JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU"

Transkriptio

1 JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 ( )

2 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti toimiva rinnakkaissaostuslaitos. Ammoniumtypen hapetus nitraatiksi ja nitraatin pelkistäminen typpikaasuksi tapahtuu kahdessa aktiivilieteyksikössä. Fosforin kemiallisessa saostuksessa käytetään ferrosulfaattia, jota syötetään aktiivilietealtaisiin ja selkeyttämöiden lietevirtaan. Rinnakkaissaostuksen täydentämiseksi ja lietteen laskeutumisen tehostamiseksi ilmastusaltaasta jälkiselkeyttämöihin menevään lietevirtaan syötetään polymeeriä. Aktiivilieteyksiköihin lisätään myös kalkkia ylläpitämään nitrifikaation heikentämää puskurikykyä eli alkaliteettia ja estämään ph:n liiallinen pieneneminen. Ylijäämälietteenpoisto tehdään aktiivilietealtaista. Se johdetaan kahden tiivistämön kautta kuivattavaksi lingoille. Puhdistamolla käsitelty jätevesi johdetaan Vantaanjokeen. Kaltevan puhdistamolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupa (ympäristölupa nro 63/2004/1, ) johtaa puhdistetut jätevedet Vantaanjokeen. Jätevedenpuhdistusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Puhdistamon tarkkailu perustui päivättyyn käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaan (hyväksytty Uudenmaan ympäristökeskuksessa (nyk. Uudenmaan Ely-keskus) ). Jätevesinäytteiden analysointi tehtiin puhdistamon omassa laboratoriossa. Kuivatun lietteen kokoomanäytteet tutkittiin Metropolilab:ssa. Taulukko 1. Hyvinkään Kaltevan jätevedenpuhdistamon puhdistusvaatimukset. Pitoisuus enintään (mg/l) Käsittelyteho vähintään (%) BOD 7ATU COD Cr Kokonaisfosfori 0,3 95 Kokonaistyppi - 70 Ammoniumtyppi 4 - Kiintoaine 15 - Laskentajaksot ovat kokonaistypelle yksi vuosi, muille em. parametreille neljännesvuosi. Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Puhdistamon toimintaa tutkittiin vuoden 2011 aikana 40 kertaa (taulukko 2). Taulukko 2. Hyvinkään Kaltevan jätevedenpuhdistamon näytteenottopäivät tarkkailujaksoittain vuonna Tarkkailujakso Näytteenottopäivä I ( ) 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 8.3., ja ja II ( ) 5.4., 12.4., 19.4., 3.5., 11.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., ja III ( ) 18.7., 26.7., 2.8., 9.8., 17.8., 30.8., 5.9., 13.9., ja IV ( ) , , , 8.11., , , 7.12., ja Näytteet kerättiin 24 tunnin kokoomanäytteinä tulevasta ja lähtevästä vedestä virtaamaohjauksella varustetuilla näytteenottimilla. Näiden lisäksi, laitoksen sisäisten kiertojen tarkastelua varten, tulevan veden virtaamaohjatut näytteet otettiin myös prosessista esikäsittelyn jälkeen. Puhdista- 1

3 mon hoidosta vastasi Jari Hynönen. Hän laati myös tämän raportin liitteinä olevat jätevesitarkkailun kuvaajat. 2. Puhdistamon toiminta tarkkailujaksolla 4/2011 ( ) Tarkkailujakson 4/2011 näytepäivien keskimääräinen jätevesivirtaama oli m 3 /d ja koko tarkkailujakson m 3 /d. Jakson aikana oli ohituksia jätevesipumppaamoilta myrskyn aiheuttamien sähkökatkosten takia yhteensä 182 m 3. Jakson jätevedenkäsittelytulos oli hyvä ja lupavaatimukset saavutettiin kaikkien parametrien osalta. Puhdistetun jäteveden jaksokeskiarvot olivat BOD 7 -atu:n osalta 2,9 mg/l (99 %), COD Cr :n osalta 24 mg/l (96 %), kokonaisfosforin osalta 0,20 mg/l (97 %) ja kiintoaineen osalta 4,0 mg/l (99 %). Ammoniumtyppipitoisuuden jaksokeskiarvo oli 0,08 mg/l (nitrifikaatioaste 99,9 %). Kokonaistypen poistotehovaatimuksen laskentajakso on yksi vuosi. Vuosikeskiarvovaatimus (70 %) saavutettiin jaksokeskiarvon ollessa 81 % (taulukko 4). Tarkkailujakson 4/2011 tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Vuosi 2011 oli tavallista lämpimämpi ja sateisempi. Erityisesti joulukuu oli runsassateinen. Sateisia kuukausia olivat myös heinä-, elo- ja syyskuu. Vähäsateisinta oli sydäntalvella sekä marraskuussa. Lumien nopea sulaminen ja niiden aiheuttamat vuotovedet kaksinkertaistivat puhdistamolle tulevan vesimäärän huhtikuussa. Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli huhtikuussa keskimäärin m 3 /d. Joulukuussa virtaamaa nosti puolestaan runsaat vesisateet. Joulukuussa käsitellyn jäteveden määrä oli keskimäärin m 3 /d ja maksimivirtaama m 3 /d mitattiin joulukuun viimeisellä viikolla. Koko vuoden keskivirtaama oli m 3 /d (taulukko 3, liite 4/1). Vuonna 2011 käsitelty jätevesimäärä oli kokonaisuudessaan m 3, mikä oli 13 % vähemmän kuin edellisvuonna. Puhdistamon asukasvastineluvuksi saatiin AVL, kun laskennassa käytettiin yhden henkilön kuormitusarvona 70 g BOD 7 -atu ja puhdistamolle tulevaa koko vuoden keskimääräistä BOD 7 -atu-vuorokausikuormitusta kg/d (2 300 kg / 0,07 kg ). Vuoden aikana otettujen näytteiden suurimman tulokuorman mukaan laskettu AVL oli Vuoden suurin tulokuorma kg BOD 7 -atu/d laskettiin otetusta näytteestä. 2

4 Taulukko 3. Vesijohtoverkostoon pumpatun veden määrä (=puhdas vesi), puhdistamolla käsitelty vesimäärä ja maksimivirtaama vuorokaudessa sekä ohitukset vuosina Vuosi Puhdas vesi (m 3 /d) Käsitelty jätevesimäärä (m 3 /d) koko vuosi max Verkostoohitukset * (m 3 /a) Puhdistamoohitukset ** (m 3 /a) * ohitukset verkostossa, pumppaamoilla ja puhdistamolla ennen esiselkeytystä ** ohitukset puhdistamolla esiselkeytyksen jälkeen Puhdistamolle tuleva kuormitus (kg/d) laski hieman edellisvuoteen verrattuna orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) ja fosforin osalta. Typen tulokuormitus sen sijaan hieman nousi vuodesta 2010, mutta oli viime vuosien keskimääräisellä tasolla (taulukko 4). Taulukko 4. Puhdistamolle tulevan jäteveden kuormitus ja pitoisuudet vuosina BOD 7 -atu Fosfori Typpi Vuosi kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l , , , , , , Prosessikemikaalit Fosforin poisto toteutettiin rinnakkaissaostusperiaatteella. Saostuskemikaalina käytettiin ferrosulfaattia. Vuoden keskimääräinen kemikaaliannostus oli 187 g/m 3. Polymeeriä syötettiin jälkiselkeytykseen menevään lietevirtaan lietteen laskeutuvuuden tehostamiseksi 0,47 g/m 3 ja kalkkia alkaliteetin ylläpitoon 9,1 g/m Puhdistustulos ja vesistökuormitus Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli vuonna 2011 hyvä ja vaatimusten mukainen kaikilla jaksoilla (taulukko 5). Myös kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvovaatimus (70 %) saavutettiin sen ollessa 86 %. Ammoniumtypen hapetus toimi erittäin hyvin. Nitrifikaatioasteen vuosikeskiarvo oli 99,9 %. 3

5 Taulukko 5. Jäteveden käsittelyvaatimusten täyttyminen jaksoittain vuonna BOD 7 -atu Fosfori Typpi Ammoniumtyppi Kiintoaine mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l *) teho-% mg/l teho-% Jakso 1/11 2,6 99 0, ,1 89 0,11 99,9 2,9 99 Jakso 2/11 2,5 99 0, ,9 86 0,034 99,9 2,4 99 Jakso 3/11 1,8 99 0, ,8 86 0,15 99,8 1,6 99,6 Jakso 4/11 2,9 99 0, ,9 81 0,078 99,9 4,0 99 Vaatimus , **) 70 4, *) teho-% = nitrifikaatio **) = vuosikeskiarvovaatimus (muilla parametreilla laskentajakso on neljännesvuosi) Puhdistetun jäteveden pitoisuudet vuosikeskiarvoina (ohitukset huomioitu) olivat kokonaisfosforin osalta 0,20 mg/l (98 %), BOD 7 atu:n osalta 2,5 mg/l (99 %) ja kiintoaineen osalta 2,8 mg/l (99 %). Ammoniumtypen hapetuksen (nitrifikaatioaste) vuosikeskiarvo oli 99,9 % ja ammoniumtypen vuoden keskimääräinen lähtöpitoisuus 0,09 mg/l (taulukko 6., liite 2). Ohituksia oli koko vuoden aikana yhteensä 182 m 3. Ne tapahtuivat myrskyn aiheuttamien sähkökatkosten takia seitsemällä eri pumppaamolla. Suurimmalla Veikkarin pumppaamolla ja puhdistamolla ei ollut ohituksia koko vuoden aikana. Vuoden 2011 vesistökuormitus (kg/d) laski edellisvuodesta kaikkien parametrien osalta (taulukko 6). Vesistökuormitus laski edellisvuotta pienemmän jätevesivirtaaman ja hyvän puhdistustuloksen ansiosta. Vuoden 2011 ohitusvesimäärä oli myös pieni. Taulukko 6. Vesistökuormitus ohitukset mukaan lukien vuosina BOD 7 -atu Fosfori Typpi Ammoniumtyppi kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l ,5 2,3 0, ,6 0, ,6 2,4 0, ,1 0, ,9 2,6 0, , ,5 1,9 0, ,0 1,2 0, ,8 2,2 0, ,6 1,1 0, ,5 1,9 0, ,7 0,81 0,09 Vuoden 2011 käyttö- ja päästötarkkailun tarkemmat tulokset jaksoittain ovat tämän raportin liitteenä olevassa yhdistelmätaulukossa (liite 2). 4

6 Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukainen tarkastelu Puhdistamon jätevedenkäsittelytuloksen tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) mukaiset vaatimukset. Asetus 888/2006 tuli voimaan ja kumosi samalla valtioneuvoston päätökset 365/1994 ja 757/1998. Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 edellytetään vuositasolla taulukon 7 mukaisia tuloksia. Taulukko 7. Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 vuositasolla edellytetyt vaatimukset. Pitoisuus (mg/l) Poistoteho (%) Huom. BOD 7 -atu , 6, 7 COD Cr , 6, 7 Kiintoaine , 6, 7 Kokonaisfosfori 3 / 2 / , 2, 4 Kokonaistyppi 15 / , 3, 4, 5 Huom. 1. Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia Huom mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on alle mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli Huom mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli Huom. 4. Huom. 5. Huom. 6. Huom. 7. Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina. Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa tämän liitteen mukaisesti, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 20 mg/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12 C. Lämpötilarajan asettamisen sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmastoolosuhteiden huomioon ottamiseksi. Puhdistamoilla, joiden AVL 2000 tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Puhdistamoiden, joiden AVL < 2000, näytteiden vuosikeskiarvojen tulee täyttää pitoisuuden ja poistotehon vaatimukset. Enimmäispitoisuus voidaan ylittää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa enintään 100 %:lla. Kiintoainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyväksyä ylitykset 150 %:iin asti. Näytteiden vähimmäismäärä määräytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti: AVL < 499: 2 näytettä vuodessa AVL : 4 näytettä vuodessa AVL : 12 näytettä ensimmäisen vuoden aikana ja neljä näytettä seuraavina vuosina (jos voidaan osoittaa tulosten täyttävän ensimmäisen vuoden aikana vaatimukset) AVL : 12 näytettä vuodessa AVL : 24 näytettä vuodessa Lisäksi asetuksen 888/2006 mukaan veden laadun ääriarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista tilanteista, kuten rankkasateista. Hyvinkään Kaltevan puhdistamon asukasvastineluku oli vuoden 2011 tarkkailukertojen tulevan keskimääräisen BOD 7 -atu-kuorman perusteella Puhdistamoa tarkkailtiin vuoden aikana 40 kertaa, mikä on selvästi asetuksen 888/2006 vaatimusta tiheämmin. Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaisia tuloksia tarkastellaan Hyvinkään Kaltevan puhdistamolla BOD 7 -atu:n, COD Cr :n ja kiintoaineen osalta tarkkailukertakohtaisesti (taulukko 7., huom 6.). Fosforin ja typen osalta tarkastelu tehdään vuosikeskiarvoina (taulukko 7, huom 4.). 5

7 Pitoisuusvaatimus on fosforin osalta 2 mg/l (taulukko 7, huom. 2.) ja typen osalta 15 mg/l (taulukko 7, huom 3.). Pitoisuus- ja poistotehot voivat olla vaihtoehtoisia (taulukko 7, huom 1). BOD 7 -atu, COD Cr ja kiintoaine Puhdistamo saavutti VN asetuksen 888/2006 mukaiset vaatimukset BOD 7 -atu:n, COD Cr :n ja kiintoaineen osalta vuoden 2011 kaikilla tarkkailukerroilla. Asetuksen mukaan kertaa vuodessa tarkkailtavat puhdistamot voivat ylittää vaaditut raja-arvot enintään 4 tarkkailukerralla. Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi Kokonaisfosforin ja typen osalta VN asetuksen 888/2006 vaatimusten täyttyminen lasketaan vuosikeskiarvoina. Kummankin vaatimus saavutettiin sekä pitoisuuden että poistotehon osalta (fosfori 0,20 mg/l, 98 % ja typpi 8,7 mg/l, 86 %) (liite 2). Puhdistetun jäteveden kokonaistyppipitoisuus oli alle 15 mg/l kaikilla tarkkailukerroilla, joten alle 12 C lievennettyä pitoisuusrajaa (taulukko 7, huom. 5) ei tarvinnut huomioida Jätevesilietteen käsittely, määrä, laatu ja sijoitus Lietteen käsittelyyn kuuluvat sakeutus, linkokuivaus, siilovarastointi. Vuonna 2011 kuivattu liete kuljetettiin jatkokäsiteltäväksi Forssaan Envor Biotech Oy:lle. Lingoilla kuivattua lietettä muodostui vuonna 2011 yhteensä m 3. Lietteen kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 14,9 %. Kuivaukseen käytettiin polymeeriä yhteensä kg, joka oli noin 10,0 kg kuiva-ainetonnia kohden. Kuivatun lietteen laatua tutkittiin kolme kertaa vuoden aikana valtioneuvoston päätöksen Puhdistamolietteen käyttö maanviljelyksessä 282/94 ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lannoitevalmisteista 12/07 mukaisesti. Tutkimustulokset ovat liitteessä Yhteenveto Kaltevan puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2011 yhteensä noin 3,47 milj.m 3, mikä oli 13 % vähemmän kuin vuonna Puhdistamon tulokuormitus (kg/d) laski hieman edellisvuoteen verrattuna orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) ja fosforin osalta. Typen tulokuormitus sen sijaan nousi hieman. Vuosi 2011 oli tavallista lämpimämpi ja sateisempi. Lumien nopea sulaminen ja niiden aiheuttamat vuotovedet nostivat puhdistamolle tulevat vesimäärät korkeiksi huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla. Joulukuu oli runsassateinen. Vuotovesien määrä oli tästä huolimatta edellisvuosia pienempi ja runsaimpien sateiden ja lumen sulamisen aikaankin puhdistamolle tulevat vesimäärät olivat hallittavissa ilman ohituksia. Tarkkailujaksolla 1 ( ) vallitsivat talviset olosuhteet. Sateet tulivat pääosin lumena. Lumen sulaminen alkoi maaliskuun puolivälin jälkeen, mutta se ei vielä nostanut juurikaan puhdistamolle tulevan veden määrää. Maaliskuun viimeisellä viikolla lunta satoi vielä lisää ja sää pysyi kylmänä kuun loppuun asti. Kylmistä olosuhteista huolimatta nitrifikaatio toimi hyvin koko jakson ajan (jaksokeskiarvo 99,9 %). Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli lupaehto- 6

8 jen mukainen. Myös kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. Jakson aikana ei ollut ohituksia. Lumet sulivat nopeasti tarkkailujakson 2 ( ) alussa. Vuotovedet nostivat puhdistamolle tulevan vesimäärän kaksinkertaiseksi. Puhdistusprosessi kesti kuitenkin tämän ja jätevedenpuhdistustulos pysyi hyvänä. Toukokuu oli sääoloiltaan vaihteleva mutta kokonaisuutena melko keskimääräinen. Puhdistamon tulovirtaama laski normaalille tasolleen ja oli sitä myös kesäkuussa. Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli jaksolle asetettujen lupaehtojen mukainen. Myös kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. Jakson aikana ei ollut ohituksia. Tarkkailujakso 3 ( ) oli keskimääräistä sateisempi. Puhdistamon tulovirtaama oli kuitenkin yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta normaalilla tasolla. Rankatkin kesäsateet ovat yleensä lyhytkestoisia, eivätkä nosta tulovirtaamaa kevään sulamisvesien tai syyssateiden tasolle. Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli kaikilta osin lupaehtojen mukainen. Myös kokonaistypen poiston vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. Nitrifikaatioasteen jaksokeskiarvo oli 99,8 %. Tarkkailujakson 4 ( ) lokakuu- ja marraskuu olivat sadeolosuhteiltaan keskimääräisiä ja joulukuu jopa ennätyksellisen sateinen. Jakson aikana oli pumppaamo-ohituksia ( ) myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen takia seitsemällä eri pumppaamolla yhteensä 182 m 3. Tarkkailujakson jätevedenkäsittelytulos oli vaatimusten mukainen. Myös kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. Nitrifikaatio toimi hyvin koko jakson ajan (jaksokeskiarvo 99,9 %). Valtioneuvoston päätöksen nro 888/2006 mukaiset BOD 7 -atu:n, COD Cr :n ja kiintoaineen pitoisuus- ja tehovaatimukset täyttyivät kaikilla tarkkailukerroilla. Myös vuosikeskiarvovaatimukset kokonaisfosforin ja -typen osalta täyttyivät. Helsingissä Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Jari Männynsalo ympäristöasiantuntija LIITTEET - jaksoraportti, yhdistelmätaulukko (1) - vuosiraportti, yhdistelmätaulukko 2011 (2) - kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet 2011 (3) - käyttötarkkailun vuosiyhteenvetotaulukot 1 ja 2 (4) - viikkovirtaamataulukko (5) - päivittäisten ohitusten yhteenvetolomakkeet 4/2011 (6) - kuvaajia vuoden 2011 päästötarkkailutuloksista (7-12) - jätevesitarkkailun vuosiyhteenvetotaulukko (13) 7

9 JAKELU - Hyvinkään Vesi / Kari Korhonen, Marita Honkasalo (liitteineen) - Hyvinkään Vesi / Jari Hynönen - Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus - Uudenmaan Ely-keskus / ympäristönhoito ja vesien käyttö TIEDOKSI - Nurmijärven kunnan ympäristökeskus - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - Vantaan kaupungin ympäristökeskus - Helsingin kaupungin ympäristökeskus - Uudenmaan Ely-keskus / kalatalouspalvelut 8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015

NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 Jaksoraportti 1-2015 Nina Leino 15.5.2015 Nro 306-15-2610 2 (26) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2013 Nina Leino 18.2.2014 Nro 306-14-685 2 (78) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2013 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 8.3.21 Nro 36-1-955 2 (61) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 29 Sisällys 1. YLEISTÄ... 5 1.1.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2011 korjattu Nina Leino 7.6.2012 Nro 306-12-3003 2 (74) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2011 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2014 Nina Leino 16.2.2015 Nro 306-15-326 2 (79) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2014 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2012 Nina Leino 15.3.2013 Nro 306-13-822 2 (80) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2012 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki kesällä 2008 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tilauksesta selvityksen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Panospuhdistamon ilmastuslietteen laskeutuskoe ja ph-mittaus. Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki lokakuussa

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 45 / 2013 Heikki Veijola Ympäristöntutkimuskeskus,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

KÄSITTELY. Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL. Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 30.5.

KÄSITTELY. Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL. Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 30.5. JÄTEVESIEN KÄSITTELY Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 1 Jätevesien käsittely Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 VELVOITETARKKAILU 2013 16X155102 21.2.2014 VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 Viitasaaren Vesi Oy Mustasuon jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailun vuosiraportti

Lisätiedot

Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012

Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA HAKIJA Akaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari.

Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari. PÄÄTÖS Nro 48/08/1 Dnro ISY-2006-Y-164 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2008 HAKIJA Viitasaaren kaupunki ASIA Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari. ASIAN VIREILLETULO JA LUVAN HAKEMISEN

Lisätiedot

Helsinki 25.10.2004. No YS 1251

Helsinki 25.10.2004. No YS 1251 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (18) Helsinki 25.10.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 143 121 No YS 1251 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Puolustushallinnon

Lisätiedot

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

Nro 168/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/308/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011

Nro 168/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/308/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 168/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/308/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA HAKIJA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Äänekoski Ääneseudun

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 ASIA HAKIJA Maasydämen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Sievi Metsähallitus, Laatumaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen, Hämeenlinna.

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen, Hämeenlinna. Etelä-Suomi Päätös Nro 99/2010/2 Dnro ESAVI/13/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2010 ASIA Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen,

Lisätiedot

Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi

Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 31/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/466/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2012 ASIA HAKIJA Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 73/2011/1 Dnro ISAVI/113/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupa, Joensuu, Eno. HAKIJA Joensuun kaupunki/joensuun

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Huittisten kaupunki Vammalan kaupunki Äetsän kunta Punkalaitumen kunta HUITTISTEN, VAMMALAN, ÄETSÄN JA PUNKALAITUMEN ALUEELLE K&R 12.11.28 Kiuru & Rautiainen Oy 2(142) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 JÄTEVESIEN

Lisätiedot

Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Savonlinna

Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Savonlinna Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/2011/1 Dnro ISAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 ASIA HAKIJA Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Nro 28/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2012

Nro 28/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 28/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2012 ASIA HAKIJA Ikaalisten kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamishakemus,

Lisätiedot

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU

OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10641 OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU OULUJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 30.4.2013 Kari Kaikkonen, ins. Jyrki Salo, FM biologi SISÄLLYS SIVU 1

Lisätiedot

Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä

Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä Niina Vieno Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä 11.5.2015 Laatijat: Niina Vieno Kannen valokuvat: Shutterstock-kuvapalvelu

Lisätiedot

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/1 Dnro ISAVI/290/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Nilsiän kaupunki HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. Ympäristöministeriön työryhmä / mari.heikkinen@ely-keskus.fi KOMMENTTEJA 13.12.2011 KOMMENTTIPYYNTÖ Yhdyskuntajätevesien

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4. Vastaanottaja Laukaan Kunta Päivämäärä 12.2.2014 REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.2015) LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Joroisten kunta. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 23.6.2014. Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vastaanottaja Joroisten kunta. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 23.6.2014. Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Vastaanottaja Joroisten kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 23.6.2014 Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuosina 2005-2009

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuosina 2005-2009 Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuosina 25-29 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Julkaisu 64 / 21 ISSN 357-6671 Kannen kuvat:

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY...

Lisätiedot

Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi.

Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. Päätös Etelä-Suomi Nro 83/2010/2 Dnro ESAVI/259/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. HAKIJA Siikaranta-säätiö

Lisätiedot

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere Jätevesiosasto/HKO 25.10.2013 Kirjenumero 822/13 Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013 Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJA Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lohja. Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka

Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka PÄÄTÖS Nro 95/2014/1 Dnro ISAVI/80/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2014 ASIA Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka

Lisätiedot

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2010 ASIA Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kannus HAKIJA Kannuksen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 75/2011/1 Dnro ISAVI/287/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2011 ASIA HAKIJA Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Puhtaan veden tekijät. Jätevesien puhdistaminen Suomessa

Puhtaan veden tekijät. Jätevesien puhdistaminen Suomessa Puhtaan veden tekijät Jätevesien puhdistaminen Suomessa 2 Vesien rehevöityminen on estettävä Vuodessa yksi ihminen tuottaa jäteveteen noin kilon verran fosforia ja viisi kiloa typpeä. Mikäli ravinnetuotoksemme

Lisätiedot