Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet"

Transkriptio

1 Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi [Etunimi Sukunimi], puhelin [puhelinnumero] Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY 1

3 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Mäntsälän kuormitus Virtaamakehitys Ravinnekuormituskehitys Mäntsälän kuormitus suhteessa Viikinmäen kuormitukseen 9 4 Johtopäätökset 10

4 1 Johdanto Puhdistetun jäteveden laadun vaatimukset vastaanottavan vesistön kannalta säädetään jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan kautta. Ympäristölupamenettelyn lisäksi puhdistamoiden toiminnan tasoon ja pyrkimyksiin vaikuttavat omistajan eli kuntalaisia edustavien poliittisten tahojen, kuntalaisten sekä yleisten imagovaatimusten luomat näkemykset, odotukset ja vaatimukset puhdistuksen tasosta. Yhä enenevässä määrin puhdistamoiden toimintaa ohjaakin tai sille luo pohjaa ympäristölupaa tiukempi näkemys puhdistuksen tasosta ja imagosta. Mäntsälän Veden tapauksessa kunnanhallitus päätyi siihen, että Mäntsälän tekninen lautakunta selvittää erilaisia käsittelyvaihtoehtoja. Tekninen lautakunta päätyi kokouksessaan käynnistämään selvityksen Mäntsälän jätevesien käsittelymahdollisuuksista Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Tämä selvitystarve perustuu Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon nykyisen purkuvesistön, Mustijoen ja Mäntsäläjoen suojelupaineisiin ja asiasta tehtyyn kuntalaisaloitteeseen. Tässä selvityksessä on tutkittu Mäntsälän Veden Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle tulevaa kuormitusta sekä HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon mahdollisuutta vastaanottaa kyseiset jätevedet, käsitellä ne ja johtaa puhdistettu jätevesi Suomenlahteen. Mäntsälän Ohkolan kylän jätevedet on johdettu Viikinmäkeen vuodesta xx alkaen, joten kyseinen osuus Mäntsälän jätevesivirtaamista sisältyy Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tämänhetkisiin tulokuormiin. 3

5 2 Mäntsälän kuormitus 2.1 Virtaamakehitys Tässä työssä on käsitelty Mäntsälän Veden jätevesien virtaamakehitystä takautuvasti 10 vuoden ajalta ja vastaavasti tulevaisuustarkastelut ulottuvat vuoteen 2025 asti. Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle tuleva vuosivirtaama on kasvanut vuodesta keskimäärin 6 % vuodessa. Suurin yksittäinen vuorokausivirtaama m 3 /d toteutui vuonna Vuoden 2012 keskimääräinen virtaama oli 3 154m 3 /d. Taulukossa 1 on esitetty Kirkonkylän puhdistamon tulovirtaamakehitys viimeisen 10 vuoden aikana. Vastaavasti kuvassa 1 ja 2 on esitetty virtaamakehitys graafisesti ja kuvaajista voidaan havaita virtaamakehityksen kasvu ja se, että vuotuiset sekä vuorokautiset virtaamat vaihtelevat runsaasti vuoden sateisuudesta riippuen. Mäntsälän Veden verkoston alueella laskennallinen vuotovesiprosentti on esimerkiksi vuosina vaihdellut 33 % ja 48 % välillä. Sadeja sulamisvedet päätyvät jäteveden joukkoon vuotavan jätevesiverkoston kautta ja niiden määrään on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi verkoston saneerauksen kautta. Taulukko 1. Kirkonkylän puhdistamon virtaamakehitys Tulovirtaama keskiarvo minimi maksimi vuosivirtaama m 3 /d m 3 /h m 3 /d m 3 /a

6 Vuorokausivirtaama m3/d Vuosivirtaama milj m3/a 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Mäntsälän vuosivirtaama y = 0,0315x + 0,7903 R 2 = 0, Kuva 1. Vuosien vuotuinen virtaamakehitys. Vuorokausivirtaaman keskiarvo ja vaihteluväli Kuva 2. Vuorokausivirtaaman keskiarvo ja vaihteluväli. Mäntsälän Veden tätä työtä varten HSY:lle toimittamassa materiaalissa on esitetty Kirkonkylän puhdistamon jätevesivirtaamaennusteet vuosille 2015, 2020 ja Arvot on esitetty taulukossa 2. Kasvuennuste tulevalle 10 vuodelle ( ) on 45 % eli tasaisella kasvulla 4,5 % per vuosi. 5

7 Virtaama milj. m3/a Taulukko 2. Mäntsälän jätevesivirtaaman kasvuennuste Vuosi Vuosivirtaama m 3 /a Kuvassa 3 on esitetty synteesi toteutuneesta ja ennustetusta virtaamakehityksestä vuosina Ennusteen toteutumiseen vaikuttavat muun muassa Mäntsälän väestöennusteen toteutuminen, jätevesiverkoston kunnon kehittyminen ja saneeraukset sekä ilmastonmuutoksen eteneminen. Verkoston vuotovesien vähentäminen on yksittäisenä toimenpiteenä selkeimmin jätevesimäärään vaikuttava tekijä. Verrattaessa ennustetta toteumaan , on ennuste todennäköisesti hieman liian korkea ja todellisuudessa ennustetoteuma muodostuu vaihteluvälin omaisesti ennusteviivan alapuolelle, mutta tässä työssä ei ennustetta ollut tarkoituksenmukaista avata tämän syvemmin. 2,5 2 1,5 Mäntsälän vuosivirtaama y = 0,0567x + 0,6661 R 2 = 0, ,5 0 Kuva 3. Mäntsälän toteutunut ja ennustettu jätevesivirtaaman kehitys jaksolla Ravinnekuormituskehitys Virtaaman lisäksi Mäntsälän puhdistamon kuormitteisuutta Viikinmäen osalta arvioidaan ainemääräkuormituksella. Ainekuormituksessa lupaehtojen kautta säädeltyjä osia ovat orgaaninen lika-aine (BOD 7, COD Cr ), fosfori (P), typpi (N) ja kiintoaine. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kannalta merkittävimmät osa-alueet ovat fosfori ja typpi. Taulukossa 3 on esitetty Mäntsälän Kirkonkylän

8 kokonaisfosfori t/a puhdistamolle tullut ainekuormitus vuosina Kuormitus on esitetty taulukossa 3 keskimääräisenä ainekuormituksena päivää kohden ja vastaavasti kuvissa 4, 5 ja 6 vuotuisena ainekuormituksena. Kuvaajista voidaan havaita, että kuormitus on selkeästi kasvussa typen osalta ja se on vallitseva trendi myös muilla kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Merkittävä osa typpikuormasta yhdyskuntajätevedessä on peräisin ravintona käytetystä proteiinista kuten lihasta ja maitotuotteista. Fosforin osalta vuotuinen ainekuormitus on taasen selkeästi tasaisempaa ja sen voi jopa nähdä kääntyneen hienoiseen laskuun. Merkittävin fosforin lähde yhdyskuntajätevesissä on edelleen kodin puhdistuskemikaalit. Orgaanisen aineksen (BOD 7 ) kuormituksen kasvu on Mäntsälän tapauksessa laskeva, mikä poikkeaa kasvavan puhdistamon muun tulokuorman trendistä. Osittain tätä ilmiötä saattanee selittää pitkät siirtoviemäriyhteydet. Taulukko 3. Kirkonkylän puhdistamon ravinnekuormituskehitys BOD 7 (atu) COD Cr kok-p kok-n kiintoaine 2003 kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d , kg/d , kg/d , kg/d , Fosforikuormitus t/a y = 0,0883x + 9,5192 R 2 = 0, Kuva 4. Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle tuleva vuotuinen fosforikuormitus

9 BOD7 t/a kokonaistyppi t/a Typpikuormitus t/a y = 1,356x + 43,824 R 2 = 0, Kuva 5. Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle tuleva vuotuinen typpikuormitus BOD7 t/a y = -3,8535x + 290,2 R 2 = 0, Kuva 6. Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle tuleva vuotuinen orgaanisen aineen (BOD 7 ) kuormitus

10 3 Mäntsälän kuormitus suhteessa Viikinmäen kuormitukseen Tarkastelun tärkeimpänä osa-alueena on Mäntsälän jätevesien kuormitus suhteessa Viikinmäen nykyiseen kuormitustasoon. Se määrittää mahdollisuudet ottaa vastaan lisäkuormitusta pohjoisesta suunnasta. Itse Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuormituskehitystä tai sen ennusteita ei ole tässä yhteydessä avattu laajemmin, koska Mäntsälän jätevesien osuus ei ole puhdistamon kannalta merkittävässä roolissa. Mäntsälän Kirkonkylän jäteveden kuormitusosuudet Viikinmäen tulokuormaan suhteutettuna vuosille on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kirkonkylän puhdistamon osuus Viikinmäen tulokuormasta keskiarvo BOD 7 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % kok-p 1,4 % 1,8 % 1,2 % 1,5 % kok-n 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % KIINTOAINE 1,4 % 1,6 % 1,0 % 1,3 % Taulukosta 4 voidaan havaita, että tarkasteluvälillä Mäntsälän Kirkonkylän puhdistamolle tuleva typpikuorma on ollut keskimäärin 1,2 % Viikinmäen puhdistamolle tulevasta kuormasta. Vastaavasti fosforikuorma on ollut 1,5 %, biologinen hapenkulutus 1,1% ja kiintoaine 1,3% Viikinmäen tulokuormasta. Kuormituksen osuus ei ole Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta merkittävässä roolissa, mutta varaa osaltaan tulevaisuuden kasvulle varattua prosessitilavarausta. 9

11 4 Johtopäätökset Tämän työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisuudet johtaa Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vedet käsittelyyn KUVES:n Meriviemäriä pitkin Viikinmäkeen ja siten saattaa puhdistetut jätevedet suoraan Suomenlahdelle, Katajaluodon edustalle kuormittamasta Mustijoen ja Mäntsäläjoen vesistöä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtojen ollessa tiukemmat kuin Mäntsälän Kirkonkylän puhdistamon tämän hetkinen lupaehto on, tulisi asukasvastiketta kohden laskettavat päästöt (OCP-indeksi) myös tältä osin laskemaan. Tehdyn selvitystyön mukaan Mäntsälän Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen Viikinmäkeen on mahdollista ja se ei edellytä Viikinmäen puhdistamolla välittömiä muutostöitä etenkin, kun Viikinmäen puhdistamon 9. biologinen linja valmistuu vuoden 2014 aikana ja lisää puhdistamon biologista kapasiteettia noin 11 %. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistustason arvioidaan pysyvän Mäntsälän tuomasta mahdollisesta kasvusta huolimatta hyvänä. Vaikka Mäntsälän jätevesillä ei olekaan välittömiä vaikutuksia Viikinmäen puhdistamon toimintaan tai ympäristöluvan mukaisen puhdistustuloksen saavuttamiseen, Mäntsälän jätevesien johtaminen lisää Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hydraulista kuormitusta noin 1,1 % ja hydraulisen kuormituksen merkitys korostuu erityisesti sulamis- ja rankkasadetilanteissa, missä puhdistamoa rasittavat myös muiden alueiden vuotovedet. Mäntsälän jäteveden osuus ravinnekuormituksesta fosforin osalta on 1,5 %, typen suhteen 1,2 % ja kiintoainekuormasta 1,3 %, mitkä osaltaan vievät osuuden Viikinmäen toiminta-alueen muulta kasvulta ja rasittavat lietteenkäsittelyä. Vastaavasti orgaanisen lika-aineen laskeva trendi rasittaa osaltaan typenpoistoa ja vaikuttaa hiili-typpisuhteen kautta käyttömenoihin. Hydraulinen kuormitusosuus vastaa noin yhden vuoden kasvua Viikinmäen toiminta-alueella ja vastaavasti ainemäärien kasvun osalta Mäntsälän mukaan liittäminen vastaa noin vuoden - puolen vuoden kasvua Viikinmäen muulta toiminta-alueelta. Edelliset seikat huomioiden voidaan tämän selvityksen johtopäätöksenä todeta, että pitkällä aikavälillä Mäntsälän jätevesien tuoma kuormituskasvu tarkoittaa Viikinmäen pitkäntähtäimen investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden aikaistumista. Mäntsälän kokonaiskuormituksen vastatessa keskimäärin yhden vuoden kasvua, Viikinmäen lisäkapasiteetin investointiaikataulu aikaistuu vastaavasti keskimäärin yhdellä vuodella verrattuna tilanteeseen, missä Mäntsälän jätevesi ei oteta käsittelyyn Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Vastaavasti kuormituksen kasvulla on vaikutuksensa myös käyttökustannuksiin..

12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , Helsinki Region Environmental Services Authority P.O. Box 100, FI HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Tel , Fax ,

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS)

MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS) MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 VESIHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 2.1 VÄESTÖNKEHITYS... 5 2.2 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 7 2.3

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Huittisten kaupunki Vammalan kaupunki Äetsän kunta Punkalaitumen kunta HUITTISTEN, VAMMALAN, ÄETSÄN JA PUNKALAITUMEN ALUEELLE K&R 12.11.28 Kiuru & Rautiainen Oy 2(142) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 JÄTEVESIEN

Lisätiedot

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ:.10 Turku, 16.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 30.4.2013 Kari Kaikkonen, ins. Jyrki Salo, FM biologi SISÄLLYS SIVU 1

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2010 ASIA Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kannus HAKIJA Kannuksen

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n hallitus 17.10.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015 Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus 27.2.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun ympäristöpalvelut Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodot Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot: KASKISTEN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20851YV40 Kaarina 22.10.2004 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax (02) 5159 501 NÄRPIÖ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23134.10. Turku, 11.11.2009. Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11.

KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23134.10. Turku, 11.11.2009. Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11. KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11.2009 Työ:.10 Turku, 11.11.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Päivitetty 11.11.2014 Ulvilan vesilaitos

ULVILAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Päivitetty 11.11.2014 Ulvilan vesilaitos ULVILAN KAUPUNKI ULVILAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Päivitetty 11.11.2014 Ulvilan vesilaitos Tämän päivittämisen tarkoitus on nostaa esille vuoden 2008 jälkeen tehdyt toimenpiteet

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E25781 RAASEPORIN KAUPUNKI RAASEPORIN KAUPUNGIN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Government

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ Hajaputsari ry Erkki Santala, Matti Valve, Timo Laaksonen, Jenni Nieminen KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ Helsinki 10.11.2013 Korjattu versio 2 / 27 KINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot