HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä Viite HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

2 HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA-HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Riikka Johansson, Niko Rissanen Niko Rissanen Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T

3 HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, VASTINE YMPÄRISTÖLUPA-HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA SISÄLTÖ 1. Vastinepyyntö 1 2. Kyminkatu 84, Heinola (rek.nro ) 1 3. Hämeen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, ympäristönsuojeluyksikkö 2 4. Asunto Oy Vuorikatu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydensuojelun kuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus 3 6. Hämeen ELY-keskus, kalatalousryhmä 3 7. Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta 3 LÄHTEET 5 LIITTEET Liite 1 Kuntalaisaloite / Allan Metsähuone ja ote Heinolan kaupungin teknisen lautakunnan pöytäkirjasta koskien em. kuntalaisaloitetta.

4 1 1. VASTINEPYYNTÖ Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on kirjeellään (ESAVI/70/04.08/2013) varannut Heinolan kaupungille tilaisuuden antaa vastineen Heinolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan jatkohakemukseen tulleisiin seuraaviin lausuntoihin ja muistutuksiin: 1) Kyminkatu 84, Heinola (rek.nro ) 2) Hämeen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, ympäristönsuojeluyksikkö 3) Asunto Oy Vuorikatu 18 4) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydensuojelun kuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus 5) Hämeen ELY-keskus, kalatalousryhmä 6) Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Lisäksi tuli tiedot, että seuraavat tahot eivät anna asiasta lausuntoa: - Kouvolan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojelu Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena - Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 2. KYMINKATU 84, HEINOLA (REK.NRO ) Kyminkatu 84, Heinola antaman muistutuksen mukaan 1. jätevedenpuhdistamo alentaa asuinalueen kiinteistöjen arvoa ja ympäristön virkistysarvoa 2. lietteen ajaminen kuorma-autoilla Lahteen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä sekä paikallista meluhaittaa 3. puhdistamo käy maksimikapasiteetilla jätevesien lisääntyessä 4. puhdistamo pitää siirtää uuteen paikkaan Puhdistamo on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1976 alkaen ja hajuhaittoja aiemmin aiheuttanut puhdistamolietteen kompostointi puhdistamon yhteydessä on loppunut Heinolan kaupunki on ollut mukana valmistuneessa Päijät-Hämeen maakunnan vesihuollon yleissuunnitelmassa (AIRIX Ympäristö Oy). Suunnitelmassa on tarkasteltu Heinolan jätevedenpuhdistamoon liittyen eri vaihtoehtoja, joissa naapurikuntien, Hartolan ja Sysmän jätevedet johdettaisiin nykyiseen puhdistamoon, sekä pidemmällä aikavälillä (2030) myös Asikkalan ja Padasjoen jätevedet johdettaisiin Heinolaan, jolloin rakennettaisiin uusi jätevedenpuhdistamo Heinolaan. Suunnittelutyöryhmän valitsemaksi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ja suunnitelman valmistumisen jälkeen tehtyjen kuntapäätöksien mukaiseksi jäi vaihtoehto, jossa vain Heinolan viemäröidyt jätevedet käsitellään nykyisessä saneerattavassa puhdistamossa. Puhdistamon siirtäminen alueen tason nostamiseksi olisi erittäin kallis ratkaisu, eikä jätevedenpuhdistamon sijoittaminen uuteen paikkaan ole ongelmatonta. Heinolan kaupunki on saneerannut nykyistä puhdistamoa viimeksi vuonna 2012, jolloin sen kapasiteetti on riittävä ennustettujen jätevesien käsittelemiseen. Viitaten lupahakemukseen ja sen kohtiin 7. Ympäristökuormitus ja vaikutukset, 11. Haitat ja niiden korvaaminen sekä 12. Oikeudelliset edellytykset, hakija katsoo, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

5 2 3. HÄMEEN ELY-KESKUS, YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT VASTUUALUE, YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Hämeen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön antaman lausunnon mukaan 1. Kokonaistypenpoistovaatimusta tulee korjata siten, että se täyttää valtioneuvoston asetuksen 888/2006 liitteen taulukon 2 ehdot eli kokonaistypen poistotehon tulee olla vuosikeskiarvona 70 % tai vaihtoehtoisesti jokaisen käsitellyn jäteveden näytteen kokonaistyppipitoisuus saa olla enintään 20 mg/l, kun veden lämpötila puhdistamon prosessissa on vähintään 12 C. 2. Vuotovesiselvityksen perusteella laadittava viemäriverkoston saneeraussuunnitelma sekä säännölliset saneeraukset ja sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi ovat tarpeen vuotovesien ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 3. Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma tulee päivittää ja toimittaa Hämeen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Tällöin voidaan tarkistaa, että se vastaa ympäristöhallinnon ohjetta Yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi hyvien menettelytapojen kuvaus ( ) ja on täydennetty vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden osalta tekeillä olevan selvityksen tulosten pohjalta soveltuvin ja tarpeellisin osin. 4. Puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailua tulee suorittaa jatkossakin osana Ruotsalainen- Konnivesi yhteistarkkailua. 5. Koska hajuhaittoja aiemmin aiheuttanut puhdistamolietteen kompostointi on loppunut, eikä itse puhdistamosta aiheudu merkittäviä hajuhaittoja ympäristössä, ei hajupäästöjä eikä hajuvaikutuksia ole tarpeen tarkkailla. 6. Jätevedenpuhdistamolle ja jätevesiverkostolle tulisi laatia riskinhallintasuunnitelma. Hakijalla ei ole huomautettavaa näiltä osin. 4. ASUNTO OY VUORIKATU 18 Asunto Oy Vuorikatu 18 antaman muistutuksen mukaan hajuhaittoja ei ole saatu poistetuksi ja ne haittaavat asuinympäristön viihtyvyyttä. Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon tai vesihuoltolaitokselle ei ole tullut viime vuosina valituksia hajuhaitoista. Vuonna 2011 on tehty kuntalaisaloite puhdistamon siirtämisestä toiseen paikkaan perustellen aloitetta mm. sillä, että puhdistamo haisee ajoittain edelleen. Kuntalaisaloite on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa Kuntalaisaloite ja sen käsittely teknisessä lautakunnassa on tämän vastineen liitteenä 1. Asunto Oy Vuorikatu 18 ei ole tehnyt valituksia hajuhaitoista viimeisimmän lupakauden aikana. Lupahakemukseen kohtaan 7.1. Päästöt ja vaikutuksen maaperään, pohjaveteen, ilmaan, melu ja tärinä viitaten hakija katsoo, että, hajuhaittoja aiemmin aiheuttanut puhdistamolietteen kompostointi puhdistamon yhteydessä on loppunut, eikä puhdistamon toiminta aiheuta merkittävää hajua ympäristöön.

6 3 5. PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ, YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydensuojelun kuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen antaman lausunnon mukaan 1. Ajoittaisia hajuhaittoja aiheuttanut lietteen kompostointitoiminta on loppunut vuonna Puhdistamon kapasiteetti on riittävä, eikä ohijuoksutuksia ole tarvinnut tehdä. 3. Veden hygieeninen laatu purkuvesistön seurantapisteissä on ollut erinomainen. 4. Hakija on esittänyt puhdistamon tarkkailuohjelmaa täydennettäväksi siten, että siihen lisätään vesiympäristölle vaarallisten aineiden tarkkailu. 5. Lupahakemuksen perusteella ei ole oletettavissa, että toiminnasta hakemuksen mukaisesti toteutettuna aiheutuisi terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Heinolan kaupungin hakemukseen puhdistamon lupamääräysten tarkistamisesta. Hakijalla ei ole huomautettavaa näiltä osin. 6. HÄMEEN ELY-KESKUS, KALATALOUSRYHMÄ Hämeen ELY-keskuksen kalatalousryhmä katsoo lausunnossaan, että lupa voidaan myöntää seuraavin edellytyksin: 1. Fosforin kuormitusarvoksi määritetään enintään 0,3 mg/l 2. Jätevesien vaikutuksia kala- ja rapukantoihin sekä kalastukseen ja ravustukseen tulee tarkkailla yhteistarkkailuna Hämeen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Uusi tarkkailuohjelma tulee toimittaa hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa luvan saatua lainvoiman. 3. Luvan saajan on maksettava kalatalousmaksua 650 vuodessa Hämeen ELY-keskukselle vuodesta 2014 alkaen. Hakijalla ei ole huomautettavaa näiltä osin. 7. HEINOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAU- TAKUNTA Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan antaman lausunnon mukaan: 1. Jätevedenpuhdistamosta ei ole tullut valituksia ympäristötoimistoon enää viime vuosina, mikä kertoo merkittävästä hajuhaittojen vähenemisestä lupakaudella. 2. Hakijan esittämää puhdistustasoa pidetään riittävänä, mutta puhdistamon toimintavarmuutta pitäisi pystyä edelleen parantamaan. Ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää tärkeänä, että hakijan esittämille vuotovesiselvityksen pohjalta tehtäville saneeraustoimenpiteille asetettaisiin myös aikataululliset tavoitteet. Tämä voidaan toteuttaa ympäristöluvassa esimerkiksi siten, että määrätään toiminnanharjoittaja määräpäivään mennessä toimittamaan esitys saneeraustoimenpiteistä ja niiden toteuttamisaikatauluista hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle. 3. Kuusakoski Oy:n Rajavuoren kaatopaikan suotovesien johtaminen Heinolan kaupungin puhdistamolle tulisi ratkaista erillisenä asiana, kun tarvittavat tiedot vesien koostumuksesta ja niiden johtamisen vaatimista investoinneista jätevedenpuhdistamolla on selvitetty. Hakijalla ei ole huomautettavaa näiltä osin.

7 4 Lahdessa 7. päivänä tammikuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Niko Rissanen johtava asiantuntija Riikka Johansson projektipäällikkö

8 5 LÄHTEET Ramboll Finland Oy , Heinolan kaupunki, Heinolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus Heinolan kaupunki, vesihuoltolaitoksen ja ympäristötoimen henkilökunta/tiedot Asunto Oy Vuorikatu 18:n isännöitsijä Arne Ahlberg ja hallituksen puheenjohtaja Eino Leppäkorpi (puhelinkeskustelut ) AIRIX Ympäristö Oy , Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakunnan vesihuollon yleissuunnitelma

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2012/1 Dnro ISAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Varkaus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot