Hallituksen puheenjohtajana toimiminen. Hallitusforum 2011 Helsingin Messukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen puheenjohtajana toimiminen. Hallitusforum 2011 Helsingin Messukeskus 19.3.2011"

Transkriptio

1 Hallituksen puheenjohtajana toimiminen Hallitusforum 2011 Helsingin Messukeskus

2 Hallituksen puheenjohtajana toimiminen DI Paavo Marttila Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiötoimikunnan pj Kiinteistöliitto/Päijät-Häme hallituksen jäsen Suomen Vuokranantajat SVA hallituksen jäsen Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry vpj

3 Esitykseni sisältö Hyvän puheenjohtajan ominaisuudet Puheenjohtajan rooli hallitustyöskentelyssä Puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyö

4 Hyvän puheenjohtajan ominaisuudet Vastuuntuntoinen Tasapuolinen Oikeudenmukainen Yhteistyökykyinen Aloitteellinen Aktiivinen Organisaatiokykyinen Delegointitaitoinen Rohkaiseva Kiinteistöalan tuntemus eduksi Tekninen, taloudellinen tai juridinen koulutus suotavaa

5 Puheenjohtajan rooli hallitustyöskentelyssä Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja vastaa sen tuloksellisuudesta Hänen tulee hallita asuntoyhtiölainsäädäntö sekä yhtiön hallinnollinen, tekninen ja taloudellinen tilanne Hänellä tulee olla kokonaisnäkemys siitä, mihin suuntaan yhtiötä tulee kehittää PJ:n aktiivisuus ja tehokkuus vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti asiat etenevät ja miten hyvin hallitus ajaa yhtiön etua

6 Puheenjohtajan rooli hallitustyöskentelyssä Puheenjohtaja johtaa hallitusta määrätietoisesti ja aktiivisesti PJ:n on luotava hallitukseen hyvä ilmapiiri, joka rohkaisee kaikkia jäseniä vuoropuheluun ja vaikuttamaan PJ huolehtii hallituksen jäsenten koulutuksen organisoinnista Pj toimii yhtiön edustajana ulospäin (esim. kiinteistöyhdistysten kokoukset)

7 PJ:n rooli hallitustyöskentelyssä PJ:n tulee huolehtia siitä, että hallituksen toiminta on tehokasta ja kokoukset valmistellaan hyvin Hänen tulee pitää tilanne hallinnassaan ja vastata siitä, että kokous etenee esityslistan mukaan Jäsenille on annettava tilaisuus ilmaista kantansa, mutta keskustelun tulee olla asiallista ja päätöshakuista Asioita ei saa jättää roikkumaan kokouksesta toiseen Puheenjohtaja tekee päätösesitykset ja huolehtii päätöksen syntymisestä Isännöitsijä kirjaa päätökset ja vastaa niiden toimeenpanosta PJ ja hallitus valvovat, että päätökset pannaan toimeen

8 Puheenjohtajan rooli osakkaiden suuntaan Antaa epävirallisempaa tietoa ja informaatiota kuin viralliset tiedotteet Kuuntelee osakkaiden ja talon ääntä Seuraa huollon ja siivouksen toimintaa Ottaa vastaan näiden toiminnasta tulevaa palautetta Toimii eräänlaisena talon isäntänä Hoitaa suhteita naapuriyhtiöihin ja alan järjestöihin

9 Hallituksen jäsenten perehdyttäminen Uudet hallituksen jäsenet on syytä perehdyttää tehtäviinsä ja antaa heille mahdollisuus kouluttautua niihin Uusi jäsen toivotetaan tervetulleeksi, kerrotaan lyhyesti hallituksen toiminnasta, annetaan materiaalipaketti sekä annetaan hänelle mahdollisuus kertoa, mitä hän tuo tullessaan hallitustyöskentelyyn Tärkeää on saada uusi jäsen tuntemaan itsensä tasavertaiseksi hallituksen jäseneksi

10 Hallituksen jäsenten koulutus Asuntoyhtiöiden toiminta kehittyy, lainsäädäntö muuttuu ja uusia hallittavia asioita ilmenee jatkuvasti Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunta otti tärkeimmäksi tavoitteekseen hallitusten pj:ien ja jäsenten koulutuksen organisoimisen Koulutusta järjestetään yhdessä alueellisten kiinteistöyhdistysten kanssa Muita koulutuksen järjestäjiä ovat KiinKo, Suomen Isännöintiliitto, Amiedu, kansalaisopistot ja monet isännöintiyritykset samoin kuin hallitusten puheenjohtajien yhdistykset (Tapiolan Taloyhtiöfoorumi, Ogeliklubi, Puheenjohtajien Klubi jne.)

11 Hallituksen jäsenten koulutus Koulutustilaisuuksia järjestetään useita kymmeniä vuosittain Aihepiireinä ovat uusi asoylaki, hallitustyöskentely, energiakysymykset, korjausrakentaminen jne. Osa koulutuksesta on maksullista Taloyhtiöiden on osoitettava budjetissaan varoja myös maksulliseen koulutukseen Ei voida edellyttää luottamushenkilöiden hankkivan taloyhtiön tehtäviin koulutusta omalla kustannuksellaan varsinkin kun palkkiot tehtävistä ovat vaatimattomia

12 Hallituksen jatkuvuuden varmistaminen PJ vastaa siitä, että hallituksen toiminnan jatkuvuus on turvattu Hän pyrkii löytämään hallitukseen uusia jäseniä siten, että hallituksen toimintakyky on turvattu Uusien jäsenten tulisi täydentää hallituksen asiantuntemusta ja koulutustaustaa Ihannetapauksessa voidaan hallituksen jäsenille osoittaa tiettyjä vastuualueita

13 Puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyö PJ ja IS muodostavat taisteluparin, joiden saumaton yhteistyö yhtiön hallinnon hoitamisessa on ratkaisevaa PJ vastaa hallitustyöskentelyn suunnittelemisesta ja johtamisesta Hallituksen tehtävänä on vastata yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta sekä varainhoidon luotettavasta järjestämisestä Isännöitsijän on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen (PJ:N) antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti

14 PJ:n ja IS:n välinen yhteistyö IS on yhtiöoikeudellisessa suhteessa asuntoosakeyhtiöön. Samalla hän on työsuhteessa isännöintiyritykseen. Isännöintiyrityksen ja asunto-osakeyhtiön välillä on sopimussuhde. Isännöitsijällä on asemavaltuutus hoitaa juoksevaan hallintoon liittyviä tehtäviä. Laajakantoisiin tai epätavallisiin toimiin tarvitaan yhtiökokouksen päätös IS:n ja PJ:n on saatava aikaan niin hyvä yhteistyö, ettei pieniä asioita tuoda hallituksen ratkaistavaksi (korostuu erityisesti suurissa hankkeissa)

15 PJ:n ja IS:n välinen yhteistyö Onko isännöitsijä isännöimänsä taloyhtiön toimitusjohtaja? Mielestäni ei, useammastakin syystä Toimitusjohtaja on toimielin, ei toimihenkilö Yhtiökokous ja hallitus ovat asunto-osakeyhtiön toimielimet Useimmiten isännöitsijällä on hoidettavanaan noin 20 asiakasyhtiötä Ei ole käytännössä mahdollista johtaa niin montaa yhtiötä toimitusjohtajan tavoin Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän tehtävät ja valtuudet määräytyvät asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksenperusteella Lisäksi hallitus on voinut päättää tietyistä IS:n toimintavaltuuksista kuten laskujen hyväksymisrajasta Uusi asunto-osakeyhtiölaki selventää nykyistä tilannetta poistamalla kaikki kytkennät ja viittaukset osakeyhtiölakiin

16 PJ:n ja IS:n yhteistyö poikkeustilanteissa Osakkaisiin liittyvät häiriötilanteet Suurten maksusaatavien perintätoimet, haastehakemukset, oikeudenkäynnit, saatavavalvonnat jne. Hallintaanotto Järjestyshäiriöt Vesivuodot, tulipalot Omavaltaiset korjaukset Yhtiön omaisuuden turmeleminen

17 Hallituksen ja tilintarkastajien yhteistyö Hallituksen on syytä käyttää tilintarkastajan asiantuntemusta taloudellisten ongelmien ratkaisussa Tilintarkastajan tulee olla käytettävissä muulloinkin kuin tilinpäätöstä hyväksyttäessä Maksurästien perintä Hallintaanottotilanteet Rahastointikysymykset

18 Erityistilanteet (suuret peruskorjaukset) Suuret peruskorjaukset ovat yhtiön toiminnalle ja hallitustyöskentelylle poikkeuksellisen haasteellisia jaksoja Korjausten ajoitus, rahoitus, organisaatio, projektin onnistunut läpivienti sekä osakasviestintä ovat tärkeimmät kysymykset Ajoitus riippuu yhtiön PTS:sta sekä myös markkinatilanteesta Rahoitukseen vaikuttavat osakkaiden valmius rahoittaa itse sekä lainarahan saatavuus ja hinta

19 Suuret peruskorjaukset PJ:n ja IS:n roolit ja yhteistyö korostuvat Projektiorganisaation on oltava riittävä, toimiva ja tehokas Tärkeätä on projektin vetäjän valinta Tämä voi olla: projektipäällikkö, valvoja, isännöitsijä tai puheenjohtaja Työn aikana tärkeitä hoidettavia tilanteita ovat suunnittelukokoukset, asukastilaisuudet aloituskokoukset, ennakkokatselmukset, viranomaiskatselmukset, työmaakokoukset, käyttöönotto- ja lopputarkastukset sekä taloudelliset loppuselvitykset Yhtiön riittävä edustus näissä tilanteissa vaikuttaa projektin onnistuneeseen läpivientiin Lopullinen vastuu projektin toteuttamisesta on kuitenkin hallituksella, joka vastaa yhtiökokoukselle

20 Hallitusasiantuntijoiden käyttö Yhtiön kannattaa harkita asiantuntijoiden käyttöä yhtiökokouksissa ja/tai hallitustyöskentelyssä Ulkopuolinen hallitusasiantuntija voi toimia PJ:na tai hallituksen jäsenenä Hän voi myös toimia asiantuntijana osallistumatta jatkuvaan hallitustyöskentelyyn Hallitusasiantuntijan voi saada mm. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n kautta Asiantuntijan käyttö on tarpeen erityisesti silloin, kun hallitukseen ei onnistuta saamaan riittävää asiantuntemusta Esim. suurten peruskorjausten yhteydessä asiantuntija voi antaa tukea hallitus- tai projektityöskentelyyn

21 Yhtiön elinkaari ja strateginen suunnittelu Yhtiön on selvitettävä, missä vaiheessa elinkaartaan se on Elinkaaresta on johdettavissa yhtiön ylläpitostrategia Ylläpitostrategian valinta Alkuperäisen tason säilyttäminen Kiinteistön kunnon päivittäminen nykypäivän vaatimustasolle Kiinteistön asumistason saattaminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi

22 Ylläpitostrategian valinta Valittu strategia vaikuttaa siihen valitaanko korjaustarpeen toteuttamistavaksi ylikorjaus vai alikorjaus Ylläpitostrategiaan liittyy myös yhtiön taloudenhoidon strategia, joka sisältää taloussuunnittelun, jossa oleellisia ovat taloudenhoidon periaatteet kuten esim. tasainen vastikekehitys

23 Erilaiset hallitustyypit Lakimääräinen hallitus: tekee vain välttämättömät asiat, ei ole lainkaan aloitteellinen, pöytäkirjat suppeita asioiden kirjaamisia. Hallituksen arvo on vähäinen Vahtimestarihallitus: ei kyseenalaista IS:n esityksiä ja päätöksiä, tekee harvoin omia päätöksiä, täyttää lain määräykset ei sen henkeä. Valvoo toimintoja, mutta ei kehitä niitä. Hallitus ei tuo yhtiölle lisäarvoa

24 Erilaiset hallitustyypit (jatkoa) Määräävä hallitus: on oma-aloitteinen ja kyseenalaistava, tekee itsenäisiä päätöksiä, edellyttää jäseniltä aktiivisuutta, hyvää itsetuntoa ja osaamista, voi ajautua ristiriitaan isännöitsijän kanssa ja ottaa tämän tehtäviä hoitaakseen. Malli voi toimia kriisitilanteissa, mutta ei ole yhtiön eduksi jatkuessaan pitempään Osallistuva hallitus: on vuorovaikutustaitoinen ja pyrkii riidattomaan yhteistyöhön IS:n ja osakkaiden kanssa, käyttää asiantuntijoita päätöksenteon tueksi ja hankkii tietoja yhteistyössä IS:n kanssa. Sopii hyvin taloyhtiötyöskentelyyn, koska pyrkii aidosti kehittämään yhtiön toimintaa.

25 Tavoitemalli: ennakoiva hallitus Kuntotodistus, energiatodistus, asuntojen hintatietojen julkistaminen ja muuttuvat tarpeet tuovat uusia haasteita. Hallitukset eivät voi olla enää vain kirjaavia elimiä, vaan tekevät aitoja päätöksiä. Päätökset tarkoittavat tulevaisuuden suunnittelua eli strategian tekoa ja täytäntöönpanoa. PJ:n ja IS:n välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat oleellisia tässä mallissa.

26 Kiitos kiinnostuksesta ja haasteellista hallitustyöskentelyä!

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden Hallitusasiantuntijat AKHA ry puheenjohtaja Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Ben Grass Consulting Oy ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Lisätiedot

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö taloyhtiön hallituksen tehtävät ja toiminta taloyhtiöiden isännöintipalveluiden ostaminen ja työkalut isännöintisopimuksen laatiminen, sisältö ja liitteet

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiöille -suositus 2011

Hyvä hallintotapa taloyhtiöille -suositus 2011 Hyvä hallintotapa taloyhtiöille -suositus 2011 Mitä hyvä hallintotapa tarkoittaa? Miksi suositus on laadittu? Miten vaikuttaa taloyhtiöissä? Mitä sisältää ja kuinka sovelletaan? Toimitusjohtaja, opetusneuvos

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT Satakunnan ammattikorkeakoulu Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölain uudistukset

Asunto-osakeyhtiölain uudistukset Satu Karhu Asunto-osakeyhtiölain uudistukset Taloudellinen suunnittelu, toteutuminen & valvonta Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU Finlandiatalo 3.5.2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013 Yleistä Konsernikokonaisuus Kaupunki 26 tytäryhteisöä, sisältää kaksi säätiötä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö; Rengonharjusäätiö. Alakonserneja, Seinäjoen Energia Oy:llä, Frami Oy:llä, Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Hyvä hallinto lajiliitossa. Hyvä hallinto lajiliitossa

Hyvä hallinto lajiliitossa. Hyvä hallinto lajiliitossa Hyvä hallinto lajiliitossa 1 SLU-julkaisu Toimitus: Petri Heikkinen Työryhmä: projektipäällikkö Henri Alho (Suomen Palloliitto), johtaja André Noël Chaker (Veikkaus Oy), professori Heikki Halila (Helsingin

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen hallitus Hyvän hallinnon periaatteet

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014

Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014 Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014 Jari A. Väänänen, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallitustoiminnan ABC Osakeyhtiölain 6 luku 1 :n mukaan yhtiöllä tulee olla hallitus. On myös muita hyviä

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI

HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI TIEDOTUS LAUSUNNOT 2009 Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 10.6.2009 HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI Olemme jättäneet kirjallisen kannanoton eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lisätiedot

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi 2 Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Esipuhe Yhtiön hallitus

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa

Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Paavo Marttila Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnan puheenjohtaja Taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämispäivä18.9.2010 Helsingin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS -

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Hilkka Ojala TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS - INSTITUTIONAALISEN TEORIAN SOVELTAMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖÖN Pro gradu tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy

Lisätiedot