Tutkimuksen tausta. Työkokemus vuodesta Ympäristölähtöinen opetuksen eheyttäminen - Oppilailta saatu palaute

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksen tausta. Työkokemus vuodesta 1998 - Ympäristölähtöinen opetuksen eheyttäminen - Oppilailta saatu palaute"

Transkriptio

1

2 Tutkimuksen tausta Luokanopettajan opinnot Musiikin ja liikunnan erikoistumisopinnot - Pro Gradu ympäristökasvatuksesta - Leirikouluopettajana toimiminen Työkokemus vuodesta Ympäristölähtöinen opetuksen eheyttäminen - Oppilailta saatu palaute Terveystiedon aineenopettajaopinnot Terveystiedon ja ympäristökasvatuksen välinen yhteys

3 Ympäristö- ja terveyskasvatuksen yhteisiä piirteitä Molemmissa tärkeää: - arvo- ja asennekasvatus - kuluttaja- ja mediakasvatus - yleissivistävän tiedon hankinta - herkkyys terveyteen ja ympäristöön - sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelu - arkipäivän taitojen harjoittelu (esim. Wahlström, Kannas)

4 Tarvitaanko jotain muuta? - Onko ympäristö- ja terveyskäyttäytyminen ainoastaan henkilökohtainen valinta? - Nähdäänkö tavoitteet ja toiminta lineaarisena suorana, jonka päässä on ympäristö ja terveysvastuullinen käyttäytyminen => vrt. Hungerford & Volk

5 Kriittinen lähestymistapa Opettaminen kulttuurisena reflektiona ja kulttuurin muutokseen tähtäävänä toimintana: - hyvä ympäristö ja terveys kulttuurisesti ymmärrettynä ilmiönä - yhteiskunnassa vallitsevat ympäristö- ja terveysarvot => taloudellinen investointi? - kulttuurin luomisen ja sen muuntamiseen liittyvät prosessit => aktiivinen kansalaisuus (esim. Louhimaa 2002)

6 Mutta mitä tämä on käytännössä? Miten alakoululainen ohjataan tällaiseen ajattelun => kohtaavatko sfääri ja käytäntö? Mikä on opettajan rooli => onko opettaja vallitsevan ajattelutavan tallentaja vai aktiivinen uudistaja (vrt. Freire, Castelss) Millaisin välinein tällaista oppimista voidaan toteuttaa?

7 Tutkimuksen tehtävä Tutkimuksen tehtävä on kehittää menetelmiä, jotka edistävät kognitiivista, toiminnallista ja sosioemotionaalista oppimista Tutkia jaksoille asetettujen tavoitteiden toteutumista Tutkia opettajan, oppilaiden ja vanhempien sekä muiden tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksia oppimistilanteista ja pedagogisesta toiminnasta

8 Opetuksen tavoite Tavoitteena on käsitteiden, toiminnan ja dialogin avulla: - oppia tulkitsemaan omaa toimintaansa kulttuurisena ilmiönä - tukea identiteetin rakentumista - tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista - oppia ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia ja syy- ja seuraussuhteita - kehittää metaoppimiseen liittyviä taitoja - lisätä oppilaan fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana => Eheytetty koulupäivä!

9 Pedagogista toimintaa ohjaava kriittisen oppimisen kehämalli Henkilökohtaisen merkityssuhteen luominen opiskeltavasta ilmiöstä Käsitteiden kriittinen tarkastelu Aktiivinen oppimistilanne Oppimistilanteen kriittinen reflektointi

10 Käsitekartan käyttö ensimmäisessä jaksossa Oppilas teki jakson aikana 7 käsitekarttaa: - ennakkotiedot - hermosto - näkeminen - kuuleminen - ruoansulatuselimistö - sydän- ja verenkiertoelimistö - tuki- ja liikuntaelimistö => koetilanteessa oppilas sai hyödyntää käsitekarttojaan.

11 Koekysymykset: 1. Näet puun oksalla värikkään linnun, joka laulaa kauniisti. Kerro mitä aisteja tarvitset ja miten ne toimivat, jotta voit kokea tämän. 2. Tulet koulusta kotiin ja sinulla on nälkä. Mitä ja millä perusteella valitset välipalaksi (ruoka ja juoma). Mitä ravintoaineita saat tästä välipalasta? Kerro lisäksi välipalan reitti ruoansulatuselimistössäsi. 3. Juokset näen ylös, sinua hengästyttää ja jaloissa on väsymyksen tunne. Mistä tämä johtuu? Mitä tuki- ja liikuntaelimistön osia tarvitsit, jotta juoksusuoritus oli mahdollinen?

12 Analyysimenetelmät Categorial-content analysis - Koekysymykselle oli asetettu hyvän osaaminen kriteerit (käsitteet) => etsin vastauksista ilmaisuja, joiden perusteella arvioin, toteutuivatko asetetut tavoitteet vastauksessa Holistic-content analysis - Koekysymys arvioitiin yleiskuvan perusteella luokkiin tavoitteet ylitetty, tavoitteet saavutettu, tavoitteet eivät toteutuneet

13 Käsitekarttamenetelmän avulla kognitiiviset tavoitteet saavutettiin hyvän osaamisen (8) kriteereihin nähden seuraavasti: Tavoite ylitetty Tavoite saavutettu Tavoite ei toteutunut Kuuloaisti Näköaisti Ravinto Tuki- ja liikuntaelimistö

14 Käsitekartta-essee- menetelmän plussat 1. Käsitekartta- essee menetelmä yhdistettynä tutkivaan oppimiseen auttoi oppilasta ymmärtämään arkipäivänelämään liittyvät ilmiöt kokonaisvaltaisesti. 2. Oppilas pystyy menetelmän avulla käyttämään opittuja käsitteitä sekä ilmaisemaan oppimansa käsitteet mielekkäänä tekstinä. 3. Tämä menetelmä antoi oppilaalle mahdollisuuden tuoda erityistietämystään esiin perinteistä koulukoetta joustavammin.

15 Käsitekartta-essee- menetelmän miinukset Menetelmä ei mahdollistanut: 1. Tunteiden ilmaisua 2. Asioiden omakohtaista tulkintaa 3. Kriittisiä kysymyksiä 4. Metaoppimista

16 Siirtyminen päiväkirjaoppimiseen Kertoessaan oppimiskokemuksistaan päiväkirjaan oppilas toi vapaan kirjoittamisen avulla: 1. Oppimistilanteisiin liittyviä käsitteitä Kun kokeilimme kuinka monta desibeliä on käytävässä ja tulos oli 99dB ja tässä luokassa oli (opettajaa odottaessa) 102 db. Aika paljon, eikö? (P6) 2. Kulttuurista reflektiota Monella on syy siihen, että ei käytä kypärää oli se, että näyttää tyhmältä tunnissa oli kivaa, kun puhuimme yhdessä luokan ja opettajan kanssa paljon (T1)

17 3. Tunteiden ilmaisua ja omaa oppimistaan koskevaa pohdintaa ensiksi esityksestä ei meinannut tulla mitään, mutta loppujen lopuksi esityksestä tuli mun mielestä ihan hyvä ei tunteita muuta, paitsi opin esittämään esityksiä ilman turhaa pelkoa.( ) Opin sen, kuinka hankalaa olisi elää ilman näkö- tai tunto tai muita aisteja. Käy sääliksi kuulovammaisia. (T10) Sanoin opelle, et me voitais tehdä tollanen tunti uudestaan (liikuntatehtäviä pururadalla). Silleen oppii paremmin biologiaa, kun se oli bilsan tunti, ja muutenki se oli tosi hauskaa (T9)

18 4. Kriittisiä kysymyksiä ja / tai parannusehdotuksia Ekan kysymykseen (miten liikennemääriä saataisi vähenemään) minä laitoin, että käytettäisi enemmän bussia ja junaa ja niitten pitäis olla halvempia ja bussien pitäis tulla useemmin. Toiseen minä (miksi tupakoidaan) laitoin, että ne polttaa, koska muutkin polttaa ja kun polttaa tarpeeksi, jää koukkuun, koska se alkaa maistua hyvältä (P10) (ehdotus liikennemäärien vähentämiseen) Bensan määriä voisi pistää kalliimmaksi. Silloin busseille tulisi joku etukortti. Myös bussimatkojen hintoja voisi vähentää.. (P1)

19 Päiväkirjaoppimisessa tavoitteena: 1. Oppitunnilla käytyjen käsitteiden määrittely 2. Omakohtaisen pohdinnan harjoittelu: - tiedon taustalla olevien arvojen tarkastelu - yhteiskunnassa vallitsevien arvojen tarkastelu 3. Omien oppimaan oppimiseen liittyvien taitojen harjoittelu (kirjoittaminen, piirtäminen, käsitekartta, valmiin kuvan tarkastelu, diagrammien tekeminen )

20 Lähteet: Castels, M The power oh identity. Oxford. BlackwellUniversity Press. Freire, P Sorrettujen pedagogiikka. Suomentaja Joel Kuortti. T. Tomperi (toim). Jyväskylä: Vastapaino. Hungerford, H.R. & Volk, T.L Changing Learner Behavior Through Environmental Education. Journal of Environmental Education 21 (3) Kannas, L Terveyskasvatuksen perusteet. Luento Helsinki. diakonissalaitos. Louhimaa, E Luonnon sosiaalinen konstruointi, ympäristödiskurssit ja ympäristöön orientoiva kasvatus. Tutkimus institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisista rakenne-ehdoista ja kulttuuristen mahdollisuuksien kentistä. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Sosiologian ja naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaos. Oulun yliopisto. E56. Wahlström, R Kokemuksellinen oppiminen ympäristökasvatuksessa. Teoksessa Käpylä, M. & Wahlström, R. (toim.) Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 17.

Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä

Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä Mari Rantakare Mari Rantakare Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä Artikkelin taustaa Taidekasvatuksen tavoitteita määriteltäessä on tärkeää erottaa taide ja taito. Taiteen tekeminen vaatii kyllä taitoa,

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6 YHTEISTYÖSSÄ: Syöpäjärjestöt RAHOITTAJAT: OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN

Lisätiedot

Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus. Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa

Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus. Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) Tietoa, taitoja

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto?

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Laura Viljamaa Lopputyö Tammikuu 2015 Erilliset erityisopettajaopinnot, ELO Erityispedagogiikka, OKL Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 2 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2010 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Musiikin ja liikunnan oppilasarviointi luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Musiikin ja liikunnan oppilasarviointi luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä TAMPEREEN YLIOPISTO Musiikin ja liikunnan oppilasarviointi luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pelaten ja leikkien yhdessä kohti haluttua päämäärää Toimintatutkimus matematiikan toiminnallisesta opetuksesta alkuopetuksessa

Pelaten ja leikkien yhdessä kohti haluttua päämäärää Toimintatutkimus matematiikan toiminnallisesta opetuksesta alkuopetuksessa T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Pelaten ja leikkien yhdessä kohti haluttua päämäärää Toimintatutkimus matematiikan toiminnallisesta opetuksesta alkuopetuksessa Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Ajattelua monipuolisesti aktivoivat tehtävät yläkoulun suoranyhtälön opetuksessa

Ajattelua monipuolisesti aktivoivat tehtävät yläkoulun suoranyhtälön opetuksessa Ajattelua monipuolisesti aktivoivat tehtävät yläkoulun suoranyhtälön opetuksessa Henri Heiskanen Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2014 Fysiikan ja matematiikan laitos Itä-Suomen yliopisto i Henri Heiskanen

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Tutkimusraportti 31.5.2010 Oppimisen ja koulutusteknologian maisteriohjelma Edutool Saara K

Tutkimusraportti 31.5.2010 Oppimisen ja koulutusteknologian maisteriohjelma Edutool Saara K Tutkimusraportti 31.5.2010 Oppimisen ja koulutusteknologian maisteriohjelma Edutool Saara K Sisällys Johdanto... 3 1. Teoreettiset lähtökohdat... 4 1.1. Mitä motivaatio on?... 4 1.1.1. Motivaatiotutkimuksen

Lisätiedot

Sinikka Ojanen. Taustaa

Sinikka Ojanen. Taustaa SINIKKA OJANEN Sinikka Ojanen Ovatko teoria ja käytäntö jo yhdistyneet opetusharjoittelussa? Taustaa Tutkinnonuudistus suuntasi opettajankoulutuksen kehittämistä 1970- ja 1980-luvulla, kun opettajaseminaareista

Lisätiedot

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Tutkimukset Elina Kontu Raija Pirttimaa Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Lyhyesti määriteltynä kehitysvammaisuus on toiminnallinen tila, joka alkaa lapsuudessa ja jossa älyllisiin rajoituksiin

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot