Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut?"

Transkriptio

1 Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Mitä kansallinen arkisto tarkoittaa hoivatalon arjessa? Hoivapalvelut uuteen aikaan, workshp4, Kajaani Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, Tieto-osasto/Oper, THL

2 Miten? Mitä? Miksi? OPER-yksikkö 2

3 Toimintaympäristön haasteet Kansalainen Väestö ikääntyy Lääkkeiden ja hoitomenetelmien kustannukset nousee Henkilöstön saatavuus SOTE-palveluiden tuottaminen Julkisen ja yksityisen yhteistoiminta Järjestämis- ja rahoitusmallit Kuntakentän muutos EU -kehitys Potilaan liikkuvuusdirektiivi EU-vaatimukset tietojärjestelmien yhteensopivuudelle OPER-yksikkö 3

4 Tavoitetila TOIMINTA A. Lehmuskoski TIETO Yhtenäinen palvelujäsennys Yhtenäiset toimintaprosessit Ohjeistetut kirjaamiskäytännöt Asiakirjojen tekninen yhtenäisyys Yhteisesti sovitut standardit Tiedonjaon tekniset ratkaisut Kansallinen käsitteistö Kansallinen tietomalli Yhtenäiset tietorakenteet Yhteentoimivat ohjelmistot Kansallinen sähköinen arkisto Tiedon saatavuuden hallinta TEKNOLOGIA JÄRJESTELMÄ OPER-yksikkö 4

5 Ihmiset Organisatorinen viitekehys Toimijat Prosessit Tiedot Tietojärjestelmät Teknologiat Teknologinen viitekehys OPER-yksikkö 5

6 Miten? Mitä? Miksi? OPER-yksikkö 6

7 Kohti kansallista tietojärjestelmäkokonaisuutta SADe Oma hoito palvelukokonaisuus Hyvinvointipalvelujen suunnittelu pk OPER KanSa palvelut Sosiaalialan tietoteknologiahanke OPER 2012 Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Kansalainen Asukas Ammattilainen KanTa palvelut eresepti earkisto ekatselu Tiedonhallintapalvelu OPER OPER-yksikkö 7

8 IHE epsos NCP KanTa-viestinvälitys IHE XDS-I Omakanta Katselu KanTa-palvelut Kansalaiset (> ) Yli 18v eresepti Lokit Uusimiset Lääkemääräykset Toimitukset Apteekit (~800) Potilastiedon arkisto Kuvantaminen Lokit Vanhat asiakirjat SHP:t (20) Perus-TH (192) Yksityiset palveluntuottajat (4000) epsos yhteyspisteet (1-3) * Pohjoismaat Ammattilaiskäyttöliittymät Kuvailutiedot Tiedonhallintapalvelu Diagnoosit Toimenpiteet Potilaskertomus Suostumuksenhallinta ja tahdonilmaisut Elinluovutustahto Rokotukset Labrat Hoitotahto RTG-lausunnot Fysiol. mittaukset Riskit Lääkitys Terv. ja hoitosuunn. Suostumus ja kiellot Tekniset standardit Muut kansalliset palvelut Koodistopalvelu Koodistot ja terminologiat Terveydenhuollon ammattilaisten rekisteri HL7 V3: CDA R2 taso 3 ja Medical Records IHE IT-I profiilit Lomakerakenteet W3C XML DSig Varmennepalvelut WS Addressing, WS-I SOTE-organisaatiorekisteri TLS, X.509 Lääketietokanta Apteekkirekisteri THL/OPER 8

9 Sähköisen lääkemääräyksen käyttö toteutunut 100% julkisessa terveydenhuollossa Käyttöasteiden keskiarvo (%) alueittain 5/2014 Pohjois-Suomi Lappi 85 % Länsi-Pohja: 84 % Pohjois-Pohjanmaa: 87 % Kainuu: 94 % Keski-Pohjanmaa: 88 % Väli-Suomi Etelä-Pohjanmaa: 95 % Pirkanmaa: 90 % Kanta-Häme: 86 % Päijät-Häme: 91 % Lounais- ja Länsi-Suomi Vaasan seutu: 83 % Satakunta: 96 % Varsinais-Suomi: 96 % Keskiarvojen ka 91% Käyttöaste (%) = 100 * (n/n), jossa n = sähköisten lääkemääräysten lkm N = kaikki potilastietojärjestelmiin kirjattujen lääkemääräysten lkm (Laskennassa ovat mukana ensimmäisen kerran kirjoitetut ja uudistetut sähköiset lääkemääräykset) Keski- ja Itä-Suomi Keski-Suomi : 97 % Pohjois-Savo: 88 % Etelä-Savo: 85 % Itä-Savo: 94 % Pohjois-Karjala: 95 % Lähde: STM Sairaanhoidon erityisvastuualueet, sairaanhoitopiirit ja keskussairaalat Etelä-Suomi Etelä-Karjala: 96 % Kymenlaakso: 89 % Helsinki-Uusimaa: 92 % 9

10 Potilastiedon arkiston käyttöönotto kunnallisessa terveydenhuollossa (suunnitelma ) Arkiston käyttöönoton edistyminen 6/ liittyjää yhteensä Liittyneet yhteensä THL OPER

11 Kokonaisarkkitehtuurityö sosiaalihuollossa Kenelle? Palveluja antavien organisaatioiden tietohallinnon ja toiminnan ammattilaisille Asiakastietojärjestelmien käyttäjille ja kehittäjille Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjille ja kehittäjille Miksi? Palvelujen ja toiminnan kehittämisen tueksi Tietojärjestelmien yhteen toimivuuden edistämiseksi Sosiaalihuollon toimintaympäristön näkyvyyden ja tunnettavuuden edistämiseksi Avuksi lainmukaisuuden varmistamisessa tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksissa Mitä? Toimintaympäristön kuvaaminen: toimintaprosessit, sidosryhmät ja roolit Informaatioympäristön kuvaaminen: päätietoryhmät, tietovirtakuvaukset ja tietovarannot Järjestelmäympäristön kuvaaminen: tietojärjestelmäpalvelut, tiedonhallinnan tukiprosessit ja tietojärjestelmäkartta OPER -yksikkö 11

12 Arkkitehtuuria ohjaavat tai siinä huomioitava lainsäädäntö LUONNOS!! Maarit Laaksonen / OPER 12

13 Lähtökohdat SOKKA eli sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri valmistui osana Tikesos-hanketta vuonna 2011 SOKKA yleiskuvaus, linjaukset ja kuvaukset SOKKA hallintamalli ja kehittämispolku SOKKA dokumentaatio löytyy Aineistot Kokonaisarkkitehtuuri SOKKA kuvaukset löytyvät prosessipankki.qpr.com sivustolta SOKKA tuotokset päivitetään ja liitetään osaksi SoTe KA:ta vuonna osana Kansa KA-projektia OPER-yksikkö 13

14 Ajankohtaisimmat STM:n on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 1. Viimeistellä hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 2. Laatia luonnos hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin (159/2007) sekä muihin siihen liittyviin lakeihin. Hallituksen esityksellä mahdollistetaan sosiaalihuollon kansallisen sähköisen asiakasasiakirja-arkiston perustaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen yhteinen hyödyntäminen. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista lausunnoilla kesällä 2014, tavoitteena saada esitys valmiiksi syyskuussa OPER -yksikkö 14

15 Asiakastiedon käsittelyn yhdenmukaistaminen sosiaalipalvelujen luokituksen avulla Asiakastiedon käsittelyn yhdenmukaistamisen keskiössä on sosiaalipalvelujen luokitus Kansallisen tietovarannon käyttö edellyttää yhtenäiset: Asiakastiedon ryhmittelyn periaatteet Asiakastietojen tallennus yhteiseen tietovarantoon ja tiedon haku sieltä edellyttää loogista ryhmittelytapaa Sosiaalihuollon henkilörekisterien muodostamisen periaatteet Käyttötarkoituksensa perusteella yhteenkuuluvat henkilötiedot tallennetaan samaan rekisteriin Asiakastiedon käytön perusteet (käyttöoikeudet) Työntekijällä on oikeus saada tarvittavat tiedot asiakkaan asian hoitamiseksi tehtävän sallimissa rajoissa OPER-yksikkö 15

16 Sosiaalihuollon lainsäädäntö SOSIAALI- HUOLTO- LAKI SOSIAALI- HUOLLON ASIAKAS- LAKI LAKI LAPSEKSI- OTTAMI- SESTA ISYYSLAKI KEHITYS- VAMMALAKI VAMMAIS- PALVELU- LAKI LAKI LAPSEN ELATUK- SESTA LAKI LAPSEN HUOLLOSTA JA TAP. OIKEUD. LASTEN- SUOJELU- LAKI IKÄLAKI LAKI KOTOUTU- MISEN EDISTÄMI- SESTÄ LAKI OMAIS- HOIDON TUESTA AVIOLIITTO- LAKI PÄIHDE- HUOLTO- LAKI LAKI SOSI- AALISESTA LUOTO- TUKSESTA LAKI TOIMEEN- TULO- TUESTA LAKI KUNTOUT- TAVASTA TYÖTOIMIN- NASTA OPISKELU- JA OPPILAS- HUOLTOLAKI Maarit Laaksonen / OPER 16

17 Palvelutehtävät perustuvat lainsäädäntöön SOSIAALI- HUOLTO- LAIN MUK. PALVELUT SOSIAALI- ASIAMIES- TOIMINTA ADOPTIO- NEUVONTA ISYYDEN SELVITTÄ- MINEN KEHITYS- VAMMAIS- TEN ERITYIS- HUOLTO VAMMAIS- PALVELUT LAPSEN ELATUS- AVUN VAH- VISTAM. LAPSEN HUOLLON JA TAP.OIK. TURVAAM. LASTEN- SUOJELU IKÄÄÄNTY- NEIDEN PALVELUT KOTOUT- TAMINEN OMAISHOI- DON TUKI PERHE- PUOLISON ASIOIDEN ELATUS- SOVIT- AVUN TELU VAHVIST. PÄIHDE- HUOLTO SOSIAALI- NEN LUO- TOTUS TOIMEEN- TULOTUKI TYÖLLIS- TYMISEN TUKEMI- NEN KOULUN SOSIAALI- TYÖ Maarit Laaksonen / OPER 17

18 Palvelutehtävät LUONNOS!! Maarit Laaksonen / OPER 18

19 Valtakunnallisen kehittämisen painopistealueet Edellytysten luonti Lainsäädännön valmistelu Kansallisten palveluiden hankinta Sote KA, KanSa KA KanSa-hanke TJ-toteutukset Määrittelyt KanSa pilotointi Asiakastietomalli Asiakastietomallin katselmointi Kansallisten palveluiden käyttöönotto Rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto: tietosisällöt Terveydenhuolto Teknisten asiakirjarakenteiden käyttöönotto LUONNOS!! Julkinen th: I vaiheen tietosisällöt Julkinen th: II vaiheen tietosisällöt Maarit Laaksonen / OPER Päivitetty

20 Miten? Mitä? Miksi? OPER-yksikkö 20

21 Prosessikartta OPER-yksikkö 21

22 Suunnittelu THL:ssä toimiva OPER-yksikkö suunnittelee, ohjaa ja seuraa Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin kontekstissa Ohjaus määräykset, ohjeet ja lausunnot määritykset (Kela: tekniset ohjeet) koodistot ja luokitukset viestintä, vuorovaikutus ja koulutuksen tuki Valtionavustukset kehittämistyö Seuranta tilannekuvan muodostaminen ja ylläpito Tavoite: Kansallisesti ja EU:ssa yhteensopivat ratkaisut tilannekuvan raportointi päätöksentekijöille mahdollisia uusia toimenpiteitä varten alueitten erikoissuunnittelijoiden seuranta käyttöönoton valmistelutyössä OPER-yksikkö 22

23 Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ja -toimijat (myös kansainväliset) Korkea koulut, tutkimusja oppilaitokset Standardointiorgani saatiot Etujärjestöt Kehittämisorganisaatiot Ohjaajat ja omistajat ( tilaajat ) VM Viranomaistoimijat Luonnos OPER sidosryhmät ja rajapinnat Asiakkaat STM THL Keski- ja Itä-Suomi (KYS-alue) OPERin ohjausryhmä Tieto-osasto OPER Aluevastuuhenkilöt Yksityiset terveydenhuollon palveluorganisaatiot OPER-yksikkö Kehittämis- ja asiantuntijayhteistyö Konserniohjaus ja omistajayhteistyö palvelut STM:n neuvottelukunta? Etelä- Suomi (HYKSalue) Lounais- Suomi (TYKSalue) Länsi- Suomi (TAYSalue) Pohjois- Suomi (OYSalue) KELA Hankinnat ja toimittajayhteistyö Palveluntuottajat ITohjelmisto yritykset

24 Kanta-palveluiden käyttöönotto terveydenhuollossa Kansallinen taso Varjo yhteistyöryhmä x1/kk seuraa, ohjaa, koordinoi THL, Kela, VRK, Valvira, Fimea, Apteekit, PTJ ja apteekkijärjestelmätoimittajat, aluehankepäälliköt Viila -ryhmä määrittelee Avoin asiantuntijayhteistyöryhmä Alueellinen taso Erityisvastuu alue (ERVA) Sairaanhoitopiiri OPER erikoissuunnittelija Aluehankepäällikkö Paikallinen taso Kunnat Varjo Varjo Varjo Paikalliset projektipäälliköt Oper-yksikkö 24

25 Käyttöönoton tuki: OPERin toiminta Esimerkkinä Kantaan valmistautuminen Kanta-seminaarit käyttöönottojen tueksi, joissa käsitellään ajankohtaisia käyttöönottoon liittyviä asioita 2-4 x vuodessa. Tarkoitettu aluehanke- ja projektipäälliköille, päätöksentekijöille sekä projektiin muuten osallistuville. Kehittämistyöhön Viila yhteistyökokoukset Käyttöönoton seurantaan Varjo -yhteistyökokoukset Alueelliset erikoissuunnittelijat Mukana alueen omissa tilaisuuksissa: aluehanke projektikokoukset, alueelliset yhteistyöryhmät ja johdon tapaamiset OPER-yksikkö

26 Kanta/Käyttöönottoon tarjottava tuki Potilastiedon arkiston Käyttöönoton käsikirja (kanta.fi - sivuilla) Käyttöönottoprojektien toteutuksessa tarvittava kirjallinen materiaali ( tekninen, toiminnallinen, viestintä, koulutus sekä viranomaismääräykset ) Liittymisen tukikokoukset 6-, 3- ja 1kk, materiaalit käsikirjassa Arkistonhoitajille omat tilaisuudet yhteistyössä Arkistolaitoksen kanssa (www.arkisto.fi -> Palvelut -> Koulutus -> Tulevat kurssit) Arkistonhoitajien käyttöliittymän ohjeet käsikirjassa sekä potilastiedon arkiston verkkokoulussa oma moduuli OPER-yksikkö

27 Kanta/Viestintään tarjottava tuki Esittelyvideo eresepti : Esittelyvideo earkisto: Ammattilaisille valmistunut Artikkelipohjat Käyttöönoton käsikirjan viestintäosiossa Kela: kansalaisviestintä, mm. lehti-ilmoitukset, esite OPER-yksikkö

28 Kanta/Koulutukseen tarjottava tuki Tietoturvan verkkokoulu: ereseptin verkkokoulu: Potilastiedon arkiston verkkokoulu: Toimintamallikoulutukset organisaatioiden pääkouluttajille webcast-yhteydellä Koulutusmateriaali hyödynnettäväksi paikallisissa koulutuksissa OPER-yksikkö

29 Meneillään olevat THL:n valtionavustusprojektit sosiaalihuollossa 1. Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa 2. Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen 3. Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (KAPSA) 4. Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset ,OPER-yksikkö

30 KanTa-palveluiden muutoshallintaan vaikuttavat Kansallisella tasolla Lakimuutoksista johtuvat Lakimuutoksia aiheuttavat Toiminnalliset muutokset Tekniset muutokset Kanta-palvelut eresepti earkisto Tiedonhallintapalvelu Omien tietojen katselu Häiriö- ja poikkeustilanteet Alueellinen taso PTJ-versiovaihdot PTJ-versiovaihdot PTJ:t ja versiot PTJ:t ja versiot PTJ:t ja versiot Varmennepalvelut ja versiot Välittäjät Apteekkijärjestelmät ja versiot Paikallinen taso Korjausversiot Häiriö- ja poikkeustilanteiden hallinnan oma prosessi OPER-yksikkö 30

31 Miten etenemme sosiaalihuollon käyttöönotoissa? Millaista tukea sosiaalihuollon toimijat tarvitsevat? Oper-yksikkö 31

32 Alueellinen kehittämisyhteistyö Tärkeä tunnistaa vaadittavat perustehtävät Toiminnan tasolla, ammattilaisten tapa toimia ( kirjaaminen ) Teknisen ympäristön ja tietojärjestelmien tasolla Yhteistyön tasolla ( alueellinen yhteistyö, kansallinen kehitystyö ) Kartoita nykytila mahdollisimman pian Osaaminen Teknologia Toimintakäytänteet Kun nykytila tiedetään, osataan keskittyä juuri oikeiden asioiden edistämiseen Oikeat toimijat oikeille asioille vältytään päällekkäiseltä tekemiseltä! , OPER-yksikkö

33 Tiedonhallinnan kansallisella ohjauksen merkitys alueelliselle kehittämisyhteistyölle Tiedostetaan tarve yhtenäistää kirjaamiskäytännöt ja lomakkeet Kansalliset päätökset ja ohjeistukset helpottavat käytäntöjen ja asiakirjojen yhdenmukaistamista saadaan tiedonhallinnan asiantuntemus paremmin kunnallisen kehittämisen perustaksi Kansallisten raporttien, verkkokurssien yms. omaksuminen ja soveltaminen onnistuu paremmin, kun alueella alueellisia tiedonhallinnan tulkkeja yms. Mahdollisuus THL/OPER-konsultointiin OPER-yksikkö

34 Tavoitetila edellyttää kehittämistä eri tasoilla, joilta tuen tarve nousee Toimintamallit Asiakirjahallinto ATJ / IT-ratkaisut Muutoksen kohde Toimintaprosessit Asiakirjat, dokumentointi Varmenteisiin liittyvät toimintatavat TOS / eams Tehtäväluokitus Säilytysajat ja muut asiakirjojen käsittelyn periaatteet Asiayhteyden todentaminen Pääsynvalvonta, asianhallinta Tiedon luovutus sosxml Sähke 2, Viestinvälitys, Metatiedot AUDITOINTIPROSESSI A U D I T O I N T I T E H T Y KanSan käyttöönotto ~ Oper-yksikkö 34

35 Mitä kaikkea voimme tehdä jo nyt? Paljon voi jo tehdä! OPERin jalkautuminen kansallinen taso mukaan Johdon sitouttaminen ja alueellinen yhteistyö käyntiin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla Nykytilan ja kehittämistarpeiden maakunnallinen kartoittaminen Tutustu materiaaliin ja osallistu kansalliseen kehittämisen Tutustu tehtävälistaus, vrt. Kantavalmistelutyöskentely ( malli käyttöönoton käsikirja ) OPER-yksikkö

36 Kehittämissuunnitelma Aseta kehittämisorganisaatio Toteuta organisaatioiden nykytilakartoitus Kartoita tietojärjestelmät eri organisaatioissa Kartoita toimintamallien nykytila, miten asiat toteutetaan Asiakirjat, miten niitä kukin hallitsee Kirjaamiskäytännöt, minne ja miten kukin kirjaa Tilastointi ja arkistointi, minne tallennetaan ja kuinka tilastoidaan toteumaa Valitse kartoitusmenetelmä ja sisältö Laadi kehittämissuunnitelma THL:n konsultointi ja raporttien hyödyntäminen OPER-yksikkö

37 Esitä seuraavia kysymyksiä Mitä tiedämme tiedonhallinnan tilasta sosiaalihuollossa Kainuun alueella? Minkälaisessa toimintaympäristössä toimimme? Miten teemme yhteistyötä, voisiko kokonaisarkkitehtuurista olla hyötyä? Miten viestimme kansallisesta kehittämisestä? Mitä kehittämistarpeita on sosiaalialan tietojärjestelmien yhteen toimivuudessa Kainuussa? Onko joku halukas olemaan ns. kellokas, sellainen tarvitaan Miten tekeminen näkyy talousarviossa ja koska? Kuka kehittämisen ydinryhmää vetää? OPER-yksikkö

38 Oper-yksikkö 38

39 Liity sähköpostilistalle! Ajantasaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesta kehittämisestä suoraan sähköpostiisi Osallistu sontikka II-seminaariin Ilm.os: https://tapahtumakalenteri.thl.fi/tapahtuma/ OPER-yksikkö

40 Kiitos! OPER 40

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Riitta Konttinen 21.5.2013 Riitta Konttinen 1 Esityksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA) PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen 1.2.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011 Ilkka Winblad Jarmo Reponen Päivi Hämäläinen Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011 Tilanne ja kehityksen suunta RAPORTTI 3 2012 Ilkka Winblad, Jarmo Reponen, Päivi Hämäläinen

Lisätiedot

Saumattomien toimintojen juurruttaminen

Saumattomien toimintojen juurruttaminen Leini Sinervo (toim.) Saumattomien toimintojen juurruttaminen Juuria-hankkeen loppuraportti Aiheita 26/2004 ISBN 951-33-1602-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perho- hanke, Hankesuunnitelma 30.9.2013 (täydennetty 6.11.2013 ja 24.1.2014) Sisällys 1 Yhteenveto... 2 2 Tausta ja perustelut...

Lisätiedot

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista Jarmo Kärki Päivi Tossavainen Riikka Väyrynen Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista Aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen tehtävissä RAPORTTI 24 2009 Jarmo Kärki, Päivi

Lisätiedot

Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa)

Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) Maarit Laaksonen Marko Suhonen Esa Paakkanen Juha Mykkänen Riikka Satama TYÖPAPERI Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) Yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja linjauksista 5 2013 TYÖPAPERI

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö - suunnitteluprojektin tilanne ja ehdotukset vakinaiseksi yhteistyömalliksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö - suunnitteluprojektin tilanne ja ehdotukset vakinaiseksi yhteistyömalliksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö - suunnitteluprojektin tilanne ja ehdotukset vakinaiseksi yhteistyömalliksi 13.9.2013 Minna Saario erityisasiantuntija Kuntaliitto Sisältö Yhteistyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot