Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 2858/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.06.2015. 57 Asianro 2858/06.00.00/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) 57 Asianro 2858/ /2015 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi asiakaspalautteen ohjaamana Hoivajohtaja Merja Ylönen Vanhusten hoivapalveluiden hallinto Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän (23 jäsentä) allekirjoittama valtuustoaloite on kirjattu vastaanotetuksi Kuopion kaupungille Allekirjoittaneet pyytävät Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :ään vedoten selvittämään aloitteessa esille tuotujen vanhusten hoidon ja palvelujen laatuun liittyvien asioiden nykytilan vanhuspalveluissa. Lisäksi he pyytävät esittämään valtuustolle mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Aloite on esityslistan viiteaineistona. Aloitteessa pyydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kuopiolaisten vanhusten hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta asiakkaan kokemana mitataan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa? 2. Kehittyvätkö Kuopion kaupungin vanhuspalvelut asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta saadun palautteen ohjaamina? 3. Jos systemaattisia mittaus/palautejärjestelmiä ei ole, miten asiakaslähtöisyyttä aiotaan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa edistää palvelutuotannon ohjauskeinona? 4. Annetaanko Kuopion kaupungin vanhusten palveluissa julkisia palvelulupauksia ja tiedotetaanko kuntalaisille kuinka palvelutuotannossa palveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan? Tausta Valtuustoaloite käsittelee ajankohtaista ja tärkeää asiaa, koska muun muassa vanhuspalvelulain ja sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten laatusuosituksen mukaan ikäihmisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon, sekä palvelujen laadun kehittämiseen on turvattava. Laatu koostuu monista tekijöistä. Yleisesti laatu määritellään avoimiksi ja yhdessä sovituiksi toimintatavoiksi ja palveluiksi, joista asiakas hyötyy. Palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja arvioinnissa asiakkaalla on oma tärkeä ja määritelty roolinsa. Asiakkaan rooli on aktiivisimmillaan laadun kehittäjän rooli, jossa asiakas osallistuu oman palvelunsa laadun kehittämiseen asettamalla laatutavoitteita, suunnittelemalla palvelun toteutusta ja arvioimalla palvelua voimavarojensa mukaisesti. Kaikilla, myös toimintakyvyltään heikoimmilla asiakkailla on laadun kokijan rooli. Vanhuspalvelulain ja ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti asiakaspalautetta on kerättävä säännöllisesti, vähintään vuosittain, ja saatu palaute on hyödynnettävä. Menetelminä käytetään osallistavia palautejärjestelmiä, kuten yhteistä keskusteluhetkeä. Asiakaslähtöisessä palvelussa myös asiakkaan perhe ja muut hänelle tärkeät ihmiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Laadun-

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (2) hallinnan näkökulmasta kiinnostavaa on se, olemmeko toimineet sovituilla tavoilla, saavuttaneet tavoitteemme, ja ovatko tekemämme toiminnan muutokset kehittäneet toimintaamme myönteiseen suuntaan? Vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus ohjaavat kuntia kehittämään vanhusten kotona tapahtuvaa hoivaa ja palvelua. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Kuopion kaupungissa vanhuspalveluita on kehitetty merkittävästi viime vuosien aikana. Muun muassa palvelurakenteita, asiakas- ja toimintaprosesseja, toiminnanohjausta sekä asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä on kehitetty tavoitteellisesti. Vanhuspalveluiden kehittämistä ovat linjanneet myös vuoden 2011 palvelualueuudistuksen yhteydessä määritellyt Kuopion kaupungin strategiset tavoitteet: - asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman korostaminen palvelutarjonnassa ja jokaisen omassa työssä, - toiminnan arvioinnin kehittäminen, jotta arviointi tukisi entistä paremmin toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa ja - reagointikyvyn kehittäminen, jotta asiakkaiden tarvitsemat palvelut voitaisiin turvata myös yhteiskunnallisten muutosten aikana. Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden keskeisiä kehittämiskohtia vv Asumisen rakennemuutos Kuten valtuustoaloitteessa esitetään, vanhuspalveluissa on toteutettu mittava rakennemuutos. Vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa on vähennetty yht. 2,7 % vuodesta 2009 (jolloin se oli 5,4 % ) vuoteen 2014 (jolloin se oli 2,7 %). Tällä hetkellä laitoshoito on valtakunnallisten suositusten tasolla. Samalla on lisätty kevyempää asumispalvelua ja asumisen kodikkaita vaihtoehtoja ikäihmisille: viime vuosina toimintansa aloittaneita pienryhmäkoteja ovat Honkaranta, Iltatuuli ja Tervaniitty. Tammikuussa 2015 avattiin Männistön vanhalle koululle kaksi ikäihmisten palveluasumisyksikköä, Ilmatar ja Väinölä. Näillä muutoksilla on pystytty vastaamaan aiempaa paremmin ikäihmisten yleiseen toiveeseen sekä laatusuosituksiin kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumisesta (mm. kysely Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman yhteydessä ja valtakunnalliset tutkimukset). Kotihoidon rakennemuutos Laitoshoidon jonoa ei enää ole Kuopiossa. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden kuopiolaisten osuus on kasvanut vv ,7 % ja on tällä hetkellä 17,7 % (valtakunnallinen suositus on %). Omaishoito ja vuorohoito Omaishoitoperheiden palvelukokonaisuutta on kehitetty mm. lakisääteisten vapaapäivien palveluprosessia muuttamalla vastaamaan paremmin omaishoitoperheen tarpeita kuunnellen asiakkaita ja geriatrian asiantuntijoita. Valkeisen sairaalan toiminnan loputtua vuorohoito siirtyi terveydenhuollon palvelualueelta perusturvan palvelualueelle keskittyen Puijonlaakson palvelukeskukseen. Omaishoidossa kirjallinen asiakaspalaute on pyydetty omaishoitoper-

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (3) heiltä 1,5 vuotta sitten, ja nyt kehittämistyön pohjaksi on suunnitteilla uusi asiakaspalautekysely. Kriisihoitopaikat Päivätoiminta Varhainen mukaantulo Ikäihmisten kriisihoitopaikat on keskitetty Puijonlaakson palvelukeskukseen. Kriisihoitoprosessia on kehitetty ja prosessikuvaus on tehty moniammatillisena yhteistyönä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhusten kriisihoidon lisääntyvää tarvetta seurataan ja käyttöä tilastoidaan systemaattisesti. Kehittämistyön haasteellisina tavoitteina jatkossa on muun muassa kriisihoitotilanteiden ennaltaehkäisy ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen palvelun kehittämisessä. Vanhusten päivätoimintaa on kehitetty ja sitä on lisätty eri asiakasryhmille, esim. muistia tukevat ryhmät, arjen toimintoja tukevat ryhmät, liikunta-, kulttuuri- ja taidepainotteiset ryhmät osapäivä- ja kokopäiväluonteisesti. Ryhmien toiminnan sisältö suunnitellaan aina asiakkaiden kanssa yhdessä, heidän toiveiden ja odotusten mukaan, ja asiakaspalautteet kootaan toiminnan jatkuvaa parantamista varten, systemaattisesti kauden lopussa. Varhainen mukaantulo (VAMU) ja terveyden edistämisen näkökulma on sisällytetty kaikkiin asiakasprosesseihin. Jatkuvan kehittämistyön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn säilyminen ja kuntoutumisen tukeminen. Systemaattiseen toimintakyvyn ja ravitsemustilan mittaamiseen on sovittu yhteiset mittarit ja toimintaohjeet vanhuspalveluissa. Hyvinvointia edistävät palvelut Kotona asumisen tueksi on kehitetty ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja, esim. ikäneuvolatoiminta. 75 vuotta täyttäneille, kotona asuville kuopiolaisille tehtäviä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on kehitetty asiakaslähtöisesti, systemaattisesti pyydettävän asiakaspalautteen perusteella. Mittausjärjestelmät Hyvä mittari ohjaa työn tekemistä oikeaan suuntaan, ja asiakkaan tilanteen kartoittaminen mittareilla auttaa sekä asiakasta että työntekijää jäsentämään työskentelyä ja seuraamaan sen etenemistä. Samalla se on tuloksellisuuden seurantaväline organisaation omaan käyttöön. Asiakaskortti on kehitetty aiemmin käytössä olleiden toimintakykymittareiden rinnalle asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen entistä täsmällisempää arviointia varten. Toimintakyvyn muutosta seuraamalla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta ja vertailla erilaisten palvelujen välillä. Kotihoidossa on otettu käyttöön Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen ovenavausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on tehnyt kotihoidon työn näkyväksi järjestelmästä saatavan mittaritiedon avulla. Tietoa saadaan muun muassa työvuorokohtaisesta työn kuormittavuudesta, ruuhkahuipuista, toteutuiko asiakkaille määritellyt optimikäyntiajat ja palveluun käytetty aika, josta asiakas maksaa. Samoin työntekijän matkoihin kulunut aika, välitön työaika, ehdittiinkö pitää ruokailutauot jne. Reaaliaikaisen tiedon perusteella töitä voidaan jakaa työntekijöille ja yksiköille entistä dynaamisemmin, ohjata resursseja ja suunnitella asiakaskäyntejä siten, että asiakkaalle jää enemmän aikaa. Asiakastiedot kirjataan suoraan mobiililaitteelle asiakkaan luona, joka parantaa tietojen luotettavuutta, eikä työntekijöiden tarvitse jonottaa yhteisille koneille työvuoron lopussa. Asiakkaiden ovet saadaan avattua mobiililaitteella, joka muun muassa säästää hoitajien askeleita ja lisää asiakasturvallisuutta, kun suuria avainmääriä ei tarvitse kuljettaa mukana.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (4) Turvateknologia ja ympärivuorokautinen kotihoito Kuopion kaupunki on siirtynyt ympärivuorokautiseen kotihoitoon valtakunnallisten suositusten mukaisesti toukokuussa 2015, jolloin asiakkaiden yöhoito siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Perusajatuksena on kotihoidon ympärivuorokautisen palvelun laadun, turvallisuuden ja jatkuvuuden parantaminen asiakasnäkökulmasta. Tähän liittyen on suunniteltu TULETKO -hanke (Tulevaisuuden kotihoito) vv Hankkeessa kehittämistyö kohdistuu ympärivuorokautisen kotihoidon ja turvapalvelun uudistamiseen sekä näiden palveluiden vahvaan integrointiin. Uudistamisella haetaan erityisesti nykyistä parempaa palvelukokonaisuuksien hallintaa ja asiakastarpeista lähtevää palvelujen suunnittelua ja toteutusta. Palvelut on tarkoitus tuottaa monitoimijamallilla, ja palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen tehdään uudenlaista kumppanuutta yrittäjien, järjestöjen sekä ikäihmisten kesken. Asiakkaiden, omaisten ja muiden ikäihmisten osallisuus Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä Asiakastyytyväisyyskysely Vanhuspalveluissa keskeisin asiakkaan yksilöllistä hoitoa, hoivaa ja palveluja ohjaava asiakirja on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hänelle suunniteltu palvelukokonaisuus kirjataan, jonka mukaan palvelut tuotetaan, arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan. Asiakas ja hänen nimeämänsä omainen pyydetään aina osallistumaan kirjallisen suunnitelman laadintaan. Asiakkaan ja omaisen mielipiteet ja toiveet huomioidaan suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai asiakkaan ja hänen omaisensa toiveesta. Palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan vähintään 3 kk:n välein tehtävällä väliarvioinnilla, johon asiakas ja läheisensä osallistuvat mahdollisuuksien mukaisesti, tiedot kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna asiakaskorttimittaria. Asiakastyytyväisyyttä on vanhuspalveluissa mitattu aiempina vuosina ns. TAK -mittarilla (Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, markkinatutkimusyritys). Palaute koottiin asiakkailta ja omaisilta paperisella kyselylomakkeella, jossa toistuivat samat kysymykset vuosittain. Kootut palautteet käsiteltiin alueittain järjestetyissä omaisten illoissa ja niissä kehittämiskohteet valittiin yhdessä. Palveluiden kehittymisen myötä mittaristo ei vastannut enää nykykäytäntöjä ja vastausprosentit laskivat, joten sen käytöstä luovuttiin. KASTE -hankkeessa (sosiaali- ja terveydenministeriön kansallinen kehittämisohjelma vv ) on kotihoitoon kehitetty uusi, asiakasta ja perhettä osallistava asiakaspalautejärjestelmä, jonka useammat kunnat ovat ottaneet käyttöön. Kuopion kaupungin kotihoidossa asiakaspalaute koottiin pilottiluontoisesti tällä menetelmällä ajalla Omahoitaja tai korvaava hoitaja järjesti satunnaisotannalla 200 valituille asiakkaille ja heidän nimeämilleen läheisille 1,5 tuntia palautekeskustelua varten. Keskustelun pohjana käytettiin hankkeessa kehitettyä laajaa kotihoidon laatumittaristoa. Tällä hetkellä tulosten käsittely ja analysointi ovat vielä osittain meneillään, mutta alustavat tulokset on esitetty jo kaupungin vanhusneuvostolle. Tulokset tullaan käymään läpi vanhuspalveluissa alueittain henkilöstön kanssa. Asiakkaat, omaiset, vanhusneuvosto jne. otetaan mukaan kehittämiskohteiden valintaan. Pilottikokemusten perusteella palautejärjestelmä tullaan ottamaan kotihoidon vuosittaiseen käyttöön, osaksi omahoitajan työtä ja pohjaksi palve-

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) luiden kehittämiselle. Nyt kotihoidossa käyttöön otettu mittaristo ei sovellu suoraan vanhusten asumispalveluihin, vaan sinne on parhaillaan suunnitteilla oman laatumittariston sovellus ja käyttöönotto v alkaen, ja vastaavasti vuosittain. Palautteet Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden toimintaa koskevaa palautetta kerätään myös kaupungin yleisen palautepalvelun kautta, yleisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla suoraan yksiköiden esimiesten tai virastojen yleisiin sähköpostiosoitteisiin. Asiakaspalautelaatikot ovat käytössä kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä. Asiakaspalautetta ovat myös viralliset reklamaatiot ja muistutukset. Nykyisin asiakkaat ja omaiset lähettävät vapaamuotoista palautetta myös suoraan kotihoidon esimiehille. Kaikki saatu palaute käsitellään kaupungin ohjeistuksen mukaisesti, ja saatu tieto hyödynnetään asiakkaan palvelujen parantamisessa. Vanhusneuvoston rooli Asiakasraati Kaupungin vanhusneuvosto toimii aktiivisena vaikuttajana ja osallisena vanhuspalveluiden kehittämisessä. Neuvoston rooli on viime vuosien aikana vahvistunut voimakkaasti ja heitä kuullaan ikäihmisten asioiden edustajina. Kuopiossa on 2010-luvun alkupuolella aloitettu ikätiimin (vrt. asiakasraati) toiminta ja sen toimintaa kehitetään tavoitteellisesti yhdessä ikäihmisten kanssa. Myös ikätiimi toimii ikäihmisten kuuluvana äänenä ja vaikuttajana palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Muut asiakaspalautejärjestelmät Vanhuspalveluissa on vv kokeiltu myös uusia ja perinteisesti erilaisia palautemenetelmiä, esim. AskPole -kyselytolppaa on kokeiltu asumispalveluissa, samoin erilaisten pelien käyttöä vanhusten ryhmätoiminnoissa. Henkilöstön osallisuus Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä Caf laatujärjestelmä Palvelulupaus Kuopion kaupunki on valinnut yhteiseksi laatutyön menetelmäksi CAF laadun-hallintamallin (Common Assessment Framework), joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityöväline. CAF -mallin perusajatuksena on kokonaisvaltainen laadunarviointi, jossa tarkastellaan paitsi eri tulosalueita myös organisaation ja/tai työyksikön toimintatapoja. Arviointitulosten perusteella henkilöstö valitsee kehittämiskohteet ja laatii kehittämissuunnitelman. Suurimmassa osassa vanhuspalveluiden toimintayksiköitä henkilöstö on tehnyt itsearviointeja jo useamman vuoden ajan. Vanhuspalveluiden v.2015 laatutyön toteutumissuunnitelman mukaan itsearvioinnit ja niiden pohjalta laaditut kehittämissuunnitelmat on tehty kaikissa yksiköissä mennessä. Sujuvat palveluprosessit ja joustava, saumaton yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa ovat edellytyksiä laadukkaalle asiakastyölle monitahoisessa vanhustyössä. Vanhuspalveluiden v laatutyön painopistealueiden toteuttamissuunnitelman mukaisesti ydinprosessien prosessikuvaukset päivitetään syksyllä 2015 henkilöstöstä kootuissa prosessityöryhmissä. Palvelulupaukset kirjataan prossessikuvauksiin. Perusturvan palvelualueella kaupungin sähköinen palautepalvelu on kehittämisvaiheessa, ja palvelulupaukset tullaan jatkossa linkittämään sinne, samoin kuin omavalvontasuunnitelmiin, jotka

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) pidetään julkisesti esillä työyksiköiden ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla. Toimintakäsikirja HaiPro järjestelmä Omavalvonta Kuopion kaupungin sähköiset toimintakäsikirjat noudattavat CAF -laadunhallintamallin rakennetta ja niiden tarkoituksena on toimimia perehdytysvälineenä koko organisaation ja oman toimintayksikön sovittuihin käytäntöihin ja toisaalta tehdä näkyväksi jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria. Vanhusten hoivapalveluiden toimintakäsikirjan työstäminen on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa v Työntekijät tekevät ilmoituksen kaikista uhka-, vaara- ja läheltäpiti tapahtumista HaiPro -järjestelmään potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Esimies käy läpi työyksikkönsä ilmoitukset, ja ne käsitellään säännöllisesti työpaikkakokouksissa. Henkilöstön kanssa suunnitellaan ja sovitaan ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä vastaisuudessa. Mahdollisuuksien mukaan uhka-, vaara- ja läheltäpiti tapahtuma käydään keskustellen läpi asiakkaan kanssa, ja opastetaan häntä välttämään tilanteita vastaisuudessa. Omavalvonta ja riskien hallinta vanhustyössä ovat keskeisiä tekijöitä laadunhallinnan ja toiminnan arvioinnin näkökulmista. Ne eivät ole ainoastaan johdon ja esimiesten toimintaa, vaan jokaisen työntekijän arkityöhön sisältyvä osa. Vanhuspalveluissa asumispalvelujen omavalvontasuunnitelma oli laadittu v Viime vuonna suunnitelma päivitettiin Valviran ohjeistuksen mukaiseksi, ja laadittiin kotihoidon omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä työyksiköiden ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla. Henkilökunnan kehittämisryhmät Vanhuspalveluissa toimii aktiivisesti 11 eri aihealueisiin erikoistunutta, henkilöstöjäsenistä koottua toiminnan kehittämisryhmää. Näitä ovat muun muassa hyvinvointia edistävät kotikäynnit, toimintakykyä edistävä hoito kotona (kuntoutus), kirjaaminen, ravitsemus, kotisaattohoito ja eri sairausryhmien perusteella nimettyjä kehittämisryhmiä. Ryhmät kokoavat ja päivittävät oman alueensa tietoa, järjestävät koulutus- ja infotilaisuuksia henkilökunnalle ja toimivat tarvittaessa konsultaatioapuna ja vertaistukena. Kehityskeskustelut Yhteenveto Osaava ja työhönsä motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vanhuspalveluissa esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa vuosittain tavoitteelliset kehityskeskustelut, niissä muun muassa sovitaan jokaiselle työntekijälle ammatilliset kehittymistavoitteet. Kuopion kaupungin kotihoidon asiakasmäärä ja asiakaskohtaiset käyntikerrat ovat lisääntyneet ja tulevat lisääntymään edelleen vanhusväestön lisääntyessä. Asiakkaat ovat aiempaa iäkkäämpiä, huonokuntoisempia ja enemmän hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Vanhuspalvelut on asiakas- ja henkilöstömääriltään suuri kokonaisuus. Sen monimuotoisessa ja maantieteellisestikin laajassa toimintaympäristössä tarvitaan muun muassa nopeaa reagointikykyä ja toiminnanohjausta laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamiseksi. Laadukas palvelu ylläpitää tai edistää asiakkaan toimintakykyä ja lisää terveyshyötyjä. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää tavoitteiden asettamista, ja jatkuvaa toiminnan tulosten arviointia asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmista. Hilkka toiminnanohjausjärjestelmän ja erilaisten arviointi- ja mittausmenetelmien avulla saadaan runsaasti ajantasaista asiakas- ja henkilöstötietoa, jota tarvitaan muun muas-

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Vaikutusten arviointi - sa resurssien kohdentamiseen joustavasti ja oikea-aikaisesti. Näin voidaan vaikuttaa sekä asiakastyytyväisyyteen että henkilöstön työhyvinvointiin myönteisellä tavalla. Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa on luovuttu TAK -mittarin käytöstä säännöllisen asiakaspalautteen keräämisessä. Tilalle on otettu kotihoitoon KASTE -hankkeessa kehitetty laatumittaristo, jota tulla käyttämään yhtenä systemaattisesti tietoja keräävänä mittarina asiakkaan kokeman hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta arvioitaessa. Asiakaspalaute kootaan ja hyödynnetään vuosittain, ikäihmisiä osallistavalla menetelmällä. Saatu palaute ohjaa vanhuspalveluiden laadun kehittämistä ja suunnittelua. Asiakkailta saadaan palautetta monin eri tavoin, ja palaute hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö ymmärretään organisaation voimavarana ja henkilöstö on keskiössä toimintaa ja palveluja kehitettäessä. Vanhuspalveluiden käytössä olevien asiakaspalautemenetelmien ja mittareiden avulla saadaan luotettavaa tietoa esim. siitä, kuinka olemme pystyneet vastaamaan palveluiden kysyntään. Keskeiset asiakaspalautetulokset tullaan julkistamaan kaupungin tiedotuskanavien kautta. Tämä tehdään yhteistyössä kaupungin tiedottajan kanssa. Kuopion kaupungin vanhuspalvelujen palvelulupaukset kirjataan ydinprosessien kuvauksiin. Prosessit päivitetään suunnitelmallisesti seuraavan kerran syksyllä Perusturvan palvelualueella kaupungin sähköinen palautepalvelu on kehittämisvaiheessa, ja palvelulupaukset tullaan jatkossa linkittämään sinne kaupungin yleisen käytännön mukaisesti, samoin kuin omavalvontasuunnitelmiin, jotka pidetään julkisesti esillä työyksiköiden ilmoitustauluilla Kuopion vanhuspalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja ikäihmisten osallisuutta tulevaisuuden palvelutuotannon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kehitetään edelleen tavoitteellisesti ja konkreettisin keinoin. Haasteena on iäkkäiden, muistisairaiden asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Heitä on huomattava osa vanhuspalvelujen asiakkaista, ja kaikilla heillä ei ole omaisia tai läheisiä, jotka toimisi yhteistyökumppaneina. Esitys Va. hoivajohtaja Merja Ylönen päättää antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Liitteet 5 Valtuustoaloite pdf Valmistelija Paula Smolander puh Merja Ylönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) hyväksyy va. hoivajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 98 09.11.2015. 98 Asianro 2858/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 98 09.11.2015. 98 Asianro 2858/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 83 22.9.2015 Kaupunginhallitus 282 5.10.2015 98 Asianro 2858/06.00.00/2015 Valtuustoaloite - Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (28) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (28) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () 0.0. Julkinen Kokoustiedot Aika 0.0. maanantai klo :00 - :00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä

Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä Oheismateriaali yhtymähallitus 11.12.2012 Hyvinkää toimii Etelä-Suomen Kaste/Kotona on kokonainen elämä hankkeen

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Regina Nurmi KL, yliopettaja, koulutuspäällikkö Vaasan ammattikorkeakoulu Koulutuksen tausta Vaasan amk:n

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (18) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (18) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/ 1 (18) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-16:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa

Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa - Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 1.7.2013.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13 Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 Valtuustoaloite: Koulutusta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015

Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015 Palvelujohtaja Eeva-Liisa Saarman Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 5.2.2015 Lain tarkoitus on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankkeen alueiden tavoitteet: LUOVAKE: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio ROVAKE:

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot