KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma"

Transkriptio

1 KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA TAMPERE ESPOO Puh OULU Fax ALV rek. Y-tunnus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SUUNNITTELU JA MITOITUSPERUSTEET VÄESTÖMÄÄRÄ JA -ENNUSTE VESIHUOLLON NYKYTILANNE JA MÄÄRÄYKSET VESI- JA JÄTEVESIMÄÄRÄT MITOITUSPERUSTEET SUUNNITTELUPERIAATTEITA TEKNINEN TOTEUTUS VIEMÄRÖINNIN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TOTEUTUS TYÖTAPASELOSTUS RAKENNUSKUSTANNUKSET KÄYTTÖKUSTANNUKSET VAIHTOEHTOJEN VERTAILU YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 LIITTEET: LIITE 1 KARTTA 101 KARTTA 102 KARTTA 103 KARTTA 104 Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Suunnitelmakartta Suunnitelmakartta Suunnitelmakartta Suunnitelmakartta Reijo Haronen Jouni Hyypiä Piia Alho Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 453 (Salhojankatu 42), TAMPERE puh , fax , sähköposti:

3 KOKEMÄEN KAUPUNKI KAUVATSAN ALUEEN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Työ 21893YV 1. JOHDANTO Tämä yleissuunnitelma sisältää teknisen ja taloudellisen tarkastelun Kauvatsan alueen jätevesien käsittelyn toteutuksesta. Suunnitelmassa on esitetty jätevesien käsittelylle kaksi vaihtoehtoa: alueen jätevesien johtaminen Kokemäen jätevedenpuhdistamolle (vaihtoehto A) sekä alueen jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsalla (vaihtoehto B). Kauvatsan alue sijaitsee noin kahdentoista kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelun kohteena oleva alue on noin yhdeksän kilometriä pitkä ja noin viisi kilometriä leveä. Alue on suurelta osaltaan maa- ja metsätalousaluetta. Kauvatsan alueen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu Kokemäen kaupungin toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä Tampereella. 2. SUUNNITTELU JA MITOITUSPERUSTEET Kauvatsan alueen jätevesien keskitetty käsittely voidaan toteuttaa joko johtamalla alueen jätevedet siirtoviemärillä Kokemäen jätevedenpuhdistamolle (vaihtoehto A) tai rakentamalla kyläpuhdistamo Kauvatsalle (vaihtoehto B). Mikäli jätevedet johdetaan Kokemäen jätevedenpuhdistamolle, siirtoviemärin varrelta voidaan liittää viemäriin useita pieniä kyliä. Alue ulottuu Lievikoskelta Risteelle. Alue on esitetty suunnitelmakartoissa Mikäli jätevedet käsitellään Kauvatsalle rakennettavassa kyläpuhdistamossa, viemäröitävä alue käsittää ainoastaan kyläpuhdistamon lähialueet. Alue ulottuu Lievikoskelta Yttilän eteläosaan. Alue on esitetty suunnitelmakartassa VÄESTÖMÄÄRÄ JA -ENNUSTE Vaihtoehto A: Jätevesien käsittely Kokemäen jätevedenpuhdistamolla Alueella sijaitsee noin 260 kiinteistöä. Kiinteistöt ovat pääasiassa omakotitaloja ja loma-asuntoja. Alueen väkiluvuksi saadaan noin 780 henkilöä, kun kuhunkin talouteen on arvioitu kuuluvan keskimäärin kolme henkilöä. Alueella oleva loma-asutus on huomioitu laskelmassa samalla tavalla kuin vakituinen asutus.

4 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 2/9 Vaihtoehto B: Jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsalla Alueella sijaitsee noin 110 kiinteistöä. Kiinteistöt ovat pääasiassa omakotitaloja ja loma-asuntoja. Alueen väkiluvuksi saadaan noin 330 henkilöä, kun kuhunkin talouteen on arvioitu kuuluvan keskimäärin kolme henkilöä. Alueella oleva loma-asutus on huomioitu laskelmassa samalla tavalla kuin vakituinen asutus. Saattamalla Kauvatsan alue keskitetyn viemäröinnin piiriin parannetaan alueen houkuttelevuutta asukkaiden ja loma-asukkaiden silmissä. Keskitetyt vesihuoltojärjestelmät mahdollistavat yhdyskuntarakenteen tiivistämisen alueen sisällä sekä tarjoavat kunnallisen peruspalvelun myös taajamien ulkopuolelle. 2.2 VESIHUOLLON NYKYTILANNE JA MÄÄRÄYKSET Kauvatsan alueen kiinteistöjen jätevedet on käsitelty pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti sakokaivoissa (2-3-osainen sakokaivo). Ranta-alueilla on lisäksi käytössä umpisäiliöitä. Sakokaivoista jätevedet johdetaan maastoon. Sakokaivoihin ja umpikaivoihin kertyvä liete kuljetetaan loka-autolla jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Vuoden 2004 alussa astui voimaan ympäristösuojelulain (86/2000) 18 :n mukainen valtioneuvoston asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesiasetuksessa määrätään käsittelymenetelmien puhdistustehovaatimuksista, suunnittelusta, rakentamisesta ja valvonnasta. Seuraavassa taulukossa on esitetty asetuksessa jätevesien käsittelylle asetetut puhdistustehovaatimukset. Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevedenkäsittelylaitteistoille asetetut puhdistustehovaatimukset. BOD 7ATU fosfori (P) typpi (N) normaalit vaatimukset 90 % 85 % 40 % lievennetyt vaatimukset *) 80 % 70 % 30 % *) Alueilla, joilla asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on vähäistä eikä vesien pilaantumisen vaaraa aiheudu (ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä). Uusien kiinteistöjen osalta asetus astui voimaan vuoden 2004 alussa. Siirtymäsäännöksissä on annettu vanhoille kiinteistöille kymmenen vuoden siirtymäaika ja erityistapauksissa siirtymäaika voi olla 14 vuotta. Kunnalla voi lisäksi olla omia erityisvaatimuksia tietyille alueille esim. pohjavesi- ja ranta-alueet. Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) on esitetty vaatimukset vesihuollon järjestämisestä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja toiminta-alueen ulkopuolella. Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on esitetty liitteessä VESI- JA JÄTEVESIMÄÄRÄT Kauvatsan alueella ei ole laadullisesti eikä määrällisesti merkittäviä jätevedentuottajia. Jäteveden on oletettu olevan koostumukseltaan normaalia asumajätevettä.

5 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 3/9 Kauvatsan alueella muodostuvaa jätevesimäärää on arvioitu kirjallisuudessa esitettyjen yksikkökulutusten ja kuormitusten perusteella (taulukko 2). Taulukko 2. Kauvatsan alueella muodostuva jätevesimäärä ja kuormitus. Siirtoviemäri Kokemäen jätevedenpuhdistamolle (vaihtoehto A) Kyläpuhdistamo (vaihtoehto B) asutus as jätevesimäärä l/as/d jätevesimäärä m 3 /d BOD 7 *( kg/d kokonaistyppi (N) *( kg/d 11 4,6 kokonaisfosfori (P) *( kg/d 1,7 0,7 *) BOD 7ATU 50 g/as/d, kokonaistyppi 14 g/as/d, kokonaisfosfori 2,2 g/as/d (valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla esitettyjä ohjearvoja). 2.4 MITOITUSPERUSTEET Viemärit mitoitetaan suurimman tuntivirtaaman perusteella. Mitoitusvirtaamat on laskettu Kaupunkiliiton laskenta-ohjeen mukaisesti (julkaisu B 87). 2.5 SUUNNITTELUPERIAATTEITA Suunnittelussa on huomioitu mm. seuraavat periaatteet: kiinteistöt liitetään keskitetyn viemäröinnin piiriin topografisten tekijöiden johdosta suunnittelualueelle joudutaan rakentamaan jätevedenpumppaamoja jätevedenpumppaamoilta jätevedet johdetaan paineviemärissä eteenpäin järjestelmät mitoitetaan siten, että se mahdollistaa liittyjämäärän kasvun. Jätevesien käsittelyn osalta on selvitetty kaksi eri vaihtoehtoa: jätevesien johtaminen siirtoviemärillä Kokemäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi (vaihtoehto A) jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsan alueella (vaihtoehto B). 3. TEKNINEN TOTEUTUS 3.1 VIEMÄRÖINNIN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TOTEUTUS Vaihtoehto A: Jätevesien käsittely Kokemäen jätevedenpuhdistamolla Kauvatsan alueen kiinteistöissä syntyvät jätevedet johdetaan Kokemäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Kauvatsan alueen jätevedet aiheuttavat lisäyksen jätevedenpuhdistamon tulokuormitukseen ja puhdistamolta lähtevään vesistökuormitukseen. Kauvatsan alueelle rakennettava viemäriverkosto liitetään Kokemäen kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Suunniteltu viemäriverkosto pumppaamoineen on esitetty liitteenä olevissa suunnitelmakartoissa

6 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 4/9 Vaihtoehto B: Jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsalla Kauvatsan alueen jätevedet käsitellään Kauvatsalle rakennettavassa kyläpuhdistamossa. Käsitellyt jätevedet johdetaan Kauvatsanjokeen. Suunnittelualue on esitetty suunnitelmakartassa 101. Viemäriverkosto noudattaa suunnitelmakartassa 101 esitettyä toteutusta sillä erotuksella, että Yttilässä sijaitseva pohjoisempi jätevedenpumppaamo korvaantuu kyläpuhdistamolla, kyläpuhdistamon eteläpuolella sijaitsevalta jätevedenpumppaamolta tulee paineviemäri kyläpuhdistamolle ja kyläpuhdistamolta lähtevä paineviemäri poistuu. Myös Yttilässä sijaitsevalta eteläisemmältä jätevedenpumppaamolta Virkamaata kohti lähtevä paineviemäri poistuu. Rakennusten sijainnista ja alueen maaston topografiasta johtuen viemäriverkkoon joudutaan rakentamaan jätevedenpumppaamoja. Jätevedenpumppaamoihin kootaan läheisten alueitten jätevedet ja ne pumpataan eteenpäin linjastoon. Suunniteltu viemäriverkosto pumppaamoineen on esitetty liitteenä olevissa suunnitelmakartoissa Lopullinen putkikokojen mitoitus tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä. Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät kiinteistöt voidaan liittää keskitettyyn järjestelmään kiinteistökohtaisella paineviemäriratkaisulla joko yksittäin tai useampi kiinteistö yhdessä. Vaihtoehtoisesti kiinteistöjen jätevedenkäsittely voidaan toteuttaa kiinteistökohtaisesti. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelymenetelmä valitaan Valtioneuvoston asetuksen (talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla), vaatimusten ja kunnan laatimien ohjeiden mukaisesti (ympäristönsuojelumääräykset). 3.2 TYÖTAPASELOSTUS Seuraavassa on lyhyesti kuvattu työn toteutus. Tarkemmat ohjeet työn suorittamiseksi laaditaan rakennussuunnitelmien yhteydessä. Jätevedenpuhdistamo (kyläpuhdistamo) Kauvatsan alueelle rakennettava jätevedenpuhdistamo voidaan toteuttaa bioroottorilaitoksena. Bioroottorilaitoksessa jätevedet käsitellään jatkuvatoimisessa biologisessa puhdistusprosessissa. Jätevedenpumppaamot Jätevedenlinjapumppaamot ovat maahan asennettavia lujitemuovisia ns. pakettipumppaamoja. Pumppaamo sisältää lujitemuovisen pumppaamosäiliön, koneiston, putkiston, läpiviennit sekä sähköistyksen sähkökeskuksineen. Jätevedenpumppaamo perustetaan teräsbetonilaatalle. Pumput ovat uppopumppuja, 2 kpl pumppaamoa kohden. Pumppaamoon tuodaan vesijohdon talohaara. Kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo on vastaava kuin jätevedenlinjapumppaamo, mutta kokoluokkaa pienempi (yksi pumppu, ei vesijohdon talohaaraa, ei kaukovalvontaa jne.). Kaivanto Putkien peittosyvyys on lumen suojaamilla alueilla vähintään 1,8 m ja alueilla, missä lumi liikenteen, kunnossapidon tai muun syyn takia poistetaan, on peittosyvyys vähintään 2,2 m. Teiden alitukset tehdään auki kaivamalla. Kaivantoja tehtäessä on otettava huomioon alueella mahdollisesti olevat maakaapelit (sähkö, puhelin, tietoliikenne jne.).

7 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 5/9 Putket, kaivot ja venttiilit Paineviemäriputkina käytetään PN10 luokan muoviputkia ja viettoviemäriputkina muhvillisia SN-8 luokan muoviputkia. Putkien koot on esitetty suunnitelmakartoissa Viettoviemäriin rakennetaan tarkastuskaivoja metrin välein. Lisäksi jokaiseen viemärin vaaka- ja pystysuoraan taitteeseen rakennetaan tarkastuskaivo. Tarkastuskaivot tehdään muovikaivoina. Kaivojen yläosa tehdään teleskooppirakenteisena ja varustetaan valurautakansistolla. Peltoalueilla kaivojen kannet pyritään sijoittamaan kyntösyvyyden alapuolelle maataloudelle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Viemäri liitetään rakennettuihin tai suunniteltuihin verkostoihin suunnitelmakartoissa esitetyissä kohdissa. Tonttiliittymät Kiinteistön omistaja vastaa tonttiliittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. 4. RAKENNUSKUSTANNUKSET Vaihtoehto A: Jätevesien käsittely Kokemäen jätevedenpuhdistamolla Kauvatsan alueelle suunnitelmakartoissa esitettyjen viemärilinjojen kokonaispituus on noin 41 km. Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennettavien viemärilinjojen pituudet. Esitettyjen linjojen lisäksi joudutaan rakentamaan talohaarat. Taulukko 3. Viemärilinjojen pituudet. putki kaivantoa viettoviemäriä paineviemäriä linjapumppaamoja kiinteistöpumppaamoja Lievikoski 3388 m 1479 m 1909 m 1 kpl 10 kpl Kauvatsankylä 4043 m m 1 kpl 21 kpl Kauvatsa 7980 m 6386 m 2919 m 4 kpl 8 kpl Virkamaa 1321 m 807 m 889 m - 1 kpl Lehtomäenkulma 1097 m 672 m 812 m 1 kpl - Kauvatsan asema 1630 m 965 m 872 m 1 kpl 5 kpl Jalonoja 4432 m 1579 m 2938 m 3 kpl 23 kpl Ahvenus-Rudanko m 469 m m 3 kpl 42 kpl Rudanko-Riste 3529 m 140 m 3389 m - 3 kpl yhteensä m m m 14 kpl 113 kpl *) Verkoston pituus ja viemärityyppi on arvioitu karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella.

8 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 6/9 Rakennuskustannusten arvioinnissa käytettyjä yksikkökustannuksia. viettoviemäri DN /m viettoviemäri DN /m viettoviemäri DN /m viettoviemäri DN /m paineviemäri DN /m paineviemäri DN /m paineviemäri DN /m paineviemäri DN /m paineviemäri DN /m paineviemäri DN /m paineviemäri DN 75+ viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 90+viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 110+viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 110+viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 110+viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 63+viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 140+viettoviemäri DN /m paineviemäri DN 75+paineviemäri DN /m kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo /kpl jätevedenlinjapumppaamo /kpl rautatien alitus /kpl maantien alitus /kpl vesistöalitus /kpl kyläpuhdistamo (bioroottorilaitos) /kpl Kauvatsan alueen keskitetyn jäteveden käsittelyn (vaihtoehto A) rakennuskustannukset (suunnitelmakartoissa esitetyssä laajuudessa) ovat noin Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennuskustannusten jakaantuminen viemärilinjojen ja pumppaamoiden kesken. Taulukko 4. Rakennuskustannukset (ei sisällä taloliittymiä). viemäri pumppaamo yhteensä Lievikoski Kauvatsankylä Kauvatsa Virkamaa Lehtomäenkulma Kauvatsan asema Jalonoja Ahvenus-Rudanko Rudanko-Riste yhteensä *) Verkoston pituus ja viemärityyppi on arvioitu karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Viemärilinjaa rakennetaan keskimäärin noin 160 m/liittymä (viemäriverkostojen piirissä 260 kiinteistöä, huomioitu olemassa olevat kiinteistöt ja rakennuspaikat). Liittymää kohden laskettuna rakennuskustannuksiksi muodostuu noin /liittymä. Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka jäävät kuitenkin suhteellisen pieniksi, sillä kiinteistöt ovat suhteellisen lähellä esitettyjä runkolinjoja. Taloliittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset riippuvat mm. viemärin pituudesta ja maaperän laadusta.

9 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 7/9 Vaihtoehto B: Jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsalla Kauvatsan alueelle suunnitelmakartassa 101 esitettyjen viemärilinjojen kokonaispituus on noin 15 km. Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennettavien viemärilinjojen pituudet. Esitettyjen linjojen lisäksi joudutaan rakentamaan talohaarat sekä kyläpuhdistamo. Taulukko 5. Viemärilinjojen pituudet. putki kaivantoa viettoviemäriä paineviemäriä linjapumppaamoja kiinteistöpumppaamoja Lievikoski 3388 m 1479 m 1909 m 1 kpl 10 kpl Kauvatsankylä 4043 m m 1 kpl 21 kpl Kauvatsa 7013 m 6386 m 1661 m 2 kpl 3 kpl yhteensä m 7865 m 7613 m 4 kpl 34 kpl *) Verkoston pituus ja viemärityyppi on arvioitu karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Kauvatsan alueen keskitetyn jäteveden käsittelyn (vaihtoehto B) rakennuskustannukset (suunnitelmakartassa 101 esitetyssä laajuudessa) ovat noin Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennuskustannusten jakaantuminen viemärilinjojen, pumppaamoiden ja kyläpuhdistamon kesken. Taulukko 6. Rakennuskustannukset (ei sisällä taloliittymiä). viemäri pumppaamo puhdistamo yhteensä Lievikoski Kauvatsankylä Kauvatsa yhteensä *) Verkoston pituus ja viemärityyppi on arvioitu karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Viemärilinjaa rakennetaan keskimäärin noin 140 m/liittymä (viemäriverkostojen piirissä 110 kiinteistöä, huomioitu olemassa olevat kiinteistöt ja rakennuspaikat). Liittymää kohden laskettuna rakennuskustannuksiksi muodostuu noin /liittymä. Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka jäävät kuitenkin suhteellisen pieniksi, sillä kiinteistöt ovat suhteellisen lähellä esitettyjä runkolinjoja. Taloliittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset riippuvat mm. viemärin pituudesta ja maaperän laadusta. Mikäli kiinteistön jätevesien käsittely toteutetaan kiinteistökohtaisella jätevedenkäsittelymenetelmällä rakennuskustannukset ovat menetelmästä riippuen.

10 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 8/9 5. KÄYTTÖKUSTANNUKSET Kokemäen jätevedenpuhdistamolla käyttö- ja huoltokustannukset ovat noin 0,30 / m 3 ja Kauvatsan kyläpuhdistamossa käyttö- ja huoltokustannukset ovat noin 1,00 /m 3. Kokemäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja huoltokustannuksiin on lisättävä vielä pumppauksesta muodostuvat kustannukset, joiksi voidaan arvioida noin 0,10 / m 3. Taulukko 7. Vuotuiset käyttö- ja huoltokustannukset. pumppauskustannukset yhteensä käyttö- ja huoltokustannukset Kauvatsan kyläpuhdistamo 0 /a /a /a Kokemäen jätevedenpuhdistamo /a /a /a *) Pumppauskustannuksissa huomioitu vain kustannukset, jotka muodostuvat jätevesien pumppauksesta Kauvatsan alueelta Kokemäen jätevedenpuhdistamolle. Käyttö- ja huoltokustannukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa samaa suuruusluokkaa. 6. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Kauvatsan alueen jätevesien käsittely voidaan toteuttaa joko johtamalla alueen jätevedet siirtoviemärillä Kokemäen jätevedenpuhdistamolle (vaihtoehto A) tai rakentamalla kyläpuhdistamo Kauvatsalle (vaihtoehto B). Seuraavassa esitetty vaihtoehtojen etuja ja haittoja. Vaihtoehto A: Jätevesien käsittely Kokemäen jätevedenpuhdistamolla + Mahdollistaa kylien viemäröinnin siirtoviemärin varrelta. + Jätevesien käsittely suuressa yksikössä (hyvä toimintavarmuus ja puhdistusteho). - Kokonaiskustannukset suuremmat. - Pitkillä siirtoviemäriosuuksilla jäteveden viipymä voi olla liian pitkä. Tästä saattaa seurata lieviä hajuhaittoja. Vaihtoehto B: Jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsalla + Kokonaiskustannukset pienemmät. - Kyläpuhdistamo vaatii hoitoa. - Mahdollistaa keskitettyyn järjestelmään liittymisen pienemmälle väkimäärälle. 7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Jätevedenkäsittelyn tehostaminen johtamalla jätevedet keskitettyyn viemärijärjestelmään tai kehittämällä kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä vähentää hajaasutuksen jätevesien aiheuttamaa kuormitusta. Keskitetyllä järjestelmällä päästään jätevedenkäsittelyssä parempaan lopputulokseen kuin kiinteistökohtaisilla menetelmillä. Lisäksi keskitetyssä järjestelmässä jätevesien vaikutus poistuu alueelta kokonaan.

11 Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma 9/9 Keskitetyn viemäröinnin rakentaminen vähentää haja-asutuksen jätevesien kuormitusvaikutusta. Hankkeella mahdollistetaan vaihtoehdosta riippuen noin 780 tai 330 asukkaan liittäminen viemäriverkoston piiriin, joten sillä on myös merkitystä alueen asuinympäristön viihtyvyyden lisääntymiseen. Kauvatsan alueelle esitetyn viemäröinnin runkorakenteiden rakentaminen maksaa vaihtoehdossa A (jätevesien johtaminen käsiteltäviksi Kokemäen jätevedenpuhdistamolle) arviolta noin Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Viemärilinjaa (ei sisällä taloliittymiä) rakennetaan keskimäärin noin 160 m/liittymä. Liittymää kohden laskettuna rakennuskustannuksiksi muodostuu noin /liittymä. Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Vaihtoehdossa B (jätevesien käsittely kyläpuhdistamossa Kauvatsalla) alueelle esitetyn viemäröinnin runkorakenteiden rakentaminen maksaa arviolta noin Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Viemärilinjaa (ei sisällä taloliittymiä) rakennetaan keskimäärin noin 140 m/liittymä. Liittymää kohden laskettuna rakennuskustannuksiksi muodostuu noin /liittymä. Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Kiinteistöä kohden lasketut kustannukset, jotka aiheutuvat alueen vesihuollon runkorakenteiden rakentamisesta, alentuvat nopeasti kiinteistömäärän lisääntyessä. Kauvatsan alueen jätevesien johtaminen siirtoviemärillä Kokemäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi on rakennuskustannuksiltaan kalliimpi vaihtoehto. Käyttöja huoltokustannukset ovat samaa suuruusluokkaa molemmissa vaihtoehdoissa. Siirtoviemärin rakentaminen kuitenkin mahdollistaisi useiden kylien viemäröinnin siirtoviemärin varrelta. Tampereella, 27. päivänä syyskuuta 2007 AIRIX Ympäristö Oy Jouni Hyypiä projektipäällikkö DI Piia Alho suunnitteluinsinööri DI

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623 Tampere 31.8.2011 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

ASIKKALA RISMALAHDEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA Vesihuollon yleissuunnitelma vaihtoehtotarkasteluineen

ASIKKALA RISMALAHDEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA Vesihuollon yleissuunnitelma vaihtoehtotarkasteluineen ASIKKALA RISMALAHDEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA Vesihuollon yleissuunnitelma vaihtoehtotarkasteluineen 28.2.2018 Sumipa Oy 1 YLEISTÄ Suunnitelma perustuu ranta-asemakaavan muutosehdotukseen 1.3.2018. Korttelit

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunki KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 27.11.2012 Rakennussuunnittelu Merja Vertanen Tulilammenkaari 13 56610 Rautjärvi puh. 050 547 7457 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä 1.6.2018 Vantaa JÄTEVESILASKELMA BIOBOX M Kohdetiedot: Loma-asunto vesistön läheisyydessä (alle 100 m tai pidemmällä). Kohteen wc ratkaisuna on ympäristöwc, eli virtsaa tai jätevettä ei johdeta jätevesiin,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu, jätevesiviemäröinti ja hulevesiviemäröinti. Työ: E Turku

PORIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu, jätevesiviemäröinti ja hulevesiviemäröinti. Työ: E Turku PORIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu, jätevesiviemäröinti ja hulevesiviemäröinti Työ: E23868.10 Turku 28.01.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY Tarkastus Päivämäärä 20/04/2012 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Grims Timo Ojanperä

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO HUITTISTEN PUHDISTAMO OY HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Kuormitusennusteet ja mitoitusarvot Puhdistamon prosessivaiheet Puhdistamon layout Kustannukset Sopimukset TAUSTAA: ALUEELLISET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 20.4.2015 LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS Kuvaus Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus?

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi-hajajätevesiseminaari 23.01.2013 Helsinki Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen Suomen rakentamismääräyskokoelma osa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke

PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke SUUNNITELMASELOSTUKSEN LIITE A 101006179-T02A 14.8.2017 PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke Harjunpäänjoen alaosan vaihtovesi- ja kuivatuspumppaus Sisältö 2 1 YLEISTÄ 3 2

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS.. Muutettu..9 Sivu SISÄLLYSLUETTELO. YLEISTÄ. MAASTOTUTKIMUKSET. ALUEEN KIINTEISTÖT. VIEMÄRIVERKOSTON

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Tornionjoen vesiparlamentti

Tornionjoen vesiparlamentti Tornionjoen vesiparlamentti Pello 22.5.2008 Vesihuoltopäällikkö Arto Seppälä 1 ! Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 2004 Orgaaninen

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen

Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät, Kuopio 3.-4.2019 28.3.2019 YSL 29 Luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen "Ympäristöluvanvaraisen

Lisätiedot

Kustannuskohde Määrä a' hinta Kustannus Käyttökust. /a. Yhteensä 184450 1100

Kustannuskohde Määrä a' hinta Kustannus Käyttökust. /a. Yhteensä 184450 1100 KESKITETYN PUHDISTAMON RAKENNUSKUSTANNUKSET Alue A Viettoviemäri M 11 [m] 65 4 26 Viettoviemäri M 16[m] 16 5 8 Viettoviemäri M 2[m] 6 Paineviemäri M 63 [m] 15 2 3 Paineviemäri M 75 [m]* 45 25 1125 Paineviemäri

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Jankan tilan asemakaavan 8646 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Jankan tilan asemakaavan 8646 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Jankan tilan asemakaavan 8646 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 974 144 Sisällysluettelo Sivu 1 (5) 1 SUUNNITTELUALUE 2 1.1 Topografia ja maaperä 2 1.2 Valuma-alue

Lisätiedot

Maiju Hannuksela / ARY 02.11.2012

Maiju Hannuksela / ARY 02.11.2012 LAUSUNNOT JA JATKOTOIMET 1 (13) Maiju Hannuksela / ARY 02.11.2012 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI E25168 YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA

Lisätiedot

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Mika Ristimäki ( esitys), Ville Helminen, Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen kestävä

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19. 20.11.2014 Oulu Jarmo Lahtinen käyttöpäällikkö Oulun Vesi TASKILAN PUHDISTAMO Puhdistamo on aloittanut

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINNIN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI

LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINNIN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINNIN LAAJENTAMISALUEET JA VESILAITOSYHDISTYKSEN ALUEELLINEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 15.3.2012 PORI Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jyrki Lammila 5.3.2012 1 YLEISTÄ Satakunnan ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Sisältö Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten viemäröintialueiden luokittelu

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot