72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:8 / NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE KU-YK 72/ Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä maankaatopaikkatoimintaa Mäntsälän kunnan Nummisten kylän kiinteistöillä Peltola II , Lepola II ja Perikunnan tontti Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA NCC Roads Oy Äyritie 8 C, VANTAA Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Haukilahti Hanna puh Valtakirjalla TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnot sekä maankaatopaikkatoiminta sijaitsevat Mäntsälän kunnan Nummisten kylän kiinteistöillä Peltola II , Lepola II ja Perikunnan tontti Lupahakemuksen kohteena oleva louhinta, murskaus ja maa-ainesten vastaanottoalue sijaitsee Mäntsälän kunnan Nummisten ja Ohkolan kylän rajalla noin 10 kilometriä Mäntsälästä etelään. Lahden moottoritie (E75) sekä Keravan ja Lahden välinen oikorata kulkevat alueen ohi itäpuolelta. Liite nro 72 sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti sekä 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 7 c, 7 e ja 13 d

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 7 ja 13 a perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Mäntsälän kunnan alueella toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Lupatilanne Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on ( 250) myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottoon kiinteistöillä Kalliorinne I RN:o 5:287 ja Jokiranta RN:o 5:288 (molemmat nykyisin Peltola II RN:o 5:1566) kymmeneksi vuodeksi. Alueelta louhittavan kiven kokonaismäärä on k-m 3 ja vuotuinen ottomäärä enintään k-m 3. Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on ( 249) myöntänyt ympäristöluvan louhinnalle ja murskauslaitokselle kiinteistöillä Peltola II RN:o 5:1428 (nykyisin RN:o 5:1566), Lepola II RN:o 5:283, Kalliorinne I RN:o 5:287 ja Jokiranta RN:o 5:288 (Kalliorinne I ja Jokiranta nykyisin Peltola II RN:o 5:1566) kymmeneksi vuodeksi. Alueelta louhittavan kiven kokonaismäärä on k-m 3 ja vuotuinen ottomäärä enintään m 3. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on ( 58) myöntänyt maaaineslain mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottoon kiinteistöiltä Peltola II RN:o 5:1566 ja Lepola II RN:o 5:283 kymmeneksi vuodeksi. Alueelta louhittavan kiven kokonaismäärä on k-m 3 ja vuotuinen ottomäärä enintään k-m 3. Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan (Dnro UUS-2005-Y ) maankaatopaikalle kiinteistöillä Peltola II RN:o 5:1566, Lepola II RN:o 5:283, Perikunnan tontti RN:o 5:1218 ja Kalliokukkula RN:o 14:3. Ylijäämämaata on saanut vastaanottaa maankaatopaikalle kaikkiaan tonnia. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan (Päätös nro 96/2012/2) pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen asiassa, joka koskee kivi- ja maa-aineksen ottamista kiinteistöillä Peltola II RN:o 5:1566, Lepola II RN:o 5:283 ja Perikunnan tontti RN:o 5:1218 sijaitsevalla 38,2 hehtaarin suuruisella ottoalueella ko. hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti.

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta NCC Roads Oy on laittanut vireille Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan maa-aineslain mukaisen ottoluvan kiinteistöille Peltola II , Lepola II ja Perikunnan tontti Kaavoitustilanne Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa hakemuksen mukainen ottoalue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi (EJ3) ja merkitty ominaismerkinnällä alueeksi, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Lupahakemuksen kohteena oleva louhinta, murskaus ja maa-ainesten vastaanottoalue sijaitsee Mäntsälän kunnan Nummisten ja Ohkolan kylän rajalla. Lahden moottoritie sekä Keravan ja Lahden välinen oikorata kulkevat alueen ohi itäpuolelta. Alueen länsipuolella kulkee Gasum Oy:n maakaasuputki. Alueella on harjoitettu kiviainesliiketoimintaa lähes 50-vuoden ajan ja maa-ainesten vastaanottoa kuusi vuotta. Ympäristössä on haja-asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 330 metrin päässä moottoritien ja radan itäpuolella. Alueen länsipuolella lähin asuinrakennus on noin 400 metrin etäisyydellä. Alueen pohjoispuolella kulkee maakuntakaavaan merkitty ulkoilureitti. Ottoalueen eteläpuolen vanhalla soranottoalueella toimii nykyään motocross-rata. Lähimpään Natura-alueeseen, Ohkolanjokilaaksoon, on alueelta noin kahden kilometrin matka. Alue ei ole haitta- tai häiriöetäisyydellä Natura-alueeseen nähden. Lähimmälle järvelle, Keravanjärvelle, on alueelta noin 7,5 kilometrin matka. Alue kuuluu Ohkolanjoen valuma-alueeseen, jonka pinta-ala on 79,13 km 2 ja järvisyys 1,11 %. Ottoalueella ei ole merkittäviä pintavesiesiintymiä, mutta alueelle on tehty ojia, joita pitkin ottamistoiminnasta syntyvät vedet johdetaan laskeutusaltaaseen ja edelleen ojaa pitkin alueelta pois. Alueen läheisyydessä sijaitsee pora- ja rengaskaivoja, jotka ovat kiinteistöjen talousvesikäytössä. Ottoalueen pohjavesi on pääosin kalliopohjavettä. Pohjaveden pinnankorkeus on alueella tasolla + 69 metriä. Lähistön pientaloista on käytössä talousvesikaivot. Ottoalueen eteläosa kuului maaliskuuhun 2013 saakka Nummen III-luokan pohjavesialueeseen, mutta ELY-keskus on poistanut sen luokituksesta.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti kiviainesta louhitaan tällä hetkellä pohjan tasolle + 73 m. Kalliokiviaineksen oton jäljiltä alueella on näkyvillä lähes 25 metriä korkeita pystysuoria seinäpintoja. Alueella on vireillä uusi maa-aineslupa, jonka mukaan alin kiviainesten ottotaso on + 63 m. Jotta alueelta pumpattavien vesien määrä saataisiin pidettyä kohtuullisena ja syvennyksen mahdollinen väliaikainen pohjaveden pintaa alentava vaikutus rajattua mahdollisimman pienelle alueelle, toteutetaan syvennys kuudessa vaiheessa. Alueelle louhitaan kuusi erillistä allasta, jotka erotetaan toisistaan jättämällä niiden väliin 10 m leveät kalliokannakset. Louhinnan toteutuksen periaate selviää hakemukseen liitetyistä piirustuksista. Louhittavat altaat on numeroitu yhdestä kuuteen. Louhinta aloitetaan numerolla 1 merkitystä kohdasta ja jatketaan edeten numeroilla 2, 3, 4, 5 ja 6 merkityille alueille mainitussa järjestyksessä. Hakemukseen on toimitettu täydennyksenä muutettu lopputilannekartta (pvm ) ja siihen yhdistetyt leikkauspiirustukset (pvm ). Poiketen alkuperäisissä suunnitelmissa esitetystä lopputilanteesta louhittavien kuuden syvennysaltaan väliset kalliokannakset jätetään toiminnan päätyttyä paikoilleen. Nämä 10 metriä leveät kannakset louhitaan tasolle + 73 m ja ne tulevat jäämään pohjavedenpinnan yläpuolelle. Lisäksi hakemuksen liitteeksi on toimitettu tarkennettu suunnitelmapiirustus (pvm ) ja periaatepiirustukset louhinnan muodoista ottoalueen ulkoreunoilla (pvm ). Ottoalueen ulkoreunoille louhitaan kalliotasanteet korkoon + 67 m, joiden päälle ottoalueen ulkoreunojen maisemointi toteutetaan maa-aineksilla kaltevuuteen 1:3. Kerralla räjäytettävä louheen määrä vastaa murskausaseman noin puolen viikon raaka-aineen tarvetta. Jokaisesta louhittavasta osiosta tehdään erillinen yksityiskohtainen räjäytyssuunnitelma, joka sisältää poraus-, panostus-, sytytys- ja suojauskaaviot. Räjäytyssuunnitelma säilytetään työmaalla työmaakansiossa louhintatyön ajan. Räjäytystyöt suoritetaan ympäristöluvan lupaehtojen mukaisella tavalla ja niistä tehdään viranomaisille vaaditut ilmoitukset. Murskauslaitos sijaitsee nyt hakemuksen liitekartalla merkityssä paikassa alueella 4. Ottamisen edetessä alueelle 4 murskauslaitos on tarkoitus siirtää alueelle 6, joka otetaan viimeisenä. Kiviainestoiminnan valmiit tuotteet varastoidaan nykyisen oton korkeudella oleville alueille, aluksi suunnitelmaalueen itä- ja eteläosaan ja lopuksi eteläosaan. Alueella käytetään pääosin omaa nelivaihemurskauslaitosta. Murskaus voidaan toteuttaa myös aliurakointina, jolloin alueella on jokin toinen murskauslaitos. Murskauksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Alueella tuotettu kalliomurska käytetään pääasiassa tie- ja talonrakentamisen tarpeisiin.

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Kallion räjäytykset ja ylisuurten lohkareiden rikotus tehdään arkipäivisin (ma-pe) klo 8-16 välisenä aikana. Kallion poraaminen ja murskaaminen tehdään arkipäivisin (ma-pe) klo 7-21 välisenä aikana. Kuormaaminen ja kuljetus mukaan lukien ylijäämämaiden vastaanotto tapahtuu arkipäivisin (ma-pe) klo 7-21 välisenä aikana. Maankaatopaikkatoiminta koskee alueelle sen maisemointia varten tuotavia puhtaita ylijäämämaa-aineksia, jotka ovat laadultaan kitkamaata, savea ja hyvin pieniä määriä liejuista savea. Maa-aineksia tuodaan alueelle yhteensä tonnia ja ne tuodaan alueelle vuoden aikana. Alueelle vastaanotettavat ylijäämämaat ovat sopimustyömailta, jolloin jokaisen kuorman alkuperä on tiedossa. Ylijäämämaiden kuljetukseen sekä myytävien kiviainesten kuljetukseen käytettävä kalusto on tarkoitus saada maksimaaliseen käyttöön. Ylijäämämaat läjitetään väliaikaisesti toiminta-alueen itäreunaan, josta se tullaan aikanaan käyttämään alueen maisemointiin. Läjitysalueen reunaan ottotasolle + 73 m on rakennettu lohkarevalli, joka estää maamassojen valumisen. Ylijäämämaakasan maanvyöryt estetään luiskakaltevuudella ja lohkarevallilla. Hakemuksen liitteeksi toimitetun periaatepiirustuksen mukaan ottoalueen ulkoreunoille louhitaan kalliotasanteet tasolle + 67 m, joiden päälle ottoalueen ulkoreunojen maisemointi toteutetaan maa-aineksilla luiskakaltevuuteen 1:3. Luiskien tekemisessä käytetään alueelta poistettuja pinta-maita sekä alueelle sen ulkopuolelta tuotuja ylijäämämaita. Myös nyt lupahakemuksen alaiset maankaatopaikkatoiminnan maa-ainekset tullaan sijoittamaan maisemointiluiskiin. Ottamistoiminnan päätyttyä alue täyttyy vedellä tasoon + 70 m, jolloin alueelle muodostuu kuusi erillistä pohjavesiallasta. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Koko toiminnan aikainen louhittavan ja murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä on k-m 3. Alueella louhitaan kiviaineksia enintään k-m 3 vuodessa. Alueelle ei tuoda ulkopuolista louhetta. Irtilouhittu kallio jalostetaan alueella murskeiksi. Vuosittain murskattava määrä riippuu lähialueella tapahtuvasta rakentamisesta, markkinatilanteesta sekä tuotettavista lajitteista. Vuosittaiseksi tuotantomääräksi on arvioitu tonnia. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi sekä työkoneiden huolto Alueella varastoidaan polttoaineita siellä työskenteleviä työkoneita varten. Tankkaus tapahtuu tukitoimintoalueella toimistorakennuksen vieressä ja tuotantoalueella murskauslaitoksen vieressä. Tankkausalueet on rakennettu kivituhka-altaiksi, joissa muovitetun altaan päälle on laitettu kivituhkaa, joka mahdollistaa tarvittaessa öljyvahingon sattuessa hallitun pilaantuneen maaaineksen poiston. Alueella käytetään vain kaksivaippaisia polttoainesäiliöitä.

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tankkauksessa käytettävä polttoainesäiliö on lukittava ja varustettu lapon- ja ylitäytönestimellä. Tukitoimintoalueelle on lisäksi tehty tiivispohjainen konesuoja, jossa varastoidaan poltto- ja voiteluaineita sekä tankataan työkoneita. Työkoneiden huollot tapahtuvat konesuojassa. Vedenhankinta ja käyttö Tuotannossa kulutetaan vettä kastelun tarpeesta riippuen enimmillään 5000 litraa päivässä. Tuotannossa käytettävä vesi otetaan laskeutusaltaasta. Toimistorakennuksessa käytettävä vesi otetaan toimiston läheltä sijaitsevasta porakaivosta. Sosiaalitilojen vedenkulutus on noin 320 litraa vuorokaudessa (arkipäivät). Jätevedet Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan 5 m 3 :n kokoiseen, lasikuidusta valmistettuun ja täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön, jota tyhjennetään noin 3 viikon välein. Jätevedet kuljetetaan Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Liikenne Ottoalueen sisäinen liikenne käsittää noin 4 6 raskasta ja 3 5 kevyttä ajoneuvoa tai työkonetta. Kiviainesten myyntitoiminnasta aiheutuvat kuljetukset ovat suuruudeltaan noin 80 täysperävaunullista rekkaa vuoden jokaisena arkipäivänä. Lisäksi huoltokuljetuksia on keskimäärin yksi raskaan liikenteen kuljetus jokaisena murskauspäivänä. Maankaatopaikkatoiminnasta aiheutuvaksi liikenteeksi arvioidaan ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuormaaminen ja kuljetus mukaan lukien ylijäämämaiden vastaanotto tapahtuu arkipäivisin (ma pe) klo 7 21 välisenä aikana. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Louhinnassa, murskauksessa ja maa-ainesten vastaanottoalueen toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojelulain mukaisesti parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Toimintaa ohjaa NCC Roads Oy:n laatujärjestelmä ja ISO 14001:2004 mukainen ympäristöjärjestelmä. Vastaanottoalueelle tuotavat kuormat punnitaan ja kuormien puhtaus varmistetaan aistinvaraisesti haihtuvien hiilivetyjen osalta ja mahdollisten jätteiden osalta silmämääräisen tarkastelun perusteella. Raskasmetallit ja hiilivedyt tutkitaan kenttäanalysaattorilla (Petroflag ja XFR) aina uudelta työmaalta tulevasta kuormasta tarvittaessa. Punnitustieto säilytetään NCC Roads Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti. Saapuvista kuormista pidetään kirjanpitoa, josta ilmenee kuorman alkuperä, auton rekisterinumero, auton omistaja, työmaa

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja päivämäärä. Alueelle tuotavat ylijäämämaat tulevat sopimustyömailta, jotka sijaitsevat lähikunnissa ja pääkaupunkiseudulla. Alueelle ei oteta vastaan maa-aineksia, jotka ovat peräisin alueelta, jolla on harjoitettu huoltoasemaja korjaamotoimintaa, romunkeräystä, jätteiden vastaanottoa tai teollisuutta. Maa-ainesten vastaanottoalue on yhtenäistä aluetta, josta muodostuu myös yhtenäinen valuma-alue. Valuma-alueen vedet johdetaan laskeutusaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen luontoon. Alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan erillisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Louhinnan ja murskauksen osalta käytetään nykyaikaisia laitteistoja ja huolehditaan laitteistojen säännöllisestä huollosta. Pöly- ja melupäästöjä pyritään minimoimaan koteloinneilla, kastelulla, varastokasojen sijoittelulla, rintauksilla, asfaltoinneilla ja meluvalleilla. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Tuotannosta ei synny jätevesiä. Maa-ainesten otto- ja vastaanottoalueella muodostuvat pintavedet johdetaan alueen länsilaidalla sijaitsevaan laskeutusaltaaseen, jolla vähennetään kiintoaineksen, sekä muun haitallisen materiaalin pääsyä purkuvesien mukana ympäristöön. Pintavedet johdetaan laskeutusaltaaseen joko pintavalumana ojia pitkin tai pumppaamalla syvennyksistä. Altaan koko on noin 100 m 2 ja vesisyvyys 2 metriä. Laskeutusallas on mitoitettu vastaanottamaan koko alueen pintavedet ja sen laajentaminen on tarvittaessa mahdollista. Laskeutusaltaasta vesi johdetaan edelleen rumpuputkea pitkin purkuojaan. Alueen maisemointiluiskien uloin kerros rakennetaan kivennäismaista ja tarvittaessa kylvetään ruohon siemen vakauttamaan pintamaakerros. Louhittavat altaat tulevat täyttymään vedellä hyvin hitaasti ja täyttyminen voi kestää useita vuosia. Hakemuksen mukaan on oletettavaa, että maisemointiluiskien kasvukerros on ehtinyt juuristollaan vakauttamaan luiskan niin, ettei esimerkiksi veden samentumista aiheudu. Ottaen huomioon maisemointiluiskien loivuus ja kasvukerroksen juuriston vaikutus, eroosiota ei pääse tapahtumaan. Päästöt ilmaan Hakemuksen mukaan pölyämistä liittyy erityisesti kallion räjäytykseen. Räjäytyksessä syntyvä pölyäminen on lyhytkestoista, eikä syntyvän pölyn määrä ole merkittävä murskauslaitoksella syntyvän pölyn määrään verrattuna. Porauksessa syntyvä pöly ei leviä ympäristöön, sillä poravaunut on varustettu pölynkeräyslaitteistolla.

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Murskauslaitoksella pölyä syntyy murskauksesta, seulonnasta sekä kiviaineksen pudotuksista. Pölyn torjumisessa käytetään vettä sekä lisäksi prosessin kriittisten kohtien kattamista ja kotelointia. Kriittisinä kohtina voidaan pitää kiviaineksen pudotuskohtia ja seuloja sekä kuljettimia, jotka kuljettavat hienoainespitoista kiviainesta. Pölyä syntyy kuivina kausina myös työkoneiden aiheuttamasta liikenteestä sekä tuotteiden kuormaamisesta ja kuljettamisesta tuotantopaikalta. Liikenteestä aiheutuva pölyäminen torjutaan kastelemalla kulkureitit työmaaalueella sekä puhdistamalla alueelle johtava Saharintie sille kulkeutuvasta kiviaineksesta. Hakemukseen liitetyn Enwin Oy:n tekemän PM 10 -hiukkaspitoisuusmittausten perusteella Ohkolan ottoalue ei vaaranna ilman hengityskelpoisen pölyn (PM 10 ) pitoisuuksien ohje- tai raja-arvoja ympäristössään. Melu ja Tärinä Alueella harjoitettavasta toiminnasta aiheutuu ympäristöön melua ja tärinää. Hakemukseen liitetyn Ramboll Finland Oy:n melumallinnuksen mukaan kiviaineksen ottamistoiminnasta aiheutuva melu ei ylitä päiväajan raja-arvoa L Aeq 55 db ottamisalueen ympäristön asuintalojen kohdilla. Melulähteet sijaitsevat porausta lukuun ottamatta ottamisalueen pohjan tasolla, jolloin louhintarintaukset ja tuotekasat toimivat luonnollisina meluesteinä ympäristöön päin. Melulähteiden sijainnit suhteessa esteisiin vaihtelevat toiminnan aikana, sillä tuotekasojen varastotilanne ja sijainnit muuttuvat ja louhinnan edetessä myös melulähteiden sijainti muuttuu. Rintauksen lisäksi louhintaalueen länsireunaan on kasattu noin 8 metriä korkea meluvalli estämään melun leviämistä lännen suuntaan. Mallinnuksen perusteella muihin meluntorjunta-toimenpiteisiin ei ole tarvetta. Tärinän vaikutuksia pyritään hallitsemaan huolellisella räjäytysten suunnittelulla ja räjäytyspanosten oikealla mitoituksella. Jokaisesta louhittavasta osiosta tehdään erillinen yksityiskohtainen räjäytyssuunnitelma, joka sisältää poraus-, panostus-, sytytys- ja suojauskaaviot. Räjäytyssuunnitelma säilytetään työmaalla työmaakansiossa louhintatyön ajan. Hakemukseen on lisäksi liitetty Finnrock Oy:n laatima Ohkolan kiviainestuotantoalueen louhintatyön ympäristöselvitys, jonka tavoitteena on ollut selvittää louhinnan tärinävaikutusalueella sijaitsevat tärinäherkät rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä sellaiset toiminnot, jotka oleellisesti saattaisivat rajoittaa louhinnan toteutusta ja tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja räjäytysten toteutuksessa. Selvityksessä on annettu suosituksia koskien mm. rakennekatselmusten tekemistä, tärinälle herkkien laitteiden suojaamista sekä louhintatöiden aiheuttaman tärinän voimakkuuden valvomiseksi tehtäviä tärinämittauksia ja tärinämittaustulosten käsittelyä. Hakemukseen on myös liitetty Finnrock Oy:n tärinämittausraportti tehdyistä tärinämittauksista, joissa ei havaittu mitatuissa kohteissa tärinäraja-arvojen ylityksiä.

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Ohkolan toiminta-alueella on toimisto, majoitusparakkeja, laboratorio ja murskausasema. Toimipaikasta syntyy seuraavia jätteitä: yhdyskuntajätettä toimisto- ja sosiaalitiloista. jätevettä toimisto- ja sosiaalitiloista sekä laboratoriotoiminnasta vaarallisia jätteitä kuten jäteöljyjä, akkuja ja paristoja koneista ja laitteista rakentamisen ja huoltojen yhteydessä metalliromua ja puujätettä Toimistolla on jäteastiat yhdyskuntajätteille, joiden tyhjennyksestä huolehtii ulkopuolinen jätteenkuljetusyhtiö. Toimistossa syntyvä paperijäte kerätään erilliseen paperinkeräysastiaan tai toimitetaan lähimpään kierrätyspisteeseen. Sekajätettä syntyy mm. käytetyistä kuljetinmatoista ja pakkauksista. Murskaamolla on sekajätteille oma lava, joka tyhjennetään tarvittaessa muutaman kerran vuodessa kunnalliselle kaatopaikalle. Sekajätettä syntyy noin kg vuodessa. Lassila & Tikanoja noutaa jätteet 2 krt/kk. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarpeen mukaan lokaautolla ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle. Murskaamolla syntyy vaarallisia jätteitä kuten jäteöljyä murskaimista ja koneista. Murskaimista kertyy jäteöljyä kertaluonteisesti vuosittain noin litraa ja muista koneista noin litraa murskauksen kestosta riippuen. Ohkolassa on 1000 litran keräysastia jäteöljyille. Öljynsuodattimet ja öljyiset trasselit kerätään erillisiin vaaralliselle jätteelle sopiviin astioihin. Jäteöljyt välivarastoidaan valuma-altaallisessa hallissa, kunnes ne luovutetaan ympäristöluvan omaavalle vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle keräysyritykselle. Hallissa on liiketunnistimella toimiva hälytysjärjestelmä ja saatavilla imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalta. Koneista ja laitteista jää muutamia käytettyjä akkuja ja paristoja vuodessa. Akut kerätään tiivispohjaiselle alustalle niille erikseen osoitetulle paikalle, josta ne viedään vaarallisen jätteen keräyspaikkoihin. Energiansäästölamput, loisteputket, maalit, lakat, paristot yms. kootaan erillisiin kannellisiin astioihin, välivarastoidaan katoksessa ja toimitetaan hyväksyttyyn keräyspaikkaan. Murskaamolla syntyy keskimäärin kg vuodessa rautajätettä, kuten murskainten kulutusosia, verkkoja, kuljetinrullia yms. Kulutusosat menevät valimolle uudestaan käytettäviksi ja muu rautaromu kerätään keräyslavoille, jotka tyhjennetään romuttamoille. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Lupahakemukseen on liitetty päivätty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Alueella ei muodostu sivukiveä lainkaan. Kaivannaisjätteen synty tuotantoalueella on liittynyt pintamaiden poistoon. Arvio koko alueella luonnollisesti olleen pintamaan määrästä on noin m 3. Maa-aineksia, jotka varastoidaan alueelle maankaatopaikan ympäristöluvan alaisena, ei luokitella kaivannaisjätteeksi. Pintamaita kuorittaessa ensimmäisenä on poistettu maan pinnassa oleva kasvillisuutta sisältävä kenttäkerros, josta on poistettu kannot, juurakot sekä muut suurikokoista orgaanista kiinteätä ainesta sisältävät kappaleet. Poistetut kannot ja juurakot on haketettu ja myyty energiantuotantoon. Poistetut pintamaat on läjitetty varastokasoille ottoalueen reunaosiin. Pääosa pintamaista on varastoitu alueen länsiosiin meluvalliksi. Meluvallit tulevat sijaitsemaan sijoituspaikassaan toiminnan päättymiseen saakka. Alueelta poistettu pintamaa on inerttiä epäorgaanista ainesta. Aineksen aiheuttamat ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä maa-aineksesta sateen tai tuulen aiheuttaman eroosion myötä liikkeelle lähtevään hienoainekseen. Hienoaineksesta ei kuitenkaan aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, sillä mahdollisesti irtoava aines on samaa mineraalista ainesta, josta alueen maaja kallioperä koostuu. Hienoaineksesta aiheutuvat vaikutukset on voitu nähdä lähinnä meluvallien maa-aineksesta irtoavana hienoaineksena meluvallin rakentamisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Rakentamista seuraavana kolmantena kesänä meluvallien pintojen voidaan jo olettaa olevan kasvillisuuden peittämiä luonnollisen siemennyksen kautta siten, ettei hienoainesta enää merkittävissä määrin irtoa sen paremmin sateiden kuin kuivana kautena tuulenkaan mukana kuljetettavaksi. Louhosalueen hulevedet johdetaan ojastoon laskeutusaltaan kautta. Laskeutusaltaan tarkoituksena on muodostaa vesiallas, jossa veden virtaus on niin hidas, että suspensiossa oleva hienoaines sedimentoituu altaan pohjalle. Altaan pohjalle kertyvä hienoaines poistetaan säännöllisin väliajoin ja toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Pintamaiden kuorinnan alkuvaiheessa tehty kantojen juurakoiden ja muiden suurikokoisten orgaanisten kappaleiden poisto maa-aineksesta vähentää päästöjä veteen ja ilmaan. Alueelta kuorittavien pintamaiden vaikutukset veden laatuun alueen ulkopuolella tulevat olemaan hyvin vähäiset. Kaikki alueelta kuoritut pintamaat tullaan käyttämään toiminnan päätteeksi alueella luiskien muotoiluun ja maisemointiin. Päästöt maaperään (estäminen) Alueella käytetään vain kaksivaippaisia polttoainesäiliöitä. Tankkauksessa käytettävä polttoainesäiliö on lukittava ja varustettu lapon- ja ylitäytönestimellä. Tankkausalueet on rakennettu kivituhka-altaiksi, joissa muovitetun altaan päälle on laitettu kivituhkaa, joka mahdollistaa tarvittaessa öljyvahingon sattuessa hallitun pilaantuneen maa-aineksen poiston.

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tukitoimintoalueelle on lisäksi tehty konesuoja, jossa varastoidaan poltto- ja voiteluaineita sekä tankataan työkoneita. Työkoneiden huollot tapahtuvat konesuojassa. Konesuoja on katettu tiivispohjainen rakennus, josta kertyvät pintavedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta maastoon. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Ympäristövaikutusten arviointimenettely Louhinta- ja murskaustoiminnasta on laadittu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu päivätty arviointiselostus. Lupahakemuksen alainen ottoalue ei ole kokonaisuudessaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa rajatulla alueella. Arvioinnin ulkopuolelle jäävä alue ei ole kuitenkaan suuruudeltaan sellainen, että se olisi edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn uusimista. Yhteysviranomaisena toiminut Uudenmaan ympäristökeskus on antanut arviointiselostuksesta lausuntonsa. Yhteysviranomaisen lausunnossa on todettu seuraavaa: Arviointi keskittyy itse kiviaineksen oton vaikutusten selvittelyyn. Maisemoinnin ja alueen jälkikäytön tarkastelu on vähäistä. Maisemoinnin osalta monet asiat jäävät avoimiksi. Jos alueen moreeni ja hiekka jalostetaan valtaosin rakentamiseen, niin mitä maa-aineksia maisemoinnissa käytetään. Pohjavesialue asettaa rajoituksia pintamaiden laadulle. Pintamaiden varastointi ja käyttö maisemoinnissa saattaa aiheuttaa pohjavesivaikutuksia. Selvityksen taso ei ole kaikkien lupamenettelyjen osalta riittävä. Arviointiselostuksessa ei ole otettu kantaa vesioikeudellisen luvan tarpeeseen. Vesioikeudellista lupakäsittelyä varten esimerkiksi pohjaveden pinnan korkeustaso tulee määrittää vesiasetuksen edellyttämällä tavalla. Luontoselvitystä on syytä täydentää liito-oravien osalta kevättalvella tehtävällä selvityksellä ennen luvan hakemista niiltä osin kun alue on vielä puustoista. Ratahallintokeskuksen huomautus oikoradan suojaetäisyydestä on syytä ottaa myöhemmin huomioon suunnittelussa tai neuvotella muusta tyydyttävästä ratkaisusta. Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Alue on toiminut tiettävästi vuodesta 1964 maa-ainesten ottoalueena. Alueen ympäristön olosuhteita leimaa siten voimakkaasti maa-ainesten ottotoiminta. Pääosa alueesta on jo louhittu ja louhimattomalta osalta on pintamaat jo kokonaan poistettu. Maisemaan kuuluu alueen kaakkoissivulla Keravan ja Lah-

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta den välinen oikorata, sekä moottoritie (VT4). Alueen länsipuolella kulkee maakaasulinja, linja on kaivettu maan alle, mutta linjan maanpäällinen alue pidetään puuttomana. Aiempiin lupiin nähden muutosta yleiseen viihtyvyyteen ei ole tapahtunut. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole merkittäviä luontokohteita tai maisemallisesti arvokkaita kohteita, joihin toiminnalla saattaisi olla vaikutusta. Maankaatopaikka ei vaikuta luonnontilaan, eikä laatuun. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Hakemuksen mukaan koska alueelle vastaanotettava maa-aines on puhdasta, ei sillä ole vaikutusta vesistöihin, eikä niiden käyttöön. Alueella ei ole merkittäviä pintavesiesiintymiä ja toiminnan vaikutukset pintavesiin arvioidaan vähäisiksi. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Hakemuksen mukaan maa-ainesten vastaanotto ei aiheuta pölyämistä. Murskauksen yhteydessä pölyämistä tapahtuu ajoittain, mutta pölyämisen hallitsemiseksi alueella suoritetaan tarpeen mukaan kastelua. Alueelle johtava tie on asfaltoitu ja tien pölyämistä estetään puhtaanapidolla ja kastelulla. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole todettu olevan vaikutusta alueen maaperään tai pohjaveden laatuun. Kymmenen vuoden seurantajaksolla ei pohjaveden laadun tai määrän osalta ole todettu mitään sellaisia poikkeavuuksia, jotka voidaan osoittaa johtuvan tai johon murskaus-, louhinta- tai maankaatopaikkatoiminnalla olisi myötävaikutusta. Tarkkailun perusteella ei voida sanoa veden laadun heikentyneen, muuttuneen tai pohjaveden pinnankorkeuksien laskeneen toiminnan vaikutuksesta. Toiminta-alueelta tai lähiympäristöstä ei ole raportoitu kyseisellä toiminnalla olleen vaikutusta maaperään. Melun ja tärinän vaikutukset Toiminnasta aiheutuu ympäristöön melua ja tärinää. Alueelle tehdyn melumallinnuksen mukaan melu ei ylitä raja-arvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hakemuksessa selvitetään, että tärinän vaikutuksia on pyritty hallitsemaan huolellisella räjäytysten suunnittelulla ja räjäytyspanosten oikealla mitoituksella.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnan käyttötarkkailu Ottoalueella toteutetaan jokaisena toimintapäivänä tuotannon tarkkailua, jossa havaitut huomiot kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Viikoittain alueella tehdään työnjohdon toimesta ns. murskamittari, jossa puututaan toiminnassa mahdollisesti havaittuihin riskeihin ja puutteisiin. Otetun maa-aineksen määrä raportoidaan lupaviranomaiselle vuosittain. Vastaanottoalueelle tuotavat kuormat punnitaan ja kuormien puhtaus varmistetaan aistinvaraisesti haihtuvien hiilivetyjen osalta ja mahdollisten jätteiden osalta silmämääräisen tarkastelun perusteella. Raskasmetallit ja hiilivedyt tutkitaan kenttäanalysaattorilla (Petroflag ja XFR) aina uudelta työmaalta tulevasta kuormasta tarvittaessa. Punnitustieto säilytetään NCC Roads Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti. Saapuvista kuormista pidetään kirjanpitoa, josta ilmenee kuorman alkuperä, auton rekisterinumero, auton omistaja, työmaa ja päivämäärä. Alueelle tuotavat ylijäämämaat tulevat sopimustyömailta, jotka sijaitsevat lähikunnissa ja pääkaupunkiseudulla. Alueelle ei oteta vastaan maa-aineksia, jotka ovat peräisin alueelta, joissa on harjoitettu huoltoasemaja korjaamotoimintaa, romunkeräystä, jätteiden vastaanottoa tai teollisuutta. Pohjaveden tarkkailu Pohjavettä ehdotetaan tarkkailtavaksi lokakuussa 2012 valmistuneen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pohjaveden laatua seurattaisiin viidestä yksityisestä talousvesikaivosta ja seitsemästä tarkkailupisteestä. Vesinäytteistä analysoitaisiin sameus, sähkönjohtavuus, COD, ph, Fe, Mn, nitraatti, kloridi, sulfaatti, koliformiset bakteerit ja mineraaliöljy. Yksityisistä talousvesikaivoista näytteet otettaisiin kerran vuodessa ja tarkkailupisteistä kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja marraskuussa. Pohjaveden pinnankorkeutta seurattaisiin kolmesta yksityisestä talousvesikaivosta ja seitsemästä tarkkailupisteestä kerran kolmessa kuukaudessa. Yksityiset talousvesikaivot Pinnankorkeus Laatumääritys Kaivo Turola (Haavisto) x x Kaivo Casa Rosa (Nyman-Piltti) x x Kaivo Kumpumäki (Eskelinen) x Kaivo Laikankulma (Lainio) x Kaivo Jämsälä (Uitto, Kunnari x Uitto) Kaivo Niemelä (Salminen) x Tarkkailupisteet HP101 x x

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta HP102 x x HP103 x x HP 104 x x HP 105 x x HP 106 x x Toimiston porakaivo x x Murskan kaivo x Vuosittaiset tarkkailutulokset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kerran vuodessa tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Pintaveden tarkkailu Pintavedet johdetaan alueen länsilaidalla sijaitsevaan laskeutusaltaaseen ja siitä edelleen rumpuputkea pitkin purkuojaan. Vesitilanteen mukaan joko altaasta tai siitä lähtevästä vedestä otetaan pintavesinäytteet kaksi kertaa vuodessa huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa. Pintavesistä ehdotetaan määritettäväksi 2008 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti väri, sameus, ph, sähkönjohtavuus, KMnO 4 -luku, nitraatti, nitriitti, ammonium, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, alumiini ja bakteerit. Melun tarkkailu Hakemukseen on liitetty Ramboll Finland Oy:n päivätty lausunto, jossa esitetään alueella aiemmin tehtyyn melutarkkailuun sekä syksyllä 2012 laadittuun melumallinnukseen perustuen, ettei melun tarkkailumittauksia ole tarpeen jatkaa. Tärinän tarkkailu Hakemukseen on liitetty Finnrock Oy:n laatima Ohkolan kiviainestuotantoalueen louhintatyön ympäristöselvitys, jonka tavoitteena on ollut selvittää louhinnan tärinävaikutusalueella sijaitsevat tärinäherkät rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä sellaiset toiminnot, jotka oleellisesti saattaisivat rajoittaa louhinnan toteutusta ja tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja räjäytysten toteutuksessa. Selvityksessä on annettu suosituksia koskien mm. rakennekatselmusten tekemistä, tärinälle herkkien laitteiden suojaamista sekä louhintatöiden aiheuttaman tärinän voimakkuuden valvomiseksi tehtäviä tärinämittauksia ja tärinämittaustulosten käsittelyä.

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ARVIO TOIMINNAN MAHDOLLISISTA RISKEISTÄ, POIKKEUK- SELLISISTA TILANTEISTA JA NIIHIN VARAUTUMISESTA Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Hakemuksen mukaan merkittävin mahdollinen kiviaineksen ottamisesta aiheutuva riski on suunnittelualueen kaivojen veden laadun heikkeneminen. Veden laadun heikkenemiseen voi vaikuttaa kohteesta purkautuvien vesien mahdollinen kiintoaineskuorma, räjähdeaineista mahdollisesti aiheutuva typpikuorma tai työkoneista mahdollisesti aiheutuvat öljypäästöt. Edellä mainitut päästöt voivat vaikuttaa sekä pohja- että pintavesiin. Räjäytyslouhinnassa käytettävät räjähteet ovat typpipohjaisia. Räjähdysaineista aiheutuu aina typpipäästöjä, jotka aiheutuvat pääasiassa räjähtämättä jääneistä räjähdysaineista, jotka liukenevat hitaasti ympäristöön. Räjähteiden typpipäästöt ovat yleensä nitraatti- ja ammonium-muodossa. Typpikuormituksen lisääntyminen on arvioitu vähäiseksi, kun otetaan huomioon toiminnan kestäneen alueella jo lähes 50 vuotta ja typpiyhdisteiden ojassa viipymisen aikana tapahtuva laimeneminen ja hajoaminen. Hakemuksessa on lisäksi tuotu esille, että maa-ainesten otto voi mahdollisesti aiheuttaa pohjaveden kloridi-, sulfaattija happipitoisuuksien kasvua sekä orgaanisen aineen lisääntymistä vedessä. Ohkolassa toteutetun vesientarkkailun tuloksissa ei ole kuitenkaan havaittavissa edellä mainittujen parametrien muuttumista ottamistoiminnan edetessä. Louhittaessa pohjaveden pinnan alapuolelle pinnankorkeudet saattavat laskea sekä ottoalueella että joskus myös sen lähiympäristössä. Uuden vesientarkkailusuunnitelman mukaisesti toiminnanharjoittaja on tehostanut alueen tarkkailua havaitakseen mahdolliset ympäristövaikutukset. Toiminnasta aiheutuvina ympäristön kannalta keskeisinä riskeinä ja vaikutuksia aiheuttavina tekijöinä arvioidaan olevan myös meluhaitat, pölyn leviäminen hallitsemattomasti, tärinä sekä mahdolliset päästöt vesistöön. Tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitteluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta Hakemuksen mukaan kalliokiviaineksen ottamisesta aiheutuvat riskit ovat hallittavissa louhinnan suunnittelulla, oikealla panostuksella ja räjähteiden hävikin minimoinnilla sekä johtamalla alueella muodostuvat hulevedet laskeutusaltaaseen. Edellä mainittujen riskien ja ympäristövaikutusten hallinnan tueksi NCC Roads Oy:llä on sertifioitu ISO 9001-mukainen toimintajärjestelmä, jonka mukaisesti toimenpiteet suunnitellaan ennakkoon, huomioidaan toimintaan mahdollisesti liittyvät riskit sekä toimenpiteet niiden varalle. NCC Roads Oy:llä on myös sertifioitu ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, jonka mukaisesti toiminnan aiheuttamat ympäristöön liittyvät riskit arvioidaan ja suunnitellaan toimenpiteet niiden varalle. Henkilövahinkojen estämiseksi alueella toimivilta henkilöiltä edellytetään suojaimien käyttöä sekä turvasäännösten osaamista ja noudattamista. NCC Roadsin henkilökunta osallistuu työturvallisuuskoulutukseen työsuhteen

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta alussa. Alue on rajattu kallioleikkauksien päältä huomiomerkein varustetulla lippusiimalla ja alueen koillisreunassa on hirviaita. Maanvastaanottoalueella on tallentava kameravalvonta. Alueella toimivat aliurakoitsijat on perehdytetty NCC Roadsin toimesta työmaan toimintaan. Jokaisella alueella työskentelevällä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja alueella toimiva aliurakoitsija on saanut aluetta koskevan ohjekansion. Alueen pinta- ja pohjavesien suojelu on otettu huomioon tekemällä alueelle konesuoja, jossa varastoidaan poltto- ja voiteluaineet sekä tankataan työkoneita. Pintavesien suojelua on tehostettu myös johtamalla alueen pintavedet laskeutusaltaaseen ennen kuin ne johdetaan alueen ulkopuolelle. Mahdollisten vesiin pääsevien öljyjen torjuntaa varten alueelle on hankittu erillisiä öljypohjaisten nesteiden imeytyspuomeja. Öljyvuotojen estämiseksi laitteiden säännöllinen huolto ja oikea käyttö ovat tärkeässä asemassa. Öljyvuotojen riskit pyritään minimoimaan jo ennakolta käyttämällä kaksivaippaisia öljysäiliöitä, kunnostamaan ja huoltamaan laitteisto säännöllisesti sekä tarkkailemalla toimintaa jatkuvasti. Mahdollisten öljyvuotojen varalta kaikkiin työkoneisiin on varattu imeytysainetta. Tulipalojen varalta viranomaisten määräämä ensisammutuskalusto on jatkuvasti saatavilla mahdollisten syttymispaikkojen läheisyydessä. Mahdollisista onnettomuuksista ja häiriötilanteista tehdään vaadittavat ilmoitukset Mäntsälän kunnan viranomaisille. Työkoneista mahdollisesti aiheutuvat öljypäästöt ovat torjuttavissa työkoneiden hyvällä huollolla. Jos työkoneista kuitenkin tapahtuu ns. tihkuvuotoa (kevyttä polttoöljyä tai hydrauliikkaöljyä) öljyn komponentit sitoutuvat maaainekseen suunnittelualueella ja veteen liukenevat komponentit muodostavat vettä kevyempinä kalvon kohteen hulevesien pinnalle. Hulevesien mukana kulkeutuvat öljykomponentit voivat haihtua riittävän pitkän viipymän aikana, tai ne voidaan tarvittaessa poistaa veden pinnalta öljynerotuspuomeilla. Tihkuvuodoista mahdollisesti kertyvä öljyn määrä on arvioitu pahimmassakin tapauksessa hyvin pieneksi. VAKUUS ASIANMUKAISEN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Maankaatopaikkatoiminnan osalta NCC Roads Oy esittää vakuudeksi suuruista pankkitakausta asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. TOIMINNAN ALOITTAMINEN NCC Roads Oy pyytää ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti lupaviranomaista määräämään, että toiminta voidaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta aloittaa heti lupapäätöstä noudattaen. Perusteena on turvata työn ja toiminnan jatkuminen alueella keskeytymättömänä ja välttää keskeytyksen aiheuttamat taloudelliset tappiot.

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakija esittää hakemuksessaan aloitusvakuutta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu sekä Mäntsälän että Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Mäntsälä -lehdessä Tiedossa oleville asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Hakemusalue on tarkastettu Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Uudenmaan ELY-keskukselta, Mäntsälän kunnanhallitukselta, Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunnalta ja Gasum Oy:ltä. Uudenmaan ELY-keskus esittää päivätyssä lausunnossa seuraavaa: Uudenmaan ELY-keskus on , UUDELY/97/07.01/2013 antanut lausuntonsa hakemuksen kohteena olevan alueen maa-aineslupahakemuksesta. ELY-keskus viittaa em. lausuntoonsa ja esittää lisäksi seuraavan: Uudenmaan ympäristökeskus on DNro UUS-2005-Y myöntänyt kyseiselle alueelle ympäristöluvan maankaatopaikkatoiminnalle. Maankaatopaikalle saa vastaanottaa rakennustoiminnasta tulevaa puhdasta ylijäämämaata kaikkiaan tonnia. Päätös on voimassa toistaiseksi. Jos maankaatopaikkatoimintaa jatketaan vuoden 2013 jälkeen, on luvan hakijan toimitettava hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle mennessä. Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan kyseiselle alueelle kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle kokonaismäärän ollessa m 3 ktr. Vuosittain louhitaan maksimissaan m 3 ktr. Päätös on voimassa 10 vuotta. ELY-keskus katsoo, että ympäristölupaan tulee sisällyttää määräykset, joilla varmistetaan, etteivät melulle, pölylle ja tärinälle annetut ohjearvot ylity lähimmässä häiriintyvissä kohteissa sekä polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden varastoinnista ja käytöstä.

18 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pölyntorjuntaan ei saa käyttää suolaa eikä muitakaan lisäaineita (esim. pakkasenestoainetta). Pitempiaikaisessa toiminnassa kerättävien ja käsiteltävien valumavesien määrää voidaan pienentää esim. kattamalla öljyjen, polttoaineiden ja työkoneiden säilytyspaikat sekä koneiden tankkauspaikat. Mahdolliset öljy- ja polttoainevahingot on siistittävä koko alueella välittömästi poistamalla likaantunut maa ja kuljettamalla se asianmukaiselle vastaanottopaikalle. Siistimisvelvoite on asetettava koskemaan kaikenlaisia ja - kokoisia vuotoja ja "läikkymisiä". Kaluston, jota ottamisalueella käytetään, on oltava hyväkuntoista ja tämä tulee määrätä koskemaan myös kuljetuskalustoa. ELY-keskuksen käsityksen mukaan ottotoiminnan pohja- ja pintaveteen kohdistaman riskin suuruuteen voidaan vaikuttaa myös sijoittamalla kaluston seisotus, tankkaus ja huolto sekä poltto- että voiteluaineet niille erikseen varatulle alueelle, josta aineiden pääsy maaperään on estetty. Suunnitelma ja toiminta alueella ovat oltava sellaiset, että niiden perusteella saadaan täysi varmuus siitä, ettei hanke aiheuta ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumista eikä myöskään pohja- ja pintavesien pilaantumisen vaaraa. Mäntsälän maankäyttölautakunta toteaa lausunnossa, ettei se pidä suunniteltua maa-ainesten ottoa pohjaveden pinnan alapuolelta ympäristön kannalta kestävänä, eikä varsinkaan sitä, että vedenpinnan alle sijoitettaisiin muualta tuotuja vieraita aineksia, jopa rakennusjätettä. Gasum Oy on päivätyssä lausunnossaan tuonut esille, että alueella sijaitsee 2 kpl DN BAR korkeapaineista maakaasulinjaa. Lausunnossa esitetään, että suoritettaessa louhinta- ja räjäytystöitä 30 metriä lähempänä putkilinjoja on työn suorittajan saatava lupa Gasumilta työn suorittamiseen ja suunniteltaessa laajamittaista louhintatoimintaa lähempänä kuin 100 metriä putkilinjasta on maakaasun siirtoputkistoon asennettava laitteisto toiminnasta aiheutuvan tärinän seuraamista varten. Lisäksi lausunnossa esitetään, että läjitettäessä ylijäämämaita kaasuputkien läheisyyteen, on varmistettava etteivät maamassat liiku tai aiheuta muuta vaaraa maakaasuputkille. Myös vesien johtuminen täytyy suunnitella kaasuputkien kannalta niin, etteivät maa-ainekset poistu virtaavan veden mukana maakaasuputken ympäriltä. Kaasuputkilinjoilla ei saa liikkua raskailla työkoneilla eikä niiden päälle varastoida rakennustarvikkeita tai maa-aineksia. Mahdollisista kaasuputkilinjojen ylityksistä raskailla ajoneuvoilla on sovittava erikseen. Lausuntoon on liitetty Gasum Oy:n louhintaohje sekä Tukesin, Gasum Oy:n ja Suomen Kaasuyhdistys ry:n ohje koskien työskentelyä maakaasulinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

19 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Gasum edellyttää, että lausunto liitteineen on oltava urakoitsijan käytössä työmaalla. Jos toimintaa tarkentavia suunnitelmia tehdään, on Gasumilta pyydettävä lausunto maakaasulinjojen osalta. Suoritettaessa maanrakennustöitä viittä (5) metriä lähempänä kaasuputkistoa on Gasum Oy:n valvoja kutsuttava paikalle. Liikennevirasto on päivätyssä lausunnossaan ottanut hakemukseen kantaa rautateiden näkökulmasta ja esittänyt, että louhittaessa rautatien läheisyydessä tulisi julkaisussa B19 louhintatyöt rautatien läheisyydessä esitetyt näkökohdat ottaa huomioon. Lisäksi lausunnossa esitetään, että tehtävien toimenpiteiden vaikutus pohjaveden pintaan ja muodostettavien läjitysalueiden stabiilisuus tulee myös selvittää ja eliminoida niiden mahdollinen vaikutus ratapenkereeseen. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta on jätetty 7 muistutusta/mielipidettä. Perhe N on päivätyssä mielipiteessään toivonut, ettei NCC Roads Oy:n Ohkolan nykyiselle toiminnalle anneta lupaa laajentua. Lisäksi he ovat jo pitkään toivoneet toiminnan loppuvan kokonaan ja että heidän mielipiteensä otetaan huomioon päätöksiä tehdessä. He perustelevat kantaansa mm. pitkällä kokemuksella louhinta- ja murskaustoiminnan heille aiheuttamista tärinä- ja pölyhaitoista, toiminnasta aiheutuvan liikenteen useilla erilaisilla vaikutuksilla, toimintaa koskevan valvonnan puutteilla ja vaikeudella, toiminnan sijoittumisella luokitellulle pohjavesialueelle, jo tapahtuneella alueen pohjaveden laadun huonontumisella, toiminnan aiheuttamalla pohjaveden pilaantumisriskillä, ulkoilu- ja marjastusmaastojen tuhoutumisella ja epätietoisuudella toiminnan vaikutuksista eläimistöön. Muistutus on otsikoitu koskemaan Ohkolan kierrätysterminaalin arviointiohjelmaa. RL on päivätyssä muistutuksessaan tuonut esille toiminnasta hänelle aiheutuvia haittoja kuten melua ja tärinää sekä erilaisia päästöriskejä ja toivoo muistutuksensa tulevan huomioon otetuksi lupahakemusta käsiteltäessä. Hän kertoo asuinkiinteistöllään olevan porakaivo, jonka vuoksi hänen erityisenä huolenaiheenaan on toiminnasta pinta- ja pohjavesiin kohdistuvan saastumisriskin. Hän pitää vakavasti otettavana riskitekijänä myös veden loppumista kaivosta. Muistutuksessa on nostettu esille haittatekijöitä ja päästöriskejä oleellisesti lisäävinä asioina toiminnan pitkäkestoisuus, valtavat kiviainesmäärät sekä muistuttajan asianosaisena oleminen Louhintahiekka Oy:n samanlaista toimintaa koskevassa ympäristölupahakemusasiassa. JH on päivätyssä muistutuksessaan vaatinut, ettei ympäristölupaa, eikä aloituslupaa toiminnalle tule myöntää. Hän perustelee kantaansa mm. sillä, että louhinta-alue ulottuisi lähimmillään alle 400 metrin päähän heidän kiinteistöltä ja louhinta aiheuttaisi kiinteistön rikkoutumisen mahdollisuuden sekä kohtuuttomia haittoja mm. tärinän, pölyn ja melun osalta, eikä näitä

20 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta haittoja voida poistaa lupamääräyksillä. Hän pitää pohjaveden pilaantumisen vaaraa ilmeisenä, jos pohjavesialueella olevalle louhokselle, jolla otto on ulotettu pohjavesipinnan alapuolelle, sallittaisiin ulkopuolelta tuotujen maiden läjitys. Lisäksi hän perustelee kantaansa louhoksen pienellä ja mutkaisella yksityistieyhteydellä suhteessa suuriksi nouseviin liikennemääriin. Esimerkiksi lapset kouluun kulkiessaan eivät voi käyttää tietä turvallisesti. Hän haluaa tuoda merkillepantavana asiana esille, että myöntämällä aloituslupa mitätöidään asukkaiden vaikutusmahdollisuudet lupa-asiassa, eikä haettaessa uusia ympäristölupia samalle alueelle saa aina myöntää aloittamislupaa. RH ja BH vastustavat saapuneessa muistutuksessaan kaikenlaisia lisälupia alueelle. He perustelevat kantaansa mm. jo ylikuormitetun Saharintien liikennemäärien kasvulla, lähiasukkaiden porakaivojen ja pohjaveden kasvavalla pilaantumisvaaralla räjäytysten myötä sekä nyt jo olemassa olevilla valtavilla pöly- ja meluhaitoilla. HT, NH, TH, VH ja JH vaativat saapuneessa muistutuksessaan, ettei NCC Roads Oy:lle tule myöntää toiminnan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. He perustelevat kantaansa mm. sillä, että ympäristövaikutusten arvioinneissa on vielä paljon puutteita, joihin pitää saada luotettava selvitys ja ratkaisu sekä esittää haittojen vähentämiskeinot ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi. Erityisesti vaikutusalueen asukkaiden kaivot (veden puhtaus ja riittävyys) sekä liikenneturvallisuus on taattava. Muut elinoloihin vaikuttavat haittatekijät on minimoitava, mm. räjäytysten tärinän vaikutus pidempiaikaisilla mittauksilla. On myös selvitettävä vaikutukset ylimääräisten vesien laskemisesta Ohkolan jokeen, esim. Talvivaaran kaltainen tulvatilanne. He muistuttavat lopuksi, että pohjaveden tason alapuolella tapahtuva louhinta on erittäin riskialtista toimintaa ja pienikin häiriö saattaa aiheuttaa suuria vaikutuksia. EV ja MV kertovat saapuneessa muistutuksessaan olevansa luomutilallisia Ohkolanjoen varrella ja he haluavat huomioon otettavaksi asioita, jotka mietityttävät heitä hankkeen kohdalla. He tiedustelevat mm. lisääntyvätkö melu, pöly ja tärinä sekä onko pölyn osalta hiukkasmittauksia tehty. Pohjavesien osalta he kysyvät mm., pysyykö alueen talousvesikaivojen vedenlaatu hyvänä ja riittääkö niissä vesi, muuttuuko pohjavesitilanne suurien kaivu- ja täyttömäärien jälkeen. He kertovat muistutuksessa havaintonsa, jonka mukaan jo parinkymmenen viime vuoden aikana on ollut havaittavissa pohjaveden pinnan laskua. Pintavesien osalta he tiedustelevat mm., pysyykö Ohkolanjoen vesitilanne entisellään ja säilyykö joen virkistysarvo, pysyvätkö joenvarren Natura-alueen luontoarvot ennallaan, mitä alueelta Ohkolanjokeen johdettavat vedet sisältävät ja valvotaanko asiaa mitenkään, lisääntyykö joen vesimäärä hulevesien johdosta ja tuleeko NCC:n alueelle mitään hulevesien keräily-/ viivytys-/ saostusratkaisuja. Lisäksi he ovat huolissaan alueelle vastaanotettavien ylijäämämaiden puhtaudesta ja kuinka niiden puhtautta valvotaan sekä sellaisen tilanteen pohja-, pintavesi- ja luontovaikutuksista, jossa maa-ainekset eivät olisikaan valvonnasta huolimatta puhtaita. He ovat tuoneet muistutuksessaan esille myös maa-ainesten mukana toiminta-

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

73 NCC ROADS OY / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLIOKIVIAINEKSEN OTTAMINEN, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA- ALUE

73 NCC ROADS OY / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLIOKIVIAINEKSEN OTTAMINEN, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA- ALUE Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 452 Dno KYK:494 /2012 73 NCC ROADS OY / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLIOKIVIAINEKSEN OTTAMINEN, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA- ALUE KU-YK 73/11.6.2013

Lisätiedot

NCC INDUSTRY OY, MAA-AINESTEN OTTOALUEEN MAISEMOINNIN MUUTTAMINEN JA ALOITUSLUPA, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE, MÄNTSÄLÄ

NCC INDUSTRY OY, MAA-AINESTEN OTTOALUEEN MAISEMOINNIN MUUTTAMINEN JA ALOITUSLUPA, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE, MÄNTSÄLÄ NCC INDUSTRY OY, MAA-AINESTEN OTTOALUEEN MAISEMOINNIN MUUTTAMINEN JA ALOITUSLUPA, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE, MÄNTSÄLÄ KU-YK 16/14.2.2017 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 20.2.2017 ASIA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA Päivämäärä 3/7/2014 Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Ruokamullan valmistus, Oulu Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie 18 90400 Oulu 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 11.12.2012

Ympäristölautakunta 11.12.2012 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta 11.12.2012 Annettu julkipanon jälkeen NCC ROADS OY/ YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA, MURSKAUS, KIVIAINESTEN VARASTOINTI JA PINTAMAIDEN VASTAANOTTO,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti ja 2 momentin kohta 4)

Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti ja 2 momentin kohta 4) Etelä-Suomi Päätös Nro 21/2013/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös kallion louhintaa, kiviainesten murskausta ja maa-ainesten hyödyntämistä meluvallien

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LOUHINTAHIEKKA OY, YMPÄRISTÖLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, TILA 505-409-5-1243, MÄNTSÄLÄ

LOUHINTAHIEKKA OY, YMPÄRISTÖLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, TILA 505-409-5-1243, MÄNTSÄLÄ LOUHINTAHIEKKA OY, YMPÄRISTÖLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, TILA 505-409-5-1243, MÄNTSÄLÄ KU-YK 13/14.1.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot