Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI"

Transkriptio

1 Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Voimassa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Kuvallisen ilmaisun alan kuvaus ja arvoperusta Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tavoitteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelu Kaarisillassa Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Mukautettu arviointi ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kuvan toteuttaminen, 10 ov Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, kuva-artesaanille pakolliset tutkinnon osat Havainto ja ilmaisu, 15 ov Kuvataiteen menetelmillä työskentely, 20 ov Kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt ja yrittäjyys, 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Maalaus, 10 ov Kuvanveisto, 10 ov Taidegrafiikka, 10 ov Tila-aikataide, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Piirustus ja maalaus, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Piirustus ja maalaus, syventävä 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Kolmiulotteinen taide, 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Kolmiulotteinen taide, syventävä 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Painettu taide, 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Painettu taide, syventävä 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Näyttelykäytännöt, 5 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Äidinkieli, ruotsi Äidinkieli, saame Äidinkieli, viittomakieli Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla Äidinkieli, suomi toisena kielenä Äidinkieli, ruotsi toisena kielenä Äidinkieli, suomi viittomakielisille Äidinkieli, romani Toinen kotimainen kieli... 66

3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Toinen kotimainen kieli, suomi, 2 ov Vieras kieli Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Vieras kieli, B-kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ympäristötieto, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov Kuntoilun perusteet (4 ov) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Kuvallinen ilmaisu, 3 ov Musiikkityöpaja 3 ov Kankaanmaalauksen työpaja, 3 ov Keramiikan työpaja, 2 ov Liikunta/ratsastus, 2 ov Kansainvälisyyskurssi, 1 ov Draamapaja, 1 ov Taideprojekti, 4 ov OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö huolto Terveydentilavaatimukset kuvallisen ilmaisun ammatillisessa peruskoulutuksessa LIITTEET

4 1 1 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Kuvallisen ilmaisun alan kuvaus ja arvoperusta Kuvallinen ilmaisu kuuluu kulttuurialaan. Alan ammattilaiset työskentelevät graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen erilaisissa tehtävissä. Kuvallisen ilmaisun tehtävänä on näkyä yhteiskunnassa keskustelun herättäjänä, visuaalisena suunnitteluna sekä tarkoituksenmukaisina teoksina sekä tuotteina. Kuvallisella ilmaisulla on yhä tärkeämpi rooli yhteiskunnassa tapahtuvassa viestinnässä ja se on merkittävä osa ihmisten arkea. Kuvallisen ilmaisun työtehtävät ovat moninaisia. Alan teokset ja tuotteet tulevat päivittäin vastaan eri viestintäkanavissa ja tiloissa. Graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen aloille valmistuvat sijoittuvat viestintää tuottavien yritysten ja yhteisöjen palvelukseen tai he voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina. Alalla työskentelevältä vaaditaan teknisen osaamisen lisäksi yhteistyö-, verkostoitumis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoa. Asiakkaita ja kohderyhmiä ovat kaikki yhteiskunnassa toimivat tahot. Graafisen suunnittelun julkaisuja, tiedotteita, mainoksia, pakkauksia, liikemerkkejä, www-sivuja ym. tilaavat valtionhallinto, erilaiset julkisyhteisöt ja yhdistykset sekä suuret ja pienet yritykset. Kuva- ja mediataide tarjoaa ihmisille kokemuksia gallerioiden näyttelyissä tai useissa julkisissa tiloissa. Valokuvat ovat osa jokapäiväistä elämäämme lehti- ja mainoskuvina. Valokuvia käytetään myös osana graafista suunnittelua esitteissä, katalogeissa, internetissä tai muualla. Alan ammattitaito vaatii kykyä yhdistää kulttuuriin ja traditioon sidottu sisällöllinen osaaminen välineiden ja ohjelmien hallintaan. Digitalisoituminen sekä ohjelmien ja laitteistojen muutokset aiheuttavat jatkuvan ammattitaidon päivittämistarpeen, joten elinikäinen oppiminen on sisäistettävä osaksi ammattitaitoa ja sen kehittämistä. Kuvallisen ilmaisun eri viestintämuotojen ja -kanavien muutokset aiheuttavat tulevaisuudessa uusia ammattitaitovaatimuksia ja kehityksen ennakoimattomuutta alaa kohtaan. Tekijänoikeuksien tunteminen ja niiden noudattaminen on osa alalla vaadittavaa ammattitaitoa.

5 Kuvallisen ilmaisun keskeinen tehtävä on edistää yhteiskunnan visuaalista kulttuuria. Alan toimintaa ohjaa luovuus, yksilöllisyys, vuorovaikutteisuus ja suvaitsevaisuus. Alan ammattilaiset toimivat vastuullisesti. Kuvallisen alan toimijat edistävät tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan kulttuurin kehitystä. Sen lähtökohtina ovat esteettisyys, eettisyys ja yhteisöllisyys. Alalla on kyettävä tuottamaan merkityksellisiä viestejä ja kuvia. Tämä edellyttää alalla työskentelevältä tarkkaa havainnointikykyä, kuvallista näkemystä ja ilmaisukykyä sekä tradition tuntemista. 2 Kuvallista ilmaisua voidaan lähestyä sekä asiakaslähtöisesti että omaehtoisesti ja toimia näin yhteiskunnassa useissa eri rooleissa. Teokset voivat olla keskustelun herättäjiä ja kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä tai ne voivat palvella ihmisiä heidän arjessaan. Laaja-alaisuus ja vastuullisuus ovat alan keskeisiä arvoja. Visuaalisen alan tekijöiden on oltava tietoisia tuotteidensa / teostensa vaikutuksista ja kannettava vastuunsa niistä. Heidän tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä voidaan edistää valitsemalla luontoystävällisiä materiaaleja ja tekniikoita. Ympäristöä kuormittavat aineet varastoidaan huolellisesti ja ne lajitellaan asianmukaisesti jatkokäsittelyä varten. 1.2 Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tavoitteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella kuva-artesaanilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella siten, että tutkinnon suorittanut voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto sisältää työ-, elinkeino- ja kulttuurielämästä lähtöisin olevat graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen koulutusohjelmat tai osaamisalat, jotka eroavat toisistaan työmenetelmien ja/tai erityisosaamisen perusteella. Kuva-artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, ja hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä nähdä työnsä osana ympäristöä ja suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Hän osaa ottaa työssään huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät. Kuva-artesaani on luotettava, laatutietoinen, esteettisyyttä ymmärtävä, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän tekee työnsä ammattialaa koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Kuva-artesaanilla on yrittämisen perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen yritystoiminnan periaat-

6 teita noudattaen. Hän ottaa työssään huomioon kulttuurisen, sosiaalisen, ekonomisen ja ekologisen kestävän kehityksen tavoitteet. 3 Kuva-artesaani osaa suunnitella työnsä ja aikataulunsa. Hän osaa tehdä ammattialansa materiaali- ja kustannuslaskelmia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Kuva-artesaani noudattaa ja ylläpitää turvallisia työmenetelmiä ja työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostavaa työturvallisuuskulttuuria, joka sisältää työturvallisuutta sekä terveyttä ja työkykyä edistävän toiminnan. Kuva-artesaani osaa käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa. Kuva-artesaani osaa ilmaista itseään selkeästi ja toimia yhteistyökykyisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän toimii tuloksellisesti ja palvelualttiisti erilaisissa olosuhteissa. Kansainvälisesti toimivan kuva-artesaanin taitoja ovat kielitaito sekä kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen ja sen oloihin mukautuminen. Kuva-artesaani toimii suomalaisen kulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kansainvälistyvässä maailmassa. Kuvallisen ilmaisun kuva- ja mediataiteen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kuva-artesaani osaa toimia useilla kuva- ja mediataiteen toimialoilla toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän tuntee kuva- ja mediataiteen materiaaleja sekä työtapoja ja erikoistuu valitsemiinsa tehtäviin. Hän osaa toimia luovasti, yhteistyökykyisesti, asiakaslähtöisesti sekä laatutietoisesti. Hän toimii työskentelyssään kustannustietoisesti ja taloudellisesti. Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelman suorittaneella on valmius kehittää sekä jakaa osaamistaan avoimesti yhteistyössä sekä oman alansa että toisten alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Hän osaa markkinoida ja tuotteistaa työtään muuttuvassa yhteiskunnassa. Hän toimii aloitteellisesti ja luottamusta lisäten sekä noudattaa kuluttajansuoja- sekä tekijänoikeuslakeja. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelu Kaarisillassa Koulutuskeskus Salpaus järjestää yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa kuva- ja mediataiteen koulutusohjelman erityisopetuksena. Opetus toteutetaan Kaarisillan Taide- ja toimintakeskuksessa Nastolassa. Koulutus on tarkoitettu visuaalisesti suuntautuneille henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opiskelussa vammaisuuden tai sairauden vuoksi. Kaarisillan toiminta perustuu kulttuurisen demokratian ajatukselle, jonka mukaan taide ja

7 kulttuuri kuuluvat kaikille. Periaatteena on että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat työllistyä taiteilijoina, joko tuetusti tai itsenäisesti. Opiskelijoita kannustetaan ja valmistetaan toimimaan taidemaailmassa tasavertaisina muiden taiteilijoiden kanssa. 4 Opetuksen lähtökohtana on yksilön kunnioittaminen. Opetus järjestetään pienryhmissä, mikä mahdollistaa hyvin erilaisten tarpeiden huomioinnin. Koulutuksen tavoite on tuoda yksilön voimavaroja esille ja tukea häntä oman ilmaisun ja kuvakielen vahvistamisessa. Opetus rakennetaan oppilaan mahdollisuuksiin luottaen, ei rajoitteisiin, kuten vammaan tai sairauteen ja sen mukanaan tuomiin vaikeuksiin tuijottaen. Opetuksen järjestämistä koskevilla ratkaisuilla pyritään siihen, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. Ammattitaitovaatimuksia ei ole kavennettu tai yksinkertaistettu. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteerit on mukautettu. Tutkinnon perusteiden ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointi ovat liitteenä (liite 7). Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien mukautetut arviointikriteerit ovat liitteenä (liite 8). Tutkinnon perusteiden vapaasti valittavien tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointi ovat liitteenä (liite 9). Kaarisillassa hyödynnetään laajasti oppiaineiden välistä integraatiota. Kuva- ja mediataiteen ammattiopinnot sisältävät paljon käytännön tekemistä. Taiteelliseen työskentelyyn yhdistetään monia teoreettisempiakin asiakokonaisuuksia, kuten taidehistoriaa, luonnontieteitä tai kieliä. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään muusikoiden ja kuvaartesaanien koulutusohjelmien välillä. Opiskelun tukemiseksi Kaarisillassa on kiinnitetty paljon huomiota tilojen toimivuuteen. Tilat on kunnostettu erityisryhmiä varten ja ne ovat varustukseltaan ajanmukaiset. n kokonaishyvinvointia tukevat monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja ympäröivä luonto. Arkkitehtuuriset ja sisustukselliset ratkaisut on tehty silmälläpitäen oppimisympäristön harmonisuutta edistäen opiskelijan keskittymistä. Myös ilmapiirin harmonisuuteen kiinnitetään huomiota. n ja opettajan suhteessa korostetaan dialogisuutta ja molemminpuolista kunnioitusta. Jokaisen persoonallisuudelle annetaan tilaa niin opetustilanteissa kuin ilmaisussakin. 1.4 Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostuminen Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov.

8 4.1 Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa Kuvan toteuttaminen, 10 ov 4.2 Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, kuva-artesaanille pakolliset tutkinnon osat Havainto ja ilmaisu, 15 ov Kuvataiteen menetelmillä työskentely, 20 ov Kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt ja yrittäjyys, 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, valittava yhteensä 30 ov Maalaus, 10 ov Kuvanveisto, 10 ov Taidegrafiikka, 10 ov Tila-aikataide, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Piirustus ja maalaus, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Piirustus ja maalaus, syventävä 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Kolmiulotteinen taide, 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Kolmiulotteinen taide, syventävä, 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Painettu taide, 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Painettu taide, syventävä, 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnot osat: Näyttelykäytännöt, 5 ov 4.4 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov 4.5 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 20 OV 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 5.2 Pakollisten opintojen valinnaiset lisäosat Pakolliset (16 ov) 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Valinnaiset (4 ov) 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA (10 OV) 6.1 Kuvallinen ilmaisu, 3 ov 6.2 Musiikkityöpaja, 3 ov 6.3 Kankaanmaalauksen työpaja, 3 ov 6.4 Keramiikan työpaja, 2 ov 6.5 Liikunta/ratsastus, 2 ov 6.6 Kansainvälisyyskurssi, 1 ov 6.7 Draamapaja, 1 ov 6.8 Taideprojekti, 4 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov.

9 Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostuminen - taulukossa. 6 voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja, jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon

10 suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. 7 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

11 Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 8 Ammattietiikka toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja.

12 Matematiikka ja luonnontieteet käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 9 Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 1.6 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. 2 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 14 ) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma, jonka tulee perustua tässä asiakirjassa oleviin perustutkinnon perusteisiin. Sen tulee sisältää toimenpiteet koulutukselle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseksi (L 630/1998, 5 ). Opetussuunnitelma tulee hyväksyä erikseen suomen-, ruotsin- ja saamenkieliseen koulutukseen sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaan koulutukseen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma on julkinen asiakirja. Opetussuunnitelma säätelee ja ohjaa koulutuksen järjestäjän toteuttamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. n oikeusturvan takaamiseksi opetussuunnitelman tulee antaa opiskelijalle riittävät tiedot tutkintoon sisältyvistä tutkinnon osista ja opinnoista, arvioinnista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opetussuunnitelma on laadittava siten, että se mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset ammatillisten opintojen valinnat sekä lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen. Opetussuunnitelma toimii myös sisäisen ja ulkoisen arvioinnin

13 pohjana ja antaa mahdollisuuden arvioida koulutuksen järjestäjän toteuttaman koulutuksen vaikuttavuutta. 10 Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulutuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet, saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen kaikkina työpäivinä, myös työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen aikana. Opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten yhteisen osan ja tutkintokohtaisesti eriytyvät osat Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää ainakin tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävien tutkinnon osien (perustutkintoa laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen -arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää toimielimen hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista

14 paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisten lisäosien tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 ) on säädetty opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintojen valintoihin ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 3, 4, 12a ) opinnoista tiedottamisesta ja opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta. Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan Mukautettu arviointi ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma arvioinnissa noudatetaan tutkinnon perusteiden mukaisia arviointiperusteita. Arviointiasteikko tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on kolmiportainen: tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Mikäli opiskelija ei jossakin tutkinnon osassa saavuta tutkinnon perusteissa ilmaistuja T1-tason tavoitteita, opetus mukautetaan. Mukauttaminen tarkoittaa opetuksen ja oppimistavoitteiden yksilöllistämistä opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Mukautettu arviointi tapahtuu asteikolla tyydyttävä T1*, hyvä H2* ja kiitettävä K3*. Erityisopetuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti. Tässä opetussuunnitelmassa arviointiasteikko on mukautettu. Normaalit arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelman lopusta liitteenä. 11 Kiitettävä K3 n arvioinnin arviointiasteikko tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on kolmiportainen: T1, H2, K3. Hyvä Tyydyttävä H2 T1 Yleinen arviointiasteikko Mikäli tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita mukautetaan, arviointi tapahtuu asteikolla T1*, H2*, K3*. Kiitettävä* K3* Hyvä* H2* Tyydyttävä* T1* Arviointiasteikko mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein Erityisopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja opetus annetaan erityisopetuksena. HOJKSssa määritellään yksilölliset sisällöt kullekin opiskelijalle tarpeen mukaan. Koulutuskeskus Salpauksessa Kaarisillassa järjestettävässä koulutuksessa kaikille opiskelijoille laaditaan lähtökohtaisesti henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

15 3 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Koulutuskeskus Salpauksella ei ole näyttötutkinnon järjestämislupaa kuvallisen ilmaisun perustutkintoa varten. 4 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMAT- TITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kuvan toteuttaminen, 10 ov Ammattitaitovaatimukset tekee havaintoon perustuvia visuaalisen viestinnän teoksia tai tuotteita jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan tai tuotteissaan sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat noudattaa työaikoja ja aikatauluja suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä keskustelee omista kuvistaan sekä kuvien käytöstä hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria arvioi omaa toimintaansa. 1. Työprosessin hallinta Visuaalisen viestinnän teoksien tai tuotteiden tekeminen Ajankäyttö työskentelyssä Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Taulukon arviointi on mukautettu, normaalit arviointikriteerit ovat liitteenä opetussuunnitelman loppuosassa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. tekee avustettuna valmiiksi tekee ohjattuna valmiiksi visuaalisen tekee ohjattuna valmiiksi visuaa- visuaalisen viestinnän teoksia viestinnän teoksia tai lisen viestinnän teoksia tai tuot- tai tuotteita tuotteita teita, joista näkyy tekijän ilmaisu työskentelee avustettuna sovitun aikataulun mukaisesti työskentelee tuettuna sovitun aikataulun mukaisesti työskentelee ohjattuna sovitun aikataulun mukaisesti Oman toiminnan arviointi arvioi avustettuna omaa toimintaansa arvioi tuettuna omaa toimintaansa arvioi ohjattuna omaa toimintaansa

16 13 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien käyttö käyttää avustettuna työhön soveltuvia työmenetelmiä ja - välineitä käyttää avustettuna työhön soveltuvia materiaaleja ja työvälineitä käyttää ohjattuna työhön soveltuvia työmenetelmiä ja - välineitä käyttää tuettuna työhön soveltuvia materiaaleja ja työvälineitä 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuvien tulkinta keskustelee tuettuna kuvista keskustelee tuettuna kuvista ja niiden teknisestä laadusta käyttää ohjattuna työhön soveltuvia ja ilmaisun kannalta perusteltuja työmenetelmiä ja - välineitä valitsee ohjattuna työhön soveltuvia materiaaleja ja työvälineitä keskustelee ohjattuna kuvista ja niiden teknisestä laadusta Estetiikan huomioon ottaminen Kuvien sommittelu ja rajaus Värien käyttö Tyylipiirteiden erottaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö kertoo tuettuna teoksiensa tai tuotteidensa lähtökohdista tunnistaa tuettuna, että samaa kuvaa tai teosta voi käyttää eri tavoin tekee tuettuna huomioita kuvien tai teosten monitulkintaisuudesta sommittelee ja rajaa kuvansa avustettuna kertoo tuettuna teoksiensa tai tuotteidensa lähtökohdista sisällön ja toteutuksen näkökulmasta tunnistaa ohjattuna, että samaa kuvaa tai teosta voi käyttää eri tavoin tekee ohjattuna huomioita kuvien tai teosten monitulkintaisuudesta sommittelee ja rajaa kuvansa ohjattuna käyttää avustettuna värejä ja sävyjä kuvissaan käyttää ohjattuna värejä ja sävyjä kuvissaan erottaa tuettuna joitakin graafisen erottaa ohjattuna tavallisimpia suunnittelun, kuva- ja me- graafisen suunnittelun, kuva- diataiteen sekä valokuvauksen ja mediataiteen sekä valokuvauksen tyylejä ja tyylipiirteitä. eri tyylejä ja tyylipiir- teitä työskentelee avustettuna tutulla työskentelee tutulla tavalla ja tavalla tekee tuettuna erilaisia ratkai- käyttäytyy ja toimii tuettuna tilanteen vaatimalla tavalla suja käyttäytyy ja toimii ohjattuna tilanteen vaatimalla tavalla kertoo ohjattuna teoksiensa tai tuotteidensa lähtökohdista sisällön ja toteutuksen näkökulmasta tunnistaa ohjattuna kuvien tai teosten viestin muuttumisen eri yhteyksissä ja huomaa kuvien tai teosten yhteyksiä laajempiin kokonaisuuksiin tunnistaa ohjattuna kuvien tai teosten kulttuurisia sekä historiallisia viestejä ja sisältöjä sommittelee ja rajaa kuvansa ohjattuna sekä kertoo ohjattuna sommittelun viestinnällisistä tavoitteista käyttää värejä ja sävyjä monipuolisesti kuvissaan erottaa ohjattuna graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen eri tyylejä ja tyylipiirteitä työskentelee tutulla tavalla ja tekee ohjattuna erilaisia ratkaisuja käyttäytyy ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Taidehistoria, 5 ov maailman taiteen historia länsimaisen taiteen historia suomalaisen taiteen ja arkkitehtuurin historia mediakulttuurin historia Toteutustapa Opintojaksolla perehdytään kuvataiteen, arkkitehtuurin, valokuvan ja elokuvan historian pääpirteisiin kuvaesimerkkien ja näyttelyvierailuiden, sekä oman taiteellisen työskentelyn välityksellä. Pääpaino on länsimaisessa taiteessa ja suomalaisen taiteen kehitykses-

17 sä. Visuaalisen kulttuurin vaiheita tarkastellaan suhteessa yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yleiseen aate- ja kulttuurihistoriaan. 14 Oman kuvan työpaja, 5 ov toteutetaan kokonaan työssäoppien kuvallisen osaamisen hyödyntäminen työssäoppimisessa Toteutustapa hyödyntää kuvan tekemiseen liittyviä tietojaan ja taitojaan itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä ja/tai visuaalisen alan työssäoppimispaikassa. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla visuaalisen viestinnän työtehtävissä. Hän voi toimia itsenäisesti tai visuaalisen alan yrityksen työtehtävän mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta kuvien tulkinta, kuvien sommittelu ja rajaus sekä värien käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kuvan toteuttaminen näytetään itsenäisenä kuvallisena työskentelynä oppilaitoksessa ja/tai työssäoppien kuvataiteen tekemiseen liittyvässä työharjoittelupaikassa. Näyttö toteutetaan toisen opiskeluvuoden aikana, ja se kestää kahdesta kuuteen viikkoon. osoittaa tuntevansa visuaalisen kulttuurin taustoja ja teoriaa soveltamalla niitä omassa taiteellisessa työskentelyssään. osoittaa hallitsevansa kuvan tekemiseen liittyvät työvaiheet tekemällä kaksi- tai kolmiulotteisia kuvia itsenäisesti tai hyödyntämällä kuvan toteuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja visuaalisen alan työtehtävissä. Näyttöön sisältyy taiteellisen työskentelyn lisäksi valmiiden töiden tarkastelua ja opiskelijan itsearviointia. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta tyylipiirteiden erottaminen arvioidaan taidehistorian opintojaksoon liittyvien näytöstä erillisten tehtävien avulla.

18 4.2 Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, kuva-artesaanille pakolliset tutkinnon osat Havainto ja ilmaisu, 15 ov 1. Työprosessin hallinta Toteutus Havaintoon perustuva työskentely Oman toiminnan arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Materiaalien ja työvälineiden käyttö Työmenetelmien käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Värien käyttö Sommittelu Ammattitaitovaatimukset tekee havaintoon perustuvia kuvia hyödyntää käden ja silmän yhteistyötä työskentelee kuvataiteen välineillä ja menetelmillä käyttää kuva-, väri-, muoto-, ja tilasommittelun perustekijöitä työskentelyssään arvioi työtään ja keskustelee muiden kanssa. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Taulukon arviointi on mukautettu, normaalit arviointikriteerit ovat liitteenä opetussuunnitelman loppuosassa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee ja valmistaa teoksen työskentelee ja valmistaa teokneillneillä avustettuna annetuilla välisen ohjattuna annetuilla väli- välineillä tekee yksilöllisesti ohjattuna havaintoja ja toteuttaa avustettuna teoksensa niihin perustuen käyttää yksilöllisesti ohjattuna mallia ja/tai käden ja silmän yhteistyötä työskentelyssään arvioi avustajan kanssa työskentelyään ja toimintaansa tekee ohjattuna havaintoja ja toteuttaa teoksensa niihin perustuen käyttää ohjattuna mallia sekä käden ja silmän yhteistyötä työskentelyssään arvioi ohjattuna työtään, työskentelyään ja toimintaansa suhteessa tavoitteisiin työskentelee avustettuna joillakin kuva- ja mediataiteen keskeisistä materiaaleista ja välineistä työskentelee avustettuna joillakin kuva- ja mediataiteen keskeisistä työmenetelmistä työskentelee ohjattuna kuva- ja mediataiteen keskeisillä materiaaleilla ja välineillä työskentelee ohjattuna kuva- ja mediataiteen keskeisillä työmenetelmillä käyttää avustettuna värejä työskentelyssä sommittelee yksilöllisesti ohjattuna teoksensa paperille tai pohjalle tai tilaan käyttää ohjattuna värejä työskentelyssä ja kertoo tuettuna tekemistään värivalinnoista sommittelee ohjattuna teoksensa paperille tai pohjalle tai tilaan työskentelee ja valmistaa teoksen ohjattuna valitsemillaan tekee havaintoja ja toteuttaa teoksensa niihin perustuen käyttää ohjattuna mallia sekä käden ja silmän yhteistyötä työskentelyssään, havainnon lisäksi näkyy tekijän ilmaisu ja kädenjälki arvioi ohjattuna työtään, työskentelyään ja toimintaansa suhteessa tavoitteisiin ja ottaa ohjeita vastaan työskentelee ohjattuna kuva- ja mediataiteen materiaaleilla ja välineillä ja käyttää niitä omaan ilmaisuun työskentelee ohjattuna kuva- ja mediataiteen menetelmillä ja soveltaa niiden mahdollisuuksia ilmaisussaan käyttää ohjattuna värejä, sävyjä ja valöörejä ja kertoo tekemistään värivalinnoista sommittelee ohjattuna teoksensa paperille tai pohjalle tai tilaan siten, että sommittelu tukee viestin välittymistä

19 16 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tekee työn avustettuna tutulla tavalla ja arvioi yksilöllisesti ohjattuna toimintaansa kertoo avustettuna omasta työstään tekee työn ohjattuna tutulla tavalla ja arvioi toimintaansa kertoo ohjattuna omasta työstään ideoi ja tekee työssään erilaisia ratkaisuja ohjattuna sekä arvioi toimintaansa kertoo ohjattuna omasta työstään ja työskentelyprosessistaan, kommentoi asiallisesti muiden töitä Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Kuvallinen ajattelu, 10 ov sisältää työssäoppimista 4 ov työvälineiden käyttö kuvan tekemisen prosessi käden ja silmän yhteistyö havainnointi Toteutustapa Opintojaksolla tehdään kaksi- ja kolmiulotteisia kuvia. Oleellista on harjoitella kuvan tekemiseen liittyviä vaiheita ja harjaannuttaa käden ja silmän välistä yhteistyötä. Jakso sisältää aisti- ja tunnehavaintoihin perustuvaa työskentelyä. Opintojaksoon sisältyy neljä opintoviikkoa työssäoppimista, joka toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana itsenäisenä kuvallisena työskentelynä oppilaitoksen tiloissa ja/tai kuvataiteen tekemiseen liittyvässä työssäoppimispaikassa. Kuvanrakennus, 5 ov sisältää työssäoppimista 2 ov kuvanrakennuksen elementit: sommittelu ja tasa-paino rajaus värioppi valöörit viiva ja piste rytmi ja liike koko ja massa pinta ja tekstuuri kuvanrakennuselementtien käyttö itsenäisessä työskentelyssä Toteutustapa Opintojaksolla tarkastellaan kuvan rakennetta ja harjaannutaan näkemään kuvissa käytettyjä kuvanrakentamisen keinoja. Asioita opiskellaan oman tekemisen kautta ja ana-

20 lysoimalla omia ja muiden kuvia. Opintojaksoon sisältyy kaksi opintoviikkoa työssäoppimista, joka toteutetaan ensimmäisen vuoden aikana itsenäisenä kuvallisena työskentelynä oppilaitoksen tiloissa ja/tai kuvataiteen tekemiseen liittyvässä työharjoittelupaikassa. 17 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kuvallisen ilmaisun työtehtävissä. Hän voi toimia itsenäisesti tai toimeksiannosta työtehtävän mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus osoittaa taiteellisen työskentelyn kautta osaavansa käyttää työvälineitä ja materiaaleja ja hallitsevansa kuvan tekemisen prosessin. ymmärtää havainnon ja ilmaisun merkityksen kuvataiteessa tekemällä töitä, jotka perustuvat näille elementeille. tunnistaa kuvanrakennuksen menetelmiä ja soveltaa niitä omassa työskentelyssään. Ammattiosaaminen näytetään kuvallisen työskentelyn ja valmiiden töiden välityksellä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen järjestämässä näyttelytilassa, jossa valmiita töitä tarkastellaan yhdessä. Näyttö toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella, ja se kestää kahdesta kuuteen viikkoon Kuvataiteen menetelmillä työskentely, 20 ov Ammattitaitovaatimukset maalaa kuvia vedostaa kuvia taidegrafiikan menetelmiä käyttäen työskentelee kolmiulotteisesti muovaamalla, veistämällä tai rakentamalla työskentelee valokuva- tai videokameran kanssa tekee työtehtävät valmiiksi sovitussa aikataulussa arvioi työtään ja työskentelyään.

21 1. Työprosessin hallinta Työskentelyn suunnittelu Työskentely Oman työskentelyn ja töiden arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Materiaalien käyttö Työvälineiden ja - menetelmien käyttö Kestävän kehityksen huomioon ottaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Teosten ja työskentelyn hahmottaminen suhteessa traditioon Materiaalien tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Työterveys ja turvallisuus Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Taulukon arviointi on mukautettu, normaalit arviointikriteerit ovat liitteenä opetussuunnitelman loppuosassa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. työskentelee avustettuna annetuilla materiaaleilla ja menetelmillä ja tekee teokset valmiiksi yksilöllisesti ohjattuna kertoo työprosessistaan tuetusti työskentelee ohjattuna annetuilla materiaaleilla ja menetelmillä ja tekee teokset valmiiksi sovitussa aikataulussa kertoo työprosessistaan, töihinsä valitsemistaan visuaalisista ja/tai teknisistä ratkaisuista ohjattuna käyttää avustettuna työskentelyyn annettuja materiaaleja työskentelee avustettuna käyttäen joitakin kuva- ja mediataiteen työvälineitä ja -menetelmiä käyttää tuetusti joitakin piirustuksen, maalauksen, taidegrafiikan ja kuvanveiston työvälineitä ja -menetelmiä sekä toteuttaa teoksia avustettuna kuvaa, siirtää ja tallentaa avustettuna kuvaamansa materiaalia lajittelee avustettuna työskentelyssä syntyvät jätteet käyttää ohjattuna työskentelyyn annettuja materiaaleja työskentelee jatkuvasti ohjattuna käyttäen kuva- ja mediataiteen työvälineitä ja - menetelmiä käyttää ohjattuna piirustuksen, maalauksen, taidegrafiikan ja kuvanveiston työvälineitä ja - menetelmiä sekä toteuttaa teoksia kuvaa, siirtää ja tallentaa jatkuvasti ohjattuna kuvaamansa materiaalia lajittelee jatkuvasti ohjattuna työskentelyssä syntyvät jätteet asianmukaisesti työskentelee ja tekee teoksia avustettuna annetuilla kuva- ja mediataiteen menetelmillä käyttää joitakin kuva- ja mediataiteen materiaaleja avustettuna niille ominaisella tavalla työskentelee ja tekee teoksia ohjatusti annetuilla kuva- ja mediataiteen menetelmillä käyttää kuva- ja mediataiteen materiaaleja ohjattuna niille ominaisella tavalla noudattaa työturvallisuusohjeita yksilöllisesti ohjattuna sekä korjaa omat tavaransa, roskansa ja jälkensä avustettuna työskentelyn loputtua noudattaa työturvallisuusohjeita sekä korjaa omat tavaransa, roskansa ja jälkensä ohjattuna työskentelyn loputtua 18 valitsee avustettuna materiaalit valitsee tuettuna materiaalit ja valitsee ohjattuna materiaalit ja ja menetelmät työskentelyyn menetelmät työskentelyyn menetelmät työskentelyyn suunnittelee työskentelynään suunnittelee työskentelynään suunnittelee työskentelynsä yksilöllisesti ohjattuna ohjattuna ohjattuna siten, että teokset valmistuvat aikataulun mukaisesti työskentelee ohjattuna annetuilla materiaaleilla käyttäen niiden ilmaisullisia mahdollisuuksia ja tekee teokset valmiiksi sovitussa aikataulussa kertoo työprosessistaan, töihinsä valitsemistaan visuaalisista ja teknisistä ratkaisuista käyttää ohjattuna työskentelyyn valitsemiaan materiaaleja työskentelee ohjattuna käyttäen kuva- ja mediataiteen työvälineitä ja -menetelmiä käyttää ohjattuna piirustuksen, maalauksen, taidegrafiikan ja kuvanveiston työvälineitä ja - menetelmiä sekä toteuttaa niillä ilmaisullisia teoksia kuvaa, siirtää ja tallentaa ohjattuna kuvaamansa materiaalia lajittelee ohjattuna työskentelyssä syntyvät jätteet asianmukaisesti työskentelee ja tekee teoksia annetuilla ohjatusti kuva- ja mediataiteen menetelmillä ja tyylillä käyttää kuva- ja mediataiteen materiaaleja niille ominaisella tavalla noudattaa työturvallisuusohjeita sekä korjaa omat tavaransa, roskansa ja jälkensä työskentelyn loputtua

22 Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Maalattu kuva, 5 ov maalausmenetelmät maalauksen materiaalioppi taidemaalauksen historia maalaus nykytaiteessa 19 Toteutustapa Opintojakson aikana opiskelija tutustuu maalauksen työvaiheisiin. Opetukseen kuuluu maalauksen menetelmiin ja tekniikoihin perehtymistä sekä erilaisten työvälineiden, maalien (akryyli, öljy, vesiväri, peiteväri/guassi, tempera, sekatekniikat) ja maalauspohjien kokeilua. Opintojaksolla olennaista on oma taiteellinen työskentely. Tämän lisäksi tutustutaan kuvaesimerkkien ja/tai näyttelyvierailuiden välityksellä maalaustaiteen historiaan ja nykytilaan. Piirretty kuva, 3 ov piirtimet materiaalioppi piirtämisen historia ja nykytila piirtämisen hyödyntäminen eri aloilla Toteutustapa Piirtämisen tutustutaan oman työskentelyn kautta. Opintojakson aikana käytetään erilaisia piirtimiä (lyijykynät, hiili, liidut, värikynät, tussi, muste). Kuvaesimerkkien ja/tai näyttelyvierailuiden avulla hahmotetaan piirtämisen historiaa, nykytilaa ja sovellutuksia. Kolmiulotteinen kuva, 5 ov plastinen työskentely: muovailu, muotti ja valu rakennustekniikkoja tilallisuus kuvanveiston historia nykykuvanveisto Toteutustapa Opintojakson aikana muovaillaan malli, otetaan kipsimuotti ja tehdään valu. Lisäksi voidaan tehdä rakentelukokeiluja ja tutustutaan tilallisuuteen joko itsenäisesti työskennellen, ryhmätyönä tai taide-esimerkkien avulla. Opintojaksolla olennaista on oma taiteellinen työskentely. Tämän lisäksi tutustutaan kuvaesimerkkien ja/tai näyttelyvierailuiden välityksellä kuvanveiston historiaan ja nykytilaan.

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen osaamisala KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen osaamisala KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen osaamisala KUVA-ARTESAANI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.6.2015 Rehtorin viranhaltijapäätös 16.7.2015

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 180 osp. Kuva-artesaani

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 180 osp. Kuva-artesaani Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 180 osp Kuva-artesaani Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo Kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LABORATORIOALAN perustutkinto, laborantti 2009 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 19/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 LIITTEET Liite 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Kulttuuriala ARTESAANI

Kulttuuriala ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, taidekehystys ARTESAANI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot