Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010. Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,"

Transkriptio

1 Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 124/2010/1 Dnro LSSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kannus HAKIJA Kannuksen vesiosuuskunta Siltakatu 4 A Kannus HAKEMUKSEN VIREILLETULO Kannuksen vesiosuuskunta on toimittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Kannuksen jätevedenpuhdistamon toiminnan olennaista muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kannuksen kaupungin Ylikannuksen kylässä tilalla Puhdistamo (kiinteistötunnus ). LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun jätevedenpuhdistamon toimintaan on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 13 a) kohdan perusteella. Jätevedenpuhdistamon, jonka asukasvastineluku on vähintään 100, ympäristölupahakemus käsitellään aluehallintovirastossa ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohdan perusteella.

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Luvat Länsi-Suomen vesioikeus on antamallaan päätöksellä nro 3/1968 Y myöntänyt Kannuksen kunnalle luvan puhdistetun jäteveden johtamiseen avo-ojassa Lammasojaan. Päätöksen mukaan avo-ojaa ja Lammasojaa puhdistamosta alkaen eteläsuunnasta Hautakankaalta tulevaan ojaan saakka on pidettävä vesilaissa tarkoitettuna viemärinä. Länsi-Suomen vesioikeus on antamallaan päätöksellä nro 113/1974 täydentänyt päätöksen nro 3/1968 Y lupamääräyksiä. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 13/2006/1 myöntänyt jätevedenpuhdistamon toiminnalle ympäristöluvan. Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus tulee jättää viimeistään Ympäristöluvan nro 13/2006/1 lupamääräyksen 2) mukaan, jos jäteveden johtamista nykyiselle purkualueelle ei lopeteta mennessä, luvan saajan on mennessä toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle lupamääräyksen 3) tällöin edellyttämää, mennessä toteutettavaa jäteveden käsittelyn edelleen tehostamista koskeva suunnitelma. Lupamääräyksessä 3) on muun ohella edellytetty, että jos jäteveden johtamista nykyiselle purkualueelle ei lopeteta mennessä, purkuojaan johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täytettävä vuoden 2010 alusta lähtien seuraavat vaatimukset: Päästösuure Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäispoistoteho, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 0,4 95 Typpi, N Ammoniumtyppi - 6 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 48/2007/1 muuttanut myöntämänsä ympäristöluvan nro 13/2006/1 lupamääräyksiä 2) ja 3) muun ohella seuraavasti: Lupamääräys 2): Jos jäteveden johtamista nykyiselle purkualueelle ei lopeteta mennessä, luvan saajan on mennessä toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle lupamääräyksen 3) edellyttämää, mennessä toteutettavaa, jäteveden käsittelyn edelleen tehostamista koskeva suunnitelma. 60 -

3 Lupamääräys 3): Purkuojaan johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on vuoden 2008 alusta lähtien täytettävä seuraavat vaatimukset vuoden 2011 loppuun asti: Päästösuure Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäispoistoteho, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 1,0 90 Vuoden 2012 alusta lähtien on purkuojaan johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen täytettävä seuraavat vaatimukset: Päästösuure Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäispoistoteho, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 0,4 95 Typpi, N Ammoniumtyppi Kaikki mainitut arvot lasketaan kokonaistypen ja ammoniumtypen osalta vuosikeskiarvoina ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina. Lisäksi vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täytettävä valtioneuvoston asetuksen 888/2006 raja-arvot BOD 7ATU - ja COD Cr -arvojen, kiintoaineen, fosforin ja typen osalta asetuksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuna, typen osalta kuitenkin vasta vuoden 2012 alusta lukien. Sopimukset Kannuksen kaupungin viemärilaitos on siirtynyt Kannuksen Vesiosuuskunnan omistukseen, joka vastaa viemärilaitoksen toiminnasta. Kaavoitus Jätevedenpuhdistamo ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella. HAKEMUS Lupaa haetaan sen vuoksi, että Himangan jätevedet on tarkoitus johtaa Kannuksen jätevedenpuhdistamolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi haja-asutuksen viemäröintiä laajennetaan. Puhdistamon liittyjämäärä on vuonna 2009 ollut noin asukasta. Vuonna 2014 liittyjämäärä on noin asukasta.

4 Lisäksi haetaan muutosta ympäristöluvassa nro 48/2007/1 edellytettyihin BOD 7ATU :n, fosforin, typen ja ammoniumtypen käsittelyvaatimuksiin. Hakija esittää, että jäteveden käsittelyvaatimukseksi asetetaan seuraavat pitoisuus- ja käsittelytehoraja-arvot: Päästösuure Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäispoistoteho, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 0,8 95 Hakija esittää, että typen ja ammoniumtypen käsittelyvaatimuksia ei aseteta viitaten EU-tuomioistuimen antamaan päätökseen typenpoiston edellyttämisestä. Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaan asukasvastineluvultaan yli alv:n puhdistamoilla on jätevesistä poistettava joko typpeä tai fosforia tai molempia riippuen paikallisista olosuhteista. Sisävesien direktiivin edellyttämä ravinteiden poiston vähimmäisvaatimus on täytetty mahdollisimman tehokkaalla fosforin poistolla (92 96 %), koska fosfori on rehevyyttä säätelevä minimiravinne. Fosforin poiston osalta käsittelyvaatimus on huomattavasti direktiivin vaatimustasoa (80 %) tiukempi. Pouttu Oy on lopettanut teurastamotoiminnan loppuvuodesta Kuormitusosuuden pienentymisen myötä puhdistamon kapasiteettia on vapautunut vastaanottamaan Himangan ja haja-asutuksen jätevedet. Himangan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2011 loppuun. 4 PUHDISTAMON LÄHIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUKOHTEET Puhdistamo sijaitsee Kannuksen keskustasta luoteeseen. Puhdistamon ympärillä on metsä- ja maatalousmaata. Lähin asuinrakennus on noin 400 metrin päässä puhdistamosta. Puhdistamo ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole talousvesikaivoja. Jätevesien purkupisteeltä etäisyys lähimpään asutukseen on noin 450 metriä. Viirretjoen suualue sisältyy Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto Natura alueeseen (FI , SCI/SPA). Alueen suojelun perustana olevat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ovat: jokisuistot (1 %), laajat matalat lahdet (56 %) ja Itämeren boreaaliset rantaniityt (13 %). Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyy saukkoa. Alue on sisällytetty Natura-alueisiin myös lintudirektiivin mukaisena erityisenä suojelualueena. JÄTEVESIEN PURKUVESISTÖ Yleiskuvaus Käsitellyt jätevedet johdetaan avo-ojassa Lammasojaan ja edelleen Lammasojaa pitkin noin 5 km:n matka Viirretjokeen. Viirretjoki laskee Peräme-

5 reen Kokkolan kaupungissa sijaitsevan Lohtajan kirkonkylän pohjoispuolella. Viirretjoen vesistöalueen pinta-ala on noin 195 km 2. Viirretjoen keskivirtaama on 1,4 m 3 /s ja ylivirtaama 28 m 3 /s. Arvioidut Lammasojan ja Viirretjoen virtaama-arvot (m 3 /s) Lammasojan yhtymäkohdassa ovat seuraavat: Viirretjoki Lammasoja Ylivirtaama HQ 26 5,2 Keskiylivirtaama MHQ 14 3,5 Keskivirtaama MQ 1,1 - Keskivirtaama MQ veg - 0,18 Alivirtaama NQ 0,26 - Viirretjokea kuormittavat Kannuksen jätevesien lisäksi lähinnä maatalous, luonnonhuuhtouma ja viemäröimätön haja-asutus. Lammasojan varrella on vain maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän VEPS-kuormitusarvion mukaan vuosina Viirretjoen valuma-alueen erilähteistä tuleva yhteenlaskettu typpikuormitus on ollut keskimäärin kg/a. Vastaavasti fosforin yhteenlaskettu kuormitus on ollut keskimäärin kg/a. 5 Veden laatu Lammasojan vesi jätevesien purkukohdan alapuolella on heikkolaatuista ja veden ravinnepitoisuudet ovat ajoittain korkeita. Vuonna 2008 on veden kokonaisfosforipitoisuus ollut µg/l, kokonaistyppipitoisuus µg/l ja ammoniumtyppipitoisuus µg/l. Myös veden kiintoainepitoisuus (6,4 89,0 mg/l) ja lämpökestoisten kolien pitoisuus ( pmy/100 ml) on ajoittain ollut korkea. Viirretjoki on tummavetinen ja ravinteikas. Tarkkailutulosten perusteella Lammasojan vedet vaikuttavat selvästi joen veden laatuun. Vuonna 2008 kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvo on ollut Lammasojan laskukohdan yläpuolella 80 µg/l ja alapuolella 127 µg/l. Veden fosforipitoisuuksien perusteella Viirretjoen rehevyystaso on vaihdellut rehevästä ylirehevään. Viirretjoen veden kokonaistyppipitoisuuksien keskiarvo on ollut vuonna 2008 Lammasojan laskukohdan yläpuolella µg/l ja alapuolella µg/l. Klorofyllipitoisuus on ollut laskukohdan yläpuolella 7,1 11 µg/l (keskiarvo 9,4 µg/l) ja alapuolella 7,3 13 µg/l (keskiarvo 10,8 µg/l). Viirretjoen hygieeninen laatu on vaihdellut paljon. Lämpökestoisia koleja on ollut vuonna 2008 Viirretjoessa Lammasojan laskukohdan yläpuolisella näytepisteellä keskimäärin 815 pmy/100 ml ja alapuolisella näytepisteellä keskimäärin 973 pmy/100 ml.

6 6 Kalasto, kalastus ja veden muu käyttö Viirretjoen kalastoon kuuluvat ahven, kiiski, särki ja hauki. Joen suuosalla tavataan nahkiaisia, mutta niiden mahdollisesta lisääntymisestä joessa ei ole tietoa. Viirretjoen suistossa on tärkeä kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalue ja suiston läheisyydessä on myös merkittäviä siian ja silakan lisääntymisalueita. Joen kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Lammasojan varrella ei ole asutusta. Viirretjoen varrella on maa- ja metsätalousalueiden lisäksi asutusta. ALUEELLINEN VESIENHOITOSUUNNITELMA Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen (Vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EU). Viirretjoen valuma-alue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. Lestijoen, Pöntiönjoen, Lohtajanjoen, Viirretjoen ja Koskenkylänjoen vesistöalueiden vesienhoidon toimenpideohjelman vuoteen 2015 mukaan Viirretjoen ekologinen tila on huono. Heikentynyttä ekologista tilaa ilmentävät eliöstössä tapahtuneet muutokset, rehevöityminen sekä ajoittain alaosan alhainen ph ja sen seurauksena kohonneet metallipitoisuudet ja kalakuolemat. Rehevöityminen näkyy sekä korkeina ravinne- että klorofyllipitoisuuksina. Hyvän tilan saavuttaminen edellyttää muun muassa veden keskimääräisen kokonaisfosforipitoisuuden alenemista tasolta 60 µg/l tasolle 40 µg/l. Viirretjoen osalta vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 40 % vähennystä ihmistoiminnan aiheuttamaan fosforikuormitukseen ja % vähennystä ihmistoiminnan aiheuttamaan typpikuormitukseen. Vesienhoidon toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa lisätä alueen asukkaiden viihtyvyyttä, kun virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuudet paranevat. Esimerkiksi uintimahdollisuudet paranevat, kun vesistöjen tila paranee. Toimenpiteillä parannetaan muun muassa taimenen, vaellussiian, nahkiaisen ja ravun elinolosuhteita. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus Puhdistamo on vuonna 1979 käyttöönotettu rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamoalueella oleva allas toimii jätevesien tasaus- ja varastoaltaana. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kannuksen keskustaajaman ja Eskolan noin asukkaan talousjätevedet sekä muun muassa Pouttu Oy:n ja Kannuksen Minkinrehu Oy:n teollisuusjätevedet sekä sakokaivolietteitä. Puhdistamon asukasvastineluku on nykyisin yli

7 Kannuksen kaupungin haja-asutuksen viemäröinnin valmistumisen jälkeen vuonna 2014 verkoston piirissä on noin asukasta. Tämän jälkeen Kannuksen kaupungin alueella viemäröintiaste on lähes 90 %, kun se nyt on 75 %. Kun Himangan kunnan jätevedet vuonna 2011 johdetaan puhdistamolle, kasvaa puhdistamon liittyjämäärä noin asukkaalla. Jätevesiviemäriverkoston pituus on Kannuksen kaupungissa nykyään noin 54 km, josta muoviputkea on noin 40 km ja betoniputkea noin 14 km. Kannuksen kaupungin haja-asutusalueen viemäröinnin jälkeen verkoston pituus kasvaa 20 km:llä. Himangalla on viemäriverkkoa 26,5 km, josta muoviputkea noin 26 km ja betoniputkea noin 0,6 km. Runkolinja Himangalta Kannukseen tulee olemaan noin 27 km. Lisäksi Himanka viemäröi haja-asutusalueitaan runkolinjaan, mikä kasvattaa verkostoa. Haja-asutuksen viemäröinnillä vähennetään Lestijokeen ja Viirretjokeen tulevaa kuormitusta. Himangan jätevesien johtamisella Kannukseen saadaan vähennettyä Lestijoen kuormitusta Himangan pistekuormituksen osalta. Jätevesien johtamisella Kannukselle säästetään investoinneissa huomattavia summia verrattuna Himangalle toteutettavaan yhteispuhdistamoon. Myöhemmin on suunnitteilla Toholammin jätevesien johtaminen Kannuksen jätevedenpuhdistamolle. Hankkeen toteuttaminen edellyttää jätevedenpuhdistamoon lisäinvestointeja ja on siten toteuttavissa aikaisintaan vuosina Puhdistamon tulokuormitus Hakijan arvion mukaan puhdistamolle tulee vuonna 2014 jätevettä yhteensä m 3 ( m 3 /d) ja se jakautuu seuraavasti: - Kannuksen nykyiset asumisjätevedet m 3, - Haja-asutuksen viemäröinnin kautta Kannuksen jätevesimäärä lisääntyy m 3, - Himangan nykyiset jätevedet m 3 (vuodesta 2011 alkaen), - Haja-asutuksen viemäröinnin kautta Himangan asumisjätevesimäärä lisääntyy m 3, - Pouttu Oy:n lihanjalostuslaitoksen jätevedet m m 3 ja - Kannuksen Minkinrehu Oy:n jätevedet m m 3. 7

8 Puhdistamon tulokuormituksen vuosikeskiarvot vuosina sekä arvio vuoden 2014 tulokuormituksen vuosikeskiarvosta ovat seuraavat: 8 Vuosi Liittyjämäärä asukasta Virtaama m 3 /d BOD 7ATU kg O 2 /d Fosfori kg P/d Typpi kg N/d Jätevesimäärä kasvaa vuoteen 2014 mennessä noin 70 %:iin puhdistamon mitoitusvirtaamasta. Viemäriverkoston kunnostaminen vähentää vuotovesien määrää, jolloin puhdistamon hydraulista kuormitusta ei ylitetä. Pouttu Oy on lopettanut teurastamotoiminnan Kannuksella vuonna Hakijan mukaan Pouttu Oy:ltä puhdistamolle tuleva jätevesimäärä on vähentynyt noin 30 %, typpipäästö lähes 40 % sekä BOD 7 - ja fosforipäästö 6 18 %. Hakijan arvion mukaan vuonna 2014 puhdistamon asukasvastineluku on avl. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan, että jos Himangan jätevedet johdetaan Kannuksen jätevedenpuhdistamolle, niin puhdistamon asukasvastineluku on silloin BOD-kuorman perusteella noin avl. Vuosina puhdistamolle on tuotu sakokaivolietteitä m 3 /vuosi. Sakokaivolietteiden määrä mitataan magneettisella mittauksella. Puhdistamon prosessit ja mitoitus Puhdistamo on rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamo käsittää viirasiivilöinnin, esi-ilmastuksen, ilmastuksen (tilavuus 2 x 900 m 3 ), jälkiselkeytyksen (pinta-ala 215 m 2, tilavuus 750 m 3 ) sekä lietteen sakeutuksen ja linkokuivauksen. Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Parametrit Mitoitus Asukasvastineluku, avl Q kesk, m 3 /d Q mit, m 3 /h 140 BOD 7ATU, kg/d 950 Kok. P, kg/d 40 Kemikaalit ja energian käyttö Fosforin saostukseen käytetään PIX-105 kemikaalia t/a. Lietteen kunnostuksessa käytetään kalkkia tn/a ja kuivauksessa polymeerejä 1 1,5 tn/a. Jätevedenpuhdistamon energian kulutus on kwh/a.

9 9 Liikenne Raskaan liikenteen kuljetuksia on vuosittain seuraavasti: sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset kertaa ja kuivatun lietteen kuljetukset kertaa. Lisäksi vuosittain tehdään saostuskemikaalien kuljetuksia kertaa, kalkin kuljetuksia 4 8 kertaa ja polymeerien kuljetuksia 2 4 kertaa. PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Jätevesien käsittelytulos ja päästöt vesistöön Vesistöön johdettujen jätevesien BOD 7ATU -, fosfori- ja typpipitoisuuksien ja -päästöjen sekä poistotehojen vuosikeskiarvot vuosina sekä arviot vuosien 2009 ja 2014 käsittelytuloksesta ovat seuraavat: Vuosi BOD 7ATU, O 2 Fosfori, P Typpi, N mg/l kg/d % mg/l kg/d % mg/l kg/d % ,8 3, ,9 3, , ,7 4, , ,1 1, , ,3 1, , ,4 0, ) ,3 2, ) ,6 1, ) Arvio Typen nitrifiointiaste on vuosina ollut %. Samanaikaisesti puhdistamon ammoniumtyppipäästö vesistöön on ollut 4 14 kg/d.

10 Puhdistamon neljännesvuosikeskiarvoina lasketut käsittelytulokset ovat olleet vuosina 2008 ja 2009 seuraavat: 10 Jakso Vuosi Parametri BOD 7ATU, O 2 Vesistöön, mg/l Puhd.teho, % Fosfori, P Vesistöön, mg/l Puhd.teho, % I 2008 / / 6 99 / 99 0,6 / 0,5 97 / 97 II 2008 / / / 96 0,3 / 2,1 98 / 87 III 2008 / / 6 99 / 99 0,4 / 1,6 98 / 92 IV 2008 / / 5 99 / 99 0,5 / 0,4 97 / 98 COD Cr, O 2 Vesistöön, mg/l Puhd.teho, % 42 / / / / / / / / 97 Jäteveden käsittelytulos on vuosina 2008 ja 2009 täyttänyt ympäristöluvan vaatimukset muilta osin paitsi vuonna 2009 jaksoilla II ja III fosforin osalta. Käsitellyn jäteveden pitoisuuksien ja käsittelytehojen luparajat (neljännesvuosikeskiarvoina) vuosina ovat seuraavat: Parametri Pitoisuus enintään, mg/l Käsittelyteho vähintään, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 1,0 90 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Puhdistamotoiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjavesiin. Kaikki jätevesien kanssa kosketuksiin joutuvat rakenteet on tehty vesitiiviistä materiaalista. Päästöt ilmaan, haju ja melu Toiminnasta ei aiheudu mainittavia päästöjä ilmaan. Melupäästöt ovat vähäisiä, eikä niistä aiheudu häiriötä ympäristössä. Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Lingolla kuivattua ja kalkittua puhdistamolietettä on vuosina muodostunut m 3 /a. Lietteen kuiva-ainepitoisuus on ollut %. Kuivattu liete toimitetaan jatkokäsiteltäväksi Kannuksen Hyötykomposti Oy:lle. Lopputuotetta käytetään viherrakentamiseen. Puhdistamolietteen lisäksi puhdistamolla syntyy välppäjätettä (noin 10 m 3 /a) ja hiekanerotusjätettä (noin 5 m 3 /a). Välppä- ja hiekanerotusjäte toimitetaan Hyötykomposti Oy:lle.

11 11 PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA Jäteveden puhdistus tapahtuu biologis-kemiallisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa, mikä on tehokasta ja tunnettua tekniikkaa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat purkuvesistöön ja sen käyttöön. Melu- ja pölypäästöt ovat vähäisiä. Jätevesien vaikutukset on selvästi havaittavissa Lammasojan veden laadussa. Myös Viirretjoessa jätevesien vaikutukset ovat selvät. Viirretjoen virtaamavaihtelut ovat suuria. Jätevedenpuhdistamolta tulevan veden osuus on keskimäärin 1,5 % joen virtaamasta. Laimennussuhde on keskivirtaamalla 1:76 ja alivirtaamalla 1:14. Ravinnepitoisuuksilla 0,6 mg P/l ja 30 mg N/l laskennalliset ravinnelisäykset Viirretjoessa Lammasojan yhtymäkohdassa ovat keskivirtaamatilanteessa (1,4 m 3 /s) 8 µg P/l ja 390 µg N/l ja alivirtaamatilanteessa (0,26 m 3 /s) 42 µg P/l ja µg N/l. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Yleistä Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu sekä vesistötarkkailu toteutetaan Lesti-, Viirret- ja Lohtajanjoen yhteistarkkailuna. Hakija esittää, että tarkkailua jatketaan nykyisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenotossa ja määrityksissä käytetään standardisoituja ja laatujärjestelmien mukaisia menetelmiä. Tarkkailun suorittajan laatujärjestelmä on SFS mukainen. Käyttö- ja päästötarkkailu Käyttötarkkailun tavoitteena on puhdistamon hoidon ja käytön ohjaus siten, että jätevesien käsittelyssä saavutettaisiin mahdollisimman hyvä lopputulos. Käyttötarkkailupäiväkirjaan merkitään muun muassa jätevesien määrä, ohijuoksutukset, puhdistamon häiriöt ja kemikaalien kulutus. Ylöskirjattuja tietoja käytetään hyväksi vuosiyhteenvetoja laadittaessa. Päästötarkkailussa otetaan kerran kuussa automaattiottimin virtaamapainotteiset 24 tunnin kokoomanäytteet puhdistamolle tulevasta ja lähtevästä jätevedestä sekä Pouttu Oy:n ja Minkinrehu Oy:n laitoksilta viemäriverkostoon johdettavasta jätevedestä. Kokoomanäytteistä määritetään ph, johtokyky, kiintoaine, BOD 7ATU, COD Cr, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja alkaliteetti. Lähtevästä jätevedestä määri-

12 Vesistötarkkailu tetään lisäksi ammoniumtyppi, nitraattityppi tai nitriitti- ja nitraattitypen yhteismäärä, liukoinen kokonaisfosfori, rauta tai alumiini (saostuskemikaalista riippuen) ja lämpökestoiset kolibakteerit. Pouttu Oy:n ja Minkinrehu Oy:n jätevesistä määritetään lisäksi rasvapitoisuus. Puhdistamolietteen laatu tutkitaan vähintään kerran vuodessa. Jos lietettä käytetään maanviljelyssä, lietteen laatu tutkitaan useammin. Veden laatukartoitus on tehty vuosina kolme kertaa. Jakson muina vuosina on tehty biologista tarkkailua: päällyskasvustojen kartoitus, pohjaeläinselvitys ja kalataloustarkkailu. Tarkkailuohjelman mukaan veden laadun tarkkailunäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, heinä- ja elo-/syyskuussa). Lisäksi poikkeavissa olosuhteissa, kuten merkittävien jätevesipäästöjen sattuessa, otetaan tarvittaessa lisänäytteitä. 12 YMPÄRISTÖRISKIT JA POIKKEUSTILANTEET Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu ympäristöriskejä. Toimintahäiriöitä voivat aiheuttaa sulamis- ja sadevesistä johtuvat virtaamahuiput, biologisen prosessin tuhoavat päästöt viemäriin, laiterikot, saostuskemikaalin annostushäiriöt sekä pitkäaikaiset ilmastuslaitteiden toimintahäiriöt. Laitos pystyy käsittelemään pitkäaikaiset vuosittaiset virtaamahuiput. Poikkeuksellisissakaan oloissa täysin käsittelemätöntä jätevettä ei pääse vesistöön, koska tuleva jätevesi ohjataan aina välpän ja esiselkeytyksen kautta. Jätevettä voidaan ottaa muutaman päivän ajan ulkoaltaaseen ja pumpata myöhemmin prosessiin. Ohijuoksutuksen määrä mitataan. Biologisen toiminnan tuhoutuessa laitos toimisi kemiallisena, jolloin puhdistustehot olisivat BOD 7 :n osalta %, fosforin osalta % ja typen osalta %. Prosessien ja puhdistamotilojen turvallisuudesta ja riskien hallinnasta vastaa asianmukaisen koulutuksen saanut henkilöstö. Puhdistamo on liitettynä kaukovalvontajärjestelmään, jota monipuolistetaan vuoden 2010 aikana. PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISTOIMENPITEET Viemäriverkostoa on jo saneerattu pari kilometriä. Verkostoa saneerataan lisää 14 km vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2010 aikana toteutetun puhdistamon korjaussuunnitelman mukaan puhdistamorakennus korjataan ja varustetaan ilmastoinnilla. Lisäksi linko-

13 halli varustetaan ilman kuivauksella. Sähkökeskus uusitaan ja lietteenkäsittelyyn tehdään rakenteelliset korjaukset. Hapetusprosessin säätö tulee tapahtumaan happimittauksen pohjalta ja fosforin saostuskemikaalin annostus ohjautuu jatkossa virtaaman mukaisesti. Tuleva jätevesi- ja sakokaivolietemäärä tullaan mittaamaan magneettisella mittauksella. Lähtevän veden mittaus tapahtuu jatkossakin ultaäänimittauksella. Linjapumppaamot siirretään kaikki kaukovalvontaan. Puhdistamolle ja kompostointialueelle rakennetaan kameravalvonta. 13 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Kannuksen kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksesta on ilmoitettu lisäksi Keskipohjanmaa-nimisessä lehdessä Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta sekä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualueen kalatalousryhmältä, Kannuksen kaupungilta sekä Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja ympäristöterveydenhuollon viranomaiselta sekä Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue lausuu, että Pouttu Oy:n teurastustoiminnan loppuminen syksyllä 2008 näkyy jonkin verran BOD-kuorman alenemisena (noin 15 % viiden edellisen vuoden kuormaan verrattuna). Typen osalta kuorma on vähentynyt 26 %:lla vastaavana ajanjaksona. Jos viemärilaitoksen laajennus toteutuu ja Himangan jätevedet johdetaan Kannukseen, kasvaa puhdistamolle johdettava BOD-kuorma teoriassa as x 0,07 kg/as x d = 173 kg O 2 /d. Tällöin puhdistamon päästö on noin kg O 2 /d ja asukasvastineluku noin avl. Lammasojan veden laatu on heikko ja sitä on pidettävä lähinnä viemärinä. Ravinnepitoisuudet ovat korkeita: kokonaisfosfori µg/l ja kokonaistyppi µg/l. Hapen kylläisyys on yleensä ollut hyvä tai vähintään tyydyttävä. Lämpökestoisten kolibakteerien suuren määrän (> kpl/100 ml) vuoksi myös hygieeninen laatu on heikko.

14 Lammasojan heikko veden laatu heikentää Viirretjoen veden laatua. Lammasojan ja Viirretjoen yhtymäkohdan alapuolella Viirretjoessa fosforipitoisuus nousee keskimäärin noin 60 % ja typpipitoisuus keskimäärin 120 %. Veden happipitoisuus Viirretjoessa on enimmäkseen hyvällä tasolla, mutta heikkenee hieman Lammasojan yhtymäkohdan alapuolella. ph-arvot ovat aavistuksen happaman puolella. Veden hygieeninen laatu vaihtelee ja heikoimmillaan joen vesi ei kelpaa uimavedeksi. Yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Viirretjoki kuuluu luokkaan välttävä. Hakija esittää jäteveden käsittelyvaatimuksiksi seuraavaa: BOD 7 10 mg O 2 /l, COD Cr 80 mg O 2 /l ja kokonaisfosfori 0,6 mg/l. Kannanotto lupahakemukseen ELY-keskus katsoo, että hakijalle voidaan myöntää ympäristölupa jätevedenpuhdistamolle ja käsitellyn jäteveden johtamiseen Lammasojaan ja edelleen Viirretjokeen nykyisessä purkupaikassa. Lammasojaa on edelleen pidettävä viemärinä. Jäteveden käsittelyvaatimukset tulisi BOD 7ATU -arvon ja COD Cr -arvon osalta määrätä hakijan esittämällä tavalla. Kokonaisfosforin osalta jäännösarvoksi tulisi asettaa 0,5 mg/l ja käsittelytehoksi hakijan esittämä 95 %. Kaikki mainitut arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mukaan lukien mahdolliset ohijuoksutukset ja häiriötilanteet viemäriverkossa ja puhdistamolla. Kokonaistypen vähentämiselle ei ole tarpeen määrätä ehdottomia rajaarvoja. Puhdistamolle tuleva ja purkuvesistöön johdettu typpipäästö on alentunut Pouttu Oy:n jätevesikuormituksen alenemisen vuoksi. Viirretjoessa Lammasojan yhtymäkohdan yläpuolella ravinteita on enemmän kuin levät pystyvät käyttämään. Viirretjoki laskee Perämereen Kokkolan yläpuolella. Kokkolan jätevedenpuhdistamolla, joka on Kannuksen puhdistamoa huomattavasti suurempi kuormittaja, ei ole voimassa olevassa luvassa typenpoistovelvoitetta. Vesistöön johdetun jäteveden ammoniumtyppipitoisuus saa olla enintään 6 mg N/l vuosikeskiarvona laskettuna. Lammasojan ja Viirretjoen happitalouden pitäminen riittävän korkealla tasolla edellyttää, että ammoniumtyppi hapetetaan puhdistamolla nitraatiksi. ELY-keskus arvioi, että lausunnossa esitetyt jäteveden käsittelyvaatimukset on mahdollisia nykyisellä puhdistamolla, eivätkä edellytä huomattavia kustannuksia vaativia tehostustoimia. Hakijan esittämät kunnostustoimet tuovat puhdistamon ajoon varmuutta ja lyhentävät häiriötilanteiden kestoa. Hakijan on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ELYkeskukselle selvitys vuoto- ja kuivatusvesien vähentämiseksi tehdyistä verkoston kunnostustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Häiriö- ja muista poikkeustilanteista on ilmoitettava ELY-keskukselle TYVI-operaattorin väli- 14

15 tyksellä. Liete on toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen luvan omaavaan laitokseen. Toiminnan käyttö-, päästö- ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtava yhdessä Lesti-, Viirret- ja Lohtajanjoen vesistöalueen muiden kuormittajien kanssa. Tarkkailuun sisältyvät virtaamaan suhteutetut vuorokauden kokoomanäytteet on otettava vähintään kerran kalenterikuukauden aikana. Himingan jätevesien johtamisesta Kannukseen on ilmoitettava ELYkeskukselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen kuin jäteveden johtaminen aloitetaan. Uusi lupahakemus on jätettävä viimeistään vuonna Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualueen kalatalousryhmä katsoo, että hakijalle voidaan myöntää lupa jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamiselle. Jätevesien vaikutukset ovat selvästi havaittavissa Lammasojassa ja Viirretjoessa ojan purkupaikan läheisyydessä. Suhteellisen pitkän etäisyyden ansiosta sekä muusta kuormituksesta johtuen eivät puhdistamotoiminnan vaikutukset ole helposti havaittavissa Viirretjoen alaosassa. Puhdistamolta tuleva päästö lisää kuitenkin omalla osuudellaan vesistöjen ravinnekuormitusta, mikä lisää rehevöitymistä ja heikentää Viirretjoen tilaa. Viiretjoen veden laatu on huono ja se rajoittaa joen heikentyneiden kalakantojen ja kalastuksen kehittämismahdollisuuksia. Kuormitusta jokeen on vähennettävä kaikilla toimialoilla parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Puhdistustekniikalla ja puhdistamon hoidolla pitää pyrkiä vähentämään rehevöitymishaittaa. Mahdollisimman suuri osuus haja-asutusalueen asutuksesta tulee pyrkiä saamaan puhdistamotoiminnan piiriin. Toiminnan vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen tulee edelleen tarkkailla kalatalousryhmän hyväksymällä tavalla. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa. Vuonna 2007 tehdyssä sähkökoekalastuksessa saatiin Viirretjoesta ahvenia ja kivisimppuja. Kalastus Viirretjoessa on vähäistä. Vuoden 2006 kalastuskyselyn vastausten mukaan Viirretjoesta saatiin ahventa, haukea, kiiskeä ja särkeä. Hauki, ahven, särki ja jonkun verran myös mateita ja nahkiaisia nousee jokeen merestä kutemaan. Aikaisemmin myös säyne, siika, taimen ja harjus ovat kuteneet joessa. Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pitää esitettyjä suunnitelmia hyväksyttävinä. Viemäriverkon kunnostaminen vapauttaa hydraulista kapasiteettia viemäriverkon laajentamiseen. Himangan jätevesien johtamisella Kannukseen mahdollistetaan jokivarren asutuksen liittäminen viemäriverkkoon. Haetut jäännöspitoisuusmaksimit ja puhdistustehot ovat oikeassa suhteessa purkuvesistöön nähden. Haja-asutuksen kuormitusta pienentämällä saadaan vähennettyä myös typpikuormitusta. Typenpoiston merkitystä 15

16 pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös typenpoiston aiheuttamat kohtuuttomat investointitarpeet saatuihin hyötyihin nähden. Viirretjoessa fosfori on minimiravinne, joten typenpoistovaatimus ei ole perusteltua. Viemäriverkon laajentuessa Viirretjoen varteen saadaan Viirretjoesta poistettua noin 300 asukkaan kuormitus, 160 kg P/a. Haetuilla lupaehdoilla 0,8 mg P/l puhdistamon kuormitus on 470 kg P/a. Vuosien perusteella fosforipäästö on ollut kg P/a. Viirretjoen kuormitus vähenee hakijan esittämillä toimilla. Aiemmin, korkeimmillakaan kuormituksilla, ei ole esiintynyt jätevedenpuhdistamon päästöihin liittyviä valituksia. Toholammin jätevesien käsittely Kannuksessa edellyttää uuden puhdistamon rakentamista. Hakijan tulee tiedottaa muutoksista hyvissä ajoin. Tulee selvittää yhteistyöhankkeita ja selvityksissä tuoda ilmi hankkeiden ekologis-taloudellinen vaikutus sekä investointien vaikutus jätevesien hintaan. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto lausuu, että saneerauksen myötä jätevesien käsittely tehostuu ja keskittää Kannuksen jätevesien käsittelyn. Purkupaikka on riittävän kaukana asutuksesta ja purkuojan jälkeen Lammasojan äärellä ei ole asutusta. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat hajut ja äänet voivat vähentää alueen asumisviihtyvyyttä. Puhdistamon sijainti on otettava huomioon asumiskäyttöön tulevien alueiden kaavoittamisessa. Puhdistamon henkilöstötilojen tulee olla asianmukaiset. Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että Lammasojan ja Viirretjoen yhtymäkohdasta alavirtaan on Viirretjoesta Kannuksen puolella 3 km ja noin 15 km Kokkolan puolella. Vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Viirretjoki kuuluu luokkaan välttävä. Ravinnepitoisuuksien perusteella joki kuuluu selvästi reheviin vesistöihin. Ympäristöhäiriöille herkimmät alueet jätevedenpuhdistamon vaikutusalueen ympäristössä ovat Maakannuskarin ja Viirretjoen suiston Natura-alue (FI ), virkistyskäytössä olevat alueet Viirretjoen suualueella ja Alaviirteenlahdella ja rannikon loma-asutus ja virkistysalueet. Yhteenvetona tarkkailun puhdistustuloksista voidaan todeta, että laitoksen toiminnassa on ollut jatkuvasti häiriöitä, jotka ovat johtaneet säännöllisesti luparajoja heikompaan puhdistustulokseen. Erityisesti ongelmia on ollut ravinteiden poistossa. Vesistöön johdettavan kuormituksen määrää pyritään vähentämään saneeraamalla vanhaa puhdistamoa ja viemäriverkostoa. Merkittäviä uudistuksia ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä. Poutun teurastustoiminnan loputtua on puhdistamolle tulevien jätevesien määrä nykytilassa jonkin verran pienentynyt. Jätevesimäärää on kuitenkin suunniteltu lisättäväksi laajentamalla viemäriverkostoa. Jätevesimäärä li- 16

17 sääntyy vuoden 2011 loppuun mennessä noin 50 % ( m 3 :iin). Myöhemmin jätevesien määrää nostaa vielä Toholammilta puhdistamolle johdettavat jätevedet. Jäteveden puhdistamon toimintaepävarmuuteen on varauduttu hakemalla lievennyksiä jäteveden puhdistustuloksen luparajoihin kokonaisfosforipitoisuuden osalta vuodesta 2012 alkaen 0,4 mg/l:sta 0,8 mg/l:aan Viirretjoki on maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen valuma- ja hajajätevesien suuresti kuormittama. Vesi on erittäin humus- ja ravinnepitoista sekä ajoittain hapanta. Pienvesistönä virtaamavaihtelut ovat suuret ja tulvajaksojen välillä alivirtaamat ovat erittäin pienet. Näistä ominaispiirteistä johtuen yhdyskuntien lisäpäästöt aiheuttavat veden laadulle ja koko purkuvesistön vesiympäristölle haittoja, jotka näkyvät jo tällä hetkellä merialueella saakka. Viirretjoen suistoalueen veneily- ja virkistyskäytölle aiheutuu jatkuvaa haittaa vesialueen rehevöityessä ja mataloituessa. Puhdistamon jätevedet aiheuttavat vahinkoa Natura alueen vesiympäristölle liiallisena rehevöitymisenä sekä vesialueen umpeenkasvuna ja liettymisenä. Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen arvioinnin tarvetta ei ole hakemuksessa pohdittu. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle on laadittu vesienhoitosuunnitelma vuoteen Viirretjoen osalta suunnitelmassa on todettu, että joen heikon ekologisen ja kemiallisen tilan takia hyvää tilaa ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä. Tavoitevuosi on Kuormituksen lisäämisen myötä tavoitteet karkaisivat kauemmas tulevaisuuteen. Lautakunta lausuu, että edellytyksiä luvan myöntämiselle hakemuksen mukaisesti ei ole, jos toiminta-alue laajenee ja jätevesien määrä lisääntyy suunnitellusti. Lupa voidaan myöntää siten, että toiminta-alue kattaa vain Kannuksen kaupungin alueelta tulevat jätevedet. Ympäristölupahakemusta tulee täydentää tekemällä harkinta luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen arvioinnin tarpeesta hankkeen vaikutuksista Maakannuskarin ja Viirretjoen suiston Natura -alueen luonnonsuojeluarvoihin. Uuden luvan tulee korvata kaikki vanhassa luvassa olevat ehdot. Lupaan tulee sisällyttää muun muassa seuraavat lupaehdot: - Puhdistamon saneerausta koskevat yksityiskohtaiset suunnitelmat tulee toimittaa Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jolle on samalla varattava mahdollisuus antaa lausunto niistä. - Voimassa olevan ympäristöluvan luparajoihin ei tule sallia lievennyksiä. Kokonaisfosforipitoisuuden luparajan tulee olla 0,3 mg/l. - Viirretjoen vesi- ja luonnonympäristöstä tulee laatia vuoden 2012 loppuun mennessä luontoselvitys, joka sisältää myös kalasto- ja kalataloudellisen selvityksen. 17

18 Muistutukset - Jätevedenpuhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu ei ole riittävää. Nykyisten kolmen näytepisteen lisäksi tulee Viirret-jokisuulle lisätä näytepiste, jolla voidaan arvioida vaikutuksia jokeen ja Alaviirteenlahdelle. - Puhdistamon käyttötarkkailutulokset tulee toimittaa neljännesvuosittain ja Lesti-, Viirret- ja Lohtajoen yhteistarkkailuohjelman vuosiraportti sekä puhdistamon tarkkailu- ja toimintaraportin vuosiyhteenveto Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. - Päätöksessä on ratkaistava YSL 44 :n mukaiset mahdolliset kalatalousvelvoitteet tai kalatalousmaksut, koska jätevedenpuhdistamon toiminta vaikuttaa merkittävästi Viirretjoen veden laatuun. Lisäksi lautakunta esittää muun muassa poikkeuksellisia tilanteita ja oleellisista muutoksista ilmoittamista koskevat vaatimukset. Alaviirteen Yhteisalueen ensisijainen vaatimus on, että jätevedet tulee määrätä johdettavaksi Lestijokeen, jossa virtaama on moninkertainen Viirretjokeen verrattuna. Toissijaisesti muistuttaja vaatii, että jos jätevesien johtaminen Viirretjokeen sallitaan, on lupaan sisällytettävä seuraavat lupaehdot: - Lupaehdoissa fosforinpitoisuudeksi tulee asettaa 0,2 mg/l. - Muistuttajalle on maksettava vuosittaista korvausta, jonka on oltava riittävä jätevesistä aiheutuvien haittojen poistamiseen. - Luvan saajan on säännöllisesti kunnostettava Viirretjokea ja Alaviirteenlahtea ja laadittava ympäristöselvitys Viirretjoen tilasta. - Huvilatonttien arvon aleneminen on korvattava koko Alaviirteenlahden alueella. Jätevesistä aiheutuu vähävetiseen Viirretjokeen kohtuutonta saastumista. Alaviirteenlahti kuuluu valtakunnalliseen luonnonsuojelualueeseen, jonka johdosta jokisuistossa ei saa ruopata. Jätevesien takia rehevöityminen nopeutuu. Näin suurille jätevesimäärille pitää löytää vähemmän vesistöä rasittava paikka. Vuodesta 1974 jatkunut jätevesien lasku Lammasojan kautta Viirretjokeen on jo merkittävästi vaurioittanut herkkää biodiversiteettiä. Hakemuksessa ei ole esitetty sellaista puhdistamoratkaisua, jolla uudet lupaehdot voitaisiin täyttää. Olemassa oleva puhdistamo ei kykene täyttämään nykyisiäkään lupaehtoja kiintoaineen ja ravinteiden osalta. Jos suunnitelma puhdistamolle lähikunnista johdettavista jätevesistä toteutuu, tulee puhdistamon puhdistuskykyä merkittävästi parantaa. Lohtajan uusjakokunta ja Lohtajan kalastajainseura ovat jättäneet yhteisen muistutuksen. Muistuttajat eivät hyväksy jätevesien johtamista Viirretjokeen ja edelleen Alaviirteenlahdelle, joka on matala ja jossa jokiveden vaikutus alueen veden laatuun on merkittävä. Viirretjoen ravinnepitoisuudet nousevat ja hygieeninen laatu huononee. Veden käyttö kasteluvetenä 18

19 estyy. Alaviirteenlahdella on runsaasti virkistyskäyttöä ja huvila-asutusta. Se on merkittävä virkistyskalastus- ja kalojen lisääntymisalue. Jätevedet on johdettava Lestijokeen, jossa on huomattavasti suurempi virtaama ja jonka laskualue mereen on syvempi. 19 HAKIJAN VASTINE 1) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunnon johdosta hakija vastaa pitävänsä hakemaansa luparajaa 0,8 mg P/l perusteltuna. 2) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kalatalousryhmän lausunnon johdosta ei hakijalla ole huomautettavaa. 3) Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon johdosta ei hakijalla ole huomautettavaa. 4) Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon lausunnon johdosta hakija toteaa, että puhdistamolle tulee verkostovesi ja kiinteistön lämmitys hoidetaan sähköllä. 5) Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon johdosta hakija esittää, ettei lausuntoa asiantuntijalausunnoista merkittävästi poikkeavana oteta huomioon miltään osin. Lausunnossa ei ole tarkasteltu puhdistamon kuormituksen pienentymistä Pouttu Oy:n teurastamotoiminnan loputtua ja sitä kautta vapautunutta puhdistamokapasiteettia eikä kokonaistarkasteluna kuormituksen vähentymistä Natura-jokena toimivasta Lestijoesta. Siirtoviemäri Himangalta Kannukseen mahdollistaa noin 200 asukkaan haja-asutusalueen jätevesikuormituksen saamisen kustannustehokkaimmin viemäriverkoston piiriin. Hajaasutuksen viemäröinnillä saadaan Viirretjoesta pois 300 asukkaan jätevesikuormitus. Puhdistamolta tuleva päästö on vajaat 10 % Viirretjoen yläosan kuormituksesta. Kesällä alivirtaama-aikaan joessa tapahtuva haihtuminen vähentää vesimäärää ja kasvillisuus käyttää ravinteet. Kuormitus painottuu sateiden yhteyteen ja etenkin rankkasateisiin, jolloin joen alaosan voimakas perunaviljely viettävine rinteineen on ollut merkittävin kuormituslähde. Tämä on havaittavissa myös joesta ja sen veden laadusta sekä suistoalueen osalta liettymisenä. Viirretjoen suisto on liitetty valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kautta Naturaan. Jokisuun väylä sivuaa Natura-aluetta. Kunnottomien välinen salmi on rantayleiskaavassa luonnonsuojelualuetta, jossa luonnontilaa muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kunnottomien välisessä salmessa on tavattu uhanalaisista lajeista pilkkasiipi ja punajal-

20 kaviklo. Muita lajeja ovat mustakurkku-uikku, tukkakoskelo, rantasipi, kuovi, tukkasotka, isokoskelo ja meriharakka. Pirttikunnottoman ja Lehtikunnottoman välinen salmi on liki umpeenkasvanut niittyalue. Puhdistetuilla jätevesillä ei ole suhteellisen pitkän etäisyyden ja muun kuormituksen vuoksi havaittavaa vaikutusta jokisuulla. Ne eivät aiheuta suualueen liettymistä eivätkä heikennä linnustonsuojelun kannalta luontoarvoja. Lupaehtoja koskevien vaatimusten osalta hakija toteaa muun muassa seuraavaa: Saneeraussuunnitelma toimitetaan paikallis- ja aluehallintoviranomaisille, ja toimittaminen myös lausunnon antajalle olisi kohtuutonta. Fosforipitoisuuden luparajavaatimus 0,3 mg/l on perusteeton ja kohtuuton. Luontoselvityksen laatiminen 10 %:n yläosan kuormitusosuudella on kohtuuton vaatimus. Viirretjoen yleistilan selvilläolovelvollisuus on lausunnon antajalla. Jätevedenpuhdistamolla on valmiussuunnitelma. Tarkkailua koskevien vaatimusten osalta hakija lausuu, että näytteenotto tehdään aluehallintoviranomaisen hyväksymän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Lisätarkkailupisteiden asettaminen on kohtuutonta. Luvan hakija on mukana kalatalouden yhteistarkkailussa. Hakija pitää kalatalousmaksun asettamista kohtuuttomana. 6) Muistutuksen 1 osalta hakija lausuu, että muistuttajalla ei ole kokonaisnäkemystä Viirretjoen kuormituksesta. Muistuttajan ensisijainen vaatimus on kohtuuton. Muistuttajan toissijaisesti esittämät vaatimukset ovat kohtuuttomia ja ne tulee siten jättää huomioon ottamatta. Hakijan päästöosuus on alle 10 % kokonaiskuormituksesta. Korvausperusteet liittyvät perunaviljelmiltä lähteviin eroosio- ja ravinnekuormituksiin, joten hakijan osalta korvausperusteet on aiheettomina hylättävä. Hakijan mukaan Viirretjoen kuormitus on yläosan jätevesikuormituksen osalta pienentymässä, joten näillä toimin huvilatonttien arvonalennuksille ei ole perusteita. 7) Muistutusten 2 ja 3 osalta hakija lausuu, että muistuttajilla ei ole kokonaisnäkemystä Viirretjoen kuormituksesta. Muistuttajien vaatimus on kohtuuton ja tulee jättää ottamatta huomioon. 20 LAUSUNTO Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta lausuntoa hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksista vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen sekä Maakannuskarinlahden ja Viirretjoen suiston Natura-alueeseen.

21 21 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue täydentää hakemuksen johdosta aiemmin antamaansa lausuntoa seuraavasti: Hakija esittää jäteveden käsittelyvaatimuksiksi seuraavaa: BOD 7 10 mg O 2 /l, COD Cr 80 mg O 2 /l ja kokonaisfosfori 0,6 mg/l. Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus on vesienhoitoa edistävä toimenpide. Jätevedenpuhdistamon lisäämä ravinnepäästö tulee kuitenkin todennäköisesti vaikeuttamaan Viirretjoen hyvän ekologisen tilan saavuttamista veden laadun osalta. Viirretjoki on luokiteltu huonoon ekologiseen tilaan lähinnä huonon veden laadun, mutta myös tyydyttävän pohjaeläinluokan kannalta. Virretjoen suurin vesienhoitohaaste on kuitenkin veden alhainen minimi-ph ja korkea metallipitoisuus happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta johtuvista syistä. Viirretjoki laskee noin 25 km:n päässä laitoksen purkukohdasta merenlahteen Natura alueen (Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto, FI ) lounaispuolella. Hakemuksessa ei ole selvitetty jokivesien leviämistä merialueella eikä pohdittu jätevedenpuhdistamon Viirretjoen suulla lisäämän kuormituksen mahdollisia vaikutuksia merenlahteen ja Natura alueeseen. Jokisuulla tehtyjen ruoppausten vuoksi on luultavaa, että jokivesien vaikutus ulottuu vain Natura-alueen länsiosiin. Natura-alueen valinnan perusteena on paljolti ollut alueen merkitys linnuston pesimäalueena, jota linnut suosivat juuri sen rehevän kasvillisuuden vuoksi. Sen vuoksi kaukana joen yläjuoksulla sijaitsevan jätevedenpuhdistamon aiheuttama ravinnepäästö, joka lupaehtojen kiristyessä pienenee, ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueen luonnonarvoja. HAKIJAN VASTINE Hakija ei ole jättänyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunnon johdosta vastinetta. MERKINTÄ Asiaa ratkaistaessa on ollut esillä Kannuksen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus asiakirjat (päätös nro 13/2006/1 sekä ympäristöluvan muutoshakemusasiakirjat (päätös nro ).

22 22 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luvan myöntäminen Lupamääräykset Aluehallintovirasto myöntää Kannuksen vesiosuuskunnalle ympäristöluvan Kannuksen kaupungissa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Lupa koskee hakemusten mukaisten Kannuksen kunnan ja Himangan talous- ja teollisuusjätevesien sekä sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyä ja käsitellyn jäteveden johtamista nykyiselle purkupaikalle avo-ojaa pitkin Lammasojaan ja edelleen Viirretjokeen. Puhdistamon ja Lammasojan välinen avo-oja ja Lammasoja kyseisen avoojan yhtymäkohdasta Viirretjokeen asti määrätään viemäriksi jäteveden johtamisen lopettamiseen asti. Jätevesien käsittely ja päästöt vesistöön 1) Jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti vähintään hakemuksessa esitettyä vastaavalla tavalla siten, että saavutetaan lupamääräyksen 2 mukaiset raja-arvot täyttävä puhdistustulos. Puhdistamon asukasvastineluku on avl. 2) Puhdistamon puhdistustuloksen on täytettävä seuraavat raja-arvot vuoden 2012 loppuun asti: Päästösuure Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäispoistoteho, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 0,8 95 Vuoden 2013 alusta lähtien on puhdistamon puhdistustuloksen täytettävä seuraavat raja-arvot: Päästösuure Enimmäispitoisuus, mg/l Vähimmäispoistoteho, % BOD 7ATU, O COD Cr, O Fosfori, P 0,4 95 Kiintoaine - 95 Typpi, N Ammoniumtyppi - 6 Kaikki edellä tässä lupamääräyksessä esitetyt arvot lasketaan ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä häiriö- ja poikkeustilanteet mukaan lukien kokonaistypen ja ammoniumtypen osalta vuosikeskiarvona ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvona

23 Ammoniumtypen poistoteho lasketaan nitrifiointiasteena puhdistamolle tulevan jäteveden kokonaistypen ja vesistöön johdettavan jäteveden ammoniumtypen arvoista. Puhdistamolle tuleva jätevesi on puhdistettava lisäksi siten, että toiminnassa täytetään yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 888/2006 liitteen taulukkojen 1 ja 2 mukaiset käsittelyn vähimmäisvaatimukset pitoisuuden ja puhdistustehon osalta määritettynä siten kuin asetuksessa ja tämän päätöksen tarkkailumääräyksissä on edellytetty. Vesistöön johdettava jätevesi ei saa sisältää valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 1 A) -kohdassa tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia aineita eikä liitteen 1 B) -kohdassa tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät mainitussa kohdassa tarkoitetut rajaarvot. Jos jätevesissä on liitteen 1 A) mukaisia aineita, toiminnanharjoittajan on osoitettava, että jätevesi sisältää niin vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista ainetta, ettei sen päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 3) Jos jäteveden johtamista nykyiselle purkualueelle ei lopeteta vuoden 2013 alkuun mennessä, on luvan saajan toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mennessä lupamääräyksen 2) edellyttämää mennessä toteutettavaa jätevesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä selvitys puhdistamon mitoituksen riittävyydestä. Päästöt ilmaan, haju ja melu 4) Toiminta on, jätevesien ja lietteiden vastaanotto ja puhdistamolietteiden kuljetukset sekä toimintaan liittyvä muu liikenne mukaan lukien, toteutettava siten, että ilmaan ei aiheudu kohtuuttomia haju-, pöly- ja muita päästöjä. 5) Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ympäristön häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä klo ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). Puhdistamon ja viemäriverkoston käyttö ja hoito 6) Puhdistamolle on pyrittävä johtamaan kaikki sellaiset puhdistamon piirissä olevilla viemäröintialueilla muodostuvat jätevedet, joiden käsittely puhdistamossa on ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. 7) Puhdistamolla on oltava ammattitaitoinen hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot ovat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa. 23

24 24 Viemäriverkostot ja niiden kunnostus 8) Viemäriverkostoja on kunnostettava ja kunnossapidettävä sekä uudet siirto- ja muut viemärit on sijoitettava ja rakennettava siten, että vuotovesien sekä hule- ja muiden kuivatusvesien joutuminen jätevesiviemäreihin on mahdollisimman vähäistä, sekä siten, että viemäröinnistä pumppaamot mukaan lukien ei aiheudu pinta- ja pohjaveden pilaantumista eikä muutakaan vältettävissä olevaa haittaa. Luvan saajan on laadittava vuoden 2012 loppuun mennessä selvitys viemäriverkoston kunnosta ja kunnostamisen aikataulusta sekä toimitettava vuosittain Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys edellisen vuoden aikana toteutetuista puhdistamon piirissä olevien viemäriverkostojen kunnostustoimenpiteistä ja vuotovesien sekä hule- ja muiden kuivatusvesien määrän muutoksista. 9) Puhdistamon piirissä olevien viemäriverkostojen ohijuoksutus- ja ylivuotokohdista tapahtuvia päästöjä on seurattava vähintään sellaisin laittein, jotka rekisteröivät ohijuoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti, tai muulla tavoin siten, että päästöjen määrä voidaan selvittää riittävän luotettavasti. Poikkeavat jätevedet 10) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverkostoihin ja puhdistamolle johdettavien tai muulla tavoin toimitettavien teollisuusjätevesien ja muiden talousjätevedestä olennaisesti poikkeavien jätevesien ja lietteiden haitallisuutta vähennetään riittävästi asianmukaisten esikäsittely-, tasaus- tai muiden toimenpiteiden avulla ja asianomaisia sopimuksia ja määräyksiä noudattaen. Talousjätevedestä poikkeavien jätevesien ja lietteiden johtamisessa viemäriverkostoihin ja toimittamisessa puhdistamolle on otettava huomioon ympäristönsuojeluasetuksen 3 ja 36 :n (muutettu 889/2006) sekä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) määräykset. Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä talousjätevedestä poikkeavien teollisuus- ja muiden jätevesien laadusta, määrästä ja esikäsittelytoimenpiteistä. Näitä koskevat tiedot ja jäljennökset liittymissopimuksista on pyydettäessä toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Puhdistamoliete ja muut toiminnassa syntyvät jätteet 11) Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ja ettei vaikeuteta jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimi-

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2007 ASIA Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon tehostamista koskevien määräaikojen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä 3.2.2014 Viite 1510001684 HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 92/2013/1

PÄÄTÖS. Nro 92/2013/1 PÄÄTÖS Nro 92/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan jätevedenkäsittelyn tehostamiselle

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Nro 115/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Nro 115/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Ullavan jätevedenpuhdistamo, Kokkola Liikelaitos Kokkolan Vesi PL 43 67101

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi

Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Alajärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 31/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/466/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2012 ASIA HAKIJA Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ja kompostikentän ympäristöluvan

Lisätiedot

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 ASIA Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen Sappeen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012

Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 222/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/448/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA HAKIJA Akaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Lisätiedot

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen, Hämeenlinna.

Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen, Hämeenlinna. Etelä-Suomi Päätös Nro 99/2010/2 Dnro ESAVI/13/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2010 ASIA Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan nro 35/2005/1 (21.9.2005) muuttaminen,

Lisätiedot

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten 1 ja 2 mukaisten määräaikojen pidentäminen, Kuopio

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten 1 ja 2 mukaisten määräaikojen pidentäminen, Kuopio Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 99/2012/1 Dnro ISAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2012 ASIA Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten 1 ja 2 mukaisten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa Asiassa. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2007. Diaarinumero ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa Asiassa. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2007. Diaarinumero ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

KÄSITTELY. Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL. Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 30.5.

KÄSITTELY. Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL. Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 30.5. JÄTEVESIEN KÄSITTELY Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus, RIL Ylitarkastaja Ari Kangas, UUS Helsinki 22.5.2008 1 Jätevesien käsittely Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Nokia

PÄÄTÖS. Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Nokia PÄÄTÖS Nro 41/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/1987/2015 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2016 ASIA HAKIJA Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Nokia Nokian

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 a)

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 a) Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 84/2011/1 Dnro ESAVI/684/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2011 ASIA Forssan Kaikulan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa nro 13/2005/1 määrätylle jäteveden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski PÄÄTÖS Nro 128/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle

Lisätiedot

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJA Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lohja. Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Päätös PIRELY/9/07.04/2011 6.3.2012 Julkinen Nokian kaupunki PL 2 37100 Nokia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA Nokian kaupunki hakee ympäristölupaa Nokian yhteispuhdistamolle,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013

PÄÄTÖS. Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 PÄÄTÖS Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ilmajoki

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nrot 66/2004/1 67/2004/1 Helsinki 68/2004/1 LSY-2003-Y-414 LSY-2004-Y-35 LSY-2004-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nrot 66/2004/1 67/2004/1 Helsinki 68/2004/1 LSY-2003-Y-414 LSY-2004-Y-35 LSY-2004-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO LUPAPÄÄTÖS Nrot 66/2004/1 67/2004/1 Helsinki 68/2004/1 Dnrot LSY-2003-Y-414 LSY-2004-Y-35 LSY-2004-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2004 ASIAT 1) Klaukkalan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi.

Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. Päätös Etelä-Suomi Nro 83/2010/2 Dnro ESAVI/259/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. HAKIJA Siikaranta-säätiö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 ASIA Alavuden kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Alavus LUVAN

Lisätiedot

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Lappeenrannan jätevesiratkaisu YVA 2006 > lupahakemus ISY:lle 12/2006: Hyväristönmäki-Rakkolanjoki > ISY 11/2007 > VHO 11/2009 > KHO 1/2011 > lupahakemus

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Nro 126/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/476/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2011

Nro 126/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/476/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 126/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/476/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2011 ASIA HAKIJA Urjalan kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan laajentamista ja lietteen

Lisätiedot

Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus

Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus MÄNTSÄLÄN VESI Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.11.2013 P21707P001 Selvitys 1 (29) Kamppi Kari 5.11.2013 Sisällysluettelo Liitteet... 2 1 Selvityksen

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

Nro 28/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2012

Nro 28/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 28/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2012 ASIA HAKIJA Ikaalisten kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamishakemus,

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)

Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 11.12.2001 3 Ymp 9720-2001 (232) Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)

Lisätiedot

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus?

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi-hajajätevesiseminaari 23.01.2013 Helsinki Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen Suomen rakentamismääräyskokoelma osa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Saarilammen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Saarijärven kaupungin Saarilammen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa PÄÄTÖS Nro 13/05/1 Dnro ISY-2004-Y-104 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2005 LUVAN HAKIJA Saarijärven kaupunki Osoite: PL 13, 43101 Saarijärvi Puhelin: (014) 4598 208 ASIA Saarijärven kaupungin Saarilammen

Lisätiedot

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Kirsti Lahti KUVES 40 vuotta Heureka 26.5.2016 1 Vantaanjoen vesistön eri osien soveltuvuus talousveden

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

PÄÄTÖS. Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, PÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/176/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2014 ASIA HAKIJA Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kauhava

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 47/2014/2 Dnro ESAVI/128/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA Kulloon ABC-liikennemyymälän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Lappeenranta.

Päätös. Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Lappeenranta. Päätös Etelä-Suomi Nro 185/2012/1 Dnro ESAVI/740/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2012 ASIA Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Lappeenranta.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari.

Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari. PÄÄTÖS Nro 48/08/1 Dnro ISY-2006-Y-164 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2008 HAKIJA Viitasaaren kaupunki ASIA Mustasuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Viitasaari. ASIAN VIREILLETULO JA LUVAN HAKEMISEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Vimpelin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

PÄÄTÖS. Vimpelin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, PÄÄTÖS Nro 216/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/146/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA HAKIJA Vimpelin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Vimpeli

Lisätiedot

LESTIJOEN YHTEISTARKKAILU V. 2012

LESTIJOEN YHTEISTARKKAILU V. 2012 LESTIJOEN YHTEISTARKKAILU 2012 16WWE1992 27.5.2013 LESTIJOEN YHTEISTARKKAILU V. 2012 VESISTÖTARKKAILU LUONNOS Lestijoen yhteistarkkailun vesistötarkkailu vuonna 2012 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 VESISTÖALUEIDEN

Lisätiedot