VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON OSAAMISPOLITIIKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON OSAAMISPOLITIIKKA 2013-2020"

Transkriptio

1 1 (12) N OSAAMISPOLITIIKKA Helsinki 2013

2

3 3 (12) Tarkastusviraston osaamispolitiikka Johdanto Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat osa valtiontalouden tarkastusviraston strategiaa Tarkastusvirastossa osaamisen johtamisella huolehditaan siitä, että virastossa on sen tehtävien ja strategian toteuttamisen edellyttämä osaaminen. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen lähtee viraston tehtävästä, strategiasta, toimintaympäristön ja työskentelytapojen muutoksista sekä raportoinnin kohteena olevien sekä tarkastettavien tietotarpeista. Tarkastusviraston henkilöstön osaaminen on viraston tärkeä, kantava voimavara. Osaamisen johtamiseen kuuluu osaamisen kehittämisen lisäksi osaamisen siirtäminen, ylläpitäminen ja hankkiminen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä oleva riippumaton viranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii lisäksi vaali- ja puoluerahoituksen valvojana. VTV:n perustehtävän mukaan valtiontalouden tarkastusvirasto turvaa eduskunnan valtiontaloudellista valtaa, valtion taloudenhoidon lainmukaisuutta, avoimuutta ja tuloksellisuutta sekä puolue- ja vaalirahoituksen avoimuutta. VTV:n perustehtävä kiteyttää viraston tärkeimmän osaamisalueen, joka on tarkastusja valvontaosaaminen sekä näihin liittyvä valtiontalouden ja kansantalouden sekä valtion taloudenhoidon (ml. finanssipolitiikka) ja valtionhallinnon osaaminen. Viraston toiminnan tuloksellisuus edellyttää myös viraston muiden osaamisalueiden riittävää hallintaa. VTV:n arvoissa osaaminen korostuu eri näkökulmista. Vastuullisuudessa huolehditaan aktiivisesti ammattitaidon kehittämisestä ja tehtävän hoitamisesta ammatillisesti ja tuloksellisesti. Avoimuudessa korostuu, että otetaan oppia muilta. Arvostamisessa kuvataan, että arvostamme muiden toimijoiden ja henkilöiden osaamista. Tiedämme vahvuutemme, mutta tunnistamme roolimme ja osaamisemme rajat. Moniäänisyys ja monialaisuus ovat työyhteisömme vahvuuksia. Objektiivisuudessa kuvataan, että toimintamme perustuu tosiasioihin. Teemme päätökset kaikissa tilanteissa itsenäisesti ja riippumattomasti. Perehdymme asioihin monipuolisesti eri näkökulmista ilman ennakkokäsityksiä. Kannanottomme perustuvat vain tarkastushavaintoihin. Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. VTV:n visiona on, että suomalainen valtiontalouden hoito on malli maailmalle. Toiminnan kannalta strategisiin menestystekijöihin kuuluu osaamisnäkökulmasta muun muassa korkea laatu ja luotettavuus, esimerkillinen, ammattimainen toiminta sekä osaava, oppiva organisaatio. Osaamisen ja ammatillisen pätevyyden jatkuva kehittäminen ovat kansainvälisten IS- SAI-tarkastusstandardeihin kuuluvan tarkastuseettisen koodeksin (ISSAI 30 Code of Ethics) mukaan tärkeitä ulkoisen tarkastuksen ja tarkastajan eettisiä periaatteita.

4 4 (12) Osaamisen johtamisen toimintapolitiikan tavoitteena on varmistaa osaltaan viraston ulkoisen tarkastus- ja valvontatoiminnan tuloksellisuus, erityisesti vaikuttavuus ja korkea laatu. Tarkastusvirastossa osaamisen johtaminen muodostuu ensinnäkin tarvittavan osaamisen määrittelyssä. Virastolle laaditaan ja ylläpidetään osaamiskarttaa, joka kertoo, minkä tyyppistä osaamista tarvitaan tarkastusvirastossa. Osaamiskartta auttaa näin tunnistamaan tehtävien menestyksellisen suorittamisen kannalta viraston tasolla tärkeitä osaamisen alueita. Osaamisen määrittelyyn kuuluu lisäksi osaamistasot. Niiden avulla määritellään, minkä syvyistä ja laajuista osaamista tarvitaan kullekin osaamisalueelle virastossa. Osaamiskartat ja tasot ovat viraston tasoisia välineitä. Ne eivät sellaisenaan kuvaa yksittäisen virkamiehen osaamisvaatimuksia vaan auttavat tunnistamaan ja määrittelemään kunkin tehtävän kannalta olennaisimman osaamisen. Osaamisen johtamisen perustava periaate on, että virasto pystyy avoimen ja rakentavan dialogin ja hyvän sisäisen yhteistyön kautta tehokkaasti yhdistämään eri ihmisten hyvinkin eri tavoin suuntautunutta osaamista tehokkaaksi ongelmanratkaisuksi viraston perustehtävissä. Osaamisen johtaminen muodostuu toiseksi olemassa olevan osaamisen arvioinnista, osaamisen kehittämistarpeiden määrittelystä sekä osaamisen kehittämistoimenpiteistä. Osaamiskartoitus on keskeisessä asemassa olemassa olevan osaamisen arvioinnissa, osaamisen kehittämistarpeiden määrittelyssä ja kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa. Osaamiskartoituksella selvitetään, millaista osaamista virastossa on kullakin osaamisalueella ja niiden osa-alueilla. Osaamiskartan ja osaamistasojen määrittelystä sekä osaamisen arvioinnin tuloksista johdetaan tarkastus- ja muissa toiminnoissa sekä eri tehtävissä tarvittava osaaminen ja sen kehittämistarpeet. Nykytila Tarkastusvirasto on suunnitellut ja toteuttanut edellisen strategiakauden aikana osaamisen johtamisen toimenpiteitä. Työjärjestyksessä toimintayksiköt ovat määritelty osaamisyksiköiksi ja niiden tehtäväksi on annettu huolehtia osaamisen kehittämisestä toimialallaan. Työjärjestyksessä finanssipolitiikan tarkastus ja johdon tuki toimintayksikölle on osoitettu tehtäväksi sovittaa yhteen osaamisen kehittämistä sekä valmistella yhdessä muiden tarkastuksen toimintayksiköiden ja hallintoyksikön kanssa osaamisen kehittämisen yleisiä perusteita ja esitellä pääjohtajalle osaamisen johtamista ja kehittämistä koskevat yleiset linjaukset. Tarkastusvirasto on vahvistanut osaamisalueet ja toteuttanut osaamiskartoituksen vuonna Tämän osaamiskartoituksen tuloksia ei ole kokonaisuudessaan hyödynnetty osaamisen johtamisessa. Vuonna 2008 vahvistettuja osaamisalueita ei myöskään ole käytännössä otettu järjestelmällisesti käyttöön, vaan osaamisalueiden valmistelua on jatkettu tarkastusvirastossa ja toimintayksiköissä. VTV:n ja kaikkien yksiköiden osaamisalueet ovat vahvistettu toukokuussa Lisäksi tarkastusvirastossa järjestetään uusille perehdytyskoulutusta perehdytyssuunnitelman mukaisesti.

5 5 (12) Tarkastusvirastossa vahvistetut osaamisalueet on jaoteltu kuuteen pääalueeseen, jotka ovat seuraavat: 1. tarkastusosaaminen, 2. tarkastuksen kohde ja toimintaympäristöosaaminen, 3. menetelmäosaaminen, 4. tieteellinen osaaminen, 5. toiminnallinen osaaminen ja 6. organisaatio-osaaminen. Virasto ei ole tässä vaiheessa vielä vahvistanut näitä osaamisalueita. Osaamisen johtamisessa ei ole toistaiseksi edetty osaamistasojen määrittelyyn, eikä varsinaista osaamiskartoitusta ole tehty. Näistä syistä osaamisen arviointi, kehittämistarpeiden määrittely sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen systemaattisen toimintona on vielä toistaiseksi aloittamatta. Kehityskeskusteluissa on arvioitu henkilöiden osaamis- ja kehittämistarpeita. Niiden pohjalta on laadittu henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia. Toimintayksiköissä on suunniteltu ja toteutettu osaamisen kehittämistä. On olemassa vakiintunut käytäntö, että toimintayksiköt järjestävät toimialansa koulutusta. Rekrytoinneissa on ollut hyvä mahdollisuus osaamisen hankkimiseen. Jatkossa mahdollisuudet vahvistaa osaamista rekrytointien kautta ovat aikaisempaa rajallisemmat, mikä korostaa sisäisen osaamisen kehittämisen ja yhdistämisen sekä tehokkaan hyödyntämisen merkitystä. Tarkastusviraston, toimintayksiköiden ja työntekijöiden tehtävien kehittymisen mukaisesti on kehitetty myös osaamista. Osaamisalueita on pyritty käyttämään kehikkona henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Keskeisessä roolissa osaamisen kehittämisessä on ollut työssä oppiminen. Työssä oppiminen on merkittävän osaamisen kehittämisen muoto tarkastusvirastossa ja sitä täydentävät ulkoinen koulutus, tarkastusviraston sisäinen koulutus sekä muut osaamisen kehittämiskeinot. Toimintaympäristö strategiakaudelle Valtiontalouden tarkastusvirastossa olemassa olevan henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen on viraston tärkeä voimavara. Osaamisen kehittämisessä painopiste siirtyy entistä voimakkaammin yksittäisistä, kertaluonteisista koulutuksista läpi koko työuran jatkuvaksi oppimiseksi ja osaamisen kehittämiseksi, jossa osaamisen kehittämistä tapahtuu kaikissa työuran vaiheissa. Toimintaympäristön muutoksissa on keskeistä, että osaamisen johtamisen tulee huolehtia osaamisen edellytysten olemassa olosta. Tarkastusvirastossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja molemminpuolista sitoutumista osaamisen kehittämiseen osana urakehitystä ja työhyvinvointia. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen piirissä ovat kehityskeskustelut ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, jotka laaditaan koko henkilöstölle kaikissa työuran vaiheissa. Osaamisen kehittämisen tulee olla tiiviisti yhteydessä tarkastussuunnitelmaan ja varsinaiseen tarkastustyöhön. Tarkastussuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet osaamisen kehittämiselle, kuten HEKSit ja kehityskeskustelut.

6 6 (12) Taloudellisten resurssien puitteissa henkilöstömäärän kasvaminen strategiakaudella ei ole todennäköistä. Tarkastusviraston henkilömäärän odotetaan pysyvän 138 henkilössä, mistä seuraa henkilöstörakenteen muutostarpeita. Strategiakauden alkupuoliskolla viraston henkilöstö ja virkarakenne muuttuvat varsin hitaasti ja keski-ikä nousee. Tarkastusviraston voimavarakehyksissä vuosille linjataan tarkastusviraston henkilöstörakenteen kehittämistä. Voimavarakehyksessä on vuoden 2017 osalta ilmaistuna tavoite tarkastusviraston virkarakenteen muuttamiseksi kustannuksiltaan alhaisemmaksi, mikä tarkoittaa ammatillisten asiantuntijoiden (assistentit), nuorempien asiantuntijoiden sekä ylitarkastajien määrän lisäämistä suhteessa johtaviin tarkastajiin. Linjausten mukaisesti rekrytointisuunnitelmat laaditaan siten, että rekrytoinnit toteuttavat voimavarakehyksessä linjattua rakennemuutosta. Rekrytoinneissa noudatetaan rekrytointisuunnitelmaa, jotka perustuvat osaamisalueisiin ja pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen suunnittelussa otetaan huomioon virkarakenteen muutos. Rakennemuutos tarkoittaa, että eläköitymisen myötä poistuvaa osaamista täytyy korvata kehittämällä viraston olemassa olevan henkilöstön osaamista ja tehostamalla osaamisen hyödyntämistä yli yksikkö- ja ryhmärajojen. Eri osaamisalueiden hyödyntämistä kehitetään pari- ja tiimityöskentelyssä eri toimintayksiköiden välillä tarkastusvirastossa. Virkarakenteen muuttaminen siten, että ammatillisten asiantuntijoiden (assistentit) ja ylitarkastajien osuutta lisätään, edellyttää myös työtapojen ja työn organisoinnin kehittämistä. Tämä otetaan huomioon yksiköiden suunnittelussa. Tämä asettaa haasteita osaamisen johtamiselle. Strategiakaudella tarkastusvirastossa 23 henkilöä täyttää 68 vuotta ja eläköityminen painottuu hyvin voimakkaasti strategiakauden jälkimmäiselle puoliskolle. Ulkoisilla rekrytoinneilla osaamista voidaan rajatusti ylläpitää ja kehittää strategiakauden alkupuolella. Mahdollisuudet ulkoisilla rekrytoinneilla kehittää osaamista kasvavat strategiakauden loppupuolella merkittävästi eläköitymisen myötä. Samalla virastosta poistuu merkittävässä määrin kokemusta, mikä aiheuttaa suurtenkin uusien osaamisaukkojen täyttämisen tarpeita. Tarkastusvirastolle on tullut uusia tehtäviä, kuten puolue- ja vaalirahoitusvalvonta ja vuoden 2013 alusta lähtien perustuslaissa säädettyyn tarkastustehtävään erityisen läheisesti liittyvänä tehtävä toimia Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen (vakaussopimus) ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisena finanssipolitiikan riippumattomana valvontaelimenä. Finanssipolitiikan valvontatehtävä vahvistaa osaltaan syvällisen kansantaloudellisen ja Suomen talouden rakenteita ja niiden kehitystä ja niihin liittyvää laskentaa koskevan osaamisen tarvetta. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta puolestaan vaatii taloudenhoidon ja yhteisöjen hallintajärjestelmien yleisen osaamisen lisäksi myös poliittisen järjestötoiminnan ja sen rahoituksen sekä puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön syvällistä osaamista. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehitys ja mahdollisesti niiden käyttöönotto Euroopan unionissa vaikuttaa osaamistarpeisiin. Lisäksi tarkastusviraston päätökset ISSAI-standardien käyttöönotosta ja soveltamisesta voivat vaikuttaa VTV:n osaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitoon.

7 7 (12) Tarkastusosaamisen perusvaatimukset eivät tule muuttumaan strategiakauden aikana. Tarkastusosaamisen perustana ovat tarkastusviraston arvojen ja tarkastuseettisten periaatteiden soveltaminen kaikessa toiminnassa, tarkastusmenetelmien soveltamisen taito ja erityisesti kyky objektiiviseen ja korkealaatuiseen kriittiseen analyysiin, luotettavaan ja vastuulliseen havaintojen pelkistämiseen sekä hyvään vuorovaikutukseen tarkastuskohteiden ja muiden sidosryhmien sekä kollegoiden, esimiesten ja alaisten kanssa. Tarkastusviraston tarkastusosaamisen perustana on, että eri tarkastuslajeissa ja osin niiden sisälläkin painottuvat eri virkamiehillä osin erilaiset osaamiset myös tarkastusosaamisessa. Kaikilla esittelyvastuullisilla tarkastajilla on kuitenkin vähintään hyvä oman tarkastuslajin tarkastusosaaminen ja valmius ymmärtää toisten tarkastuslajien näkökulmia ja keskustella näiden osaajien kanssa ammatillisesti. Tarkastuksessa tarvitaan myös erilailla eri ihmisillä painottuen myös tarkastuskohdeosaamista. VTV:n vahvuutena ovat ainutlaatuinen riippumaton asema ja laajat tiedonsaantioikeudet. Näiden turvin tarkastusvirasto voi aidosti edustaa valtiontalouden kokonaisuuden näkökulmaa ja tarttua hankaliinkin aiheisiin. Asemansa ja tehtävänsä vuoksi virastolla on eräänlainen helikopterinäkymä. Osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä on tarve ottaa huomioon, että VTV2020 strategian mukaisesti tarkastusviraston tehtävissä yhä enemmän korostuu tarve arvioida poikkihallinnollisia asiakokonaisuuksia. Tätä myös tarkastusvirastolta yhä enemmän odotetaan. Osaamisen johtamisessa myös on tarpeen ottaa huomioon VTV2020 strategian vaatima joustavuus eli että tarkastusvirastossa joudutaan varsin nopeallakin aikataululla kohtaamaan uudenlaisia asioita sekä tarkastamaan niitä ja/tai toimimaan niissä asiantuntijana eduskunnassa tai valtioneuvoston piirissä. Toiminnassa tarvittavan joustavuuden ja muutosvalmiuden järjestämiseksi tarvitaan tunnistetuilla sektoreilla osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä, jotta virasto pystyy tarvittaessa reagoimaan tarpeisiin ja hyödyntämään sillä tehtävänsä ja asemansa perusteella olevat mahdollisuudet. Jotta tämä olisi inhimillisesti mahdollista, tarvitaan yhteistyötä, oppimista ja tilaa sille sekä avointa tiedon jakamista ja dialogia. Viraston näkökulmasta on tärkeää, että tarkastuslajien osaaminen pystytään yhdistämään ja yhteen sovittamaan mahdollisimman joustavasti. Joustavuus on otettava huomioon osaamisen kehittämisessä. Muutosherkkyys tarkoittaa viraston ja sen yksiköiden ja tarkastajien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamista ja ylläpitämistä samalla kuin huolehditaan siitä, että ketään ei jätetä ongelmanratkaisussa yksin eikä kenellekään aseteta kohtuuttomia vaatimuksia. Ydinosaaminen on viraston sisällä, mutta lisäksi tarvitaan verkostojen tehokasta hyödyntämistä. Osaamista kehitetään jatkuvasti ja laaja-alaisesti. Tietotekniikan kehittyminen vaatii siihen liittyvän osaamisen kehittämistä. Kansainvälistyminen lisääntyy ja lisää kielitaidon ja esiintymistaidon tarvetta. Esiintymistaidon osaamista tarvitaan myös asiantuntijatyössä. Todennäköisesti eduskunnan kiinnostus viraston tarkastuksia kohtaan tulee lisääntymään, niiden muuttuessa aiempaa laajempia asiakokonaisuuksia koskeviksi. Eduskunnan yhteydessä toimiminen ja viraston arvostuksen nousu lisäävät erilaisia odotuksia tarkastajille. Tämä lisää myös viraston julkisuudessa esillä oloa. Julkisuudessa esillä oleminen asettaa suuret haasteet jokai-

8 8 (12) sen virkamiehen viestinnälliselle osaamiselle ja tarkastusviraston arvojen soveltamiselle. Tarkastuksen vaikuttavuuden ja laadun kannalta korostuu osaltaan tarkastuskohde-, toimintaympäristö- ja tarkastusmenetelmäosaamisen ohella valmiudet hyvään vuorovaikutukseen tarkastuskohteiden ja sidosryhmien kanssa. Tämä osaltaan korostaa vuorovaikutus- ja asiantuntijaviestinnän valmiuksia osana viraston tehtävissä vaadittavaa toiminnallista osaamista. Tarkastusviraston hallinto- ja tarkastustoimintoihin vaikuttavia toimintaympäristön keskeisiä muutoksia strategiakaudella ovat valtion uusien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT -toimintojen konsernipalveluratkaisujen aiheuttamat muutokset ja riskit toimintatavoissa ja prosesseissa sekä näistä aiheutuvat henkilöiden osaamisprofiilien muutokset hallinnossa. Mahdollisesti henkilöstörakenteen muutosten takia tarkastuksen toimintayksiköissä joudutaan entistä enemmän yhdistämään tarkastustyötä tekevien osaamista ja sitä tukevaa ammatillista osaamista niin, että yksikön tarkastustehtävät tulevat suoritettua. Tämä asettaa uusia vaatimuksia johtamiselle eri tasoilla. Tavoitetila 2020 Työyhteisön osaamisen johtaminen on systemaattista. Tarkastusvirastolla on tehtäviensä edellyttämä osaaminen sekä taito yhteen sovittaa ja yhdistää eri tarkastuslajien ja yksilöiden osaamista siten, että yhteisön koko osaamiskapasiteetti saadaan käyttöön. Tarkastus- ja valvontaosaaminen on kaikilla tarkastus- ja valvontatehtävissä toimivilla työntekijöillä hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Tarkastuskohde- ja toimintaympäristöosaaminen on riittävällä tasolla, jotta tarkastukset voidaan kohdentaa riskin ja olennaisuuden perusteella. Tarkastuskohde- ja toimintaympäristöosaaminen mahdollistaa ammattimaisen, uskottavan vuorovaikutuksen tarkastuskohteiden kanssa. Jokainen tarkastusvirastolainen vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisestä. Tämä turvaa ulkoisen tarkastus- ja valvontatoiminnan sekä viraston tuloksellisen ja laadukkaan toiminnan. Tarkastusvirastolla on myös kyky kehittää tarkastustoimintaa ja sen osaamista kansainvälisessä eturintamassa. Virastossa suhtaudutaan myönteisesti osaamisen kehittämiseen ja henkisen pääoman kartuttamiseen. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tukee työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

9 9 (12) Toimenpidesuunnitelma Tässä esitetään vain yleispiirteisesti toimenpiteitä. Osaamisen johtamisen toimenpiteet sisällytetään vuosittain seuraavalle neljälle vuodelle laadittavaan tarkastussuunnitelmaan. Vuonna 2013 laaditaan laajemmat osaamisen kehittämisen suunnitelmat VTV2020 strategian pohjalta lokakuun 2013 loppuun mennessä. Toimenpidesuunnittelussa ja toimenpiteiden toteuttamisessa noudatetaan tässä jäljempänä kuvattua vastuunjakoa. Osaamisen johtamisen vastuut Tarkastusvirastossa osaamisen johtamisen vastuut ja tehtävänjako ovat määritelty valtiontalouden tarkastusviraston työjärjestyksessä. Tähän ei ilmennyt muutostarvetta. Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 7 :n mukaan tarkastusviraston toimintaa johtaa pääjohtaja. Finanssipolitiikan tarkastuksen ja johdon tuen toimintayksikön tehtävänä on valmistella yhdessä muiden tarkastuksen toimintayksiköiden ja hallintoyksikön kanssa osaamisen kehittämisen yleisiä perusteita ja esitellä pääjohtajalle osaamisen johtamista ja kehittämistä koskevat yleiset linjaukset. Finanssipolitiikan tarkastuksen ja johdon tuen toimintayksikön, tilintarkastuksen toimintayksikön ja tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikön tehtävänä on huolehtia tarkastusviraston osaamisesta ja sen kehittämisestä sekä ulkoisesta yhteistyöstä ko. tarkastuksen ja siihen läheisesti liittyvän osaamisen ja näkökulmien aloilla sekä kehittää tarkastusviraston toimintaa toimialallaan. Hallintoyksikön tehtävänä on valmistella ja hoitaa asiat sekä järjestää viraston yhteiset palvelut, jotka koskevat tarkastusviraston henkilöstöhallintoa, HR-toimintoja ja osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintoja ja koulutusta sekä palkkausta ja virkaehtosopimusasioita. Lisäksi esimiesten tehtävänä on huolehtia ryhmän tai yksikön toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä siihen kuuluvien henkilöiden työtehtävien hoitamisessa tarvittavasta osaamisesta ja sen kehittämisestä. Tarkastusviraston koko henkilökunnan tehtävänä on työskennellä viraston tehtävän ja strategian sekä vahvistettujen suunnitelmien tulokselliseksi toteuttamiseksi yhteistyössä kollegoiden, esimiesten ja viraston johdon kanssa sekä huolehtia tehtäviensä hoitamisessa tarvittavasta osaamisesta ja sen kehittämisestä. Finanssipolitiikan tarkastuksen ja johdon tuen toimintayksikön tehtävänä on raportoida johtoryhmälle osaamisen ja työyhteisön sekä laadunhallinnan tilasta ja toimivuudesta samoin kuin tehdä tarvittavat toimenpide-ehdotukset. Raportoinnista ja

10 10 (12) analysoinnista sekä toimenpide-ehdotusten tekemisestä vastaa johdon tuen toimintayksikön päällikkö. Resurssitarve strategiakaudella Toimintaympäristön muutoksen katsotaan korostavan osaamista voimavarana. Tämä lisää myös osaamisen johtamisen ja kehittämisen resurssitarvetta strategiakaudella. Resurssitarpeen kasvu ei kuitenkaan ole suurta verrattuna nykytilanteeseen. Suorien koulutukseen käytettävien henkilötyöpäivien määrä ei kasva nykyisestä. Sen sijaan resursseja kuluu nykyistä enemmän seuraaviin asioihin: - työssä oppimista kehitetään niin, että kaikille pyritään löytämään vastuullisia tehtäviä, joissa osaamista voidaan kehittää. Oman osaamisen kehittämisvaiheessa tehtävien suorittaminen voi viedä enemmän aikaa kuin, jos ne suoritettaisiin sen hetkisellä, vallitsevalla tavalla. Tarkastustehtävien lisäksi tämä koskee erityisesti vuorovaikutus- ja esiintymistaidon kehittämistä. - osaamisen johtamisen systematisointi vaatii pitkäjänteisiä investointipanoksia, osaamistasojen, -kartoitusten ja kehittämissuunnitelman laadintaa sekä tarvittavien välineiden valmistamista tai hankintaa.

11 Toimenpide-ehdotukset 11 (12) Tavoite Työyhteisön osaamisen johtaminen on systemaattista. Tarkastusvirastolla on tehtäviensä edellyttämä osaaminen sekä taito yhteen sovittaa ja yhdistää eri tarkastuslajien ja yksilöiden osaamista siten, että yhteisön koko osaamiskapasiteetti saadaan käyttöön. Tarkastus- ja valvontaosaaminen on kaikilla tarkastus- ja valvontatehtävissä toimivilla työntekijöillä hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Tarkastuskohde- ja toimintaympäristöosaaminen on riittävällä tasolla, jotta tarkastukset voidaan kohdentaa riskin ja olennaisuuden perusteella. Tarkastuskohde- ja toimintaympäristöosaaminen mahdollistaa ammattimaisen, uskottavan vuorovaikutuksen tarkastuskohteiden kanssa. Jokainen tarkastusvirastolainen vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisestä. Tämä turvaa ulkoisen tarkastus- ja valvontatoiminnan sekä viraston tuloksellisen ja laadukkaan toiminnan. Toimenpide 1. Vahvistetaan osaamisalueet. 2. Määritellään ja arvioidaan osaamistasot. 3. Tehdään osaamiskartoitus. Tämän perusteella johdetaan osaamiskehittämistarpeiden määrittely sekä osaamisen kehittämistoimenpiteet. 4. Selvitetään, mitä välineitä tarvitaan osaamisen kehittämisen ja toimenpiteiden seurannassa. Esimerkiksi vuosiraportti, strategiakauden puoliväli- ja loppuraportti. 5. Laaditaan osaamisen johtamisen käsikirja osaksi toimintakäsikirjaa. 6. Tarkastusvirasto jakaa tietoa koulutuksista, että henkilökunta sitoutuu aktiiviseen, systemaattiseen kouluttautumiseen ja osaamisen ylläpitämiseen. Ylläpidetään viraston vuosittaista koulutuskalenteria, jossa näkyvät kaikki viraston koulutukset. 7. Tuetaan itseopiskelua ja tuetaan tarkastusalan tai työtehtäviin liittyvän tutkinnon suorittamista siten, että työaikaa voidaan käyttää opiskeluun. 8. Osaamisen kehittämisen ja koulutuksiin osallistumisen seuranta toteutetaan kehityskeskusteluissa. 9. Ulkoisilla rekrytoinneilla kehitetään viraston osaamista suunnitelmallisesti ja se tapahtuu rekrytointisuunnitelman ja rekrytointikäsikirjan mukaisesti. 10. Ylläpidetään perehdytyssuunnitelmaa ja koulutusta 11. Uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä 1. Laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma esimerkiksi viideksi vuodeksi kehityskeskustelussa (HEKS) 2. Kehittää tarkastus- ja valvontaosaamistaan systemaattisesti /

12 12 (12) Virastossa suhtaudutaan myönteisesti osaamisen kehittämiseen ja henkisen pääoman kartuttamiseen. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tukee työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tarkastusvirastolla on myös kyky kehittää tarkastustoimintaa ja sen osaamista kansainvälisessä eturintamassa. työssä oppiminen, itseopiskelu, tarkastuslajin kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen koulutus. 3. Ylläpitää ja kehittää kielitaitoa / koulutus, kansainväliset tehtävät 4. Ylläpitää ja kehittää vuorovaikutus- ja esiintymisosaamista sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatehtävissä. 5. Ylläpitää ja kehittää tarkastuksen kohde ja toimintaympäristöosaamista / esimerkiksi seminaarit, opintokäynnit, messut, tarkastuskohteiden järjestämät tapahtumat, sisäinen ja ulkoinen koulutus, työssä oppiminen. 6. Omaa mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan eri tehtävissä työskentelemällä sekä hyödyntää mahdollisuudet kehittää itseään henkilökohtaisia valmennusmenetelmiä käyttäen. 1. Varataan riittävät (aika)resurssit tarkastustoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja osaamisen syventämiseen. 2. Kehitetään kattavaa ja laadukasta tarkastusohjeistusta. 3. Seurataan ja analysoidaan tarkastus- ja arviointitoiminnan kehittämistä viraston ulkopuolella.

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

VASTUULLISUUS AVOIMUUS OBJEKTIIVISUUS ARVOSTAMINEN

VASTUULLISUUS AVOIMUUS OBJEKTIIVISUUS ARVOSTAMINEN Sivu 1 / 5 Dnro 218/01/2012 LIITE 1 13.6.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja on esikuntapäällikön esittelystä, tarkastusviraston henkilöstön yhteistoimintakokouksen 12.6.2012 ja johtoryhmän

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010 Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010 VTV:n valtiosääntöinen asema ja tehtävät Suomen perustuslain 90 Ylin ulkoinen tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen. Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja

Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen. Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja 31.01.2017 VTV tuottaa tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun Tarkastusviraston vaikuttavuus Ennaltaehkäiseminen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja sektoritutkimus. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 31.3.2011

Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja sektoritutkimus. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 31.3.2011 Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja sektoritutkimus Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 31.3.2011 Julkinen tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa menetelmiä, joilla tiedon hakeminen sekä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö Hyväksytty 4.9.2017, tarkastustoimikunta Konsernihallinto 1(4) 1 Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Julkishallinnon johtaminen murroksessa

Julkishallinnon johtaminen murroksessa Julkishallinnon johtaminen murroksessa Tytti Yli-Viikari 18.1.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Murros, disruptio 2 Toimintaympäristömuutokset, lukuisat samanaikaiset toimintamallien muutokset, taloushallinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP Pertti Lepola YRITYS-OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitososaaminen ja Työelämäosaaminen Työyhteisöosaaminen, oppiva organisaatioosaaminen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tekniset palvelut Palvelualue: Tekniset palvelut Yksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tekniset palvelut Palvelualue: Tekniset palvelut Yksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tekniset palvelut Palvelualue: Tekniset palvelut Yksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt VTV 2014 2015 Eduskuntaraportointi, htv raami 3,2 3,1 Kohdennettu toiminnoille, htv 2,2 2,2 Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 1,0 1,0 Eduskuntakertomukset 270 270 Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia (VTV2020)

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia (VTV2020) Valtiontalouden tarkastusviraston strategia 2013 2020 (VTV2020) Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston strategia 2013 2020 (VTV2020) Helsinki 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta. Lauri Lehtoruusu 8.5.2015

Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta. Lauri Lehtoruusu 8.5.2015 Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta Lauri Lehtoruusu 8.5.2015 Mitä vastavalmistuneiden palaute kertoo tekniikan yliopisto-opetuksen laadusta? Vastaako tutkinto valmistuneiden odotuksia ja työelämän

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot