JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Huittisten kaupunki Vammalan kaupunki Äetsän kunta Punkalaitumen kunta HUITTISTEN, VAMMALAN, ÄETSÄN JA PUNKALAITUMEN ALUEELLE K&R Kiuru & Rautiainen Oy

2 2(142) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO JÄTEVESIEN KÄSITTELYN NYKYTILANTEEN KUVAUS ALUEELLA Huittisten kaupunki Vammalan kaupunki Äetsän kunta Punkalaitumen kunta Yhteenveto puhdistamoista Nykyiset siirtoviemärijärjestelmät Suodenniemi Mouhijärvi Karkun taajama Karkun taajama Vammalan keskuspuhdistamo Hotelli Ellivuori Vammalan keskuspuhdistamo Vampula Huittinen Ympäristövaikutukset Purkuvesistöt Hajuhaitat Yhdyskuntarakenne KUORMITUSENNUSTEET Huittisten jätevedenpuhdistamo Vammalan jätevedenpuhdistamo Äetsän jätevedenpuhdistamo Punkalaitumen jätevedenpuhdistamo Yhteenveto ennusteista TAVOITEASETTELU Ympäristönsuojelulliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Maankäytölliset tavoitteet KEHITTÄMISVAIHTOEHTOJEN YLEISKUVAUS Vaihtoehto A: Yhden puhdistamon malli Vaihtoehto B: Kahden puhdistamon malli Vaihtoehto C: Kolmen puhdistamon malli Vaihtoehto D: Neljän puhdistamon malli VAIHTOEHTOJEN TEKNINEN MITOITUS Siirtoviemärit Punkalaidun Huittinen siirtoviemäri Vammala Äetsä siirtoviemäri Äetsä Huittinen siirtoviemäri Äetsä Vammala siirtoviemäri Vammala uusi puhdistamo siirtoviemäri Punkalaidun uusi puhdistamo siirtoviemäri Jätevedenpuhdistamot Huittisten puhdistamon saneeraus ja laajennus koko alueen jätevesille, VE A Huittisten puhdistamon saneeraus, VE B

3 3(142) Huittisten puhdistamon saneeraus, VE B2 ja VE C Huittisten puhdistamon saneeraus, VE D Vammalan nykyisen puhdistamon saneeraus, VE B1 ja VE C Vammalan uusi puhdistamo, VE B Vammalan uusi puhdistamo, VE C2, D Äetsän puhdistamon saneeraus, VE C1, C2, D1, D Punkalaitumen puhdistamon tehostaminen ja saneeraus, VE D Punkalaitumen uusi puhdistamo, VE D VAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET Kustannusten laskentaperusteet Kustannusvertailu Huittisten kuntakohtainen vertailu Vammalan kuntakohtainen vertailu Äetsän kuntakohtainen vertailu Punkalaitumen kuntakohtainen vertailu VAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Vesistövaikutukset Maankäyttö ja liikenne Hajuhaitat Vaikutukset haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset pohjavesiin Rakentamisen aikaiset vaikutukset Toimintavarmuus Vaihtoehtojen vaikutusten vertailu YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

4 4(142) LIITTEET Liite 1: Prosessimitoituskaaviot Liite 1.1.1: Huittinen v. 27 kuormitus Liite 1.1.2: Huittinen, tehostus, v. 21 kuormitus Liite 1.1.3: Huittinen: VE D, v. 225 kuormitus Liite 1.1.4: Huittinen: VE B2, C1, C2, v. 225 kuormitus Liite 1.1.5: Huittinen: VE B1, v. 225 kuormitus Liite 1.1.6: Huittinen: VE A, v. 225 kuormitus Liite 1.2.1: Vammala: v. 27 kuormitus Liite 1.2.2: Vammala: VE D1, C1, B1, v. 225 kuormitus, aktiivilieteprosessi Liite 1.2.3: Vammala: VE D1, C1, B1, v. 225 kuormitus, biologinen suodatin Liite 1.2.4: Vammala: VE D2, C2, v. 225 kuormitus Liite 1.2.5: Vammala: VE B2, v. 225 kuormitus Liite 1.3.1: Äetsä: v. 27 kuormitus Liite 1.3.2: Äetsä: VE D ja C, v. 225 kuormitus Liite 1.4.1: Punkalaidun: v. 27 kuormitus Liite 1.4.2: Punkalaidun: VE D1, v. 225 kuormitus Liite 1.4.3: Punkalaidun: VE D2, v. 225 kuormitus Liite : Kustannusvertailun kokoomataulukot Liite : Kustannusvertailun kuntakohtaiset kokoomataulukot Liite : Jätevedenpuhdistamoiden kustannusarviotaulukot Liite : Siirtoviemäreiden kustannusarviotaulukot

5 5(142) PIIRUSTUKSET Piirustus No. Selite Mittakaava Paperikoko Linjakartat: KR Linjakartta VE A 1:5 6 x 9 mm KR Linjakartta VE A pohj. 1:5 9 x 6 mm KR Linjakartta VE B1 1:5 6 x 9 mm KR Linjakartta VE B2 1:5 6 x 9 mm KR Linjakartta VE B2 tarkka 1:5 6 x 9 mm Layoutpiirustukset: KR Huittinen nykytila 1:5 A3 KR Huittinen VE A 1:5 A3 KR Huittinen VE B1 1:5 A3 KR Huittinen VE B2 ja C 1:5 A3 KR Huittinen VE D 1:5 A3 KR Punkalaidun nykytila 1:5 A3 KR Punkalaidun VE D1 1:5 A3 KR Punkalaidun VE D2 1:3 A3 KR Vammala nykytila 1:5 A3 KR Vammala VE C1a 1:5 A3 KR Vammala VE B2 1:5 A3 KR Äetsä nykytila 1:5 A3 KR Äetsä VE C ja D 1:5 A3

6 6(142) 1 JOHDANTO Huittisten ja Vammalan kaupunkien ja Äetsän sekä Punkalaitumen kuntien jätevesien puhdistuksen tehostamista ja erilaisia yhteiskäsittelyvaihtoehtoja on sivuttu alustavasti useissa selvityksissä viime vuosina. Huittinen, Punkalaidun ja Vampula ovat olleet mukana Huittisten-Loimaan alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Vammala ja Äetsä ovat olleet mukana Pirkanmaan alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Kummassakin suunnitelmassa on tarkasteltu myös maakuntarajan ylittäviä jätevesien käsittelyvaihtoehtoja, mutta kuitenkin varsin karkealla tasolla. Kaikki kunnat ovat myös osallistuneet vesihuoltolaitosten yhteistyöselvitykseen, joka valmistui vuoden 27 keväällä. Yhteistyöselvitystä täydennettiin jätevesienkäsittelyn vaihtoehtoja käsittelevällä tarkastelulla, joka valmistui kesäkuussa 27. Lisäksi eri puhdistamoilla on laadittu omia kehittämissuunnitelmia puhdistamoilla tarvittavista saneerauksista. Vammalan puhdistamon selvitys on laadittu vuonna 22 ja Äetsän puhdistamon tarkastelu vuonna 27. Punkalaitumen kunta on laatinut yleissuunnitelman, jossa on vertailtu oman puhdistamon saneerausta ja siirtoviemärin rakentamista Huittisiin. Vaikka alueen jätevesien puhdistuksen ratkaisuvaihtoehtoja on käsitelty monessa eri selvityksessä, ei alueelle ole kuitenkaan aiemmin laadittu tarkempaa teknistä koko aluetta kattavaa kehittämissuunnitelmaa, jossa eri vaihtoehtoja olisi tarkasteltu kattavasti yhtenäisistä lähtökohdista riittävän yksityiskohtaisella tasolla. Tässä yleissuunnitelmassa selvitetään Huittisten ja Vammalan kaupunkien sekä Äetsän ja Punkalaitumen kuntien jätevesien kuormitusennusteet, puhdistamoiden prosessimitoitukset ja tehostamistarpeet noin 3 vuoden aikajaksolla sekä eri vaihtoehdoissa tarvittavien siirtoviemäreiden linjaukset pumppaamoineen ja tasausaltaineen. Teknisen suunnittelun pohjalta on laadittu kustannusarviot tarvittavista investoinneista ja käyttökustannuksista tarkastelujaksolla. Tuloksena saadaan tarkat kustannusarviot päätöksenteon pohjaksi. Rinnalla tarkastellaan eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja vaikutuksia mm. maankäyttöön ja haja-asutuksen vesihuoltoon. Työhön ovat osallistuneet DI Jyri Rautiainen ja ins. Teemu Heikkinen Kiuru & Rautiainen Oy:stä. Suunnittelutyön ohjausryhmään ovat kuuluneet Ari Jyräkoski ja Kalle Maaranen Huittisista, Jaakko Erjo ja Petri Jääskeläinen Vammalasta, Kaarlo Kauppinen ja Pekka Yli-Mattila Äetsästä sekä Seppo Rytky Punkalaitumelta. Ohjausryhmään ovat kuuluneet lisäksi Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskuksesta ja Jyrki Lammila Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta.

7 7(142) 2 JÄTEVESIEN KÄSITTELYN NYKYTILANTEEN KUVAUS ALUEELLA 2.1 Huittisten kaupunki Jäteveden käsittely: Huittisten keskustaajaman jätevedet käsitellään vuonna 198 valmistuneessa ja vuosina 1996 sekä 2 saneeratussa Pappilanniemen biologiskemiallisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa. Huittisten kaupungin alueella keskitetty jätevesiviemäröinti kattaa asemakaava-alueet. Nykyinen liittyjämäärä on noin 7 7 (84 %), mutta kaupungin alueella on myös useita merkittäviä teollisuusyrityksiä kuten Saarioisten Säilyke Oy (avl. 28 ), Svanco Oy (avl. 1), Kivikylän Kotipalvaamo Oy (avl. 3), Lihajaloste Korpela Oy (avl. 2 ) jotka johtavat jätevedet kaupungin puhdistamolle käsiteltäväksi. Hulevesien osuus tulovirtaamasta on noin 53 %. Kuva 1. Huittisten Pappilanniemen jätevedenpuhdistamo. Lietteen käsittely: Yhdyskuntajätevesien lisäksi puhdistamolla otetaan vastaan myös sakokaivo- (868 m 3 /a) ja umpikaivolietteitä (691 m 3 /a).

8 8(142) Puhdistamolla syntyvä ylijäämäliete tiivistetään ja kuivataan suotonauhapuristimella. Kuivatun lietteen määrä oli vuonna 27 noin 2 13 m 3. Liete kompostoitiin kokonaisuudessaan. Vuoden 28 alusta alkaen tiivistetty liete on kuljetettu Säkylään satakierto Oy:lle jatkokäsittelyyn. Kuvat 2-5. Huittisten puhdistamon nykyisiä rakenteita. Nykyinen puhdistamoprosessi ja mitoitus Pappilanniemen jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Taulukko 1: Jätevedenpuhdistamon nykyiset mitoitusarvot Yksikkö Mitoitus Q kesk. m3/d 5 3 Q max. m3/d q mit. m3/h 39 q max. m3/h 64 BOD 7 kg/d 3 4 Kok.fosfori kg/d 6 Kok. typpi kg/d 2 Kiintoaine kg/d 4 8 Asukasvastineluku as. yks.

9 9(142) Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi: - Tulopumppaus - Välppäys porrasvälpillä - Hiekan- ja rasvanerotus 44 m m 3 - Esiselkeytys 2 m 2 53 m 3 - Biosuodin 23 m m 3 - Ilmastus 1 32 m 3 - Väliselkeytys 392 m m 3 - Jälkisaostus, sekoitus 5 m 3 - Jälkiselkeytys 55 m m 3 - Tiivistämö 2 x 63,5m 2 - Suotonauhapuristin ja lietteen aumakompostointi Nykyiset prosessiyksiköt Puhdistamon nykyiset prosessiyksiköt ja niiden dimensiot vuoden 26 kuormituksella ovat seuraavat: Tulopumppaamo Esikäsittely Porrasvälpät, 2kpl Hiekan- ja rasvanerotusallas Tilavuus 154 m 3 Pinta-ala 44 m 2 Biosuodin Tilavuus 66 m 3 66 m m 3 Poikkipinta-ala 23 m 2 Kennopinta-ala xxx m 2 Ilmastus Tilavuus 66 m 3 66 m m 3 Tilakuorma,45 kg BHK 7 /m 3 d Lietekuorma,1 kg BHK 7 /kg MLSS d MLSS 4,5 kg/m 3 Viipymä - q mit 3,4 h - q max 9,4 h Ilmastimet: Ilman tuotto kahdella kompressorilla pohjailmastimet, karkeakupla

10 1(142) Väliselkeytysallas Pinta-ala 392 m 2 Syvyys 3,1 m Tilavuus 1 22 m 3 Pintakuorma q kesk.,36 h q mit.,99 h q max. 1,4 h Viipymä q mit. 3,13 h q max. 2,22 h Jälkiselkeytysallas Pinta-ala 55 m 2 Syvyys 3,1 m Tilavuus 1 7 m 3 Pintakuorma q kesk.,25 h q mit.,71 h q max. 1, h Viipymä q mit. 4,36 h q max. 3,9 h Lietteen käsittely Sakeuttamo, 2 kpl, pinta-ala 127 m 2 Sakeuttamon tilavuus 572 m 3 Kuivattua lietettä 2136 m 3 /a Lietteen kuivaus suotonauhapuristimella. Uusi kuivauslinko Noxon 2 kuivain otettaan käyttöön 12/28 Puhdistamolle tuleva ja lähtevä kuormitus Puhdistamolla on tällä hetkellä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätös joka on annettu julkipanon jälkeen Lupapäätöksessä on annettu seuraavat käsitellyn jäteveden pitoisuusarvot joihin puhdistamon on vähintään päästävä, mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna: asti Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7 ATU 25 mg/o 2 /l 95 % Fosfori (P),5 mg/l 9 % COD Cr 125 mg O 2 /l 75 % Kiintoaine 35 mg/l 9 % Vesistöön johdettavan jäteveden kokonaistyppipitoisuus saa olla poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta enintään 2 mg/l, kun biologisen prosessin veden

11 11(142) lämpötila on vähintään 12 C. Tavoitteena on myös vähintään 7 % käsittelyteho kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona laskettuna alkaen Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7 ATU 15 mg/o 2 /l 95 % Fosfori (P),3 mg/l 95 % COD Cr 6 mg O 2 /l 9 % Kiintoaine 15 mg/l 95 % Kokonaistypen poistotehon on oltava vähintään 7 % laskettuna vuosikeskiarvona ja mukaan lukien mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet. Taulukko 2: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulovirtaaman jakautuminen eri yksiköihin vuonna 27. Kuormittaja yksikkö Virtaama % Asutus yhdyskuntajätevesi m 3 /d 89 3,5 Teollisuus Saarioisten säilyke Oy m 3 /d ,5 Svanco Oy m 3 /d 4 1,5 Kivikylän kotipalvaamo Oy m 3 /d 25,9 Lihajaloste Korpela Oy m 3 /d 113 4,3 Yhteensä m 3 /d ,8 Hulevedet (4 %) m 3 /d ,9 Sakokaivoliete m 3 /d 8,3 YHTEENSÄ m 3 /d 265 1, Taulukko 3: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulokuormituksen jakautuminen eri yksiköihin vuonna 27. Kuormittaja yksikkö BOD 7 P N SS Asutus yhdyskuntajätevesi kg/d , ,2 Teollisuus Saarioisten säilyke Oy kg/d 151 2,2 12,2 34 Svanco Oy kg/d 1 1,3 3,3 92 Kivikylän kotipalvaamo Oy kg/d 29 1,5 3,6 15,7 Lihajaloste Korpela Oy kg/d 14 6,9 14,7 2,1 YHTEENSÄ kg/d

12 12(142) Kuva 6: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva keskimääräinen ja maksimaalinen vuorokausivirtaama vuosina sekä nykyinen mitoitusvirtaama.

13 13(142) Kuva 7: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva sako- ja umpikaivolietemäärä vuosina Kuva 8: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva BOD-kuormitus vuosina Kuva 9: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva fosforikuormitus vuosina

14 14(142) Kuva 1: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva typpikuormitus vuosina Kuva 11: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva kiintoainekuormitus vuosina

15 15(142) Kuva 12: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden BOD-arvo vuosina sekä lupaehdot. Kuva 13: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden fosforipitoisuus vuosina sekä lupaehdot.

16 16(142) Kuva 14: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden typpipitoisuus vuosina Kuva 15: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden kiintoaineptoisuus vuosina

17 17(142) Kuva 16: Huittisten kaupungin jätevedenpuhdistamon BOD, fosfori, kiintoaine ja typpireduktiot vuosina

18 18(142) 2.2 Vammalan kaupunki Jätevesien käsittely: Vammalan kaupungin alueen jätevedet käsitellään kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolla. Viemäriverkoston piirissä on noin 11 4 asukasta (7 %). Karkun asutusalueella on oma jätevedenpuhdistamo ollut vuoteen 27 asti. Vuoden 27 loppuun mennessä Karkun alueen jätevedet on johdettu keskuspuhdistamolle. Kaupungin alueella on viemäriverkoston piirissä myös muutamia merkittäviä jätevedentuottajia kuten Patria Vammas (65 m 3 /d), sairaala (61 m 3 /d). Näiden alueiden lisäksi Hotelli Ellivuori Oy:llä on oma jätevedenpuhdistamo (8 m 3 /d) samoin kuin Kalaliike V. Hukkanen Oy:llä (15 m 3 ) Kuva 17. Vammalan Tyrväänkylän jätevedenpuhdistamo. Lähitulevaisuudessa keskuspuhdistamolle tullaan viemäröimään Hotelli Ellivuori Oy:n, Mouhijärven kunnan, Suodenniemen viemäröintialueen, Suodenniemellä toimivan Heikkilän toimintakeskuksen sekä Hämeenkyrön kunnan Haukijärven taajaman jätevedet. Vammalan kaupungin keskusjätevedenpuhdistamo on vuonna 1975 valmistunut kaksilinjainen biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamon yhteydessä on kuivatun puhdistamolietteen seostus- ja kompostointikenttä sekä sakokaivolietteen vastaanottokaivo. Puhdistamon lietteen kuivausta on tehostettu vuonna 26 hankki-

19 19(142) malla lietteenkuivauslinko. Muita merkittäviä saneerauksia puhdistamolla ei ole tehty sen valmistumisen jälkeen. Keskuspuhdistamolle tulevan jäteveden maksimi vuotovesikerroin on yli kolme, mikä osoittaa verkoston kunnon heikoksi. Kuvat 18 ja 19. Vammalan puhdistamon nykyisiä sisätiloja. Lietteen käsittely: Yhdyskuntajätevesien lisäksi puhdistamolle toimitetaan Kiikoisten kunnan, Karkun taajaman ja Hotelli Ellivuori Oy:n jätevesilietteet. Puhdistamolle toimitettujen hajaasutusalueen sakokaivolietteiden määrät ovat olleet tasolla m 3 /a. Prosessin ylijäämälietteet on tiivistetty ja kuivattu lingolla. Vuonna 27 kuivatun lietteen määrä oli 2 46 m 3. Liete on tähän asti kompostoitu puhdistamon omalla kompostointikentällä. Jatkossa kompostointi ei ole enää sallittua puhdistamon kompostointikentällä. Nykyinen puhdistamoprosessi ja mitoitus Vammalan keskusjätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Taulukko 4: Jätevedenpuhdistamon nykyiset mitoitusarvot. Yksikkö Mitoitus Q kesk. m3/d 4 6 Q max. m3/d - q mit. m3/h 5 q max. m3/h - BOD 7 kg/d 1 3 Kok.fosfori kg/d - Kok. typpi kg/d - Kiintoaine kg/d - Asukasvastineluku as. yks. 14

20 2(142) Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi: - Välppäys porrasvälpällä - Hiekan- ja rasvanerotus 14,4 m 2 3 m 3 - Ilmastus m 3 - Jälkiselkeytys 53 m m 3 - Tiivistämö 49 m m 3 - Lietteen kuivaus lingolla ja lietteen aumakompostointi Nykyiset prosessiyksiköt Puhdistamon nykyiset prosessiyksiköt ja niiden dimensiot vuoden 26 kuormituksella ovat seuraavat: Esikäsittely Porrasvälppä, Säleväli 3mm Hiekan- ja rasvanerotusallas Tilavuus 3 m 3 Ilmastus Tilavuus 746 m m m 3 Syvyys 3,1 m Tilakuorma,51 kg BHK 7 /m 3 d Lietekuorma 1,2 kg BHK 7 /kg MLSS d MLSS 5,1 kg/m 3 Viipymä - q mit 3, h - q max 4,1 h Ilmastimet: pohjailmastimet, karkeakupla Ilman tuotto kahdella kompressorilla Palautuslietepumppu mammutpumput Jälkiselkeytysallas Pinta-ala 265m 2 265m 2 53 m 2 Syvyys 3,1 3,2 m Tilavuus 838 m m m 3 Pintakuorma q kesk.,68 h q mit.,94 h q max. 1,62 h Viipymä q mit. 3,35 h q max. 1,95 h

21 21(142) Lietteen käsittely Sakeuttamo, pinta-ala 49 m 2 Sakeuttamon tilavuus 155m 3 Kuivatun lietteen ka. 2 % TS Kuivattua lietettä 246 m 3 /a Lietteen kuivaus lingolla, Noxon 2 Sakokaivolietteiden vastaanottokaivo Puhdistusvaatimukset Puhdistamolla on tällä hetkellä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätös joka on annettu julkipanon jälkeen Lupapäätöksessä on annettu seuraavat käsitellyn jäteveden pitoisuusarvot joihin puhdistamon on vähintään päästävä, mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna: Siihen asti kun Suodenniemen, Mouhijärven kunnan ja Hämeenkyrön kunnan Haukijärven alueilta viemäröitävien jätevesien käsittely aloitetaan. Enintään asti. Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7 ATU 15 mg/o 2 /l 9 % Fosfori (P),5 mg/l 9 % COD Cr 125 mg O 2 /l 75 % Kiintoaine 35 mg/l 9 % Vesistöön johdettavan jäteveden kokonaistyppipitoisuus saa olla poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta enintään 2 mg/l, kun biologisen prosessin veden lämpötila on vähintään 12 C. Tavoitteena on myös vähintään 7 % käsittelyteho kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona laskettuna. Suodenniemen, Mouhijärven kunnan ja Hämeenkyrön kunnan Haukijärven alueilta viemäröitävien jätevesien käsittelyn aloittamisesta alkaen, kuitenkin viimeistään alkaen. Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7 ATU 1 mg/o 2 /l 95 % Fosfori (P),3 mg/l 95 % COD Cr 7 mg O 2 /l 8 % Kiintoaine 35 mg/l 9 % Kokonaistyppi - 7 % Jäteveden käsittelytuloksen on lisäksi täytettävä BOD 7, ja COD arvojen, fosforin, typen ja kiintoaineen osalta valtioneuvoston asetuksen 888/26 vaatimukset asetuksen mukaisesti tarkkailtuna. Kokonaistypen osalta luparaja tulee saavuttaa vuosikeskiarvona.

22 22(142) Taulukko 5: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulovirtaaman jakautuminen eri yksiköihin vuonna 26. Kuormittaja yksikkö Virtaama % Asutus yhdyskuntajätevesi m 3 /d 16 31,8 Teollisuus Patria Vammas m 3 /d 65 1,3 Sairaala m 3 /d 6 1,2 Yhteensä m 3 /d ,3 Hulevedet m 3 /d ,6 Sakokaivoliete m 3 /d 7,1 YHTEENSÄ m 3 /d 535 1, Taulukko 6: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulokuormituksen jakautuminen eri yksiköihin vuonna 26. Kuormittaja yksikkö BOD 7 P N SS Asutus yhdyskuntajätevesi kg/d Teollisuus Patria Vammas kg/d YHTEENSÄ kg/d

23 23(142) Kuva 2: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva keskimääräinen ja maksimaalinen vuorokausivirtaama vuosina sekä nykyinen mitoitusvirtaama. Kuva 21: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva sako- ja umpikaivolietemäärä vuosina

24 24(142) Kuva 22: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva BOD-kuormitus vuosina Kuva 23: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva fosforikuormitus vuosina

25 25(142) Kuva 24: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva typpikuormitus vuosina Kuva 25: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle tuleva kiintoainekuormitus vuosina

26 26(142) Kuva 26: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden BOD-arvo vuosina sekä lupaehdot. Kuva 27: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden fosforipitoisuus vuosina sekä lupaehdot.

27 27(142) Kuva 28: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden typpipitoisuus vuosina Kuva 29: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden kiintoaineptoisuus vuosina

28 28(142) Kuva 3: Vammalan kaupungin jätevedenpuhdistamon BOD, fosfori, kiintoaine ja typpireduktiot vuosina Kuva 31. Ilmakuva Vammalan puhdistamoalueesta.

29 29(142) 2.3 Äetsän kunta Jätevesien käsittely: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1978 ja sitä on laajennettu vuonna Laajennuksen yhteydessä puhdistamoon rakennettiin nykyinen aktiivilieteprosessi ja vanha biosuodinyksikkö jätettiin pois käytöstä. Nykyinen laitos toimii jälkisaostuksella varustettuna biologis-kemiallisena aktiivilietelaitoksena. Ennen biologista osaa tuleva jätevesi esikäsitellään välppäyksessä sekä hiekanerotuksessa. Biologinen osa muodostuu yhdestä ilmastusaltaasta joka on varustettu pohjailmastimilla. Ilmastusaltaan jälkeen on yksilinjainen väliselkeytys ja kaksilinjainen jälkiselkeytys. Kuva 32. Ilmakuva Äetsän puhdistamoalueesta. Äetsän kunnan keskuspuhdistamolla käsitellään noin 32 asukkaan talousjätevedet sekä lisäksi puhdistamolle johdetaan teollisuuden jätevesiä Finnish Chemicals Oy:stä (52 m 3 /d), Salmi Oy:stä (23 m 3 /d), Malvanojan Lämmöstä (11 m 3 /d) ja Kumijaloste Oy:stä (11 m 3 /d). Keskuspuhdistamolle tulevan jäteveden maksimi vuotovesikerroin on yli kolme, mikä osoittaa verkoston kunnon heikoksi.

30 3(142) Lietteen käsittely: Puhdistamolla otetaan vastaan osa kunnan alueelta muodostuvista sako- ja umpikaivolietteistä. Lietteet otetaan vastaan puhdistamolla omaan lietealtaaseen (6 m 3 ), josta ne pumpataan välppäykseen menevään jäteveden joukkoon. Osa sakokaivolietteistä ajetaan viemäriverkoston pumppaamoon ja osa kuljetetaan suoraan pellolle (17 m 3 ). Prosessin ylijäämäliete tiivistetään ja kuivataan suotonauhapuristimella. Vuonna 27 kuivattua lietettä syntyi m 3. Kuivattu liete on kompostoitu puhdistamon omalla kompostointikentällä. Kuva 33. Äetsän puhdistamon ilmastusallas. Kuvat 34 ja 35. Äetsän puhdistamon nykyisiä rakenteita.

31 31(142) Nykyinen puhdistamoprosessi ja mitoitus Äetsän jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Taulukko 7: Jätevedenpuhdistamon nykyiset mitoitusarvot. Yksikkö Mitoitus Q kesk. m3/d 3 36 Q max. m3/d - q mit. m3/h 216 q max. m3/h 432 BOD 7 kg/d 855 Kok.fosfori kg/d 58 Kok. typpi kg/d 15,5 Kiintoaine kg/d 68 Asukasvastineluku as. yks Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi: - Tulopumppaus - Välppäys porrasvälpällä - Hiekan- ja rasvanerotus 1 m 3 - Ilmastus 855 m 3 - Väliselkeytys 216 m m 3 - Biosuodin 3 m 3 - Hämmennysaltaat 43 m 2 15 m 3 - Jälkiselkeytys 235 m m 3 - Tiivistämö 1 36 m 2 9 m 3 - Tiivistämö 2 2 m 2 5 m 3 - Lietteen kuivaus suotonauhapuristimella ja lietteen aumakompostointi Puhdistamon nykyiset prosessiyksiköt ja niiden dimensiot vuoden 27 kuormituksella ovat seuraavat: Esikäsittely Porrasvälppä, 1 kpl, säleväli 3-6 mm kapasiteetti 87 m 3 /h, 4 kw Hiekan- ja rasvanerotus, 1 linja Tilavuus 1 m 3 Ilmastus pohjailmastimilla, erillinen kompressori Hiekka pumpataan erilliseen altaaseen mammutpumpulla, josta se poistetaan käsin.

32 32(142) Ilmastus, 1 linja Tilavuus 855 m 3 Syvyys 3,5 m Palautusliete 1 6 m 3 /d Lieteikä 5,5 d ja 8 d Ilmastimet: OKI-ilmastimet, joita säädetään happimittauksella Ilman tuotto kahdella kompressorilla á 63 m 3 /h, 22 kw Kompressorit eivät pysty täyttämään tehokasta ilmastusta nykyisellä kuormituksella. Ilmastusaltaasta on mahdollisuus ohittaa väliselkeytysallas suoraan pikasekoitusaltaan ja hämmennysaltaiden kautta jälkiselkeytysaltaisiin. Väliselkeytys, 1 linja Yksi vaakaselkeytysallas Pinta-ala 216 m 2 Syvyys 3,3 m Tilavuus 713 m 3 Palautuslietteen määrä 16 m 3 /d Biosuodin, 1 linja (ei käytössä) Tilavuus 3 m 3 Kennosto jäljellä, pumput poistettu Hämmennysaltaat, 2 linjaa Pinta-ala 2 x 21,5 m 2 Syvyys 3,5 m Tilavuus 2 x 75 m 3 Jälkiselkeytys, 2 linjaa Pinta-ala yhteensä 235 m 2 Syvyys 3,2 m Tilavuus 752 m 3 Jälkiselkeytysaltaista on mahdollisuus palautuslietteen pumppaukseen, mikäli väliselkeytysallas joudutaan ohittamaan ilmastusaltaan jälkeen. Puhdistamolla on erilliset sakeuttamot sekä aktiivilietteelle että kemialliselle lietteelle.

33 33(142) Aktiiviliete: Lietemäärä 15 m 3 /d, 375 kgts/d Sakeuttamo, pinta-ala 36 m 2 Sakeuttamon tilavuus 9 m 3 Varastoimisaika 6 d Kemiallinen liete Lietemäärä 16,25 m 3 /d 13 kgts/d Sakeuttamo, pinta-ala 2 m 2 Sakeuttamon tilavuus 5 m 3 Varastoimisaika 1 d Lietteet varastoidaan lietesiilossa: Tilavuus 4 m 3 Lietteen kuivaus suotonauhapuristimella - kapasiteetti: Leveys 16 mm, 22 m2 - polymeerin kulutus lietteen kuivaukseen 1 kg/a - kompostoitavan lietteen määrä 1 59 m 3 /a, 12 % - kompostoinnin apuaineet - turve 1/3 - hake 1/3 - liete 1/3 - ei lietemäärän mittausta - kuivausaika 6 h/d Asfaltoidun kompostointikentän hulevedet kerätään viemäreillä ja johdetaan puhdistamoprosessiin. Sakokaivoliete Sakokaivoliete otetaan vastaan omaan sakokaivolietealtaaseen. Lietteet pumpataan altaasta välpälle. Välpälle pumpattu sakokaivoliete ei näy tulevan veden näytteissä. - Varastoaltaan tilavuus 1 m 3 - Ei mittauksia - maksimissaan 3-4 lietekuormaa päivässä.

34 34(142) Puhdistamolle tuleva ja lähtevä kuormitus Ympäristölupapäätös ( LSY-1288) Jätevedet on käsiteltävä siten, että puhdistamolta ja viemäriverkosta mahdollisesti tapahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot mukaan lukien puhdistamolta pois johdettava jätevesi täyttää puolivuosikeskiarvona seuraavat vaatimukset: Aine Pitoisuus Reduktio BOD 7/ATU < 15 mg O 2 /l > 9 % P kok <,5 mg/l > 9 % COD Cr < 125 mg/l > 75 % Kiintoaine < 35 mg/l > 9 % Tarkkailukertoja puhdistamolla on kuusi (6) kappaletta vuodessa. Puhdistamon käytön tavoitearvoiksi on ympäristöluvassa asetettu BOD:lle jäännöspitoisuus alle 1 mg/l ja poistoteho 95 %, sekä fosforille jäännöspitoisuus alle,3 mg/l ja poistoteho 95 %. Taulukko 8: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulovirtaaman jakautuminen eri yksiköihin vuonna 26. Kuormittaja yksikkö Virtaama % Asutus yhdyskuntajätevesi m 3 /d Teollisuus Finnish Chemicals Oy m 3 /d 52 4 Salmi Oy m 3 /d Yhteensä m 3 /d 82 6 Hulevedet m 3 /d Sakokaivoliete m 3 /d 6,5 YHTEENSÄ m 3 /d Taulukko 9: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulokuormituksen jakautuminen eri yksiköihin vuonna 26. Kuormittaja yksikkö BOD 7 P N SS Asutus yhdyskuntajätevesi kg/d 16 7, Teollisuus Finish Chemicals Oy kg/d 72,3 3 Muu teollisuus kg/d 18,2 2 YHTEENSÄ kg/d 25 8, 4 4

35 35(142) Kuva 36: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva keskimääräinen ja maksimaalinen vuorokausivirtaama vuosina sekä nykyinen mitoitusvirtaama. Kuva 37: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva sako- ja umpikaivolietemäärä vuosina

36 36(142) Kuva 38: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva BOD-kuormitus vuosina Kuva 39: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva fosforikuormitus vuosina

37 37(142) Kuva 4: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva typpikuormitus vuosina Kuva 41: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva kiintoainekuormitus vuosina

38 38(142) Kuva 42: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden BOD-arvo vuosina sekä lupaehdot. Kuva 43: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden fosforipitoisuus vuosina sekä lupaehdot.

39 39(142) Kuva 44: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden typpipitoisuus vuosina Kuva 45: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden kiintoaineptoisuus vuosina

40 4(142) Kuva 46: Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamon BOD, fosfori, kiintoaine ja typpireduktiot vuosina

41 41(142) 2.4 Punkalaitumen kunta Jätevesien käsittely: Punkalaitumen keskustaajaman jätevedet käsitellään vuonna 1975 valmistuneessa biologiskemiallisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa. Kunnan alueella keskitetty jätevesiviemäröinti kattaa keskustan alueen. Nykyinen liittyjämäärä on noin 2 (54 %). Jätevedenpuhdistamolle ei johdeta normaalista yhdyskuntajätevedestä poikkeavaa jätevettä. Hulevesien osuus tulovirtaamasta on noin 5 %, keskimäärin 2 m 3 /d. Kuva 47. Punkalaitumen jätevedenpuhdistamo ja lietteen kuivatusaltaat. Kuvat 48 ja 49. Punkalaitumen puhdistamon nykyisiä rakenteita.

42 42(142) Lietteen käsittely: Yhdyskuntajätevesien lisäksi puhdistamolla otetaan vastaan myös umpikaivolietteitä (39 m 3 /a). Sakokaivolietteet kuljetetaan Huittisten jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Puhdistamoliete kuivataan vuonna 1993 rakennetuissa suodatusaltaissa ja niistä poistettava lieteseos aumakompostoidaan kompostikentällä. Vuonna 27 tiivistämöstä turvealtaisiin pumpattu lietemäärä oli 1 48 m 3. Nykyinen puhdistamoprosessi ja mitoitus Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Taulukko 1: Jätevedenpuhdistamon nykyiset mitoitusarvot Yksikkö Mitoitus Q kesk. m3/d 75 Q max. m3/d - q mit. m3/h 1 q max. m3/h - BOD 7 kg/d 175 Kok.fosfori kg/d 7 Kok. typpi kg/d - Kiintoaine kg/d - Asukasvastineluku as. yks. 2 Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi: - Tulopumppaus - Välppäys rumpusiivilällä - Ilmastus 1 kpl 175 m 3 - Jälkiselkeytys, 1 kpl 95 m 2 24 m 3 - Lietteen sakeuttamo 1 kpl - Lietealtaat, 2 kpl 76 m 3 - Lietteen aumakompostointi 65 m 2 Nykyiset prosessiyksiköt Puhdistamon nykyiset prosessiyksiköt ja niiden dimensiot vuoden 27 kuormituksella ovat seuraavat: Tulopumppaamo Esikäsittely Rumpusiivilä

43 43(142) Ilmastus Tilavuus 175 m 3 Tilakuorma,47 kg BHK 7 /m 3 d Lietekuorma,8 kg BHK 7 /kg MLSS d MLSS 5,9 kg/m 3 Viipymä - q mit 1,8 h - q max 8,8 h Ilmastimet: Ilman tuotto kahdella kompressorilla (On käytetty vain yhtä kompressoria) Palautuslietepumppu pohjailmastimet, karkeakupla mammutpumppu Jälkiselkeytysallas Pinta-ala 95 m 2 Syvyys 2,5 m Tilavuus 24 m 3 Pintakuorma q kesk.,21 h q mit. 1,5 h q max. 2,11 h Viipymä q mit. 2,4 h q max. 1,2 h Lietteen käsittely Sakeuttamo, pinta-ala 7 m 2 Sakeuttamon tilavuus 16 m 3 Sakeutetun lietteen ka. 2,5 % TS Sakeutettua lietettä 1 48 m 3 /a Sakeutettu liete pumpataan välivarastoaltaan kautta suodatusaltaisiin. 2 x 38 m 3 = 76 m 3 Puhdistamolle tuleva ja lähtevä kuormitus Puhdistamolla on tällä hetkellä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lupapäätös joka on annettu julkipanon jälkeen Lupapäätöksessä on annettu seuraavat käsitellyn jäteveden pitoisuusarvot joihin puhdistamon on vähintään päästävä, mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien puolivuosikeskiarvoina laskettuna:

44 44(142) saakka Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7 ATU 15 mg/o 2 /l 9 % Fosfori (P),7 mg/l 9 % COD Cr 125 mg O 2 /l 75 % Kiintoaine 35 mg/l 9 % alkaen Pitoisuus enintään Käsittelyteho vähintään BOD 7 ATU 1 mg/o 2 /l 95 % Fosfori (P),3 mg/l 95 % COD Cr 6 mg O 2 /l 9 % Kiintoaine 15 mg/l 95 % Kokonaistypen poistotehon on oltava vähintään 5 % vuosikeskiarvona laskettuna. Taulukko 11: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulovirtaaman jakautuminen eri yksiköihin vuonna 27. Kuormittaja yksikkö Virtaama % Asutus yhdyskuntajätevesi m 3 /d 2 Teollisuus ei merkittävää teollisuutta Yhteensä m 3 /d 2 5 Hulevedet m 3 /d 25 5 Sakokaivoliete m 3 /d YHTEENSÄ m 3 /d 45 1 Taulukko 12: Jätevedenpuhdistamolle tulevan tulokuormituksen jakautuminen eri yksiköihin vuonna 26. Kuormittaja yksikkö BOD 7 P N SS Asutus yhdyskuntajätevesi kg/d 82 3, Teollisuus ei merkittävää teollisuutta YHTEENSÄ kg/d 82 3,

45 45(142) Kuva 5: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva keskimääräinen ja maksimaalinen vuorokausivirtaama vuosina sekä nykyinen mitoitusvirtaama. Kuva 51: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva sako- ja umpikaivolietemäärä vuosina

46 46(142) Kuva 52: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva BOD-kuormitus vuosina Kuva 53: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva fosforikuormitus vuosina

47 47(142) Kuva 54: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva typpikuormitus vuosina Kuva 55: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolle tuleva kiintoainekuormitus vuosina

48 48(142) Kuva 56: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden BODarvo vuosina sekä lupaehdot. Kuva 57: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden fosforipitoisuus vuosina sekä lupaehdot.

49 49(142) Kuva 58: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden typpipitoisuus vuosina Kuva 59: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamolta lähtevä jäteveden kiintoaineptoisuus vuosina

50 5(142) Kuva 6: Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamon BOD, fosfori, kiintoaine ja typpireduktiot vuosina

51 51(142) 2.5 Yhteenveto puhdistamoista Seuraavassa taulukossa on kunnittain esitetty nykyinen viemärivesimäärä ja jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti Taulukko 13: Huittisten, Vammalan, Äetsän ja Punkalaitumen puhdistamoiden jätevesimäärät vuonna 27 ja mitoitusvirtaamat Jätevesimäärä Mitoitus Sako ja umpikaivoliete Kuivattua lietettä m3/d m3/d m3/a m3/a HUITTINEN - Pappilanniemi VAMMALA - Keskuspuhdistamo ÄETSÄ - Keskuspuhdistamo PUNKALAIDUN - Keskuspuhdistamo YHTEENSÄ * Punkalaitumen lietemäärä on maa-altaaseen pumpattua tiivistettyä lietettä Taulukko 14: Huittisten, Vammalan, Äetsän ja Punkalaitumen puhdistamoiden BOD 7, fosfori ja typpi-kuormitus ja puhdistusteho vuonna 27. Parametri Yksikkö Puhdistamon toiminta vuosikeskiarvoina HUITTINEN VAMMALA ÄETSÄ PUNKALAIDUN YHTEENSÄ BOD Tuleva kg/d 28, 9, 34, 82, Lähtevä kg/d 4,9 48,4 9,7 1,8 11 Tuleva mg/l 75, 17, 29, 2, Lähtevä mg/l 11,9 1, 7,7 4,2 Reduktio % Fosfori, P Tuleva kg/d 28, 34, 8,7 3,1 74 Lähtevä kg/d 1,6 1,3,3,1 3 Tuleva mg/l 11, 6,6 7,4 7,7 Lähtevä mg/l,55,26,27,3 Reduktio % Typpi, N Tuleva kg/d , 19, 41 Lähtevä kg/d 31,17 126,58 26,8 11,7 196 Tuleva mg/l , 47, Lähtevä mg/l 11,7 26,8 24,67 29,8 Reduktio %

52 52(142) Kuva 61: Vammalan, Huittisten, Äetsän ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamoille tulevat keskimääräiset jätevesimäärät vuosina Kuva 62: Vammalan, Huittisten, Äetsän ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamoille tulevat keskimääräiset BOD-kuormitukset vuosina

53 53(142) Kuva 63: Vammalan, Huittisten, Äetsän ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamoille tulevat keskimääräiset fosforikuormitukset vuosina Kuva 64: Vammalan, Huittisten, Äetsän ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamoille tulevat keskimääräiset typpikuormitukset vuosina

54 54(142) 2.6 Nykyiset siirtoviemärijärjestelmät Suodenniemi Mouhijärvi Karkun taajama Vammalan kaupungin Suodenniemen nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta tullaan rakentamaan siirtoviemäri Mouhijärven kuntaan ja edelleen Mouhijärven jätevedenpuhdistamon kautta Vammalan kaupungin Karkun taajamaan. Linjan valmistumisen jälkeen Suodenniemen ja Mouhijärven jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä. Siirtolinja: Suodenniemi Mouhijärvi - Karkun taajama Paineviemäri: Viettoviemärit: Linjapituus yhteensä: Linjapumppaamoja Pituus: Putket - 9 m (14 PEH-1) Pituus: Putket m (PVC /PP 2 SN8) 1 5 m 6 kpl. Siirtolinja on esitetty karttaliitteessä KR Karkun taajama Vammalan keskuspuhdistamo Karkun taajaman jätevedet on käsitelty vuoden 27 loppuun asti alueen omassa jätevedenpuhdistamossa. Vuoden 28 tammikuusta alkaen jätevedet on johdettu siirtoviemärillä Vammalan keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle. Samaan siirtoviemäriin johdetaan myös Mouhijärveltä tulevat jätevedet sekä Hotelli Ellivuoren alueen jätevedet. Karkun taajaman jätevedenpuhdistamo on poistettu käytöstä. Siirtolinja: Siirtolinja: Suodenniemi Mouhijärvi - Karkun taajama Pituus: Putket - 13 m (25 PEH-1) Linjapumppaamoja 3 kpl. Siirtolinja on esitetty karttaliitteessä KR-412-3

55 55(142) Hotelli Ellivuori Vammalan keskuspuhdistamo Hotelli Ellivuorella on toistaiseksi oma jätevedenpuhdistamo käytössä. Ellivuoren keskitettyä vesihuoltoa aloitetaan kuitenkin rakentamaan jo syksyllä 28. Vesihuoltohankkeessa Hotelli Ellivuoren alueen jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Karkun taajama Vammalan keskuspuhdistamo linjaan ja jätevedet käsitellään Vammalan keskuspuhdistamolla Karkun taajaman tavoin. Siirtoviemärin valmistumisen jälkeen Ellivuoren jätevedenpuhdistamo poistetaan käytöstä. Siirtolinja: Siirtolinja: Hotelli Ellivuori Karkun taajama Pituus: Putket - 4 m (18 PEH-1) Linjapumppaamoja 1 kpl. Siirtolinja on esitetty karttaliitteessä KR Vampula Huittinen Vampula Huittinen välille on laadittu suunnitelma jätevesien johtamisesta Huittisten keskuspuhdistamolle (Huittisten Loimaan alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma, AIR-IX/ ). Vampula tulee liittymän Huittisten kaupunkiin vuonna 29. Siirtolinja Mitoitusvirtaama: q mit = 6 l/s, 21 m 3 /h Paineviemäri: Linjapituus yhteensä: Linjapumppaamoja Pituus: Putket m (16 PEH-1) 19 1 m 4 kpl.

56 56(142) 2.7 Ympäristövaikutukset Purkuvesistöt Huittisten Pappilanniemen puhdistamo Huittisten puhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Punkalaitumenjoen alajuoksuun. Punkalaitumenjoki laskee Loimijokeen, joka laskee noin 3,5 km pituisen juoksun jälkeen Kokemäenjokeen. Käytännössä jätevesivaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti Loimijoen alajuoksulle, sillä Punkalaitumenjoen alaosassa jätevedet virtaavat alle 1 metrin osuudella ennen Loimijokea. Loimijoki on erittäin voimakkaasti kuormitettu vesistö. Loimijokeen johdetaan kaikkiaan 1 kunnan sekä Neson Oy:n, Ofa Oy:n ja L-S Putki Oy:n teollisuusjätevedet Huittisten kaupunki on kolmanneksi suurin pistemäinen typpikuormittaja, mutta kuormitustaso on kuitenkin selvästi alhaisempi kuin Forssan ja Loimaan kaupungeilla. Laimennusolot ovat keskivirtaaman 28,5 m 3 /s aikana Huittisten jätevesille erinomaiset, sillä esimerkiksi vuosien keskimääräisellä jätevesivirtaamalla (,33m 3 /s) laimennussuhteeksi muodostuu 1:86. Keskialivirtaamalla 2,19 m 3 /s jätevedet laimenevat yli 6-kertaiseksi. Loimijoen ravinnepitoisuudet ovat Huittisten kaupungin kohdalla säännöllisesti korkeita. Avainasemassa on ylempää tuleva kuormitus ja ennen kaikkea hajakuormitus. Loimijoen alajuoksulla typpitaso on noin nelinkertainen verrattuna luonnontasoon. Ammoniumtypen pitoisuustaso on yleensä korkein talvella Nitrifikaation puuttuessa. Kesäaikana Loimijoen alajuoksulla on yleensä varsin vähän ammoniumtyppeä, koska luontainen nitrifikaatio ja levätuotanto poistavat sen vedestä. Huittisten kohdalla ammoniumtyppipitoisuudet ovat yläjuoksua alhaisempia. Loimijoen levätuotanto on runsasta ja veden laatu on uimisen kannalta ongelmallinen varsinkin Forssan alapuolella, mutta hygieenistä haittaa voi esiintyä muuallakin. Kuva 65. Huittisten puhdistamon nykyinen purkupaikka Punkalaitumenjoen ja Loimijoen yhtymäkohdassa.

57 57(142) Vammalan Tyrväänkylän puhdistamo Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan Tyrväänkylänojaan, joka laskee Kokemäenjokeen Hartolankosken alapuolella, vajaan kolmen kilometrin päässä puhdistamosta. Puhdistamon läheltä alkavan Tyrväänkylän ojan valuma-alue on 3,9 km 2, joten ojassa virtaava vesi on Kokemäenjokeen saakka pääosin enintään heikosti laimentunutta, puhdistamolta johdettua jätevettä. Oja on määrätty viemäriksi jokeen asti. Tämä avoviemäri voi aiheuttaa ongelmia alueen asutukselle ja muulle käytölle. Hartolankosken kohdalla Kokemäenjoen keskivirtaama on noin 17 m 3 /s ja keskialivirtaama noin 6 m 3 /s. Säännöstellyssä Kokemäenjoessa ei ole järviä Hartolankosken alapuolella. Kokemäenjoen veden yleislaatu Vammalan kohdalla on tyydyttävä. Jokea käytetään lähialueella virkistykseen, uimiseen ja kalastukseen. Joessa ei ole suojelukohteita joihin jätevedet voisivat vaikuttaa. Vammalan jätevesien vaikutukset eivät juuri näy Kokemäenjoen veden laadun tarkkailutuloksissa. Jokiveden keskimääräiset ravinne- ja bakteeripitoisuudet ovat Tyrväänkylänojan laskupaikan alapuolella hieman korkeammat kuin yläpuolella. Laskennallisesti Vammalan jätevedet nostavat keskivirtaamatilanteessa Kokemäenjoen veden fosforipitoisuutta,6 % ja typpipitoisuutta 1 %. Karkun taajaman ja Hotelli Ellivuoren jätevedenpuhdistamot poistuvat käytöstä, joten ne eivät aiheuta vesistökuormitusta. Kuva 66. Vammalan puhdistamon nykyinen purkuoja.

58 58(142) Äetsän keskuspuhdistamo Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kokemäenjoen alueeseen kuuluvalla Karhinniemen alueella Partalan kylässä. Kokemäenjoen varrella sijaitsee runsaasti peltoa ja Äetsän puhdistamon yläpuoliselle alueelle kohdistuu runsaasti hajakuormitusta. Vammalan kaupungin jätevedet lasketaan puhdistamon yläpuoliselle vesialueelle. Myös puhdistamon alapuoliselle vesialueelle tulee runsaasti hajakuormitusta pelloilta. Kokemäenjoen veden laatu on yleisluokitukseltaan pääsääntöisesti tyydyttävä sekä puhdistamon ylä- että alapuolella. Vedenlaatu ei myöskään merkittävästi heikkene Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamon alapuolella. Punkalaitumen puhdistamo Punkalaitumen kunnan puhdistettujen jätevesien purkupaikka on Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Punkalaitumenjoen keskiosa. Punkalaitumenjoen latvahaarat alkavat Punkalaitumen ja Urjalan kuntien väliseltä haja-asutus- ja peltoalueelta. Yksi joen latvahaaroista (Myllyoja) saa alkunsa vesistön ainoasta järvestä, Vehkajärvestä. Punkalaitumenjoki virtaa koko matkansa peltojen ja haja-asutuksen reunustamana ja yhtyy Huittisten kaupungin alueella Loimijokeen ja edelleen sitä kautta Kokemäenjokeen. Punkalaitumenjoen valuma-alueen pinta-ala on 425 km 2, josta peltoa on 15 km 2. Joen keskivirtaama on noin 3,6 m 3 /s ja keskivaluma 8, l/s/km 2 Kuva 67. Punkalaitumen puhdistamon nykyinen purkualue. Punkalaitumenjoki on voimakkaasti hajakuormitettu ja sen vuoksi joen veden laatu on välttävä ja heikoimmillaan huono. Happiongelmaa ei ole esiintynyt. Ravinnetaso on alhaisimmillaankin selvästi kohonnut luonnon tasosta jo Punkalaitumen keskustaajaman yläpuolella. Punkalaitumen joen arvo kalastuksen kannalta on vähäinen eikä jäte-

59 59(142) vesien purkupaikan alapuolella ole vedenottamoita tai muita vettä hyväksi käyttäviä toimintoja lukuun ottamatta joen käyttöä peltoviljelmien kasteluun. Punkalaitumen kunnan jätevesikuormitus ei vaikuta suuresti veden laatuun eikä yleensä muuta joen käyttökelpoisuutta, vaikka kuormituksella on paikallisesti typpitasoa kohottavaa vaikutusta. Myös ulosteperäisten bakteerien määrä voi lisääntyä puhdistamon alapuolella. Sen sijaan vesistön fosforikuormituksen määrään jätevedenpuhdistamolla ei ole vaikutusta. Purkuvesistöjen yleiskuvaus Loimijoki Loimijoen valuma-alueen pinta-ala on 3 14 km 2 ja järvisyys vain 2,8 %. Loimijoen pituus on 114 km ja pudotuskorkeus 54 m. Valuma-alueen vähäjärvisyyden takia virtaamavaihtelut ovat suuria: alivirtaamat ovat alajuoksulla vain muutamia kuutiometrejä sekunnissa, kun taas ylivirtaamat ovat yli 1 m 3 /s. Tulvahuiput aiheuttavat veden samenemista ja ravinteiden huuhtoutumista jokivarsien peltoalueilta. Loimijoki on erittäin voimakkaasti kuormitettu vesistö. Loimijokeen johdetaan kaikkiaan 1 kunnan sekä Neson Oy:n, Ofa Oy:n, ja L-S Putki Oy:n teollisuusvedet. Pistemäisen jätevesikuormituksen lisäksi vesistöä kuormittaa hajakuormitus, jonka osuus ravinnekuormituksesta on selvästi suurempi kuin viemäröidyillä jätevesillä. Lisäksi Loimijoensivujoet, joista suurimmat (Niinijoki, Koenjoki ja Punkalaitumenjoki) laskevat Loimaan alapuolelle ja kuormittavat pääuomaa. Vesi- ja ympäristöhallituksen laatuluokituksen mukaan Loimijoen vedenlaatu on välttävä, heikoimmillaan jopa huono. Loimijoki onkin veden laadultaan heikoimpia vesistöjä Kokemäenjoen vesistöalueessa. Kokemäenjoki Kokemäenjoki alkaa Vammalasta Liekoveden luusuasta, josta se virtaa Äetsän, Huittisten, Kokemäen ja Harjavallan kautta Porii, missä se laksee Pihlavanlahden kautta Selkämereen. Keskivirtaama on Vammalassa 183 m 3 /s ja Harjavallassa 231 m 3 /s. Kokemäenjokeen laskevat huomattavimmat lisävedet ovat Loimijoki (24 m 3 /s), Kauvatsanjoki (6, m 3 /s ja Harjunpäänjoki (3,4 m 3 /s). Veden yleislaatu jokialueella on tyydyttävä, mutta joen tila on parantunut huomattavasti 197 ja 198 lukujen jälkeen. Kokemäenjoen fosforipitoisuus on yleensä pienimmillään lopputalvella, koska hajakuormitus on silloin vähäistä ja yläpuolisten järvialtaiden fosforipitoisuus on alimmillaan. Fosforikuormitus kohoaa aina virtaaman lisääntyessä, koska hajakuormitus on merkittävä kuormitustekijä. erityisen selvä pitoisuusnousu tapahtuu Loimijoesta tulevan virtaaman vaikutuksesta. Jätevesien laskennallinen jokiveden fosforipitoisuutta kohottava vaikutus oli vuoden 26 tammisyyskuun keskivirtaamalla 1,5µg/l ja koko vuoden keskivirtaamalla 1,2 µg/l.

60 6(142) Kokemäenjoen alajuoksulla typen pitoisuustaso määräytyy yleensä lähinnä valumien mukaan, joten haja-kuormituksella on ratkaiseva vaikutus typpipitoisuuteen ja mereen kohdistuvaan typpiainevirtaamaan. Laskennallisesti vuoden 26 jätevesivirtaamat kohottivat Kokemäenjoen typpipitoisuutta tammi-syyskussa keskimääräin 85 µg/l ja koko vuoden keskivirtaamalla noin 65 µg/l. Liekovedestä Kokemäenjokeen virtaavan veden hygieeninen laatu oli hyvä vuonna 26, joskin loppuvuoden tulvakaudella esiintyi kohonneita bakteerimääriä. Vammalan ja Äetsän seudun jätevedet sekä hajakuormitus heikensivät veden hygieenistä laatua lievästi. Loimijoesta tulevat vedet heikentävät ajoittain selvästikin Kokemäenjoen hygieenistä laatua Hajuhaitat Huittinen Huittisten jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja etenkin puhdistamon vieressä olevalta aumakompostointikentältä on ajoittain aiheutunut lähiympäristöön hajuhaittoja. Kompostoinnissa etenkin aumojen kääntöjen yhteydessä on ilmenny hajuhaittoja. Haittoja on pyritty vähentämään aumojen kääntöajankohtia rajaamalla ja huomioimalla vallitsevat tuulet. Vuoden 28 alusta alkaen tiivistetty liete on kuljetettu Säkylään Satakierto Oy:lle jatkokäsittelyyn. Vammala Puhdistamolietteen kompostoinnista on aiheutunut puhdistamon ympäristössä hajuhaittaa. Aumakompostointi on kuitenkin lopetettu vuoden 27 aikana, jonka myötä hajuhaitat ovat myös poistuneet. Äetsä Äetsän kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei synny merkittäviä hajuhaittoja, joskin ilmastusaltaat ovat kattamattomia avoaltaita. Sen sijaan hajuhaittoja voi ilmetä lietteen kompostointikentältä, erityisesti aumojen kääntämisen yhteydessä. Toinen hajulähde voi olla sakokaivolietteen tyhjennysten yhteydessä. Osa sakokaivolietteistä tyhjennetään viemäriveden pumppaamoon ja kesäisin osa lietteistä on ajettu suoraan peltolevitykseen. Punkalaidun Jätevedenpuhdistamon prosessista vapautuu jonkin verran hajupäästöjä joista voi olla haittaa ympäröivälle asutukselle. Eniten hajuhaittoja muodostuu jätevesien esikäsittelystä ja lietteenkäsittelystä avonaisissa suodatusaltaissa sekä aumakompostoinnista.

61 61(142) Yhdyskuntarakenne Huittinen Huittisten kaupungin Pappilanniemen jätevedenpuhdistamo sijaitsee asemakaavaalueella aivan keskustaajaman länsireunalla Loimijoen ja Punkalaitumenjoen liittymäkohdassa. Lähimmät asuinkiinteistöt ja omakotiasutusalue sijaitsee n. 3 m:n päässä puhdistamosta. Liikennöinti puhdistamolle tapahtuu Pappilanniemen omakotitaloalueen läpi kulkevan kokoojakadun kautta. Punkalaitumenjoen vastarannalle rakennetaan Turun Seudun Vesi Oy:n raakaveden esikäsittelylaitos. Kuva 68. Huittisten puhdistamon sijaintikartta.

62 62(142) Vammala Vammalan kaupungin keskuspuhdistamo sijaitsee noin 1,5-2 kilometrin päässä lounaaseen keskustaajamasta. Puhdistamon alue on vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa osoitettu maatalousalueeksi, jolla ei ole erityisiä ympäristöarvoja. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Vuodelta 1981 peräisin olevassa Vammalan keskustan osayleiskaavassa puhdistamoalue on merkitty julkisten palvelujen alueeksi. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat n. 25 m:n päässä puhdistamosta. Kuva 69. Vammalan puhdistamon sijaintikartta.

63 63(142) Äetsä Äetsän jätevedenpuhdistamo sijaitsee noin 2 km etelään keskustaajamasta Kokemäenjoen rannalla. Vahvistetussa asemakaavassa puhdistamoalue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Puhdistamon lähialue on erillispientalojen korttelialuetta, teollisuusrakennusten korttelialuetta sekä lähivirkistysaluetta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 15 metrin päässä puhdistamosta. Kuva 7. Äetsän puhdistamon sijaintikartta.

64 64(142) Punkalaidun Punkalaitumen kunnan jätevedenpuhdistamo sijaitsee kunnan keskustaajaman länsipuolella, Punkalaitumenjoen etelärannalla. Puhdistamoalue ei ole asemakaava-aluetta eikä alueelle ole myöskään laadittu yleiskaavaa. Seutukaavassa puhdistamoalue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1 2 metrin päässä puhdistamosta. Välittömästi puhdistamokiinteistön länsi- ja lounaispuolella sijaitsee Punkalaitumen vastaanottokeskus ja yrittäjäpuisto. Kuva 71. Punkalaitumen puhdistamon sijaintikartta.

65 65(142) 3. KUORMITUSENNUSTEET 3.1. Huittisten jätevedenpuhdistamo Virtaama- ja kuormitusennuste Huittisten kaupungin asukasmäärän ennustetaan hieman laskevan vuoteen 225 mennessä. Sen sijaa viemäröitävien kiinteistöjen määrän ennustetaan kasvavan, erityisesti verkostojen levittäytyessä haja-asutusalueille. Hulevesikuormitus on nykyisellään suuri, jonka on ennustettu laskevan verkostosaneerauksien ansiosta. Taulukko 17. Ennuste Huittisten jätevedenpuhdistamon virtaamista ja likaainekuormista vuoteen 225. Huittinen Yks Asukasmäärä viemäröinnin piirissä, Huittinen henk Veden ominaiskulutus l/as/d Huittisten asumajätevedet m 3 /d Teollisuusjätevedet m 3 /d Sakokaivolietteet m 3 /d Vuoto- ja hulevedet m 3 /d Keskimääräinen jätevesivirtaama m 3 /d Suurin jätevesivirtaama (v.24-27) m 3 /d BOD 7-ATU asutus kg/d BOD 7-ATU teollisuus kg/d BOD 7-ATU yhteensä kg/d Kokonaisfosfori kg/d Kokonaistyppi kg/d Kiintoaine kg/d Mikäli Vampulan jätevedet johdetaan Huittisten puhdistamolle käsiteltäväksi, on niiden osuus suhteessa kaupungin omaan kuormitukseen hyvin pieni. Vampulan kunnan nykyinen keskimääräinen virtaama on noin 15 2 m 3 ja ravinnekuormat BOD 2 kg/d ja fosfori 1 kg/d. Kuormituksiin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Luonnos 82125149 12.5.2009 Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Vastaanottaja Joroisten kunta. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 23.6.2014. Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vastaanottaja Joroisten kunta. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 23.6.2014. Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Vastaanottaja Joroisten kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 23.6.2014 Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Kuormitusennusteet ja mitoitusarvot Puhdistamon prosessivaiheet Puhdistamon layout Kustannukset Sopimukset TAUSTAA: ALUEELLISET

Lisätiedot

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Lappeenrannan jätevesiratkaisu YVA 2006 > lupahakemus ISY:lle 12/2006: Hyväristönmäki-Rakkolanjoki > ISY 11/2007 > VHO 11/2009 > KHO 1/2011 > lupahakemus

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN

JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Huittisten kaupunki Sastamalan kaupunkiki JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLTÖ Selvitysten taustaa Markkinaennuste ja tuotantosuunnitelma Alustava rahoitussuunnitelma

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 20.4.2015 LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS Kuvaus Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE Yleisötilaisuus Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeesta Pirkkala 10.11.2009 Suunn.pääll, DI Heidi Rauhamäki Tampereen Vesi 1 HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN - 2005: Pirkanmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2007 ASIA Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon tehostamista koskevien määräaikojen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Nro 126/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/476/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2011

Nro 126/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/476/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 126/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/476/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2011 ASIA HAKIJA Urjalan kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan laajentamista ja lietteen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS K&R 31.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLLYSLUETTELO 2(44) 1 YLEISTÄ... 3 2 PUHDISTAMON NYKYINEN TOIMINTA... 4 2.1 Nykyinen

Lisätiedot

SAARILANDIAN VEDENHANKINNAN JA JÄTEVESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

SAARILANDIAN VEDENHANKINNAN JA JÄTEVESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Savonlinnan kaupunki SAARILANDIAN VEDENHANKINNAN JA JÄTEVESIENKÄSITTELYN LUONNOS K&R 29.9.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(20) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2. ALUEEN KUORMITUSENNUSTEET... 4 2.1 Talousveden kulutus

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4. Vastaanottaja Laukaan Kunta Päivämäärä 12.2.2014 REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.2015) LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN

Lisätiedot

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus

Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus MÄNTSÄLÄN VESI Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.11.2013 P21707P001 Selvitys 1 (29) Kamppi Kari 5.11.2013 Sisällysluettelo Liitteet... 2 1 Selvityksen

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m2 1 500 /m2 105 000

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m2 1 500 /m2 105 000 KUSTANNUSARVIO Ramboll Finland Oy PARIKKALAN KUNTA SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ESISUUNNITELMA 2014 VAIHTOEHTO 1A: Uusi aktiivilieteprosessi ja jälkiselkeytysaltaat sekä vanhat hiekkasuodattimet Allassyvyys

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Kirsti Lahti KUVES 40 vuotta Heureka 26.5.2016 1 Vantaanjoen vesistön eri osien soveltuvuus talousveden

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupa, Joensuu, Eno. HAKIJA Joensuun kaupunki/joensuun

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012

Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA HAKIJA Akaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Päätös. Nro 135/2011/1 Dnro ESAVI/775/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 135/2011/1 Dnro ESAVI/775/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 135/2011/1 Dnro ESAVI/775/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ympäristölupapäätöksen (Nro 39/2003/2, Länsi-Suomen

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

Kokemäenjoen vedenlaadun kehitys ja kalastushaitat. 15.3.2012 Nakkila Heikki Holsti

Kokemäenjoen vedenlaadun kehitys ja kalastushaitat. 15.3.2012 Nakkila Heikki Holsti Kokemäenjoen vedenlaadun kehitys ja kalastushaitat 15.3.2012 Nakkila Heikki Holsti Kokemäenjoen kuormittajat 19 18 15c 57 52 17 15d 0 Ahlainen 56 Pihlavanlahti 51 50 15b 16 47 46 15a 42 40 Pori 14 13 12

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Päivämäärä 8.8.2013 PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi

Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 31/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/466/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2012 ASIA HAKIJA Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

PÄÄTÖS. Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, PÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/176/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2014 ASIA HAKIJA Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kauhava

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

VARMA-VESI HANKE YLEISSUUNNITELMA SAVONLINNA - ENONKOSKI YHDYSVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI. Vastaanottaja VARMA-VESI hanke. Asiakirjatyyppi Raportti

VARMA-VESI HANKE YLEISSUUNNITELMA SAVONLINNA - ENONKOSKI YHDYSVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI. Vastaanottaja VARMA-VESI hanke. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja VARMA-VESI hanke Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.11.2012 Viite 82143736 VARMA-VESI HANKE SAVONLINNA - ENONKOSKI YHDYSVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI YLEISSUUNNITELMA ENONKOSKI- SAVONLINNA

Lisätiedot

Pohjois-Puolan vesihuoltokartoitus 2014

Pohjois-Puolan vesihuoltokartoitus 2014 Pohjois-Puolan vesihuoltokartoitus 2014 Jari Heiskanen, Suomen ympäristöopisto SYKLI Kansainvälinen Vesiosaamiskeskus IAWTC -hanke (projektikoodi A32138) sivu 2/5 Johdanto Pohjois-Puolan vedenhuollon ja

Lisätiedot

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2015/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2015 ASIA Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kemiönsaari

Lisätiedot

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/1 Dnro ISAVI/290/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Nilsiän kaupunki HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,

Lisätiedot

LISÄSELVITYS JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAIHTOEHDOISTA

LISÄSELVITYS JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAIHTOEHDOISTA Huittisten ja Vammalan kaupungit 15.6.2007 Punkalaitumen, Vampulan ja Äetsän kunnat 1 (26) LISÄSELVITYS JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAIHTOEHDOISTA KANKAANPÄÄ IKAALINEN Lavia Hämeenkyrö Kiikoinen Mouhijärvi NOKIA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä SATAKUNNAN VESISTÖT Teija Kirkkala 6.. Yleistä Suomessa 87 888 yli aarin kokoista järveä km jokia Suomen järvissä vettä km Satakunnassa yli hehtaarin järviä noin yhteispinta-ala noin km SATAKUNNAN VESISTÖT

Lisätiedot

Nro 153/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/389/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Sastamalan Vesi liikelaitos PL Sastamala

Nro 153/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/389/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Sastamalan Vesi liikelaitos PL Sastamala YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 153/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/389/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2011 ASIA HAKIJA Sastamalan keskusjätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen ja

Lisätiedot

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 VARKAUDEN KAUPUNKI VARKAUDEN KAUPUNGIN KANGASLAMMIN KAUPUNGINOSAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUOHJELMA LAATINUT: SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten 1 ja 2 mukaisten määräaikojen pidentäminen, Kuopio

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten 1 ja 2 mukaisten määräaikojen pidentäminen, Kuopio Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 99/2012/1 Dnro ISAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2012 ASIA Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten 1 ja 2 mukaisten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19. 20.11.2014 Oulu Jarmo Lahtinen käyttöpäällikkö Oulun Vesi TASKILAN PUHDISTAMO Puhdistamo on aloittanut

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Päätös PIRELY/9/07.04/2011 6.3.2012 Julkinen Nokian kaupunki PL 2 37100 Nokia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Nokian kaupunki hakee ympäristölupaa Nokian yhteispuhdistamolle,

Lisätiedot

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 VELVOITETARKKAILU 2013 16X155102 21.2.2014 VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 Viitasaaren Vesi Oy Mustasuon jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailun vuosiraportti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014 PÄÄTÖS Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014 ASIA HAKIJA Korpilahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot