Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-"

Transkriptio

1 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

2 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset pääaineessa ja musiikin perusteissa yhteismusisointi päättötodistus MUSIIKKIOPISTOTASON RINNAKKAISLINJA perustason suorittaneille, jotka eivät tähtää musiikkiopistotason päättötodistukseen oppilaspaikkojen määrä on rajoitettu opinto-ohjelma yksilöllinen opiskeluaika enintään 4 vuotta MUSIIKIN PERUSTASO pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille uudet oppilaat valitaan oppilasvalintatestin kautta opiskeluaika aloitusiästä riippuen 4 9 vuotta tasosuoritukset pääaineessa ja musiikin perusteissa yhteismusisointi päättötodistus VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS/ musiikkileikkikoulu pääasiassa alle kouluikäisille oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Tehtävänämme on antaa monipuolista ja korkeatasoista musiikin opetusta, sekä vaalia ja kehittää musiikkikulttuuria. Ohjenuoranamme toimii opetushallituksen ohjeiden mukaan laadittu opetussuunnitelma.

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON ARVOT OPPIMISKÄSITYS OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT OPETUKSEN RAKENNE JA TARJONTA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS (musiikkileikkikoulu) PERUSTASO MUSIIKIOPISTOTASO MUSIIKKIOPISTOTASON RINNAKKAISLINJA OPETUSJÄRJESTELYT MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN TODISTUSTEN SISÄLTÖ OPPILAAKSI OTTAMINEN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI YLEISTÄ LIITE 1: OPPILASARVIOINTI LIITE 2: OPINTOJEN YKSILÖLLISTÄMINEN MUSIIKIN PERUSTASOLLA

4 4 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Hyvinkään musiikkiopiston tehtävänä on antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja sille rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta sekä varhaisiän musiikkikasvatusta. Opetuksen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tavoitteena on saattaa oppilaille taide henkiseksi pääomaksi ja elämänsisällöksi niin, että opiskelu antaisi valmiudet musiikin ymmärtämiseen, elämänikäiseen harrastamiseen sekä taiteen tekemiseen ja kokemiseen. 2. HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON ARVOT Musiikkiopistossa työskentely perustuu seuraaville yhdessä valituille arvoille: Humanistisuus Yksilöä kunnioittava elämänkatsomus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Oppilaat ja opettajat yksilöinä ovat yhtä arvokkaita. Kaikkiin sovelletaan samoja sääntöjä opetussuunnitelman mukaisesti. Tästä seuraa luottamus ja keskinäinen kunnioitus jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyvinkääläisyys Olemme olemassa kotikaupunkimme ja sen lähialueiden asukkaiden hyväksi Sivistys Tuemme oppilaiden kasvua musiikin keinoin antamalla monipuolista ja kannustavaa musiikinopetusta. Tavoitteena on oppilaan mahdollisimman laaja musiikillinen yleissivistys. Toimintamme perustuu länsimaiselle taidemusiikille, jota täydennämme kansanmusiikilla ja rytmimusiikilla. Laatu Uskomme musiikin esteettisiin ja eettisiin arvoihin. Vaalimme taitoa ja tasoa. Kohtaamme muuttuvan maailman vastaamalla sen asettamiin haasteisiin. 3. OPPIMISKÄSITYS Hyvinkään musiikkiopistossa opetus pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö. Oppilas valikoi uutta tietoa aiemman tietorakenteensa perustalta sekä jäsentää ja soveltaa sitä rakentaen samalla kuvaa maailmasta ja itsestään. Opettajalla on keskeinen merkitys niin oppilaan opiskelutaitojen kuin oppimisympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppimisprosessissa on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet.

5 5 4. OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT Keskeistä oppimisympäristössä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä, oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen. Musiikkiopiston tavoitteena on, että oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Positiivinen oppimisympäristö ja onnistumisen kokemukset kannustavat oppilasta luovaan, itsenäiseen ajatteluun sekä tukevat hänen sisäistä motivaatiotaan oppimiseen ja opiskeluun, mahdollistaen samalla myönteisen kasvun ja kehityksen ihmisenä. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Oppimisympäristö pyritään luomaan sellaiseksi, että oppilaalla on mahdollisuus kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen ja monipuoliseen kehittämiseen. Oppimisympäristöön kuuluu myös koti. Vanhempien kannustava tuki on oppilaalle erittäin tärkeää. Musiikkiopisto pyrkii avoimeen yhteistyöhön kodin kanssa oppilaan koko opiskelun ajan. Opetuksessa käytetään eri työtapoja monipuolisesti ottaen huomioon eri oppiaineiden keskeiset tavoitteet. Päämääränä on löytää oppilaan kanssa juuri hänelle parhaiten soveltuvat työtavat, joilla hän voi saavuttaa oppimistavoitteensa. Työtapoja voivat olla soittaminen laulaminen musiikin kuuntelu musiikkiliikunta loruilu työpajatoiminta periodiopiskelu projekti esiintyminen säveltäminen ja sovittaminen improvisointi ja teknologia.

6 6 5. OPETUKSEN RAKENNE JA TARJONTA Hyvinkään musiikkiopisto tarjoaa laajan oppimäärän mukaista perusopetusta hyvinkääläisille lapsille ja nuorille. Laaja oppimäärä muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista. Alle kouluikäisille lapsille tarjotaan varhaisiän musiikkikasvatusta. Musiikkiopistotason vaihtoehtona on opinnoiltaan kevyempi ja lukukausimaksultaan kalliimpi rinnakkaislinja, jonka oppilaspaikkojen määrä on rajoitettu. Oppimäärää ja opetusta voidaan yksilöllistää vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi. Tämä yksilöllistäminen tehdään kuitenkin aina harkinnan mukaan kaikkia osapuolia kuullen yhdessä rehtorin kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon musiikin alan ammatteihin pyrkivien erityistarpeet. Musiikkiopiston hallitus voi evätä oppilaan opinto-oikeuden, mikäli on käynyt ilmeiseksi, ettei hänellä ole edellytyksiä opintojen suorittamiseen kohtuullisessa ajassa. 5.1 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS (musiikkileikkikoulu) Musiikkileikkikoulun tavoitteena on vahvan pohjan rakentaminen koko elämän pituiselle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. yhteishengen ja lämpimän tunnelman luominen ryhmässä luovan ilmaisun ylläpitäminen ja monipuolistaminen lapsen musiikillisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen Musiikkileikkikoulun keskeiset sisällöt ovat kuuntelu: kuuntelutaidon ja aktiivisen musiikinkuuntelun kehittäminen laulaminen: spontaaniin äänenkäyttöön ja laulamiseen rohkaiseminen musiikkiliikunta: oman kehon ja liikeratojen hahmottaminen soittaminen: kehosoittimiin ja muskarisoittimistoon tutustuminen leikki ja draama: elämyksellisten hetkien kokeminen mielikuvituksen ja tarinan keinoin näiden työtapojen kautta koetaan musiikin eri elementit: rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, dynamiikka ja musiikin muoto Oppilaat Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Opetusryhmät muodostetaan ikätason mukaan. Perheryhmien (aikuinen + lapsi 3 kk 2 v.), musiikkileikkiryhmien (lapset 3 5v.) ja soitinryhmien (6 v.) ja musiikkivalmennuksen (7 v.) oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusmäärät Opetusryhmässä on 8 12 lasta ja ryhmät kokoontuvat viikoittain kerran viikossa minuuttia.

7 7 5.2 MUSIIKIN PERUSTASO Opintojen tavoitteena on oppia musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja, oppia lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittää musiikillista ilmaisukykyä ja esiintymistaitoa. Opintojen keskeiset sisällöt Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen ja konserttien kuunteleminen ovat osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa. Perustason opinnot jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston, oppiaineksen sisällön ja vaikeusasteen mukaisiin tasoihin. Perustason oppimäärään sisältyvät: soitossa perustasot 1, 2, 3 tai laulussa perustasot 1 ja 2 sekä musiikin perusteissa kurssit MUPE 1 5 yhteismusisointi Pää- ja sivuaineita ovat soitinopinnot tai laulu. Jokaisen perustason suorittaminen kestää keskimäärin 2 3 vuotta. Sivuaineen opiskelu edellyttää yleensä menestyksekkäästi suoritettua pääaineen 2. perustasoa. Sivuaineen opinto-oikeus myönnetään hakemuksesta lukuvuodeksi kerrallaan. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Musiikin perusteiden opinnot alkavat pääsääntöisesti 9 10 vuoden iässä. Yhteismusisointi tapahtuu orkesterissa, pienyhtyeessä ja/tai kuorossa. Oppilaalle pyritään järjestämään mahdollisuus yhteismusisointiin mahdollisimman varhain opettajan luontevaksi katsomalla tavalla. Lisäksi oppilas voi osallistua musiikkiopiston järjestämille kursseille ja erikoisalojen opetukseen. Oppilaat Perustasolla voivat opiskella henkilöt, jotka on hyväksytty oppilasvalintatestissä ja joilla on edellytykset opiskella musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti.

8 8 Opiskeluaika ja opetusmäärät Perustason oppimäärä on suoritettava 9 vuoden kuluessa pääaineen opintojen aloittamisesta. Opiskeluaika lyhenee suhteessa aloitusikään niin, että yli 16- vuotiaana aloittavalla se on pääsääntöisesti 4 vuotta. Opetusta annetaan pääaineessa minuuttia viikossa. Sivuaineessa opetusta annetaan yleensä 30 minuuttia viikossa. Opetus on pääsääntöisesti henkilökohtaista, mutta voi sisältää myös ryhmäopetusta sekä periodityöskentelyä. Musiikin perusteissa opetusta annetaan ryhmissä minuuttia viikossa. Rehtori voi erityistapauksissa oppilaan hakemuksesta ja opettajan suosituksesta myöntää lisää opintoaikaa. Tasosuoritukset ja arviointi Tasosuoritusten tarkoitus on kehittää oppilaan pitkäjänteistä opiskelua ja antaa valmiuksia musiikillisten kokonaisuuksien hallintaan. Tasosuoritusten sisällöt noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimuksia sovellettuina Hyvinkään musiikkiopiston tarpeiden mukaan. Ainekohtaisista sovellutuksista päättävät ainejaostot. Arviointi ohjaa opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä sekä antaa oppilaalle kuvan vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Arviointi ohjaa oppilasta myös itsearviointiin. Pää- ja sivuaineen tasosuorituksista saa kirjallisen palautteen. Perustaso 1 ja 2 -suoritus arvioidaan sanallisella palautteella, käyttäen lisäksi määreitä suoritettu/uusittava. Myös prima vista arvioidaan määreillä suoritettu/uusittava. Perustason päättösuoritus (3, laulu 2 -suoritus) arvioidaan sanallisella palautteella ja arvosanalla 1 5. Prima vista arvioidaan arvosanalla 1 5. Solististen aineiden vuosinäytteistä annetaan sanallinen palaute. Vuosinäytteen korvaavat esiintymiset kirjataan opintokirjaan. Myös musiikin perusteiden opintojen edistymistä seurataan ja arvioidaan vuosittain. Oppilaan on vuosittain esiinnyttävä (sekä pää- että sivuaineessa) tasosuoritustilaisuudessa tai kahdessa musiikkiopiston järjestämässä konsertissa tai muussa tilaisuudessa tai vuosinäytteessä. Musiikin perusteiden kurssit 1 4 arvioidaan määreillä suoritettu / uusittava. Musiikin perusteiden kurssi 5 arvioidaan arvosanalla 1 5. Saamansa kirjalliset palautteet oppilas tallentaa opintokansioonsa.

9 9 Arvosana-asteikko: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = hyväksytty uusittava Perustason instrumenttisuoritusten arvioinnin kohteet ja arviointikriteeristö liitteenä. Oppilaalla on oikeus uusia suoritus arvioitsijoiden ohjeiden mukaan. Suoritusmerkintä annetaan vasta, kun koko taso on hyväksytysti suoritettu. Hyväksytty suoritus on opintojen jatkamisen edellytys. Arvioitsijat Pää- ja sivuaine: perustaso 1 ja 2 puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen perustaso 3 puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä vuosinäyte vähintään yksi jäsen Oma opettaja voi olla arvioitsijaryhmän jäsen. Musiikin perusteet: MUPE 1 4 kurssit arvioi oma opettaja. MUPE 5:n arvioi oppilaan opettaja yhdessä toisen ko. aineita opettavan opettajan kanssa. ARVOSANAN UUSIMINEN JA OIKAISU Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittaneita opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta. (Asetus taiteen perusopetuksesta 3 ) ARVOSANAN KOROTTAMINEN Oppilas voi korottaa instrumenttiopintojensa päättösuorituksen arvosanaa, mikäli hänellä on opiskeluoikeutta jäljellä. Uusintasuoritus tulee tehdä seuraavan lukukauden aikana. Uudessa tasosuorituksessa tulee vaihtaa puolet soitettavan ohjelman teoksista. 5.3 MUSIIKIOPISTOTASO Musiikkiopistotasolla annetaan perustason oppimäärään pohjautuvaa opetusta. Opintojen tavoitteena on kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että oppilas saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin sekä laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemusta sekä syventää kykyä luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

10 10 Opintojen keskeiset sisällöt Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. Säännöllinen esiintyminen ja konserttien kuunteleminen ovat osa opintoja. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. tasosuoritus pääaineessa suoritukset musiikin perusteissa 6 8, lisäksi mahdolliset lisäkurssit MUPE 9 10 yhteismusisointi Lisäksi oppilaalla voi olla sivuaine ja hän voi osallistua musiikkiopiston järjestämille erikoisalojen kursseille ja seminaareihin. Oppilaat Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat menestyksekkäästi suorittaneet perustason oppimäärän.

11 11 Opiskeluaika ja opetusmäärät Opiskeluaika on enintään neljä vuotta. Rehtori voi oppilaan hakemuksesta ja opettajan suosituksesta myöntää lisää opintoaikaa. Opetusta annetaan pääaineessa yleensä 60 minuuttia viikossa. Oppilaan opintomenestyksestä ja opiskelumotivaatiosta riippuen opetuksen määrää voidaan lisätä tai vähentää. Sivuaineessa opetusta annetaan yleensä 30 minuuttia viikossa. Musiikin perusteissa annetaan opetusta pääsääntöisesti minuuttia viikossa. Orkesterien ja yhtyeiden toiminta määräytyy produktiokohtaisesti ja voi olla periodimaista. Tasosuoritukset ja arviointi Tasosuoritusten tarkoitus on kehittää oppilaan pitkäjänteistä opiskelua ja antaa valmiuksia musiikillisten kokonaisuuksien hallintaan. Tasosuoritusten sisällöt noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimuksia sovellettuina Hyvinkään musiikkiopiston tarpeiden mukaan. Ainekohtaisista sovellutuksista päättävät ainejaostot. Musiikkiopistotasolla suoritetaan pääaineen ja musiikin perusteiden suoritukset, sivuaineissa suoritetaan myös perustason kursseja. Arviointi ohjaa opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä sekä antaa hänelle kuvan vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Arviointi ohjaa oppilasta myös itsearviointiin. Soiton ja laulun opistotason tasosuorituksista annetaan suullinen ja kirjallinen palaute; lisäksi suorittajalle annetaan arvosana. Prima vista arvioidaan arvosanalla 1 5. Musiikin perusteiden suorituksista annetaan arvosana 1 5. Solististen aineiden vuosinäytteistä annetaan sanallinen palaute. Vuosinäytteen korvaavat esiintymiset kirjataan opintokirjaan. Myös musiikin perusteiden opintojen edistymistä seurataan ja arvioidaan vuosittain. Oppilaan on vuosittain esiinnyttävä (sekä pää- että sivuaineessa) tasosuoritustilaisuudessa tai kahdessa musiikkiopiston järjestämässä konsertissa tai muussa tilaisuudessa tai vuosinäytteessä.

12 12 Arvosana-asteikko: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = hyväksytty uusittava Opistotason instrumenttisuoritusten arvioinnin kohteet ja arviointikriteeristö liitteenä. Oppilaalla on oikeus uusia suoritus arvioitsijoiden ohjeiden mukaan. Suoritusmerkintä annetaan vasta, kun koko tasosuoritus on hyväksytysti suoritettu. Hyväksytty suoritus on opintojen jatkamisen edellytys. Arvioitsijat Pää- ja sivuaine: MO-tasosuoritus puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä vuosinäyte vähintään yksi jäsen Oma opettaja voi olla arvioitsijaryhmän jäsen. Mahdollisen sivuaineen tasosuoritukset arvioidaan kuten perustasolla. Musiikin perusteet: MUPE 6 7 kurssit arvioi oma opettaja yhdessä toisen ko aineen opettajan kanssa. MUPE 8 9 kurssit arvioi oma opettaja. 5.4 MUSIIKKIOPISTOTASON RINNAKKAISLINJA Tarkoitus ja oppilaat Opinto-ohjelma Musiikkiopistotason vaihtoehtona on opinnoiltaan kevyempi, lukukausimaksultaan kalliimpi rinnakkaislinja, jonka oppilaspaikkojen määrä on rajoitettu. Rinnakkaislinja on tarkoitettu musiikkiopiston perustason oppimäärän suorittaneille henkilöille, jotka haluavat mahdollisuuden opintojensa jatkamiseen ja täydentämiseen, mutta eivät tähtää musiikkiopistotason päättötodistukseen. Opinto-oikeuden edellytyksenä on kyky ja halu tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen ja laulun- tai soitonopiskeluun. Rinnakkaislinjalla voi opiskella samoja aineita kuin musiikkiopistotasolla ja suorittaa vastaavia tasosuorituksia. Rinnakkaislinjan oppilaalla ei ole sivuaineoikeutta. Opinto-ohjelma rakennetaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suoritetuista opinnoista ja tasosuorituksista annetaan pyydettäessä todistus.

13 13 Oppilaan on vuosittain esiinnyttävä tasosuoritustilaisuudessa tai kahdessa musiikkiopiston järjestämässä konsertissa tai muussa tilaisuudessa tai vuosinäytteessä. Opiskeluaika ja opetusmäärät Opiskeluaika on yleensä neljä vuotta. Perustellusta syystä rehtori voi myöntää opinnoille lisäaikaa. Pääaineessa annetaan opetusta pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa. 6. OPETUSJÄRJESTELYT Lukuvuosi jakaantuu kahteen lukukauteen, joiden yhteinen pituus on 35 opetusviikkoa. Työvuosi ja loma-ajat pyritään järjestämään yhtenevästi Hyvinkään alueen koulujen kanssa. 7. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Hyvinkään musiikkiopistossa luetaan hyväksi tasosuoritukset, jotka on suoritettu valtionapua saavissa ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasovaatimuksia noudattavissa oppilaitoksissa. Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuudesta neuvotellaan erikseen rehtorin kanssa. 8. TODISTUSTEN SISÄLTÖ Perustason opintojen päätteeksi oppilas saa musiikin perustason päättötodistuksen ja musiikkiopistotason opintojen päätteeksi musiikkiopistotason päättötodistuksen. Todistusten sisältö vastaa opetushallituksen antamia määräyksiä. Ulkopuolisten oppilaiden opiskelusta voidaan antaa todistus opinnoista ja suoritetuista tasosuorituksista ja kursseista. Halutessaan oppilas saa opinnoistaan opintosuoritusotteen. 9. OPPILAAKSI OTTAMINEN Uudet oppilaat otetaan koulutuksen järjestäjien vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Instrumenttiopintoihin hakeville järjestetään keväisin oppilasvalintatesti. Vapautuvia oppilaspaikkoja voidaan täyttää myös lukuvuoden aikana. Oppilasvalintaperusteet: Oppilaaksi hakeva osallistuu oppilasvalintatestiin ja mahdolliseen haastatteluun, sekä antaa pyydettäessä soittonäytteen. Testauksen tarkoituksena on pyrkiä selvittämään hakijan soveltuvuutta ja edellytyksiä tavoitteellisiin musiikkiopintoihin. Musiikkiopistotasolle hakevalla tulee olla suoritettuna perustason päättötodistus. Hyvinkään musiikkiopiston perustason suorittanut oppilas voi jatkaa opintojaan suoraan

14 14 musiikkiopistotasolle tai opistotason rinnakkaislinjalle, mikäli katsotaan, että hänellä on edellytyksiä suorittaa opistotason opinnot. Musiikin perusteiden opetukseen voivat osallistua myös muut kuin Hyvinkään musiikkiopiston oppilaat, mikäli ryhmissä on tilaa. Tällöin he suorittavat lukukausimaksun pelkästä teoriaopetuksesta. Hyvinkään musiikkiopistossa voi suorittaa sekä instrumenttiopintojen että musiikin perusteiden tasosuorituksia ns. ulkopuolisena opiskelijana. 10. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA Musiikkiopiston opettajat ja henkilökunta toimivat vuorovaikutuksessa oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Sopivin yhteistyön tapa muodostuu yksilöllisesti opettajan ja kodin välille. Rehtori tapaa oppilaat tarvittaessa vuosittain keväällä opintojenjatkamisilmoituksen palauttamisen yhteydessä. Uusien oppilaiden vanhemmille järjestetään syyslukukauden alussa vanhempainilta. Ryhmäaineiden opettajat voivat järjestää tarpeen mukaan vanhempainiltoja. 11. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Hyvinkään musiikkiopisto toimii vuorovaikutuksessa muiden oppi- ja taidelaitosten kanssa sekä pyrkii olemaan yhteistyössä kansallisen ja kansainvälisen kulttuuritoiminnan kanssa. Yhteistyötä muiden musiikkioppilaitosten kanssa tehdään yhteisprojektein, vaihtokonsertein sekä kutsumalla muiden laitosten opettajia arvioitsijoiksi oppilaiden suorituksiin. Hyvinkään musiikkiopisto järjestää yhdessä naapuriopistojen, Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston ja Riihimäen musiikkiopiston, kanssa kahden kolmen vuoden välein TRIPLUM-kamarimusiikkitapahtuman. Sibelius-Akatemian, ammattikorkeakoulujen, konservatorioiden sekä merkittävien yksittäisten taiteilijoiden ja pedagogien kanssa järjestetään mestarikursseja ja jatkokoulutusta sekä oppilaille että opettajille. Tärkeimpiä paikallisia yhteistyökumppaneita koulujen ja oppilaitosten lisäksi ovat Hyvinkään Orkesteri, Hyvinkään Kamarimusiikkiseura, Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri ja muut paikalliset puhallinorkesterit, Hyvinkään seurakunta, Hyvinkääsali sekä Hyvinkään Taidemuseo. Hyvinkään lukioiden kanssa Hyvinkään musiikkiopistolla on sopimus, jonka mukaan lukioaikaisilla musiikkiopisto-opinnoilla voi korvata lukion kursseja. Hyvinkään musiikkiopisto on Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n (SML) jäsen.

15 OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinkään musiikkiopistolla on keskeinen rooli alueen musiikkikulttuurin vaikuttajana, kehittäjänä sekä yleisökasvattajana. Musiikkiopisto järjestää toimialueellaan konsertteja ja musiikkitilaisuuksia sekä yksin että yhteistyötahojen kanssa. Oppilaitoksesta voi myös tilata musiikkiesityksiä erilaisiin tilaisuuksiin. 13. OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI Keskeinen toiminnan kehittämisen väline on oppilaitoksen itsearviointi, johon osallistuvat opettajat, oppilaat, koko oppilaitosyhteisö ja sidosryhmät. Arvioinnin tavoitteena on luoda selkeät lähtökohdat oppilaitoksen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Koordinoitu laatutyö tähtää musiikkiopiston toiminnan kehittämiseen ja toimii strategian toteuttamisen välineenä. 14. YLEISTÄ Soitinsäätiö Hyvinkään musiikkiopiston yhteydessä toimii soitinsäätiö, jonka tarkoituksena on hankkia tasokkaita soittimia opiston oppilaiden käyttöön. Soittimien käytöstä tekee päätökset soitinsäätiön hallitus opettajia kuultuaan. Opetussuunnitelman soveltaminen Opetussuunnitelman soveltamiseen liittyvät päätökset tekee rehtori asianomaista oppilasta, huoltajia ja opettajia kuultuaan. Oppilaan seuraavan vuoden opinto-ohjelmasta sovitaan keväisin. Opinto-ohjausta lukukausien aikana antavat oppilaan opettajat, apulaisrehtori ja rehtori.

16 16 Esiintyminen ja konsertit Musiikin esittäminen ja kuuntelu ovat keskeinen osa opintoja. Oppilaan toivotaan esiintyvän mahdollisimman paljon jo ensimmäisestä opintovuodesta alkaen. Vuosittain perus- ja musiikkiopistotason oppilaan edellytetään osallistuvan kuulijana vähintään kolmeen musiikkiopiston järjestämään tai suosittelemaan konserttiin. Opetussuunnitelman pohjana ovat opetushallituksen antama Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998). Tämä opetussuunnitelma on muokattu ja täydennetty vuoden 2005/ opetussuunnitelman pohjalta. Hyvinkään musiikkiopiston hallitus on hyväksynyt opetussuunnitelman kokouksessaan Tätä opetussuunnitelmaa sovelletaan uusiin oppilaisiin alkaen. Myös vanhat oppilaat siirtyvät noudattamaan tätä opetussuunnitelmaa.

17 LIITE 1 17 OPPILASARVIOINTI INSTRUMENTTIOPETUS PERUS- JA MUSIIKKIOPISTOTASOLLA ARVIOINNIN KOHTEET JA ARVIOINTIMENETTELY Hyvinkään musiikkiopistossa tasosuoritusten ja vuosinäytteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - Instrumentin tekninen hallinta, äänen laatu ja sävelpuhtaus. - Tyylintuntemus ja musiikillinen ilmaisu. - Yleinen instrumentaalinen sujuvuus. - Yhteismusisoinnin sujuvuus ja kuuntelutaito. Päättöarvioinnissa huomioidaan lisäksi oppilaan musiikin harrastamisen laajuus ja keskittyneisyys, työskentelytaidot sekä kehityskaari. Oppilas saa vuosinäytteestä sanallisen palautteen. Tasosuoritukset PT1 ja PT2 arvioidaan suoritettu / uusittava sekä sanallisesti. Perustason päättösuoritus PT3 sekä opistotason päättösuoritus MO arvioidaan asteikolla 1 5 sekä sanallisesti. Päättöarviointiin voidaan lisätä oppilaan ja opettajan yhdessä laatima erillinen osuus, jossa arvioidaan sanallisesti oppilaan koko kehityskaarta. ARVIOINTIASTEIKKO JA ARVIOINTIKRITEERIT Erinomainen (5) Oppilas osoittaa erityistä musikaalisuutta sekä taiteellista ilmaisukykyä. Hän kykenee tyylinmukaiseen esitykseen ja on teknisesti erinomaisen hyvin tehtäviensä tasalla. Instrumentille tyypilliset keinovarat ovat hyvin käytössä. Esityksessä ja esiintymistaidoissa on omaa persoonallista otetta. Kiitettävä (4) Soitto / laulu on musikaalista ja hyvin hallittua. Mahdolliset virheet eivät häiritse kokonaisuutta. Hyvä (3) Suoritus on teknisesti ja tulkinnallisesti tasapainoinen. Satunnaisista rikkeistä huolimatta oppilas pyrkii tyylinmukaiseen esitykseen ja hallitsee musiikillisen ilmaisun peruselementit. Tyydyttävä (2) Soitossa / laulussa on joko musiikillisia tai teknisiä puutteita. Hyväksytty (1) Esityksessä on musiikillisia ja teknisiä puutteita, jotka häiritsevät oleellisesti soittoa / laulua. Oppilas kykenee musiikin nuottikuvan mukaiseen esittämiseen, mutta on vielä epävarma esiintyjä ja yhteismusisoija. Jokaisessa instrumentissa käytetään Hyvinkään musiikkiopiston ja ainejaostojen hyväksymiä SML:n soitinkohtaisia ohjeita ja soittimen tasokohtaisesti tarkennettuja arviointikriteerejä.

18 18 LIITE 2 OPINTOJEN YKSILÖLLISTÄMINEN MUSIIKIN PERUSTASOLLA Kun oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua laajan oppimäärän mukaisista opinnoista noin yhdeksän opintovuoden aikana, oppimäärää ja opetusta voidaan yksilöllistää seuraavasti: YKSILÖLLISTÄMISEN SYYT JA TARPEET - vammaisuus, sairaus tai näihin verrattavissa oleva syy - huoltajien esiintuomat tai opettajien havaitsemat oppilaan laajat oppimisvaikeudet - mikäli oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua instrumentin PT1-tasosuorituksesta 4-5:n opintovuoden jälkeen ja/tai musiikin perusteiden PT1-tasosuorituksesta 3-4:n opintovuoden jälkeen sekä lisäksi oppilaalla ei ole edellytyksiä osallistua yhteismusisointiin TOIMENPITEET - rehtori päättää uusista opintotavoitteista oppilasta, tämän huoltajia ja instrumentti- sekä musiikin perusteiden opettajia kuultuaan instrumenttiopintojen yksilöllistetyt tavoitteet musiikin perusteiden opiskelu: normaali ryhmäopetus / musiikin perusteiden opetus integroituna instrumenttiopetukseen / yksilölliset tavoitteet yhteismusisoinnin tavoitteet määritellään perustason päättötodistukseen vaadittavat opinnot, mikäli oppilas on jo suorittanut PT2-tason instrumentti- ja musiikin perusteiden opinnot määritellään jäljellä oleva opintoaika; mikäli oppilas ei tähtää perustason päättötodistukseen, hänen kokonaisopintoaikansa musiikkiopistossa on kuusi lukuvuotta TAI korkeintaan siihen asti, kun oppilas täyttää 16 vuotta. Tämän jälkeen oppilas voi edellytystensä mukaan jatkaa musiikkiharrastusta ulkopuolisena oppilaana musiikkiopiston orkestereissa tai kuorossa. ARVIOINTI JA SEURANTA - opintojen edistymistä seurataan vuosittain esiintymisten ja muun arvioinnin kautta - oppilas seuraa ja arvioi omaa edistymistään ja kehittymistään itsearvioinnin kautta (tarvittaessa portfolio) sekä yhdessä oman instrumenttiopettajansa kanssa TUKITOIMET - rehtori päättää tarvittaessa tavoitteiden ja opintoajan muutoksista oppilasta, tämän huoltajia ja opettajia kuultuaan - Oppilaan kokonaisopintojen ohjaajana toimii oma instrumenttiopettaja. Yhteydenpito oppilaan huoltajiin tapahtuu pääasiassa oman opettajan kautta. - Tarvittaessa oppilaalla on mahdollisuus saada laajempaa opinto-ohjausta apulaisrehtorilta ja/tai rehtorilta. Musiikkiopiston hallitus voi evätä oppilaan opinto-oikeuden, mikäli on käynyt ilmeiseksi, ettei hänellä ole edellytyksiä opintojen suorittamiseen kohtuullisessa ajassa.

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta.

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. Musiikkiopiston ensisijainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

12. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. TOIMINTA-AJATUS. 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen

12. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. TOIMINTA-AJATUS. 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen 1. TOIMINTA-AJATUS 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. ARVOT JA OPPIMISKÄSITYS 2.1. Oppilaitoksen arvot 2.2. Oppimiskäsitys 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma

Savonlinnan musiikkiopiston. OPETUSSUUNNITELMA ja JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Voimassa 1.8.2009 alkaen SISÄLTÖ. Opetussuunnitelma SISÄLTÖ Opetussuunnitelma Savonlinnan musiikkiopiston 1 Oppilaitoksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 1/12 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 30.11.2006 TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Kymen musiikkiopiston tehtävänä on antaa säveltaiteen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

ILMAJOEN TANSSIKOULU

ILMAJOEN TANSSIKOULU ILMAJOEN TANSSIKOULU Ilmajoen tanssikoulu Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma, Tanssi 2018 1 SISÄLTÖ 1. Ilmajoen tanssikoulun toiminta, tehtävät ja arvot 2. Opetuksen tavoite, oppimisympäristö

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma

Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulun opetussuunnitelma Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98)

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98) Hyväksytty 6.6.2018 (hyvinvointilautakunta 98) TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämänä.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray)

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) LÄNSIPOHJAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Musiikki on koko ihmiskunnan kaikkien aikojen ja paikkojen ääni sen läsnäolossa me olemme yhtä (Gray) MIKSI OLEMME OLEMASSA Missio Taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

! " #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ +

!  #$ %& #$ )!##$ % *+,-+-., !!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$! 4!!+ )!#!& +!!!#!!#!#$ + ! #$ & #$!!'( #$ )!##$ *+,-+-.,. /0 1.0-2!!!##$!-..3!#$$&!#$!+)!##$ + #$!!!!!4!#! + )!##$###!(!! + )!##$!!!5(!6'+!!##$ 4!!+ )!#!& #$(!6' +!!!#!!#!#$ + #!## (5 5((( ! # $ && '(( )) & *& )) +,& -. /010 2

Lisätiedot

2. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 2.1. Oppimiskäsitys...4 2.2. Oppimisympäristö ja työtavat...4 2.3. Opetusjärjestelyt...5

2. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...4 2.1. Oppimiskäsitys...4 2.2. Oppimisympäristö ja työtavat...4 2.3. Opetusjärjestelyt...5 1. Luku TOIMINTA-AJATUS...3 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS...3 1.1. Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ala-Keiteleen musiikkiopiston arvomaailma...3 2.

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Musiikin opetus

Opetussuunnitelma. Musiikin opetus Opetussuunnitelma Musiikin opetus Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen vahvistaman taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Opetushallituksen

Lisätiedot

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2. Oulujoki-Opiston Musiikkikoulu OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.2016) 1. Yleistä Muhoksen Musiikkikoulu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2018

OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2018 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2018 Johtokunta 26.9.2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2 1.1. Musiikkikoulutuksen perustehtävä ja tavoitteet 2 1.2. Arvot ja oppimiskäsitys 2 1.3. Oppimisympäristö

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Mainingin koulun musiikkipainotuksen opetussuunnitelman pohjana on musiikin yleisopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston OPETUSSUUNNITELMA Astu MUSIIKIN maailmaan KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvot ja yleiset

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Sisällys 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus, arvot ja toimintakulttuuri... 1 2 Musiikkiopiston opintojen eteneminen... 2 3 Musiikkiopiston opintojen

Lisätiedot

Meri-Lapin musiikkiopisto

Meri-Lapin musiikkiopisto Meri-Lapin musiikkiopisto Oppilaan opas 2018-2019 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry OPETUSSUUNNITELMA 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry 1 1 MUSIIKKIOPISTO MUSIKE Musiikkiopisto Musike on Vantaan kaupungin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien)

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien) KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2004 lähtien) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------- s. 2 2. MUSIIKKIOPISTON YLEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Lisätiedot

MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE

MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE 1 MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMA Muskari TIIVISTELMÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Lukuvuosi 2014 2015 1.8.2018 2 SISÄLTÖ Johdanto... 3 Oppilaitoksen esittely, toiminta-ajatus, arvot ja toimintakulttuuri... 3

Lisätiedot

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Sisällys 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus, arvot ja toimintakulttuuri... 1 2 Musiikkiopiston opintojen eteneminen... 2 3 Musiikkiopiston opintojen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2006 2(17) SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS 2. MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2.1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte

1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitte PAIMION MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Paimion musiikkiopistossa 1.8.2011 alkaen. Toiminta-ajatus: Leikin avulla alkuun, pienten kappaleiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot