Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 2858/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.06.2015. 57 Asianro 2858/06.00.00/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) 57 Asianro 2858/ /2015 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi asiakaspalautteen ohjaamana Hoivajohtaja Merja Ylönen Vanhusten hoivapalveluiden hallinto Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän (23 jäsentä) allekirjoittama valtuustoaloite on kirjattu vastaanotetuksi Kuopion kaupungille Allekirjoittaneet pyytävät Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :ään vedoten selvittämään aloitteessa esille tuotujen vanhusten hoidon ja palvelujen laatuun liittyvien asioiden nykytilan vanhuspalveluissa. Lisäksi he pyytävät esittämään valtuustolle mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Aloite on esityslistan viiteaineistona. Aloitteessa pyydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kuopiolaisten vanhusten hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta asiakkaan kokemana mitataan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa? 2. Kehittyvätkö Kuopion kaupungin vanhuspalvelut asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta saadun palautteen ohjaamina? 3. Jos systemaattisia mittaus/palautejärjestelmiä ei ole, miten asiakaslähtöisyyttä aiotaan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa edistää palvelutuotannon ohjauskeinona? 4. Annetaanko Kuopion kaupungin vanhusten palveluissa julkisia palvelulupauksia ja tiedotetaanko kuntalaisille kuinka palvelutuotannossa palveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan? Tausta Valtuustoaloite käsittelee ajankohtaista ja tärkeää asiaa, koska muun muassa vanhuspalvelulain ja sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten laatusuosituksen mukaan ikäihmisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon, sekä palvelujen laadun kehittämiseen on turvattava. Laatu koostuu monista tekijöistä. Yleisesti laatu määritellään avoimiksi ja yhdessä sovituiksi toimintatavoiksi ja palveluiksi, joista asiakas hyötyy. Palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja arvioinnissa asiakkaalla on oma tärkeä ja määritelty roolinsa. Asiakkaan rooli on aktiivisimmillaan laadun kehittäjän rooli, jossa asiakas osallistuu oman palvelunsa laadun kehittämiseen asettamalla laatutavoitteita, suunnittelemalla palvelun toteutusta ja arvioimalla palvelua voimavarojensa mukaisesti. Kaikilla, myös toimintakyvyltään heikoimmilla asiakkailla on laadun kokijan rooli. Vanhuspalvelulain ja ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti asiakaspalautetta on kerättävä säännöllisesti, vähintään vuosittain, ja saatu palaute on hyödynnettävä. Menetelminä käytetään osallistavia palautejärjestelmiä, kuten yhteistä keskusteluhetkeä. Asiakaslähtöisessä palvelussa myös asiakkaan perhe ja muut hänelle tärkeät ihmiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Laadun-

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (2) hallinnan näkökulmasta kiinnostavaa on se, olemmeko toimineet sovituilla tavoilla, saavuttaneet tavoitteemme, ja ovatko tekemämme toiminnan muutokset kehittäneet toimintaamme myönteiseen suuntaan? Vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus ohjaavat kuntia kehittämään vanhusten kotona tapahtuvaa hoivaa ja palvelua. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Kuopion kaupungissa vanhuspalveluita on kehitetty merkittävästi viime vuosien aikana. Muun muassa palvelurakenteita, asiakas- ja toimintaprosesseja, toiminnanohjausta sekä asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä on kehitetty tavoitteellisesti. Vanhuspalveluiden kehittämistä ovat linjanneet myös vuoden 2011 palvelualueuudistuksen yhteydessä määritellyt Kuopion kaupungin strategiset tavoitteet: - asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman korostaminen palvelutarjonnassa ja jokaisen omassa työssä, - toiminnan arvioinnin kehittäminen, jotta arviointi tukisi entistä paremmin toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa ja - reagointikyvyn kehittäminen, jotta asiakkaiden tarvitsemat palvelut voitaisiin turvata myös yhteiskunnallisten muutosten aikana. Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden keskeisiä kehittämiskohtia vv Asumisen rakennemuutos Kuten valtuustoaloitteessa esitetään, vanhuspalveluissa on toteutettu mittava rakennemuutos. Vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa on vähennetty yht. 2,7 % vuodesta 2009 (jolloin se oli 5,4 % ) vuoteen 2014 (jolloin se oli 2,7 %). Tällä hetkellä laitoshoito on valtakunnallisten suositusten tasolla. Samalla on lisätty kevyempää asumispalvelua ja asumisen kodikkaita vaihtoehtoja ikäihmisille: viime vuosina toimintansa aloittaneita pienryhmäkoteja ovat Honkaranta, Iltatuuli ja Tervaniitty. Tammikuussa 2015 avattiin Männistön vanhalle koululle kaksi ikäihmisten palveluasumisyksikköä, Ilmatar ja Väinölä. Näillä muutoksilla on pystytty vastaamaan aiempaa paremmin ikäihmisten yleiseen toiveeseen sekä laatusuosituksiin kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumisesta (mm. kysely Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman yhteydessä ja valtakunnalliset tutkimukset). Kotihoidon rakennemuutos Laitoshoidon jonoa ei enää ole Kuopiossa. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden kuopiolaisten osuus on kasvanut vv ,7 % ja on tällä hetkellä 17,7 % (valtakunnallinen suositus on %). Omaishoito ja vuorohoito Omaishoitoperheiden palvelukokonaisuutta on kehitetty mm. lakisääteisten vapaapäivien palveluprosessia muuttamalla vastaamaan paremmin omaishoitoperheen tarpeita kuunnellen asiakkaita ja geriatrian asiantuntijoita. Valkeisen sairaalan toiminnan loputtua vuorohoito siirtyi terveydenhuollon palvelualueelta perusturvan palvelualueelle keskittyen Puijonlaakson palvelukeskukseen. Omaishoidossa kirjallinen asiakaspalaute on pyydetty omaishoitoper-

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (3) heiltä 1,5 vuotta sitten, ja nyt kehittämistyön pohjaksi on suunnitteilla uusi asiakaspalautekysely. Kriisihoitopaikat Päivätoiminta Varhainen mukaantulo Ikäihmisten kriisihoitopaikat on keskitetty Puijonlaakson palvelukeskukseen. Kriisihoitoprosessia on kehitetty ja prosessikuvaus on tehty moniammatillisena yhteistyönä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhusten kriisihoidon lisääntyvää tarvetta seurataan ja käyttöä tilastoidaan systemaattisesti. Kehittämistyön haasteellisina tavoitteina jatkossa on muun muassa kriisihoitotilanteiden ennaltaehkäisy ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen palvelun kehittämisessä. Vanhusten päivätoimintaa on kehitetty ja sitä on lisätty eri asiakasryhmille, esim. muistia tukevat ryhmät, arjen toimintoja tukevat ryhmät, liikunta-, kulttuuri- ja taidepainotteiset ryhmät osapäivä- ja kokopäiväluonteisesti. Ryhmien toiminnan sisältö suunnitellaan aina asiakkaiden kanssa yhdessä, heidän toiveiden ja odotusten mukaan, ja asiakaspalautteet kootaan toiminnan jatkuvaa parantamista varten, systemaattisesti kauden lopussa. Varhainen mukaantulo (VAMU) ja terveyden edistämisen näkökulma on sisällytetty kaikkiin asiakasprosesseihin. Jatkuvan kehittämistyön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn säilyminen ja kuntoutumisen tukeminen. Systemaattiseen toimintakyvyn ja ravitsemustilan mittaamiseen on sovittu yhteiset mittarit ja toimintaohjeet vanhuspalveluissa. Hyvinvointia edistävät palvelut Kotona asumisen tueksi on kehitetty ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja, esim. ikäneuvolatoiminta. 75 vuotta täyttäneille, kotona asuville kuopiolaisille tehtäviä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on kehitetty asiakaslähtöisesti, systemaattisesti pyydettävän asiakaspalautteen perusteella. Mittausjärjestelmät Hyvä mittari ohjaa työn tekemistä oikeaan suuntaan, ja asiakkaan tilanteen kartoittaminen mittareilla auttaa sekä asiakasta että työntekijää jäsentämään työskentelyä ja seuraamaan sen etenemistä. Samalla se on tuloksellisuuden seurantaväline organisaation omaan käyttöön. Asiakaskortti on kehitetty aiemmin käytössä olleiden toimintakykymittareiden rinnalle asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen entistä täsmällisempää arviointia varten. Toimintakyvyn muutosta seuraamalla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta ja vertailla erilaisten palvelujen välillä. Kotihoidossa on otettu käyttöön Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen ovenavausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on tehnyt kotihoidon työn näkyväksi järjestelmästä saatavan mittaritiedon avulla. Tietoa saadaan muun muassa työvuorokohtaisesta työn kuormittavuudesta, ruuhkahuipuista, toteutuiko asiakkaille määritellyt optimikäyntiajat ja palveluun käytetty aika, josta asiakas maksaa. Samoin työntekijän matkoihin kulunut aika, välitön työaika, ehdittiinkö pitää ruokailutauot jne. Reaaliaikaisen tiedon perusteella töitä voidaan jakaa työntekijöille ja yksiköille entistä dynaamisemmin, ohjata resursseja ja suunnitella asiakaskäyntejä siten, että asiakkaalle jää enemmän aikaa. Asiakastiedot kirjataan suoraan mobiililaitteelle asiakkaan luona, joka parantaa tietojen luotettavuutta, eikä työntekijöiden tarvitse jonottaa yhteisille koneille työvuoron lopussa. Asiakkaiden ovet saadaan avattua mobiililaitteella, joka muun muassa säästää hoitajien askeleita ja lisää asiakasturvallisuutta, kun suuria avainmääriä ei tarvitse kuljettaa mukana.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (4) Turvateknologia ja ympärivuorokautinen kotihoito Kuopion kaupunki on siirtynyt ympärivuorokautiseen kotihoitoon valtakunnallisten suositusten mukaisesti toukokuussa 2015, jolloin asiakkaiden yöhoito siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Perusajatuksena on kotihoidon ympärivuorokautisen palvelun laadun, turvallisuuden ja jatkuvuuden parantaminen asiakasnäkökulmasta. Tähän liittyen on suunniteltu TULETKO -hanke (Tulevaisuuden kotihoito) vv Hankkeessa kehittämistyö kohdistuu ympärivuorokautisen kotihoidon ja turvapalvelun uudistamiseen sekä näiden palveluiden vahvaan integrointiin. Uudistamisella haetaan erityisesti nykyistä parempaa palvelukokonaisuuksien hallintaa ja asiakastarpeista lähtevää palvelujen suunnittelua ja toteutusta. Palvelut on tarkoitus tuottaa monitoimijamallilla, ja palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen tehdään uudenlaista kumppanuutta yrittäjien, järjestöjen sekä ikäihmisten kesken. Asiakkaiden, omaisten ja muiden ikäihmisten osallisuus Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä Asiakastyytyväisyyskysely Vanhuspalveluissa keskeisin asiakkaan yksilöllistä hoitoa, hoivaa ja palveluja ohjaava asiakirja on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hänelle suunniteltu palvelukokonaisuus kirjataan, jonka mukaan palvelut tuotetaan, arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan. Asiakas ja hänen nimeämänsä omainen pyydetään aina osallistumaan kirjallisen suunnitelman laadintaan. Asiakkaan ja omaisen mielipiteet ja toiveet huomioidaan suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai asiakkaan ja hänen omaisensa toiveesta. Palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan vähintään 3 kk:n välein tehtävällä väliarvioinnilla, johon asiakas ja läheisensä osallistuvat mahdollisuuksien mukaisesti, tiedot kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna asiakaskorttimittaria. Asiakastyytyväisyyttä on vanhuspalveluissa mitattu aiempina vuosina ns. TAK -mittarilla (Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, markkinatutkimusyritys). Palaute koottiin asiakkailta ja omaisilta paperisella kyselylomakkeella, jossa toistuivat samat kysymykset vuosittain. Kootut palautteet käsiteltiin alueittain järjestetyissä omaisten illoissa ja niissä kehittämiskohteet valittiin yhdessä. Palveluiden kehittymisen myötä mittaristo ei vastannut enää nykykäytäntöjä ja vastausprosentit laskivat, joten sen käytöstä luovuttiin. KASTE -hankkeessa (sosiaali- ja terveydenministeriön kansallinen kehittämisohjelma vv ) on kotihoitoon kehitetty uusi, asiakasta ja perhettä osallistava asiakaspalautejärjestelmä, jonka useammat kunnat ovat ottaneet käyttöön. Kuopion kaupungin kotihoidossa asiakaspalaute koottiin pilottiluontoisesti tällä menetelmällä ajalla Omahoitaja tai korvaava hoitaja järjesti satunnaisotannalla 200 valituille asiakkaille ja heidän nimeämilleen läheisille 1,5 tuntia palautekeskustelua varten. Keskustelun pohjana käytettiin hankkeessa kehitettyä laajaa kotihoidon laatumittaristoa. Tällä hetkellä tulosten käsittely ja analysointi ovat vielä osittain meneillään, mutta alustavat tulokset on esitetty jo kaupungin vanhusneuvostolle. Tulokset tullaan käymään läpi vanhuspalveluissa alueittain henkilöstön kanssa. Asiakkaat, omaiset, vanhusneuvosto jne. otetaan mukaan kehittämiskohteiden valintaan. Pilottikokemusten perusteella palautejärjestelmä tullaan ottamaan kotihoidon vuosittaiseen käyttöön, osaksi omahoitajan työtä ja pohjaksi palve-

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) luiden kehittämiselle. Nyt kotihoidossa käyttöön otettu mittaristo ei sovellu suoraan vanhusten asumispalveluihin, vaan sinne on parhaillaan suunnitteilla oman laatumittariston sovellus ja käyttöönotto v alkaen, ja vastaavasti vuosittain. Palautteet Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden toimintaa koskevaa palautetta kerätään myös kaupungin yleisen palautepalvelun kautta, yleisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla suoraan yksiköiden esimiesten tai virastojen yleisiin sähköpostiosoitteisiin. Asiakaspalautelaatikot ovat käytössä kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä. Asiakaspalautetta ovat myös viralliset reklamaatiot ja muistutukset. Nykyisin asiakkaat ja omaiset lähettävät vapaamuotoista palautetta myös suoraan kotihoidon esimiehille. Kaikki saatu palaute käsitellään kaupungin ohjeistuksen mukaisesti, ja saatu tieto hyödynnetään asiakkaan palvelujen parantamisessa. Vanhusneuvoston rooli Asiakasraati Kaupungin vanhusneuvosto toimii aktiivisena vaikuttajana ja osallisena vanhuspalveluiden kehittämisessä. Neuvoston rooli on viime vuosien aikana vahvistunut voimakkaasti ja heitä kuullaan ikäihmisten asioiden edustajina. Kuopiossa on 2010-luvun alkupuolella aloitettu ikätiimin (vrt. asiakasraati) toiminta ja sen toimintaa kehitetään tavoitteellisesti yhdessä ikäihmisten kanssa. Myös ikätiimi toimii ikäihmisten kuuluvana äänenä ja vaikuttajana palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Muut asiakaspalautejärjestelmät Vanhuspalveluissa on vv kokeiltu myös uusia ja perinteisesti erilaisia palautemenetelmiä, esim. AskPole -kyselytolppaa on kokeiltu asumispalveluissa, samoin erilaisten pelien käyttöä vanhusten ryhmätoiminnoissa. Henkilöstön osallisuus Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä Caf laatujärjestelmä Palvelulupaus Kuopion kaupunki on valinnut yhteiseksi laatutyön menetelmäksi CAF laadun-hallintamallin (Common Assessment Framework), joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityöväline. CAF -mallin perusajatuksena on kokonaisvaltainen laadunarviointi, jossa tarkastellaan paitsi eri tulosalueita myös organisaation ja/tai työyksikön toimintatapoja. Arviointitulosten perusteella henkilöstö valitsee kehittämiskohteet ja laatii kehittämissuunnitelman. Suurimmassa osassa vanhuspalveluiden toimintayksiköitä henkilöstö on tehnyt itsearviointeja jo useamman vuoden ajan. Vanhuspalveluiden v.2015 laatutyön toteutumissuunnitelman mukaan itsearvioinnit ja niiden pohjalta laaditut kehittämissuunnitelmat on tehty kaikissa yksiköissä mennessä. Sujuvat palveluprosessit ja joustava, saumaton yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa ovat edellytyksiä laadukkaalle asiakastyölle monitahoisessa vanhustyössä. Vanhuspalveluiden v laatutyön painopistealueiden toteuttamissuunnitelman mukaisesti ydinprosessien prosessikuvaukset päivitetään syksyllä 2015 henkilöstöstä kootuissa prosessityöryhmissä. Palvelulupaukset kirjataan prossessikuvauksiin. Perusturvan palvelualueella kaupungin sähköinen palautepalvelu on kehittämisvaiheessa, ja palvelulupaukset tullaan jatkossa linkittämään sinne, samoin kuin omavalvontasuunnitelmiin, jotka

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) pidetään julkisesti esillä työyksiköiden ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla. Toimintakäsikirja HaiPro järjestelmä Omavalvonta Kuopion kaupungin sähköiset toimintakäsikirjat noudattavat CAF -laadunhallintamallin rakennetta ja niiden tarkoituksena on toimimia perehdytysvälineenä koko organisaation ja oman toimintayksikön sovittuihin käytäntöihin ja toisaalta tehdä näkyväksi jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria. Vanhusten hoivapalveluiden toimintakäsikirjan työstäminen on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa v Työntekijät tekevät ilmoituksen kaikista uhka-, vaara- ja läheltäpiti tapahtumista HaiPro -järjestelmään potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Esimies käy läpi työyksikkönsä ilmoitukset, ja ne käsitellään säännöllisesti työpaikkakokouksissa. Henkilöstön kanssa suunnitellaan ja sovitaan ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä vastaisuudessa. Mahdollisuuksien mukaan uhka-, vaara- ja läheltäpiti tapahtuma käydään keskustellen läpi asiakkaan kanssa, ja opastetaan häntä välttämään tilanteita vastaisuudessa. Omavalvonta ja riskien hallinta vanhustyössä ovat keskeisiä tekijöitä laadunhallinnan ja toiminnan arvioinnin näkökulmista. Ne eivät ole ainoastaan johdon ja esimiesten toimintaa, vaan jokaisen työntekijän arkityöhön sisältyvä osa. Vanhuspalveluissa asumispalvelujen omavalvontasuunnitelma oli laadittu v Viime vuonna suunnitelma päivitettiin Valviran ohjeistuksen mukaiseksi, ja laadittiin kotihoidon omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä työyksiköiden ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla. Henkilökunnan kehittämisryhmät Vanhuspalveluissa toimii aktiivisesti 11 eri aihealueisiin erikoistunutta, henkilöstöjäsenistä koottua toiminnan kehittämisryhmää. Näitä ovat muun muassa hyvinvointia edistävät kotikäynnit, toimintakykyä edistävä hoito kotona (kuntoutus), kirjaaminen, ravitsemus, kotisaattohoito ja eri sairausryhmien perusteella nimettyjä kehittämisryhmiä. Ryhmät kokoavat ja päivittävät oman alueensa tietoa, järjestävät koulutus- ja infotilaisuuksia henkilökunnalle ja toimivat tarvittaessa konsultaatioapuna ja vertaistukena. Kehityskeskustelut Yhteenveto Osaava ja työhönsä motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vanhuspalveluissa esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa vuosittain tavoitteelliset kehityskeskustelut, niissä muun muassa sovitaan jokaiselle työntekijälle ammatilliset kehittymistavoitteet. Kuopion kaupungin kotihoidon asiakasmäärä ja asiakaskohtaiset käyntikerrat ovat lisääntyneet ja tulevat lisääntymään edelleen vanhusväestön lisääntyessä. Asiakkaat ovat aiempaa iäkkäämpiä, huonokuntoisempia ja enemmän hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Vanhuspalvelut on asiakas- ja henkilöstömääriltään suuri kokonaisuus. Sen monimuotoisessa ja maantieteellisestikin laajassa toimintaympäristössä tarvitaan muun muassa nopeaa reagointikykyä ja toiminnanohjausta laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamiseksi. Laadukas palvelu ylläpitää tai edistää asiakkaan toimintakykyä ja lisää terveyshyötyjä. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää tavoitteiden asettamista, ja jatkuvaa toiminnan tulosten arviointia asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmista. Hilkka toiminnanohjausjärjestelmän ja erilaisten arviointi- ja mittausmenetelmien avulla saadaan runsaasti ajantasaista asiakas- ja henkilöstötietoa, jota tarvitaan muun muas-

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Vaikutusten arviointi - sa resurssien kohdentamiseen joustavasti ja oikea-aikaisesti. Näin voidaan vaikuttaa sekä asiakastyytyväisyyteen että henkilöstön työhyvinvointiin myönteisellä tavalla. Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa on luovuttu TAK -mittarin käytöstä säännöllisen asiakaspalautteen keräämisessä. Tilalle on otettu kotihoitoon KASTE -hankkeessa kehitetty laatumittaristo, jota tulla käyttämään yhtenä systemaattisesti tietoja keräävänä mittarina asiakkaan kokeman hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta arvioitaessa. Asiakaspalaute kootaan ja hyödynnetään vuosittain, ikäihmisiä osallistavalla menetelmällä. Saatu palaute ohjaa vanhuspalveluiden laadun kehittämistä ja suunnittelua. Asiakkailta saadaan palautetta monin eri tavoin, ja palaute hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö ymmärretään organisaation voimavarana ja henkilöstö on keskiössä toimintaa ja palveluja kehitettäessä. Vanhuspalveluiden käytössä olevien asiakaspalautemenetelmien ja mittareiden avulla saadaan luotettavaa tietoa esim. siitä, kuinka olemme pystyneet vastaamaan palveluiden kysyntään. Keskeiset asiakaspalautetulokset tullaan julkistamaan kaupungin tiedotuskanavien kautta. Tämä tehdään yhteistyössä kaupungin tiedottajan kanssa. Kuopion kaupungin vanhuspalvelujen palvelulupaukset kirjataan ydinprosessien kuvauksiin. Prosessit päivitetään suunnitelmallisesti seuraavan kerran syksyllä Perusturvan palvelualueella kaupungin sähköinen palautepalvelu on kehittämisvaiheessa, ja palvelulupaukset tullaan jatkossa linkittämään sinne kaupungin yleisen käytännön mukaisesti, samoin kuin omavalvontasuunnitelmiin, jotka pidetään julkisesti esillä työyksiköiden ilmoitustauluilla Kuopion vanhuspalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja ikäihmisten osallisuutta tulevaisuuden palvelutuotannon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kehitetään edelleen tavoitteellisesti ja konkreettisin keinoin. Haasteena on iäkkäiden, muistisairaiden asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Heitä on huomattava osa vanhuspalvelujen asiakkaista, ja kaikilla heillä ei ole omaisia tai läheisiä, jotka toimisi yhteistyökumppaneina. Esitys Va. hoivajohtaja Merja Ylönen päättää antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Liitteet 5 Valtuustoaloite pdf Valmistelija Paula Smolander puh Merja Ylönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) hyväksyy va. hoivajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2858/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2858/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.6.2015 227 Asianro 2858/06.00.00/2015 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 294 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta omaishoitajien henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton selvittämisestä HEL

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset Vanhusasiaa! -seminaari 4.2.2010 Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Ikääntymisraportti Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (57) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (57) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (57) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.31 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3 kerros, ltk.n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (18) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (18) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/ 1 (18) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-16:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Pieksämäki 22.10.2014 Joensuu 23.10.2014 Iisalmi 28.10.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 22.10.2014 1 KAMU

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 11.8.2016 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3.

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot