SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v.2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v.2010."

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toimintakertomus v SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v toimintakate on ,28 euroa ennen poistoja. Netto alittaa ,72 eu roa ta lous ar vion. Merkittävimmät poikkeamat ja toiminnan toteutuminen: Hallinto: Logistiikkaselvitys ja -suunnitelma tilattiin RamBoll Oy:ltä ja se valmistui Ostoliikenne:koululaiskuljetukset, asiointiliikenne ja ruoankuljetukset kilpailutettiin kesällä Sopimukset kolmevuotisia ja yksi optiovuosi. Opetustoimessa on käynnissä useita hankkeita: Perus ope tuk sen laa dun kehit tämishanke (Kelpo 2) jatkuu edelleen. Op pi mis ym pä ristöjen kehit täminen (Wikipedia) päättyi. Ker ho toi min nan kehittäminen, johon OPH myönsi avustusta Kan sain väli nen yh teis työn kaikki yh des sä Euroo passa-hanke ja EU:n Comenius-hanke päättyivät vuonna Raa hen kau pun gin, Vihannin ja Sii kajoen kun tien ope tustoi mien yh tei nen perus opetuksen laa dun ke hittä mis- hanke (OPO-hanke) päättyi. Monikulttuurisuus -han ke (MO KU) sai jatkorahoitusta lukuvuodelle Projekteista johtuvat me not ja tulot, joita ei ole voitu arvioida talousarviossa (avustuksia anotaan) on kirjattu sivistystoi men hallintoon. Kerhotoiminnanmenot ovat osin perusope tuksen menoina. Taiteenperusopetus kirjattiin ensimmäistä kertaa sivistystoi men hallintoon. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Paavolassa toimi musiikkileikkikoulu. Sisäiset vuokrat: 4.682,83 Toimintakate: ,08

2 Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruu kin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäi vä toimintaa, jonne ohjattiin myös Luohuan alueen lapset (3 ). Toimintaan osallistui vuoden lopussa yhteensä 53 lasta. Osal lis tujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloite taan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suu ruuden ylärajaa ei ole määrätty. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Koulunkäyntiavustajat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat ,68 Toimintakate: ,70 Esiopetus: Syksyllä 2010 kaikilla alakouluilla oli erillinen esiopetusryh mä. Ruukin alakoulussa on kaksi ryhmää, joita opetti yksi esiopettaja. Sisäiset vuokrat: ,01 Toimintakate: ,35 Perusopetus: Säästövelvoitteen (- 5 %) toteutusta jatkettiin. Opetusminis teriö myönsi euroa harkinnanvaraista valtionapua opetusryhmien pienentämiseen. Valtionapu käytettiin koko naisuudessaan syksyllä Erityisopetuksessa päättyi Kelpo-hankkeen 2. vaihe. Paa vo lan koululla on erityisopetuksessa pienryhmä (ESY). Luohu an koululla ja Ruukin yläkoululla on yhteinen laaja-alainen (PU LU KI) erityisopettaja, muilla kouluilla oma opettaja. Ruu kin kou lul la aloi tettiin syys lu ku kau den alus ta val mis tava opetus kahdessa ryhmässä. Ryhmissä yhteensä 16 oppilas ta Valmistavan opetuksen valtionapu ei näy käyttötalouden tulona. Valtionapukäytäntö muuttui 2010 vuoden alusta. Joustavan perusopetuksen ryhmä (8 opp.) on vakiintunut yläkoululle. Opetukseen saadaan erillinen valtionapu. Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kustannuksina jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoi min taan se kä pe rusopetukseen. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen

3 opetusjärjestelyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat sekä siirretyt erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Samoin valmista van opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistet tava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoi sia. Henkilöstökulut alittuivat ,63 euroa (n.3,99%). Pal kan ko rotus va raus oli riittävä. Sijaismäärärahojen va raus on edel leenkin lii an pie ni. Koululaiskuljetuksiin meni , mikä on ar vioi tua vähemmän. Koululaiskuljetukset sisältävät myös lukio laiset. Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat ,57. Ruokahuolto on pysynyt talousarviossa. Opettajien ja muun hen kilökun nan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun me no koh dalle. Kouluruoan hinta oli 2,62 /ateria. Siivouksen hinta sisältäen aineet, tarvikkeet ja paperit on /h. Hinta on pysynyt talousarviossa. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 220 /opp ja yläkoulussa 270 /opp. Määräraha oli riittävä. Sisäiset vuokrat ,94 Toimintakate ,95 Toimintakate alittui ,05 euroa. Lukio ja etälukio: Lukioon hakeutui Siikajoen kunnan yläkoululaisista 30 %. Lukion aloittava luokka oli yksisarjainen. Lukioverkoston toi mintaa laajennettiin. Verkostossa yhteistyössä naapurilu kioiden kanssa annetaan opetusta noin 30 kurssilla. Etälukioon ei otettu uusia tutkintotavoitteisia opiskelijoita. Sisäiset vuokrat on ,16. Ylittyivät 5.180,16 (11,7%) Toimintakate on ,97 Toimintakate ylittyi 101,97 Kansalaisopisto: Toiminta toteutunut suunnitellulla tavalla. Opintoseteliin saatiin valtionapua 9000 euroa, joka suunnat tiin

4 hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että jär jestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksut to mia lii kun ta pii re jä. Myyntipalvelu Siikalatvan kunnalle päättyi Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa ensim mäistä kertaa kokonaan kansalaisopiston alainen tulosyk sikkö. Toimistosihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kult tuuritoimeen. Kulttuuritoiminta toteutui suunnitellulla tavalla. Kansalaisopiston ulkoiset vuokrat eivät olleet talousarvios sa. Siikalatvalle myyntiä oli ennakoitua vähemmän. Sisäiset vuokrat: ,96 Toimintakate on ,89 Toimintakate ylittyi ,89 Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Pääkirjaston peruskorjaus valmistui ja toiminta käynnistyi Luohuan lähikirjaston uudet tilat otettiin käyttöön Kirjasto valmistui luohualaisten talkootyönä koulun yhtey teen. Pääkirjasto avoinna 35 h/vko Gumerus 25 h/vko Revonlahti 19 h/vko Paavola 21 h/vko Luohua 10 h/vko Sisäiset vuokrat: ,09 Toimintakate: ,57 Vapaa-aikatoimi Toiminta toteutui suunnitellulla tavalla. Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimi ( v.2009) ja nuorisotoimessa (6 000 ). Uusi nuoriso-ohjaaja aloitti Allianssi ry:n avus tuksella oli nuoriso-ohjaaja harjoittelija 5 kk.

5 Koululaisten kesätyöt on omana tulosyksikkönään vapaa-ai katoimen tulosalueella. Kunta työllisti vuosina 1993 ja 1994 syntyneitä nuoria kah den viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin tuki. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 4,20 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta. Tukea sai 140 nuorta. Sisäiset vuokrat: ,52 Toimintakate: ,77 Stj:n esitys: Päätös: Sivistyslautakunta esittää omalta osaltaan kunnanhallituk selle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi tilin päätöksen ja toimintakertomuksen v Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

137 25.09.2013. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus

137 25.09.2013. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 137 25.09.2013 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus 1411/02.02.00/2013 VARKOLK 137 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 56 10.03.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.01.2015 AIKA 21.01.2015 klo 18:00-19:12 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus Kaupunginhallitus 264 05.05.2014 Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus 1163/02/02/02/2013 KH 264 Vuoden 2014 talousarviossa on työllisyysasioiden hoitoon osoitettu kau pun

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit Kaupunginhallitus 414 29.09.2014 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/00.01.02/2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio Kunnanhallitus 345 31.10.2011 Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio 2566/04/040/2011 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA 1 Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä: 23 Sosiaalipalvelut PALVELUAJATUS Sosiaalikeskus kehittää yhdessä perheiden kanssa ylivieskalaista sosiaalista ym päristöä ja tukee asukkaiden omatoimista selviytymistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot