Väestönmuutokset alueittain Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestönmuutokset alueittain Helsingissä"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja Väestönmuutokset alueittain Helsingissä Verkkojulkaisu ISBN Painettuna ISSN LISÄTIETOJA Pekka Vuori Puhelin Eeva-Kaisa Peuranen Puhelin

2 Sisällysluettelo Esipuhe Väkiluvun muutos Helsingin väkiluvun kehitys Väkiluvun muutos alueittain ja ikäryhmittäin Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan Syntyneet Syntyneisyys Helsingissä ja Helsingin seudulla Syntyneisyys alueittain Kuolleet Muuttoliike Muuttaneisuuden piirteitä 2000-luvulla Nettomuutto ikäryhmittäin ja alueittain Lapsiperheiden muutot Yksinasuminen Käsitteistä Tiivistelmä Liitetaulukot Taulukkoluettelo Kuvioluettelo Liitetaulukkoluettelo Liite: Aluejakokartta 3

3 Innehållsförteckning Förord Folkmängdsförändringen Folkmängdsutvecklingen i Helsingfors Folkmängdsförändring efter område och åldersgrupp Folkmängdsförändring efter modersmål Födda Nativitet i Helsingfors och Helsingforsregionen Nativitet områdesvis Döda Migration Särdrag i migrationen på 2000-talet Nettomigrationen efter område och åldersgrupp Barnfamiljernas migration Ensamboende Om begreppen Sammandrag Tabellbilagor Tabellförteckning Figurförteckning Förteckning över tabellbilagor Bilaga: Karta över områdesindelningen 4

4 Esipuhe Käsillä oleva julkaisu Väestönmuutokset alueittain Helsingissä " sisältää tietoja Helsingin alueiden väestökehityksestä ja kehitykseen vaikuttavista väestönmuutoksista. Julkaisussa esitetään keskeisimmät tilastotiedot Helsingin väestörakenteen muutoksista sekä erityisesti muuttoliikkeestä, syntyvyydestä, hedelmällisyydestä ja kuolleisuudesta. Analyysin lisäksi julkaisu sisältää liitetaulukko-osan. Tilastot perustuvat valtaosin Väestörekisterikeskuksesta ja Tilastokeskuksesta hankituista aineistoista muodostettuun Helsingin väestötilastotietokantaan. Tämä julkaisu on jatkoa julkaisuille Väestönmuutokset alueittain Helsingissä (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 1996:2). Tietokeskus huolehtii aikasarjojen jatkuvuudesta ja tietojen saatavuudesta myös vuosittain. Helsingin väestöstä, sen rakenteesta ja muutoksista on saatavissa tietoja tämän julkaisun lisäksi myös muista Tilastoja-sarjan väestöjulkaisuista, Tilastollisesta vuosikirjasta sekä neljännesvuosijulkaisusta Kvartti. Internetin Helsingin seudun Aluesarjat tilastotietokanta sisältää väestötilastoja alueittain Pääkaupunkiseudulta, koko Helsingin seudusta kunnittain sekä pohjoismaiden suurimmista kaupungeista. Julkaisun toteuttamisesta on vastannut yliaktuaari Pekka Vuori. Julkaisun on taittanut tilastonlaatija Sinikka Kuosmanen. Helsingissä maaliskuussa 2006 Asta Manninen tietohuoltopäällikkö 5

5 Förord Föreliggande Befolkningsförändringar områdesvis i Helsingfors innehåller uppgifter om befolkningsutvecklingen i olika delar av Helsingfors och om förändringar som påverkar denna utveckling. Publikationen presenterar den mest centrala statistiken om förändringar i befolkningsstrukturen och i synnerhet om migration, nativitet, fertilitet och mortalitet. Förutom själva analysen innehåller den ett tabellavsnitt. Uppgifterna är mestadels hämtade ur Befolkningsdatabasen för Helsingfors, som bygger på material från Befolkningsregistercentralen och Statistikcentralen. Publikationen utgör fortsättning på en föregångare från år 1996 (Helsingfors stads faktacentrals statistik 1996:2). Men även årligen kommer Faktacentralen ut med uppdaterad befolkningsstatistik och sörjer för att den finns tillgänglig. Förutom i denna publikation finns uppgifter om Helsingfors befolkning, dess struktur och förändringar att få i övriga utgåvor i serien Statistik, samt i Helsingfors stads statistiska årsbok och i kvartalsöversikten Kvartti. Områdesdatabasen för Helsingfors innehåller befolkningsdata områdesvis från Huvudstadsregionen, de olika kommunerna i Helsingforsregionen samt från de största stadsregionerna i Skandinavien. Publikationen har sammanställts under ledning av överaktuarie Pekka Vuori. Ombrytningen har gjorts av statistikförare Sinikka Kuosmanen. Helsingfors, mars 2006 Asta Manninen informatinschef 6

6 1. Väkiluvun muutos 1.1 Helsingin väkiluvun kehitys Helsingin väkiluku oli vuoden 2004 lopussa henkeä eli noin henkeä korkeampi kuin 1990-luvun alussa, jolloin Helsingin nopein kasvuvaihe sitten 1960-luvun alkoi. Väestönkasvu pysähtyi vuonna 2002, jolloin Helsingin väkiluku oli henkeä. Vuoden 2004 loppuun mennessä väkiluku oli laskenut noin 700 hengellä, mutta ennakkotietojen mukaan kasvu on taas voimistunut vuoden 2005 aikana. Seudun väestönkasvun painopiste on siirtynyt Helsingin ulkopuolelle jo vuosikymmeniä sitten, lisäksi Helsingin työssäkäyntialue laajenee. Alle 18-vuotiaiden lasten määrä on Helsingissä vähentynyt vuodesta 2000 lähtien, nuorimmista ikäryhmistä alkaen. Myös koko Helsingin seudulla lasten määrän kasvu on merkittävästi hidastunut viime vuosina ja nuorimpien, alle kouluikäisten lasten määrä on laskenut seudulla vuoden 1997 huipusta noin hengellä. Sen sijaan vanhimpien asukkaiden määrä kasvaa muissa Helsingin ympäristökunnissa Helsinkiä nopeammin ja väestörakenteiden ero siten tasoittuu. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi Helsingissä neljä prosenttia vuosina , kun taas seudun muissa kunnissa keskimäärin 20 prosenttia. Kuva 1. Helsingin seudun väkiluku alueittain ja ikäryhmittäin Figur 1. Befolkningen i Helsingforsregionen enligt område och ålder Väestö yhteensä 0-15-vuotiaat Yli 65-vuotiaat Kehyskunnat Muu Pääkaupunkiseutu Esikaupungit Kantakaupunki Kehyskunnat Muu Pääkaupunkiseutu Esikaupungit Kantakaupunki Kehyskunnat Muu Pääkaupunkiseutu Esikaupungit Kantakaupunki

7 Taulukko 1. Helsingin seudun väkiluku Tabell 1. Helsingforsregionens folkmängd Helsinki Espoo Vantaa Muu Pääkaupunkiseutu yht Kehyskunnat Helsingin seutu Osuus koko seudun väestöstä, % Helsinki 52,0 49,4 47,5 46,7 46,4 45,1 Espoo 14,4 15,6 16,4 16,9 17,7 18,3 Vantaa 14,0 14,5 14,7 14,9 14,9 14,9 Muu Pääkaupunkiseutu yht. 29,1 30,8 31,9 32,6 33,2 34,0 Kehyskunnat 18,9 19,8 20,6 20,7 20,3 21,0 Väkiluvun muutos , indeksi, vuosi 1980= Helsinki Espoo Vantaa Muu Pääkaupunkiseutu yht Kehyskunnat Helsingin kaupungin alueella väestönkasvun painopiste on siirtynyt kantakaupungista esikaupunkeihin luvulla eniten kasvoivat Itäinen (9 %), Koillinen (5 %) ja Kaakkoinen (4 %) suurpiiri. Läntisessä, Eteläisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä väestö väheni. 8

8 Taulukko 2. Helsingin väkiluku suurpiireittäin Tabell 2. Folkmängden i Helsingfors stordistrikt Helsinki Eteläinen suurpiiri Läntinen suurpiiri Keskinen suurpiiri Pohjoinen suurpiiri Koillinen suurpiiri Kaakkoinen suurpiiri Itäinen suurpiiri Muut Osuus koko Helsingin väestöstä, % Helsinki Eteläinen suurpiiri 20,9 19,8 18,4 18,1 17,6 17,2 2 Läntinen suurpiiri 18,0 18,4 18,2 18,4 18,3 17,6 3 Keskinen suurpiiri 16,1 15,6 14,9 13,7 13,3 13,1 4 Pohjoinen suurpiiri 7,8 8,0 8,2 7,7 7,5 7,3 5 Koillinen suurpiiri 11,3 13,7 15,7 15,9 15,2 15,8 6 Kaakkoinen suurpiiri 8,4 8,1 7,6 7,6 8,2 8,3 7 Itäinen suurpiiri 15,1 15,0 15,4 16,5 16,4 17,7 Väkiluvun muutos , indeksi, vuosi 1980= Helsinki Eteläinen suurpiiri Läntinen suurpiiri Keskinen suurpiiri Pohjoinen suurpiiri Koillinen suurpiiri Kaakkoinen suurpiiri Itäinen suurpiiri Kuva 2. Helsingin väkiluku suurpiireittäin , indeksi, vuosi 2000=100 Figur 2. Befolkningen i Helsingfors stordistriktsvis , index, år 2000=100 Indeksi, vuosi 2000= Itäinen Kaakkoinen Koillinen Keskinen Pohjoinen Läntinen Eteläinen

9 1.2 Väkiluvun muutos alueittain ja ikäryhmittäin Helsingin väestön ikäryhmittäiset muutokset ovat olleet varsin suuria. Alle kouluikäisten lasten määrä alkoi vähentyä Helsingissä vuonna 1997, ja vuosina määrä laski hengellä. Lasten määrä väheni kaikissa suurpiireissä, lukumääräisesti ja suhteellisesti eniten Läntisessä suurpiirissä (-18 %) ja vähiten Itäisessä suurpiirissä (-2 %). Peruskouluikäisten määrä taas kasvoi koko kaupungissa vuosina , eniten Itäisessä suurpiirissä, 12 % ja määrä laski hieman Läntisessä ja Keskisessä suurpiirissä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi voimakkaasti Itäisillä ja Koillisissa esikaupunkialueilla, mutta väheni kantakaupungissa. Itäisessä suurpiirissä ikääntyneiden määrä kasvoi vuosina lähes neljänneksen. Taulukko 3. Helsingin lapset ja ikääntyneet suurpiireittäin Tabell 3. Antalet barn och åldringar stordistriktsvis i Helsingfors Muutos, indeksi, vuosi Muutos 1995= vuotiaat Helsinki Eteläinen suurpiiri Läntinen suurpiiri Keskinen suurpiiri Pohjoinen suurpiiri Koillinen suurpiiri Kaakkoinen suurpiiri Itäinen suurpiiri Muut vuotiaat Helsinki Eteläinen suurpiiri Läntinen suurpiiri Keskinen suurpiiri Pohjoinen suurpiiri Koillinen suurpiiri Kaakkoinen suurpiiri Itäinen suurpiiri Muut vuotiaat Helsinki Eteläinen suurpiiri Läntinen suurpiiri Keskinen suurpiiri Pohjoinen suurpiiri Koillinen suurpiiri Kaakkoinen suurpiiri Itäinen suurpiiri Muut Oheisissa kartoissa 3-10 tarkastellaan peruspiirien väkiluvun muutosta ikäryhmittäin vuosina Kokonaisväkiluvun kasvu alueella perustuu pitkälti uusien asuntojen rakentamiseen. Niillä alueilla, joilla on rakennettu eniten, kuten Vuosaari, Latokartano ja Herttoniemi, on myös väestön määrä lisääntynyt eniten. Vastaavasti niillä alueilla, joilla ei ole rakennettu, väestön määrä on pääsääntöisesti vähentynyt väljyyskasvun seurauksena, eli alueelta muuttaneiden asuntokuntien tilalle muuttaa usein aikaisempaa pienempiä asuntokuntia, lapset muuttavat aikuistuessaan kotoaan ja pariskuntia muuttaa erilleen. Suhteellisesti eniten väestöstään menettivät Pukinmäen, Jakomäen ja Pasilan peruspiirit (8-6 prosenttia), osa-alueista Pihlajamäen ja Lassilan väkiluku pieneni 10 prosentilla tämän vuosikymmenen alkupuoliskolla 10

10 Kuva 3. Väkiluvun muutos peruspiireissä vuosina Figur 3. Folkmängdsförändring i distrikten Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Malmi Kaarela Itä-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Maunula Vartiokylä Vanhakaupunki Pitäjänmäki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Vuosaari Taka-Töölö Kampinmalmi Kallio Kulosaari Vironniemi Laajasalo Väkiluvun muutos Koko kaupunki: Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/ Asuntojen rakentaminen vaikuttaa kaikkein nopeimmin pienten, alle kouluikäisten lasten määrän kasvuun. Tästä syystä Latokartano, Vuosaari, Vanhakaupunki (Arabianranta), Lauttasaari ja Myllypuro olivat ainoat peruspiirit, joissa lasten määrä kasvoi. Pienten lasten määrä myös vähenee nopeasti lasten kasvaessa, ja 1990-luvulla rakennetuilla alueilla kuten Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa, Talissa ja Talinrannassa päivähoitoikäisten lasten määrä väheni 2000-luvun alkupuolella jopa puoleen vuosituhannen vaihteen tilanteesta. Myös useilla aikaisemmin, pääosin 1980-luvulla rakennetuilla kerrostaloalueilla lasten määrä väheni huomattavasti, esim. Länsi-Pasilassa, Lassilassa ja Malminkartanossa. Lisäksi Helsingissä on huomattavan paljon vanhoja pienasuntovaltaisia kerrostaloalueita, joissa lasten määrä vähenee perheasuntojen puutteen vuoksi. Esimerkiksi Kallion Linjoilla lasten määrä väheni lähes 30 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2005 mennessä. Myös useissa vanhimmissa lähiöissä kuten Maunulassa ja Pihlajamäessä vähennystä oli neljännes. Pientaloalueilla lasten määrä pysyi pääsääntöisesti ennallaan. Tähän vaikuttaa myös alueiden täydennysrakentaminen. 11

11 Kuva vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 4. Förändring i antalet 0-6-åringar i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari 0-6-vuotiaat Koko kaupunki: Peruskouluikäisten määrä kasvoi lähinnä niillä alueilla, joilla rakennettiin 1990-luvulla paljon. Koska pienten lasten määrä kuitenkin on vähentynyt Helsingissä huomattavasti vuodesta 1997 lähtien, tulee myös kouluikäisten määrä vähenemään 2000-luvulla useimmilla alueilla. Kuva vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 5. Förändring i antalet 7-15-åringar i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari 7-15-vuotiaat Koko kaupunki:

12 Nuoret aikuiset muodostavat pääosan Helsinkiin muuttavasta väestöstä. Tähän ikäryhmään kuuluvien määrä on kasvanut Helsingissä 2000-luvulla selvästi enemmän kuin koko väestön määrä. Nuorten aikuisten osuus väestöstä on Helsingissä edelleen samalla tasolla kuin 1980-luvun alussa, kun taas muulla Pääkaupunkiseudulla ja erityisesti seudun kehysalueella osuus on laskenut selvästi. Helsinkiin on siten keskittynyt aikaisempaa enemmän seudun nuorta väestöä. Oheisesta kartasta ilmenee, että 2000-luvulla kasvua on tapahtunut paitsi uusilla asuntoalueilla, erityisesti kantakaupungissa, alueilla, joilla on rakennettu varsin vähän. Kuva vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 6. Förändring i antalet åringar i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari vuotiaat Koko kaupunki: Varttuneempien aikuisten, vuotiaiden määrien alueittaiset muutokset rinnastuvat pienten lasten muutoksiin, koska tässä ikäryhmässä lapsiperheiden osuus on suurin ja perheet muuttavat usein naapurikuntiin. Helsinkiläisväestön vanheneminen vaikuttaa ikäluokkien määrien muutoksiin, ja vuotiaiden määrän kasvu 2000-luvulla lähes kaikilla alueilla johtuukin pääosin juuri tästä. Yli 50-vuotiaat muuttavat paljon harvemmin kuin nuoremmat, ja tässäkin ikäryhmässä useimmilla alueilla nettomuutto on tappiollista

13 Kuva vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 7. Förändring i antalet åringar i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari vuotiaat Koko kaupunki: Kuva vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 8. Förändring i antalet åringar i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari vuotiaat Koko kaupunki: Eläkeikäisten määrä on kasvanut lähinnä esikaupunkialueilla, erityisesti vanhimpien, yli 75-vuotiaiden määrä. Kantakaupungissa vanhimpien asukkaiden määrä on vähentynyt useimmilla alueilla ja nuorten aikuisten määrä on kasvanut, mikä viittaa sukupolven vaihdokseen. Kantakaupungin ympärillä olevalla vanhimmalla esikaupunkivyöhykkeellä on vanhusväestön osuus ollut suurinta Helsingissä, mutta viime vuosina myös näillä alueilla on erityisesti vuotiaiden määrä vähentynyt

14 Kuva vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 9. Förändring i antalet åringar i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari vuotiaat Koko kaupunki: Kuva 10. Yli 75-vuotiaiden määrän muutos peruspiireissä vuosina Figur 10. Förändring i antalet över 75-åriga i distrikten Suutarila Puistola Pitäjänmäki Munkkiniemi Kaarela Maunula Vanhakaupunki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Taka-Töölö Kampinmalmi Lauttasaari Tuomarinkylä Länsi-Pakila Haaga Alppiharju Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Oulunkylä Ullanlinna Kallio Vironniemi Kulosaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Myllypuro Laajasalo Jakomäki Mellunkylä Vartiokylä Vuosaari Yli 75-vuotiaat Koko kaupunki:

15 1.3 Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan Ulkomaalaisten tulomuutto Suomeen alkoi kasvaa huomattavasti 1980/1990-lukujen taitteessa, niinpä muiden kuin suomen- ja ruotsinkielisten määrä on viisinkertaistunut tämän jälkeen Helsingissä. Vuosina Helsingin väkiluku kasvoi hengellä eli 1,4 prosenttia. Suomenkielisten määrä väheni 400 ja ruotsinkielisten määrä hengellä. Muunkielisten määrä kasvoi hengellä eli kolmanneksen. Suomenkielisen väestön alueelliset muutokset noudattavat pitkälti rakentamisen aiheuttamaa väestönlisäystä ja vanhojen alueiden väljyyskasvusta johtuvaa väkiluvun pienenemistä. Koska ruotsinkieliset ovat keskittyneet Helsingin etelä- ja länsiosiin, eikä näille alueille ole juuri rakennettu, ruotsinkieliset ovat täällä vähentyneet. Ruotsinkielisten ikärakenne on muuta väestöä vanhempi, ja kuolleiden määrä on ollut 2000-luvulla vuosittain keskimäärin 200 henkeä syntyneitä suurempi tässä kieliryhmässä. Vieraskielisten määrä on kasvanut kaikissa suurpiireissä, eniten Itäisessä ja Koillisessa suurpiirissä, joissa on rakennettu eniten. Itäisessä suurpiirissä kieliryhmän kasvu oli 2000-luvun alussa 50 prosenttia, Eteläisessä suurpiirissä 10 prosenttia. Kuva 11. Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan suurpiireittäin vuosina Figur 11. Folkmängdsförändring enligt modersmål i stordistrikten Itäinen 6 Kaakkoinen 5 Koillinen Suomi Ruotsi Muu kieli 4 Pohjoinen 3 Keskinen 2 Läntinen 1 Eteläinen Helsinki Kuva 12. Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan suurpiireittäin, % vuosina Figur 12. Procentuell folkmängdsförändring enligt modersmål i stordistrikten, Itäinen 6 Kaakkoinen 5 Koillinen 4 Pohjoinen 3 Keskinen 2 Läntinen 1 Eteläinen Suomi Ruotsi Muu kieli Helsinki %

16 2. Syntyneet 2.1 Syntyneisyys Helsingissä ja Helsingin seudulla Helsingin seudun väestörakenteen alueellinen muutos näkyy syntyneisyyden kehityksessä. Helsingissä lapsiperheet ovat korvautuneet yksin- ja kaksinasuvilla asuntokunnilla ja lapsiperheet sijoittuvat muualle pääkaupunkiseudulle ja yhä useammin nopeasti kasvaviin pientalovaltaisiin kehyskuntiin. Vuosien aikana syntyi keskimäärin uutta helsinkiläistä vuodessa, mikä oli 200 vähemmän kuin edellisellä viisivuotiskautensa. Hedelmällisyys eli syntyneitä vuotiasta naista kohti oli 40,9, kun se oli edellisellä jaksolla 42,9 ja vuosina yli 46. Muulla Pääkaupunkiseudulla hedelmällisyys kasvoi 2000-luvulla ja pientalovaltaisissa kehyskunnissa hedelmällisyys kohosi 1990-luvun alkuakin korkeammalle, ja oli vuonna 2004 jo 1970-luvun puolivälin tasolla. Taulukko 4. Elävänä syntyneet ja hedelmällisyys suurpiireittäin vuosina Tabell 4. Levande födda barn och fruktsamhet i stordistrikten Yleinen syntyneisyysluku, Suurpiiri Keskim Helsinki ,2 12,0 1 Eteläinen suurpiiri ,3 11,3 2 Läntinen suurpiiri ,3 12,1 3 Keskinen suurpiiri ,0 9,5 4 Pohjoinen suurpiiri ,9 10,8 5 Koillinen suurpiiri ,8 13,7 6 Kaakkoinen suurpiiri ,4 12,9 7 Itäinen suurpiiri ,9 14,5 Muut* ,8 6,5 Syntyneitä / vuotiaita naisia Keskimäärin Suurpiiri Helsinki 41,3 40,5 39,8 41,6 41,1 40,9 42,9 1 Eteläinen suurpiiri 35,6 33,5 33,9 37,0 37,5 35,5 37,1 2 Läntinen suurpiiri 38,5 41,1 38,5 41,5 39,8 39,9 41,7 3 Keskinen suurpiiri 30,2 28,9 28,3 31,2 29,3 29,6 31,2 4 Pohjoinen suurpiiri 43,5 42,0 38,8 42,9 42,3 41,9 44,4 5 Koillinen suurpiiri 50,2 45,9 47,0 48,9 49,9 48,4 50,4 6 Kaakkoinen suurpiiri 46,2 46,3 49,0 48,7 46,9 47,4 49,0 7 Itäinen suurpiiri 51,9 50,9 49,6 48,3 48,7 49,9 54,5 Muut* 33,8 33,9 29,3 25,2 22,7 29,0 26,4 * Laitos- ja muu väestö 17

17 Kuva 13. Hedelmällisyys Helsingissä ja vertailualueilla vuosina Figur 13. Fruktsamhet i Helsingfors och jämförda områden åren Syntyneitä / v. naisia Helsinki Muu PKS Pientalokehys Koko maa Lapset hankitaan vanhempina kuin aikaisemmin. Synnyttäjien keski-ikä kasvoi erittäin nopeasti 1990-luvulla, ja tätä korosti Helsingissä vielä kotikuntalain muutos vuonna 1994, mikä mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen aikaisempaa helpommin kuntalaiseksi luvulla yli 30-vuotiaat synnyttävät Helsingissä yhtä useasti kuin tätä nuoremmat ikäluokat luvun lamavuosina asuntoja ei hankittu nykyiseen tahtiin, vaan perheet jäivät Helsinkiin. Siten hedelmällisyyskin kohosi, mutta aleni taas nopeasti nousukauden käynnistyessä. Kuva 14. Ikäryhmittäiset erikoishedelmällisyysluvut Helsingissä ja vertailualueilla vuosina Figur 14. Åldersdifferentierade fruktsamhetstal enligt moderns ålder i Helsingfors och jämförda områden åren Syntyneitä / v. ja 30-49v. naisia vuotiaat Helsinki Seutu-ei Hki Koko maa vuotiaat

18 2.2 Syntyneisyys alueittain Koska uusiin asuntoihin muuttaa paljon nuoria perheitä, asuntoalueiden rakentamisen vaikutus näkyy syntyvyyden kehityksessä. Koillisen ja itäisen Helsingin voimakas rakentaminen luvuilla kohottivat syntyvyyttä, mikä on kuitenkin vähentynyt rakentamisen vähetessä luvulla kasvua on ollut Eteläisessä, Koillisessa ja Kaakkoisessa suurpiirissä. Asuntokannan rakenteen vaikutus näkyy erityisesti pienasuntovaltaisen Keskisen suurpiirin syntyvyyden laskussa. Syntyvyyden alueelliseen vaihteluun vaikuttaa jonkin verran myös erilaisten ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien sijoittuminen alueille. Vuosina vieraskielisten naisten hedelmällisyys oli yli puolitoistakertainen verrattuna suomen- tai ruotsinkielisiin. Ruotsinkielisten synnyttäjien määrä on korkein Eteläisessä suurpiirissä, 12 prosenttia lapsista ja muun kuin suomen ja ruotsinkielisten määrä oli korkein Itäisessä suurpiirissä, 17 prosenttia. Kuva 15. Elävänä syntyneet suurpiireittäin vuosina Figur 15. Levande födda stordistriktsvis Eteläinen 2 Läntinen 3 Keskinen 4 Pohjoinen 5 Koillinen 6 Kaakkoinen 7 Itäinen Kuva 16. Syntyneet suurpiireittäin äidin äidinkielen mukaan keskimäärin vuosina Figur 16. Födslar stordistriktsvis enligt moderns modersmål, i genomsnitt åren Itäinen 6 Kaakkoinen 5 Koillinen 4 Pohjoinen 3 Keskinen 2 Läntinen 1 Eteläinen suomi ruotsi muu kieli 19

19 Alueilla, joilla on paljon pieniä asuntoja ja jotka sijaitsevat keskustan lähellä, hedelmällisyys on matalin. Helsingin pientaloalueille muutetaan usein vasta sen jälkeen, kun lapset ovat syntyneet, eivätkä ne siten ole aina korkeimman hedelmällisyyden alueita. Itäja Koillis-Helsingin kerrostaloalueilla hedelmällisyys on korkea mm. siksi, että näillä alueilla asuu paljon ulkomaalaistaustaisia. Keskimääräinen synnytysikä on Itä- ja Koillis-Helsingissä selvästi muuta kaupunkia nuorempi, mikä johtuu ulkomaalaistaustaisen suuremman osuuden lisäksi myös väestön matalammasta koulutustasosta. Yli 30-vuotiaiden hedelmällisyys on korkea toisaalta niillä alueilla, joilla koulutus- ja tulorakenne on muuta kaupunkia korkeampi, toisaalta myös muutamilla uusilla vuokra-asuntovaltaisilla kerrostaloalueilla. Kuva 17. Syntyneitä / vuotiaita naisia osa-alueittain vuosina Figur 17. Födslar / åriga kvinnor delområdesvis Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Itä-Pakila Pukinmäki Länsi-Pakila Malmi Jakomäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Myllypuro Haaga Latokartano Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Vuosaari Munkkiniemi Vallila Herttoniemi Reijola Alppiharju Kulosaari Taka-Töölö Kallio Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Yhteensä Helsinki keskim. 47, alle 40 Kuva 18. Syntyneitä / vuotiaita naisia osa-alueittain vuosina Figur 18. Födslar / åriga kvinnor delområdesvis Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Itä-Pakila Pukinmäki Länsi-Pakila Malmi Jakomäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Myllypuro Haaga Latokartano Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Vuosaari Munkkiniemi Vallila Herttoniemi Reijola Alppiharju Kulosaari Taka-Töölö Kallio Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Alle 30-vuotiaat Helsinki keskim. 41, alle 30 20

20 Kuva 19. Syntyneitä / vuotiaita naisia osa-alueittain vuosina Figur 19. Födslar / åriga kvinnor delområdesvis Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Itä-Pakila Pukinmäki Länsi-Pakila Malmi Jakomäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Myllypuro Haaga Latokartano Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Vuosaari Vallila Herttoniemi Reijola Munkkiniemi Alppiharju Kulosaari Taka-Töölö Kallio Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Yli 30-vuotiaat Helsinki keskim. 52, alle 45 21

21 3. Kuolleet Vuosina Helsingissä kuoli keskimäärin asukasta vuodessa. Kuolleisuus laski edellisestä viisivuotiskaudesta 9,8:sta 9,2:een asukasta kohti. Yleisen kuolleisuusluvun alenemiseen vaikutti mm. se, että vuotiaiden osuus väestöstä aleni tänä aikana Helsingissä. Helsingin eri alueiden kuolleisuuden vertailussa ei käytetä yleistä kuolleisuuslukua, koska lähes viidesosa helsinkiläisistä kuolee ns. laitosväestönä eli sairaaloiden ja vanhainkotien asukkaina, jotka kirjataan muuhun kuin alueiden väestöön. Tämän vuoksi peruspiirien kuolleisuuden vertailussa käytetään tässä alle 75-vuotiaiden ikä- ja sukupuolivakioitua kuolleisuutta. Kuva 20. Alle 75-vuotiaiden ikä- ja sukupuolivakioitu kuolleisuus vuosina , indeksi, Helsinki ilman laitosväestöä=100 Figur 20. Ålders- och könsspecifik dödlighet bland personer under 75 år enligt distrikt Index, Helsingfors utan övrig befolkning = 100 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Malmi Jakomäki Itä-Pakila Pukinmäki Kaarela Länsi-Pakila Mellunkylä Oulunkylä Pitäjänmäki Maunula Latokartano Haaga Myllypuro Vartiokylä Pasila Vanhakaupunki Munkkiniemi Reijola Vallila Herttoniemi Alppiharju Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Alle 75-vuotiaat Helsinki =

22 Kuva 21. Alle 75-vuotiaiden miesten ikävakioitu kuolleisuus vuosina , indeksi, Helsinki ilman laitosväestöä=100 Figur 21. Åldersspecifik dödlighet bland män under 75 år enligt distrikt Index, Helsingfors utan övrig befolkning = 100 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Malmi Jakomäki Itä-Pakila Pukinmäki Kaarela Länsi-Pakila Mellunkylä Oulunkylä Pitäjänmäki Maunula Latokartano Haaga Myllypuro Vartiokylä Pasila Vanhakaupunki Munkkiniemi Reijola Vallila Herttoniemi Alppiharju Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Alle 75-v. miehet Helsinki = Kuva 22. Alle 75-vuotiaiden naisten ikävakioitu kuolleisuus vuosina , indeksi, Helsinki ilman laitosväestöä=100 Figur 22. Åldersspecifik dödlighet bland kvinnor under 75 år enligt distrikt Index, Helsingfors utan övrig befolkning = 100 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Malmi Jakomäki Itä-Pakila Pukinmäki Kaarela Länsi-Pakila Mellunkylä Oulunkylä Pitäjänmäki Maunula Latokartano Haaga Myllypuro Vartiokylä Pasila Vanhakaupunki Munkkiniemi Reijola Vallila Herttoniemi Alppiharju Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Alle 75-v. naiset Helsinki =

23 Sekä alle 65- että alle 75-vuotiaden miesten ja naisten kuolleisuus on korkein Itäisessä kantakaupungissa, Alppiharjun ja Vallilan peruspiireissä, matalin kuolleisuus on Länsi-Pakilan ja Tuomarinkylän peruspiireissä. Alueiden väliset kuolleisuuserot ovat kuitenkin tasoittuneet edellisestä viisivuotiskaudesta Taulukko 5. Kuolleet ja yleinen kuolleisuusluku sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuosina Tabell 5. Avlidna samt allmänna dödlighetstalet enligt kön och stordistrikt Yleinen kuolleisuusluku Molemmat sukupuolet Keskim Helsinki ,2 9,8 1 Eteläinen suurpiiri ,9 9,0 2 Läntinen suurpiiri ,4 8,8 3 Keskinen suurpiiri ,8 11,4 4 Pohjoinen suurpiiri ,9 9,4 5 Koillinen suurpiiri ,2 6,3 6 Kaakkoinen suurpiiri ,9 8,2 7 Itäinen suurpiiri ,4 7,6 Muut* ,7 50,7 Miehet Keskim Helsinki ,8 9,3 1 Eteläinen suurpiiri ,4 8,7 2 Läntinen suurpiiri ,4 8,4 3 Keskinen suurpiiri ,0 11,5 4 Pohjoinen suurpiiri ,1 9,5 5 Koillinen suurpiiri ,9 7,0 6 Kaakkoinen suurpiiri ,4 8,9 7 Itäinen suurpiiri ,4 8,3 Muut* ,5 24,0 Naiset Keskim Helsinki ,6 10,3 1 Eteläinen suurpiiri ,3 9,3 2 Läntinen suurpiiri ,5 9,1 3 Keskinen suurpiiri ,6 11,2 4 Pohjoinen suurpiiri ,7 9,4 5 Koillinen suurpiiri ,5 5,6 6 Kaakkoinen suurpiiri ,5 7,5 7 Itäinen suurpiiri ,5 7,0 Muut* ,2 82,5 * Laitos- ja muu väestö 24

24 4. Muuttoliike 4.1 Muuttaneisuuden piirteitä 2000-luvulla Helsingin muuttoliike on nykyään vilkkaampaa kuin 30 vuoteen. Sekä kaupungin sisällä että rajan yli muutetaan aikaisempaa enemmän. Muuttovilkkaus on erityisen korkea sisäisissä muutoissa: 15 prosenttia asukkaista vaihtaa asuntoa kaupungin sisällä ja 6 prosenttia muuttaa kaupungin rajan yli vuosittain. Muuttoliike on eri ikäryhmissä hyvin erilaista. Myös alueet poikkeavat toisistaan jonkin verran tässä suhteessa, vaikka suurin osa alueiden muuttovilkkauseroista selittyy alueiden väestön ikärakenne-eroilla. Helsinkiläisistä keskimäärin joka viides muuttaa pois asunnostaan vuosittain. Nuoret aikuiset ja perheet, joissa on pieniä lapsia muuttavat keskimääräistä useammin. Keskimääräistä harvemmin muuttavat yli 40-vuotiaat ja teini-ikäiset lapset. Suurin muuttoalttius on 21-vuotiailla, joista useampi kuin joka toinen muuttaa. Toiseksi suurin ryhmä on 0-vuotiaat, joista joka kolmas muuttaa. Kuitenkin esimerkiksi Itäisessä kantakaupungissa kaksi kolmesta 0-vuotiaasta muuttaa, kun taas Pakilan-Tuomarinkylän alueella tämän ikäisistä muuttaneita on vain 15 prosenttia. Kuva 23. Lähtömuuttoalttius iän mukaan koko Helsingissä, Kallion, Alppiharjun ja Vallilan (kuvassa Kallio ) sekä Länsi-Pakilan ja Tuomarinkylän (kuvassa Pakila ) peruspiireissä keskimäärin vuosina Figur 23. Andel bortflyttande enligt ålder i hela Helsingfors, Berghäll, Åshöjden och Vallgård (på bilden Kallio ) samt Västra Baggböle och Domarby (på bilden Pakila ) i genomsnitt åren Muuttaneita / 1000 henkeä Helsinki (keskim. 206) Kallio (keskim. 288) Pakila (keskim. 104) Ikä Niiltä alueilta, joilla on vain vähän perheasumiseen soveltuvia asuntoja, lapsiperheiden muuttoalttius on suuri. Perheasuntovaltaisilla alueilla aikuistuvien lasten poismuutto lapsuuden kodeistaan muodostaa suurimman osan alueen lähtömuutoista. Helsinkiin muuttaneiden määrä kasvoi vuoden 1994 kotikuntalain muutoksen jälkeen ja oli vuosina keskimäärin ja vuosina noin Määrä on hieman laskenut vuoden 2001 huipusta. Helsinkiin tuleva muutto suuntautuu pääosin kantakaupunkiin ja läntisiin esikaupunkeihin eli alueille, missä on paljon pieniä vuokra-asuntoja. Esimerkiksi Kallion-Alppiharjun alueella lähes puolet asuntokannasta on va- 25

25 paarahoitteisia vuokrayksiöitä ja kaksioita. Muutoista Helsinkiin suuntautui suhteellisesti vähiten pientaloalueille ja itäsuunnan lähiöihin. Merkittävää on se, että niille alueille, joille rakennetaan paljon kuten Latokartanoon ja Vuosaareen, ei muuteta kunnan ulkopuolelta keskimääräistä enemmän. Sen sijaan näille alueille muutetaan kaupungin sisällä paljon. Keskustan lähialueet ovat kaupungin sisäisissäkin muutoissa kaikkein suosituimpia. Taulukko 6. Muuttaneet ja muuttaneisuus Helsingissä suurpiireittäin vuosina Tabell 6. Flyttningar till och från Helsingfors samt i staden stordistriktsvis Kuntaan muuttaneet Muuttaneisuus Keskim Helsinki ,1 55,8 1 Eteläinen suurpiiri ,8 74,0 2 Läntinen suurpiiri ,1 65,4 3 Keskinen suurpiiri ,0 74,6 4 Pohjoinen suurpiiri ,9 32,9 5 Koillinen suurpiiri ,1 39,9 6 Kaakkoinen suurpiiri ,8 40,7 7 Itäinen suurpiiri ,8 42,7 Sisäinen tulomuutto Helsinki ,0 145,0 1 Eteläinen suurpiiri ,6 143,3 2 Läntinen suurpiiri ,8 129,1 3 Keskinen suurpiiri ,3 160,6 4 Pohjoinen suurpiiri ,7 109,9 5 Koillinen suurpiiri ,1 121,9 6 Kaakkoinen suurpiiri ,8 143,2 7 Itäinen suurpiiri ,3 126,1 Kunnasta muuttaneet Helsinki ,0 44,5 1 Eteläinen suurpiiri ,3 51,8 2 Läntinen suurpiiri ,5 51,5 3 Keskinen suurpiiri ,4 48,0 4 Pohjoinen suurpiiri ,1 28,7 5 Koillinen suurpiiri ,1 38,2 6 Kaakkoinen suurpiiri ,6 32,3 7 Itäinen suurpiiri ,2 36,3 Sisäinen lähtömuutto Helsinki ,0 145,0 1 Eteläinen suurpiiri ,0 159,2 2 Läntinen suurpiiri ,5 133,4 3 Keskinen suurpiiri ,1 180,9 4 Pohjoinen suurpiiri ,7 107,4 5 Koillinen suurpiiri ,4 125,7 6 Kaakkoinen suurpiiri ,4 127,7 7 Itäinen suurpiiri ,5 130,9 Kokonaisnettomuutto Helsinki ,0 11,4 1 Eteläinen suurpiiri ,0 6,2 2 Läntinen suurpiiri ,0 9,6 3 Keskinen suurpiiri ,9 6,4 4 Pohjoinen suurpiiri ,3 6,6 5 Koillinen suurpiiri ,8-2,0 6 Kaakkoinen suurpiiri ,5 23,9 7 Itäinen suurpiiri ,4 1,7 26

26 Kuva 24. Tulomuuttaneisuus (muuttaneet / 100 asukasta) kunnan rajan yli, muista peruspiireistä ja peruspiirin sisällä muuttaneet keskimäärin vuosina Figur 24. Inflyttningar / 100 invånare över kommungränsen, från övriga distrikt och från samma distrikt, i genomsnitt åren Muuttaneita / 100 asukasta 301 Kallio 302 Alppiharju 303 Vallila 104 Taka-Töölö 102 Ullanlinna 103 Kampinmalmi 704 Vuosaari 501 Latokartano 201 Reijola 101 Vironniemi 203 Haaga Helsinki 602 Herttoniemi 305 Vanhakaup. 105 Lauttasaari 304 Pasila 204 Pitäjänmäki 205 Kaarela 202 Munkkiniemi 703 Mellunkylä 701 Vartiokylä 503 Malmi 506 Jakomäki 601 Kulosaari 404 Oulunkylä 502 Pukinmäki 505 Puistola 702 Myllypuro 603 Laajasalo 405 Itä-Pakila 504 Suutarila 401 Maunula 403 Tuomarink. 402 Länsi-Pakila Kuntaan muutto Muutto piirin ulkop. Muutto piirin sisällä Nettomuutto ikäryhmittäin ja alueittain Alueen nettomuutto on pääsääntöisesti negatiivinen silloin, kun alueelle ei ole rakennettu uusia asuntoja. Tämä johtuu siitä, että poismuuttavat asuntokunnat ovat keskimäärin suurempiä kuin alueelle muuttavat. Tämä taas johtuu elintason kasvun myötä kasvavasta asumistason kasvusta, johon kuuluu asuntojen varustetason ja laadun parantamisen lisäksi henkeä kohti laskettavan asumispinta-alan kasvu, eli asumisväljyyden kasvu. Vuosina asumisväljyys kasvoi Helsingin peruspiireissä keskimäärin 0,2-0,4 m 2 henkeä kohti vuodessa. 27

27 Kuva 25. Nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 25. Nettoflyttningen enligt distrikt, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Maunula Vanhakaupunki Pitäjänmäki Pasila Latokartano Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Vartiokylä Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Nettomuutto Väestö yhteensä Kampinmalmi Vironniemi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/ Päivähoitoikäisten nettomuutto oli kaudella lähes kaikissa peruspiireissä tappiollista. Pohjois-Helsingin pientaloalueet ja rakentuvat Vuosaari ja Latokartano olivat tästä poikkeuksia. Kuva vuotiaiden nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 26. Nettoflyttning av 0-6-åringar enligt distrikt, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Pitäjänmäki Maunula Vanhakaupunki Pasila Latokartano Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Kallio Kulosaari Taka-Töölö Kampinmalmi Vironniemi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Vartiokylä Vuosaari Nettomuutto 0-6-vuotiaat Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/

28 Peruskouluikäisten nettomuutto oli myös useimmissa piireissä tappiollista, mutta perheasuntojen rakentaminen kasvatti esimerkiksi Myllypurossa koululaisten muuttoja. Kuva vuotiaiden nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 27. Nettoflyttning av 7-15-åringar enligt distrikt, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Pitäjänmäki Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Maunula Vanhakaupunki Pasila Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Myllypuro Latokartano Herttoniemi Vartiokylä Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Nettomuutto 7-15-vuotiaat Kampinmalmi Vironniemi Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Laajasalo Helsinki saa huomattavan osan muuttovoitostaan nuorista aikuisista. Niinpä pientaloalueita lukuun ottamatta lähes kaikki peruspiirit saavat vuotiasta muuttovoittoa, erityisesti kantakaupunki. Kuva vuotiaiden nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 28. Nettoflyttning av åringar enligt distrikt, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Pitäjänmäki Maunula Vanhakaupunki Pasila Latokartano Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Kallio Kulosaari Taka-Töölö Kampinmalmi Vironniemi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Vartiokylä Vuosaari Nettomuutto vuotiaat

29 Perheellistymisikäisten vuotiaden muuttokartta on lähes identtinen lasten muuttoja kuvaavan kartan kanssa. Myös vanhempien, vuotiaiden muuttotappioalueet ovat lähes samoja. Vanhemmilla korostuu kuitenkin erityisesti itäsuunta muuttovoittoalueena. Kuva vuotiaiden nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 29. Nettoflyttning av åringar enligt distrikt, i genomsnitt Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Maunula Vanhakaupunki Pitäjänmäki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Kallio Kulosaari Taka-Töölö Vironniemi Kampinmalmi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Vartiokylä Vuosaari Nettomuutto vuotiaat Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Kuva vuotiaiden nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 30. Nettoflyttning av åringar enligt distrikt, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Maunula Vanhakaupunki Pitäjänmäki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Kallio Kulosaari Taka-Töölö Vironniemi Kampinmalmi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Vartiokylä Vuosaari Nettomuutto vuotiaat

30 Helsingissä vanhimmissa ikäluokissa korostuvat muutot vanhainkoteihin ja pitkäaikaissairaaloihin, joiden väestöä ei lasketa mukaan alueiden väestöön vuotiaiden muutot eivät juuri poikkea nuorempien asukkaiden muutoista, vaan suurin osa peruspiireistä on muuttotappioalueita ja erityisesti Itä-Helsinki saa muuttovoittoa. Kuva vuotiaiden nettomuutto peruspiireittäin keskimäärin vuosina Figur 31. Nettoflyttning av åringar enligt distrikt, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Malmi Itä-Pakila Pukinmäki Jakomäki Mellunkylä Länsi-Pakila Oulunkylä Haaga Myllypuro Maunula Vanhakaupunki Pitäjänmäki Latokartano Pasila Herttoniemi Reijola Vallila Munkkiniemi Alppiharju Kallio Kulosaari Taka-Töölö Vironniemi Kampinmalmi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Vartiokylä Vuosaari Nettomuutto vuotiaat Lapsiperheiden muutot Helsingissä lapsiperheet muuttavat usein saadakseen perhevaiheeseensa ja tulotasoonsa sopivan asunnon, koska asuntojen keskikoko on pieni ja asumiskustannukset ovat suuret. Lapsiperheitä eli perheitä, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, on noin viidennes Helsingin kaikista asuntokunnista. Osuus on laskenut, kymmenen vuotta sitten lapsiperheiden osuus asuntokunnista oli 22,0 prosenttia, nyt 19,3. Lapsiperheiden osuus asuntokunnista on suurin pientaloalueilla ja vastarakennetuilla kerrostaloalueilla. Kantakaupungissa ja sen lähialueilla lapsiperheiden osuus on matalin. Taustalla on sopivien asuntojen tarjonta alueella. Lapsiperheiden osuus asuntokunnista on laskenut lähes kaikilla osa-alueilla, erityisesti 1990-luvulla rakennetuilla kerrostaloalueilla, joista lasten kasvaessa muutetaan isompiin asuntoihin, mutta myös pohjoisilla ja koillisilla pientaloalueilla. Uudisrakentaminen kasvattaa lapsiperheiden osuutta alueella, mutta muutamilla vanhoilla alueilla osuuden kasvu antaa viitteitä tapahtuvasta sukupolven vaihdoksesta. 31

31 Kuva 32. Lapsiperheiden osuus asuntokunnista osa-alueittain Figur 32. Barnfamiljernas andel av hushållen delområdesvis Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Kaarela Länsi-Pakila Mellunkylä Oulunkylä Maunula Myllypuro Pitäjänmäki Haaga Latokartano Vartiokylä Vanhakaupunki Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Reijola Vallila Alppiharju Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Kampinmalmi Vironniemi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Lapsiperheiden osuus Helsinki = 19,3 % 33,3-54,7 19,3-33,2 15,0-19,2 Alle 15,0 Kuva 33. Lapsiperheiden osuuden muutos asuntokunnista osa-alueittain Figur 33. Förändring i barnfamiljernas andel av hushållen delområdesvis Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Kaarela Länsi-Pakila Mellunkylä Oulunkylä Maunula Myllypuro Pitäjänmäki Haaga Latokartano Vartiokylä Vanhakaupunki Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Reijola Vallila Alppiharju Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Kampinmalmi Vironniemi Laajasalo Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Osuuden muutos, % Helsinki -1,6 (20,6-19,3) Osuus kasvanut Laskenut 0,1-2,4 % Laskenut 2,5-4,9 % Laskenut yli 5,0 % 32

32 Lapsiperheiden muutot tuottavat huomattavasti ongelmia perheiden palvelujen järjestämiselle. Alle kouluikäisten lasten muuttotappio vastaa muutamilla Itäisen kantakaupungin pienasuntovaltaisilla osa-alueilla jopa kolmannesta alueen lasten määrästä. Tämän lisäksi vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Esimerkiksi Vironniemen peruspiirissä vuosina lasten muuttotappio vaihteli 18 ja 84 hengen välillä, mikä vastaa 3 ja 14 prosenttia piirin lasten määrästä. Alueen väestöpohjan vaihtelujen lisäksi asukkaiden vaihtuminen voi olla todella mittavaa. Kartassa 34 kuvataan päivähoitoikäisten lasten lähtömuuttaneisuutta peruspiirin ulkopuolelle. Peruspiiri vastaa yleensä päivähoitoaluetta, jolla alueen palvelut suunnitellaan. Itäisessä kantakaupungissa, erityisesti Kallion ja Alppiharjun alueella lähes joka toinen alle 7-vuotias lapsi muuttaa vuoden aikana joko toiseen peruspiiriin tai kokonaan kaupungista. Muualla kantakaupungissa muuttaneita on joka neljäs. Esikaupungeista suurinta muuttaneisuus on Länsi-Helsingin kerrostaloalueilla, keskimäärin 20 prosenttia. Muiden alueiden lähiöissä alueelta muuttajien osuus on 15 prosenttia ja vähäisintä muuttaneisuus on pientaloalueilla, 10 prosenttia. Vaikka alueelta lähtevien lapsiperheiden asuntoihin usein muuttaakin toinen lapsiperhe, muutoilla on todennäköisesti suuria vaikutuksia päivähoidon toiminnan ja mitoituksen suunnitteluun. Kuva 34. Lasten lähtömuuttaneisuus osa-alueittain: 0-6-vuotiaiden lähtömuutto peruspiirin ulkopuolelle / 100 lasta keskimäärin vuosina Figur 34. Bortflyttningen av 0-6-åringar delområdesvis från distriktet / 100 barn, i genomsnitt åren Suutarila Puistola Kaarela Tuomarinkylä Itä-Pakila Pukinmäki Länsi-Pakila Malmi Jakomäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Myllypuro Haaga Latokartano Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Vuosaari Vallila Herttoniemi Reijola Munkkiniemi Alppiharju Kulosaari Taka-Töölö Kallio Vironniemi Laajasalo Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 030/2004 Muutto alueelta 0-6-v. Muuttaneita / 100 henkeä 25,0-51,6 20,0-24,9 15,0-19,9 alle15,0 33

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2009/10 ja väestönmuutokset vuonna 2009 lyhennetty versio

t i l a s t o j a Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2009/10 ja väestönmuutokset vuonna 2009 lyhennetty versio H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 18 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2009/10 ja väestönmuutokset vuonna 2009 lyhennetty versio Helsingfors befolkning vid

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2007/08 ja väestönmuutokset vuonna 2007

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2007/08 ja väestönmuutokset vuonna 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2007/08 ja väestönmuutokset vuonna 2007 2008 22 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2007/08 och befolkningsförändringar år

Lisätiedot

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Pekka Vuori, tilastot ja tietopalvelu Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Väkiluvun muutos alueittain Helsingin seudulla (14 kuntaa) 1995 2008* 20 000 18 000 16 000

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN 2011 Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki, p. 09

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

Väestönmuutokset Helsingissä 2001 2004

Väestönmuutokset Helsingissä 2001 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 11 Väestönmuutokset Helsingissä 21 24 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-649-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Eeva-Kaisa Peuranen Puhelin 169 3178

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 Ennusteiden laadinta Helsingin, Espoon ja koko Helsingin seudun väestöennusteiden laadintaan käytetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

2015:11. Elise Haapamäki ja Sanna Ranto. Päivähoidon käyttö

2015:11. Elise Haapamäki ja Sanna Ranto. Päivähoidon käyttö 215:11 Elise Haapamäki ja Sanna Ranto Varhaiskasvatus ja lasten hoidon tuet helsingissä Päivähoidon käyttö Vuonna 214 Helsingin kunnan ylläpitämissä päiväkodeissa oli yhteensä 22 911 lasta ja perhepäivähoidossa

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

2005 12 Ulkomaalaiset Helsingissä Väestörakenne, muuttoliike, elinkeinot ja alueellinen sijoittuminen

2005 12 Ulkomaalaiset Helsingissä Väestörakenne, muuttoliike, elinkeinot ja alueellinen sijoittuminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 12 Väestörakenne, muuttoliike, elinkeinot ja alueellinen sijoittuminen % Ulkomaan kansalaisten osuus Helsingin väestöstä 1.1.1985-2004

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja 2019:6 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 31036300

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Helsingin väestöennuste

Helsingin väestöennuste HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 2007 43 Helsingin kaupungin kuvapankki, Boy Hulden Helsingin väestöennuste 2008 2040 Verkkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Pekka Vuori,

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2010

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 3 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 21 Lisätietoja Asuminen Maija Vihavainen, p. 9 31 36398 Koulutus Sanna Ranto, p. 9 31 3648 Työllisyys Minna Salorinne,

Lisätiedot

ASUNTOKUNTIEN TULOT JA VEROT HELSINGISSÄ

ASUNTOKUNTIEN TULOT JA VEROT HELSINGISSÄ TILASTOJA 2016 TILASTOJA 2016 32 32 Eri alueilla saman perhetyypin tulot vaihtelevat melko paljon: yksinasuvien tulot ovat Eteläisessä suurpiirissä lähes puolet korkeammat kuin keskitulo koko kaupungissa.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2006

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 1 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2006 TIEDUSTELUT Eeva-Kaisa Peuranen, puh. (09) 310 36392 Tea Tikkanen, puh. (09) 310 36386 E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Befolkningsförändringarna i Helsingfors 2005 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Befolkningsförändringarna i Helsingfors 2005 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 29 5 tilastoja Väestönmuutokset Helsingissä 25 27 Befolkningsförändringarna i Helsingfors 25 27 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Tea Tikkanen, p. (9) 31 36386 Sinikka

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot