Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013"

Transkriptio

1 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas Sakki, Harriet Finne-Soveri, Suvi Peltola Valvira: Hanna Ahonen, Elina Uusitalo, Riitta Aejmelaeus, Riikka Savioja, Henna Vidén STM: Päivi Voutilainen, Riitta Kuusisto, Minna-Liisa Luoma Julkaistu:

2 Johdanto Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (980/2012) tuli voimaan Lailla pyritään turvaamaan ikääntyneen väestön hyvinvointi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti. Lain vaikutuksia sekä ikääntyneen väestön että ikääntyneille tuotettujen palveluiden osalta seurataan sekä kuntien, kuntayhtymien tai yhteistoimintaalueiden että toimintayksikköjen tasolla. Seurantaa toteuttavat THL ja Valvira yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Tässä raportoidaan kotihoitoa tuottavien toimintayksikköjen tulokset. Tavoite Seurannan tavoitteena on tuottaa kuvaus ja analyysi vanhuspalveluiden tilanteesta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa keväällä 2013 ja vanhuspalvelulain voimaantulon jälkeen syksyllä Seuranta tuottaa tietoa myös Valviran ja Aluehallintovirastojen valvonnan ja kuntien oman viranomaisvalvonnan tueksi. Yksityiskohtaisina tavoitteina oli selvittää julkisissa ja yksityisissä kotihoidon toimintayksiköissä Toimintamalleja o palvelun järjestämistapa viikon eri päivinä o lääkkeiden apteekin annosjakelun käyttö o toimintakyvyn säännöllinen arviointi Laatutekijöitä kuten o hoito- ja palvelusuunnitelmat, tavoitteelliset kuntoutumis- ja itsemääräämissuunnitelmat o punnitukset o mahdollisuus ulkoiluun päivittäin o omaisten osallistuminen hoitoon o teknologisten ratkaisujen käyttö Henkilömäärä ja -rakenne o Vakanssit o Henkilöstön työajan seuranta viikko 22 o oliko seurantaviikko normaali o henkilöstön vastaavuus asiakkaiden palvelutarpeeseen Johtaminen o johtamisen laatu o sijaisten hankkiminen o omavalvonta o asiakas-, omais- ja henkilöstöpalautteen kerääminen o toiminnanohjausjärjestelmät 2

3 Tilastotietoa säännöllisten kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrien kehityksestä Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lukumäärien kehitys on ollut kasvava: asiakkaiden kokonaislukumäärä vuonna 1995 oli , kun vuonna 2012 heitä oli yhteensä Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä vuonna 2012 oli , ja he edustivat noin 12 prosenttia saman ikäisestä väestöstä (Sotkanet). Kotihoidon toimintayksikkökyselyn 2013 toteutus THL ja Valvira kartoittivat ikääntyneiden palveluiden nykytilaa kotihoidon toimintayksiköille suunnatulla kyselyllä. Kunnallisiin toimintayksiköihin suunnattu kysely lähetettiin kuntiin ja kuntien muodostamiin yhteenliittymiin ja siellä vanhuspalveluista vastaaville viranhaltijoille (vanhuspalvelujohtaja, perusturvajohtaja, sosiaalijohtaja tai vastaava) ja pyydettiin jakamaan kunnan alueella toimiville kotihoitoa antaville toimintayksiköille. Yksityisille kotihoidon toimintayksiköille suunnatut kyselyt perustuvat Valviran Valveri-rekisteristä tehtyihin poimintoihin. Näille toimintayksiköille lähetettiin myös tarkistuskysely siitä, onko heidän toimintansa kotihoitoa ja kohdentuuko se iäkkäille. Kotihoidon toimintayksikkökysely toteutettiin sähköisenä kyselynä (Pdf-versio: [FI] [SE]) ajalla henkilöstön työajan seuranta toteutettiin toimintayksiköissä viikon 22 aikana. Kesäkuussa lähetettiin vastaamattomille tahoille pyyntö vastata toimintayksikkökyselyyn, vastausaika oli Syksyllä lähetettiin palvelutuottajille kysely puuttuvista kotihoidon toimintayksiköistä ja ilmoitetuille puuttuville lähetettiin pyyntö vastata toimintayksikkökyselyyn mennessä. Tässä raportoidaan kaikkien vastanneiden kotihoidon toimintayksikköjen tulokset, jotka koskevat ajankohtaa ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa. Ahvenanmaalle lähetettiin myös kyselyt, mutta vastauksia ei saatu lainkaan. Toimintayksikön määrittely ja raportointi Toimintayksikkö on julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sosiaali- tai terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille siten, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön yksityiskodissa (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 3 ). Kyselyn tavoitteena oli saada vastaukset iäkkäille henkilöille annettavasta kotihoidosta. Palvelutyypit, joita haluttiin seurata, olivat kotihoito, kotisairaanhoito ja kotipalvelu, jotka kaikki raportoidaan erikseen. Kotihoidolla tarkoitetaan sitä, että kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty. Kotihoidon toimintayksikkökyselyyn vastaajia pyydettiin vastaamaan mahdollisimman tarkalla tasolla: mikäli toimintayksikön toiminta oli jaettu ja johdettu alueittain, vastausta pyydettiin kaikilta erikseen. Lopullisesta toimintayksikkökyselyn raportoinnista rajattiin pois kotihoidon toimintayksiköt, jotka tuottavat huomattavan osan palveluistaan muille kuin iäkkäille sekä toimintayksiköt, joissa yksikön henkilöstön määrä ja tehdyt työtunnit sisälsivät poikkeavia tai keskenään ristiriitaisia arvoja. Tutkimusaineistosta rajattiin pois kotihoidon toimintayksiköt, jotka työllistivät vain yhden henkilön, koska nämä eivät kuuluneet kyselyn piiriin ja myös jos toimintayksikön palvelutyyppi oli jotain muuta kuin kotihoitoa, kotisairaanhoitoa tai kotipalvelua. 3

4 Henkilöstörakenteen määrittely Henkilöstörakenne perustuu toukokuun vakanssien ja toteutuneen henkilöstön määrään seurantaviikolla 22. Henkilöstörakennetta tarkastellaan kolmella eri tavalla. 1. Suunnitellut vakanssit Suunnitellut vakanssit koottiin kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilökunnan vakanssit ja työsuhteet sekä muusta henkilökunnasta. (Lomakkeen kysymys K31_1 K31_13). 2. Toteutunut henkilökunnan määrä (työaika / 38,25h) Toteutunut henkilökunnan määrä sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilökunnan viikolla 22 ( ) tekemät työtunnit jaettuna 38,25h (työehtosopimuksenmukainen keskimääräinen viikkotyöaika), lukuun ottamatta ammattiryhmää muut, johon sijoittuvilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta (Lomakkeen kysymys K31_13, luokka muu henkilöstö). 3. Vakanssien toteutumisaste Vakanssien toteutumisaste on toimintayksikön toteutunut henkilöstömäärä jaettuna suunnitelluilla vakansseilla, ilmaistuna prosentteina. 4. Välitön työaika Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä verran sairaanhoitajien työajasta ja muun hoitohenkilökunnan ajasta kohdentuu välittömään asiakastyöhön. Tämän lisäksi vastaajaa pyydettiin kertomaan mihin vastaus perustuu: järjestelmälliseen seurantaan, laskennalliseen arvioon tai vastaajaan omaan arvioon (K36). Taustatietoa ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikkökyselyyn vastanneista Toukokuussa 2013 kotihoidon kyselyyn vastanneista raportoinnissa on mukana 639 toimintayksikköä, joista julkisia oli 525 ja yksityisiä oli 117 eli joka viidennes. Säännöllisessä kotihoidossa oli yhteensä asiakasta ja lyhytaikaisessa hoidossa yhteensä asiakasta. Lyhytaikaisten asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista oli julkisissa yksiköissä noin viidennes ja yksityisellä puolella noin kymmenesosa. Kotihoidon käynnit suuntautuivat pääsääntöisesti säännöllisille asiakkaille (Taulukko 1). Taulukko 1. Taustatietoa vastanneista toimintayksiköistä. Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Kaikki palvelutyypit yhteensä Julkinen Yksityinen Yht. Julkinen Yksityinen Yht. Julkinen Yksityinen Yht. Julkinen Yksityinen Yht. Toimintayksikköjen lkm Säännöllisten asiakkaiden lkm seurantaviikolla

5 Kotihoidon toimintayksikköraportin asiakaspeittävyys oli melko kattava verrattaessa hoitoilmoituksissa (HILMO) ilmoitettuihin asiakasmääriin, jossa kaikkien säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden osalta peittävyys oli 90 prosenttia (Taulukko 2). Taulukko 2. Kotihoidon toimintayksikköjen asiakkaiden lukumäärän peittävyys suhteessa vuoden 2012 HILMO-tietoihin Hoitoilmoitus, THL Vanhuspalvelulain seuranta 2013; asiakkaat Vanhuspalvelulain seuranta 2013: kyselyjen asiakaspeittävyys Kaikki asiakkaat 75+ täyttäneet Kysely 2013 Kaikki, % 75+ täyttäneet, % Toimintayksikköjen lkm, joista julkisia yksityisiä % yksityisiä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet yhteensä KOTIHOIDON TOIMINTAYKSIKKÖKYSELYN TULOKSET Tulokset julkisesti nähtävillä Toimintayksikköjä koskevat tulokset kuvaavat osuuksina tai lukumäärinä sitä miten toimintayksiköt jakautuvat tutkittavan asian suhteen. Tulokset kokonaisuudessaan on julkaistu sivuilla: Raportoidut tulokset kuvaavat Manner-Suomen tilannetta Suomessa keskimäärin. Seuraavaksi on julkaistu Manner-Suomi ja Aluehallintovirastotaulukko ja sen jälkeen Aluehallintovirastojen toimialueiden tulokset. Kolmannessa vaiheessa on toimintayksikköjen tulokset julkaistu palvelujärjestäjän ja sijaintikunnan mukaisessa järjestyksessä. Henkilöstöä kuvaava raportointi on toteutettu Manner-Suomen ja aluehallintovirastojen tasolla. Henkilöstörakenne ja välittömän hoitotyön osuus Taulukossa 3 nähdään, että kotihoidossa työskenteli toukokuussa 2013 yhteensä henkilöä, joista 92 prosenttia julkisella puolella. Toteutunut henkilöstömäärä (hoitohenkilöstön työtunnit viikolla 22/38,25h) suhteessa toukokuun vakansseihin ( kpl) oli julkisissa toimintayksiköissä 85 prosenttia ja yksityisissä toimintayksiköissä 75 prosenttia. Henkilöstöstä sairaanhoitajia oli noin joka seitsemäs julkisissa ja joka yhdestoista yksityisissä toimintayksiköissä. Lähihoitajia oli kaksi kolmesta sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa. Koulutettuja kodinhoitajia ja koti-avustajia oli julkisessa kotihoidossa joka seitsemäs, kun taas yksityisellä puolella vain joka neljästoista. Yksityisissä toimintayksiköissä oli toisaalta enemmän hoivaavustajia ja muuta henkilökuntaa. 5

6 Taulukko 3. Toteutuneet henkilöstömäärät kotihoidon toimintayksiköissä viikolla 22, vuonna Kaikki palvelutyypit yhteensä Toukokuun 2013 vakanssit ja toteutunut hoitohenkilökunnan määrä viikko 22 Vakanssit, suunniteltu julkinen Toteutunut henkilöstömäärä (työtunnit/38,25) viikko 22 Työtunnit, viikko 22 Vakanssit, suunniteltu Yksityinen Toteutunut henkilöstömäärä (työtunnit/38,25) viikko 22 Työtunnit, viikko 22 lkm % lkm % h % lkm % lkm % h % Esimiehet ja tiimivastaavat % % % % 89 8 % % Sairaanhoitajat, % % % % 89 8 % % terveydenhoitajat Lähihoitajat, perushoitajat % % % % % % 775 Kodinhoitajat ja % % % 91 6 % 73 7 % % kotiavustajat Hoiva-avustajat 100 < 1 % 107 < 1 % < 1 % 53 4 % 37 3 % % Fysioterapeutit 60 < 1 % 35 < 1 % < 1 % 5 < 1 % 3 < 1 % 100 < 1 % Puheterapeutit 1 < 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Toimintaterapeutit 8 < 1 % 2 < 1 % 84 < 1 % 3 < 1 % 1 < 1 % 41 < 1 % Sosiaaliohjaajat ja - 21 < 1 % 10 < 1 % 396 < 1 % 8 < 1 % 3 < 1 % 116 < 1 % kasvattajat Geronomit 10 < 1 % 6 < 1 % 221 < 1 % 8 < 1 % 5 < 1 % 186 < 1 % Sosionomit 42 < 1 % 23 < 1 % 876 < 1 % 14 < 1 % 6 < 1 % 239 < 1 % Muut % % % 99 7 % 51 5 % % Eri ammateissa toimivia yhteensä % % % % % % Sairaanhoitajilla seurantaviikon 22 työajasta kohdistui kolmannes julkisessa ja kaksi viidesosaa yksityisessä kotihoidossa välittömään asiakastyöhön (Taulukko 4). Muun hoitohenkilökunnan, kuten lähihoitajien, perushoitajien ja hoiva-avustajien, työajasta välittömään asiakastyöhön kohdistui julkisessa kotihoidossa puolet ja yksityisessä kotihoidossa kolme neljäsosaa työajasta. Taulukko 4. Välittömän asiakastyön osuus kotihoidon toimintayksiköissä viikolla 22, vuonna Julkinen Yksityinen Kuinka suuri osuus työajasta kohdistuu välittömään asiakastyöhön Keskiarvo Mediaani 1. kvartiili a 3. kvartiili a Keskiarvo Mediaani 1. kvartiili a 3. kvartiili a Sairaanhoitajat 31 % 30 % 17 % 47 % 41 % 45 % 73 % Muu hoitohenkilökunta: Lähihoitajat, perushoitajat, koulutetut kodinhoitajat ja 51 % 50 % 43 % 60 % 73 % 75 % 60 % 85 % kotiavustajat, hoiva-avustajat a 1.kvartiilin eli alakvartiilin alapuolelle jää 25% havainnoista, kun taas 3.kvartiilin eli yläkvartiilin alapuolelle jää 75% havainnoista. Yli puolella julkisen ja yli kahdella kolmasosalla yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä seurantaviikko oli poissaolojen suhteen ollut normaali. Julkisella puolella kolmanneksella ja yksityisellä puolella viidenneksellä kotihoidon palvelutyypeistä oli seurantaviikolla keskimääräistä enemmän henkilökunnan poissaoloja, mutta ne oli saatu paikattua sijaisilla tai omien työntekijöiden tekemillä työvuoroilla. 6

7 Hoidon ja palvelun säännöllinen järjestäminen Hoito ja palvelu oli järjestetty eri vuorokauden aikoina sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa useimmiten oman toimintayksikön tuottamana kaikkina viikonpäivinä päivisin ja iltaisin (Taulukko 5). Yöhoitoa sekä arkena että viikonloppuna oli viidennes julkisen ja yksityisen kotihoidosta järjestänyt oman toimintayksikön tuottamana palveluna ja julkisessa kotihoidossa myös saman palvelutuottajan toisen toimintayksikön tuottamana palveluna. Kymmenesosa julkisesta kotihoidosta oli järjestänyt yöhoidon myös yhdessä useamman saman palveluntuottajan toimintayksikön kanssa tai palvelu oli hankittu toiselta palveluntuottajalta. Kaksi viidestä ei tarjonnut yöaikaista palvelua lainkaan. Yökotihoitoa tarjottiin useammin Etelä- ja Itä-Suomessa ja vähiten Lounais-Suomessa. Taulukko 5. Hoidon ja palvelun pääsääntöinen järjestäminen eri vuorokauden aikoina (K07). Hoito ja palvelu pääsääntöisesti järjestetty Oma toimintayksikkömme tuotti palvelun Yhdessä useamman saman palveluntuottajan toimintayksikön kanssa Toinen saman palveluntuottajan toimintayksikkö tuotti palvelun Palvelu hankittiin toiselta palveluntuottajalta Emme tarjoa palvelua Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Arkena iltaisin 95 % 84 % 2 % 3 % < 1 % 3 % < 1 % 2 % 2 % 9 % Arkena päivisin 98 % 94 % 1 % 5 % < 1 % 0 % 0 % < 1 % < 1 % 0 % Arkena öisin 21 % 28 % 10 % 4 % 26 % 4 % 9 % 3 % 34 % 60 % Viikonloppuna iltaisin 94 % 83 % 2 % 3 % < 1 % 3 % < 1 % 3 % 2 % 9 % Viikonloppuna päivisin 96 % 87 % 2 % 3 % < 1 % 2 % < 1 % 2 % 2 % 6 % Viikonloppuna öisin 21 % 26 % 10 % 5 % 26 % 4 % 9 % 3 % 9 % 62 % Asiakkaan palvelutarpeen arviointi Suurimmalla osalla toimintayksiköistä sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa osana asiakkaan palvelutarpeen selvittämisestä arvioitiin järjestelmällisesti 1. iäkkään henkilön suoriutuminen tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, 2. asioita missä iäkäs henkilö tarvitsi tukea ja apua, 3. iäkkään henkilön ympäristön esteettömyyttä, 4. asumisen turvallisuutta ja 5. lähipalvelujen saatavuutta lähes kaikkien asiakkaiden osalta (Taulukko 6). Vähiten järjestelmällistä arviointia iäkkään henkilön suoriutumisesta tavanomaisista elämän toiminnoista tehtiin yksityisen puolen kotisairaanhoidossa. Järjestelmällistä iäkkään henkilön suoriutumista tavanomaisista elämän toiminnoista arvioi Lapin AVI:n toimialueella peräti kaikki julkisen kotihoidon toimintayksiköt ja järjestelmällistä arviointia asioista, joissa iäkäs tarvitsi tukea ja apua arvioi peräti kaikki Lapin AVI:n toimialueen julkisen ja yksityisen kotihoidon ja myös Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n toimialueen yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Kaikkien kotihoidon palvelutyyppien asiakkaista yhdelle viidestä julkisella ja yhdelle kolmesta yksityisellä puolella lähipalvelujen saatavuus arvioitiin vain satunnaisesti. Eniten iäkkään lähipalvelujen saatavuutta arvioi Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n toimialueelta yksityinen kotihoito ja vähiten Itä-Suomen AVI:n toimialueen yksityinen kotihoito. 7

8 Taulukko 6. Järjestelmällisesti selvitettävät asiat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa osuuksina palvelutyypeittäin ja sektorin mukaan (K14_21-K14_51). Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu selvitetään järjestelmällisesti lähes kaikilla asiakkailla Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Asuin- ja toiminta-ympäristössä suoriutuminen 96 % 88 % 90 % 75 % 94 % 89 % Tuen ja avun tarve 97 % 96 % 90 % 100 % 100 % 96 % Ympäristön esteettömyys 89 % 78 % 90 % 100 % 82 % 75 % Asumisen turvallisuus 90 % 81 % 85 % 100 % 82 % 89 % Lähipalvelujen saatavuus 80 % 68 % 75 % 100 % 66 % 64 % Toimintayksikköjä Asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvä asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn seuraaminen toteutui sekä julkisessa että yksityisessä kotihoidossa kohtuullisen hyvin (Taulukko 7). Vähiten asiakkaiden toimintakykyä arvioivat kotipalvelun yksityiset toimintayksiköt. Iäkkään henkilön fyysistä toimintakykyä seurasi Lapin AVI:n toimialueella peräti kaikki julkisen ja yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Lounais-Suomen kotihoidon toimintayksiköt arvioivat eniten myös psyykkistä toimintakykyä. Eniten kognitiivista toimintakykyä arvioi Pohjois-Suomen julkisen kotihoidon toimintayksiköt ja sosiaalista toimintakykyä Etelä-Suomen julkisen kotihoidon toimintayksiköt. Vähiten toimintakyvyn eri osa-alueita arvioi Pohjois-Suomen AVI:n toimialueen yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Taulukko 7. Toimintakyvyn säännöllinen arviointi palvelutyypeittäin ja sektorin mukaan (K14_61-14_91). Toimintakyvyn Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu säännöllinen arviointi lähes kaikilla asiakkailla Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Fyysinen 95 % 81 % 90 % 100 % 98 % 71 % Psyykkinen 83 % 76 % 85 % 75 % 86 % 61 % Kognitiivinen 84 % 69 % 80 % 100 % 88 % 71 % Sosiaalinen 78 % 65 % 75 % 75 % 80 % 50 % Toimintayksikköjä Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma Lähes kaikilla asiakkailla julkisessa ja yksityisessä kotihoidossa oli ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Noin kahdella viidestä julkisen ja yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä oli lähes kaikkien asiakkaiden hoitoja palvelusuunnitelmaan sisällytetty tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Poikkeuksena kotisairaanhoito, jossa useilla asiakkailla oli hoito- ja palvelusuunnitelmaan sisällytetty tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 8

9 Itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvä tavoitteellinen suunnitelma oli lähes kaikkien tai useiden asiakkaiden osalta alle puolessa julkisen ja kahdella kolmesta yksityisen kotihoidon asiakkaista. Lähes yhdellä neljästä julkisen ja viidenneksellä yksityisen puolen kotihoidosta hoito- ja palvelusuunnitelmassa itsemääräämisoikeuden toteutumista ei ollut kenelläkään (Taulukko 8). Taulukko 8. Tavoitteellinen suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta hoito- ja palvelusuunnitelmassa (K17). Julkinen Yksityinen Itsemääräämisoikeus hoito- ja palvelusuunnitelmassa Lähes Ei Lähes Ei kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään Kotihoito 30 % 17 % 29 % 24 % 48 % 18 % 20 % 14 % Kotisairaanhoito 45 % 20 % 20 % 15 % 25 % 50 % 25 % 0 % Kotipalvelu 30 % 6 % 32 % 32 % 43 % 25 % 14 % 18 % Kaikki palvelutyypit yhteensä 30 % 16 % 29 % 24 % 46 % 21 % 19 % 15 % Apteekin annosjakelu Apteekin lääkeannosjakelu oli käytössä lähes kaikilla tai useilla asiakkailla kahdella viidestä julkisessa ja vain viidesosalla yksityisessä kotihoidossa (Taulukko 9). Noin puolella julkisen ja yksityisen puolen kotihoidon palvelutyypeistä apteekin lääkeannosjakelu ei ollut käytössä. Eniten apteekin lääkeannosjakelua käytettiin Etelä-Suomen AVI:n toimialueen kotihoidon toimintayksiköissä ja vähiten Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä- Suomen AVI:en toimialueiden sekä julkisissa että yksityisissä kotihoidon toimintayksiköissä. Taulukko 9. Apteekin annosjakelu asiakkailla kotihoidon toimintayksikössä (K18). Julkinen Yksityinen Apteekin lääkeannosjakelu Lähes Ei Lähes Ei kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään kaikilla Useilla Joillakin kenelläkään Kotihoito 32 % 11 % 16 % 40 % 13 % 8 % 28 % 51 % Kotisairaanhoito 15 % 0 % 30 % 55 % 0 % 25 % 0 % 75 % Kotipalvelu 8 % 10 % 4 % 78 % 32 % 7 % 18 % 43 % Kaikki palvelutyypit yhteensä 29 % 11 % 16 % 45 % 17 % 9 % 25 % 50 % Mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan Taulukosta 10 nähdään, että suurimmalla osalla yksityisessä kotihoidossa oli lähes kaikille tai useille asiakkaille järjestetty mahdollisuus saada tukea ulkoiluun. Vain puolella julkisessa kotihoidossa oli lähes kaikille tai useille asiakkaille mahdollisuus järjestää ulkoiluun tukea. Poikkeuksena Lapin AVI:n toimialueen julkisen kotihoidon toimintayksiköt, joista kolmella neljästä on järjestetty lähes kaikille tai useille asiakkaille mahdollisuus saada ulkoiluun tukea. Noin kahdella kolmesta toimintayksiköstä yksityisessä kotihoidossa oli lähes kaikille tai useille asiakkaille järjestetty mahdollisuus tai tuettu asiakasta omaehtoiseen liikuntaan ja mielekkääseen tekemiseen ja harrastusmahdollisuuksiin. Julkisessa kotihoidossa mahdollisuus järjestää tai tukea asiakkaan omaehtoista liikuntaa oli samaa luokkaa yksityisen kanssa, mutta mahdollisuuden järjestyminen mielekkääseen 9

10 tekemiseen ja harrastusmahdollisuuksiin oli vain julkisen puolen kotipalvelussa. Eniten oli järjestetty mahdollisuuksia tai tuettu asiakasta omaehtoiseen liikuntaan Etelä-Suomen AVI:n toimialueen julkisissa ja yksityisissä kotihoidon toimintayksiköissä, kun taas Etelä-Suomen AVI:n toimialueen julkisen kotihoidon toimintayksikössä oli vähiten järjestetty asiakkaille mielekästä tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia. Eniten niitä järjesti Itä-Suomen AVI:n toimialueen yksityisen kotihoidon toimintayksiköt. Taulukko 10. Lähes kaikille tai useille asiakkaille oli järjestetty mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan (K20_1-K20_3). Mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Kaikki palvelutyypit yhteensä Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Ulkoiluun päivittäin 49 % 82 % 40 % 100 % 76 % 93 % 51 % 86 % Sisäliikuntaan 58 % 67 % 55 % 75 % 70 % 75 % 60 % 69 % Mielekkääseen tekemiseen ja harrastusmahdollisuuksiin 38 % 67 % 50 % 100 % 72 % 72 % 42 % 69 % Punnitus ja omaisen tai läheisen osallistuminen Puolet julkisen ja yli kolmasosa yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä oli viimeisen puolen vuoden aikana punninnut lähes kaikki asiakkaansa. Vähiten asiakkaitaan oli punninnut Lounais-Suomen AVI:n toimialueen julkiset ja yksityiset kotihoidon toimintayksiköt. Omainen tai läheinen osallistui hoitamiseen ja auttamiseen lähes kaikilla tai useilla asiakkailla kahdella kolmasosalla julkisen ja kolmella neljäsosalla yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä. Palautteen kerääminen palveluiden laadusta ja riittävyydestä Yli puolet julkisista ja kaksi kolmasosaa yksityisistä toimintayksiköistä oli koonnut asiakaspalautetta tarjottujen palveluiden laadusta ja riittävyydestä. Kolmannes julkisen ja kaksi viidestä yksityisen toimintayksiköistä kokosi palautetta omaisilta ja läheisiltä sekä henkilökunnalta. Julkisen kotihoidon palvelutyypeistä puolella ei ollut lainkaan kerätty henkilöstöltä palautetta. Viidenneksellä julkisen ja kolmanneksella yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä oli suunnitelmissa palautteen kerääminen asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta, poikkeuksena Etelä-Suomen AVI:n toimialueen julkinen kotihoidon toimintayksiköt, joista vain kymmenesosa aikoi kerätä palautetta asiakkailta, omaisilta sekä henkilöstöltä (Taulukko 11). Taulukko 11. Palautetta keräävien toimintayksiköiden osuudet (K24_1-K24_3). Palautteen kerääminen Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Kaikki palvelutyypit yhteensä Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Asiakkailta 61 % 69 % 20 % 25 % 36 % 54 % 57 % 64 % Omaisilta tai läheisiltä 32 % 48 % 15 % 50 % 30 % 29 % 31 % 44 % Henkilöstöltä 30 % 48 % 40 % 0 % 10 % 36 % 28 % 44 % 10

11 Suurimmalla osalla toimintayksiköistä julkisessa ja yksityisessä kotihoidossa oli asiakkaiden hoidossa käytössä asiakkaan turvallisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja (esim. turvaranneke). Ainoastaan kymmenesosalla julkisessa ja viidesosalla yksityisessä kotihoidossa oli käytössä asiakkaan omatoimisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja (esim. videopuheluyhteys ja TV). Poikkeuksena Lapin AVI:n toimialueen julkisen puolen kotihoidon toimintayksiköt, joissa peräti kolmanneksella oli käytössä asiakkaan omatoimisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja. Henkilöstön työntekoa helpottavia teknologisia ratkaisuja (esim. henkilönostin, langaton etäyhteys potilastietojärjestelmiin ja ateria-automaatti) oli noin kahdella kolmesta kaikista toimintayksiköistä. Vähiten, kahdella viidestä, henkilökunnan työntekoa helpottavia teknologisia ratkaisuja oli käytössä Lounais-Suomen AVI:n toimialueen julkisen kotihoidon toimintayksiköissä (Taulukko 12). Taulukko 12. Teknologisia ratkaisuja käyttävien toimintayksiköiden osuudet (K25_1-K25_3). Teknologiset ratkaisut Asiakkaan turvallisuutta lisäävät Asiakkaan omatoimisuutta lisäävät Henkilökunnan työntekoa helpottavat Kaikki palvelutyypit Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu yhteensä Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen Julkinen Yksityinen 98 % 96 % 100 % 75 % 98 % 89 % 98 % 94 % 14 % 24 % 10 % 0 % 4 % 21 % 13 % 22 % 60 % 67 % 60 % 25 % 52 % 50 % 59 % 62 % Omavalvontasuunnitelma, ammattitaitoisten sijaisten hankinta ja toiminnanohjausjärjestelmä Taulukosta 13 nähdään kuinka suurimmalta osalta julkisen kotihoidon toimintayksiköiltä puuttuu oma omavalvontasuunnitelma, mutta yksityisillä se oli jo melkein kaikilla. Puolella julkisen ja yli kolmella neljästä yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä sisältyi henkilöstön luotettavuuden varmistaminen omavalvontasuunnitelmaan tai henkilöstön luotettavuuden varmistamiseksi laaditut erilliset menettelytapaohjeet. Taulukko 13. Omavalvontasuunnitelma ja sen julkisuus (K26_1). Julkinen Yksityinen Kyllä, Kyllä, Omavalvontasuunnitelma Kyllä, ja se on julkisesti mutta ei ole julkisesti Kyllä, ja se on julkisesti mutta ei ole julkisesti nähtävillä nähtävillä Ei nähtävillä nähtävillä Ei Kotihoito 7 % 10 % 83 % 80 % 19 % 1 % Kotisairaanhoito 0 % 25 % 75 % 25 % 25 % 50 % Kotipalvelu 8 % 4 % 88 % 57 % 36 % 7 % Kaikki palvelutyypit yhteensä 7 % 10 % 83 % 73 % 23 % 4 % 11

12 Yli puolella julkisen ja kahdella kolmasosalla yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä ammattitaitoiset sijaiset ja muun väliaikaisen työvoiman oli hankkinut esimies itse (Taulukko 14). Saman palveluntuottajan keskitettyä varahenkilöstöä käytti lähes viidennes julkisen ja yksityisen puolen kotihoidon palvelutyypeistä. Eniten saman palveluntuottajan keskitettyä varahenkilöstöä käytti Itä-Suomen AVI:n toimialueen kotihoidon toimintayksiköt. Hyvin vähän oli käytetty keskitettyä useamman palvelutuottajan varahenkilöstöä tai keskitetysti ostopalveluna esimerkiksi vuokratyöntekijöinä. Taulukko 14. Ammattitaitoisten sijaisten hankinta (K27_1). Julkinen Yksityinen Sijaisten järjestämin en Keskitetty, saman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetty, useamman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetys ti ostopalvel una (esim. vuokratyö n-tekijät) Esimies hankkii itse keikkaty öntekijät Muul la tavoi n Toimin tayksikkö jä Keskitetty, saman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetty, useamman palveluntuottajan varahenkil östö Keskitetys ti ostopalvel una (esim. vuokratyö n-tekijät) Esimies hankkii itse keikkaty öntekijät Kotihoito 20 % 2 % 10 % 56 % 12 % % 0 % 0 % 69 % 5 % 85 Kotisairaanh oito Kotipalvelu Kaikki palvelutyyp it yhteensä 20 % 0 % 5 % 45 % 30 % 20 0 % 0 % 0 % 75 % 25 % 4 6 % 2 % 0 % 70 % 22 % % 0 % 7 % 64 % 4 % % 2 % 9 % 57 % 14 % % 0 % 2 % 68 % 5 % 117 Muul la tavoi n Toimin tayksikkö jä Yli viidenneksellä julkisen ja noin kahdella viidesosalla yksityisen kotihoidon palvelutyypeistä oli käytössä toiminnanohjausjärjestelmä. Niistä, joilla toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä, suurimmalla osalla sitä käytettiin hoitohenkilöstön työajan kohdentamiseen. Vähiten toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä Lapin AVI:n toimialueen kotihoidon toimintayksiköissä. Johtamisen toteutuminen toimintayksiköissä ja asiakkaan tarpeita vastaava henkilöstö Lähes kaikki julkisen ja yksityisen kotihoidon toimintayksiköistä arvioi johtamisensa olevan asiakaslähtöistä, kuntouttavaa työotetta edistävää, viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä ja toimintatapoja kehittävää (Taulukko 15). 12

13 Taulukko 15. Toimintayksikön arviointi johtamisen toteutumisesta (K30_1-K30_4). Johtamisen arviointi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Julkinen Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Yksityinen Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Asiakaslähtöiseksi 46 % 50 % 3 % < 1 %. 74 % 24 % 2 % < 1 % Kuntouttavaa työotetta edistäväksi Viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä kehittäväksi Toimintatapoja kehittäväksi 46 % 50 % 4 % < 1 % < 1 % 55 % 39 % 5 % < 1 % 40 % 51 % 8 % 1 %. 51 % 43 % 5 % < 1 % 45 % 48 % 5 % 2 %. 66 % 27 % 6 % < 1 % Julkisista yli puolet ja yksityisistä toimintayksiköistä suurin osa kotihoidon palvelutyypeistä arvioi henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen vastaavan kotihoitoa tarvitsevien ikäihmisten määrää ja palveluntarvetta. Kotihoidon toimintayksikköjen tilanne ennen vanhuspalvelulain voimaanastumista keväällä 2013 Nyt suoritettu tiedonkeruu on ensimmäinen koko Suomen julkisen ja yksityisen kotihoidon toimintamalleja ja henkilöstön määriä koskeva selvitys, joka on osa heinäkuussa 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain seurantaa. Seuranta koskee tilannetta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Tiedonkeruut toteutettiin lähettämällä kuntiin ja yksityiselle palveluntuottajille tiedonkeruulomakkeet ja pyyntö jakaa kaikille toimintayksiköille, jotka antavat kotihoitoa iäkkäille. Kyselyyn vastasi 525 julkista ja 117 yksityistä toimintayksikköä. Säännöllisessä kotihoidossa oli asiakasta ja lyhytaikaisessa hoidossa asiakasta. Kotihoidon käynnit suuntautuivat pääsääntöisesti säännöllisille asiakkaille. Kyselyn peittävyys oli noin 90 prosenttia kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista verrattuna Hoitoilmoitusrekisterin kotihoidon asiakaslaskentaan vuonna Kotihoidon toimintayksikköjen toimintamalleissa oli eroja sekä julkisen että yksityisen välillä etenkin yöaikaan annettavassa palvelussa. Kotihoidon toimintayksiköt ilmoittavat tarjoavansa palvelua kaikkina viikonpäivinä päivällä ja illalla, mutta 39 prosenttia ilmoittaa, ettei palvelua ole järjestetty yöaikaan. Yökotihoitoa tarjottiin useammin Etelä- ja Itä-Suomessa noin 75 prosenttia, vähiten Lounais-Suomessa (36 %). Kotihoidossa sekä julkisissa että yksiköissä työskenteli pääosin koulutettua henkilöstöä. Sairaanhoitajia oli 13 prosenttia ja lähi- ja perushoitajia 65 prosenttia. Hoitohenkilöstön työtunteja seurattiin yhden viikon ajalta, jolloin laskennallinen toteutunut henkilöstömäärä oli julkisissa toimintayksiköissä 85 % ja yksityisissä toimintayksiköissä 75 prosenttia. Toimintayksiköt voivat henkilöstön työajan seurannassa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmiä, joita oli käytössä joka viidennessä julkisessa ja joka kolmannessa yksityisessä toimintayksikössä. Ajantasaista tietoa tarvitaan sekä kotihoidonhenkilöstön työajan kohdentamiseen että asiakkaille kohdennetun välittömän ja välillisen työajan seurantaan mikä on edellytys kotihoidon henkilöstömitoituksen laskemiseen (STM ja Kuntaliitto 2013). 13

14 Vanhuspalvelulain edellyttämän asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien ilmoitettiin olevan ajan tasalla lähes kaikilla kotihoidon asiakkailla. Sen lisäksi 36 prosenttia julkisista ja 41 prosenttia yksityisistä toimintayksiköistä ilmoitti, että lähes kaikkien asiakkaiden suunnitelmissa oli myös tavoitteelliseen kuntoutumiseen liittyvä osuus mukana. Kuitenkin kuntouttavaan ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan on tarpeen edelleen kotihoidossa kiinnittää huomiota. Tämä onkin mahdollista, koska asiakkaiden toimintakykyä ilmoitettiin seurattavan kohtuullisen hyvin. Siitä millaisia mittareita kotihoidossa oli käytettävissä, raportoidaan myöhemmin. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvä osuus puuttui kotihoidossa hyvin usein. Lääkkeiden jakelu on tärkeä osa kotisairaanhoitajien työstä. Viime vuosina yleistynyttä apteekkien lääkejakelua käytti joka kolmas julkisista ja joka viides yksityisistä yksiköistä kaikilla asiakkaillaan. Puolet kotihoidon yksiköistä ei käyttänyt apteekin lääkeannosjakelua lainkaan. Tässä kyselyssä ei selvitetty kenelle apteekin lääkejakelun kustannukset kohdentuu. Asiakkaiden turvallisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja (esim. turvaranneke) oli melkein kaikkien toimintayksikköjen asiakkailla käytettävissä. Asiakkaan omatoimisuutta lisäävää teknologiaa (esim. videopuheluyhteys ja TV) oli noin joka kymmenennen julkisen ja joka viidennen yksityisen toimintayksikön asiakkailla. Henkilöstön työntekoa helpottavia teknologisia ratkaisuja (esim. henkilönostin, langaton etäyhteys potilastietojärjestelmiin ja ateria-automaatti) oli noin 60 prosentilla kaikista toimintayksiköistä. Jatkossa on edelleen tarpeen selvittää kuinka paljon teknologia auttaa sekä asiakkaita että henkilöstöä kotona tehtävässä hoitotyössä ja asiakkaiden itsenäisyyden lisäämisessä. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen julkisuutta on korostettu vanhuspalvelulaissa. Ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa suurimmalta osalta julkisen kotihoidon toimintayksiköiltä puuttui oma omavalvontasuunnitelma, mutta yksityisillä se oli jo melkein kaikilla. Omavalvontasuunnitelma on ollut pakollinen yksityisille kotihoidon tuottajille jo vuodesta 2012 alkaen (Valvira 2012). Puolet julkisista ja kaksi kolmasosaa yksityisistä toimintayksiköistä oli kerännyt asiakaspalautetta. Kolmannes julkisista ja 40 prosenttia yksityisistä toimintayksiköistä kokosi palautetta omaisilta ja läheisiltä sekä henkilökunnalta. Vanhuspalvelulain seurannan tulokset ovat julkisesti nähtävillä. Oman kunnan kotihoidon toimintayksikköjä koskeviin tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannan kyselyt uusitaan syksyllä

15 Lähteet: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 980/2012. (vanhuspalvelulaki) STM ja Kuntaliitto Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11. SOTKAnet. Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet THL. URL: THL. RAI-vertailukehittämisen verkkosivusto. URL: THL. Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannan verkkosivusto. URL: Valvira Vanhusten ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelut; Toimintayksiköihin tehdyn kyselyn tulokset ja valvonnan jatkotoimenpiteet. Selvityksiä 3:2010. URL: Valvira Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa. Ohje 7/

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 - Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Syksy 2014 (vko 38) ja syksy 2016 (vko 44) Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Vanhuspalvelulain seurantakyselyt THL on toteuttanut vanhuspalvelulain

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 - Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki,

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon?

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Anja Noro, THT, gerontologian dosentti, Tutkimuspäällikkö, Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL KASTE-seminaari 13.11.2013 Vanhuspalvelulain toimeenpanon

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

K05_1. Jos tähän on korjattavaa, täydennettävää tai lisättävää kirjoittakaa ne avautuvaan kenttään.

K05_1. Jos tähän on korjattavaa, täydennettävää tai lisättävää kirjoittakaa ne avautuvaan kenttään. Vanhuspalvelulain seuranta 2016: Kotihoidon toimintayksikkökysely A) Taustatietoa toimintayksiköstä K01. Palveluntuottajan yritysmuoto* 1 Kunnat 2 Kuntayhtymät 3 Yksityiset palveluntuottajat 4 Yhteistoiminta-alueet

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen 24.9.2014 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Vanhuspalvelulaki Laissa säädetään järjestämisvastuussa olevan kunnan velvollisuuksista,

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 12.10.2016 klo 09:30 / HE 134/2016 Pyydetty tilastoyhteenveto (12.10.2016) Asiantuntija: Anja Noro, THT, dosentti, Projektipäällikkö, STM kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana

Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana Minna-Liisa Luoma PsT, dosentti 9.5.2017 Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma Teemat Elämänlaatu Ympäristö Sosiaaliset suhteet

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Alatyöryhmien kuulumiset ja aikaansaannokset

Alatyöryhmien kuulumiset ja aikaansaannokset Alatyöryhmien kuulumiset ja aikaansaannokset Ikäihmisten neuvonnan, ohjauksen ja hyvinvointia edistävän työn kehittäminen Kokoontunut kolme kertaa Kansalliset linjaukset vanhuspalvelulaissa, Laatusuosituksessa

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa

Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa Pykälistä toiminnaksi - vanhuspalvelulain käytännön toteutusta kotihoidossa - Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 1.7.2013.

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

15.4.2015 Riitta Sernola

15.4.2015 Riitta Sernola 15.4.2015 Riitta Sernola Nokian kotihoito Nokian kaupungissa asukkaita n. 32 854 (v 2014) yli 65 -vuotiaita 5 683 (v 2014) yli 85 vuotiaita 720 (v 2014) Kotihoito jaettu 4 alueeseen 8 tiimiä 81 kodinhoitajaa

Lisätiedot

K05_1. Jos tähän on korjattavaa, täydennettävää tai lisättävää kirjoittakaa ne avautuvaan kenttään.

K05_1. Jos tähän on korjattavaa, täydennettävää tai lisättävää kirjoittakaa ne avautuvaan kenttään. Vanhuspalvelulain seuranta 2016: Toimintayksikkökysely tavallisen ja tehostetun palveluasumisen, vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon yksiköihin ja osastoille A) Taustatietoa toimintayksiköstä

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvonta. Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maaliskuussa 2011

Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvonta. Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maaliskuussa 2011 Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvonta Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maaliskuussa 11 SELVITYKSIÄ 2:11 Helsinki 11 ISSN 1799-786 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-786 ISBN 978-952-5978-1-8

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia)

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) Tuotantolautakunta LIITTEET 12.6.2013 Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä

Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä Tieto Kumppanuusfoorumi 24.8.2017 Palvelujohtaja Maarit Raappana, Jyväskylän kaupunki, Vanhuspalvelut Taustatekijöitä Jyväskylän kotihoidossa Jyväskylän vanhuspalveluihin

Lisätiedot

Etelä-Savon alueprofiili

Etelä-Savon alueprofiili Etelä-Savon alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM 5.10.2016 Etelä-Savon alueprofiili / Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan

Lisätiedot

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Niina Kaukonen

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Niina Kaukonen Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 1.1.2012 alkaen Juva ei kuulu yhteistoiminta-alueeseen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Kainuun alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Kainuun alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Kainuun alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen näkökulmasta.

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

MUUTOSINFO PALTAMO

MUUTOSINFO PALTAMO MUUTOSINFO PALTAMO 4.4.2017 Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti eija.tolonen@kainuu.fi puh. 044 7101 669 Maakuntien muutosagentit Muutosagentin tehtävänä on mm.

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa ja laatusuosituksessa Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaari 27.9.2017 Paasitorni Riitta Saksanen erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot