin oikaistavaksi tai antaa oppilaalle mahdollisuuden uusintasuoritukseen Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muualla suoritetut opinnot luetaan tavoitteiltaan ja sisällöiltään soveltuvin osin hyväksi opintorekisterin merkinnällä. Hyväksilukeminen voidaan suorittaa myös pääsykokeessa tai erillisellä näytöllä. Musiikin perusteitten osalta opettaja voi muun ryhmän osaamisen tasoon pääsemiseksi osoittaa oppilaalle lisätehtäviä tai tukiopetusta. 6.3 Oppilaitoksen itsearviointi. Konservatorion itsearvioinnin toteuttamisesta päättää johtokunta vuosittain tarkistettavassa konservatorion arviointisuunnitelmassa. 25

26 VII YHTEISTYÖ 7.1 Yhteistyö huoltajien kanssa Kodin kiinnostus ja tuki ovat tärkeitä opiskelumotivaatiota luovia ja ylläpitäviä tekijöitä. Edistyminen opinnoissa vaatii säännöllistä harjoittelua opettajan ohjeiden mukaisesti. Tähän varsinkin nuorimmat oppilaat tarvitsevat yleensä vanhempien apua, ja myöhemminkin asiasta voi olla tarpeen välillä muistuttaa. Kodin ja konservatorion välisen yhteistyön tärkein alue on opettajan sekä oppilaan ja hänen vanhempiensa välinen. Opettajan ja kodin välillä tulisi vallita hyvin toimiva, luonteva, avoin ja luottamuksellinen suhde, joka välittää tietoa sekä estää väärinkäsitykset ja turhien paineiden syntymisen. Opiskelu musiikkioppilaitoksessa on tavoitteellista. Oppilaitoksen toiminta on yhteiskunnan tukemaa ja säätelemää, ja yhteiskunnan osuus toiminnan rahoituksesta on yli 90%. Saavutettu oppilaspaikka on siis oikeus, johon sisältyy myös vastuu opintojen edistymisestä. Oppilaitten toiveet ja erilaiset tavoitteet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Siksi jokaiselle oppilaalle tehdään yhdessä opettajan sekä oppilaan ja hänen vanhempiensa kesken henkilökohtainen tavoitesuunnitelma. Siinä sovitaan, minkälaisia tavoitteita musiikkiharrastukselle asetetaan sekä minkä verran aikaa ja voimavaroja siihen halutaan käyttää. Tavoitteiden toteutumista seurataan keskusteluin ja opettajan antamalla palautteella. Tavoitteet tarkistetaan lukuvuosittain. 7.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Toiminnassaan Lahden konservatorio on yhteistyöhakuinen ja haluinen musiikkioppilaitos. Konservatorio tekee vakiintunutta yhteistyötä musiikkialan työelämää edustavien tahojen kuten Sotilasmusiikkikoulun, Varusmiessoittokunnan, sotilassoittokuntien, Lahden kaupunginorkesterin, Lahden kaupunginteatterin ja Lahden seurakuntien kanssa. Lisäksi konservatoriolla on vakiintunutta yhteistyötä eri oppilaitosten ja vapaaehtoiseen harrastustoimintaan perustuvien yhteisöjen kanssa. Tällaisia ovat mm. Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden musiikkiopisto, Lahden musiikkiluokat, Lahden kansanopisto ja Lahden oopperaseminaari sekä Lahden Ooppera, Lahden kamarikuoro ja Lahden Bach-kuoro. 26

27 7.3 Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen Konservatorio on aktiivinen kulttuuripalvelujen tuottaja omalla alueellaan. Muitten kanssa tekemänsä yhteistyön lisäksi se järjestää lukuvuosittain omia konsertteja ja osallistuu esiintyjänä muitten järjestämiin tilaisuuksiin VIII TODISTUKSET Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaiset todistukset musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista annetaan oppilaalle Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilaan on mahdollista kesken opintojen saada matrikkeliote suorittamistaan opinnoista. 27

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

! " #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ +

!  #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ + ! #$ & #$!!'( #$ )!##$ *+,-+-.,. /0 1.0-2!!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$!!!5(!6'+!!##$ 4!!+ )!#!& #$(!6' +!!!#!!#!#$ + #!## (5 5((( ! # $ && '(( )) & *& )) +,& -. /010 2

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Joensuun konservatorio

Joensuun konservatorio Joensuun konservatorio Musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2004 - SISÄLTÖ 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, 1 ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, 1 arvot ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 1/12 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 30.11.2006 TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Kymen musiikkiopiston tehtävänä on antaa säveltaiteen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Astu MUSIIKIN maailmaan KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 12.2.2013 Rehtorin päätös 19/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 MUSIIKIN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien)

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien) KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2004 lähtien) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------- s. 2 2. MUSIIKKIOPISTON YLEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma SISÄLTÖ Opetussuunnitelma Savonlinnan musiikkiopiston 1 Oppilaitoksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1

SISÄLLYSLUETTELO 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 - 1 - MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TEHTÄVÄT, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET... 1 1.1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2. OPISKELUYMPÄRISTÖ... 1 2. OPETUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2. Oulujoki-Opiston Musiikkikoulu OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.2016) 1. Yleistä Muhoksen Musiikkikoulu

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 KONSERVATORIO POP & JAZZ KONSERVATORIO Pop & Jazz Konservatorion johtokunta on hyväksynyt tämän taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma

Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma Soisalo -musiikkiopiston opetussuunnitelma 11.10.2016 2 Soisalo- musiikkiopiston opetussuunnitelma 12.2.2016 Sisällysluettelo 1. luku Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus 1.1. Opetuksen rakenne 1.2.

Lisätiedot

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte PAIMION MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Paimion musiikkiopistossa 1.8.2011 alkaen. Toiminta-ajatus: Leikin avulla alkuun, pienten kappaleiden

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

8. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

8. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 2.3 OPPILAAKSI OTTAMINEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray)

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) LÄNSIPOHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) MIKSI OLEMME OLEMASSA Missio Taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 1 MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2 OPPIMISKÄSITYS 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 4 OPETUKSEN RAKENNE 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS 1. YLEISTÄ Mikkelin musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta sekä järjestää musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Laajan oppimäärän

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma 1.8.2015 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO Musiikin perusopetus HELSINGIN KONSERVATORIO Sisällys Tervetuloa Helsingin Konservatorioon... 3 Musiikkileikkikoulu... 4 TERVETULOA HELSINGIN KONSERVATORIOON Soiton ryhmäopetus... 4 Soitinvalmennus...

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen

JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA alkaen JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 alkaen 1 1. Toiminta-ajatus... 2 1.1. Jämsänjokilaakson musiikkiopiston toiminta-ajatus... 2 2. Oppilaitoksen arvot ja tehtävät... 2 3. Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot