Kuntien tuottavuuden parantaminen - puheita vai tekoja. Tuottavuuden parantaminen. Miksi PARAS-hanke?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien tuottavuuden parantaminen - puheita vai tekoja. Tuottavuuden parantaminen. Miksi PARAS-hanke?"

Transkriptio

1 Kehto-hankkeen seminaari Rantasipi Sveitsi Hyvinkää Kuntien tuottavuuden parantaminen - puheita vai tekoja Pentti Meklin kunnallistalouden professori 1 Tuottavuuden parantaminen Viime vuosina on jatkuvasti vaadittu tuottavuuden parantamista julkisissa palveluissa, mutta myös markkinasektorin toiminnassa laaja kansallinen tuottavuusohjelma Vanhasen hallituksen valtion tuottavuusohjelmat PARAS-lain yhtenä tavoitteena on tuottavuden parantaminen 2 Miksi PARAS-hanke? Keskeisin syy: Useat kunnat eivät tulevaisuudessa kykene turvaamaan riittäviä (hyvinvointi)palveluja kuntalaisilleen. Ongelma on oppikirjan mukainen talouden perusongelma: tarpeiden ja voimavarojen ristiriita 3 1

2 PARAS-hankkeen tarjoamat keinot 4 Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen kuntaliitokset kuntien välinen yhteistyö kuntayhtymät muu yhteistyö uudet toimintatavat kaupunkiseutujen toimintaedellytysten vahvistaminen Yhdistävä tekijä: suurtuotannon etujen tavoittelu! 4 Hallituksen politiikkariihen kannanotto Kunnille ja kuntayhtymille asetetaan tuottavuuden parantamista koskevat valtakunnalliset tavoitteet hyödyntäen kehitettäviä tuottavuus- ja kustannuslaskentamittareita. Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava suunnitelma tuottavuuden parantamista koskevista toimenpiteistä. Kaksikymmentä suurinta kuntaa velvoitetaan laatimaan palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden toteutumista seurataan kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuottavuusohjelmien toimintaa arvioidaan ja niiden perusteella syntyneitä hyviä käytäntöjä sovelletaan myös muissa kunnissa. 5 Miksi tuottavuuden parantaminen on tärkeätä? Kansantalouden kasvu perustuu kahteen asiaan: tuottavuuden kasvuun ja kansantalouden voimavarojen lisäykseen Kuntien verotulojen kehitys on riippuvainen kansantalouden kasvusta Voimavarat eivät yksinkertaisesti riitä tarvittavien palvelujen tuottamiseen: ennustelaskelmien mukaan hyvinvointisektori vie suurimman osan työmarkkinoille tulevasta työvoimasta 6 2

3 Mitä tuottavuuden parantamisella haetaan julkishallinnossa? onko tuottavuus itse ongelma vai lääke ongelmaan (Vakkuri)? julkisten menojen kasvun hillintä julkisten palvelujen varmistaminen? tuottavuus näyttää olevan väline eri tarkoituksiin 7 Mitä tuottavuus sitten on? käsite on monitulkintainen yleisyydestään huolimatta käytetään kovin monessa merkityksessä yleisimmällä tasolla käsite selvä, mutta mittarien tasolla monitulkintainen sekoittuu lähellä oleviin käsitteisiin! 8 Poliittiset päättäjät ja heidän edustajansa HIERARKKINEN TOIMINTATAPA - Oma tuotanto - Resurssiohjaus Menolajibudjetti Tuotannontekijät 2. BUDJETIT Kolmas sektori Kuntayhtymät Yritykset Kunnan toimintayksiköt Tuotanto SÄÄDÖKSET MARKKINASUUNTAUTUNEET TOIMINTATAVAT - Eri tuottajia - Tulosohjaus Näennäismarkkinat Tulosohjaus Kehysohjaus Tilaaja- ja tuottajamallit Palvelusetelit Aidot markkinat Palvelut Tulonsiirrot Vaikutukset Vaalit Verot Kuntalaiset Tarpeet rahoittaja 1. vallankäyttäjä asiakas Valtio Kulutus Hyvä vastike veroeuroille Kustannus-vaikuttavuus Tuloksellisuus. 3. Pentti Meklin 9 3

4 Kuntien ja kuntayhtymien talous v Palkat 39 % Sosiaali- ja terveystoimi 51 % (Toimintamenot ja investoinnit) Verotulot 47 % siitä: kunnallisvero 41 % yhteisövero 4 % kiinteistövero 2 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 12 % Materiaalin ostot 10 % Palvelujen ostot 18 % Avustukset 5 % Lainanhoito 4 % Investoinnit 10 % Muut menot 2 % Opetus- ja kulttuuritoimi 24 % (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 20 % (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Käyttötal. valtionosuudet 19 % Toimintatulot 27 % siitä: myyntitulot 15 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 7 % Lainanotto 4 % Muut tulot 3 % Arvioidut ulkoiset tulot noin 37,7 mrd. ja ulkoiset menot noin 38,0 mrd. Lähde: Peruspalvelubudjetti/Kuntaliitto /J. Turkkila/hp Tuloksellisuus - organisaatiotaloudellinen Vastike rahalle, Value for Money (VFM) Kustannus-vaikuttavuus yhteiskuntataloudellinen Tuottavuus Taloudellisuus=kustannustehokkuus Vaikuttavuus Reaalitalouden, osittain rahatalouden mittarit Tuotannontekijät Kustannukset Tuotantoprosessi Suoritteet Tarpeet Tuotot Hyödyt + - Kannattavuus - organisaatiotaloudellinen Kustannus-hyötysuhde - yhteiskuntataloudellinen Rahatalouden mittarit 11 Tuotannontekijöiden ja suoritteiden suhde Käsitteet ja mittarit tuottavuus taloudellisuus, kustannustehokkuus (tehokkuus) 12 4

5 TUOTTAVUUS (productivity) liiketalous- ja kansantaloustieteellisenä käsitteenä KÄSITE: Tuottavuus on suoritteiden ja tuotannontekijöiden suhde Toiminta pyritään hoitamaan mahdollisimman vähäisellä tuotannontekijöiden käytöllä SUORITTEET/ OUTPUT/ TUOTOS TUOT. TEKIJÄT/ INPUT/ PANOS Perusmuodossa reaalitalouden mittarit Käyttöä erityisesti tuotantoyksikkötasolla Mitattavuus: suoritteet ja tuot. tekijät ovat mitattavissa Sarjatuotantoa: suoritteet yhtenäistettävissä 13 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina * (2000=100) 14 TALOUDELLISUUS (economy) liiketaloustiede vrt. kustannus-tehokkuus (cost-efficiency) KÄSITE: Taloudellisuus on kustannusten ja suoritteiden suhde. Pyrkimys tuottaa suoritteet mahdollisimman alhaisin kustannuksin tai tietyillä kustannuksilla mahdollisimman paljon suoritteita KUSTANNUKSET [tuot. tek. hinta x määrä] SUORITTEET Rahatalouden mittari panospuolella Jakaja ja jaettava usein toisin päin kuin tuottavuudessa Antaa tulokseksi suoritteen yksikkökustannukset 15 5

6 TEHOKKUUS (efficiency) suhde muihin lähikäsitteisiin Termillä on monta merkitystä, käytetään kahdessa merkityksessä a) samaistetaan tuottavuuteen eli tehokkuus on suoritteet (tuotokset) tuotannontekijät (panokset b) verrataan panos-tuotos -suhdetta johonkin vertailukohteeseen eli toteutunut tuotos/panos vertailukohteen tuotos/panos Vertailu voi tapahtua - suoritusstandardiin (tavoitevertailu) - toisiin yksikköihin (poikkittaisvertailu) - omaan kehitykseen (pitkittäisvertailu) 16 Esim. tehokkuudesta (Glynn 1993) Yksikkö: Apteekki * 2 farmaseuttia 35 tuntia/viikko * käsittelevät reseptilääkkeitä * suoritusstandardi: 6 reseptiä/tunti/hlö Tuottavuus = (Productivity) 462 res/viikko = 6,6 resept./tunti 2 hlöä x 35 tuntia Tehokkuus = (Efficiency) 6,60 = 110 % 6 Toiminta on ylittänyt standardin ja tästä syystä se on hyvin tehokasta 17 Erilaisia tuottavuuden näkökulmia A. Kokonaistuottavuus ja osatuottavuus kokonaistuottavuus kaikki panokset ja tuotokset osatuottavuus yksittäinen tuotannontekijä, esim. henkilö tai henkilöstö ja sen tuotokset 18 6

7 B. Tuottavuuden tarkastelutasoja Edellyttää rahatalouden mittaria Kansantalouden tuottavuus Aggregointiongelma Valtion tuottavuus Kuntien tuottavuus Toimialojen tuottavuus Organsaatioiden tuottavuus Reaalitalouden mittari (myös raha) Tuotannontekijälajin tuottavuus Yksittäisen tuotannontekijän esim. henkilön tuottavuus 19 c. Tuottavuus ja taloudellisuus ovat suhdekäsitteitä Tuottavuuden/taloudellisuuden tunnuslukua on verrattava johonkin ennenkuin voidaan sanoa jotakin tuottavuuden tasosta. vrt. kannattavuus a. pitkittäiskehityksenä indeksimallit minne ollaan menossa b. poikittaisvertailut parametriset ei-parametriset DEA, tuottavuuden määritelmän mukainen perusmuoto Perusmuodossaan panoksia ja tuotoksia pitäisi mitata reaalitalouden fyysisillä mittayksiköillä tutkinnot (40 kpl) = 20 opettajat (2) Panoksien ja/tai tuotoksien lukuisuus ja yhdistäminen tuovat mukaan yhteisen rahamitan 21 7

8 2. Rahamitta markkinasektorilla ja aggregoiduissa mittauksissa a. rahamitta: a. suoritteiden rahamääräinen arvo tuotannontekijä esim. tuotto (suoritteiden määrä x hinta) henkilö Paljonko tuotannontekijä synnyttää tuottoja (liikevaihtoa)? 22 b. tuotannon rahamääräinen arvo/ tuotannontekijän rahamääräinen arvo esim. tuotto (suoritteiden määrä x hinta) kustannukset (hlöstön palkkasumma) Paljonko tietyllä kustannuksella saadaan tuottoja (liikevaihtoa)? Tuottavuuteen vaikuttaa sekä panosten että tuotosten arvon muutokset. 23 Julkishallinnon toiminnan tuottavuuden mittaaminen 1. Markkinoilla panoksilla ja tuotoksilla on raha-arvo, mittaaminen on helpompaa 2. Julkishallinnon palvelut pääosin maksuttomia. Tuotospuolella ei usein ole markkinoiden osoittamaa raha-arvoa! > aiheuttaa joukon ongelmia 24 8

9 Tuotospuolen ongelmia 1. Mitä tuotos sisältää ja miten sen muutokset otetaan huomioon? a. suoritteet vai vaikuttavuus? Hyvinvointipalveluissa tavoitellaan vaikuttavuutta! b. tuotoksen määrä, sisältö ja laatu c. kohdentuminen tarkoituksiin 2. Yrityisen tuotosta voidaan kuvata helposti tuotannon markkinahinnalla. Sisältää > määrän, laadun, vaikuttavuuden ja kohdentumisen 25 VAIKUTTAVUUS (effectiveness) Keskustellaan paljon eri sektoreilla Google! vaikuttavuus effectiveness Ei uusi käsite Kiinnostus kasvaa koko ajan Valtion talousarviolaki ja -asetus 26 Kolme tapaa määritellä vaikuttavuus sinänsä Tapa 1: Muutoksen aikaansaamista tai muutoksen estämistä (säilyttämistä) = vaikutus Tapa 2: Tavoitteiden tai odotusten toteutumisen aste Tapa 3: Kykyä saada aikaan vaikutuksia 27 9

10 TAPA 1. Vaikuttavuus toimenpiteen ja ei-toimenpiteen erotuksena = with treatment or without treatment Kehitys toteutettaessa toimenpide with treatment Vaikutus: muutos tai muutoksen estäminen Kehitys ei-toimenpidettä - without treatment 28 Tapa 2. Vaikuttavuus tavoitteiden saavuttamisen asteena vaikutukselle asetetaan tavoite (myös odotus) Kehitys toimimisen vaihtoehdossa Tavoiteltu vaikutus (esim. TA) Toteutunut vaikutus Kehitys toimimattomuuden vaihtoehdossa

11 31 Kuntien toiminnan tuotos tilastokeskuksen tilastoinnissa Tuotoksena käytetään taloustoimea tuotos perushintaan Taloustoimen muu markkinaton tuotos, (sis.edelliseen) volyymin laskennassa käytetään Tilastokeskuksen keräämiä kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tietoja Opetushallituksen ja tilastokeskuksen oppilaitostilastojen koulutuksen volyymiä kuvaavia tietoja Stakesin tuottamia terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden tomintaa kuvaavia tilastoja tutkimustietoja 32 Miten tuotos huomioidaan tilastoissa? volyymimittarit ovat sellaisenaan puutteellisia Hyödynnetään sijaismittareita esim. Perusterveydenhoidon vuodeosasto RUG Erikoissairaanhoito DRG Sosiaalipalvelut RAI 33 11

12 Mitähän tuottavuuden parantaminen oikeasti tarkoittaa kuntien toiminnassa? 1. Kaikki tuottavuuden parantamisen vaihtoehdot eivät tule kysymykseen 2. Panospuolen tekijät - suoritteet saattavat lisääntyä tai vähentyä Yksittäisten voimavaralajien pienentämistä? 3. Tuotospuolen tekijät laatu ja vaikuttavuus näyttää hukkuvan mittarista tuotosten vähentäminen ei paranna tuottavuutta ellei se johda panosten suurempaan vähenemiseen 34 Mihin lopulta tähtää? 1. Kokonaismenojen kasvun hillintää Osaoptimointiongelmat kunnan tuottavuus vs. vastuuyksikön tuottavuus 2. Henkilöstön määrän kasvun hillintä Kasvua voi hillitä ulkoistamalla! 35 12

Mitä tarkoitetaan kuntatalouden tuottavuudella? Mikko Mehtonen

Mitä tarkoitetaan kuntatalouden tuottavuudella? Mikko Mehtonen Mitä tarkoitetaan kuntatalouden tuottavuudella? Mikko Mehtonen Lyhyt käsitekertaus Tuottavuus = tuotos / panos» Paljonko panoksilla saadaan aikaiseksi tuotosta, yhdellä panoksella aikaansaatu tuotos» Kuvataan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007

TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007 Atte Honkasalo TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUS 2002 2007 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 7/2008 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 7/2008 Atte Honkasalo

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina 2002-2007

Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina 2002-2007 Vantaan hyvinvointipalveluiden kokonaistuottavuus vuosina 2002-2007 Tarkastuslautakunta 25.2.2009 Raportti, taitto Atte Honkasalo, tuottavuustutkija, ulkoinen tarkastus, atte.honkasalo@vantaa.fi, puh.

Lisätiedot

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa?

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Sivu 1/13 Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Tuottavuustilasto ei kerro palvelujen onnistumisesta Palvelut maksetaan veroina Laatu voidaan ymmärtää monella tavalla Julkisten

Lisätiedot

10 oppia kuntataloudesta

10 oppia kuntataloudesta Kunta talouden lukujen takana Pentti Meklin Kunnallistalouden emeritusprofessori Tampereen yliopisto Lotta-Maria Sinervo HT, Kunnallistalouden yliopistonlehtori Tampereen yliopisto 1 10 oppia kuntataloudesta

Lisätiedot

Kuntatalous. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.

Kuntatalous. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntatalous Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta palvelujen järjestäjänä, tuottajana ja rahoittajana 1 (2) Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet

Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampereen yliopisto 8.6.2011 Yliopistotutkija Olavi Kallio Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu (JKK)

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kaupungit tilaajina ja tuottajina

Kaupungit tilaajina ja tuottajina Kaupungit tilaajina ja tuottajina Kokemuksia ja näkemyksiä Jyväskylän, Tampereen ja Turun toimintamallien uudistushankkeista Olavi Kallio Juha Pekka Martikainen Pentti Meklin Tuija Rajala Jari Tammi Tampereen

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petra

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI Hannu Rantanen Jami Holtari YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI ISBN 951-764-311-X ISSN 0784-7688 1999 ALKUSANAT Tässä raportissa luodaan katsaus yrityksen suorituskykyyn osa-alueineen ja ulottuvuuksineen

Lisätiedot

TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA

TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA Pekka Etelälahti Tampereen Yliopisto Taloustieteiden laitos Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 1 Sisällys: TAUSTAKSI...5 Artikkelin

Lisätiedot

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Oikein mitoitetut tehtävät, 0 Oikein mitoitetut tehtävät, Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi 1 Oikein mitoitetut tehtävät, Suomen Yrittäjät: Oikein

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

JOHDON LASKENTATOIMEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA KEHITTÄMIS- TARPEET ERILAISISSA KUNNALLISISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ

JOHDON LASKENTATOIMEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA KEHITTÄMIS- TARPEET ERILAISISSA KUNNALLISISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Salme Näsi Arja Hokkanen Jaana Latvanen JOHDON LASKENTATOIMEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA KEHITTÄMIS- TARPEET ERILAISISSA KUNNALLISISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta

Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jari Vaine, erityisasiantuntija/rahoitusala Rahoitusmarkkinat muutoksessa Talouden

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

BUDJETTIEROANALYYSIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VALTION TILIVIRASTOJEN MAKSULLISESSA TOIMINNASSA Case: AKE, Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos ja VTT

BUDJETTIEROANALYYSIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VALTION TILIVIRASTOJEN MAKSULLISESSA TOIMINNASSA Case: AKE, Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos ja VTT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos BUDJETTIEROANALYYSIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VALTION TILIVIRASTOJEN MAKSULLISESSA TOIMINNASSA Case: AKE, Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos ja VTT Finanssihallinto

Lisätiedot

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen Olli Martikainen Miikka Palvalin Ilona Peltonen Paula

Lisätiedot