GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ"

Transkriptio

1

2 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ Kirsi Kiiski Palvelupäällikkö Ikääntyneiden varhaiset palvelut Kirsi Kiiski 2

3 IKÄÄNTYNEIDEN VARHAISET PALVELUT Alueelliset moniammatilliset tiimit Eteläinen Keskinen Pohjoinen Sosiaalityöntekijä palveluohjaajat muistikoordinaattori hykopalveluohjaaja Sosiaalityöntekijä palveluohjaajat muistikoordinaattori hykopalveluohjaaja Sosiaalityöntekijä palveluohjaajat muistikoordinaattori hykopalveluohjaaja Kirsi Kiiski 3

4 SOSIAALITYÖN TUKENA: - 2 lyhki - palveluohjaajaa - Hyvinvointiasemat - Seniori-info - Senioriterveysneuvonta - Psykososiaalisen tuen ryhmät - Yhteisötyön pilotointi osa korvautunee alueellisilla mielenterveysja päihdetoimintapäivillä - Kotihoidon tiimikäynnit - SHL -kuljetuspalvelut - Teemapäivätyöskentely järjestöyhteistyönä Kirsi Kiiski 4

5 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ - Asiakastilanteen kartoittaminen: palveluhenkisyys ja eettisyys - Työskentelyä monialaisessa ja monipuolisessa verkostossa arvostettuna, luotettuna ja aktiivisena toimijana sekä ikäihmisten äänen edistäjänä - Vanhustyön erityisosaajana laaja viitekehys ja laaja-alainen kokonaisvaltainen asiakastilanteen arviointi - Sosiaalityöllä ja suunnitelmallisella palveluohjauksella selkeä asiakaslähtöinen prosessi Kirsi Kiiski 5

6 MIETITTÄVÄÄ SOSIAALITYÖSSÄ On kysytty, pitäisikö sosiaalityössäkin olla kriteerit? miten silloin suhde etsivään, ehkäisevään ja varhaiseen tukemiseen sekä puuttumiseen? - muiden palvelujen tiukat kriteerit pudottavat asiakkaita Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen ja puuttumisen tarve jo ennen ikääntyneiden palveluihin siirtymistä uusia keinoja ja panostusta tarvitaan Kirsi Kiiski 6

7 SOSIAALITYÖN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Mihin asiakastarpeisiin palvelut eivät vastaa ollenkaan tai eivät vastaa riittävästi? Mitä riskejä ja riskiryhmiä tunnistetaan? Miten saada asiakkaat mukaan arvioimaan ja kehittämään sosiaalityötä: 1. asiakaspalautekysely 2. tapauskohtainen arviointi 3. osallistavan arvioinnin tarve sosiaalityössä todettu, koska muissa palveluissamme niitä on tehty jo useita vuosia ja ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi Kirsi Kiiski 7

8 MIKSI RISTO-HANKKEESEEN? Halu kehittää gerontologista sosiaalityötä edelleen : -tarve selvittää olisiko arviointityökalusta hyötyä sosiaalityössä ja palveluohjauksessa - Palvelutarpeen ja palvelusuunnitelman arviointimalli vaati päivittämistä -tarve päästä terveysasemien asiakasyhteistyössä pidemmälle -omaishoitajat ja lesket riskiryhmäläisiä leskien tilanteeseen vastataan jo leskiryhmillä, omaishoitajille nähty tarve oman hyvinvoinnin ja tilanteen tarkasteluun? -henkilöstö kehittämismyönteistä ja heillä halu oppia lisää edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi motivointitaitoja Kirsi Kiiski 8

9 RISTO - HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Projektikoordinaattori Tommi Reiman Tommi Reiman 9

10

11

12 IKÄÄNTYNEIDEN VARHAISTEN PALVELUJEN JA GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN RISTO-HANKKEESSA Riskiryhmien tunnistaminen ja palvelupolun kehittäminen Huolen puheeksi ottaminen Sosiaaliporras-RAI pilotti Omaishoitajien hyvinvointikartoitukset Palvelupolkuhaastattelut Toimintamallien rakentaminen ja päivittäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen Terveysasemayhteistyö: - Kartoitukset - Pilottikokeilut - Koulutus Asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuuden vahvistaminen Sosiaaliporras-RAIn kehittäminen Palvelupolkuhaastattelut Asiakastiimi Toimintamallien työstäminen

13 SOSIAALIPORRAS-RAI -PILOTOINTI Tavoite: - Selvittää miten asiakkaiden sosiaaliset ongelmat saataisiin paremmin esille - Saada tietoa gerontologisen sosiaalityön toimivuudesta (esim. ovatko asiakkuudet oikeanlaisia ) - Kokeilla mittarin toimivuutta palveluntarpeen arvioinnin välineenä Toimenpiteet: - Työntekijät arvioivat mittarin avulla yhtensä 36 asiakkaan tilanteen ja geronomiopiskelijat tekivät tuplatestaukset näistä15:lle asiakkaalle - THL analysoi kerätyn tiedon Tommi Reiman 13

14 Asuminen Kaikki kahta lukuunottamatta asuivat yksin Kaksi asui lapsen kanssa ei puolisoa Kaikki kotona asuvia 53% tarvitsi kotihoidon palveluja

15 Terveydentilaan liittyviä voimavaroja ja ongelmia Hengenahdistus (n) (%) Ei hengenahdistusta Levossa ei esiinny, mutta kohtuullisessa rasituksessa esiintyy Levossa ei esiinny, mutta esiintyy normaaleissa päivittäistoiminnoissa 2 6 Esiintyy myös levossa 3 8 Terveydentila Terveydentila/sairaudet tekevät kognitiivisen kyvyn, ADL-kyvyn, mielialan tai käytöksen epävakaaksi Akuutin sairauden / kroonisen tai toistuvan sairauden akuuttivaihe 5 14 Itse ilmaistu terveydentila on: Erinomainen 8 22 Hyvä Kohtalainen 6 17 Ei vastausta (syystä tai toisesta) 2 6 Jokin sairaus vaikuttaa päivittäiseen elämään yli puolella MUTTA tilanne itse ilmaistuna on hyvä tai erinomainen 78%

16 Aineellinen/aineeton ympäristö Parantamisen varaa on tai tilanne edellyttää lisäselvityksiä (n) (%) Kotiympäristö 6 17 Asuinympäristö 6 17 Osallistuminen Yksinäisyys ja turvattomuus Taloudellinen tilanne/taloudellisen avun tarve Lääke tai alkoholiriippuvuus 9 25 Elämänkriisi 5 14 Muut sosiaaliseen elämäntilanteeseen vaikuttavat olosuhteet Omaiset ja lähiverkosto Omainen/läheinen tai muu lähiverkostoon kuuluva osallistuu päivittäiseen henkilökohtaiseen hoitoon 4 11 Hoitoon sitoutunut lähihenkilö hakee omaishoidon tukea

17 Elämänkriisit Ei Itse Omainen (n) (n) (n) a. Kuolema b. Sairastuminen c. Vammautuminen d. Avioero e. Muutto (myös tilapäinen, esim. putkiremontti) f. Häätö g. Taloudellinen kriisi h. Muu, mikä ( lapsen muutto, työttömyys) KRIISITAPAHTUMASTA KULUNUT AIKA (n) (%) 1. 3 kk tai vähemmän, tai odotettavissa (esim. putkiremontti) Yli 3 kk mutta vuosi tai vähemmän Yli vuoden mutta 5 vuotta tai vähemmän Yli 5 vuotta 8 22 Henkilö haluaa keskustella asiasta

18 Voimavarat Itse ilmaistut voimavarat (n) (%) a. Positiivinen luonne ja elämän asenne b. Uskonnollinen vakaumus 5 14 c. Hyväksi koettu terveys d. Hyvä toimintakyky e. Hyvä muisti f. Hyvä lähiverkosto ja ihmissuhteet g. Hyvä koulutus / ammattitaito 6 17 h. Hyvä taloudellinen tilanne i. Muut mahdolliset voimavarat, mitkä

19 SOSIAALIPORRAS-RAI -PILOTOINTI Analyysin tuloksia: - Gerontologisen sosiaalityön asiakkuudet ja niissä esiintyvät ongelmat tulivat näkyviksi - Gerontologisen sosiaalityön asiakkaat oikeaan aikaan oikeassa paikassa Työntekijöiden palautteet: - Mittari tuo hyvin esille ikääntyneiden elämän riskitekijöitä - Mittarin käyttäminen haastavaa etenkin ns. ensivaiheen palvelutarpeen arvioinnissa Jatko: - Hyödynnetään pilotin tuloksia ger.sosiaalityössä - Sosiaaliporras-RAIn ATK-softan valmistuminen? Tommi Reiman 19

20 OMAISHOITAJIEN HYVINVOINTIKARTOITUKSET Tavoite: - Kerätä tietoa ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävän toimintamallin rakentamiseen Toimenpiteet: - Kutsuttiin kaikki yli 80-vuotiaat sopimusomaishoitajat hyvinvointikeskusteluihin. Tulokset: - Kutsutuista valtaosa (82/114) oli heti valmiina osallistumaan keskusteluihin - kartoitukset jatkuvat lokakuulle 2014 asti Tommi Reiman 20

21 TERVEYSASEMAYHTEISTYÖ RISTO-HANKKEESSA Tommi Reiman 21

22 VASTUUTYÖNTEKIJÄ Kouvolan malli Asiakkuuden moniulotteisuus- /haasteellisuus lisääntyy Asiakkuudessa erityisen tuen tai koordinoinnin tarve: Kunnan vastuutyöntekijä (ikälaki 17 ) johtava gerontologinen sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä Yleinen asiakkuus: asiakasprosessista huolehtiva taho asiakasvastaava sh, vastuuhoitaja, omahoitaja, palveluohjaaja, sosiaalityöntekijä Neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä muut varhaiset palvelut julkiset-, yksityiset- ja kolmannen sektorin toimijat Tommi Reiman 22

23 GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN ASIAKASTIIMI Gerontologisen sosiaalityön asiakkaita kutsuttiin arvioimaan saamaansa palvelua yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Asiakkaat jakoivat kokemuksiaan ensin ohjatusti keskenään, jonka jälkeen käytiin yhteenvetokeskustelut yhdessä työntekijöiden kanssa Tilaisuudesta saatiin hyvää asiakaslähtöistä tietoa gerontologisen sosiaalityön kehittämiseksi. Asiakkaiden palautteen mukaan asiakastiimiin osallistuminen koettiin pelkästään positiivisena Tommi Reiman 23

24 Mitä hankkeesta jää elämään? Ikääntyneiden riskien tunnistaminen ja huolen puheeksi ottamisen taito ovat parantuneet työntekijöiden keskuudessa Tieto ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvoinnista on lisääntynyt ja mahdollistaa toimintamallin rakentamisen Vanhuspalvelulain henki on vahvistunut muun muassa hankkeessa luotujen toimintamallien (PTA-, palvelusuunnitelma-, ilmoittamisvelvollisuusja vastuutyöntekijämalli) sekä järjestettyjen koulutusten ansioista Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikääntyneiden varhaisessa tuessa on lisääntynyt hankkeen toimenpiteiden myötä Asiakkaiden osallistamiseen on löydetty uusia keinoja Tommi Reiman 24

25 KIITOS!!

26

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTI PALVELUOHJAUS HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa Projektin loppuraportti 2014 Forum Virium Helsinki Oy Raportin työryhmä: Sari Koho

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille 2013 2015 Hanna Ahola

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille 2013 2015 Hanna Ahola Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille 2013 2015 Hanna Ahola Moniammatillisilla toimintamalleilla kohti vaikuttavampaa perustason mielenterveys- ja päihdetyötä Lähtökohta Kehittämistyön tavoitteena

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot