Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 2858/ /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.06.2015. 57 Asianro 2858/06.00.00/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) 57 Asianro 2858/ /2015 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi asiakaspalautteen ohjaamana Hoivajohtaja Merja Ylönen Vanhusten hoivapalveluiden hallinto Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän (23 jäsentä) allekirjoittama valtuustoaloite on kirjattu vastaanotetuksi Kuopion kaupungille Allekirjoittaneet pyytävät Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :ään vedoten selvittämään aloitteessa esille tuotujen vanhusten hoidon ja palvelujen laatuun liittyvien asioiden nykytilan vanhuspalveluissa. Lisäksi he pyytävät esittämään valtuustolle mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Aloite on esityslistan viiteaineistona. Aloitteessa pyydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kuopiolaisten vanhusten hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta asiakkaan kokemana mitataan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa? 2. Kehittyvätkö Kuopion kaupungin vanhuspalvelut asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta saadun palautteen ohjaamina? 3. Jos systemaattisia mittaus/palautejärjestelmiä ei ole, miten asiakaslähtöisyyttä aiotaan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa edistää palvelutuotannon ohjauskeinona? 4. Annetaanko Kuopion kaupungin vanhusten palveluissa julkisia palvelulupauksia ja tiedotetaanko kuntalaisille kuinka palvelutuotannossa palveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan? Tausta Valtuustoaloite käsittelee ajankohtaista ja tärkeää asiaa, koska muun muassa vanhuspalvelulain ja sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten laatusuosituksen mukaan ikäihmisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon, sekä palvelujen laadun kehittämiseen on turvattava. Laatu koostuu monista tekijöistä. Yleisesti laatu määritellään avoimiksi ja yhdessä sovituiksi toimintatavoiksi ja palveluiksi, joista asiakas hyötyy. Palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja arvioinnissa asiakkaalla on oma tärkeä ja määritelty roolinsa. Asiakkaan rooli on aktiivisimmillaan laadun kehittäjän rooli, jossa asiakas osallistuu oman palvelunsa laadun kehittämiseen asettamalla laatutavoitteita, suunnittelemalla palvelun toteutusta ja arvioimalla palvelua voimavarojensa mukaisesti. Kaikilla, myös toimintakyvyltään heikoimmilla asiakkailla on laadun kokijan rooli. Vanhuspalvelulain ja ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti asiakaspalautetta on kerättävä säännöllisesti, vähintään vuosittain, ja saatu palaute on hyödynnettävä. Menetelminä käytetään osallistavia palautejärjestelmiä, kuten yhteistä keskusteluhetkeä. Asiakaslähtöisessä palvelussa myös asiakkaan perhe ja muut hänelle tärkeät ihmiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Laadun-

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (2) hallinnan näkökulmasta kiinnostavaa on se, olemmeko toimineet sovituilla tavoilla, saavuttaneet tavoitteemme, ja ovatko tekemämme toiminnan muutokset kehittäneet toimintaamme myönteiseen suuntaan? Vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus ohjaavat kuntia kehittämään vanhusten kotona tapahtuvaa hoivaa ja palvelua. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Kuopion kaupungissa vanhuspalveluita on kehitetty merkittävästi viime vuosien aikana. Muun muassa palvelurakenteita, asiakas- ja toimintaprosesseja, toiminnanohjausta sekä asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä on kehitetty tavoitteellisesti. Vanhuspalveluiden kehittämistä ovat linjanneet myös vuoden 2011 palvelualueuudistuksen yhteydessä määritellyt Kuopion kaupungin strategiset tavoitteet: - asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman korostaminen palvelutarjonnassa ja jokaisen omassa työssä, - toiminnan arvioinnin kehittäminen, jotta arviointi tukisi entistä paremmin toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa ja - reagointikyvyn kehittäminen, jotta asiakkaiden tarvitsemat palvelut voitaisiin turvata myös yhteiskunnallisten muutosten aikana. Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden keskeisiä kehittämiskohtia vv Asumisen rakennemuutos Kuten valtuustoaloitteessa esitetään, vanhuspalveluissa on toteutettu mittava rakennemuutos. Vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa on vähennetty yht. 2,7 % vuodesta 2009 (jolloin se oli 5,4 % ) vuoteen 2014 (jolloin se oli 2,7 %). Tällä hetkellä laitoshoito on valtakunnallisten suositusten tasolla. Samalla on lisätty kevyempää asumispalvelua ja asumisen kodikkaita vaihtoehtoja ikäihmisille: viime vuosina toimintansa aloittaneita pienryhmäkoteja ovat Honkaranta, Iltatuuli ja Tervaniitty. Tammikuussa 2015 avattiin Männistön vanhalle koululle kaksi ikäihmisten palveluasumisyksikköä, Ilmatar ja Väinölä. Näillä muutoksilla on pystytty vastaamaan aiempaa paremmin ikäihmisten yleiseen toiveeseen sekä laatusuosituksiin kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumisesta (mm. kysely Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman yhteydessä ja valtakunnalliset tutkimukset). Kotihoidon rakennemuutos Laitoshoidon jonoa ei enää ole Kuopiossa. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden kuopiolaisten osuus on kasvanut vv ,7 % ja on tällä hetkellä 17,7 % (valtakunnallinen suositus on %). Omaishoito ja vuorohoito Omaishoitoperheiden palvelukokonaisuutta on kehitetty mm. lakisääteisten vapaapäivien palveluprosessia muuttamalla vastaamaan paremmin omaishoitoperheen tarpeita kuunnellen asiakkaita ja geriatrian asiantuntijoita. Valkeisen sairaalan toiminnan loputtua vuorohoito siirtyi terveydenhuollon palvelualueelta perusturvan palvelualueelle keskittyen Puijonlaakson palvelukeskukseen. Omaishoidossa kirjallinen asiakaspalaute on pyydetty omaishoitoper-

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (3) heiltä 1,5 vuotta sitten, ja nyt kehittämistyön pohjaksi on suunnitteilla uusi asiakaspalautekysely. Kriisihoitopaikat Päivätoiminta Varhainen mukaantulo Ikäihmisten kriisihoitopaikat on keskitetty Puijonlaakson palvelukeskukseen. Kriisihoitoprosessia on kehitetty ja prosessikuvaus on tehty moniammatillisena yhteistyönä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhusten kriisihoidon lisääntyvää tarvetta seurataan ja käyttöä tilastoidaan systemaattisesti. Kehittämistyön haasteellisina tavoitteina jatkossa on muun muassa kriisihoitotilanteiden ennaltaehkäisy ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen palvelun kehittämisessä. Vanhusten päivätoimintaa on kehitetty ja sitä on lisätty eri asiakasryhmille, esim. muistia tukevat ryhmät, arjen toimintoja tukevat ryhmät, liikunta-, kulttuuri- ja taidepainotteiset ryhmät osapäivä- ja kokopäiväluonteisesti. Ryhmien toiminnan sisältö suunnitellaan aina asiakkaiden kanssa yhdessä, heidän toiveiden ja odotusten mukaan, ja asiakaspalautteet kootaan toiminnan jatkuvaa parantamista varten, systemaattisesti kauden lopussa. Varhainen mukaantulo (VAMU) ja terveyden edistämisen näkökulma on sisällytetty kaikkiin asiakasprosesseihin. Jatkuvan kehittämistyön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn säilyminen ja kuntoutumisen tukeminen. Systemaattiseen toimintakyvyn ja ravitsemustilan mittaamiseen on sovittu yhteiset mittarit ja toimintaohjeet vanhuspalveluissa. Hyvinvointia edistävät palvelut Kotona asumisen tueksi on kehitetty ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja, esim. ikäneuvolatoiminta. 75 vuotta täyttäneille, kotona asuville kuopiolaisille tehtäviä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on kehitetty asiakaslähtöisesti, systemaattisesti pyydettävän asiakaspalautteen perusteella. Mittausjärjestelmät Hyvä mittari ohjaa työn tekemistä oikeaan suuntaan, ja asiakkaan tilanteen kartoittaminen mittareilla auttaa sekä asiakasta että työntekijää jäsentämään työskentelyä ja seuraamaan sen etenemistä. Samalla se on tuloksellisuuden seurantaväline organisaation omaan käyttöön. Asiakaskortti on kehitetty aiemmin käytössä olleiden toimintakykymittareiden rinnalle asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen entistä täsmällisempää arviointia varten. Toimintakyvyn muutosta seuraamalla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta ja vertailla erilaisten palvelujen välillä. Kotihoidossa on otettu käyttöön Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen ovenavausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on tehnyt kotihoidon työn näkyväksi järjestelmästä saatavan mittaritiedon avulla. Tietoa saadaan muun muassa työvuorokohtaisesta työn kuormittavuudesta, ruuhkahuipuista, toteutuiko asiakkaille määritellyt optimikäyntiajat ja palveluun käytetty aika, josta asiakas maksaa. Samoin työntekijän matkoihin kulunut aika, välitön työaika, ehdittiinkö pitää ruokailutauot jne. Reaaliaikaisen tiedon perusteella töitä voidaan jakaa työntekijöille ja yksiköille entistä dynaamisemmin, ohjata resursseja ja suunnitella asiakaskäyntejä siten, että asiakkaalle jää enemmän aikaa. Asiakastiedot kirjataan suoraan mobiililaitteelle asiakkaan luona, joka parantaa tietojen luotettavuutta, eikä työntekijöiden tarvitse jonottaa yhteisille koneille työvuoron lopussa. Asiakkaiden ovet saadaan avattua mobiililaitteella, joka muun muassa säästää hoitajien askeleita ja lisää asiakasturvallisuutta, kun suuria avainmääriä ei tarvitse kuljettaa mukana.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (4) Turvateknologia ja ympärivuorokautinen kotihoito Kuopion kaupunki on siirtynyt ympärivuorokautiseen kotihoitoon valtakunnallisten suositusten mukaisesti toukokuussa 2015, jolloin asiakkaiden yöhoito siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Perusajatuksena on kotihoidon ympärivuorokautisen palvelun laadun, turvallisuuden ja jatkuvuuden parantaminen asiakasnäkökulmasta. Tähän liittyen on suunniteltu TULETKO -hanke (Tulevaisuuden kotihoito) vv Hankkeessa kehittämistyö kohdistuu ympärivuorokautisen kotihoidon ja turvapalvelun uudistamiseen sekä näiden palveluiden vahvaan integrointiin. Uudistamisella haetaan erityisesti nykyistä parempaa palvelukokonaisuuksien hallintaa ja asiakastarpeista lähtevää palvelujen suunnittelua ja toteutusta. Palvelut on tarkoitus tuottaa monitoimijamallilla, ja palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen tehdään uudenlaista kumppanuutta yrittäjien, järjestöjen sekä ikäihmisten kesken. Asiakkaiden, omaisten ja muiden ikäihmisten osallisuus Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä Asiakastyytyväisyyskysely Vanhuspalveluissa keskeisin asiakkaan yksilöllistä hoitoa, hoivaa ja palveluja ohjaava asiakirja on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hänelle suunniteltu palvelukokonaisuus kirjataan, jonka mukaan palvelut tuotetaan, arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan. Asiakas ja hänen nimeämänsä omainen pyydetään aina osallistumaan kirjallisen suunnitelman laadintaan. Asiakkaan ja omaisen mielipiteet ja toiveet huomioidaan suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai asiakkaan ja hänen omaisensa toiveesta. Palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan vähintään 3 kk:n välein tehtävällä väliarvioinnilla, johon asiakas ja läheisensä osallistuvat mahdollisuuksien mukaisesti, tiedot kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna asiakaskorttimittaria. Asiakastyytyväisyyttä on vanhuspalveluissa mitattu aiempina vuosina ns. TAK -mittarilla (Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, markkinatutkimusyritys). Palaute koottiin asiakkailta ja omaisilta paperisella kyselylomakkeella, jossa toistuivat samat kysymykset vuosittain. Kootut palautteet käsiteltiin alueittain järjestetyissä omaisten illoissa ja niissä kehittämiskohteet valittiin yhdessä. Palveluiden kehittymisen myötä mittaristo ei vastannut enää nykykäytäntöjä ja vastausprosentit laskivat, joten sen käytöstä luovuttiin. KASTE -hankkeessa (sosiaali- ja terveydenministeriön kansallinen kehittämisohjelma vv ) on kotihoitoon kehitetty uusi, asiakasta ja perhettä osallistava asiakaspalautejärjestelmä, jonka useammat kunnat ovat ottaneet käyttöön. Kuopion kaupungin kotihoidossa asiakaspalaute koottiin pilottiluontoisesti tällä menetelmällä ajalla Omahoitaja tai korvaava hoitaja järjesti satunnaisotannalla 200 valituille asiakkaille ja heidän nimeämilleen läheisille 1,5 tuntia palautekeskustelua varten. Keskustelun pohjana käytettiin hankkeessa kehitettyä laajaa kotihoidon laatumittaristoa. Tällä hetkellä tulosten käsittely ja analysointi ovat vielä osittain meneillään, mutta alustavat tulokset on esitetty jo kaupungin vanhusneuvostolle. Tulokset tullaan käymään läpi vanhuspalveluissa alueittain henkilöstön kanssa. Asiakkaat, omaiset, vanhusneuvosto jne. otetaan mukaan kehittämiskohteiden valintaan. Pilottikokemusten perusteella palautejärjestelmä tullaan ottamaan kotihoidon vuosittaiseen käyttöön, osaksi omahoitajan työtä ja pohjaksi palve-

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) luiden kehittämiselle. Nyt kotihoidossa käyttöön otettu mittaristo ei sovellu suoraan vanhusten asumispalveluihin, vaan sinne on parhaillaan suunnitteilla oman laatumittariston sovellus ja käyttöönotto v alkaen, ja vastaavasti vuosittain. Palautteet Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden toimintaa koskevaa palautetta kerätään myös kaupungin yleisen palautepalvelun kautta, yleisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla suoraan yksiköiden esimiesten tai virastojen yleisiin sähköpostiosoitteisiin. Asiakaspalautelaatikot ovat käytössä kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä. Asiakaspalautetta ovat myös viralliset reklamaatiot ja muistutukset. Nykyisin asiakkaat ja omaiset lähettävät vapaamuotoista palautetta myös suoraan kotihoidon esimiehille. Kaikki saatu palaute käsitellään kaupungin ohjeistuksen mukaisesti, ja saatu tieto hyödynnetään asiakkaan palvelujen parantamisessa. Vanhusneuvoston rooli Asiakasraati Kaupungin vanhusneuvosto toimii aktiivisena vaikuttajana ja osallisena vanhuspalveluiden kehittämisessä. Neuvoston rooli on viime vuosien aikana vahvistunut voimakkaasti ja heitä kuullaan ikäihmisten asioiden edustajina. Kuopiossa on 2010-luvun alkupuolella aloitettu ikätiimin (vrt. asiakasraati) toiminta ja sen toimintaa kehitetään tavoitteellisesti yhdessä ikäihmisten kanssa. Myös ikätiimi toimii ikäihmisten kuuluvana äänenä ja vaikuttajana palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Muut asiakaspalautejärjestelmät Vanhuspalveluissa on vv kokeiltu myös uusia ja perinteisesti erilaisia palautemenetelmiä, esim. AskPole -kyselytolppaa on kokeiltu asumispalveluissa, samoin erilaisten pelien käyttöä vanhusten ryhmätoiminnoissa. Henkilöstön osallisuus Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä Caf laatujärjestelmä Palvelulupaus Kuopion kaupunki on valinnut yhteiseksi laatutyön menetelmäksi CAF laadun-hallintamallin (Common Assessment Framework), joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityöväline. CAF -mallin perusajatuksena on kokonaisvaltainen laadunarviointi, jossa tarkastellaan paitsi eri tulosalueita myös organisaation ja/tai työyksikön toimintatapoja. Arviointitulosten perusteella henkilöstö valitsee kehittämiskohteet ja laatii kehittämissuunnitelman. Suurimmassa osassa vanhuspalveluiden toimintayksiköitä henkilöstö on tehnyt itsearviointeja jo useamman vuoden ajan. Vanhuspalveluiden v.2015 laatutyön toteutumissuunnitelman mukaan itsearvioinnit ja niiden pohjalta laaditut kehittämissuunnitelmat on tehty kaikissa yksiköissä mennessä. Sujuvat palveluprosessit ja joustava, saumaton yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa ovat edellytyksiä laadukkaalle asiakastyölle monitahoisessa vanhustyössä. Vanhuspalveluiden v laatutyön painopistealueiden toteuttamissuunnitelman mukaisesti ydinprosessien prosessikuvaukset päivitetään syksyllä 2015 henkilöstöstä kootuissa prosessityöryhmissä. Palvelulupaukset kirjataan prossessikuvauksiin. Perusturvan palvelualueella kaupungin sähköinen palautepalvelu on kehittämisvaiheessa, ja palvelulupaukset tullaan jatkossa linkittämään sinne, samoin kuin omavalvontasuunnitelmiin, jotka

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) pidetään julkisesti esillä työyksiköiden ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla. Toimintakäsikirja HaiPro järjestelmä Omavalvonta Kuopion kaupungin sähköiset toimintakäsikirjat noudattavat CAF -laadunhallintamallin rakennetta ja niiden tarkoituksena on toimimia perehdytysvälineenä koko organisaation ja oman toimintayksikön sovittuihin käytäntöihin ja toisaalta tehdä näkyväksi jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria. Vanhusten hoivapalveluiden toimintakäsikirjan työstäminen on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa v Työntekijät tekevät ilmoituksen kaikista uhka-, vaara- ja läheltäpiti tapahtumista HaiPro -järjestelmään potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Esimies käy läpi työyksikkönsä ilmoitukset, ja ne käsitellään säännöllisesti työpaikkakokouksissa. Henkilöstön kanssa suunnitellaan ja sovitaan ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä vastaisuudessa. Mahdollisuuksien mukaan uhka-, vaara- ja läheltäpiti tapahtuma käydään keskustellen läpi asiakkaan kanssa, ja opastetaan häntä välttämään tilanteita vastaisuudessa. Omavalvonta ja riskien hallinta vanhustyössä ovat keskeisiä tekijöitä laadunhallinnan ja toiminnan arvioinnin näkökulmista. Ne eivät ole ainoastaan johdon ja esimiesten toimintaa, vaan jokaisen työntekijän arkityöhön sisältyvä osa. Vanhuspalveluissa asumispalvelujen omavalvontasuunnitelma oli laadittu v Viime vuonna suunnitelma päivitettiin Valviran ohjeistuksen mukaiseksi, ja laadittiin kotihoidon omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä työyksiköiden ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla. Henkilökunnan kehittämisryhmät Vanhuspalveluissa toimii aktiivisesti 11 eri aihealueisiin erikoistunutta, henkilöstöjäsenistä koottua toiminnan kehittämisryhmää. Näitä ovat muun muassa hyvinvointia edistävät kotikäynnit, toimintakykyä edistävä hoito kotona (kuntoutus), kirjaaminen, ravitsemus, kotisaattohoito ja eri sairausryhmien perusteella nimettyjä kehittämisryhmiä. Ryhmät kokoavat ja päivittävät oman alueensa tietoa, järjestävät koulutus- ja infotilaisuuksia henkilökunnalle ja toimivat tarvittaessa konsultaatioapuna ja vertaistukena. Kehityskeskustelut Yhteenveto Osaava ja työhönsä motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vanhuspalveluissa esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa vuosittain tavoitteelliset kehityskeskustelut, niissä muun muassa sovitaan jokaiselle työntekijälle ammatilliset kehittymistavoitteet. Kuopion kaupungin kotihoidon asiakasmäärä ja asiakaskohtaiset käyntikerrat ovat lisääntyneet ja tulevat lisääntymään edelleen vanhusväestön lisääntyessä. Asiakkaat ovat aiempaa iäkkäämpiä, huonokuntoisempia ja enemmän hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Vanhuspalvelut on asiakas- ja henkilöstömääriltään suuri kokonaisuus. Sen monimuotoisessa ja maantieteellisestikin laajassa toimintaympäristössä tarvitaan muun muassa nopeaa reagointikykyä ja toiminnanohjausta laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamiseksi. Laadukas palvelu ylläpitää tai edistää asiakkaan toimintakykyä ja lisää terveyshyötyjä. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää tavoitteiden asettamista, ja jatkuvaa toiminnan tulosten arviointia asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmista. Hilkka toiminnanohjausjärjestelmän ja erilaisten arviointi- ja mittausmenetelmien avulla saadaan runsaasti ajantasaista asiakas- ja henkilöstötietoa, jota tarvitaan muun muas-

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Vaikutusten arviointi - sa resurssien kohdentamiseen joustavasti ja oikea-aikaisesti. Näin voidaan vaikuttaa sekä asiakastyytyväisyyteen että henkilöstön työhyvinvointiin myönteisellä tavalla. Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa on luovuttu TAK -mittarin käytöstä säännöllisen asiakaspalautteen keräämisessä. Tilalle on otettu kotihoitoon KASTE -hankkeessa kehitetty laatumittaristo, jota tulla käyttämään yhtenä systemaattisesti tietoja keräävänä mittarina asiakkaan kokeman hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta arvioitaessa. Asiakaspalaute kootaan ja hyödynnetään vuosittain, ikäihmisiä osallistavalla menetelmällä. Saatu palaute ohjaa vanhuspalveluiden laadun kehittämistä ja suunnittelua. Asiakkailta saadaan palautetta monin eri tavoin, ja palaute hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö ymmärretään organisaation voimavarana ja henkilöstö on keskiössä toimintaa ja palveluja kehitettäessä. Vanhuspalveluiden käytössä olevien asiakaspalautemenetelmien ja mittareiden avulla saadaan luotettavaa tietoa esim. siitä, kuinka olemme pystyneet vastaamaan palveluiden kysyntään. Keskeiset asiakaspalautetulokset tullaan julkistamaan kaupungin tiedotuskanavien kautta. Tämä tehdään yhteistyössä kaupungin tiedottajan kanssa. Kuopion kaupungin vanhuspalvelujen palvelulupaukset kirjataan ydinprosessien kuvauksiin. Prosessit päivitetään suunnitelmallisesti seuraavan kerran syksyllä Perusturvan palvelualueella kaupungin sähköinen palautepalvelu on kehittämisvaiheessa, ja palvelulupaukset tullaan jatkossa linkittämään sinne kaupungin yleisen käytännön mukaisesti, samoin kuin omavalvontasuunnitelmiin, jotka pidetään julkisesti esillä työyksiköiden ilmoitustauluilla Kuopion vanhuspalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja ikäihmisten osallisuutta tulevaisuuden palvelutuotannon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kehitetään edelleen tavoitteellisesti ja konkreettisin keinoin. Haasteena on iäkkäiden, muistisairaiden asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Heitä on huomattava osa vanhuspalvelujen asiakkaista, ja kaikilla heillä ei ole omaisia tai läheisiä, jotka toimisi yhteistyökumppaneina. Esitys Va. hoivajohtaja Merja Ylönen päättää antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Liitteet 5 Valtuustoaloite pdf Valmistelija Paula Smolander puh Merja Ylönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) hyväksyy va. hoivajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2858/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2858/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.6.2015 227 Asianro 2858/06.00.00/2015 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 98 09.11.2015. 98 Asianro 2858/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 98 09.11.2015. 98 Asianro 2858/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 83 22.9.2015 Kaupunginhallitus 282 5.10.2015 98 Asianro 2858/06.00.00/2015 Valtuustoaloite - Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (28) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (28) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () 0.0. Julkinen Kokoustiedot Aika 0.0. maanantai klo :00 - :00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15 Johtaminen työryhmän I kokous Maanantaina 9.9.2013 klo 13-15 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli Sitoutuminen työskentelyyn Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) 42 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen aloitteesta ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä HEL 2016-013842 T

Lisätiedot

Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä

Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä Oheismateriaali yhtymähallitus 11.12.2012 Hyvinkää toimii Etelä-Suomen Kaste/Kotona on kokonainen elämä hankkeen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (57) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (57) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (57) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.31 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3 kerros, ltk.n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa

Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa - Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 1.7.2013.

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Regina Nurmi KL, yliopettaja, koulutuspäällikkö Vaasan ammattikorkeakoulu Koulutuksen tausta Vaasan amk:n

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (18) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (18) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 24/ 1 (18) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-16:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 45 Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

[Anu Tuikkanen 2014] PETÄJÄVEDEN VANHUSPALVELUSTRATEGIA

[Anu Tuikkanen 2014] PETÄJÄVEDEN VANHUSPALVELUSTRATEGIA PETÄJÄVEDEN VANHUSPALVELUSTRATEGIA 2014-2017 VANHUSPALVELULAKI 07/13 1.1.2014: -Kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (5 ) ja osoitettava sen toteuttamiseksi riittävät voimavarat.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot