Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seusseurannassa käytettäviksi mittareiksi. Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seusseurannassa käytettäviksi mittareiksi. Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti"

Transkriptio

1 Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seusseurannassa käytettäviksi mittareiksi Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti

2

3 Sisällys 1 Johdanto Työryhmän tehtävän täsmentäminen Tuottavuusmittarit -työryhmän ehdotukset kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannassa käytettäviksi mittareiksi Yleiset periaatteet Päivähoito Vanhainkotihoito Terveyskeskuksen vuodeosastolla Vanhusten palveluasuminen Kotihoito Perusopetus Lukio Kustannusvertailuista yhteistä tietopohjaa tuottavuuden parantamiseksi Ehdotukset jatkotyölle

4

5 5 1 Johdanto Tämä raportti on osa 20 kaupungin tuottavuushankkeen työtä. Tuottavuusohjelman mukainen yhteistyö toteutettiin kaupunkien vetäminä ns. kärkihankkeina, joista mittarikärkihanke oli yksi. Sen tavoitteena oli, että tuottavuusmittarit sisällytetään kuntien johtamisjärjestelmiin ja kehitetään yhteistyössä paremmin laadun ja vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuusmittari. Tämän vuonna 2010 Jyväskylän vedolla toteutetun kärkihankkeen tavoitteet olivat vaativia ja hanke jätti väliraportin syksyllä 2010 ja esitti samalla, että työtä jatketaan Kuntaliiton vetämänä maaliskuuhun Raportissaan syksyllä 2010 kärkihanke esitti, että tavoitteeksi asetetaan 1. yhdessä sovittavat tuottavuusmittaus/-mittarit sisällytetään 20 suurimman kaupungin vuoden 2012 talousarvioihin ja 2. tehdään kartoitus kuntien toimintaa ja taloutta koskevasta tilastoinnista sekä tehdyistä ja käynnissä olevista tuottavuusmittaushankkeista. Kartoituksen tuloksena tehdään arvio tilastoinnin ja tuottavuusmittaushankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista. Kuntaliiton vetämänä kärkihanke organisoitui työryhmäksi, jonka työskentelyyn osallistuivat: Jukka Öberg, Helsinki Pekka Heikkinen, Espoo Samuli Skyttä, Espoo Sari Mäntylä, Tampere Sanna Liljaranta, Tampere Pauli Outila, Vantaa, Jouko Virnes, Vantaa Lasse Leppä, Jyväskylä, Silja Ässämäki, Jyväskylä, Päivi Kokkonen, Lahti Riitta Holmström, Kuopio Henna Lempiäinen, Pori Tarja Saarelainen, Rovaniemi Janne Hyvärinen, Salo Hannele Savioja, valtiovarainministeriö Ville Salonen, valtiovarainministeriö

6 6 Työryhmän puheenjohtajana toimi Kauko Aronen Kuntaliitosta ja työryhmän ehdotukset kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannassa käytettäviksi mittareiksi valmisteli Tero Tyni Kuntaliitosta. Työryhmä katsoo kutakuinkin saavuttaneensa sille asetetut tavoitteet ja ehdottaa, että jo keväällä 2010 tehdään koelaskelmat kaupunkien tuottavuuden muutoksista tämän raportin luvussa 3 esitettävillä mittareilla. Koelaskelmissa saadaan tulokseksi kaupunkien tuottavuuden muutokset vuosien 2009 ja 2010 välillä ja tällä tavoin muodostuu pohjatieto seurata kaupunkien talousarvioihinsa tai omiin tuottavuusohjelmiinsa itse vuodelle 2012 asettamien tuottavuuden parantamistavoitteiden saavuttamista. Myös kaupunkien välinen tuottavuuskehityksen vertailu tulee mahdolliseksi. On huomattava, että tietopohja on antanut mahdollisuuden tällä tavoin mitata tuottavuuskehitystä tässä vaiheessa vain osassa kaupunkien palvelutuotantoa. Esimerkiksi terveyskeskusten palvelujen tuottavuuskehityksen vertailuun ei nähty mahdollisuuksia. Jatkotyölle on siis tarpeita.

7 7 2 Työryhmän tehtävän täsmentäminen Tavoitteen täsmentämisessä nojauduttiin Jukka Öbergin esittämään tuottavuusmittauksen sukupolvien luokitteluun. 1. sukupolvi: kustannusvertailut, 2. sukupolvi: kapeasti vain suoriteperusteista tuottavuutta mittaavat mittarit, joiden rinnalla on aina käytettävä laatua ja vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita sen kontrolloimiseksi, että tuottavuuden parantamista ei tavoitella laadun tai vaikuttavuuden heikentymisen kustannuksella sekä 3. sukupolvi: kattavat laadun ja vaikuttavuuden huomioon ottavat tuottavuusmittarit (esim. Helsingin matriisi, Kuntaliiton ja VATT:n yhteistyönä tehty vanhuspalvelujen tuottavuusmittari). Kärkihanketyön jatkon tavoitteenasetteluksi päätettiin kolme tavoitetta: 1. Tehdään kartoitus kustannusvertailuista ja niitä koskevassa raportoinnissa käydään läpi keskustelu kustannusvertailujen hyödyllisyydestä tuottavuuden parantamisen 2. Tavoitellaan sukupolven 2 mukaisia mittareita, vaikka vähitellen palveluittain tai palvelukokonaisuuksittain rakentuenkin. Tällaisen työn tuloksena jollakin mittarivalikoimalla voidaan arvioida vuoden 2012 talousarvioihin liitettävien tuottavuuden paranemistavoitteiden saavuttamista. 3. Tehdään ehdotus siitä, että pitemmällä aikavälillä tavoitellaan sukupolven 3 mukaisia mittareita ja varaudutaan tätä tavoitetta toteuttavaan kehittämistyöhön. Toisen sukupolven mukaiset tuottavuusmittarit rakennetaan Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaston tiedonhankinnan pohjalta, sitä mahdollisuuksien mukaan täsmentäen (esim. päivähoito=> alle 3-vuotiaat eri tuotteena). Tehtävien parannusehdotusten on kuitenkin oltava realistisia, jotta uuden tiedonhankinnan tarve ei kasva liian raskaaksi. Tavoite voidaan asettaa seuraavasti: kaupungit asettavat vuoden 2012 talousarviossaan tuottavuuden parantamisen tavoitteen/tavoitteita palvelukokonaisuuksittain. Palveluvalikoiman ei tarvitse olla kattava heti aluksi. Näiden tavoitteiden seurannassa käytetään tässä työssä sovittavia tuottavuusmittareita. Mittarien käyttö voi alkaa heti, kun niistä on päästy yhteisymmärrykseen ja tarvittava kehittämis- ja määrittelytyö on tehty (koskien esim. vuotta 2009 ja 2010), mutta niiden avulla on tarkoitus seurata vuoden 2012 talousarvioihin liitettäviä tuottavuustavoitteita. Kapeisiin suoriteperustaisiin tuottavuusmittareihin on aina liitettävä laadun ja vaikuttavuuden indikaattoreiden seuranta sen kontrolloimiseksi, että tuottavuuden paraneminen ei tapahdu laadun ja vaikuttavuuden heikentymisen kustannuksella.

8 8

9 9 3 Tuottavuusmittarit työryhmän ehdotukset kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannassa käytettäviksi mittareiksi Yleiset periaatteet Mittarit pohjautuvat pitkälti talous- ja toimintatilaston luokituksiin, jolloin ne ovat likimain samoja tietoja, joiden perusteella Tilastokeskus tekee tilastoa kuntien ja kuntayhtymien tuottavuudesta. Kuitenkin mittareissa poiketaan joiltakin osin mainitusta tilastosta Yhteisesti sovittava tuottavuusmittaustulos julkistaan kunnittain ja tehtävittäin, kun Tilastokeskus julkistaa tiedot toimialoittain (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja opetuspalvelut) sekä kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tiedot yhteenlaskettuna. Yhteisesti sovittavan tuottavuusmittarin rinnalle nostetaan laatua ja vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita. Niiden tehtävien, joiden osalta riittävän hyvää tuottavuusmittaria ei ole, eikä sitä saada riittävän nopeasti tehtyä, osalta työryhmä ei esitä yhteistä tuottavuusmittaria. Esimerkiksi perusterveydenhuollon avohoidon käyntikustannuksen muuttuminen ja siitä tehtävä johtopäätös tuottavuuden muuttumisesta ei anna riittävää kuvaa toiminnan tuloksellisuuden muuttumisesta. Kunnat tekevät kustannustiedonkeruun ja toimittavat tiedot Kuntaliittoon kunkin vuoden huhtikuussa, Kuntaliitto kokoaa tiedot toukokuussa 2011, 2012, Tiedot kootaan myös vuosien 2009 ja 2010 osalta toukokuussa Laadittavaa yhteistä raporttia varten kunnat toimittavat Kuntaliittoon vuosittaiset yksikkökustannukset (nimellisin hinnoin) sekä samalla aiheeseen liittyvät laatumittarit. Kuntaliitto tekee varsinaisen tuottavuusluvun laskennan ja deflatoinnin (jotta varmistutaan, että deflatointi on samalla tavalla tehty). Jos kunta toimii jonkin tehtävän osalta yhteistoiminta-alueena, tiedot voi raportoida yhteistoiminta-alueen osalta, olennaista on että vertailuvuosina tiedot ovat samalta alueelta Kaikissa kunnissa ei ole kaikkia alla mainittuja tehtäviä omana tuotantona tai muuten palvelurakenteesta johtuen. Jos näin on, tietoja ei luonnollisesti raportoida siltä osin, vaan tiedot kerätään niiltä tehtäviltä, kuin on mahdollista. Yhteisesti sovittavassa mittaristossa tuottavuus arvioidaan deflatoidun yksikkökustannuksen muutoksena. Deflaattorina käytetään julkisen talouden kyseisen tehtävän kustannuskehitysindeksiä. Indeksi löytyy osoitteesta: tai osoitteesta: hakusanalla julkisten menojen hintaindeksi taulukot, josta valitaan Liitetaulukko 2. Kuntatalous tehtäväalueittain 2005=100.

10 10 Myös yhteisesti sovittavissa tuottavuusmittareissa, tarkastellaan vain kunnan omaa toimintaa, ei ostopalveluja. Yhteisesti sovittavaa tuottavuusmittausta pyritään laajentamaan myöhemmin myös ostopalveluihin. Yhteisesti sovittavat tuottavuusmittarit koskevat seuraavia tehtäväalueita: 1. päivähoito 2. vanhainkotihoito 3. hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla 4. vanhusten palveluasuminen 5. kotihoito 6. perusopetus 7. lukio-opetus. Lisäksi seurataan seuraavien tehtävä-alueiden kustannusten kehitystä: 8. Terveydenhuollon ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset /asukas (suurten ja keskisuurten kaupunkien kustannusvertailut). 9. Lastensuojelun kustannukset /asukas, vastaavilla määrittelyllä kuin kuusikkokunnat (http://www.kuusikkokunnat.fi/sira_files/downloads/lastensuojelu/ls_2009.pdf) 10. Erikoissairaanhoito (sairaanhoitopiirien välinen vertailu) 11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema sairaaloiden tuottavuustilasto Rinnalle Perfect hankkeen tuloksia hoitotoiminnan vaikuttavuudesta. Esim. yhden vuoden kuolleisuusluku: 3.1 Päivähoito MITTARI: Kunnallisen lasten päivähoidon laskennallisen lapsen suoritekustannus perhepäivähoidossa sekä päiväkotihoidossa ja niiden suoritekustannuksen deflatoitu muutos. Rinnalla laatumittarina palvelumuodon keskimääräinen asiakastyytyväisyys ja sen numeerisella asteikolla 1 5. Laskennallinen lapsi ja vertailtavat kustannukset määritellään kuten kuusikkokuntien kustannusvertailussa (www.kuusikkokunnat.fi päivähoito). Vertailussa rajautuu mm. leikkipuistotoiminnan, kerhotoiminnan tai avoimien päiväkotien kustannukset ja suoritteet. Deflaattorina käytetään tehtävän opetustoimi indeksipistelukujen muutosta. Kaupungin päivähoidon tuottavuusluvun laskemiseksi tarvitaan myös kunkin tuoteryhmän suoritemäärä. Ellei kunnassa tilastoida erikseen yli ja alle 3-vuotiaiden lasten määrää kunnallisessa päivähoidossa, käytetään kunnan järjestämän hoidon ikäjakaumaa talous- ja toimintatilaston mukaisena. JATKOKEHITETTÄVÄT MITTAUKSET: Ostopalvelujen kustannuskehityksen vertaaminen vastaavalla tavalla kuin omassa tuotannossa Tarkempi tuotteistaminen vuorohoidon ja 1 vuotiaiden lasten osalta. Päivähoidon vaikuttavuusmittarin kehittäminen.

11 3.2 Vanhainkotihoito 11 MITTARI: RUG-painotetun asumisvuorokauden yksikkökustannus ja deflatoitu kustannuksen muutos. RUG-kertoimena käytetään kuntakohtaista tietoa, jos se saatavilla. Deflaattorina käytetään tehtävän sosiaalitoimi vuosittaista muutosta. Psykiatrinen laitoshoito voidaan rajata tarkastelun ulkopuolelle. Rinnalla vanhainkotihoidossa olevien asiakkaiden keskimääräinen RUG/RAVA-mittaustulos ja sen keskimääräinen vuosimuutos. JATKOKEHITETTÄVÄT MITTAUKSET: Hyvinvointituottavuus (vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuusmittaustulo) mahdollisimman useasta kunnista Yksityinen sektorin tuottavuusmittaustulos Laatumittareita. 3.3 Terveyskeskuksen vuodeosastolla MITTARI: Mieluummin RUG-painotetun tai vaihtoehtoisesti painottamattoman asumisvuorokauden yksikkökustannus ja deflatoitu kustannuksen muutos. RUG-kertoimena käytetään kuntakohtaista tietoa, jos se saatavilla. Deflaattorina käytetään tehtävän terveystoimi vuosittaista muutosta. Psykiatrinen laitoshoito voidaan rajata tarkastelun ulkopuolelle. Akuutti- ja kuntoutushoitoa ei eritellä, vaan ne käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Rinnalla vanhainkotihoidossa olevien asiakkaiden keskimääräinen RUG/RAVA-mittaustulos ja sen keskimääräinen vuosimuutos jos tieto on saatavilla. JATKOKEHITETTÄVÄT MITTAUKSET: Hyvinvointituottavuus (vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuusmittaustulo) mahdollisimman monesta kunnista Yksityinen ostopalvelujen tuottavuusmittaustulos Laatumittareita. 3.4 Vanhusten palveluasuminen MITTARI: Asumisvuorokauden yksikkökustannus ja sen deflatoitu muutos. Suositeltavaa on laskea kustannusluvut erikseen kevyelle, keskiraskaalle ja tehostetulle palveluasumiselle. Jos kunnassa käytetään jotain muuta luokitusta, käytetään sen mukaista yksikkökustannusta ja kunkin luokituksen keskimääräistä laatumittaustulosta. Rinnalla keskimääräinen toimintakyky (RAVA/RAI) ja sen muutos. Kaupungin palveluasumisen tuottavuusluvun laskemiseksi tarvitaan myös kunkin tuoteryhmän suoritemäärä.

12 12 JATKOKEHITETTÄVÄT MITTAUKSET: Hyvinvointituottavuus (vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuusmittaustulo) mahdollisimman useasta kunnista. Yksityinen ostopalvelujen tuottavuusmittaustulos. Laatumittareita. 3.5 Kotihoito MITTARI: Asiakkaan luona suoritetun työn tuntikustannus ja sen deflatoitu kustannusmuutos. Deflaattori: sosiaali- ja terveystoimen toimen kustannusmuutos. Asiakkaan luona tehtävään työhön kuuluu myös asiakkaan tietojen kirjaaminen järjestelmiin. Jos edellä mainittua ei erikseen seurata, tieto arvioidaan. Rinnalla laatumittarina Vanhuksen keskimääräinen toimintakyky (RAVA tai RAI) ja sen muutos. Vanhuskäyntien, vammaiskäyntien ja perhetyön osuus hoitokäynneistä 3.6 Perusopetus MITTARI: Yleissivistävän koulutuksen vertailutiedon kehittämishankkeen tuloksista, kokonaiskustannuksen /oppilas, brutto ja sen deflatoitu muutos (deflaattorina: opetuspalvelujen kustannusindeksi). Mittarista rajataan pois sairaalaopetuksen, vaikeimmin vammaisten sekä muiden vammaisten suoritteet ja kustannukset. Laatumittarina Keskimääräinen ryhmäkoko. Perusopetuksen päättäneistä hyväksyttiin koulutukseen, prosenttia. Perusopetuksen päättäneistä toisen asteen koulutukseen hakematta jättäneiden osuus. 3.7 Lukio MITTARI: Yleissivistävän koulutuksen vertailutiedon kehittämishankkeen tuloksista, yksikkökustannukset brutto, /oppilas ja niiden deflatoitu vuosimuutos (deflaattorina: opetuspalvelujen kustannusindeksi). Laatumittareina Lukiokoulutuksen kurssimäärä yhteensä /opiskelija. Yo-tutkinnon 3 vuodessa suorittaneiden prosenttiosuus. Yo-tutkinnossa hylättyjen prosenttiosuus /tutkintokerta. Yo-tutkinnon suorittaneiden arvosanapisteiden keskiarvo.

13 13 4 Kustannusvertailuista yhteistä tietopohjaa tuottavuuden parantamiseksi Kärkihanketyön jatkon tavoite oli tehdä kartoitus kustannusvertailuista ja niitä koskevassa raportoinnissa käydä läpi keskustelu kustannusvertailujen hyödyllisyydestä tuottavuuden parantamisen kannalta. Kärkihankkeessa on useasti todettu, että nämä ensimmäisen sukupolven mittarit eivät ole varsinaisia tuottavuusmittareita, vaan nimensä mukaisesti kustannusvertailuita. Tällaisella vertailutiedolla voi kuitenkin olla merkitystä tuottavuuden parantamisessa. Varteenotettava lähestymistapa voi perustua samoja palvelupaketteja samanlaisissa oloissa tuottavien kuntien ja mahdollisesti seutujen keskinäiseen vertailuun. Valtiovarainministeriön Peruspalvelut 2000-työryhmä totesi aiempiin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksiin nojaten, että vertailukelpoisissakin oloissa kuntien palveluiden tehokkuus vaihtelee huomattavasti. Olennaista on löytää keskenään vertailukelpoiset kuntaryhmät ja etsiä näiden ryhmien sisällä kunkin palvelulohkon tehokkain vertailukunta sekä verrata muiden kuntien tehokkuutta tähän benchmarking-arvoon. Palveluiden tehokkuuserot voidaan tulkita myös säästöjen tai tuottavuuden parantamispotentiaaliksi. Jokaisen vertailutietoa käyttävän kaupungin ja koko kuntasektorin tuottavuutta vertailutietojen käyttö parantaa seuraavasti: Innovaation leviämisen nopeuttamisella ja vertailutietojen avulla voidaan nähdä, missä kunnissa ja millä sektoreilla voidaan saada hyötyä ottamalla käyttöön muualla jo omaksuttuja innovaatioita. Lisäksi on mahdollisuus soveltaa tehokkaasti ja ohjelmallisesti jäljessä tulijan edun periaatetta eli voidaan oppia edellä kävijöiltä. Vertaisoppiminen ja ohjattu verkostotyö ovat hyviä menetelmiä, joiden avulla kunnat voivat parantaa tuottavuuttaan esimerkiksi perusteetta keskimääräistä kalliimmiksi todettujen palvelujen kustannusten laskemiseksi lähemmäs oman alansa keskiarvoa. Tämä on kustannustehokas toimintamalli koko sektorin tuottavuuden kohottamiseen. Kuntaliiton erilaisia vertailutietopalveluita Audiator OY:n Balanceen sisältyvät vertailutiedot palvelutuotannon kustannuksista FCG:n kuntien säästöpotentiaalin analyysi Sote-yksikön kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia kuvaava vertailutietokanta ja vastaava yleissivistävän koulutuksen kustannuksista.

14 14 Kuntatalousyksikön tilastotietopalvelut, internet). Niin tytäryhtiöiden kuin liiton yksiöiden palvelut ovat ns. tilaajapohjaisia ja maksullisia. Kustannustiedot saadaan pääosin Tilastokeskukselta. Tilaajapohjaisuus mahdollistaa myös täydentävää tiedonhankintaa mm. suoritetietojen osalta. Tilaajapohjaisuus ja kohdejoukkojen keskinäinen samanlaisuus on mahdollistanut myös vertailutietopalvelun ympärille verkostoimisen, mikä on parantanut tiedon laatua ja auttanut hyvin kysymysten tekemistä, kuten esimerkiksi miksi meillä on muita kalliimmat palvelut? Kuutosten vertailutiedot ja raportit Kuusikko-työryhmä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista vertailuja, joissa tarkastellaan kuntalaisille tuotettuja palveluja sekä niiden kustannuksia. Raportit on tarkoitettu kuntien työntekijöille sekä päättäjille. Nettisivujen kautta toivotaan voitavan jakaa tietoa tehdyistä vertailuista Kuusikon kuntien ulkopuolelle kaikille sosiaali- ja terveystoimen alueella työskenteleville ja resursseista päättäville tahoille. Sivuilta on löydettävissä tietoa lasten päivähoidon, lasten sijaishuollon, vanhusten palvelujen, vammaispalvelujen, kehitysvammahuollon, toimeentulotuen sekä sosiaalityön alueilta. Vuonna 2010 toimivat seuraavat työryhmät Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä, Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä, Kehitysvammahuollon Kuusikko-työryhmä, Vammaispalvelujen Kuusikko-työryhmä, Vanhuspalvelujen Kuusikko-työryhmä, Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen Kuusikkotyöryhmä, Päihdehuollon Kuusikko-työryhmä Esimerkkejä vertailun tuottamista tiedoista: Kehitysvammahuollon asiakaskohtaisten kustannusten kehitys Kunnallisen päiväkotihoidon deflatoitujen vuosikustannusten kehitys laskennallista lasta kohden vuosina suhteutettuna Viisikon aritmeettiseen keskiarvoon vuonna 2000 = 1 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna 2009 (koko vuoden tieto, ikävakioitu ja ikävakioimaton) Esimerkit osoittavat, että vertailuissa käytettävät suhdeluvut ovat kustannusten ja kohdeväestön tai asiakaskunnan suhdelukuja. Ne eivät sisällä erilasia suoritteita eivätkä sisällä tuotoksen kuvaajia, joissa kokonaistuotos olisi rakennettu osatuotosten ryhmistä niitä painottamalla (kustannuspainot). Esimerkit ovat kehittyneitä kustannusvertailutietoja.

15 Kärkihankkeessa kartoitettu kaupunkien kustannusvertailutieto 15 Kaupungit seuraavat sovittujen palvelujen kustannuskehitystä mm. alla olevien mittareiden avulla. Tuottavuuskehitystä tulee kuitenkin tarkastella laajemmin ottaen huomioon tuotoksen standardointi sekä tuotosten laatu ja vaikuttavuus. 1. Perusopetus: / Perusopetuksessa oleva oppilas 2. Lukiokoulutus: / Lukiokoulutuksessa oleva opiskelija 3. Päivähoito: / Päivähoidossa olleiden lasten määrä 4. Perusterveydenhuolto: / Käynti 5. Perusterveydenhuolto: / Hoitopäivä 6. Erikoissairaanhoito: / Kaupungin asukas 7. Vanhuspalvelut: / Asiakas 8. Vammaispalvelut: / Asiakas 9. Toimeentulotuki / Kaupungin asukas 10. Lastensuojelu: / Asiakas 11. Ruokapalvelut: / Ateria 12. Kiinteistöpalvelut: / m2 / kk Teesejä kustannusvertailujen hyödyllisyydestä: Vaikka kärkihanketyöryhmän varsinainen tavoite toteutetaankin ja päästään eri palveluiden tuottavuuden mittaamiseen (2. sukupolven mittarit), sen rinnalla 1. sukupolven kustannusvertailutietojen käyttö on tuottavuuden parantamisen kannalta hyödyllistä. Kustannusvertailuja on hyvä tehdä keskenään vertailukelpoisissa kunta/kaupunkiryhmissä (kuutoset, suuret kaupungit, 20-suurinta). Kustannusvertailuihin on hyvä liitää tietoja tarkistava, laatupiirinä toimiva ja hyviä kysymyksiä esittävä verkostotyö (suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset, kuutosten toimialaryhmät). Kustannusvertailuja kehitetään edelleen tilaajapohjaisesti Kuntaliiton ja kuutosten yhteistyön piirissä.

16 16

17 17 5 Ehdotukset jatkotyölle 1. Yhteisesti hyväksyttyjen tuottavuusmittareiden tietotarpeet otetaan huomioon kuntatilastoinnin kehittämisessä. Näin saadaan mahdollisuus kattavuuteen koko kuntakentällä, ei vain 20 kaupungin joukossa. 2. Tilastokeskuksen tuottama kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaosto julkaistaan koko maasta tässä omaksutulla palveluryhmityksellä nykyisen sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, opetuspalvelut -luokituksen lisäksi. Näin saadaan mahdollisuus vertailla kaupunkien kehitystä koko maan kehitykseen. 3. Resursoidaan paremmin laadun ja vaikuttavuuden huomioon ottavan tuottavuusmittarin kehittämistyö. Kehittämistyö voi ainakin osittain tapahtua Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Kuntaliiton yhteistyönä tekemän, vanhuspalvelujen tuottavuus -projektin laajentamisena ja yleistämisenä muihin palveluihin. Näin saadaan vähitellen syntymään 3 sukupolven mukainen kuntien tuottavuusmittaristo.

18

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen. Kauko Aronen

Tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen. Kauko Aronen Tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen Kauko Aronen 4.6.2013 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden a sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002 2011

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON Kuntapalvelut puntarissa laadulla vaikuttavuutta? Porin yliopistokeskus 21.10.2010 Tero Erityisasiantuntija (kuntatalous)

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen 12.6.2014 Hannele Savioja Valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen 20 suurimman kaupungin työ: kuntien, ministeriöiden, THL:n, VATT,

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 12.6.2014 Tommi Oikarinen Kuntatalouden ohjaustietojen ja laskentamallien kehittäminen Kuntatalouden

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Mustijoki, Porvoo, Rauma, Rovaniemi,

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Teija Mikkola, erityisasiantuntija VTT, FL, KTM Sosiaalialan ajankohtaisfoorumi 14.4.2016 Esityksen rakenne Taustasta Kustannusten alueellisessa

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen 5.2.2014 Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2011

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2011 Hyvinkää, Imatra, Joensuu, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka,

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuntien talous, valtion ohjaus ja tietotarpeet. Alue ja kuntatilastot muutoksessa - Tilastokeskus

Kuntien talous, valtion ohjaus ja tietotarpeet. Alue ja kuntatilastot muutoksessa - Tilastokeskus Kuntien talous, valtion ohjaus ja tietotarpeet Alue ja kuntatilastot muutoksessa - Tilastokeskus A. Tärkein: Kunnat ovat itsehallinnollisia yksikköjä, joita valtio ei ohjaa, ei ainakaan samassa merkityksessä

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Kuntatuottavuus ja -tuloksellisuus seminaari 4.6.2013

Kuntatuottavuus ja -tuloksellisuus seminaari 4.6.2013 Kuntatuottavuus ja -tuloksellisuus seminaari 4.6.2013 Tuottavuusjohtaminen ja tuottavuusmittarit kunnan toiminnassa ja taloudessa Tarkastuspäällikkö, HT Tarja Saarelainen tarja.saarelainen@rovaniemi.fi

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuottavuus mittaamisen ja seurannan

Julkisten palvelujen tuottavuus mittaamisen ja seurannan Liite 1 Julkisten palvelujen tuottavuus mittaamisen ja seurannan kehittäminen Talousneuvoston kokous, 16.11.2011 Antti Moisio GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) Tutkimuksen toimeksianto:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Kunnanjohtajan koonti ekstranettiin 12.4.213 päivitetään viimeistään joulukuussa 213, kun saadaan uudet koontitiedot kuntien väliltä taloustilastojen kautta 6 Nettokäyttökustannukset

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2015

Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalous 2016 Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015 Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien tuottavuusvertailu

Kuntien tuottavuusvertailu Kuntien tuottavuusvertailu INFO Perusopetus Lukiokoulutus Päiväkotihoito Perhepäivähoito Tuotos = laskennallinen oppilas- tai opiskelijamäärä Perusopetus: kustannuspainokertoimet eri suoriteryhmille: maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat 11.9.2014 Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä Valtiovarainministeriön asettama

Lisätiedot

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Tutkimusprofessori, Aki Kangasharju VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) SUOMEN TALOUDEN TILA JA TULEVAISUUS 17.9.2009 Wolff-auditorio, Vaasan yliopisto Mitä

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä Kirsi Varhila STM Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 1 LIITE Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 Vanhuspalvelut Asiakkaat Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon tuotteistus

Perusterveydenhuollon tuotteistus Perusterveydenhuollon tuotteistus pdrg johtamisjärjestelmän tukena lisää tuottavuutta perusterveydenhuoltoon Tuula Haatainen Suomen Kuntaliitto Varatoimitusjohtaja Kuntatalo, 14.11.2012 Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Alkeet Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Alkeet Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Alkeet 9.4.2013 Oulu 16.4.2013 Tampere Kouluttajat Lea Vuorinen Yliaktuaari / Tilastokeskus puh. 09-1734 3358 lea.vuorinen@tilastokeskus.fi Kuntien ja kuntayhtymien

Lisätiedot