Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013"

Transkriptio

1 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas Sakki, Harriet Finne-Soveri, Suvi Peltola Valvira: Hanna Ahonen, Elina Uusitalo, Riitta Aejmelaeus, Riikka Savioja, Henna Vidén STM: Päivi Voutilainen, Riitta Kuusisto, Minna-Liisa Luoma Julkaistu:

2 Johdanto Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (980/2012) tuli voimaan Lailla pyritään turvaamaan ikääntyneen väestön hyvinvointi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti. Lain vaikutuksia sekä ikääntyneen väestön että ikääntyneille tuotettujen palveluiden osalta seurataan sekä kuntien, kuntayhtymien tai yhteistoimintaalueiden että toimintayksikköjen tasolla. Seurantaa toteuttavat THL ja Valvira yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Tässä raportoidaan kotihoitoa tuottavien toimintayksikköjen tulokset. Tavoite Seurannan tavoitteena on tuottaa kuvaus ja analyysi vanhuspalveluiden tilanteesta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa keväällä 2013 ja vanhuspalvelulain voimaantulon jälkeen syksyllä Seuranta tuottaa tietoa myös Valviran ja Aluehallintovirastojen valvonnan ja kuntien oman viranomaisvalvonnan tueksi. Yksityiskohtaisina tavoitteina oli selvittää julkisissa ja yksityisissä kotihoidon toimintayksiköissä Toimintamalleja o palvelun järjestämistapa viikon eri päivinä o lääkkeiden apteekin annosjakelun käyttö o toimintakyvyn säännöllinen arviointi Laatutekijöitä kuten o hoito- ja palvelusuunnitelmat, tavoitteelliset kuntoutumis- ja itsemääräämissuunnitelmat o punnitukset o mahdollisuus ulkoiluun päivittäin o omaisten osallistuminen hoitoon o teknologisten ratkaisujen käyttö Henkilömäärä ja -rakenne o Vakanssit o Henkilöstön työajan seuranta viikko 22 o oliko seurantaviikko normaali o henkilöstön vastaavuus asiakkaiden palvelutarpeeseen Johtaminen o johtamisen laatu o sijaisten hankkiminen o omavalvonta o asiakas-, omais- ja henkilöstöpalautteen kerääminen o toiminnanohjausjärjestelmät 2

3 Tilastotietoa säännöllisten kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrien kehityksestä Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lukumäärien kehitys on ollut kasvava: asiakkaiden kokonaislukumäärä vuonna 1995 oli , kun vuonna 2012 heitä oli yhteensä Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä vuonna 2012 oli , ja he edustivat noin 12 prosenttia saman ikäisestä väestöstä (Sotkanet). Kotihoidon toimintayksikkökyselyn 2013 toteutus THL ja Valvira kartoittivat ikääntyneiden palveluiden nykytilaa kotihoidon toimintayksiköille suunnatulla kyselyllä. Kunnallisiin toimintayksiköihin suunnattu kysely lähetettiin kuntiin ja kuntien muodostamiin yhteenliittymiin ja siellä vanhuspalveluista vastaaville viranhaltijoille (vanhuspalvelujohtaja, perusturvajohtaja, sosiaalijohtaja tai vastaava) ja pyydettiin jakamaan kunnan alueella toimiville kotihoitoa antaville toimintayksiköille. Yksityisille kotihoidon toimintayksiköille suunnatut kyselyt perustuvat Valviran Valveri-rekisteristä tehtyihin poimintoihin. Näille toimintayksiköille lähetettiin myös tarkistuskysely siitä, onko heidän toimintansa kotihoitoa ja kohdentuuko se iäkkäille. Kotihoidon toimintayksikkökysely toteutettiin sähköisenä kyselynä (Pdf-versio: [FI] [SE]) ajalla henkilöstön työajan seuranta toteutettiin toimintayksiköissä viikon 22 aikana. Kesäkuussa lähetettiin vastaamattomille tahoille pyyntö vastata toimintayksikkökyselyyn, vastausaika oli Syksyllä lähetettiin palvelutuottajille kysely puuttuvista kotihoidon toimintayksiköistä ja ilmoitetuille puuttuville lähetettiin pyyntö vastata toimintayksikkökyselyyn mennessä. Tässä raportoidaan kaikkien vastanneiden kotihoidon toimintayksikköjen tulokset, jotka koskevat ajankohtaa ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa. Ahvenanmaalle lähetettiin myös kyselyt, mutta vastauksia ei saatu lainkaan. Toimintayksikön määrittely ja raportointi Toimintayksikkö on julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sosiaali- tai terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille siten, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön yksityiskodissa (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 3 ). Kyselyn tavoitteena oli saada vastaukset iäkkäille henkilöille annettavasta kotihoidosta. Palvelutyypit, joita haluttiin seurata, olivat kotihoito, kotisairaanhoito ja kotipalvelu, jotka kaikki raportoidaan erikseen. Kotihoidolla tarkoitetaan sitä, että kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty. Kotihoidon toimintayksikkökyselyyn vastaajia pyydettiin vastaamaan mahdollisimman tarkalla tasolla: mikäli toimintayksikön toiminta oli jaettu ja johdettu alueittain, vastausta pyydettiin kaikilta erikseen. Lopullisesta toimintayksikkökyselyn raportoinnista rajattiin pois kotihoidon toimintayksiköt, jotka tuottavat huomattavan osan palveluistaan muille kuin iäkkäille sekä toimintayksiköt, joissa yksikön henkilöstön määrä ja tehdyt työtunnit sisälsivät poikkeavia tai keskenään ristiriitaisia arvoja. Tutkimusaineistosta rajattiin pois kotihoidon toimintayksiköt, jotka työllistivät vain yhden henkilön, koska nämä eivät kuuluneet kyselyn piiriin ja myös jos toimintayksikön palvelutyyppi oli jotain muuta kuin kotihoitoa, kotisairaanhoitoa tai kotipalvelua. 3

4 Henkilöstörakenteen määrittely Henkilöstörakenne perustuu toukokuun vakanssien ja toteutuneen henkilöstön määrään seurantaviikolla 22. Henkilöstörakennetta tarkastellaan kolmella eri tavalla. 1. Suunnitellut vakanssit Suunnitellut vakanssit koottiin kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilökunnan vakanssit ja työsuhteet sekä muusta henkilökunnasta. (Lomakkeen kysymys K31_1 K31_13). 2. Toteutunut henkilökunnan määrä (työaika / 38,25h) Toteutunut henkilökunnan määrä sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilökunnan viikolla 22 ( ) tekemät työtunnit jaettuna 38,25h (työehtosopimuksenmukainen keskimääräinen viikkotyöaika), lukuun ottamatta ammattiryhmää muut, johon sijoittuvilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta (Lomakkeen kysymys K31_13, luokka muu henkilöstö). 3. Vakanssien toteutumisaste Vakanssien toteutumisaste on toimintayksikön toteutunut henkilöstömäärä jaettuna suunnitelluilla vakansseilla, ilmaistuna prosentteina. 4. Välitön työaika Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä verran sairaanhoitajien työajasta ja muun hoitohenkilökunnan ajasta kohdentuu välittömään asiakastyöhön. Tämän lisäksi vastaajaa pyydettiin kertomaan mihin vastaus perustuu: järjestelmälliseen seurantaan, laskennalliseen arvioon tai vastaajaan omaan arvioon (K36). Taustatietoa ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikkökyselyyn vastanneista Toukokuussa 2013 kotihoidon kyselyyn vastanneista raportoinnissa on mukana 639 toimintayksikköä, joista julkisia oli 525 ja yksityisiä oli 117 eli joka viidennes. Säännöllisessä kotihoidossa oli yhteensä asiakasta ja lyhytaikaisessa hoidossa yhteensä asiakasta. Lyhytaikaisten asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista oli julkisissa yksiköissä noin viidennes ja yksityisellä puolella noin kymmenesosa. Kotihoidon käynnit suuntautuivat pääsääntöisesti säännöllisille asiakkaille (Taulukko 1). Taulukko 1. Taustatietoa vastanneista toimintayksiköistä. Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Kaikki palvelutyypit yhteensä Julkinen Yksityinen Yht. Julkinen Yksityinen Yht. Julkinen Yksityinen Yht. Julkinen Yksityinen Yht. Toimintayksikköjen lkm Säännöllisten asiakkaiden lkm seurantaviikolla

5 Kotihoidon toimintayksikköraportin asiakaspeittävyys oli melko kattava verrattaessa hoitoilmoituksissa (HILMO) ilmoitettuihin asiakasmääriin, jossa kaikkien säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden osalta peittävyys oli 90 prosenttia (Taulukko 2). Taulukko 2. Kotihoidon toimintayksikköjen asiakkaiden lukumäärän peittävyys suhteessa vuoden 2012 HILMO-tietoihin Hoitoilmoitus, THL Vanhuspalvelulain seuranta 2013; asiakkaat Vanhuspalvelulain seuranta 2013: kyselyjen asiakaspeittävyys Kaikki asiakkaat 75+ täyttäneet Kysely 2013 Kaikki, % 75+ täyttäneet, % Toimintayksikköjen lkm, joista julkisia yksityisiä % yksityisiä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet yhteensä KOTIHOIDON TOIMINTAYKSIKKÖKYSELYN TULOKSET Tulokset julkisesti nähtävillä Toimintayksikköjä koskevat tulokset kuvaavat osuuksina tai lukumäärinä sitä miten toimintayksiköt jakautuvat tutkittavan asian suhteen. Tulokset kokonaisuudessaan on julkaistu sivuilla: Raportoidut tulokset kuvaavat Manner-Suomen tilannetta Suomessa keskimäärin. Seuraavaksi on julkaistu Manner-Suomi ja Aluehallintovirastotaulukko ja sen jälkeen Aluehallintovirastojen toimialueiden tulokset. Kolmannessa vaiheessa on toimintayksikköjen tulokset julkaistu palvelujärjestäjän ja sijaintikunnan mukaisessa järjestyksessä. Henkilöstöä kuvaava raportointi on toteutettu Manner-Suomen ja aluehallintovirastojen tasolla. Henkilöstörakenne ja välittömän hoitotyön osuus Taulukossa 3 nähdään, että kotihoidossa työskenteli toukokuussa 2013 yhteensä henkilöä, joista 92 prosenttia julkisella puolella. Toteutunut henkilöstömäärä (hoitohenkilöstön työtunnit viikolla 22/38,25h) suhteessa toukokuun vakansseihin ( kpl) oli julkisissa toimintayksiköissä 85 prosenttia ja yksityisissä toimintayksiköissä 75 prosenttia. Henkilöstöstä sairaanhoitajia oli noin joka seitsemäs julkisissa ja joka yhdestoista yksityisissä toimintayksiköissä. Lähihoitajia oli kaksi kolmesta sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa. Koulutettuja kodinhoitajia ja koti-avustajia oli julkisessa kotihoidossa joka seitsemäs, kun taas yksityisellä puolella vain joka neljästoista. Yksityisissä toimintayksiköissä oli toisaalta enemmän hoivaavustajia ja muuta henkilökuntaa. 5

6 Taulukko 3. Toteutuneet henkilöstömäärät kotihoidon toimintayksiköissä viikolla 22, vuonna Kaikki palvelutyypit yhteensä Toukokuun 2013 vakanssit ja toteutunut hoitohenkilökunnan määrä viikko 22 Vakanssit, suunniteltu julkinen Toteutunut henkilöstömäärä (työtunnit/38,25) viikko 22 Työtunnit, viikko 22 Vakanssit, suunniteltu Yksityinen Toteutunut henkilöstömäärä (työtunnit/38,25) viikko 22 Työtunnit, viikko 22 lkm % lkm % h % lkm % lkm % h % Esimiehet ja tiimivastaavat % % % % 89 8 % % Sairaanhoitajat, % % % % 89 8 % % terveydenhoitajat Lähihoitajat, perushoitajat % % % % % % 775 Kodinhoitajat ja % % % 91 6 % 73 7 % % kotiavustajat Hoiva-avustajat 100 < 1 % 107 < 1 % < 1 % 53 4 % 37 3 % % Fysioterapeutit 60 < 1 % 35 < 1 % < 1 % 5 < 1 % 3 < 1 % 100 < 1 % Puheterapeutit 1 < 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Toimintaterapeutit 8 < 1 % 2 < 1 % 84 < 1 % 3 < 1 % 1 < 1 % 41 < 1 % Sosiaaliohjaajat ja - 21 < 1 % 10 < 1 % 396 < 1 % 8 < 1 % 3 < 1 % 116 < 1 % kasvattajat Geronomit 10 < 1 % 6 < 1 % 221 < 1 % 8 < 1 % 5 < 1 % 186 < 1 % Sosionomit 42 < 1 % 23 < 1 % 876 < 1 % 14 < 1 % 6 < 1 % 239 < 1 % Muut % % % 99 7 % 51 5 % % Eri ammateissa toimivia yhteensä % % % % % % Sairaanhoitajilla seurantaviikon 22 työajasta kohdistui kolmannes julkisessa ja kaksi viidesosaa yksityisessä kotihoidossa välittömään asiakastyöhön (Taulukko 4). Muun hoitohenkilökunnan, kuten lähihoitajien, perushoitajien ja hoiva-avustajien, työajasta välittömään asiakastyöhön kohdistui julkisessa kotihoidossa puolet ja yksityisessä kotihoidossa kolme neljäsosaa työajasta. Taulukko 4. Välittömän asiakastyön osuus kotihoidon toimintayksiköissä viikolla 22, vuonna Julkinen Yksityinen Kuinka suuri osuus työajasta kohdistuu välittömään asiakastyöhön Keskiarvo Mediaani 1. kvartiili a 3. kvartiili a Keskiarvo Mediaani 1. kvartiili a 3. kvartiili a Sairaanhoitajat 31 % 30 % 17 % 47 % 41 % 45 % 73 % Muu hoitohenkilökunta: Lähihoitajat, perushoitajat, koulutetut kodinhoitajat ja 51 % 50 % 43 % 60 % 73 % 75 % 60 % 85 % kotiavustajat, hoiva-avustajat a 1.kvartiilin eli alakvartiilin alapuolelle jää 25% havainnoista, kun taas 3.kvartiilin eli yläkvartiilin alapuolelle jää 75% havainnoista. Yli puolella julkisen ja yli kahdella kolmasosalla yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä seurantaviikko oli poissaolojen suhteen ollut normaali. Julkisella puolella kolmanneksella ja yksityisellä puolella viidenneksellä kotihoidon palvelutyypeistä oli seurantaviikolla keskimääräistä enemmän henkilökunnan poissaoloja, mutta ne oli saatu paikattua sijaisilla tai omien työntekijöiden tekemillä työvuoroilla. 6

7 Hoidon ja palvelun säännöllinen järjestäminen Hoito ja palvelu oli järjestetty eri vuorokauden aikoina sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa useimmiten oman toimintayksikön tuottamana kaikkina viikonpäivinä päivisin ja iltaisin (Taulukko 5). Yöhoitoa sekä arkena että viikonloppuna oli viidennes julkisen ja yksityisen kotihoidosta järjestänyt oman toimintayksikön tuottamana palveluna ja julkisessa kotihoidossa myös saman palvelutuottajan toisen toimintayksikön tuottamana palveluna. Kymmenesosa julkisesta kotihoidosta oli järjestänyt yöhoidon myös yhdessä useamman saman palveluntuottajan toimintayksikön kanssa tai palvelu oli hankittu toiselta palveluntuottajalta. Kaksi viidestä ei tarjonnut yöaikaista palvelua lainkaan. Yökotihoitoa tarjottiin useammin Etelä- ja Itä-Suomessa ja vähiten Lounais-Suomessa. Taulukko 5. Hoidon ja palvelun pääsääntöinen järjestäminen eri vuorokauden aikoina (K07). Hoito ja palvelu pääsääntöisesti järjestetty Oma toimintayksikkömme tuotti palvelun Yhdessä useamman saman palveluntuottajan toimintayksikön kanssa Toinen saman palveluntuottajan toimintayksikkö tuotti palvelun Palvelu hankittiin toiselta palveluntuottajalta Emme tarjoa palvelua Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Arkena iltaisin 95 % 84 % 2 % 3 % < 1 % 3 % < 1 % 2 % 2 % 9 % Arkena päivisin 98 % 94 % 1 % 5 % < 1 % 0 % 0 % < 1 % < 1 % 0 % Arkena öisin 21 % 28 % 10 % 4 % 26 % 4 % 9 % 3 % 34 % 60 % Viikonloppuna iltaisin 94 % 83 % 2 % 3 % < 1 % 3 % < 1 % 3 % 2 % 9 % Viikonloppuna päivisin 96 % 87 % 2 % 3 % < 1 % 2 % < 1 % 2 % 2 % 6 % Viikonloppuna öisin 21 % 26 % 10 % 5 % 26 % 4 % 9 % 3 % 9 % 62 % Asiakkaan palvelutarpeen arviointi Suurimmalla osalla toimintayksiköistä sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa osana asiakkaan palvelutarpeen selvittämisestä arvioitiin järjestelmällisesti 1. iäkkään henkilön suoriutuminen tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, 2. asioita missä iäkäs henkilö tarvitsi tukea ja apua, 3. iäkkään henkilön ympäristön esteettömyyttä, 4. asumisen turvallisuutta ja 5. lähipalvelujen saatavuutta lähes kaikkien asiakkaiden osalta (Taulukko 6). Vähiten järjestelmällistä arviointia iäkkään henkilön suoriutumisesta tavanomaisista elämän toiminnoista tehtiin yksityisen puolen kotisairaanhoidossa. Järjestelmällistä iäkkään henkilön suoriutumista tavanomaisista elämän toiminnoista arvioi Lapin AVI:n toimialueella peräti kaikki julkisen kotihoidon toimintayksiköt ja järjestelmällistä arviointia asioista, joissa iäkäs tarvitsi tukea ja apua arvioi peräti kaikki Lapin AVI:n toimialueen julkisen ja yksityisen kotihoidon ja myös Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n toimialueen yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Kaikkien kotihoidon palvelutyyppien asiakkaista yhdelle viidestä julkisella ja yhdelle kolmesta yksityisellä puolella lähipalvelujen saatavuus arvioitiin vain satunnaisesti. Eniten iäkkään lähipalvelujen saatavuutta arvioi Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n toimialueelta yksityinen kotihoito ja vähiten Itä-Suomen AVI:n toimialueen yksityinen kotihoito. 7

8 Taulukko 6. Järjestelmällisesti selvitettävät asiat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa osuuksina palvelutyypeittäin ja sektorin mukaan (K14_21-K14_51). Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu selvitetään järjestelmällisesti lähes kaikilla asiakkailla Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Asuin- ja toiminta-ympäristössä suoriutuminen 96 % 88 % 90 % 75 % 94 % 89 % Tuen ja avun tarve 97 % 96 % 90 % 100 % 100 % 96 % Ympäristön esteettömyys 89 % 78 % 90 % 100 % 82 % 75 % Asumisen turvallisuus 90 % 81 % 85 % 100 % 82 % 89 % Lähipalvelujen saatavuus 80 % 68 % 75 % 100 % 66 % 64 % Toimintayksikköjä Asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvä asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn seuraaminen toteutui sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa kohtuullisen hyvin (Taulukko 7). Vähiten asiakkaiden toimintakykyä arvioivat kotipalvelun yksityiset toimintayksiköt. Iäkkään henkilön fyysistä toimintakykyä seurasi Lapin AVI:n toimialueella peräti kaikki julkisen ja yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Lounais-Suomen kotihoidon toimintayksiköt arvioivat eniten myös psyykkistä toimintakykyä. Eniten kognitiivista toimintakykyä arvioi Pohjois-Suomen julkisen kotihoidon toimintayksiköt ja sosiaalista toimintakykyä Etelä-Suomen julkisen kotihoidon toimintayksiköt. Vähiten toimintakyvyn eri osa-alueita arvioi Pohjois-Suomen AVI:n toimialueen yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Taulukko 7. Toimintakyvyn säännöllinen arviointi palvelutyypeittäin ja sektorin mukaan (K14_61-14_91). Toimintakyvyn Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu säännöllinen arviointi lähes kaikilla asiakkailla Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Fyysinen 95 % 81 % 90 % 100 % 98 % 71 % Psyykkinen 83 % 76 % 85 % 75 % 86 % 61 % Kognitiivinen 84 % 69 % 80 % 100 % 88 % 71 % Sosiaalinen 78 % 65 % 75 % 75 % 80 % 50 % Toimintayksikköjä Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma Lähes kaikilla asiakkailla julkisessa ja yksityisessä kotihoidossa oli ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Noin kahdella viidestä julkisen ja yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä oli lähes kaikkien asiakkaiden hoitoja palvelusuunnitelmaan sisällytetty tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Poikkeuksena kotisairaanhoito, jossa useilla asiakkailla oli hoito- ja palvelusuunnitelmaan sisällytetty tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 8

9 Itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvä tavoitteellinen suunnitelma oli lähes kaikkien tai useiden asiakkaiden osalta alle puolessa julkisen ja kahdella kolmesta yksityisen kotihoidon asiakkaista. Lähes yhdellä neljästä julkisen ja viidenneksellä yksityisen puolen kotihoidosta hoito- ja palvelusuunnitelmassa itsemääräämisoikeuden toteutumista ei ollut kenelläkään (Taulukko 8). Taulukko 8. Tavoitteellinen suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta hoito- ja palvelusuunnitelmassa (K17). Julkinen Yksityinen Itsemääräämisoikeus hoito- ja palvelusuunnitelmassa Lähes Ei Lähes Ei kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään Kotihoito 30 % 17 % 29 % 24 % 48 % 18 % 20 % 14 % Kotisairaanhoito 45 % 20 % 20 % 15 % 25 % 50 % 25 % 0 % Kotipalvelu 30 % 6 % 32 % 32 % 43 % 25 % 14 % 18 % Kaikki palvelutyypit yhteensä 30 % 16 % 29 % 24 % 46 % 21 % 19 % 15 % Apteekin annosjakelu Apteekin lääkeannosjakelu oli käytössä lähes kaikilla tai useilla asiakkailla kahdella viidestä julkisessa ja vain viidesosalla yksityisessä kotihoidossa (Taulukko 9). Noin puolella julkisen ja yksityisen puolen kotihoidon palvelutyypeistä apteekin lääkeannosjakelu ei ollut käytössä. Eniten apteekin lääkeannosjakelua käytettiin Etelä-Suomen AVI:n toimialueen kotihoidon toimintayksiköissä ja vähiten Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä- Suomen AVI:en toimialueiden sekä julkisissa että yksityisissä kotihoidon toimintayksiköissä. Taulukko 9. Apteekin annosjakelu asiakkailla kotihoidon toimintayksikössä (K18). Julkinen Yksityinen Apteekin lääkeannosjakelu Lähes Ei Lähes Ei kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään Kotihoito 32 % 11 % 16 % 40 % 13 % 8 % 28 % 51 % Kotisairaanhoito 15 % 0 % 30 % 55 % 0 % 25 % 0 % 75 % Kotipalvelu 8 % 10 % 4 % 78 % 32 % 7 % 18 % 43 % Kaikki palvelutyypit yhteensä 29 % 11 % 16 % 45 % 17 % 9 % 25 % 50 % Mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan Taulukosta 10 nähdään, että suurimmalla osalla yksityisessä kotihoidossa oli lähes kaikille tai useille asiakkaille järjestetty mahdollisuus saada tukea ulkoiluun. Vain puolella julkisessa kotihoidossa oli lähes kaikille tai useille asiakkaille mahdollisuus järjestää ulkoiluun tukea. Poikkeuksena Lapin AVI:n toimialueen julkisen kotihoidon toimintayksiköt, joista kolmella neljästä on järjestetty lähes kaikille tai useille asiakkaille mahdollisuus saada ulkoiluun tukea. Noin kahdella kolmesta toimintayksiköstä yksityisessä kotihoidossa oli lähes kaikille tai useille asiakkaille järjestetty mahdollisuus tai tuettu asiakasta omaehtoiseen liikuntaan ja mielekkääseen tekemiseen ja harrastusmahdollisuuksiin. Julkisessa kotihoidossa mahdollisuus järjestää tai tukea asiakkaan omaehtoista liikuntaa oli samaa luokkaa yksityisen kanssa, mutta mahdollisuuden järjestyminen mielekkääseen 9

10 tekemiseen ja harrastusmahdollisuuksiin oli vain julkisen puolen kotipalvelussa. Eniten oli järjestetty mahdollisuuksia tai tuettu asiakasta omaehtoiseen liikuntaan Etelä-Suomen AVI:n toimialueen julkisissa ja yksityisissä kotihoidon toimintayksiköissä, kun taas Etelä-Suomen AVI:n toimialueen julkisen kotihoidon toimintayksikössä oli vähiten järjestetty asiakkaille mielekästä tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia. Eniten niitä järjesti Itä-Suomen AVI:n toimialueen yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Taulukko 10. Lähes kaikille tai useille asiakkaille oli järjestetty mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan (K20_1-K20_3). Mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Kaikki palvelutyypit yhteensä Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Ulkoiluun päivittäin 49 % 82 % 40 % 100 % 76 % 93 % 51 % 86 % Sisäliikuntaan 58 % 67 % 55 % 75 % 70 % 75 % 60 % 69 % Mielekkääseen tekemiseen ja harrastusmahdollisuuksiin 38 % 67 % 50 % 100 % 72 % 72 % 42 % 69 % Punnitus ja omaisen tai läheisen osallistuminen Puolet julkisen ja yli kolmasosa yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä oli viimeisen puolen vuoden aikana punninnut lähes kaikki asiakkaansa. Vähiten asiakkaitaan oli punninnut Lounais-Suomen AVI:n toimialueen julkiset ja yksityiset kotihoidon toimintayksiköt. Omainen tai läheinen osallistui hoitamiseen ja auttamiseen lähes kaikilla tai useilla asiakkailla kahdella kolmasosalla julkisen ja kolmella neljäsosalla yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä. Palautteen kerääminen palveluiden laadusta ja riittävyydestä Yli puolet julkisista ja kaksi kolmasosaa yksityisistä toimintayksiköistä oli koonnut asiakaspalautetta tarjottujen palveluiden laadusta ja riittävyydestä. Kolmannes julkisen ja kaksi viidestä yksityisen toimintayksiköistä kokosi palautetta omaisilta ja läheisiltä sekä henkilökunnalta. Julkisen kotihoidon palvelutyypeistä puolella ei ollut lainkaan kerätty henkilöstöltä palautetta. Viidenneksellä julkisen ja kolmanneksella yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä oli suunnitelmissa palautteen kerääminen asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta, poikkeuksena Etelä-Suomen AVI:n toimialueen julkinen kotihoidon toimintayksiköt, joista vain kymmenesosa aikoi kerätä palautetta asiakkailta, omaisilta sekä henkilöstöltä (Taulukko 11). Taulukko 11. Palautetta keräävien toimintayksiköiden osuudet (K24_1-K24_3). Palautteen kerääminen Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Kaikki palvelutyypit yhteensä Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Asiakkailta 61 % 69 % 20 % 25 % 36 % 54 % 57 % 64 % Omaisilta tai läheisiltä 32 % 48 % 15 % 50 % 30 % 29 % 31 % 44 % Henkilöstöltä 30 % 48 % 40 % 0 % 10 % 36 % 28 % 44 % 10

11 Suurimmalla osalla toimintayksiköistä julkisessa ja yksityisessä kotihoidossa oli asiakkaiden hoidossa käytössä asiakkaan turvallisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja (esim. turvaranneke). Ainoastaan kymmenesosalla julkisessa ja viidesosalla yksityisessä kotihoidossa oli käytössä asiakkaan omatoimisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja (esim. videopuheluyhteys ja TV). Poikkeuksena Lapin AVI:n toimialueen julkisen puolen kotihoidon toimintayksiköt, joissa peräti kolmanneksella oli käytössä asiakkaan omatoimisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja. Henkilöstön työntekoa helpottavia teknologisia ratkaisuja (esim. henkilönostin, langaton etäyhteys potilastietojärjestelmiin ja ateria-automaatti) oli noin kahdella kolmesta kaikista toimintayksiköistä. Vähiten, kahdella viidestä, henkilökunnan työntekoa helpottavia teknologisia ratkaisuja oli käytössä Lounais-Suomen AVI:n toimialueen julkisen kotihoidon toimintayksiköissä (Taulukko 12). Taulukko 12. Teknologisia ratkaisuja käyttävien toimintayksiköiden osuudet (K25_1-K25_3). Teknologiset ratkaisut Asiakkaan turvallisuutta lisäävät Asiakkaan omatoimisuutta lisäävät Henkilökunnan työntekoa helpottavat Kaikki palvelutyypit Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu yhteensä Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen 98 % 96 % 100 % 75 % 98 % 89 % 98 % 94 % 14 % 24 % 10 % 0 % 4 % 21 % 13 % 22 % 60 % 67 % 60 % 25 % 52 % 50 % 59 % 62 % Omavalvontasuunnitelma, ammattitaitoisten sijaisten hankinta ja toiminnanohjausjärjestelmä Taulukosta 13 nähdään kuinka suurimmalta osalta julkisen kotihoidon toimintayksiköiltä puuttuu oma omavalvontasuunnitelma, mutta yksityisillä se oli jo melkein kaikilla. Puolella julkisen ja yli kolmella neljästä yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä sisältyi henkilöstön luotettavuuden varmistaminen omavalvontasuunnitelmaan tai henkilöstön luotettavuuden varmistamiseksi laaditut erilliset menettelytapaohjeet. Taulukko 13. Omavalvontasuunnitelma ja sen julkisuus (K26_1). Julkinen Yksityinen Kyllä, Kyllä, Omavalvontasuunnitelma Kyllä, ja se on julkisesti mutta ei ole julkisesti Kyllä, ja se on julkisesti mutta ei ole julkisesti nähtävillä nähtävillä Ei nähtävillä nähtävillä Ei Kotihoito 7 % 10 % 83 % 80 % 19 % 1 % Kotisairaanhoito 0 % 25 % 75 % 25 % 25 % 50 % Kotipalvelu 8 % 4 % 88 % 57 % 36 % 7 % Kaikki palvelutyypit yhteensä 7 % 10 % 83 % 73 % 23 % 4 % 11

12 Yli puolella julkisen ja kahdella kolmasosalla yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä ammattitaitoiset sijaiset ja muun väliaikaisen työvoiman oli hankkinut esimies itse (Taulukko 14). Saman palveluntuottajan keskitettyä varahenkilöstöä käytti lähes viidennes julkisen ja yksityisen puolen kotihoidon palvelutyypeistä. Eniten saman palveluntuottajan keskitettyä varahenkilöstöä käytti Itä-Suomen AVI:n toimialueen kotihoidon toimintayksiköt. Hyvin vähän oli käytetty keskitettyä useamman palvelutuottajan varahenkilöstöä tai keskitetysti ostopalveluna esimerkiksi vuokratyöntekijöinä. Taulukko 14. Ammattitaitoisten sijaisten hankinta (K27_1). Julkinen Yksityinen Sijaisten järjestämin en Keskitetty, saman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetty, useamman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetys ti ostopalvel una (esim. vuokratyö n-tekijät) Esimies hankkii itse keikkaty öntekijät Muul la tavoi n Toimin tayksikkö jä Keskitetty, saman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetty, useamman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetys ti ostopalvel una (esim. vuokratyö n-tekijät) Esimies hankkii itse keikkaty öntekijät Kotihoito 20 % 2 % 10 % 56 % 12 % % 0 % 0 % 69 % 5 % 85 Kotisairaanh oito Kotipalvelu Kaikki palvelutyyp it yhteensä 20 % 0 % 5 % 45 % 30 % 20 0 % 0 % 0 % 75 % 25 % 4 6 % 2 % 0 % 70 % 22 % % 0 % 7 % 64 % 4 % % 2 % 9 % 57 % 14 % % 0 % 2 % 68 % 5 % 117 Muul la tavoi n Toimin tayksikkö jä Yli viidenneksellä julkisen ja noin kahdella viidesosalla yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä oli käytössä toiminnanohjausjärjestelmä. Niistä, joilla toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä, suurimmalla osalla sitä käytettiin hoitohenkilöstön työajan kohdentamiseen. Vähiten toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä Lapin AVI:n toimialueen kotihoidon toimintayksiköissä. Johtamisen toteutuminen toimintayksiköissä ja asiakkaan tarpeita vastaava henkilöstö Lähes kaikki julkisen ja yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä arvioi johtamisensa olevan asiakaslähtöistä, kuntouttavaa työotetta edistävää, viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä ja toimintatapoja kehittävää (Taulukko 15). 12

13 Taulukko 15. Toimintayksikön arviointi johtamisen toteutumisesta (K30_1-K30_4). Johtamisen arviointi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Julkinen Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Yksityinen Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Asiakaslähtöiseksi 46 % 50 % 3 % < 1 %. 74 % 24 % 2 % < 1 % Kuntouttavaa työotetta edistäväksi Viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä kehittäväksi Toimintatapoja kehittäväksi 46 % 50 % 4 % < 1 % < 1 % 55 % 39 % 5 % < 1 % 40 % 51 % 8 % 1 %. 51 % 43 % 5 % < 1 % 45 % 48 % 5 % 2 %. 66 % 27 % 6 % < 1 % Julkisista yli puolet ja yksityisistä toimintayksiköistä suurin osa kotihoidon palvelutyypeistä arvioi henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen vastaavan kotihoitoa tarvitsevien ikäihmisten määrää ja palveluntarvetta. Kotihoidon toimintayksikköjen tilanne ennen vanhuspalvelulain voimaanastumista keväällä 2013 Nyt suoritettu tiedonkeruu on ensimmäinen koko Suomen julkisen ja yksityisen kotihoidon toimintamalleja ja henkilöstön määriä koskeva selvitys, joka on osa heinäkuussa 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain seurantaa. Seuranta koskee tilannetta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Tiedonkeruut toteutettiin lähettämällä kuntiin ja yksityiselle palveluntuottajille tiedonkeruulomakkeet ja pyyntö jakaa kaikille toimintayksiköille, jotka antavat kotihoitoa iäkkäille. Kyselyyn vastasi 525 julkista ja 117 yksityistä toimintayksikköä. Säännöllisessä kotihoidossa oli asiakasta ja lyhytaikaisessa hoidossa asiakasta. Kotihoidon käynnit suuntautuivat pääsääntöisesti säännöllisille asiakkaille. Kyselyn peittävyys oli noin 90 prosenttia kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista verrattuna Hoitoilmoitusrekisterin kotihoidon asiakaslaskentaan vuonna Kotihoidon toimintayksikköjen toimintamalleissa oli eroja sekä julkisen että yksityisen välillä etenkin yöaikaan annettavassa palvelussa. Kotihoidon toimintayksiköt ilmoittavat tarjoavansa palvelua kaikkina viikonpäivinä päivällä ja illalla, mutta 39 prosenttia ilmoittaa, ettei palvelua ole järjestetty yöaikaan. Yökotihoitoa tarjottiin useammin Etelä- ja Itä-Suomessa noin 75 prosenttia, vähiten Lounais-Suomessa (36 %). Kotihoidossa sekä julkisissa että yksiköissä työskenteli pääosin koulutettua henkilöstöä. Sairaanhoitajia oli 13 prosenttia ja lähi- ja perushoitajia 65 prosenttia. Hoitohenkilöstön työtunteja seurattiin yhden viikon ajalta, jolloin laskennallinen toteutunut henkilöstömäärä oli julkisissa toimintayksiköissä 85 % ja yksityisissä toimintayksiköissä 75 prosenttia. Toimintayksiköt voivat henkilöstön työajan seurannassa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmiä, joita oli käytössä joka viidennessä julkisessa ja joka kolmannessa yksityisessä toimintayksikössä. Ajantasaista tietoa tarvitaan sekä kotihoidonhenkilöstön työajan kohdentamiseen että asiakkaille kohdennetun välittömän ja välillisen työajan seurantaan mikä on edellytys kotihoidon henkilöstömitoituksen laskemiseen (STM ja Kuntaliitto 2013). 13

14 Vanhuspalvelulain edellyttämän asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien ilmoitettiin olevan ajan tasalla lähes kaikilla kotihoidon asiakkailla. Sen lisäksi 36 prosenttia julkisista ja 41 prosenttia yksityisistä toimintayksiköistä ilmoitti, että lähes kaikkien asiakkaiden suunnitelmissa oli myös tavoitteelliseen kuntoutumiseen liittyvä osuus mukana. Kuitenkin kuntouttavaan ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan on tarpeen edelleen kotihoidossa kiinnittää huomiota. Tämä onkin mahdollista, koska asiakkaiden toimintakykyä ilmoitettiin seurattavan kohtuullisen hyvin. Siitä millaisia mittareita kotihoidossa oli käytettävissä, raportoidaan myöhemmin. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvä osuus puuttui kotihoidossa hyvin usein. Lääkkeiden jakelu on tärkeä osa kotisairaanhoitajien työstä. Viime vuosina yleistynyttä apteekkien lääkejakelua käytti joka kolmas julkisista ja joka viides yksityisistä yksiköistä kaikilla asiakkaillaan. Puolet kotihoidon yksiköistä ei käyttänyt apteekin lääkeannosjakelua lainkaan. Tässä kyselyssä ei selvitetty kenelle apteekin lääkejakelun kustannukset kohdentuu. Asiakkaiden turvallisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja (esim. turvaranneke) oli melkein kaikkien toimintayksikköjen asiakkailla käytettävissä. Asiakkaan omatoimisuutta lisäävää teknologiaa (esim. videopuheluyhteys ja TV) oli noin joka kymmenennen julkisen ja joka viidennen yksityisen toimintayksikön asiakkailla. Henkilöstön työntekoa helpottavia teknologisia ratkaisuja (esim. henkilönostin, langaton etäyhteys potilastietojärjestelmiin ja ateria-automaatti) oli noin 60 prosentilla kaikista toimintayksiköistä. Jatkossa on edelleen tarpeen selvittää kuinka paljon teknologia auttaa sekä asiakkaita että henkilöstöä kotona tehtävässä hoitotyössä ja asiakkaiden itsenäisyyden lisäämisessä. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen julkisuutta on korostettu vanhuspalvelulaissa. Ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa suurimmalta osalta julkisen kotihoidon toimintayksiköiltä puuttui oma omavalvontasuunnitelma, mutta yksityisillä se oli jo melkein kaikilla. Omavalvontasuunnitelma on ollut pakollinen yksityisille kotihoidon tuottajille jo vuodesta 2012 alkaen (Valvira 2012). Puolet julkisista ja kaksi kolmasosaa yksityisistä toimintayksiköistä oli kerännyt asiakaspalautetta. Kolmannes julkisista ja 40 prosenttia yksityisistä toimintayksiköistä kokosi palautetta omaisilta ja läheisiltä sekä henkilökunnalta. Vanhuspalvelulain seurannan tulokset ovat julkisesti nähtävillä. Oman kunnan kotihoidon toimintayksikköjä koskeviin tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannan kyselyt uusitaan syksyllä

15 Lähteet: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 980/2012. (vanhuspalvelulaki) STM ja Kuntaliitto Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11. SOTKAnet. Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet THL. URL: THL. RAI-vertailukehittämisen verkkosivusto. URL: THL. Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannan verkkosivusto. URL: Valvira Vanhusten ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelut; Toimintayksiköihin tehdyn kyselyn tulokset ja valvonnan jatkotoimenpiteet. Selvityksiä 3:2010. URL: Valvira Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa. Ohje 7/

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen 24.9.2014 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Vanhuspalvelulaki Laissa säädetään järjestämisvastuussa olevan kunnan velvollisuuksista,

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia)

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) Tuotantolautakunta LIITTEET 12.6.2013 Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2015 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Sosiaalialan osaamiskeskusten selvitysten mukaan 6.. Jorma Kurkinen jorma.kurkinen@ulapland.fi SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Tiedot

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Pohjois-Savon alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Pohjois-Savon alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Pohjois-Savon alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kotihoidon uudet tuulet Anja Noro THT, Dosentti, Tutkimusprofessori Projektipäällikkö I&O kärkihanke, STM

Kotihoidon uudet tuulet Anja Noro THT, Dosentti, Tutkimusprofessori Projektipäällikkö I&O kärkihanke, STM Kotihoidon uudet tuulet Anja Noro THT, Dosentti, Tutkimusprofessori Projektipäällikkö I&O kärkihanke, STM Parasta aikaa seminaari 11.10.2016 Finlandiatalo, Helsinki 1 Sisältö Johdattelua Tilastotietoa

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustyön johdon päivä 20.3.2014 20.3.2014 1 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI PSAVI on yksi (1) Suomen kuudesta (6) AVIsta PSAVI:n

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaprofiili

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaprofiili Pohjois-Pohjanmaan maakuntaprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa, tutkimuspäällikkö THL Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan

Lisätiedot

Omavalvonta laadun varmistamisen välineenä - Valviran ikääntyneiden kaltoinkohtelua koskeva selvitys

Omavalvonta laadun varmistamisen välineenä - Valviran ikääntyneiden kaltoinkohtelua koskeva selvitys Omavalvonta laadun varmistamisen välineenä - Valviran ikääntyneiden kaltoinkohtelua koskeva selvitys Sosiaalineuvos Eine Heikkinen Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen

Lisätiedot

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.- 18.1.2013 Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Käynnissä edelleen useita samanaikaisia uudistuksia Vammaislainsäädännön

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2008 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2282 kpl,

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Oulu Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Oulu Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015-2018 Oulu 3.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 3.6.2015 Hanna Ahonen 1 Säädösperustaa Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (luvut 2 ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL 24.3.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomalainen iäkkäiden hoito - oikein päätelmin - oikealla

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot