Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 460/ / Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh Päätösehdotus Va. ympäristönsuojelupäällikkö Kari Kavasto Espoon ympäristölautakunnan lausunto koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi (dnro ESAVI/186/04.08/2012): Ympäristölautakunta toteaa, että Rinnekoti-säätiön Rinnekodin jätevedenpuhdistamo ja lietteen kompostointi ovat toimineet hyvin. Jätevedenpuhdistamo on saavuttanut sille ympäristöluvassa asetetut puhdistustehon vaatimukset myös hakemuksessa esitetyn jälkeen vuosina Rinnekodin alueen lisärakentamisesta seuraavan Lakistonjoen jätevesikuormituksen kasvun takia ympäristölautakunta pitää kuitenkin tarpeellisena tiukentaa lähtevän jäteveden biologisen hapenkulutuksen raja-arvoa nykyisestä. Ympäristölautakunta esittää, että lähtevän jäteveden BHK 7(ATU) -arvo saa olla enintään 10 mg/l. Puhdistusprosessin ohjauksessa on pyrittävä mahdollisimman hyvään typenpoistoon. Ympäristölautakunta huomauttaa, että kompostointia koskevassa lupamääräyksessä 5 on syytä huomioida Rinnekodin biovoimalaitoksen tuhka, jota myös lisätään kuivattuun lietteeseen. Käsittely Katja Koivumäki ehdotti Joni Vainikaisen kannattamana seuraavaa lisäystä lausuntoon: Esitetään harkittavaksi riskienhallintasuunnitelman lisäämistä Rinnekodin jätevedenpuhdistamon lupaehtoihin. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Koivumäen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen sen. Päätös Ympäristölautakunta: Espoon ympäristölautakunnan lausunto koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi (dnro ESAVI/186/04.08/2012):

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 Ympäristölautakunta toteaa, että Rinnekoti-säätiön Rinnekodin jätevedenpuhdistamo ja lietteen kompostointi ovat toimineet hyvin. Jätevedenpuhdistamo on saavuttanut sille ympäristöluvassa asetetut puhdistustehon vaatimukset myös hakemuksessa esitetyn jälkeen vuosina Rinnekodin alueen lisärakentamisesta seuraavan Lakistonjoen jätevesikuormituksen kasvun takia ympäristölautakunta pitää kuitenkin tarpeellisena tiukentaa lähtevän jäteveden biologisen hapenkulutuksen raja-arvoa nykyisestä. Ympäristölautakunta esittää, että lähtevän jäteveden BHK 7(ATU) -arvo saa olla enintään 10 mg/l. Puhdistusprosessin ohjauksessa on pyrittävä mahdollisimman hyvään typenpoistoon. Ympäristölautakunta huomauttaa, että kompostointia koskevassa lupamääräyksessä 5 on syytä huomioida Rinnekodin biovoimalaitoksen tuhka, jota myös lisätään kuivattuun lietteeseen. Esitetään harkittavaksi riskienhallintasuunnitelman lisäämistä Rinnekodin jätevedenpuhdistamon lupaehtoihin. Selostus Aluehallintovirasto on päivätyllä kirjeellä pyytänyt Espoon ympäristölautakunnalta lausuntoa Rinnekoti-Säätiön hakemuksesta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon mennessä. Hakemuksen kuulutus on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla Kuulutus ja yleisölle tarkoitettu tiivistelmä ovat lisäksi luettavissa osoitteessa Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkojärventie 6 B, Espoo, 4. krs. (ma - pe klo ). Taustaa Rinnekodin jätevedenpuhdistamolla ja jätevesilietteen kompostointialueella on toistaiseksi voimassa oleva Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa Nro YS Lupa koskee jätevedenpuhdistamon käyttöä ja puhdistettujen jätevesien johtamista Lakistonjokeen sekä jätevesilietteen käsittelyä kompostoimalla. Luvan mukaan Rinnekoti-Säätiön on toimitettava mennessä ympäristölupahakemus lupamääräyksien tarkistamiseksi. Rinnekodin jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen pitkäilmastuslaitos, jossa orgaanisen aineen ja typen poisto perustuu biologiseen denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessiin ja fosfori poistetaan rinnakkaissaostuksella. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Rinnekoti-Säätiön Lakiston alueella sijaitsevien kiinteistöjen noin 1000 henkilön jätevedet. Jätevesi on pääasiassa tavanomaista asumajätevettä. Käsitelty jätevesi johdetaan puhdistamolta pieneen lammikkoon ja siinä olevan padon ylivuotona

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Lakistonjokeen. Lakistonjoki laskee Lepsämänjoen kautta Vantaanjokeen ja lopulta mereen. Puhdistamolla syntyvä liete kuivataan ja kompostoidaan puhdistamon vieressä sijaitsevalla kompostointialueella. Kompostoitu liete käytetään Rinnekodin alueen viherrakentamisessa. Rinnekoti-Säätiöllä on vireillä asemakaavahanke, jonka tavoitteena on Rinnekodin alueen asemakaavoitus ja täydennysrakentaminen noin 400 henkilölle. Voimassa oleva lupa Puhdistamon käsitellyn jäteveden pitoisuusarvojen ja puhdistustehon on täytettävä taulukossa 1 esitetyt vaatimukset vuosikeskiarvoina laskettuna mahdolliset ohitukset, ylivuodet ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Taulukko 1. Rinnekodin jätevedenpuhdistamon voimassa olevat lupaehdot Parametri mg/l % BHK 7(ATU) kokonaisfosfori 1,0 90 Puhdistusprosessin ohjauksessa on pyrittävä parhaaseen mahdolliseen typenpoistotehoon. Lisäksi puhdistustuloksen on täytettävä valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä 888/2006 mukaiset vaatimukset (taulukko 2). Taulukko 2. Asetuksen 888/2006 vaatimukset puhdistamolle, jonka asukasvastineluku (AVL) on alle Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. Parametri mg/l % BHK 7(ATU) COD Cr Kiintoaine Kokonaisfosfori 3,0 / 2,0 * 80 * 3 mg/l puhdistamoille, joiden AVL on alle mg/l puhdistamoille, joiden AVL on Puhdistamolta poistetut lietteet saadaan käsitellä hevosen aluspurun ja puutarhajätteen kanssa puhdistamon yhteydessä olevalla asfaltoidulla lavakuivaus- ja kompostointialueella. Kuivaus- ja kompostointialueen suoto- ja valumavedet on kerättävä ja johdettava edelleen hallitusti viemäriin. Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu lähimmässä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää päiväsaikaan klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (L Aeq ), eikä yöaikaan klo 22-7 tasoa 50 db (L Aeq ).

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Hakijan kuvaus ympäristökuormituksesta ja ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä Vuosina puhdistamolla käsiteltiin jätevettä keskimäärin m 3 /d. Vuosimaksimit vaihtelivat m 3 /d. Puhdistamon mitoitusvirtaama on m 3 /d. Jätevedenpuhdistamo on viime vuosina saavuttanut luvassa asetetut puhdistustuloksen vaatimukset (Taulukko 3). Puhdistamolta lähtevä orgaanisen aineen ja kokonaistypen kuorma on selvästi pienentynyt viime vuosina. Kokonaisfosforin vuosikuormassa ei ole tapahtunut muutosta. Taulukko 3. Rinnekodin jätevedenpuhdistamon puhdistustulos ja vesistökuormitus vuosina ohitukset mukaan laskettuina Parametri Laatu BHK 7(ATU) kg/d 1,2 1,6 1,8 1,3 0,86 mg/l 3,2 4,3 5,6 4,2 2,6 % Kokonaisfosfori Kokonaistyppi kg/d 0,09 0,12 0,15 0,11 0,11 mg/l 0,25 0,32 0,48 0,36 0,33 % kg/d 3,5 3,7 3,6 2,1 1,7 mg/l 9, ,8 5,2 % NH 4 -N kg/d 0,01 0,07 0,12 0,37 0,23 mg/l 0,03 0,19 0,38 1,2 0,7 % Vantaajoen yhteistarkkailun perusteella Rinnekoti-säätiön jätevedenpuhdistamon vaikutus Lakistonjokeen on hyvin pieni. Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä. Escherichia coli -bakteerien määrä ovat vuosimediaaneja tarkasteltaessa olleet alle 100 kpl/100 ml. STM:n uimavesiasetuksen mukaan uimavesi on hygieeniseltä laadultaan erinomaista, jos E. coli -bakteereja on vähemmän kuin kpl/100 ml. Puhdistamon viemäriverkosto Rinnekodin viemäriverkoston kokonaispituus on noin 10 km. Verkosto on alun perin toteutettu pääosin sekaviemäröintinä. Viemäriverkostossa on 7 pumppaamoa, joiden häiriöistä tulee ilmoitus sähkökeskukseen. Rinnekodin alueella sijaitsee lisäksi kaksi jätevesisäiliötä, jotka tyhjennetään säännöllisesti imuautoilla. Liete kuljetetaan puhdistamolle käsiteltäväksi. Viemäreitä saneerataan vuosittain vuotovesien vähentämiseksi. Saneerauksissa vuotokohtien korjaamisen lisäksi viemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi.

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 Lietteen kompostointi Jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete käsitellään puhdistamon vieressä sijaitsevalla kuivaus- ja kompostointialueella. Puhdistamolta pumpattu liete kuivatetaan katetuilla kuivauslavoilla, jotka on sijoitettu bitumisorapohjalle. Vuosina kuivatukseen pumpatun lietteen määrä on ollut m 3 /a. Lietteestä suotautuva vesi johdetaan lavojen alle rakennetussa salaojaputkistossa puhdistamon tuloviemäriin. Kuivunut liete viedään kahdesti vuodessa kauhakuormaajalla kompostoitavaksi. Asfaltoidulla kompostointialueella kuivuneeseen lietteeseen sekoitetaan 2:1 suhteessa havupuukuorihaketta, hevosten aluspurua, puutarhajätettä, risuhaketta ja biovoimalaitoksen tuhkaa. Seos kasataan 1,5-2 m korkuisiksi aumoiksi, joita käännetään esikompostoitumisen aikana kerran traktorikuormaimella. Kompostointialueen valumavedet kerätään ja johdetaan puhdistamolle käsiteltäviksi. Talven yli tapahtuneen kompostoinnin jälkeen kompostiseos siirretään jälkikypsytykseen jätteen siirtokuormausaseman luokse noin 100 m päähän. Kompostoinnin läpimenoaika on 2 vuotta ja lopputuotteena saatava viherrakennukseen soveltuva multa käytetään Rinnekodin alueen omilla viheralueilla. Lopputuotetta saadaan noin 250 m 3 /v. Kompostin lopputuotteelle tehdään viljavuustutkimus ennen sen käyttöä viherrakentamisessa. Kalasto ja muut vesieliöt Lakistonjoessa tai Lepsämänjoessa ei ole kalaston tarkkailua. Lepsämänjoessa, ennen sen yhtymistä Luhtajokeen, on suvannossa pohjaeläinhavaintopaikka. Vuonna 2009 havaintopaikan rehevyyttä kuvastava RCI-indeksin arvo oli 3 asteikolla 1 (hyvin rehevä) - 4 (karu). Päästöt ilmaan, maaperään ja pohjaveteen Puhdistamon ja kompostointikentän ilmapäästöt ovat vähäisiä eikä niillä ole hajua lukuun ottamatta vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Lietteenkäsittelyalueet ovat salaojitettuja. Alueilla syntyvät vedet kerätään ja johdetaan puhdistamolle. Ympäröivien alueiden valumavesien pääsy kompostointialueelle on estetty niskaojalla. Puhdistamolla käytettävät kemikaalit (ferrosulfaatti ja kalkki) ovat kiintotavaraa. Ne varastoidaan sisätiloissa betonilattialla. Melu, tärinä, pöly ja haju Puhdistamoliikenteen määrä on melko vakio ja se rajoittuu työaikaan klo Puhdistamon toiminnasta tai siihen liittyvästä liikenteestä ei aiheudu merkittävää tärinää tai pölypäästöjä. Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu on vähäistä, sillä melua tuottavat laitteet (lähinnä ilmastuskompressori) on sijoitettu sisätiloihin.

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6 Hajua tuottavat välppäys ja puristetun välpejätteen roskalaatikko on sijoitettu sisätiloihin hajuhaittojen estämiseksi. Puhdistusprosessin hajut eivät yllä ympäristön rakennuksiin eivätkä haittaa golfkentän käyttöä. Hakijan tiedossa ei ole melusta tai hajusta tehtyjä valituksia. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin Asemakaavaluonnoksessa luonnonsuojelualueiksi merkityt alueet sijaitsevat puhdistamon purkupaikasta Lakistonjoen yläjuoksulle päin. Suuremmille jätevesikuormittajille tehtyjen selvityksen perusteella Rinnekodin jätevedenpuhdistamon kuormitus ei heikennä Vantaanjoen vuollejokisimpukkakantaa tai sen elinympäristöä. Jätteet Pääosan puhdistamojätteestä muodostaa liete. Kuivattua lietettä muodostui tonnia vuonna Kuivatun lietteen laatu tutkitaan valtioneuvoston päätöksen 282/94 ja MMM:n asetuksen 12/07 mukaisesti. Kyseessä on hyötykäyttöön kelpaava jäte. Välpettä erotetaan jätevedestä vuosittain noin kg. Välpe on sekajätettä, joka kerätään roskasäiliöihin ja kuljetetaan Rinnekodin jätteidenkeruujärjestelmään. Ympäristöriskit, onnettomuudet, muut häiriötilanteet ja niihin varautuminen Jätevedenpuhdistamoiden pääasiallisia ympäristöriskejä ovat käyttöhäiriöt ja ohitukset verkostossa tai puhdistamolla. Käsittelemätön jätevesi voi aiheuttaa purkuvesistössä pahimmillaan rehevöitymistä, kalakuolemia ja haittoja virkistyskäytölle. Viemäriverkoston vuodot voivat aiheuttaa paikallista pohja- ja pintaveden likaantumista. Puhdistamoalue on aidattu ja lukittu. Puhdistamon hoidosta vastaavilla on asianmukainen koulutus. Puhdistamolla käytettäviin kemikaaleihin liittyvät riskit ovat henkilökunnan tiedossa. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet säilytetään kemikaalien välittömässä läheisyydessä. Puhdistamo on mitoitettu nykyistä suuremmalle virtaamalle, mikä vähentää suurten virtaamanvaihteluiden aiheuttamaa haittaa prosessissa. Puhdistamolla tehdään käyttötarkkailua päivittäin ja mahdolliset poikkeustilanteet kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Häiriötilanteessa puhdistamon automaatiojärjestelmä lähettää päivystäjälle hälytyksen. Kriittiset toiminnot on varmistettu varajärjestelmin. Puhdistamon sähköt tulevat Rinnekodin omalta muuntajalta. Kaapelirikosta johtuvan sähkökatkon aikana muuntajalta voidaan vetää varalinja puhdistamolle. Jätevedenpuhdistamolla ei ole olemassa riskienhallintasuunnitelmaa.

7 Ympäristölautakunta Sivu 7 / 7 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Rinnekoti-Säätiön laatujärjestelmälle on myönnetty vuoden 2012 loppuun saakka voimassa oleva STM:n laatuohjelman (SHQS) mukainen laaduntunnistus nr. 26/2009. Laatujärjestelmä sisältää mm. poikkeusolojen hallinnan ja ympäristöjohtamisen ja -hallinnan. Hakijan arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja energiatehokkuudesta Detrifikaatio-nitrifikaatioprosessiin perustuva aktiivilietelaitos, jonka fosforinpoistossa käytetään rinnakkaissaostusta edustaa nykyistä parasta käyttökelpoista tekniikkaa jätevedenpuhdistuksessa Rinnekodin puhdistamon kokoluokassa. Lietteen jatkojalostamien hyötykäytettäväksi Rinnekodin alueella on BATperiaatteen mukaista ja vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Jätevedenpuhdistuksessa eniten energiaa kuluttavat ilmastus ja pumppaukset. Vuonna 2011 laitoksen sähkökulutus oli kwh eli noin 1,0 kwh/m 3. Puhdistamon kokoluokassa energiankulutusta voidaan pitää kohtuullisena. Kunnalliseen viemäriin liittyminen Puhdistamon ja kompostointialueen toiminta on tarkoitus lakkauttaa, kun liittyminen kunnalliseen viemäriverkostoon tulee mahdolliseksi. Liittyminen tehdään joko Espoon tai Nurmijärven kunnalliseen verkostoon. Nurmijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltoverkosto ulottuu Rinnekodin asemakaava-alueen pohjoisrajalle vuoteen 2020 mennessä. Espoon puoleiseen verkostoon liittyminen voisi tapahtua Ketunkorven kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Ketunkorven kaavoituksessa on meneillään asemakaavaehdotuksen suunnittelu. Hakijan esitys lupamääräyksiksi Hakija esittää, että vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuusarvoja ja käsittelyn prosentuaalisia arvoja koskevat vaatimukset pysyvät ennallaan ja tulevat tarkistettavaksi mennessä. Puhdistamo on asukasvastineluvultaan alle asukkaan jätevedenpuhdistamo, joten asetuksen 888/2006 mukaisesti kokonaistypenpoistolle ei hakijan käsityksen mukaan ole tarpeen asettaa vähimmäisvaatimuksia. Hakijan esitys tarkkailusuunnitelmaksi Tarkkailuja esitetään jatkettavaksi nykyisten ohjelmien mukaan.

8 Ympäristölautakunta Sivu 8 / 8 Puhdistamon käyttötarkkailua tehdään säännöllisesti. Puhdistamon hoidosta, virtaamista, kemikaalien annostusmääristä ja lietteenpoistosta pidetään päiväkirjaa, johon kirjataan myös mahdolliset toimintahäiriöt ja ohitukset. Puhdistamon kuormitustarkkailu perustuu päivättyyn käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaan. Puhdistamon tarkkailun hoitaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkkailuun kuuluu kahdeksan kertaa vuodessa otettava kokoomanäyte tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Tarkkailusta laaditaan vuosiyhteenveto. Kuivauslavoille pumpattavan lietteen laatua tutkitaan kerran vuodessa 3-4 päivän kokoomanäytteenä. Kompostin lopputuotteen soveltuvuus tarkistetaan laboratorioanalyysein ennen lopputuotteen käyttöä. Rinnekoti-Säätiö on mukana Vantaanjoen yhteistarkkailussa, joka toteutetaan Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Rinnekodin jätevedenpuhdistamon vaikutuksia Lakistonjoen vedenlaatuun seurataan havaintopaikalla La45 kuudesti vuodessa. Tiedoksi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto Helsinki, kirje

9 Ympäristölautakunta Sivu 9 / 9

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Yvp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Yvp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 220 Ympäristökeskuksen lausunto kaupunginhallitukselle ja aluehallintovirastolle Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 08.12.2016 Sivu 1 / 1 77/2013 11.01.03 108 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 ASIA Alavuden kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Alavus LUVAN

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 VARKAUDEN KAUPUNKI VARKAUDEN KAUPUNGIN KANGASLAMMIN KAUPUNGINOSAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUOHJELMA LAATINUT: SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

Helsinki 25.10.2004. No YS 1251

Helsinki 25.10.2004. No YS 1251 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (18) Helsinki 25.10.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 143 121 No YS 1251 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Puolustushallinnon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / Suomenojan ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / Suomenojan ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 Ympäristölautakunta 08.12.2016 Sivu 1 / 1 77/2013 11.01.03 107 Suomenojan ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 15/10/1 Dnro ISAVI/12/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa Asiassa. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2007. Diaarinumero ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa Asiassa. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2007. Diaarinumero ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 ASIA HAKIJA Maasydämen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Sievi Metsähallitus, Laatumaa

Lisätiedot

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie

Lisätiedot

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJA Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lohja. Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka

Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka PÄÄTÖS Nro 95/2014/1 Dnro ISAVI/80/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2014 ASIA Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 4658/10.03.00/2013 31 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta koskien Monikonpuron uoman siirtoa ja valmistelulupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008 ASIA Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA Joensuun kaupunki (Joensuun Vesi) HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Saarilammen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Saarijärven kaupungin Saarilammen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa PÄÄTÖS Nro 13/05/1 Dnro ISY-2004-Y-104 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2005 LUVAN HAKIJA Saarijärven kaupunki Osoite: PL 13, 43101 Saarijärvi Puhelin: (014) 4598 208 ASIA Saarijärven kaupungin Saarilammen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 140/2010/1 Dnro LSSAVI/103/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2010

Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 140/2010/1 Dnro LSSAVI/103/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 140/2010/1 Dnro LSSAVI/103/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupapäätös, joka sisältää

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen, Hämeenlinna.

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen, Hämeenlinna. Etelä-Suomi Päätös Nro 99/2010/2 Dnro ESAVI/13/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2010 ASIA Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen,

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Luonnos 82125149 12.5.2009 Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Savonlinna

Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Savonlinna Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/2011/1 Dnro ISAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 ASIA HAKIJA Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Evijärvi

PÄÄTÖS. Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Evijärvi PÄÄTÖS Nro 12/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013

PÄÄTÖS. Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 PÄÄTÖS Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ilmajoki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014 PÄÄTÖS Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014 ASIA HAKIJA Korpilahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 47/2014/2 Dnro ESAVI/128/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA Kulloon ABC-liikennemyymälän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/REPOSAARI FISH OY Reposaari Fish Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevan silakankäsittelylaitoksen toimintaa Porin Reposaaren kalasatamassa.

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(20) 104 YLO LOS-2004-Y-1088-121. Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2005

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(20) 104 YLO LOS-2004-Y-1088-121. Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2005 1(20) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 104 YLO LOS-2004-Y-1088-121 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2005 ASIA Päätös Lomaliitto ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kustavin

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 ASIA Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen Sappeen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä 3.2.2014 Viite 1510001684 HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta.

Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖNSUOJELU Luparyhmä YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2002-Y-305-121 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2004 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten

Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2015/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2015 ASIA Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kemiönsaari

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 122/11/1 Dnro PSAVI/299/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 122/11/1 Dnro PSAVI/299/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 122/11/1 Dnro PSAVI/299/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2011 ASIA Kurenalan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi HAKIJA Pudasjärven Vesiosuuskunta

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Peräseinäjoen kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

Peräseinäjoen kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/1 Dnro ISAVI/290/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Nilsiän kaupunki HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Tekla Valmistelija: vesihuoltoinsinööri Kalle Maaranen, puh ,

Tekla Valmistelija: vesihuoltoinsinööri Kalle Maaranen, puh , Tekninen lautakunta 38 26.03.2013 Tekninen lautakunta 154 10.09.2013 Tekninen lautakunta 183 09.12.2014 Tekninen lautakunta 26 10.03.2015 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annettujen vastineiden

Lisätiedot

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 FI-90590 Oulu Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 www.poyry.fi Päiväys 31.3.2017 Sivu 1 (1) Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN

Lisätiedot